Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S"

Átírás

1

2 N E M Z E T I FOGYA S Z T Ó V É D E L M I H A T Ó S Á G S Z O L G Á L T A T Á S - E L L E N R Z É S I FOSZTÁLY Iktatószám: SEF-1580/2013. Témafelels: dr. Fehér Mónika dr. Üt Kristóf Benjámin Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S Az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerségének ellenrzése, különös tekintettel a kuponos értékesítésre BUDAPEST, NOVEMBER

3 1. Az ellenrzés indoka, célja Napjainkban szinte minden hagyományosan folytatható tevékenységnek megvan az online dimenziója is. A tájékozódás, a szórakozás és természetesen a vásárlás is egyre gyakrabban történik a világhálón keresztül. A hagyományos módon, a keresked üzlethelyiségében személyesen kötött ügyletek mellett az információs technológia fejldésének köszönheten az internetes áruházak alkotják a kiskereskedelmi értékesítési csatornák legnépszerbb irányait. A távollévk között kötött ügyletek ugyanakkor nemcsak elnyökkel (kényelem, kedvezbb árak, kínálati bség, kötetlen nyitva tartás stb.) járnak a fogyasztók számára, hanem bizonyos mérték kockázattal is, amelyet a jogszabályokban foglalt rendelkezések hivatottak ellensúlyozni. Az idei vizsgálat keretében a felügyelségek figyelemmel kísérték az interneten történ kuponos értékesítési gyakorlatot is, miután az ilyen honlapok egyre több fogyasztót ösztönöznek kedvezményesnek hirdetett vásárlásra. 2. Az ellenrzés idtartama, résztvevi Az ellenrzésre április 15-tl október 4-ig tartó idszakban került sor. A témavizsgálatban a Bács-Kiskun Megyei, a Budapest Fváros, a Csongrád Megyei, a Hajdú-Bihar Megyei, a Nógrád Megyei, a Pest Megyei, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei, a Tolna Megyei, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelsége vett részt. 3. Az ellenrzés tapasztalatai A vizsgálat teljes ideje alatt a felügyelségek összesen 185 webáruházat ellenriztek, melyek közül 85 már a korábbi évek során is vizsgált és kifogásolt webshop volt. Az ellenrzött webáruházak közül 129 esetében tártak fel a felügyelségek valamilyen jogsértést, amely 70%-os kifogásolási arányt eredményezett. Ez a tavalyi vizsgálat szintén 70%-os kifogásolási arányát tekintve stagnálást jelent. Az ismételt ellenrzések tekintetében azonban a tavalyi 32%-os kifogásolási arány idén 41%-ra ntt. Ellenrzött és kifogásolt webáruházak száma (db) Összes ellenrzött Összes kifogásolt Ismételten ellenrzött Ismételten kifogásolt 1

4 Az alábbi táblázat mutatja be a felügyelségek által ellenrzött és kifogásolt webáruházak számát: Megye Ellenrzött (db) Kifogásolt (db) Bács-Kiskun 20 7 Budapest Csongrád Hajdú-Bihar 20 7 Nógrád Pest Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Veszprém Az elzetes tájékoztatási követelmény teljesítése Az elektronikus úton történ szerzdéskötések során az eladó és a vásárló nincs egyidejleg és személyesen jelen, ezért az utóbbi szerzd fél kiszolgáltatottságának elkerülése érdekében az online áruházat üzemeltet vállalkozás köteles a fogyasztót bizonyos információkról a szerzdéskötést megelzen tájékoztatni. Az elzetes tájékoztatást elektronikusan, folyamatosan és közvetlenül, valamint egyértelmen, közértheten és könnyen hozzáférhet (azaz átlátható) módon kell teljesíteni. Az információnyújtási kötelezettség honlapon történ teljesítését a felügyelk az alábbiakban kifejtettek szerint részletesen ellenrizték Elzetes tájékoztatási követelmény teljesítése a szolgáltató személyére vonatkozóan Minden szerzdéses jogviszonyban alapvet fontosságú a másik szerzd fél ismerete, így nincs ez másképp az elektronikus kereskedelem világában sem. A fizikai jelenlét hiányában az interneten történ vásárlás során még nagyobb jelentséggel bír az eladó személyének beazonosítása. Erre szolgálnak azok a jogszabályi rendelkezések, melyek a szolgáltató személyére vonatkozó adatok feltüntetését követelik meg. A felügyelk által ellenrzött webáruházak közül 8 esetben fordult az el, hogy hiányzott a honlapról a szolgáltató megnevezése és az is, hogy milyen cégformában (gazdasági társaság, egyéni vállalkozás) folytatja kereskedelmi tevékenységét. A szolgáltató székhelye, telephelye, illetve lakcíme 13 webáruházban (7%-os kifogásolási arány) nem volt kiírva, míg 29 esetben (16%-os kifogásolási arány) mulasztották el feltüntetni a szolgáltatók a cégjegyzékszámot, egyéni vállalkozói nyilvántartási számot. A szolgáltató beazonosítására vonatkozó adatok körében a legnagyobb arányban (38%) a vállalkozásokat, illetve vállalkozókat nyilvántartásba vev cégbíróság vagy jegyz megnevezésének feltüntetése hiányzott. A fenti adatok mellett a jogszabály megkívánja, hogy a webáruházat üzemeltet szolgáltatók tegyék közzé elektronikus levelezési címüket, illetve biztosítsanak legalább egy további elérhetséget (például telefonszám vagy elektronikus bejelentlap) a fogyasztók számára. A szolgáltatók címe mindössze 2 esetben hiányzott a honlapról, míg további 3 webáruház nem rendelkezett egyéb elérhetséggel. 2

