Minőségügyi szakfőorvosi és szakterületi vezetői rendszer. Baticz Orsolya Muzsik Béla GYEMSZI Minőségügyi Főosztály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minőségügyi szakfőorvosi és szakterületi vezetői rendszer. Baticz Orsolya Muzsik Béla GYEMSZI Minőségügyi Főosztály"

Átírás

1 Minőségügyi szakfőorvosi és szakterületi vezetői rendszer Baticz Orsolya Muzsik Béla GYEMSZI Minőségügyi Főosztály

2 Bemutatkozik a GYEMSZI

3 2011. május 1. A GYEMSZI történelem Korábbi egészségügyi háttérintézmények integrációjával létrejött központi államigazgatási szerv: EMKI (Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet) bázisán ETI (Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet) OGYI (Országos Gyógyszerészeti Intézet) ESKI (Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet) OSZMK (Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ) Feladatok: elődintézmények feladatai + új feladatok Ágazati szerepkör: Módszertani háttérintézmény Jogszabályi háttér: 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

4 A GYEMSZI minőségügyi tevékenységei

5 Minőségügyi és betegbiztonsági stratégia (MIBES) 1. cél: A betegbiztonság fejlesztése az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során Akciók: BELLA Betegellátók akkreditációja az ellátás biztonságáért (TÁMOP 6.2.5/A) NEKED ajánlás súlyos nemkívánatos eseményeket követő teendőkre (www.nevesforum.hu) Részvétel az EU Joint Action on Patient Safety and Quality in Health Care (PASQ) programjában Betegbiztonsági koordinátorok képzése e-learning program formájában

6 Minőségügyi és betegbiztonsági stratégia (MIBES) 2. cél: Az egészségügyi szolgáltatások szervezeti működésének, a rendszereknek és a folyamatoknak a fejlesztése Akciók: BELLA Betegellátók akkreditációja az ellátás biztonságáért standardok a szervezeti működés fejlesztését célozzák Minőségértékelési indikátorrendszer fejlesztése az alapellátásban (Svájci Hozzájárulás támogatásával megvalósuló fejlesztés)

7 Minőségügyi és betegbiztonsági stratégia (MIBES) 3. cél: Az egészségügyi szolgáltatók szakmai tevékenységének fejlesztése Akciók: BELLA Betegellátók akkreditációja az ellátás biztonságáért elindult a gyógyszerészi gondozás, melyhez 16 szakmai irányelv készül. Egészségügyi szakmai irányelvek fejlesztése (kb. 50 új irányelv néhány hónapon belül) Szakmai munka értékelése a minőségügyi szakfőorvosok és szakterületi vezetők részvételével

8 Minőségügyi és betegbiztonsági stratégia (MIBES) 4. cél: Az egészségügyi szolgáltatók közötti együttműködés és a betegellátás koordinációjának fejlesztése Akciók: Elindult az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér fejlesztése, melyhez az intézmények csatlakozását a TIOP projekt teszi lehetővé A betegutak kialakítását a TÁMOP 6.2.5/B projekt támogatja. Ennek keretében egészségszervezési irányelvek készülnek, erre támaszkodva harmonizálják a térségi ellátási központok a szolgáltatók tevékenységét Standardizált betegelégedettségi kérdőív készül a BELLA projekt keretében

9 Az ellátás legfontosabb minőségügyi elemei szabályozás: szakmai irányelv, helyi protokoll Szakmai munka Szervezeti működés szabályozás: működési standardok minőségügyi szakfőorvos /szakterületi vezető fejlesztési lehetőségek feltárása, klinikai audit szakmai szabályoknak való megfelelés gyengeségek felismerése és feltárása (pl. indikátorok) javaslatok megfogalmazása szervezeti működés felülvizsgálata és elismerése (akkreditáció) felülvizsgálók Dr. Belicza Éva: BELLA alapján

