Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S"

Átírás

1

2 N E M Z E T I FOGYA S Z T Ó V É D E L M I H A T Ó S Á G S Z O L G Á L T A T Á S - E L L E N R Z É S I FOSZTÁLY Iktatószám: SEF-1580/2013. Témafelels: dr. Fehér Mónika dr. Üt Kristóf Benjámin Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S Az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerségének ellenrzése, különös tekintettel a kuponos értékesítésre BUDAPEST, NOVEMBER

3 1. Az ellenrzés indoka, célja Napjainkban szinte minden hagyományosan folytatható tevékenységnek megvan az online dimenziója is. A tájékozódás, a szórakozás és természetesen a vásárlás is egyre gyakrabban történik a világhálón keresztül. A hagyományos módon, a keresked üzlethelyiségében személyesen kötött ügyletek mellett az információs technológia fejldésének köszönheten az internetes áruházak alkotják a kiskereskedelmi értékesítési csatornák legnépszerbb irányait. A távollévk között kötött ügyletek ugyanakkor nemcsak elnyökkel (kényelem, kedvezbb árak, kínálati bség, kötetlen nyitva tartás stb.) járnak a fogyasztók számára, hanem bizonyos mérték kockázattal is, amelyet a jogszabályokban foglalt rendelkezések hivatottak ellensúlyozni. Az idei vizsgálat keretében a felügyelségek figyelemmel kísérték az interneten történ kuponos értékesítési gyakorlatot is, miután az ilyen honlapok egyre több fogyasztót ösztönöznek kedvezményesnek hirdetett vásárlásra. 2. Az ellenrzés idtartama, résztvevi Az ellenrzésre április 15-tl október 4-ig tartó idszakban került sor. A témavizsgálatban a Bács-Kiskun Megyei, a Budapest Fváros, a Csongrád Megyei, a Hajdú-Bihar Megyei, a Nógrád Megyei, a Pest Megyei, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei, a Tolna Megyei, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelsége vett részt. 3. Az ellenrzés tapasztalatai A vizsgálat teljes ideje alatt a felügyelségek összesen 185 webáruházat ellenriztek, melyek közül 85 már a korábbi évek során is vizsgált és kifogásolt webshop volt. Az ellenrzött webáruházak közül 129 esetében tártak fel a felügyelségek valamilyen jogsértést, amely 70%-os kifogásolási arányt eredményezett. Ez a tavalyi vizsgálat szintén 70%-os kifogásolási arányát tekintve stagnálást jelent. Az ismételt ellenrzések tekintetében azonban a tavalyi 32%-os kifogásolási arány idén 41%-ra ntt. Ellenrzött és kifogásolt webáruházak száma (db) Összes ellenrzött Összes kifogásolt Ismételten ellenrzött Ismételten kifogásolt 1

4 Az alábbi táblázat mutatja be a felügyelségek által ellenrzött és kifogásolt webáruházak számát: Megye Ellenrzött (db) Kifogásolt (db) Bács-Kiskun 20 7 Budapest Csongrád Hajdú-Bihar 20 7 Nógrád Pest Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Veszprém Az elzetes tájékoztatási követelmény teljesítése Az elektronikus úton történ szerzdéskötések során az eladó és a vásárló nincs egyidejleg és személyesen jelen, ezért az utóbbi szerzd fél kiszolgáltatottságának elkerülése érdekében az online áruházat üzemeltet vállalkozás köteles a fogyasztót bizonyos információkról a szerzdéskötést megelzen tájékoztatni. Az elzetes tájékoztatást elektronikusan, folyamatosan és közvetlenül, valamint egyértelmen, közértheten és könnyen hozzáférhet (azaz átlátható) módon kell teljesíteni. Az információnyújtási kötelezettség honlapon történ teljesítését a felügyelk az alábbiakban kifejtettek szerint részletesen ellenrizték Elzetes tájékoztatási követelmény teljesítése a szolgáltató személyére vonatkozóan Minden szerzdéses jogviszonyban alapvet fontosságú a másik szerzd fél ismerete, így nincs ez másképp az elektronikus kereskedelem világában sem. A fizikai jelenlét hiányában az interneten történ vásárlás során még nagyobb jelentséggel bír az eladó személyének beazonosítása. Erre szolgálnak azok a jogszabályi rendelkezések, melyek a szolgáltató személyére vonatkozó adatok feltüntetését követelik meg. A felügyelk által ellenrzött webáruházak közül 8 esetben fordult az el, hogy hiányzott a honlapról a szolgáltató megnevezése és az is, hogy milyen cégformában (gazdasági társaság, egyéni vállalkozás) folytatja kereskedelmi tevékenységét. A szolgáltató székhelye, telephelye, illetve lakcíme 13 webáruházban (7%-os kifogásolási arány) nem volt kiírva, míg 29 esetben (16%-os kifogásolási arány) mulasztották el feltüntetni a szolgáltatók a cégjegyzékszámot, egyéni vállalkozói nyilvántartási számot. A szolgáltató beazonosítására vonatkozó adatok körében a legnagyobb arányban (38%) a vállalkozásokat, illetve vállalkozókat nyilvántartásba vev cégbíróság vagy jegyz megnevezésének feltüntetése hiányzott. A fenti adatok mellett a jogszabály megkívánja, hogy a webáruházat üzemeltet szolgáltatók tegyék közzé elektronikus levelezési címüket, illetve biztosítsanak legalább egy további elérhetséget (például telefonszám vagy elektronikus bejelentlap) a fogyasztók számára. A szolgáltatók címe mindössze 2 esetben hiányzott a honlapról, míg további 3 webáruház nem rendelkezett egyéb elérhetséggel. 2

5 A szolgáltatók 25 esetben (14%-os kifogásolási arány) mulasztották el feltüntetni az adószámukat a honlapon, pedig annak szerepeltetése is kötelez a webáruházat üzemeltetk számára Elzetes tájékoztatási követelmények teljesítése a szerzdéskötésre vonatkozóan Kötelez jogszabályi elírás vonatkozik arra, hogy a honlapokon a szolgáltatók információt nyújtsanak a fogyasztóknak a virtuális bevásárlás folyamatáról. Az elektronikus szerzdéskötés lépései 16 webáruházban (9%-os kifogásolási arány) egyáltalán nem, 15 esetben (8%-os kifogásolási arány) pedig hiányosan kerültek fel a honlapra. A szerzdéskötés feltételeinek feltüntetése körében további részletszabályokat ír el a jogszabály a szolgáltatók számára, így például azt is, hogy a webáruház oldalán tájékoztatni kell a vásárlókat arról, hogy az esetleges adatbeviteli hibák esetén milyen javítási lehetségek állnak rendelkezésre (például hogyan lehet törölni a kosárból a nem kívánt terméket). Az errl szóló tájékoztatás 27 webáruház (15%-os kifogásolási arány) honlapjáról hiányozott. A webáruházat üzemeltet szolgáltatók több mint egyharmada továbbra is figyelmen kívül hagyta azt a rendelkezést, miszerint a fogyasztókat tájékoztatnia kell arról, hogy a megkötött szerzdés írásba foglalt szerzdésnek minsül-e (38%), azt iktatják-e (36%), valamint ha iktatják, utólag hozzáférhet-e (36%). Ezen felül az ellenrzések 36%-ában azt állapították meg a felügyelségek, hogy nem történt utalás a szerzdéskötés lehetséges nyelveire vonatkozóan, habár attól függetlenül, hogy ez az esetek mindegyikében a magyar ez is kötelezen feltüntetend információ. Abban az esetben, ha valamely szolgáltató önként valamilyen magatartási kódexnek veti magát alá, akkor errl a tényrl és a kódex elérhetségérl a honlapján tájékoztatnia kell a fogyasztókat. Az ellenrzések során a felügyelségek egyetlen egy esetben sem találtak olyan vállalkozást, amely magatartási kódexnek vetette volna alá magát. Azonban egy webáruházban feltüntetésre került, hogy ugyan az etikai kódexhez való csatlakozás nélkül, de annak rendelkezéseit magára nézve köteleznek tekinti a szolgáltató. A felügyelség az ellenrzés során megállapította, hogy a webshop a kódex megtartására vonatkozó adatokat a valóságnak megfelelen tette közzé. A szolgáltatóknak a tájékoztatások feltüntetésén túl azt is biztosítaniuk kell, hogy az esetleges adatbeviteli hibák ténylegesen javíthatók legyenek, hiszen ezáltal a nem kívánt megrendelések törölhetek, illetve visszavonhatók. Az adatbeviteli hibák javítására 4 webáruház nem biztosított megfelel technikai lehetséget. Emellett a honlapon közzétett általános szerzdési feltételek esetében követelmény a tárolhatóság és kinyomtathatóság. Pozitív eredmény, hogy ezeket az elvárásokat egyetlen kivétellel az ellenrzött vállalkozások mindegyike teljesítette Elzetes tájékoztatási követelmények teljesítése a szerzdés tárgyára és teljesítésére vonatkozóan Az eladó személye mellett a jogalkotó elírja a webshopban megvételre kínált termékek lényeges tulajdonságainak és a teljesítés körülményeinek feltüntetését is, mint olyan információkat, melyek a távértékesítésre tekintettel különösen jelentsek. A vizsgált honlapok közül 9 webáruházban nem, vagy hiányosan kerültek feltüntetésre a szerzdés tárgyának azaz a webáruház katalógusában található termékeknek lényeges tulajdonságai. 3