5 A szolgáltatók 25 esetben (14%-os kifogásolási arány) mulasztották el feltüntetni az adószámukat a honlapon, pedig annak szerepeltetése is kötelez a webáruházat üzemeltetk számára Elzetes tájékoztatási követelmények teljesítése a szerzdéskötésre vonatkozóan Kötelez jogszabályi elírás vonatkozik arra, hogy a honlapokon a szolgáltatók információt nyújtsanak a fogyasztóknak a virtuális bevásárlás folyamatáról. Az elektronikus szerzdéskötés lépései 16 webáruházban (9%-os kifogásolási arány) egyáltalán nem, 15 esetben (8%-os kifogásolási arány) pedig hiányosan kerültek fel a honlapra. A szerzdéskötés feltételeinek feltüntetése körében további részletszabályokat ír el a jogszabály a szolgáltatók számára, így például azt is, hogy a webáruház oldalán tájékoztatni kell a vásárlókat arról, hogy az esetleges adatbeviteli hibák esetén milyen javítási lehetségek állnak rendelkezésre (például hogyan lehet törölni a kosárból a nem kívánt terméket). Az errl szóló tájékoztatás 27 webáruház (15%-os kifogásolási arány) honlapjáról hiányozott. A webáruházat üzemeltet szolgáltatók több mint egyharmada továbbra is figyelmen kívül hagyta azt a rendelkezést, miszerint a fogyasztókat tájékoztatnia kell arról, hogy a megkötött szerzdés írásba foglalt szerzdésnek minsül-e (38%), azt iktatják-e (36%), valamint ha iktatják, utólag hozzáférhet-e (36%). Ezen felül az ellenrzések 36%-ában azt állapították meg a felügyelségek, hogy nem történt utalás a szerzdéskötés lehetséges nyelveire vonatkozóan, habár attól függetlenül, hogy ez az esetek mindegyikében a magyar ez is kötelezen feltüntetend információ. Abban az esetben, ha valamely szolgáltató önként valamilyen magatartási kódexnek veti magát alá, akkor errl a tényrl és a kódex elérhetségérl a honlapján tájékoztatnia kell a fogyasztókat. Az ellenrzések során a felügyelségek egyetlen egy esetben sem találtak olyan vállalkozást, amely magatartási kódexnek vetette volna alá magát. Azonban egy webáruházban feltüntetésre került, hogy ugyan az etikai kódexhez való csatlakozás nélkül, de annak rendelkezéseit magára nézve köteleznek tekinti a szolgáltató. A felügyelség az ellenrzés során megállapította, hogy a webshop a kódex megtartására vonatkozó adatokat a valóságnak megfelelen tette közzé. A szolgáltatóknak a tájékoztatások feltüntetésén túl azt is biztosítaniuk kell, hogy az esetleges adatbeviteli hibák ténylegesen javíthatók legyenek, hiszen ezáltal a nem kívánt megrendelések törölhetek, illetve visszavonhatók. Az adatbeviteli hibák javítására 4 webáruház nem biztosított megfelel technikai lehetséget. Emellett a honlapon közzétett általános szerzdési feltételek esetében követelmény a tárolhatóság és kinyomtathatóság. Pozitív eredmény, hogy ezeket az elvárásokat egyetlen kivétellel az ellenrzött vállalkozások mindegyike teljesítette Elzetes tájékoztatási követelmények teljesítése a szerzdés tárgyára és teljesítésére vonatkozóan Az eladó személye mellett a jogalkotó elírja a webshopban megvételre kínált termékek lényeges tulajdonságainak és a teljesítés körülményeinek feltüntetését is, mint olyan információkat, melyek a távértékesítésre tekintettel különösen jelentsek. A vizsgált honlapok közül 9 webáruházban nem, vagy hiányosan kerültek feltüntetésre a szerzdés tárgyának azaz a webáruház katalógusában található termékeknek lényeges tulajdonságai. 3

6 A webáruházban megvásárolható termékek lényeges tulajdonságai közé tartozik többek között annak ára, amely feltüntetésére az internetes boltokban is ugyanazon jogszabályi elírások alkalmazandóak, mint a hagyományos, offline kereskedelemben. A honlapon tehát a ténylegesen fizetend áraknak, vagyis a forgalmi adót és egyéb kötelez terheket is magukban foglaló áraknak kell szerepelniük. A termékek ellenértékérl történ tájékoztatás 23 esetben nem volt megfelel. Az ellenrzött webáruházak közül 2 üzemeltetje nem a bruttó árakat tüntette fel, hanem csak a nettó árat vagy elkülönítetten a nettó árat és az általános forgalmi adót. További 22 szolgáltató pedig az egységár kiírására vonatkozó szabályokat sértette meg. A tavalyi vizsgálat eredményeihez viszonyítva ezek az adatok romlást jelentenek, hiszen 7%-ról 12%-ra növekedett az árfeltüntetésre vonatkozó kifogásolási arány. A felügyelségek 20 esetben (11%-os kifogásolási arány) állapítottak meg jogsértést amiatt, mert a szolgáltatók a honlapon nem tüntették fel a termék kiszállításának határidejét. További 16 webshop (9%-os kifogásolási arány) oldalán nem volt megtalálható információ a fizetési módokra vonatkozóan. A szállítás költségei és feltételei szintén lényegesek a fogyasztói döntések meghozatala szempontjából, miután a webáruházakban található kedvez árak gyakran magas szállítási költségekkel párosulnak. Az ezekrl szóló tájékoztatásoknak a jogszabály alapján elzetesen is fel kell kerülniük a webshopok oldalaira. E körben 14 honlap (8%-os kifogásolási arány) semmilyen információt nem tett közzé a szállításról, további 25 esetében (14%-os kifogásolási arány) pedig hiányos volt az erre vonatkozó tájékoztatás. 14 webáruház esetében azért volt jogsért a szállítási feltételekrl szóló tájékoztatás, mert csak utalt a postai vagy futárcég díjszabására, konkrét adatok nélkül. 1 webshop csak egy díjszabásra utaló hivatkozást tett közzé az oldalán, míg 8 áruháznál csupán regisztráció után vagy a rendelési folyamat végén volt elérhet a szállítási költség összege. Több webshopban azért került kifogásolásra a szállítási díj meghatározása, mert az az általános forgalmi adót nem, csak a nettó összeget tartalmazta. Próbavásárlás során derült fény egy olyan jogsért esetre, amikor a szolgáltató más szállítási díjat tüntetett fel a honlapján, mint amelyet ténylegesen alkalmazott Az elállási jogról szóló elzetes tájékoztatás A fogyasztó internetes szerzdéskötés esetében az ügylet természetébl adódóan az áru valós tulajdonságait és a keresked személyét érinten számotteven kevesebb információhoz jut, mintha az árut hagyományos módon, egy kiskereskedelmi üzletben vásárolná meg. Ezt az információhiányt bizonyos kivételektl eltekintve az elállási jog intézménye hivatott ellensúlyozni. Az elállási jog a fogyasztó többletkedvezménye: határidn belül való gyakorlásával a felek között létrejött szerzdés egyoldalúan megszüntethet, amelynek alapján a fogyasztó köteles visszaszolgáltatni a terméket, a vállalkozásnak pedig vissza kell fizetnie a vételárat, illetve amennyiben az felmerült a szállítási költséget. Az elállási joggal kapcsolatban továbbá lényeges jogszabályi rendelkezés, hogy az indokolás nélkül gyakorolható, azaz a fogyasztó akkor is dönthet a visszaküldés mellett, ha a terméknek semmilyen hiányossága nincs. A jogszabály alapján az elállási jogról, illetve gyakorlásának feltételeirl a vállalkozás köteles elzetesen, a webáruház honlapján tájékoztatást nyújtani. Az idei témavizsgálat adatai alapján az ellenrzött 185 szolgáltató közül 20 egyáltalán nem informált az elállási joggal kapcsolatban, amely mintegy 11%-os jogsértési gyakoriságot jelent. A felügyelségek összesen 42 honlapot kifogásoltak amiatt, mert a szolgáltató azon nem adott tájékoztatást arról, hogy az elállási jog indokolás nélkül gyakorolható (23%-os 4