10 Szakfelügyeleti rendszer minőségügyi szakfőorvosi és szakterületi vezetői rendszer

11 Feladat elhatárolás a 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet értelmezésében Szakfelügyelet: Az egészségügyi ellátás teljes folyamatában az egészségügyi ágazati jogszabályok, továbbá az egyedi panaszok kivizsgálásával kapcsolatban a szakmai előírások, protokollok érvényesülésének hatósági célú ellenőrzése Szakmai minőségértékelés: A megelőzésnek és a betegellátásnak a szakmai szabályaival, érvényben levő szakmai irányelvekkel, eljárásokkal, ajánlásokkal, nemzetközi legjobb gyakorlatokkal való összevetése, értékelése, az alkalmazott eljárások dokumentációs rendszere és az adatszolgáltatás minőségi követelményeinek meghatározása és értékelése, kapcsolódó konzultációk lefolytatása és a minőségfejlesztés módozatainak meghatározása, amelynek egyik eszköze a szakmai felülvizsgálat.

12 Felhatalmazás és feladatok 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet 12. (1) Az egészségügyi ellátásokkal összefüggésben az egészségügyi szakmai tevékenység minőségértékelését, az értékelési célú adatgyűjtést, a minőségfejlesztési feladatok koordinálását, szakmai irányítását, dokumentálását, a betegbiztonság szempontjainak érvényesítését a GYEMSZI látja el. (2) A GYEMSZI az (1) bekezdésben foglalt feladatait a minőségügyi szakfőorvosok és szakterületi vezetők közreműködésével látja el.

13 Rendelet által meghatározott feladatok (3) A GYEMSZI minőségfejlesztési feladatai keretében: a) a szakmai szabályok kialakításához módszertani támogatást nyújt, b) kidolgozza és továbbfejleszti az egyes szakterületek adatgyűjtési rendszerét, és folyamatosan gondoskodik azok értékeléséről és az adatgyűjtésekről, c) а klinikai audit módszertanát kidolgozza, annak alkalmazását felügyeli, ezáltal biztosítja az egységes szempontrendszer alapján történő szakmai értékeléseket, az eredmények alapján az auditok során használható standardokra javaslatot tesz, d) (külső) klinikai auditot végez, e) a belső minőségügyi tevékenységről indokolt esetben, illetve felkérésre véleményt nyilvánít, f) minőségügyi célú adatgyűjtéseket végez, g) szakmai minőségértékelést végez, h) véleményt alkot a szakmai minimumfeltételek, szakmai protokollok, irányelvek érvényesíthetőségéről, összhangjáról és azoknak az egészségügyi szakmai tevékenységben betöltött szerepéről.

14 Az egészségügyi szolgáltatók és szolgáltatások szakmai minőségértékelése és minőségfejlesztése A GYEMSZI irányítja, koordinálja a minőségügyi szakfőorvosok és szakterületi vezetők közreműködésével Koordinátor: GYEMSZI Minőségügyi Főosztálya Koordinátor feladatai: Megbízás, irányítás és ellenőrzés, képzés biztosítása Szakterületek (szakágak) szerveződése: megfelel az egészségügyi szakmai kollégium tagozatainak - 4

15 A minőségügyi szakfőorvosok és szakterületi vezetők feladatai 1 képviseli és közvetíti szakterületének képviselői felé a minőségügyi alapelveket és követelményeket, részt vesz a szakmai irányelvek előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásában, szakmai véleményével segíti a GYEMSZI-t ezzel kapcsolatos feladatainak ellátásában, közreműködik a GYEMSZI által végzett, az egészségügyi ellátási folyamatok szakmai irányelveknek és más szakmai előírásoknak való megfelelőségének, eredményességének, hozzáférhetőségének, időszerűségének és a betegbiztonsági szempontok teljesülésének értékelésében, kockázatelemzési tevékenységet végez,

16 A minőségügyi szakfőorvosok/szakterületi vezetők feladatai 2 közreműködik a betegbiztonsági, illetve egészségügyi ellátási problémák vizsgálatában, közreműködik adatgyűjtésekben, klinikai auditokban és helyszíni minőségügyi értékelésekben, az auditok és értékelések során szerzett tapasztalatokat a GYEMSZI felé visszajelzi, továbbá javaslatokat tesz ezek témakörére és gyakoriságára, együttműködik a szakterülete szerint illetékes szakmai kollégiumi tagozattal, a tudomására jutott vagy tapasztalt, az egészségügyi ellátás szakmai minőségét és a betegbiztonságot érintő problémákat, beavatkozást igénylő ügyeket a GYEMSZI felé szükség szerint megoldási javaslattal jelzi, valamint ellátja a jogszabályban részére meghatározott további feladatokat.