6 A webáruházban megvásárolható termékek lényeges tulajdonságai közé tartozik többek között annak ára, amely feltüntetésére az internetes boltokban is ugyanazon jogszabályi elírások alkalmazandóak, mint a hagyományos, offline kereskedelemben. A honlapon tehát a ténylegesen fizetend áraknak, vagyis a forgalmi adót és egyéb kötelez terheket is magukban foglaló áraknak kell szerepelniük. A termékek ellenértékérl történ tájékoztatás 23 esetben nem volt megfelel. Az ellenrzött webáruházak közül 2 üzemeltetje nem a bruttó árakat tüntette fel, hanem csak a nettó árat vagy elkülönítetten a nettó árat és az általános forgalmi adót. További 22 szolgáltató pedig az egységár kiírására vonatkozó szabályokat sértette meg. A tavalyi vizsgálat eredményeihez viszonyítva ezek az adatok romlást jelentenek, hiszen 7%-ról 12%-ra növekedett az árfeltüntetésre vonatkozó kifogásolási arány. A felügyelségek 20 esetben (11%-os kifogásolási arány) állapítottak meg jogsértést amiatt, mert a szolgáltatók a honlapon nem tüntették fel a termék kiszállításának határidejét. További 16 webshop (9%-os kifogásolási arány) oldalán nem volt megtalálható információ a fizetési módokra vonatkozóan. A szállítás költségei és feltételei szintén lényegesek a fogyasztói döntések meghozatala szempontjából, miután a webáruházakban található kedvez árak gyakran magas szállítási költségekkel párosulnak. Az ezekrl szóló tájékoztatásoknak a jogszabály alapján elzetesen is fel kell kerülniük a webshopok oldalaira. E körben 14 honlap (8%-os kifogásolási arány) semmilyen információt nem tett közzé a szállításról, további 25 esetében (14%-os kifogásolási arány) pedig hiányos volt az erre vonatkozó tájékoztatás. 14 webáruház esetében azért volt jogsért a szállítási feltételekrl szóló tájékoztatás, mert csak utalt a postai vagy futárcég díjszabására, konkrét adatok nélkül. 1 webshop csak egy díjszabásra utaló hivatkozást tett közzé az oldalán, míg 8 áruháznál csupán regisztráció után vagy a rendelési folyamat végén volt elérhet a szállítási költség összege. Több webshopban azért került kifogásolásra a szállítási díj meghatározása, mert az az általános forgalmi adót nem, csak a nettó összeget tartalmazta. Próbavásárlás során derült fény egy olyan jogsért esetre, amikor a szolgáltató más szállítási díjat tüntetett fel a honlapján, mint amelyet ténylegesen alkalmazott Az elállási jogról szóló elzetes tájékoztatás A fogyasztó internetes szerzdéskötés esetében az ügylet természetébl adódóan az áru valós tulajdonságait és a keresked személyét érinten számotteven kevesebb információhoz jut, mintha az árut hagyományos módon, egy kiskereskedelmi üzletben vásárolná meg. Ezt az információhiányt bizonyos kivételektl eltekintve az elállási jog intézménye hivatott ellensúlyozni. Az elállási jog a fogyasztó többletkedvezménye: határidn belül való gyakorlásával a felek között létrejött szerzdés egyoldalúan megszüntethet, amelynek alapján a fogyasztó köteles visszaszolgáltatni a terméket, a vállalkozásnak pedig vissza kell fizetnie a vételárat, illetve amennyiben az felmerült a szállítási költséget. Az elállási joggal kapcsolatban továbbá lényeges jogszabályi rendelkezés, hogy az indokolás nélkül gyakorolható, azaz a fogyasztó akkor is dönthet a visszaküldés mellett, ha a terméknek semmilyen hiányossága nincs. A jogszabály alapján az elállási jogról, illetve gyakorlásának feltételeirl a vállalkozás köteles elzetesen, a webáruház honlapján tájékoztatást nyújtani. Az idei témavizsgálat adatai alapján az ellenrzött 185 szolgáltató közül 20 egyáltalán nem informált az elállási joggal kapcsolatban, amely mintegy 11%-os jogsértési gyakoriságot jelent. A felügyelségek összesen 42 honlapot kifogásoltak amiatt, mert a szolgáltató azon nem adott tájékoztatást arról, hogy az elállási jog indokolás nélkül gyakorolható (23%-os 4

7 kifogásolási arány), 33 vállalkozás esetében pedig az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határid feltüntetésének hiánya okán állapítottak meg jogsértést (18%-os kifogásolási arány). A jogszabályi elírások szerint a nyolc munkanapos elállási határid a termék átadásának napjától, míg szolgáltatásnyújtás esetében a szerzdéskötéstl számítódik. Az erre vonatkozó tájékoztatás elmaradása, illetve annak nem megfelel volta miatt a vizsgált szolgáltatók közül 30 vállalkozás esett kifogásolás alá (16%-os kifogásolási arány). Sajnálatos módon a vállalkozások magas száma (71 szolgáltató) mulasztotta el honlapján annak feltüntetését, hogy írásban történ elállás esetében elfogadottnak kell azt is tekinteni, ha a fogyasztó a határid utolsó napján jelzi elállási szándékát (38%-os kifogásolási arány). A felügyelségek ebben az évben 40 szolgáltató ellenrzése során tártak fel szabálytalanságot amiatt, mert a webáruház honlapján nem szerepelt tájékoztatás a tekintetben, hogy ha a fogyasztó elállással él, a vállalkozásnak a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésbb az elállást követ harminc napon belül kell visszatérítenie (22%-os kifogásolási arány). A szolgáltatók ezzel közel azonos mértékben mulasztották el honlapjukon közzétenni az arra vonatkozó információkat, hogy elálláskor a vállalkozás követelheti az árucikk nem rendeltetésszer használatából ered kárainak megtérítését (23%-os kifogásolási arány), továbbá hogy a fogyasztót csak a termék visszaküldésének költségei terhelik (18%-os kifogásolási arány). A fogyasztó elállási jogára vonatkozó leggyakoribb tájékoztatási hiányosságok (kifogásolási arány %) Írásban történ elállás esetén elegend határidben elküldeni a nyilatkozatot 38% Az elállási jog indokolás nélkül gyakorolható 23% A vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszer használatából ered kárának megtérítését 23% A vállalkozás 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát 22% Az elállásra nyitva álló határid 8 munkanap 18% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% A felügyelségek az ellenrzések során 62 szolgáltató vonatkozásában tártak fel jogsértést annak kapcsán, hogy a webáruház honlapján a fogyasztót megillet elállási joggal kapcsolatban megtéveszt tájékoztatást adott (34%-os kifogásolási arány). Az ilyen megtéveszt tájékoztatások közül a leggyakoribb az volt, hogy a webáruház arról informált, hogy a fogyasztó az elállási jogot csak akkor érvényesítheti, ha a terméket eredeti dobozában, a csomagolással együtt küldi vissza (24 szolgáltató). Ennél valamivel kevesebb esetben (21 szolgáltató) derült fény arra, hogy a vállalkozások honlapjukon olyan tájékoztatást szerepeltettek, miszerint elálláskor csak a termék vételára fizetend vissza, a kiszállítás díját a fogyasztónak kell viselnie. Az idei témavizsgálat ideje alatt a felügyelségek összesen 11 esetben állapítottak meg szabálytalanságot amiatt, hogy a vállalkozás az elállási jog gyakorlását kizárta abban az esetben, ha a fogyasztó a termék csomagolását már felbontotta, illetve ha az árucikket már használatba vette. A vizsgálat során 10 webáruház honlapja annak okán került kifogásolás alá, mert a szolgáltató kikötötte, hogy a fogyasztó csak az eredeti pénztári blokk vagy számla megléte esetén állhat el. 5

8 Az ellenrzések keretében 8 esetben derült fény arra, hogy a vállalkozások olyan megtéveszt tájékoztatást tettek közzé a honlapjukon, hogy az elállási jog nem érvényesíthet akkor, ha a fogyasztó a terméket személyesen, azaz nem kiszállítás útján veszi át. A felügyelségek az idei évben 5 webáruház vonatkozásában tártak fel szabálytalanságot a tekintetben, hogy a vállalkozás az átláthatóság és az egyértelmség követelményét megsértve a jogszabály teljes szövegének beidézésével informálta a fogyasztót az t megillet elállási joggal kapcsolatban. A vállalkozás az elállási jog érvényesítése esetén nem számíthat fel díjat azért, mert a fogyasztó a terméket használatba vette, feltéve, ha az rendeltetésszeren történt. Mindemellett a vállalkozás nem írhatja el jogszeren kötbér fizetését arra az esetre, ha a fogyasztó el akar állni, továbbá banki költségekre hivatkozással sem csökkentheti az elálláskor a fogyasztónak visszafizetend összeget. Ilyen tartalmú megtéveszt tájékoztatások miatt a felügyelségek 2 webáruház ellenrzése során állapítottak meg jogsértést. Ebben az évben a vizsgált szolgáltatók közül mindössze egy-egy olyan vállalkozás volt, amely az elállási jogról való tájékoztatási követelménynek jogsért módon úgy tett eleget, hogy pusztán a vonatkozó jogszabály számát, illetve azt az internetes címet tette közzé, ahol a fogyasztó a jogforrást elolvashatja. Ugyancsak egyegy webáruház esett kifogásolás alá annak okán, mert a vállalkozás a fogyasztót a jogszabály alapján megillet elállási jogot úgy tüntette fel, mintha az a vállalkozás különleges kedvezménye lenne, valamint hogy az elállási jogot meghatározott formanyomtatvány kitöltéséhez kötötte. Egyes, a jogszabályban meghatározott esetekben a fogyasztót nem illeti meg az elállás joga, kivéve, ha a felek ettl eltéren rendelkeznek. Amennyiben a vállalkozás a webáruházban olyan terméket is forgalmaz, amely ezek körébe sorolható, az elállási jog hiányáról köteles tájékoztatást adni. A felügyelségek ennek elmulasztása miatt az idei témavizsgálat során egyetlen webáruházat sem kifogásoltak. Egy esetben ugyanakkor elfordult az, hogy a szolgáltató olyan termék vonatkozásában is kizárta az elállási jog gyakorlását, amelyre nézve a jogszabály kivételt enged rendelkezése nem alkalmazható. 3.2 A termékek tényleges átvételével (kiszállításával) járó próbavásárlások tapasztalatai Az ebben az évben lefolytatott témavizsgálat során a felügyelségek összesen 36 webáruházból rendeltek terméket próbavásárlás keretében. Az így elvégzett ellenrzések 33 esetben tártak fel jogsértést, ami az elz év adatához (84%-os kifogásolási arány) képest valamivel magasabb kifogásolási arányt eredményezett (92%-os kifogásolási arány) Az írásbeli megersítés rendelkezésére bocsátásának teljesítése A webáruházat üzemeltet vállalkozás köteles az interneten vásárló fogyasztó részére ún. írásbeli megersítést rendelkezésre bocsátani. A vállalkozásnak ezt a dokumentumot legkésbb a teljesítés idpontjáig, azaz termékértékesítés esetében a kiszállításig kell a fogyasztónak átadnia. Tekintve, hogy az írásbeli megersítés tartalmazza mindazon információt, amelyre a fogyasztónak egy esetleges joggyakorlás esetén így például az elállási szándék kifejezésekor szüksége lehet, lényeges fogyasztói érdek sérül, ha a vállalkozás a dokumentum átadására vonatkozó kötelezettségnek egyáltalán nem, illetve csak hiányosan tesz eleget. Az elvégzett próbavásárlások adatai alapján a vizsgált szolgáltatók közül 10 vállalkozás nem adott át írásbeli megersítést, további 13 ugyan rendelkezésre bocsátott ilyen 6

9 dokumentumot, azonban tartalmi hiányosságok miatt a felügyelségeknek jogsértést kellett megállapítaniuk. Mindez 61%-os kifogásolási arányt mutat, amely kismértékben alacsonyabb a tavalyi év adataihoz képest, akkor ugyanis a jogsértési gyakoriság 63% volt ezen a téren. Abban az esetben, amennyiben a fogyasztó által megrendelt árucikk kötelez jótállással érintett terméknek minsül, az írásbeli megersítésnek tartalmaznia kell a jótállást érint feltételeket is. Az idei évben a felügyelségek összesen 28 darab jótállásköteles terméket próbavásároltak, azonban az ellenrzött szolgáltatók közül 14 szolgáltató olyan írásbeli megersítést bocsátott rendelkezésre, amely a jótállási feltételek tekintetében nem tartalmazott tájékoztatást (9 darab) vagy hiányos tartalmú volt (5 darab). A vizsgálat adatai alapján a tartalmi hiányosságok leginkább a jótállásból ered jogok és a joggyakorlásra nyitva álló határid feltüntetésének elmulasztása miatt merültek fel (3 eset), egy vállalkozás pedig amiatt esett kifogásolás alá, mert az általa adott dokumentumban egy jelenleg már több mint tíz éve nem hatályos jogszabályra és annak rendelkezéseire utalt. Sajnálatos tény, hogy az átadott írásbeli megersítések közül 17 darab az elállási jog meglétével, esetleges hiányával, illetve gyakorlásának feltételeivel kapcsolatban egyáltalán nem tartalmazott tájékoztatást, az ellenrzött dokumentumok közül csak 13 darab volt e tekintetben szabályszer. A tartalmi szempontú ellenrzés továbbá fényt derített arra, hogy a rendelkezésre bocsátott írásbeli megersítések 30%-ában, összesen 9 darab dokumentumban nem került megemlítésre az, hogy amennyiben a fogyasztó panaszt kíván tenni, hol teheti azt meg A jótállási jegy átadásának teljesítése, illetve tartalmi vizsgálatának tapasztalatai A jogalkotó egyes tartós fogyasztási cikkek jellemzen mszaki termékek esetében egy év kötelez jótállást ír el. A kötelez jótállás az eladót terheli: azt a vállalkozást, amely a terméket a fogyasztónak közvetlenül értékesíti. A kötelez jótálláshoz kapcsolódó kötelezettség, hogy az eladó a termékkel együtt köteles a fogyasztónak jótállási jegyet átadni. A jótállási jegy szabályszer kitöltéséhez és átadásához jelents fogyasztói érdek fzdik. A fogyasztó számára ugyanis ezen dokumentum biztosítja az elsdleges tájékozódási lehetséget a tekintetben, hogy egy esetleges meghibásodás esetén milyen igényeket érvényesíthet a vállalkozással szemben. A felügyelségek a 36 esetben lefolytatott próbavásárlás során 28 darab olyan terméket rendeltek meg, amelyek jótálláskötelesnek minsültek, azonban 9 esetben egyáltalán nem kaptak kézhez jótállási jegyet. Sajnálatos módon az átadott 19 dokumentum sem volt minden szempontból megfelel, így az eljáró felügyelk 14 jótállási jegyet tartalmi hiányosság vagy megtéveszt tájékoztatás miatt kifogásoltak. Mindezt összesítve a jótállási jegy átadásával és annak tartalmával kapcsolatos szabálytalanságok miatt 23 esetben került sor jogsértés megállapítására, amely 82%-os kifogásolási arányt eredményezett. Az ellenrzések adatai alapján a tartalmi szempontból hiányosnak minsített jótállási jegyek eltérést mutattak aszerint, hogy azokon mely, a jogszabály által kötelezen elírt adatot nem tüntették fel. A leggyakoribb hiányosságok abból adódtak, hogy a vállalkozások elmulasztották a jótállási jegyen megjelölni a gyártó nevét (8 darab) és címét (7 darab). Szintén 7 esetben merült fel kifogás azzal kapcsolatban, hogy a rendelkezésre bocsátott dokumentum nem tartalmazta az importáló nevét és címét. A fogyasztók szempontjából legfontosabb információk egyike, hogy a jótállás alapján milyen jogok illetik meg ket. Negatív adat, hogy az ellenrzött jótállási jegyek közül 8 teljesen, 2 pedig részlegesen hiányos volt e tekintetben. A jótállási jogok érvényesítésének feltételei összesen 7 dokumentumból hiányoztak. Azt, hogy a fogyasztók jogaikat hol és milyen határidn 7

10 belül érvényesíthetik, a vállalkozások 3, illetve 2 darab dokumentum vonatkozásában mulasztották el megjelölni. A vizsgált jótállási jegyek közül a termék megnevezését 4 darab nem tartalmazta. A témavizsgálat keretében a felügyelségek 3-3 darab jótállási jegyet kifogásoltak amiatt, mert azokon a forgalmazó neve és címe, illetve a vásárlás idpontja nem szerepelt. A termék gyártási számát ugyancsak 3 dokumentum nem tartalmazta. Az idei évben azonban az ellenrzött jótállási jegyek közül mindössze egy volt olyan, amely a termék típusa szempontjából volt hiányos. Lényeges jogszabályi rendelkezés, hogy a jótállás nem érinti a fogyasztó törvénybl ered jogait. Az összesített adatok alapján az erre vonatkozó utalás 9 darab jótállási jegyrl hiányzott. Abból kifolyólag pedig, hogy a jótállási jegy nem magyar nyelven íródott, illetve hogy az átadott dokumentum nem felelt meg a közérthetség és az egyértelmség követelményének, 2-2 esetben került sor jogsértés megállapítására. A jótállási jeggyel kapcsolatos leggyakoribb jogsértések (kifogásolási arány %) Az átadott jótállási jegyrl hiányoztak a jótállási jogok gyakorlásának feltételei 25% Az átadott jótállási jegy nem tartalmazta a gyártó nevét 29% Az átadott jótállási jegyrl hiányzott az arra való utalás, hogy a jótállás nem érinti a fogyasztó törvénybl ered jogait 32% A vállalkozás egyáltalán nem adott át jótállási jegyet a jótállásköteles termékhez 32% A felügyelségek által megvizsgált 19 dokumentum közül 5 tartalmazott valamilyen megtéveszt tájékoztatást. Az ellenrzések adatai alapján a vállalkozások 3 darab jótállási jegyen kötötték ki azt jogsérten, hogy a jótállási igény csak a jótállási jegy és a pénztári blokk, illetve számla együttes megléte esetén érvényesíthet. A próbavásárlások során a felügyelségek egy darab olyan jótállási jegyet kaptak kézhez, amelyen a vállalkozás a jogszabállyal ellentétes módon kizárta azt, hogy kicserélés esetében újból indul a jótállási id, továbbá ugyancsak egy esetben került sor jogsértés megállapítására amiatt, mert a vállalkozás egyes, a fogyasztót a jótállás alapján megillet jogot kizárt, illetve nem biztosított Egyéb tapasztalatok a próbavásárlás során Az ebben az évben lefolytatott témavizsgálat adatai alapján valamennyi próbavásárlás során a kiszállítás a webáruház honlapján feltüntetett határidben történt és a kifizetett vételár és egy kivétellel szállítási költség is azonos volt azzal, amelyet a szolgáltató elzetesen megjelölt. A megrendelt termékek tulajdonságai továbbá megfeleltek a honlapon szerepl tájékoztatásoknak, a felügyelségek hiányosságot e téren nem tapasztaltak. Az eljáró felügyelk kilétük felfedése nélkül a jogszabályban elírt nyolc munkanapos határidn belül megtették elállási nyilatkozatukat. Az elállási szándékot valamennyi szolgáltató elfogadta, egy vállalkozás ugyanakkor a felügyelk bemutatkozását követen 8

11 sem volt arra hajlandó, hogy a jogszabályi elírásoknak eleget téve a kiszállítási költséget is megtérítse a vételáron felül. Az idei témavizsgálat során egyetlen esetben sem fordult el, hogy a szolgáltatók a felügyelségek által próbavásárolt termékek vonatkozásában ne teljesítették volna nyugtaadási kötelezettségüket. 3.3 A kuponos értékesítést folytató weboldalakra vonatkozó tapasztalatok A hagyományos webáruházak mellett az elmúlt években hazánkban is egyre nagyobb népszerségre tettek szert a kuponos vásárlásokra épül internetes portálok. A kuponos oldalak alapját a közösségi vásárlás képezi, amely során a kereskedk idleges ajánlatokat hirdetnek meg, jelents mérték kedvezményekkel. A termékek, illetve a szolgáltatások olcsóságának a lényege, hogy ha sokan vesznek valamibl, akkor annak a fajlagos ára csökken. A kuponos oldalak a kedvezményes árak érvényesüléséhez sokszor egy minimum vásárlószámot határoznak meg, amely elérésével a vevk megkapják az ígért árengedményt. Az idei témavizsgálat teljes idtartama alatt, az abban részt vev felügyelségekhez 50 fogyasztói kérelem érkezett, amely egyes kuponos oldalak gyakorlatát kifogásolta. A beérkez kérelmek többsége 2 kivétellel hatáskör hiányában elutasításra került, mert szerzdéses jogviszonyból ered vitára (a teljesítés elmaradására vagy hibás voltára) vonatkozott. A felügyelségek 2 esetben indítottak kérelemre eljárást, melyek közül az egyik esetben a tényállás tisztázása után a felügyelség jogsértést nem tárt fel, míg a másik esetben kötelezésre szóló határozat született. Minthogy a kuponos weboldalakat üzemeltet vállalkozások szinte kivétel nélkül Pest megyei vagy budapesti székhellyel rendelkeznek, a témavizsgálat hivatalból lefolytatott 10 ellenrzésének eredménye az említett két felügyelség adatai alapján állapítható meg. A kuponos oldalakkal kapcsolatosan a leggyakrabban felmerül hiányosság a kötelezen feltüntetend adatokra vonatkozott. Az oldalt mködtet vállalkozást nyilvántartásba vev cégbíróság megnevezése 5 esetben hiányzott, míg adószámát 3 vállalkozás mulasztotta el feltüntetni. A szerzdéskötés feltételeire vonatkozó elírásokat 6 esetben nem teljesítette maradéktalanul a szolgáltató, illetve 5 kuponos értékesítést folytató vállalkozás nem megfelelen tájékoztatta a fogyasztókat az elállási jog intézményérl. 4. Alkalmazott jogkövetkezmények Az idei témavizsgálat keretében a felügyelségek összesen 77 kötelezésre szóló határozatot hoztak. A felügyelségek a vonatkozó jogszabályi elírások megsértését 11 esetben, összesen Ft fogyasztóvédelmi bírság kiszabásával szankcionálták. 5. Összegzés Az idei évben lefolytatott témavizsgálat az ellenrzött szolgáltatók 70%-ának kifogásolásával zárult, amely a évi adattal pontosan megegyez. Amennyiben csak ezt a szempontot vennénk figyelembe, azt a következtetést vonhatnánk le, hogy az elektronikus kiskereskedelemben továbbra is magas a fogyasztóvédelmi szabályok megsértésének száma és e téren javulás sem észlelhet. Ha azonban tekintetbe vesszük, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság idén elször ellenrizte az online piacon az utóbbi idkben egyre nagyobb jelentségre szert tev kuponos oldalakat, a kifogásolási arány változatlansága kevésbé fogható fel kedveztlen eredménynek. 9

12

13 Függelék Az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerségének ellenrzése, különös tekintettel a kuponos értékesítésre cím összefoglaló jelentéshez Az ellenrzés alapját az alábbi jogszabályok képezték: a fogyasztóvédelemrl szóló évi CLV. törvény; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg szolgáltatások egyes kérdéseirl szóló évi CVIII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény; a kereskedelemrl szóló évi CLXIV. törvény; a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény; a távollevk között kötött szerzdésekrl szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelez jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet; a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet; a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM rendelet; a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet.

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S N E M Z E T I F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I H A T Ó S Á G S Z O L G Á L T A T Á S - E L L E Nİ R Z É S I FİOSZTÁLY Iktatószám: SEF-2217/2014 Témafelelıs: Majlinger Zsuzsanna dr. Somogyi András Ö S S

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése, különös tekintettel a veszélyes termékek és a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrésére Budapest, 2012.

Részletesebben

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Dr. Kispál Edit Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége 2014. Február 27. Jogszabály, hatálybalépés - 2013. évi V.

Részletesebben

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai dr. Fehér Mónika 2015. március 19. ALAPVETÉS A jelenlegi jogszabályi háttér ÚJDONSÁGOK 1. Egységesítés 2. Hosszabb elállási határidő 3. A vételár

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S

Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-1160/2014 dr. Farkas Mária Ö S S Z E F O G L A L Ó J E L E N T É S A szálláshelyekkel kapcsolatos megtéveszt

Részletesebben

A vakondstop.hu internetes áruház használata az alábbi feltételek elfogadását jelenti:

A vakondstop.hu internetes áruház használata az alábbi feltételek elfogadását jelenti: Üzletszabályzat Üzletszabályzat, Általános Szerzdési Feltételek A vakondstop.hu internetes áruház használata az alábbi feltételek elfogadását jelenti: ÁRUHÁZUNK HASZNÁLATÁVAL ÖN AUTOMATIKUSAN ELISMERI

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENRZÉSI FOSZTÁLY Iktatószám: Készítette: SEF-418/2014. Csengeri Éva Balogh Edina Összefoglaló jelentés Az élelmiszerek származási helyével kapcsolatos megtéveszt

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Információ A jelen általános szerződési feltételek a Tchibo Budapest Kft. valamennyi, a www.tchibo.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://iho.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://iho.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://iho.hu Üdvözöljük a Complex Plusz Bt. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a BS Tanning Kft. (Szolgáltató) által üzemeltetett www.protanhungary.hu webáruházban (a továbbiakban

Részletesebben

Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 6782 Mórahalom, Röszkei út 1.

Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 6782 Mórahalom, Röszkei út 1. I. Általános rendelkezések A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. Székhelye és postai címe: 6782 Mórahalom, Röszkei út 1. Nyilvántartó hatóság: Szegedi Járásbíróság

Részletesebben

1.2. Az üzemeltető cégadatai és elérhetőségei az alábbiak:

1.2. Az üzemeltető cégadatai és elérhetőségei az alábbiak: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYES: A WWW.JATEKNET.HU, WWW.TULLI.HU ÉS WWW.TOPJATEK.HU WEBÁRUHÁZAKBAN ÉRVÉNYES: 2015. JÚLIUS 22-TŐL Tájékoztatjuk, hogy a www.jateknet.hu (JátékNet), www.tulli.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYES: A WWW.ROLLING.HU, a http://62.201.97.198/, http://81.183.221.85 http://81.183.221.85/webshop/ címeken elérhető WEBÁRUHÁZAKBAN ÉRVÉNYES: 2014. NOVEMBER 20-TÓL Tájékoztatjuk,

Részletesebben

Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltétel Általános szerződési feltételek Szavatossági feltételek ruházatra Kérjük, őrizd meg a számlát arra az esetre, ha minőségi problémával fordulnál a HELL Energy Store-hoz. FIGYELEM! Ez a termékkör nem esik

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF): (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: aszf_twilightsex.pdf)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF): (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: aszf_twilightsex.pdf) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF): (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: aszf_twilightsex.pdf) Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.twilightsex.hu webáruházban (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.szexshoponline.com/aszf.pdf)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.szexshoponline.com/aszf.pdf) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: www.szexshoponline.com/aszf.pdf) Tartalom: 1. Felek megnevezése és az ÁSZF hatálya 2. Regisztráció 3. A vásárlás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK rjük, amennyiben vásárlója,illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési és Felhasználói Feltételeinket

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Tartalom:

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Tartalom: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Tartalom: 1. Felek megnevezése és az ÁSZF hatálya 2. Regisztráció 3. A vásárlás menete 4. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei 5. Ajánlati kötöttség,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Brands.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Brands.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Brands.hu Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Brands.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2500 Esztergom, Simor János utca 22/A. fszt.

Részletesebben

Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről

Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011. november 22-én került kihirdetésre

Részletesebben

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üdvözöljük az Island Management Group Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: aszf_vagyaim.pdf)

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: aszf_vagyaim.pdf) Általános szerződési feltételek (ÁSZF) (az ÁSZF letölthető és eltárolható ide kattintva: aszf_vagyaim.pdf) Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.vagyaim.hu webáruházban (a továbbiakban:

Részletesebben

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.laptop.hu weboldal használatáról. 2015. július 23.

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.laptop.hu weboldal használatáról. 2015. július 23. ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.laptop.hu weboldal használatáról 2015. július 23. 1. Preambulum Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Részletesebben

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerzdési Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 A jelen üzletszabályzat és általános szerzdési feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. IVEEN Kft. adatai... 2 2. Webáruház használatának feltételei... 2 2.1. Felelősség... 2 2.2. Szerzői jogok... 3 3. A webboltban történő vásárlás... 4 3.1. Regisztráció...

Részletesebben

Alkatreszonline.hu Webáruház. Általános Szerződési Feltételei. Fogyasztók részére

Alkatreszonline.hu Webáruház. Általános Szerződési Feltételei. Fogyasztók részére Alkatreszonline.hu Webáruház Általános Szerződési Feltételei Fogyasztók részére Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Karacsonyiajandekok.net Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üdvözöljük a Sportshoes Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.sportshoes.hu

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvérl 1

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvérl 1 1. oldal 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvérl 1 ELS RÉSZ BEVEZET RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha jogszabály eltéren nem rendelkezik - kiterjed minden olyan munkaviszonyra,

Részletesebben