7 kifogásolási arány), 33 vállalkozás esetében pedig az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határid feltüntetésének hiánya okán állapítottak meg jogsértést (18%-os kifogásolási arány). A jogszabályi elírások szerint a nyolc munkanapos elállási határid a termék átadásának napjától, míg szolgáltatásnyújtás esetében a szerzdéskötéstl számítódik. Az erre vonatkozó tájékoztatás elmaradása, illetve annak nem megfelel volta miatt a vizsgált szolgáltatók közül 30 vállalkozás esett kifogásolás alá (16%-os kifogásolási arány). Sajnálatos módon a vállalkozások magas száma (71 szolgáltató) mulasztotta el honlapján annak feltüntetését, hogy írásban történ elállás esetében elfogadottnak kell azt is tekinteni, ha a fogyasztó a határid utolsó napján jelzi elállási szándékát (38%-os kifogásolási arány). A felügyelségek ebben az évben 40 szolgáltató ellenrzése során tártak fel szabálytalanságot amiatt, mert a webáruház honlapján nem szerepelt tájékoztatás a tekintetben, hogy ha a fogyasztó elállással él, a vállalkozásnak a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésbb az elállást követ harminc napon belül kell visszatérítenie (22%-os kifogásolási arány). A szolgáltatók ezzel közel azonos mértékben mulasztották el honlapjukon közzétenni az arra vonatkozó információkat, hogy elálláskor a vállalkozás követelheti az árucikk nem rendeltetésszer használatából ered kárainak megtérítését (23%-os kifogásolási arány), továbbá hogy a fogyasztót csak a termék visszaküldésének költségei terhelik (18%-os kifogásolási arány). A fogyasztó elállási jogára vonatkozó leggyakoribb tájékoztatási hiányosságok (kifogásolási arány %) Írásban történ elállás esetén elegend határidben elküldeni a nyilatkozatot 38% Az elállási jog indokolás nélkül gyakorolható 23% A vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszer használatából ered kárának megtérítését 23% A vállalkozás 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát 22% Az elállásra nyitva álló határid 8 munkanap 18% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% A felügyelségek az ellenrzések során 62 szolgáltató vonatkozásában tártak fel jogsértést annak kapcsán, hogy a webáruház honlapján a fogyasztót megillet elállási joggal kapcsolatban megtéveszt tájékoztatást adott (34%-os kifogásolási arány). Az ilyen megtéveszt tájékoztatások közül a leggyakoribb az volt, hogy a webáruház arról informált, hogy a fogyasztó az elállási jogot csak akkor érvényesítheti, ha a terméket eredeti dobozában, a csomagolással együtt küldi vissza (24 szolgáltató). Ennél valamivel kevesebb esetben (21 szolgáltató) derült fény arra, hogy a vállalkozások honlapjukon olyan tájékoztatást szerepeltettek, miszerint elálláskor csak a termék vételára fizetend vissza, a kiszállítás díját a fogyasztónak kell viselnie. Az idei témavizsgálat ideje alatt a felügyelségek összesen 11 esetben állapítottak meg szabálytalanságot amiatt, hogy a vállalkozás az elállási jog gyakorlását kizárta abban az esetben, ha a fogyasztó a termék csomagolását már felbontotta, illetve ha az árucikket már használatba vette. A vizsgálat során 10 webáruház honlapja annak okán került kifogásolás alá, mert a szolgáltató kikötötte, hogy a fogyasztó csak az eredeti pénztári blokk vagy számla megléte esetén állhat el. 5

8 Az ellenrzések keretében 8 esetben derült fény arra, hogy a vállalkozások olyan megtéveszt tájékoztatást tettek közzé a honlapjukon, hogy az elállási jog nem érvényesíthet akkor, ha a fogyasztó a terméket személyesen, azaz nem kiszállítás útján veszi át. A felügyelségek az idei évben 5 webáruház vonatkozásában tártak fel szabálytalanságot a tekintetben, hogy a vállalkozás az átláthatóság és az egyértelmség követelményét megsértve a jogszabály teljes szövegének beidézésével informálta a fogyasztót az t megillet elállási joggal kapcsolatban. A vállalkozás az elállási jog érvényesítése esetén nem számíthat fel díjat azért, mert a fogyasztó a terméket használatba vette, feltéve, ha az rendeltetésszeren történt. Mindemellett a vállalkozás nem írhatja el jogszeren kötbér fizetését arra az esetre, ha a fogyasztó el akar állni, továbbá banki költségekre hivatkozással sem csökkentheti az elálláskor a fogyasztónak visszafizetend összeget. Ilyen tartalmú megtéveszt tájékoztatások miatt a felügyelségek 2 webáruház ellenrzése során állapítottak meg jogsértést. Ebben az évben a vizsgált szolgáltatók közül mindössze egy-egy olyan vállalkozás volt, amely az elállási jogról való tájékoztatási követelménynek jogsért módon úgy tett eleget, hogy pusztán a vonatkozó jogszabály számát, illetve azt az internetes címet tette közzé, ahol a fogyasztó a jogforrást elolvashatja. Ugyancsak egyegy webáruház esett kifogásolás alá annak okán, mert a vállalkozás a fogyasztót a jogszabály alapján megillet elállási jogot úgy tüntette fel, mintha az a vállalkozás különleges kedvezménye lenne, valamint hogy az elállási jogot meghatározott formanyomtatvány kitöltéséhez kötötte. Egyes, a jogszabályban meghatározott esetekben a fogyasztót nem illeti meg az elállás joga, kivéve, ha a felek ettl eltéren rendelkeznek. Amennyiben a vállalkozás a webáruházban olyan terméket is forgalmaz, amely ezek körébe sorolható, az elállási jog hiányáról köteles tájékoztatást adni. A felügyelségek ennek elmulasztása miatt az idei témavizsgálat során egyetlen webáruházat sem kifogásoltak. Egy esetben ugyanakkor elfordult az, hogy a szolgáltató olyan termék vonatkozásában is kizárta az elállási jog gyakorlását, amelyre nézve a jogszabály kivételt enged rendelkezése nem alkalmazható. 3.2 A termékek tényleges átvételével (kiszállításával) járó próbavásárlások tapasztalatai Az ebben az évben lefolytatott témavizsgálat során a felügyelségek összesen 36 webáruházból rendeltek terméket próbavásárlás keretében. Az így elvégzett ellenrzések 33 esetben tártak fel jogsértést, ami az elz év adatához (84%-os kifogásolási arány) képest valamivel magasabb kifogásolási arányt eredményezett (92%-os kifogásolási arány) Az írásbeli megersítés rendelkezésére bocsátásának teljesítése A webáruházat üzemeltet vállalkozás köteles az interneten vásárló fogyasztó részére ún. írásbeli megersítést rendelkezésre bocsátani. A vállalkozásnak ezt a dokumentumot legkésbb a teljesítés idpontjáig, azaz termékértékesítés esetében a kiszállításig kell a fogyasztónak átadnia. Tekintve, hogy az írásbeli megersítés tartalmazza mindazon információt, amelyre a fogyasztónak egy esetleges joggyakorlás esetén így például az elállási szándék kifejezésekor szüksége lehet, lényeges fogyasztói érdek sérül, ha a vállalkozás a dokumentum átadására vonatkozó kötelezettségnek egyáltalán nem, illetve csak hiányosan tesz eleget. Az elvégzett próbavásárlások adatai alapján a vizsgált szolgáltatók közül 10 vállalkozás nem adott át írásbeli megersítést, további 13 ugyan rendelkezésre bocsátott ilyen 6