17 A GYEMSZI által nyújtott támogatások Támogatás elemei: Képzések - képzési terv szerint (pl. szakmai irányelvek, projektmenedzsment, kommunikáció, statisztika, betegbiztonság stb.) Konzultáció egyéni és csoportos Módszertani útmutatók Koordináció (Egészségügyi Szakmai Kollégium, GYEMSZI, OBDK, OTH, NBF stb.) Kérésre a rendelkezésre álló adatbázisokból szűrések, elemzések végzése

18 A munkatervi feladatok során a minőségügyi szakfőorvosok/szakterületi vezetők jogai Joga van: címet használni, továbbá: az egészségügyi szolgáltató helyiségeibe belépni, figyelemmel a minőségértékelésben résztvevő szerv, illetve szervezeti egység biztonsági előírásaira, munkarendjére, a betegellátási és munkafolyamatok megtekintésére és megvizsgálására, a berendezések, műszerek és más tárgyi eszközök megtekintésére és megvizsgálására, az egészségügyi ellátásban közreműködő valamennyi személytől és a betegektől akár szóban, akár írásban adatot, felvilágosítást kérni, illetve kérdést intézni hozzájuk.

19 Együttműködés az OTH-val Egymás munkáját kiegészítjük (OTH = Mit?, GYEMSZI= Hogyan?) Eltérő módszertannal közelítjük meg a kérdéseket Kölcsönös tájékoztatási kötelezettség Számos konkrét együttműködés: kórházhygiéne, transzplantáció, védőnői feladatok, irányelvfejlesztés stb. A feladatokat tekintve a két társszerv kommunikál egymással, nem közvetlenül a szakfelügyelők és a minőségügyi szakfőorvosok (feladatot minőségügyi szakfőorvosnak csak a GYEMSZI adhat).

20 Helyszíni minőségértékelés a gyakorlatban

21 Szempontok Támogatás (az intézményi menedzsment és az ellátók segítése) Többoldalúság (az ellátás kimenetele nemcsak a közvetlen betegellátás, hanem a menedzsment és a mellékfolyamatok eredményei is) Multidiszciplinaritás (a beteget mindig több szakterület kezeli) Szakmai irányelvek érvényesülése a gyakorlatban (helyi eljárásrendek illeszkedése és megvalósulása) Változtatási javaslatok szülessenek (menedzsment, fenntartó, jogszabályalkotó felé) A folyamatra és a szervezeti kultúrára összpontosítsunk elsősorban Gyökér-okok keresése a folyamatok, eredmények hátterében

22 Kivitelezés Multidiszciplináris audit team (minőségügyi szakfőorvosok és szakterületi vezetők, menedzsment specialisták, pályázati szakemberek stb.) Általános menedzsment feltételek megismerése Témaspecifikus audit alcsoportok Együttes értékelés (értékeltek és értékelők) Változtatási javaslatok (közösen, megvalósítási ütemterv és felelősök meghatározása) Visszajelezés a változtatások végrehajtásáról (dokumentumok alapján és / vagy a helyszínen)

23 Kimenetel Az ellátási gyakorlat változása (helyi protokollok revíziója, szakma irányelvek felülvizsgálata stb.) Jogszabályváltoztatás Szervezeti változtatás (belső erőforrás allokáció) Ellátásszervezés, betegút-menedzsment (külső erőforrás allokáció) Kommunikációs tréning Egyéb érdekeltek bevonása (pl. betegszervezetek) Stb.

