POCT megvalósulása a napi gyakorlatban: nehézségek, eredmények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POCT megvalósulása a napi gyakorlatban: nehézségek, eredmények"

Átírás

1 POCT megvalósulása a napi gyakorlatban: nehézségek, eredmények Dr. Seres Erika SZTE ÁOK Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina Intézet Synlab Hungary Kft. továbbképzés

2 Bevezetés A betegágy melletti Point-of-Care testing (POCT) vizsgálatok segítik a gyors szakmai döntéseket. A POCT különösen tért nyert a fekvőbeteg intézmények sürgős és intenzív terápiás betegellátásában. A POCT esetén elengedhetetlen a műszer/módszer kiválasztás, beállítás és betanítás fázisának laborszakmai vezetése, mert a gyors klinikai döntéshozáshoz használt POCT eredményt már nem validálja laboratóriumi szakember.

3 POCT: érvek és ellenérvek Azonnali eredmények Kis mintatérfogat Teljes vér, vizelet, testnedvek előkészítés nélküli analízise A klinikai betegutakba beilleszthető Drágább, mint a központi laborvizsgálat Minőség megkérdőjelezhető Regulatorikus szabályok és dokumentáció hiánya Preanalitikai, analitikai és postanalitikai hibák ismeretének hiánya

4 Nehézségek, eredmények Szervezési feladatok menedzsment, klinikum, laboratórium, informatikai szolgáltatás Szakmai feladatok klinikum, laboratórium, informatikai szolgáltatás

5 Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A betegágy melletti (Point-of-Care, POC) laboratóriumi diagnosztika fekvőbeteg intézmények sürgős és intenzív terápiás betegellátásában való alkalmazására Készítette: Az Orvosi Laboratóriumi Vizsgálatok Szakmai Kollégiuma és az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium A. A POCT gyakorlat kialakításának szakmai kérdései B. A POCT gyakorlat minőségbiztosítása C. Betegellátás klinikai eredményességét javító POCT gyakorlat lehetőségei a sürgősségi és intenzív terápiás betegellátásban

6 A. POCT gyakorlat kialakításának szakmai kérdései A.1. Hol van szükség a POCT vizsgálatokra? Intenzív osztály, sürgősségi betegellátás, műtő, ahol legrövidebb időn belül döntést kell hozni. A.2. Ki döntsön a POCT diagnosztika szervezési kérdéseiben? Több oldalú szakmai egyeztetés (laboratórium, ITO, informatika) mellett széleskörű oktatást és gazdasági elemzést igényel. POCT bizottság

7 A. POCT gyakorlat kialakításának szakmai kérdései A.3. Hova tartozik a POCT diagnosztika szervezési és gazdasági szempontból? Megállapodás alapján tartozhat a laboratóriumhoz vagy a klinikumhoz. A.4. POCT vizsgálatok szakmai felelősége A vizsgálatok minőségének ellenőrzése, minőségbiztosítása, a szakmai felelősség a laboratóriumi szakszemélyzet feladata.

8 POCT gyakorlat kialakításának szervezési kérdései A POCT vizsgálatokat végző helyek munkájának felmérése Igény a menedzsment, intenzív osztály, sürgősségi betegellátás, műtő részéről Klinikai audit Helyzetfelmérés szakmai és gazdasági szempontból

9 Klinikai audit A minőségfejlesztés nélkülözhetetlen eleme! Irányelv: ajánlás Audit: értékelés Lépései: 1. A vizsgált terület meghatározása 2. Kritériumok és standardok fejlesztése 3. Adatgyűjtés 4. Adatelemzés, standardokkal való összevetés 5. Gyakorlat megváltoztatása 6. Adatgyűjtés a változás megítélésére

10 Miért van szükség auditra? Az egészségügyi gyakorlat változatossága (praxis variációk) Egyértelmű bizonyítékok a rossz minőségű ellátásra (talán több is, amiről még nem tudunk) Bonyolult szervezeti működés minőségének monitorozása Oktatás, továbbképzés

11 POCT klinikai audit 2007 A POCT diagnosztika helyzetének felmérése érdekében klinikai auditot szerveztünk az SZTE sürgősségi és intenzív terápiás osztályain. Az audit további célja a helyi POCT meghatározások minőségfejlesztése, az eredmények valódiságának és pontosságának biztosítása, valamint a lehetséges analitikai, és egyéb pre- és posztanalitikai hibák csökkentése.