9 dokumentumot, azonban tartalmi hiányosságok miatt a felügyelségeknek jogsértést kellett megállapítaniuk. Mindez 61%-os kifogásolási arányt mutat, amely kismértékben alacsonyabb a tavalyi év adataihoz képest, akkor ugyanis a jogsértési gyakoriság 63% volt ezen a téren. Abban az esetben, amennyiben a fogyasztó által megrendelt árucikk kötelez jótállással érintett terméknek minsül, az írásbeli megersítésnek tartalmaznia kell a jótállást érint feltételeket is. Az idei évben a felügyelségek összesen 28 darab jótállásköteles terméket próbavásároltak, azonban az ellenrzött szolgáltatók közül 14 szolgáltató olyan írásbeli megersítést bocsátott rendelkezésre, amely a jótállási feltételek tekintetében nem tartalmazott tájékoztatást (9 darab) vagy hiányos tartalmú volt (5 darab). A vizsgálat adatai alapján a tartalmi hiányosságok leginkább a jótállásból ered jogok és a joggyakorlásra nyitva álló határid feltüntetésének elmulasztása miatt merültek fel (3 eset), egy vállalkozás pedig amiatt esett kifogásolás alá, mert az általa adott dokumentumban egy jelenleg már több mint tíz éve nem hatályos jogszabályra és annak rendelkezéseire utalt. Sajnálatos tény, hogy az átadott írásbeli megersítések közül 17 darab az elállási jog meglétével, esetleges hiányával, illetve gyakorlásának feltételeivel kapcsolatban egyáltalán nem tartalmazott tájékoztatást, az ellenrzött dokumentumok közül csak 13 darab volt e tekintetben szabályszer. A tartalmi szempontú ellenrzés továbbá fényt derített arra, hogy a rendelkezésre bocsátott írásbeli megersítések 30%-ában, összesen 9 darab dokumentumban nem került megemlítésre az, hogy amennyiben a fogyasztó panaszt kíván tenni, hol teheti azt meg A jótállási jegy átadásának teljesítése, illetve tartalmi vizsgálatának tapasztalatai A jogalkotó egyes tartós fogyasztási cikkek jellemzen mszaki termékek esetében egy év kötelez jótállást ír el. A kötelez jótállás az eladót terheli: azt a vállalkozást, amely a terméket a fogyasztónak közvetlenül értékesíti. A kötelez jótálláshoz kapcsolódó kötelezettség, hogy az eladó a termékkel együtt köteles a fogyasztónak jótállási jegyet átadni. A jótállási jegy szabályszer kitöltéséhez és átadásához jelents fogyasztói érdek fzdik. A fogyasztó számára ugyanis ezen dokumentum biztosítja az elsdleges tájékozódási lehetséget a tekintetben, hogy egy esetleges meghibásodás esetén milyen igényeket érvényesíthet a vállalkozással szemben. A felügyelségek a 36 esetben lefolytatott próbavásárlás során 28 darab olyan terméket rendeltek meg, amelyek jótálláskötelesnek minsültek, azonban 9 esetben egyáltalán nem kaptak kézhez jótállási jegyet. Sajnálatos módon az átadott 19 dokumentum sem volt minden szempontból megfelel, így az eljáró felügyelk 14 jótállási jegyet tartalmi hiányosság vagy megtéveszt tájékoztatás miatt kifogásoltak. Mindezt összesítve a jótállási jegy átadásával és annak tartalmával kapcsolatos szabálytalanságok miatt 23 esetben került sor jogsértés megállapítására, amely 82%-os kifogásolási arányt eredményezett. Az ellenrzések adatai alapján a tartalmi szempontból hiányosnak minsített jótállási jegyek eltérést mutattak aszerint, hogy azokon mely, a jogszabály által kötelezen elírt adatot nem tüntették fel. A leggyakoribb hiányosságok abból adódtak, hogy a vállalkozások elmulasztották a jótállási jegyen megjelölni a gyártó nevét (8 darab) és címét (7 darab). Szintén 7 esetben merült fel kifogás azzal kapcsolatban, hogy a rendelkezésre bocsátott dokumentum nem tartalmazta az importáló nevét és címét. A fogyasztók szempontjából legfontosabb információk egyike, hogy a jótállás alapján milyen jogok illetik meg ket. Negatív adat, hogy az ellenrzött jótállási jegyek közül 8 teljesen, 2 pedig részlegesen hiányos volt e tekintetben. A jótállási jogok érvényesítésének feltételei összesen 7 dokumentumból hiányoztak. Azt, hogy a fogyasztók jogaikat hol és milyen határidn 7