24 Minőségügyi coaching" Nem felelősöket keresünk Rendszer és szervezetfejlesztés A vezetés támogatása Kollégák közötti párbeszéd A válaszok az érintettekben kell, hogy megszülessenek

25 Minőségfejlesztési projektek Cél: gyorsan, kis erőforrásigénnyel megvalósítható projektek végrehajtása, ami jelentős minőségjavulást eredményezhet Onkológiai fejlesztés: Colorectalis tumorok: 2. leggyakoribb carcinoma 50 éves kor felett kb új beteg/év Mortalitás: kb. 5000/év Hipotézis: A kivizsgálási idő csökkentésével javítható lenne a túlélés. Cél az időszükséglet minimalizálása: Előjegyzési lista csökkenése TVK növelése (TVK a vizsgáló helyen realizálodjon) Diagnózis idejének rövidítése (képalkotó, szövettan) Intézményi surveillance fejlesztés: Tegye lehetővé a probléma gyors azonosítását és támogassa a döntéshozatalt Epidemiológiai feldolgozásra alkalmas adatokat szolgáltasson a kórházakban előforduló: egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekről multirezisztens kórokozókról Támogassa a HAI* okozta terhek csökkentésére irányuló tevékenységet Alkalmas legyen az infekciókontroll intézkedések hatásosságának mérésére *Healthcare Associated Infection (HAI)

26 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!

Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé

Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé A Semmelweis Terv fogalmazta meg részletesen az egészségügy átalakításának szükségességét, a célok eléréséhez szükséges lépéseket

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

I. EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGELLENŐRZÉS

I. EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGELLENŐRZÉS I. EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, MINŐSÉGELLENŐRZÉS Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS 9. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

Hírlevél. 2014. tavasz

Hírlevél. 2014. tavasz Hírlevél 2014. tavasz Köszöntő...2 Új módszertani útmutató a gyermekek szűrővizsgálatához...2 őrzők a strázsán...3 Indikátorokkal mérhető egészségügyi ellátás...4 Egységes dokumentációs rendszer lép életbe...5

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

Educatio Kft. TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja 2015. 01.26.

Educatio Kft. TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja 2015. 01.26. Educatio Kft TÁMOP 342B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja 2015 0126 Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ és a gyermekjogi képviselők tevékenységének bemutatása

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3.

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. Szöveges indoklás a 2012. évi költségvetési beszámolóhoz I. Általános indoklás 1. Az intézmény feladatkörének,

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE SE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR II. sz. Belgyógyászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi utca 46. II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI, GYERMEKJOGI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE DR. KISS LÁSZLÓ FŐIGAZGATÓ-HELYETTES OBDK 2015. MÁRCIUS 19.

AZ ORSZÁGOS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI, GYERMEKJOGI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE DR. KISS LÁSZLÓ FŐIGAZGATÓ-HELYETTES OBDK 2015. MÁRCIUS 19. AZ ORSZÁGOS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI, GYERMEKJOGI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE DR. KISS LÁSZLÓ FŐIGAZGATÓ-HELYETTES OBDK 2015. MÁRCIUS 19. Az OBDK Az OBDK a Semmelweis tervben meghatározott szakmai

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. június 8., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2015. (VI. 8.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Készítette: Ellenőrizte: 2013.04.01. Dr. Hunyadfalvi Balázs Dátum ügyvéd 2013.04.01. Dr. Dávid Gyula Dátum orvosigazgató A dokumentáció kódja: SZMSZ Állomány

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 5., szerda Tartalomjegyzék 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet A 2014 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok. k é z i k ö n y v (MEES) 1.0 változat

Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok. k é z i k ö n y v (MEES) 1.0 változat Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok k é z i k ö n y v (MEES) 1.0 változat EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 2007. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 RÖVIDÍTÉSEK... 4 I. BETEGELLÁTÁSI FOLYAMATOK... 5 I./1. ELLÁTÁSI

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

HealthOnLine Hírlevél

HealthOnLine Hírlevél HealthOnLine Hírlevél 2012/7 - Különszám A betegút szervezés módszertana és európai példái GYEMSZI Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési kézikönyve és szakmai etikai kódexe

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési kézikönyve és szakmai etikai kódexe A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2) melléklete 2/a) függeléke Csanyteleki Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési kézikönyve és szakmai etikai kódexe 1 I. Bevezetés A Hivatal

Részletesebben