12 Egyeztetés

13 Módszertan Ellenőrzőlistát állítottunk össze, mely az Egészségügyi Minisztérium POCT szakmai irányelvében rögzített ajánlásokon és az ISO/DIS 22870:2006 sz. standardokon alapult.

14 Módszertan A standardoknak való megfelelést helyszíni szemlén, a készülékek működtetésével kapcsolatos szakmai dokumentációk elemzésével vizsgáltuk. Vizsgáltuk a POCT: vizsgálatok módszertani alapelveit; vizsgálatokat végző és értékelő személyek kijelölését és folyamatos oktatását; eredmények dokumentálásának módját; készülékek karbantartási protokollját és annak gyakorlati megvalósulását; vizsgálatok minőségbiztosítási protokollját és gyakorlati eredményeit. A nem-megfelelőségeket minőségügyi feljegyzés formájában és az audit jegyzőkönyvben rögzítettük a feladatok és felelősök megjelölésével.

15 Következtetés Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve szerint a központi laboratórium felelős a POCT diagnosztika felügyeletéért. Ezért minden kórházi laboratórium első feladata a helyi gyakorlat felmérése és a belső audit során feltárt hibák kijavítása és a POCT koordinátor munka megszervezése.

16 POCT helyzetfelmérés 2010

17

18 Eredmények POCT Bizottság megalakult. Helyzetfelmérő kérdőívek kiértékelésre kerültek. POCT Bizottsági ülések folyamatban. Operatív munka elindult: - A POCT gyakorlat minőségbiztosítása - A POCT esetén elengedhetetlen a műszer/módszer kiválasztás, beállítás és betanítás fázisának labor-szakmai vezetése

19 Intézményi POCT Bizottság A P O C T B i z o t t s á g f e l ü g y e lő t a g o k b ó l é s a z o k b ó l a z o p e r a t í v t e v é k e n y s é g e t v é g z ő o r v o s é s s z a k d o l g o z ó t a g o k b ó l á l l, a k i k l e g g y a k r a b b a n v é g e z n e k P O C T d i a g n o s z t i k a i m e g h a t á r o z á s o k a t a b e t e g e l l á t á s b a n. F e l ü g y e lő t a g o k : P O C T I r á n y í t á s i c s o p o r t P r o f. D r. P á l A t t i l a, e g y e t e m i t a n á r, S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t K l i n i k a i K ö z p o n t, e l n ö k R e s c h J ó z s e f, S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t K l i n i k a i K ö z p o n t, g a z d a s á g i i g a z g a t ó P r o f. D r. P á v i c s L á s z l ó, S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t K l i n i k a i K ö z p o n t, i n f o r m a t i k a i v e z e tő R a p a v i E n d r e, S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t K l i n i k a i K ö z p o n t, i n f o r m a t i k a i o s z t á l y v e z e tő, a d a t v é d e l m i f e l e lő s F á b i á n Z o l t á n, S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t K l i n i k a i K ö z p o n t, m i n ő s é g ü g y i o s z t á l y v e z e tő D r. Z á b o r s z k i A n n a m á r i a, S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t K l i n i k a i K ö z p o n t, e g é s z s é g b i z t o s í t á s i i g a z g a t ó D r. S e r e s E r i k a, S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t K l i n i k a i K ö z p o n t, L a b o r a t ó r i u m i M e d i c i n a I n t é z e t k l i n i k a i fő o r v o s, m e g b í z o t t i n t é z e t v e z e tő, P O C T k o o r d i n á t o r P O C T t e v é k e n y s é g e t t á m o g a t ó k : D r. C s a n á d i L a j o s n é, S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t K l i n i k a i K ö z p o n t, fő n ő v é r D r. J á n o s i G a b r i e l l a, S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t K l i n i k a i K ö z p o n t, i n t é z e t v e z e tő fő g y ó g y s z e r é s z V a r j a s i O t t ó, S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t K l i n i k a i K ö z p o n t, L o g i s z t i k a i o s z t á l y v e z e tő N a g y N e l l i, S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t K l i n i k a i K ö z p o n t, k o n t r o l l i n g o s z t á l y v e z e tő O p e r a t í v t e v é k e n y s é g e t v é g z ő t a g o k : P O C T k o o r d i n á t o r : G u l y á s n é G u n g l A n d r e a, S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t K l i n i k a i K ö z p o n t, L a b o r a t ó r i u m i M I n t é z e t e d i c i n a P O C T o s z t á l y o s m e g b í z o t t a k :

20 Eredmények POCT Bizottság megalakult. Helyzetfelmérő kérdőívek kiértékelésre kerültek. POCT Bizottsági ülések folyamatban. Operatív munka elindult: - A POCT gyakorlat minőségbiztosítása - A POCT esetén elengedhetetlen a műszer/módszer kiválasztás, beállítás és betanítás fázisának labor-szakmai vezetése

21 POCT-tal végzett sürgősségi vizsgálatok - cardiológiai marker vizsgálatok - klinikai kémiai tesztek (vérgázok, ionok, vércukor, laktát, vesefunkció tesztjei, cooximetria) - néhány hormon meghatározás (ektópiás terhesség diagnosztikája, intraop. PTH ) - haemostasis és hematológiai tesztek - toxikológiai vizsgálatok

22 Önellenőrző készülékek

23 Kórházi professzionális készülék

24 Eredmények POCT Bizottság megalakult. Helyzetfelmérő kérdőívek kiértékelésre kerültek. POCT Bizottsági ülések folyamatban. Operatív munka elindult: - A POCT gyakorlat minőségbiztosítása - A POCT esetén elengedhetetlen a műszer/módszer kiválasztás, beállítás és betanítás fázisának labor-szakmai vezetése

25 JEG Y ZŐ K Ö N Y V 1.sz. PO C T Bizottsági M egbeszélés H elyszín: SZT E Á O K K K Laboratórium i M edicina Intézet Időpont: Jelenlevők: D r. Seres M arianna, Egészségbiztosítási Főosztály, D okumentációs O sztályvezető D r. Seres Erika, Laboratórium i M edicina Intézet, m egbízott intézetvezető G ulyásné G ungl A ndrea, Laboratórium i M edicina Intézet, PO C T koordinátor H éja Tibor, ISH K ft. Szeged Jánossy A ttila, ISH K ft. Szeged Farkas Júlia, Roche M agyarország K ft. M arsi Ildikó, R oche M agyarország K ft. T él A ndrás, Roche M agyarország K ft. A m egbeszélés tém ája: 1. PO C T (betegágy m elletti diagnosztika) fogalm ának ism ertetése. 2. B eszám oló az Intézm ényi PO C T B izottság létrehozásáról. A z intézm ényi PO CT B izottság m egalakulására javaslatot tettünk a K linikai K özpont elnöke felé, aki a javaslat elfogadását kérte az intézetvezetőktől (266-8/2010 K K. sz. levél). A z intézetvezetők szám ára kiküldött PO CT helyzetfelm érő adatlapon m egerősítő választ kaptunk az intézm ényi PO CT Bizottsági tagjaira vonatkozóan. A m indenkori PO C T B izottsági üléseken (tekintettel a PO CT Bizottság tagjainak nagy létszám ára) az ülés tém ájának m egfelelően a közvetlen érintett PO CT Bizottsági tag vesz részt. 3. A C obas IT 1000 illesztési lehetőségei. JEGYZŐKÖNYV 4. sz. POCT Bizottsági Megbeszélés Helyszín: SZTE ÁOK KK Laboratóriumi Medicina Intézet Időpont: A megbeszélés témája: Cobas IT 1000 Medsolhoz illesztése, végpontok kiépítése, oktatás, beteg és felhasználó azonosítás.

26 Eredmények POCT Bizottság megalakult. Helyzetfelmérő kérdőívek kiértékelésre kerültek. POCT Bizottsági ülések folyamatban. Operatív munka elindult: - A POCT gyakorlat minőségbiztosítása - A POCT esetén elengedhetetlen a műszer/módszer kiválasztás, beállítás és betanítás fázisának labor-szakmai vezetése

27 Vércukor meghatározáskor előforduló hibák Nem megfelelő az ujjbegyek tisztasága A készülék nincs helyesen beállítva (üzemmód) Nem helyesen kódolt készüléket használunk Nem történt meg a készülék kalibrálása, sz.sz. kontrollálása Túl kevés vagy túl sok vércseppet vittünk fel a tesztmezőre, elkentük a vércseppet A készülék tisztasága megkérdőjelezhető Nedvesség érte a tesztcsíkot A tesztcsík szavatossága lejárt

28

29 Vérgáz analizátorok

30

31 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Betegágy melletti diagnosztika

Betegágy melletti diagnosztika Betegágy melletti diagnosztika POC(T): Point of care (testing) Betegágy melletti diagnosztika Olyan minőségbiztosított laboratóriumi tevékenység, amelyet in-vitro diagnosztikai tesztek és analizátor használatával,

Részletesebben

Minőségügyi szakfőorvosi és szakterületi vezetői rendszer. Baticz Orsolya Muzsik Béla GYEMSZI Minőségügyi Főosztály

Minőségügyi szakfőorvosi és szakterületi vezetői rendszer. Baticz Orsolya Muzsik Béla GYEMSZI Minőségügyi Főosztály Minőségügyi szakfőorvosi és szakterületi vezetői rendszer Baticz Orsolya Muzsik Béla GYEMSZI Minőségügyi Főosztály Bemutatkozik a GYEMSZI 2011. május 1. A GYEMSZI történelem Korábbi egészségügyi háttérintézmények

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE SE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR II. sz. Belgyógyászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi utca 46. II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti

Részletesebben

Felhasználói elégedettség vizsgálata a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban Dr. Hetyésy Katalin (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr)

Felhasználói elégedettség vizsgálata a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban Dr. Hetyésy Katalin (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr) Felhasználói elégedettség vizsgálata a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban Dr. Hetyésy Katalin (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr) I. Szempontok a minőségről, különböző nézőpontok A páciens a szolgáltatásban

Részletesebben

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IX.) HOGYAN TOVÁBB MINŐSÉGÜGY? KONFERENCIA KIADVÁNY

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IX.) HOGYAN TOVÁBB MINŐSÉGÜGY? KONFERENCIA KIADVÁNY DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN IX.) HOGYAN TOVÁBB MINŐSÉGÜGY? AZ EGYÜTTGONDOLKODÁS KONFERENCIÁJA AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEIRŐL ÉS MÓDJAIRÓL 2009-BEN (2009. május 21-22.)

Részletesebben

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok (DEMIN III) Hatékonyság az egészségügyi ellátásban

Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok (DEMIN III) Hatékonyság az egészségügyi ellátásban Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok (DEMIN III) Hatékonyság az egészségügyi ellátásban (2003. május 15-16.) Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) 1 2 Program 3 4 Május

Részletesebben

Egészségügyi Szakmai Irányelvfejlesztés Magyarországon

Egészségügyi Szakmai Irányelvfejlesztés Magyarországon Egészségügyi Szakmai Irányelvfejlesztés Magyarországon Kis Erika 2013. Szeptember 28. 2013.09.28. 1 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet a vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének,

Részletesebben

Minőségfejlesztés a laboratóriumi medicinában: együttműködés az egészségügyi szervezet/menedzsment és a laboratóriumi szakemberek között

Minőségfejlesztés a laboratóriumi medicinában: együttműködés az egészségügyi szervezet/menedzsment és a laboratóriumi szakemberek között Minőségfejlesztés a laboratóriumi medicinában: együttműködés az egészségügyi szervezet/menedzsment és a laboratóriumi szakemberek között Dr. Fekete Mátyás 1, Dr. Vásárhelyi Barna 1,2, Dr. Debreczeni Lóránd

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Módszertani és Oktatási Központ Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21088-2007 Cím: 1447 Budapest Pf. 510. Tel/Fax.: (06-1-) 303-8973; (06-1-) 314-4998 mail: info@neki.hu www.mamoka.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

HealthOnLine Hírlevél

HealthOnLine Hírlevél HealthOnLine Hírlevél 2012/7 - Különszám A betegút szervezés módszertana és európai példái GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési

Részletesebben

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Kirner Attila (CISA) és Pichler Attila (CISA) INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV avagy GYAKORLATI TANÁCSOK AZ INFORMATIKAI KONTROLLOK MŰKÖDTETÉSÉHEZ 2007 Szerzők: Kirner Attila, Pichler Attila, Lektor:

Részletesebben

Hírlevél. 2014. tavasz

Hírlevél. 2014. tavasz Hírlevél 2014. tavasz Köszöntő...2 Új módszertani útmutató a gyermekek szűrővizsgálatához...2 őrzők a strázsán...3 Indikátorokkal mérhető egészségügyi ellátás...4 Egységes dokumentációs rendszer lép életbe...5

Részletesebben

Helye: ACHAT Premium Budapest H-1101 Budapest, Hungaria Krt. 5.

Helye: ACHAT Premium Budapest H-1101 Budapest, Hungaria Krt. 5. www.emedica.hu Tel/info: 27/631-994, 30/862-4465 Fax: 27/631-962 Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Szabadka u. 24/C Főv. Munk. Kp. reg. száma: 01-0182-04 e-mail: info@emedica.hu www.facebook.com/medica.euro

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 19. (2) bekezdése rögzíti, hogy a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

A klinikai hatékonyság fejlesztése az egészségügyben. szerkesztette: Gôdény Sándor

A klinikai hatékonyság fejlesztése az egészségügyben. szerkesztette: Gôdény Sándor A klinikai hatékonyság fejlesztése az egészségügyben szerkesztette: Gôdény Sándor A klinikai hatékonyság fejlesztése az egészségügyben szerkesztette: Gôdény Sándor Bevezetés Gôdény Sándor Ha hajót akarsz

Részletesebben

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Bárány Zsolt főigazgató Dr. Bóth János polgármester Minőségirányítási szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

Projekt koordinációs eljárás a Megrendelő és a Vállalkozó között. Dr. Molnár Bálint. PhD, műszaki informatika

Projekt koordinációs eljárás a Megrendelő és a Vállalkozó között. Dr. Molnár Bálint. PhD, műszaki informatika Projekt koordinációs eljárás a Megrendelő és a Vállalkozó között Dr. Molnár Bálint PhD, műszaki informatika Egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem Tudományos főmunkatárs, ELTE 1. Koordinációs eljárás

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MARGIT KÓRHÁZ MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MARGIT KÓRHÁZ MUNKÁJÁRÓL 3060 Pásztó Semmelweis u. 15-17 Igazgató főorvos: Dr. Boczek Tibor Tel.: 32/561-000 Fax.:32/460-404 E-mail:margitkp@invitel.hu www.pkorhaz.hu Szám: 1-114/2011. A határozat meghozatalához egyszerű szavazattöbbség

Részletesebben

JELENTÉS. az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0522 2005. június

JELENTÉS. az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0522 2005. június JELENTÉS az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0522 2005. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-24-053/2004/05.

Részletesebben

Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és -fejlesztésben

Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és -fejlesztésben Elmélettől a gyakorlatig az egészségügyi minőségbiztosításban és -fejlesztésben Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok I. A konferencia előadásainak összefoglalója Debrecen, 2001. június 7-8. 2 Tartalom

Részletesebben

INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Példány sorszáma: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza Sátoraljaújhely INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: dr. Borzi Márta mb. igazgató főorvos Ellenőrizte: ZOK - elnöke

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2000 SZERINT Kiadta:... Hajós Éva igazgató A második kiadás dátuma: 2004. március 1. Nyilvántartott példány, folyamatos módosításokkal Csak tájékoztatásra szolgáló, nem felülvizsgált példány A

Részletesebben

Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé

Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé A Semmelweis Terv fogalmazta meg részletesen az egészségügy átalakításának szükségességét, a célok eléréséhez szükséges lépéseket

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2012. KÉSZÍTETTE: DR. TÖRÖK KATALIN BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Győr, 2012. november Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó

Részletesebben

Az új magyar egészségügy, avagy a szemléletváltás koncepciója

Az új magyar egészségügy, avagy a szemléletváltás koncepciója Az új magyar egészségügy, avagy a szemléletváltás koncepciója Mottó: A hagyományos struktúra szétmállása elsöpör minden régi szerveződési formát. (Durkheim [1897]) 2 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Dr. Kósa Zsigmond Dr. Vadász Mária INTEGRÁLT MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉGÜGYI RENDSZER SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN

Dr. Kósa Zsigmond Dr. Vadász Mária INTEGRÁLT MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉGÜGYI RENDSZER SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN Dr. Kósa Zsigmond Dr. Vadász Mária INTEGRÁLT MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI MINÕSÉGÜGYI RENDSZER SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészség Szövetség 2000 Szerkesztõ: dr. Kósa Zsigmond,

Részletesebben

A biztonságos ápolás tervezése és az arra irányuló törekvések kórházunkban

A biztonságos ápolás tervezése és az arra irányuló törekvések kórházunkban A biztonságos ápolás tervezése és az arra irányuló törekvések kórházunkban Árvay Hilda, Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. a cikk a betegellátás biztonságának

Részletesebben