10 belül érvényesíthetik, a vállalkozások 3, illetve 2 darab dokumentum vonatkozásában mulasztották el megjelölni. A vizsgált jótállási jegyek közül a termék megnevezését 4 darab nem tartalmazta. A témavizsgálat keretében a felügyelségek 3-3 darab jótállási jegyet kifogásoltak amiatt, mert azokon a forgalmazó neve és címe, illetve a vásárlás idpontja nem szerepelt. A termék gyártási számát ugyancsak 3 dokumentum nem tartalmazta. Az idei évben azonban az ellenrzött jótállási jegyek közül mindössze egy volt olyan, amely a termék típusa szempontjából volt hiányos. Lényeges jogszabályi rendelkezés, hogy a jótállás nem érinti a fogyasztó törvénybl ered jogait. Az összesített adatok alapján az erre vonatkozó utalás 9 darab jótállási jegyrl hiányzott. Abból kifolyólag pedig, hogy a jótállási jegy nem magyar nyelven íródott, illetve hogy az átadott dokumentum nem felelt meg a közérthetség és az egyértelmség követelményének, 2-2 esetben került sor jogsértés megállapítására. A jótállási jeggyel kapcsolatos leggyakoribb jogsértések (kifogásolási arány %) Az átadott jótállási jegyrl hiányoztak a jótállási jogok gyakorlásának feltételei 25% Az átadott jótállási jegy nem tartalmazta a gyártó nevét 29% Az átadott jótállási jegyrl hiányzott az arra való utalás, hogy a jótállás nem érinti a fogyasztó törvénybl ered jogait 32% A vállalkozás egyáltalán nem adott át jótállási jegyet a jótállásköteles termékhez 32% A felügyelségek által megvizsgált 19 dokumentum közül 5 tartalmazott valamilyen megtéveszt tájékoztatást. Az ellenrzések adatai alapján a vállalkozások 3 darab jótállási jegyen kötötték ki azt jogsérten, hogy a jótállási igény csak a jótállási jegy és a pénztári blokk, illetve számla együttes megléte esetén érvényesíthet. A próbavásárlások során a felügyelségek egy darab olyan jótállási jegyet kaptak kézhez, amelyen a vállalkozás a jogszabállyal ellentétes módon kizárta azt, hogy kicserélés esetében újból indul a jótállási id, továbbá ugyancsak egy esetben került sor jogsértés megállapítására amiatt, mert a vállalkozás egyes, a fogyasztót a jótállás alapján megillet jogot kizárt, illetve nem biztosított Egyéb tapasztalatok a próbavásárlás során Az ebben az évben lefolytatott témavizsgálat adatai alapján valamennyi próbavásárlás során a kiszállítás a webáruház honlapján feltüntetett határidben történt és a kifizetett vételár és egy kivétellel szállítási költség is azonos volt azzal, amelyet a szolgáltató elzetesen megjelölt. A megrendelt termékek tulajdonságai továbbá megfeleltek a honlapon szerepl tájékoztatásoknak, a felügyelségek hiányosságot e téren nem tapasztaltak. Az eljáró felügyelk kilétük felfedése nélkül a jogszabályban elírt nyolc munkanapos határidn belül megtették elállási nyilatkozatukat. Az elállási szándékot valamennyi szolgáltató elfogadta, egy vállalkozás ugyanakkor a felügyelk bemutatkozását követen 8

11 sem volt arra hajlandó, hogy a jogszabályi elírásoknak eleget téve a kiszállítási költséget is megtérítse a vételáron felül. Az idei témavizsgálat során egyetlen esetben sem fordult el, hogy a szolgáltatók a felügyelségek által próbavásárolt termékek vonatkozásában ne teljesítették volna nyugtaadási kötelezettségüket. 3.3 A kuponos értékesítést folytató weboldalakra vonatkozó tapasztalatok A hagyományos webáruházak mellett az elmúlt években hazánkban is egyre nagyobb népszerségre tettek szert a kuponos vásárlásokra épül internetes portálok. A kuponos oldalak alapját a közösségi vásárlás képezi, amely során a kereskedk idleges ajánlatokat hirdetnek meg, jelents mérték kedvezményekkel. A termékek, illetve a szolgáltatások olcsóságának a lényege, hogy ha sokan vesznek valamibl, akkor annak a fajlagos ára csökken. A kuponos oldalak a kedvezményes árak érvényesüléséhez sokszor egy minimum vásárlószámot határoznak meg, amely elérésével a vevk megkapják az ígért árengedményt. Az idei témavizsgálat teljes idtartama alatt, az abban részt vev felügyelségekhez 50 fogyasztói kérelem érkezett, amely egyes kuponos oldalak gyakorlatát kifogásolta. A beérkez kérelmek többsége 2 kivétellel hatáskör hiányában elutasításra került, mert szerzdéses jogviszonyból ered vitára (a teljesítés elmaradására vagy hibás voltára) vonatkozott. A felügyelségek 2 esetben indítottak kérelemre eljárást, melyek közül az egyik esetben a tényállás tisztázása után a felügyelség jogsértést nem tárt fel, míg a másik esetben kötelezésre szóló határozat született. Minthogy a kuponos weboldalakat üzemeltet vállalkozások szinte kivétel nélkül Pest megyei vagy budapesti székhellyel rendelkeznek, a témavizsgálat hivatalból lefolytatott 10 ellenrzésének eredménye az említett két felügyelség adatai alapján állapítható meg. A kuponos oldalakkal kapcsolatosan a leggyakrabban felmerül hiányosság a kötelezen feltüntetend adatokra vonatkozott. Az oldalt mködtet vállalkozást nyilvántartásba vev cégbíróság megnevezése 5 esetben hiányzott, míg adószámát 3 vállalkozás mulasztotta el feltüntetni. A szerzdéskötés feltételeire vonatkozó elírásokat 6 esetben nem teljesítette maradéktalanul a szolgáltató, illetve 5 kuponos értékesítést folytató vállalkozás nem megfelelen tájékoztatta a fogyasztókat az elállási jog intézményérl. 4. Alkalmazott jogkövetkezmények Az idei témavizsgálat keretében a felügyelségek összesen 77 kötelezésre szóló határozatot hoztak. A felügyelségek a vonatkozó jogszabályi elírások megsértését 11 esetben, összesen Ft fogyasztóvédelmi bírság kiszabásával szankcionálták. 5. Összegzés Az idei évben lefolytatott témavizsgálat az ellenrzött szolgáltatók 70%-ának kifogásolásával zárult, amely a évi adattal pontosan megegyez. Amennyiben csak ezt a szempontot vennénk figyelembe, azt a következtetést vonhatnánk le, hogy az elektronikus kiskereskedelemben továbbra is magas a fogyasztóvédelmi szabályok megsértésének száma és e téren javulás sem észlelhet. Ha azonban tekintetbe vesszük, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság idén elször ellenrizte az online piacon az utóbbi idkben egyre nagyobb jelentségre szert tev kuponos oldalakat, a kifogásolási arány változatlansága kevésbé fogható fel kedveztlen eredménynek. 9

12

13 Függelék Az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerségének ellenrzése, különös tekintettel a kuponos értékesítésre cím összefoglaló jelentéshez Az ellenrzés alapját az alábbi jogszabályok képezték: a fogyasztóvédelemrl szóló évi CLV. törvény; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg szolgáltatások egyes kérdéseirl szóló évi CVIII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény; a kereskedelemrl szóló évi CLXIV. törvény; a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény; a távollevk között kötött szerzdésekrl szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelez jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet; a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet; a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM rendelet; a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet.

A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai. 2013. március 6. dr. Fehér Mónika

A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai. 2013. március 6. dr. Fehér Mónika A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai 2013. március 6. dr. Fehér Mónika A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ELLENŐRZÉSI GYAKORLATA A hatóság 2004 óta évről-évre, visszatérő rendszerességgel

Részletesebben

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai dr. Fehér Mónika 2015. március 19. ALAPVETÉS A jelenlegi jogszabályi háttér ÚJDONSÁGOK 1. Egységesítés 2. Hosszabb elállási határidő 3. A vételár

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése, különös tekintettel a veszélyes termékek és a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrésére Budapest, 2012.

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-1160/2014 dr. Farkas Mária Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S A szálláshelyekkel kapcsolatos megtéveszt

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-418/2014. Csengeri Éva Balogh Edina Összefoglaló jelentés Az élelmiszerek származási helyével kapcsolatos megtéveszt

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FOSZTÁLY Iktatószám: PIF-1126-3/2013 Témafelels: Mikó Róbert ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamos szerelési munkálatok során használt szerszámok mintavételezéssel

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S N E M Z E T I F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I H A T Ó S Á G S Z O L G Á L T A T Á S - E L L E Nİ R Z É S I FİOSZTÁLY Iktatószám: SEF-2217/2014 Témafelelıs: Majlinger Zsuzsanna dr. Somogyi András Ö S S

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és távhıszolgáltatók ügyfélszolgálatának, panaszkezelésének vizsgálata Budapest, 2014. június NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

Webshop létrehozásának jogi feltételei

Webshop létrehozásának jogi feltételei Webshop létrehozásának jogi feltételei Hatályos 2014. december www.net-jog.hu, net-jog@net-jog.hu 1 Tartalomjegyzék Nem szükséges engedély, üzlet... 3 Engedélyköteles üzletek... 3 Tevékenységi kör, számlaképesség...

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások törvényi előírások és szabályozások 2011 Ez a kiadvány szabadon másolható és terjeszthető a forrás () megjelölésével. Bevezető helyett... rögtön tisztázzunk egy tévhitet: Az e-kereskedelemben történő értékesítés

Részletesebben

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek Vásárlói szerződés Érvényes: 2013. március 17-től A Vásárlói szerződés a vevő e-mailen, telefonon vagy a webáruház rendszerén keresztül leadott megrendelése

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S N E M Z E T I FOGYA S Z T Ó V É D E L M I H A T Ó S Á G S Z O L G Á L T A T Á S - E L L E N R Z É S I FOSZTÁLY Iktatószám: SEF-400/2014 Témafelels: dr. Fehér Mónika dr. Bélteky-Tóth Ágnes Ö S S Z E F O

Részletesebben

Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni?

Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni? Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni? Az általános árfeltüntetési szabályoknak megfelelően a webshopban kínált termékek esetében is a fogyasztó által ténylegesen

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Ön a www.tenisztanacsadas.hu internetes áruházában leadott megrendelésével a TENISZ TANÁCSADÓ Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat. Az Általános

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szerződési Feltételek Eladó: Üzemeltető: OnLine-Egészség Kft. Üzemeltető címe: 5516 Körösladány, Batthyány utca 36. Ügyvezető: Petneházi Szilvia Email cím:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó

Minősített Rozsdamentes Kéményajtó Magyarországon Gyártott Rozsdamenetes Kéményajtó FORGALMAZÁS és BEÉPÍTÉS Keressük Viszonteladó partnereinket! HANS PÉTER Kéményajtó TEAM Tel: 06.70.200.5757 Web: www.kemenyajto.eu E-Mail: info@kemenyajto.eu

Részletesebben

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében dr. Farkas Mária Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budapest, 2014. szeptember 19. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-1733/2013. Balogh Edina Csengeri Éva Összefoglaló jelentés Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési

Részletesebben

- hogy valamennyi értékesítésre kínált termék esetén tüntesse fel a termék eladási árát,

- hogy valamennyi értékesítésre kínált termék esetén tüntesse fel a termék eladási árát, Iktatószám: Tárgy: BAO/001/00430-0004/2014 Határozat Kovács István egyéni vállalkozót (székhelye: 7915 Dencsháza, Petőfi u. 47; adószáma: 65929331-2-22 a továbbiakban: Vállalkozó) arra kötelezem, - hogy

Részletesebben

Vedd a neten! webshop minősítő workshop. 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban. dr. Kriesch Attila Igazgató

Vedd a neten! webshop minősítő workshop. 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban. dr. Kriesch Attila Igazgató Vedd a neten! webshop minősítő workshop 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban (2013. március 6. ) dr. Kriesch Attila Igazgató Az előadás célja Új, hazánkban 2014-től alkalmazandó uniós

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK webaruhaz.borakft.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG 2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATAI ÚJ HATÓSÁGI FOGYASZTÓVÉDELMI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV ÖSZTÖNZŐ ESZKÖZÖK CZINEGE ÁGNES NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI

Részletesebben

A vakondstop.hu internetes áruház használata az alábbi feltételek elfogadását jelenti:

A vakondstop.hu internetes áruház használata az alábbi feltételek elfogadását jelenti: Üzletszabályzat Üzletszabályzat, Általános Szerzdési Feltételek A vakondstop.hu internetes áruház használata az alábbi feltételek elfogadását jelenti: ÁRUHÁZUNK HASZNÁLATÁVAL ÖN AUTOMATIKUSAN ELISMERI

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei 1. Általános rendelkezés Kérjük amennyiben vásárlója, kíván lenni az általunk forgalmazott termékeknek, figyelmesen olvassa

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) érvényesek a www.szokesben.hu online megrendelés, vásárlás esetén. Szolgáltató Cégnév: Candover Kft "fa" Székhely:

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Mentes jelöléssel ellátott élelmiszerek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenırzése e jelölések valóságtartalma tekintetében Budapest, 2014. június NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

Vásárlási szerződés. (A Tábla webáruházban (http://tablak.ensaf.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére)

Vásárlási szerződés. (A Tábla webáruházban (http://tablak.ensaf.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlók részére) Vásárlási szerződés Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Vásárlási Szerződésünket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) a Soós és Társa Zrt által működtetett www.soos.hu webáruházhoz

ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) a Soós és Társa Zrt által működtetett www.soos.hu webáruházhoz ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) a Soós és Társa Zrt által működtetett www.soos.hu webáruházhoz Örömmel üdvözöljük a Soós és Társa Hűtőtechnikai Zrt (1163 Budapest, Kövirózsa út 5.) által üzemeltetett

Részletesebben

A K ÉS TÁRSAI MEGOLDÁS Kft.t (székhelye: 7632 Pécs, Tolsztoj u. 2., adószáma: 11540531-2-02, a továbbiakban: vállalkozás) arra.

A K ÉS TÁRSAI MEGOLDÁS Kft.t (székhelye: 7632 Pécs, Tolsztoj u. 2., adószáma: 11540531-2-02, a továbbiakban: vállalkozás) arra. Iktatószám: Tárgy: BAO/001/00567-0001/2014 Kötelezésre szóló határozat A K ÉS TÁRSAI MEGOLDÁS Kft.t (székhelye: 7632 Pécs, Tolsztoj u. 2., adószáma: 11540531-2-02, a továbbiakban: vállalkozás) arra Kötelezem,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerz dési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Szi-Andor Zoltán ev. (székhelye: 8300 Tapolca Sümegi út 22/1, elérhet ségek (kapcsolat@lusti.hu, +36 (87)

Részletesebben

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZDÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI 1. A Szerzdés határozott idtartamra, 1, vagy 2 évre kötdik 2. A gépek bérleti díja: a JM Xpress italautomatákra: havi 4.000,- Ft + ÁFA a JM 40-es

Részletesebben

Panaszkezelési kiskáté

Panaszkezelési kiskáté Panaszkezelési kiskáté Milyen jogszabályok vonatkoznak a panaszkezelésre? A kiskereskedelmi egységekben a panaszkezelési tevékenységet elsősorban a fogyasztóvédelemről szóló törvény (1997. évi CLV. törvény)

Részletesebben

Rovarvéd alumínium ajtó

Rovarvéd alumínium ajtó Rovarvéd alumínium ajtó Szerelési útmutató Magyar Akció idtartama: 04/2012 Típus: 36112/36113 Eredeti kezelési útmutató QA137 Nagyonköszönjük,hogyarovarvédajtó megvásárlásamellettdöntött. Impresszum Akezelésiútmutatókiadója:

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Namlugal Számítástechnikai Bt.(Webshop)

Általános Szerződési Feltételek Namlugal Számítástechnikai Bt.(Webshop) Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus

Részletesebben

Mit kell tudni az üzleten kívüli és a távollévők közötti szerződésekről? - gyakori kérdések és válaszok -

Mit kell tudni az üzleten kívüli és a távollévők közötti szerződésekről? - gyakori kérdések és válaszok - Mit kell tudni az üzleten kívüli és a távollévők közötti szerződésekről? - gyakori kérdések és válaszok - 1. A fogyasztó termékbemutatón vett részt Hajdúszoboszlón, ahol egy nagy értékű porszívót vásárolt.

Részletesebben

Terjedelmes csomagot csak felárral tudunk postázni: +1400 Ft

Terjedelmes csomagot csak felárral tudunk postázni: +1400 Ft Vásárlási lehetőségek: 1. Online www.sztani.hu webáruházunkban 2. E-mail: info@sztani.hu címen 3. Telefonon: 06 70 341 0140 telefonszámon Fizetési módok: 1. Utánvéttel: a termék átvételekor 2. (Paypal)/

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

és s a fogyasztói lyvezetı Budaörs, 2012. április 25.

és s a fogyasztói lyvezetı Budaörs, 2012. április 25. A szavatosság-jótáll llás s szabályai és s a fogyasztói panaszok intézésének nek rendje Dr. Fülöp F p Zsuzsanna szóviv vivı,, osztályvezet lyvezetı Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budaörs, 2012. április

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A 2011.01.01. óta hatályos szöveg A Kormány a fogyasztóvédelemről

Részletesebben

A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést iktatják, utólag hozzáférhető lesz.

A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést iktatják, utólag hozzáférhető lesz. A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést iktatják, utólag hozzáférhető lesz. Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján http://allorabyzia.hu

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon (www.gasztroangyal.hu) található valamennyi termék. A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit a termék

Részletesebben

Gyakori kérdések és. válaszok. az internetes vásárlás. témaköréből

Gyakori kérdések és. válaszok. az internetes vásárlás. témaköréből Gyakori kérdések és válaszok az internetes vásárlás témaköréből Budapest, 2016. május 13. BEVEZETÉS Ma már számtalan különböző webáruház kínál termékeket eladásra a fogyasztóknak, ezzel kényelmes lehetőséget

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

Az elektronikus kereskedelem jogi háttere WWW.ORMOSNET.HU

Az elektronikus kereskedelem jogi háttere WWW.ORMOSNET.HU Az elektronikus kereskedelem jogi háttere Dr. Ormós Zoltán Ormós Ügyvédi Iroda 2010. 04. 14. AZ ELŐADÁS VÁZLATA Fogyasztóvédelem az elektronikus kereskedelemben áttekintés Leggyakoribb problémák a webboltokkal

Részletesebben

Vásárlási Feltételek (minta)

Vásárlási Feltételek (minta) Vásárlási Feltételek (minta) Eladó: Név: Székhely / postacím: Cégjegyzékszám: Adószám: Illetékes adó igazgatóság: Bankszámlaszám (HUF): tevékenység: Telefon: Mobil: E-mail: WEB oldal: Ügyfélszolgálat:

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

FAVIS Group ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

FAVIS Group ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Kft. (Székhely: 1027 Budapest, Bem József u. 9., adószám: 24084426-2-41, továbbiakban: Szolgáltató) és az

Részletesebben

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A reklamáció intézése - Kis boltokban az eladó feladata - Nagyobb kereskedelmi egységekben a vezető intézi

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

Jó Közérzet Központ Általános Szerződési Feltételek

Jó Közérzet Központ Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jó Közérzet Központ A Jó Közérzet Központ online áruházában (www.jokozerzetkozpont.hu/shop) leadott megrendeléssel Ön a Jó Közérzet Központ Kft. vásárlója lesz. Kérjük,

Részletesebben

Valóban csapda? A hagyományostól eltérõ értékesítési módszerek. Kiadja: Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség (www.febesz.

Valóban csapda? A hagyományostól eltérõ értékesítési módszerek. Kiadja: Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség (www.febesz. Kiadja: Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség (www.febesz.eu) Minden jog fenntartva. A kiadványt, illetve annak részét tilos sokszorosítani, bármely formában vagy eszközzel a Kiadó engedélye nélkül

Részletesebben

DXN EUROPE. Vevőtájékoztató

DXN EUROPE. Vevőtájékoztató Vevőtájékoztató A webshop üzemeltetője a DXN Europe Kft. Székhelye: 1081 Budapest, Rákóczi út 63. Ügyfélszolgálati irodája: 1081 Budapest, Rákóczi út 73. Telefonszáma: (+36-) 1/236-0164 Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A webshopot a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzékszám: Cg. 01-0957944, adószám: 23275395-2-41,

Részletesebben

ÁLTALÁ OS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁ OS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁ OS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Gastroquality Webáruház (Gastro Quality 1173 Budapest 522 utca 4.; továbbiakban: Szolgáltató) és az elektronikus

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör Általános Üzleti Feltételek 1. Érvényességi kör (1) Jelen Általános Üzleti Feltételek minden, Bosch Electronic Service Kft. és olyan vevők közti üzletre érvényesek, akik a 2. -ban meghatározott szolgáltatásokat

Részletesebben

Á SZF. A szappany.hu webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU

Á SZF. A szappany.hu webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU Á SZF A webáruházhoz DOBOM ALKOTÓ TÉR 8764 ZALASZENTMÁRTON KOSSUTH UTCA 47 WWW.DOBOM.HU INFO@DOBOM.HU 1. Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák Dobom Kft. (8764 Zalaszentmárton, Kossuth

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

KARBONFOLiAdiszkont.hu

KARBONFOLiAdiszkont.hu KARBONFOLiAdiszkont.hu Általános Szerződési Feltételek Az KARBONFOLiAdiszkont.hu webáruház használatával a látogató kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja az KARBONFOLiAdiszkont.hu használatára és szolgáltatásaira

Részletesebben

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

Részletesebben

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY FOGYASZTÓVÉDELMI OSZTÁLY ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLEN RZÉSI F OSZTÁLY FOGYASZTÓVÉDELMI OSZTÁLY ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY FOGYASZTÓVÉDELMI OSZTÁLY Iktatószám: FVO-590/2013. Témafelelsök: Dienes Katalin Tolvaj Ágnes ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az elrecsomagolt élelmiszerek

Részletesebben

Autókereskedéseket, autószervizeket és autósboltokat ellenőriztek a hatóságok

Autókereskedéseket, autószervizeket és autósboltokat ellenőriztek a hatóságok Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 45/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Nemzeti Közlekedési Hatóság összehangolt

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK Az EUROGATE 2000 Kft. (2013 Pomáz, Ipartelep hrsz. 3464), továbbiakban Kereskedelmi Szolgáltató, a kereskedelmi tevékenységét az alábbi rendelkezések szerint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az elektronikus hírközlési szolgáltatók ellenőrzéséről Budapest, 2012. november N E M Z E T I F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I H A T Ó S Á G S Z O L G Á L T A T Á S - E L L E NŐ R

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-4978/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.sigillanda.hu

Általános Szerződési Feltételek www.sigillanda.hu A szerződés tárgya a www.sigillanda.hu internetes oldalon található valamennyi árucikk/termék. Az árucikkek/termékek tulajdonságait, jellemzőit a hozzájuk tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. Üzemeltetői

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP Rádiós fürdőszobai óra Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát

Részletesebben

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS FUTÁRSZOLGÁLATTAL

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS FUTÁRSZOLGÁLATTAL MEGRENDELÉS Webáruházunk az interneten keresztül érhető el, de készleten lévő termékeink, ill, temékmintáink a 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. 1/5 címen megtekinthetők. Megrendelését az áruház online felületén,

Részletesebben

MakiMaki.hu. Általános Szerződési Feltételek

MakiMaki.hu. Általános Szerződési Feltételek MakiMaki.hu Általános Szerződési Feltételek A MakiMaki.hu webáruház használatával a látogató kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a MakiMaki.hu használatára és szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

Szállítási feltételek

Szállítási feltételek Szállítási feltételek Az eladó adatai Nyitvatartási idő Megrendelés feladása Árak Megrendelt áru átvételének módja Fizetési feltételek Szállítási határidő Házhoz szállítási díj Csomagolási költség Elállás

Részletesebben

GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GAZDAFI-ELECTRONIC KFT. WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. BEVEZETÉS 1. A gazdafielectronic.hu domain név alatt elérhető internetes webáruház a Gazdafi-Electronic Kft. (3508 Miskolc, Futó út

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbikabna ÁSZF) tartalmazza a WiTech és Társa Kreatív Mérnöki Iroda Kft. (a továbbiakban Üzemeltető) által üzemeltetett

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a JKH Kft. (székhelye: 8600 Siófok, Honvéd u. 1/C.; cégjegyzékszám: 14-09-301285; adószáma: 11231271-2-14;

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK www.elektromosfutotestek.hu weboldal és webáruház

SZÁLLÍTÁSI ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK www.elektromosfutotestek.hu weboldal és webáruház SZÁLLÍTÁSI ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK www.elektromosfutotestek.hu weboldal és webáruház ÜZEMELTETİI ADATOK Név: Eurovill Profi Kft. Székhely: 1181 Budapest, Wlassics Gyula utca 36. Telephely: 1044

Részletesebben

Á ltala nos szerzo de si felte telek

Á ltala nos szerzo de si felte telek Á ltala nos szerzo de si felte telek Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Nowton Bt. (székhely: 3532 Miskolc, Szerdahelyi Kálmán utca 11., adószám: 24967527-2-05), mint szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Tartalom Vásárlási Feltételek... 3 A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:... 3 Az üzemeltető adatai:... 3 A rendelés:... 4 Rendelés menete...

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

ÁSZF, Jogi Nyilatkozat

ÁSZF, Jogi Nyilatkozat ÁSZF, Jogi Nyilatkozat ÁSZF Az adásvételi szerződés a www.almachips.hu weboldalon felkínált árut megrendelő vevő és az internetes áruház üzemeltetője a NASI-PACK Kft., 6440 Jánoshalma, Deák Ferenc u. 45.,

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben