"Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu" Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu" Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses"

Átírás

1 "" Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses ( SMEdigcamp ) HÍRLEVÉL Budapesti Gazdasási Fıiskola 1149 Budapest, Buzogány utca A program vezetıje: SÁNDORNÉ Dr. KRISZT Éva, Rektor Dr. ROÓZ József, Rector emeritus A projekt koordinátora: Dr. SOLTÉSZ Péter Tel: A projekt adminisztrátora: VARGA László Tel: Fax: Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerzı nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetı felelıssé az abban foglaltak bárminemő felhasználásért.

2 Modul 1 - STRATÉGIAI MARKETING ÉS MARKETING TERVEZÉS, KVANTITATÍV MARKETING MÓDSZEREK...3 Modul 2 - NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK, FINANSZÍROZÁS ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁS...4 Modul 3 - ÁLTALÁNOS STRATÉGIA ÉS ÜZLETI POLITIKA, PROJEKTMENEDZSMENT...5 Modul 4 - MENEDZSMENT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, KOCKÁZATKEZELÉS...7 Modul 5 - GAZDASÁGI JOG ÉS A VÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGTANA...9 Modul 6 - STRATÉGIA ÉS SZERVEZET...12 Modul 7 - KONTROLLING (AUDIT OF MANAGEMENT)...13 Modul 8 - PÉNZÜGYI POLITIKÁK ÉS PÉNZÜGYI PIACOK...13 Modul 9 - EU SZOCIÁLIS JOG...15 Modul 10 - AZ EURÓPAI UNIÓ PÉNZÜGYI POLITIKÁJA...16 Modul 11 - VEZETİI SZÁMVITEL...18 Modul 12 - BESZERZÉSI STRATÉGIÁK, TERMELÉS ÉS LOGISZTIKA

3 Modul 1 - STRATÉGIAI MARKETING ÉS MARKETING TERVEZÉS, KVANTITATÍV MARKETING MÓDSZEREK ESZES István (HU) STRATÉGIAI MARKETING ÉS MARKETING TERVEZÉS A kurzus háttere és céljai A kurzus feltételezi az alapvetı marketing menedzsment ismeretét. Be kívánja mutatni, hogy egy KKV miként fogalmazhat meg egy piacorientált üzleti stratégiát, valamint az ezen alapuló marketing programok tervezését és végrehajtását. Az oktatás során a fı hangsúlyt a kritikus gondolkodási készségre (analitikus és kreatív) helyezzük a marketing stratégiához, valamint annak megvalósításához kapcsolódóan. Ezen cél elérése érdekében kiemelt fontosságot tulajdonítunk a marketingtervezési folyamatnak, ami alapvetı feltétele a marketing döntések integrálásának és koordinálásának. Tartalom 1.) Stratégiai marketing menedzsment Történelmi elızmények Üzleti küldetés, célok Célpiacok és termékek választása 2.) Az üzleti tevékenység külsı környezetébıl fakadó fenyegetések és lehetıségek beazonosítása Ügyfélelemzés, szegmentálás és pozicionálás Versenytárselemzés Piacelemzés Környezet elemzés 3.) A vállalat belsı környezeti erısségeinek és gyengeségeinek az értékelése Belsı elemzés Ön-elemzés Portfolió elemzés 4.) Piacorientált üzleti stratégia kialakítása Fenntartható versenyelıny elérése (SCA) Differenciáló stratégiák Növekedési stratégiák Diverzifikáció Stratégiák az érett és a kifutási piacokon 5.) A piacorientált stratégiát támogató üzleti modellek és marketing tervek kialakítása és megvalósítása A marketing stratégia kidolgozásához alkalmazható analitikus eszközök Stratégiai marketing döntések hatása a vállalatra Marketing döntési folyamat Napjaink marketing vezetıi számára használható döntési modellek Marketing terv kidolgozása A kurzus formája A kurzus anyaga elıadásokon és szemináriumokon kerül bemutatásra. A felhasznált esettanulmányok az elıadások anyagát egészítik ki. A felvetıdı témakörök kvantitatív és kvalitatív elemzést igényelnek. Számítógépes vezetési szimulációs játék alkalmazását javasoljuk az üzleti készségek fejlesztése érdekében. KVANTITATÍV MARKETING MÓDSZEREK Kurzus háttere és célkitőzései A kurzus célja, hogy a résztvevık megismerjék a marketingkutatás elméleti hátterét, valamint alkalmazását a gyakorlatban, például egy valódi kutatási projekt megszervezését, végrehajtását, az eredmények kielemzését és bemutatását. Tartalom 1.) A marketingkutatás elméleti keretrendszere Kapcsolatfelvétel Kutatási célok meghatározása (brief) Kutatási javaslat Feltáró kutatás Adatgyőjtési szakasz Adatelemzés és értelmezés Beszámoló írás és prezentáció 2.) Probléma meghatározás Interjúk a döntést hozókkal Interjúk iparági szakértıkkel Szekundér adat elemzés Kvalitatív kutatás 3.) Kvalitatív és kvantitatív kutatás Mintavétel, Adatgyőjtés Elemzés Eredmények Különbözı skálaképzési technikák Kérdıívszerkesztés szóbeli és írásos megkérdezéshez Mintavétel: terv és eljárások 4.) Adatelemzés és kiértékelés A marketing kutatás eredményeinek kiértékelése Írásbeli beszámoló Eredmények prezentációja Javaslatok 5.) Üzleti hírszerzés (Marketing Intelligence) Az információgyőjtı folyamat tervezése és szervezése CRM erıforrások felhasználása operatív elemzési célokra, adatbányászat A kurzus formája A kitőzött célok elérése érdekében, elıadások, esettanulmányok és gyakorlati feladatok kombinációját alkalmazzuk. Az esettanulmányok az elıadásokat egészítik ki. A kurzus során érintett témakörök egyaránt igénylik a kvalitatív és a kvantitatív elemzések alkalmazását (pl. költség haszon elemzés, pénzügyi és piackutatási elemzések). 3

4 Modul 2 - NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK, FINANSZÍROZÁS ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁS PUCSEK József (HU) NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK A MODUL PEDAGÓGIAI CÉLKITŐZÉSEI A nemzetközi monetáris rendszer mőködésének alapos megismerése A devizapiacok mőködésének, és az ott folyó tranzakciók megértése A különbözı kockázattípusok és fedezésük lehetséges eszközeinek megismertetése Megérteni és elsajátítani a vállalkozás nemzetközi pénzgazdálkodásával kapcsolatos eszközöket 1. FEJEZET - A GLOBALIZÁCIÓ ÉS A NEMZETKÖZI MONETÁRIS RENDSZER A fejezet célja a pénzügyi globalizáció folyamatának áttekintése, rámutatva annak pozitív és negatív következményeire. Ugyancsak ez a fejezet tárgyalja a pénzügyi és monetáris válságok kialakulásának okait. Végül a fejezet célul tőzi ki a nemzetközi pénzügyi piacok megismertetését. A fejezet tartalma: 2. A globalizáció 3. Nemzetközi tıkeáramlás 4. Pénzügyi válságok 5. A hatékony piacok elmélete és a spekulációk 6. Nemzetközi pénzügyi piacok 7. A pénzügyi piacok szabályozása 8. Gyakorlatok 2. FEJEZET - DEVIZAPIACOK Ezen második fejezet két fı részre tagolódik: az elsı a devizapiacok, a második a devizapiacokon folyó tranzakciók bemutatását célozza. A fejezet tartalma : 2. Spot devizaügyletek 3. Határidıs devizaügyletek 4. Devizapiaci ügyletek 5. Gyakorlatok 3. FEJEZET - A DEVIZAÁRFOLYAM BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZİI A fejezet fı célkitőzése a devizaárfolyam változásainak megmagyarázása. Így bemutatjuk az árfolyam legfontosabb meghatározóit, mint a fizetési mérleg, a folyó fizetési mérleg egyenlege, a vásárlóerıparitás és a kamatláb. Ez a fejezet tárgyalja az árfolyam más befolyásolóit is, mint például a portfolió-elmélet. A fejezet tartalma : 2. A devizapiacok és a fizetési mérleg egyensúlya 3. Az átváltások ellenırzése 4. A devizaárfolyam alapvetı befolyásoló tényezıi 5. Az árfolyamok elırejelzése 6. Gyakorlatok 4. FEJEZET - A NEMZETKÖZI KOCKÁZATOK KEZELÉSE A fejezet elsıdleges célja a nemzetközi pénzügyi piacok kockázatainak bemutatása. Így A «pozíció»-hoz kapcsolódó kockázatok, az árfolyam emelkedésének, illetve csökkenésének kockázatai és egyéb kockázatok. A fejezet ugyancsak foglalkozik az egyes kockázatok lefedésének eszközeivel. A fejezet tartalma: 2. Árfolyamkockázat 3. Kamatkockázat 4. Hitelezési kockázat 5. Nyersanyagár-kockázat 5. FEJEZET - NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK A VÁLLALKOZÁSOK GAZDÁLKODÁSÁBAN A fejezet célja, hogy összefoglaló képet adjon a vállalkozás legfontosabb gazdálkodási elemeirıl a nemzetközi pénzügyek területén. Kiemelt figyelmet szentelünk a vállalkozás nemzetközi tevékenysége (export, import, finanszírozás stb.) kockázatainak csakúgy mint azok kivédésének. 1. A fejezet tartalma : 2. Bevezetés 3. A bankgaranciák és a nemzetközi fizetési módok 4. Exportfinanszírozás és hitelbiztosítás 5. A külföldi befektetések indítékai, finanszírozása és garanciái 6. Projektfinanszírozás 7. A tızsdei bevezetés Szakirodalom FINANSZÍROZÁS ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁS A MODUL PEDAGÓGIAI CÉLKITŐZÉSEI: Megérteni a pénzgazdálkodás lényegét A rövid távú finanszírozási szükséglet meghatározása a mérleg segítségével A pénzszükséglet elırejelzése és az elırejelzések optimalizálása Megismerni a vállalkozásfinanszírozás eszközei megválasztásának szempontjait Megismerni és alkalmazni a hosszú távú finanszírozási döntések megalapozásának eszközeit: a pénz idıértéke, beruházási döntések, beruházás-gazdaságossági számítások 1. FEJEZET - A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ TARTALMÁNAK ELEMZÉSE Ez a fejezet több részre osztható, az elsı a mérleggel, a második az eredménykimutatással foglalkozik. A harmadik túllépve a beszámoló két fı részén a pénzügyi aspektust elıtérbe helyezve a cash flow kimutatás lényegét tárgyalja. A fejezet tartalma: 2. A mérleg elemzése 3. Az eredménykimutatás elemzése 4. A konszolidáció 5. Pénzáramok 6. Gyakorlatok 2. FEJEZET - A CASH FLOW KIMUTATÁS (IAS/IFRS) A második fejezetet a vállalkozási pénzügyi folyamatai elemzésének szenteljük. Ennek keretében megismerkedünk azzal, hogy a mőködési-, a befektetési- és a finanszírozási pénzáramok milyen hatással vannak a vállalkozás pénzállományának alakulására. A fejezet tartalma: 2. A mőködési tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok 3. A befektetési tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok 4. A finanszírozási tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok 4

5 5. Gyakorlatok 9. Gyakorlatok 5. Befektetési döntések bizonytalan jövıben 3. FEJEZET - FINANSZÍROZÁSI 4. FEJEZET - BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEK 6. Gyakorlatok DÖNTÉSEK Minden lényeges pénzügyi döntés két A finanszírozási döntések elemzése annak figyelembe vételével történik, hogy lényegében három tevékenységi kategória különböztethetı meg: az önfinanszírozás, a tıkeemelés és az eladósodás. Ezen fejezet célja megismertetni a finanszírozási lehetıségeket és azok pénzügyi következményeit. A fejezet tartalma: dimenziója a jövedelmezıség és a kockázat, amelyet a vállalkozónak vagy a döntéshozónak világosan ismerni kell. A befektetési döntés a vállalkozás által hozott legsúlyosabb hatású döntés. Általában visszafordíthatatlan, és a vállalkozást több éves idıszakon keresztül érinti. Ezt a fejezetet a hosszú távú pénzügyi döntések megalapozását szolgáló eszközök 5. FEJEZET - A VÁLLALAT ÉRTÉKELÉSE A vállalkozás értéke kétségkívül a modern pénzügyek egyik legizgalmasabb és legvitatottabb kérdése. A vállalkozás értékével kapcsolatos legfontosabb kérdések a következık: hogyan becsülhetı a finanszírozási források költsége; a finanszírozás módja hatással van-e a vállalkozás értékére? Ezek a fejezet által bemutatásának szenteljük. megválaszolandó kérdések. 2. Saját és külsı finanszírozás A fejezet tartalma: A fejezet tartalma: 3. Multiplikátor hatás 1. A saját tıke költsége 4. A Miller-Modigliani tétel 2. Feltételezések (nettó cash flow, 2. Az idegen források költsége 5. Hosszú távú eladósodás diszkontráta) 3. Súlyozott átlagos tıkeköltség 6. Rövid távú eladósodás 3. Nettó jelenérték 4. Gyakorlatok 7. Pénzgazdálkodás 4. Belsı megtérülési ráta 8. A finanszírozási terv Szakirodalom Modul 3 - ÁLTALÁNOS STRATÉGIA ÉS ÜZLETI POLITIKA, PROJEKTMENEDZSMENT Bill GLEAVE & Kostas POULIS (UK) A modul két speciális területet érint. Az elsı rész a Stratégia, amely 3 kredites, a másik terület a Projektmenedzsment, amely 1,5 kredites. A két tantárgyi blokk együttes kezelésének az az oka, hogy a legtöbb vállalat szervezetében megtalálható a Projektmenedzsment részleg, illetve ezt a szemléletet beépíti a szervezet általános stratégiájába. Mindezek ellenére célszerő a két területet külön kezelni, a célokat, eredményeket, eszközöket és irodalomjegyzéket, egymást figyelembe véve meghatározni. A modul leírás: Általános Stratégia és Üzleti politika A Stratégiai menedzsment és Üzleti Politika tantárgy célja bemutatni a hallgatóknak a stratégiai menedzsment alapvetı fogalmait, és feltárni a stratégia, a stratégiai döntések, valamint a stratégia végrehajtásának a sajátosságait. A tantárgy egy sor egyedi elemzési módszert és eljárást mutat be. Az oktatási folyamat során súlyt helyez az üzleti életben konkrétan alkalmazható eljárások alkalmazására. Felvázolja a vállalati szervezetben a stratégiai döntéshozók, és tervezık szerepét, és a vezetıi teljesítmények értékelésének fontosságát. Súlyt helyez a szervezet és környezet közötti egyre bonyolultabb kölcsönhatások vizsgálatára, és a stratégiai és operatív vezetés közötti kapcsolat fejlesztésére. A modul leírása: Projektmenedzsment A modul fı témája a projekt menedzser és a projekt menedzsment által használt technikai alkalmazások. A tantárgy 4 fı részt tartalmaz, a projektmenedzsment fogalmait, a projekt céljának definiálását, a projekt végrehajtását és a projekt értékelését. A személyes gyakorlati alkalmazásokon túlmenıen, minden részhez minta megoldások és alkalmazások is bemutatásra kerülnek. A Projektmenedzsment kérdéseit megvizsgáljuk a különbözı iparágakban, termelés és szolgáltatás vonatkozásában, illetve az állami és a vállalati szektor vonatkozásában is. A projektek program és portfólió menedzsmentje is a modul részét képezi. A tantárgy oktatási célja: Általános Stratégia és Üzleti politika A tantárgy lehetıvé teszi, hogy a hallgatók elsajátítsák a stratégia kidolgozásának, és megvalósításának ismeretét. Képesek legyenek kialakítani egy konkrét vállalkozás, vagy non-profit szervezet stratégiáját, azonosíthassák a külsı környezetbıl fakadó lehetıségeit, és a fenyegetéseket, illetve a belsı erıforrások elemzése és értékelése alapján meghatározható az erıs és gyenge pontokat. A hallgatók gyakorlatot szerezhetnek a stratégia üzleti politikákká, és gyakorlati akciókká történı alakításában, és ehhez kapcsolódva a stratégiai változások végrehajtásában. A tantárgy oktatási célja: Projektmenedzsment A tantárgy lehetıvé teszi, hogy a hallgatók megértsék és alkalmazni is tudják a projektmenedzsment elméleti és gyakorlati ismereteit, különbözı projektek keretében, az állami vagy magán szektorban egyaránt. Meg kell értetni, hogy a projektmenedzsment egy interdiszciplináris terület a változó vezetıi és külsı környezeti körülmények között. Fejleszti a hallgatókat az ismeretek és 5

6 a gyakorlat integrációjában, az élethosszon keresztül történı tanulásban, az önfejlesztésben és pozitív együttmőködési szemlélet kialakulásában. Az oktatás eredménye: Általános Stratégia és Üzleti politika Feltárulnak a stratégiához kapcsolódó legfontosabb területek, amelyek befolyásolhatják annak megvalósítását, Feltárulnak a stratégia végrehajtásával kapcsolatos megközelítések és ezek kritikája, Elemzésre kerülnek, és a gyakorlati alkalmazás során mutatják be a legfontosabb módszereket, és eszközöket, Feltárulnak a komplex és hosszú távú stratégiai döntések elıkészítésének és meghozatalának módszerei, és eltérı megközelítései, Elsajátításra kerülnek a stratégiai döntések elıkészítésével, és meghozatalával kapcsolatos képességek és készségek, Bemutatásra kerülnek a szervezet, az üzleti kultúra és a stratégia létrehozásának, és megvalósításának összefüggései, Az üzleti, a szervezeti, a döntéshozatali, kulturális, és a vezetési kérdések egységes kezelésének képessége jön létre, A hallgatók elsajátítják az általános üzleti és a részterületek (pl. emberi erıforrás, pénzügyi, marketing, termelés) egyedi stratégiájának összefüggését és kapcsolatát. Az oktatás eredménye: Projektmenedzsment A projektmenedzsment alapfogalmainak és elméletének a megértése. Az alapfogalmak kritikus értelmezése a nemzetközi gazdasági környezetben, valamint az összetett projekt teamben, a projekt fejlesztése és értékelése közötti idıszakban, állami és magán szektorban egyaránt. Elemzı és kreatív probléma megoldó képesség használata és fejlesztése, az idıtervezésben, a kritikus feladatok megoldása során, a határidık betartása során, illetve az önértékelés során. Gyakorlati készségek fejlesztése a különbözı forrásokból származó adatok azonosítása és elérése céljából, valamint ezen adatok megfelelı használata a különbözı kommunikációs formákban. A tanulási módszer A tanulás során az elsajátítandó problémakör sajátosságához illeszkedıen sokféle módszer kerül alkalmazásra. Így: Elıadások: amelyek során részletesen elemzésre kerülnek a legfontosabb módszerek, modellek, és fogalmak Szemináriumok: amelyek során a modellek, és módszerek alkalmazása lesz a cél Esettanulmányok, és cikkek elemzése: amelyek segítenek a valóságos szervezetek és problémák elemzése gyakorlatának elsajátításában Csoport-munka: amelynek során a hallgató elsajátíthatják a stratégia kidolgozásának alapvetıen csoportos technikáját, Interneten források elemzése: amely hozzásegítheti a hallgatókat, hogy képesek legyenek az elemzésekhez szükséges információk, és ismeretek összegyőjtésére. A teljesítmény-értékelés: Általános Stratégia és Üzleti politika A teljesítmény értékelése magában foglalja mind az órai teljesítmények, mind pedig a gyakorlati készségek szintjének felmérését. 1. A végsı jegy 50%-a a hallgatók egyéni írásos elemzése alapján szerezhetı meg. A írásos elemzés témáját a hallgatók a tanárral egyeztetve alakítják ki. A téma: egy vállalkozás stratégiájának kidolgozása, vagy egy vállalat stratégiájának elemzése, illetve a fontosan n stratégiai akciójának bemutatása. Az írásos anyag 3000 szó mérető legyen. 2. A végsı jegy másik 50%-a a félév végén lezajló vizsgán szerezhetı meg. A vizsga a elsajátított fogalmakban való jártasság felmérése mellett egy esettanulmányi elemzést is magában foglal. Az esettanulmányt vizsga elıtt két héttel bocsátják a hallgatók rendelkezésére, és a vizsgán kapják meg az elemzendı kéréseket. A vizsga zárt-könyv vitzsga, vagyis nem használhatók segédanyagok. A teljesítmény-értékelés: Projektmenedzsment A teljesítmény értékelése magában foglalja mind az órai teljesítmények (50%), mind pedig a gyakorlati készségek (50%) szintjének felmérését. 1. A végsı jegy 50%-a a hallgatók egyéni írásos munkája alapján szerezhetı meg. A hallgatóknak egy általuk választott szervezet esettanulmányát kell elkészíteni. Az esettanulmánynak tartalmaznia kell azon információknak az összegyőjtését, amelyek az elıadásokhoz és szemináriumok anyagához kapcsolódnak. A riport egy élı szervezet gyakorlata alapján, a projektmenedzsment szabályainak az elemzése a megfelelı alkalmazások használatával. Az írásos anyag 1500 szó terjedelmő legyen, amely tartalmazza a hivatkozásokat és a mellékleteket is. 2. A végsı jegy másik 50 %-a a félév végén lezajló vizsgán szerezhetı meg. A vizsga tartalmaz egy esettanulmányt. Az esettanulmány a vizsga elıtt 2 héttel áll rendelkezésre a hallgató számára. Ezidı alatt kell a hallgatónak megismerkedni a feladattal, és kidolgozni a probléma elemzését, különbözı módszerekkel, valamint felkészülni a téma megbeszélésére. A kérdéseket a hallgató nem ismeri elıre. Elıre, jegyzetekkel ellátott esettanulmányt nem használhat a vizsgán. Az eredeti esettanulmányt a vizsgán kapja meg. Semmilyen eszközt nem használhat a hallgató a vizsgán. A vizsgán megmérésre kerül, hogy a hallgató mennyire értette meg a problémát, hogyan alkalmazza a projektmenedzsment ismereteit, mennyire gyakorlatorientált a megoldási képessége. A kötelezı és az ajánlott irodalom Folyóiratok Az elıadások általános tematikája: Általános Stratégia és Üzleti politika Elıadás Az óra tartalma a tantárgyba 2. A stratégia fogalma és lényege 3. A stratégiai létrehozása 4. A stratégia kifejlesztése 6

7 5. Erıforrások, és képességek 6. A versenystratégia 7. A versenyelıny, és megtartása 8. Üzleti stratégia a különbözı iparágakban 9. A stratégiai környezet elemzése 10. A stratégiai üzleti egységek 11. A vállalati stratéga 12. A stratégiai növekedés útjai 13. A szervezet stratégiai kérdései (Struktúra és rendszerek) 14. A szervezet stratégiai kérdései (Kultúra és hatalom) 15. A stratégiai változás vezetése 16. A globális stratégiák típusai 17. A információ és tudás-gazdaság stratégiai következményei 18. A stratégia jövıje és a komplexitás kihívása Az elıadások általános tematikája: Projektmenedzsment Elıadás Az óra tartalma, tematika, tanulási módszertan 2. Projektek az üzleti életben 3. Projektek a vezetésben 4. Projekt fogalmak 5. Projektek tervezése 1 6. Projektek tervezése 2 7. Projekt fejlesztés 1 8. Projekt fejlesztés 2 9. Projekt elméletek és fejlesztések 10. Projekt értékelés Projekt értékelés Projekt zárás Projekt zárás Projektek az állami szektorban 15. Szakirodalom feldolgozás 16. Projektek a magán szektorban 17. Projekt alkalmazások Projekt alkalmazások Projekt elméletek és fejlesztések Modul 4 - MENEDZSMENT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, KOCKÁZATKEZELÉS Bernard QUINIO (FR-UPX) A modul bemutatása : Ez a modul két részbıl áll: egyik része az Információs rendszerekkel, másik pedig a Kockázat menedzsmenttel foglalkozik. Az Információs rendszerek modulrész összefoglalja a legfontosabb ismereteket, melyek az információs rendszerek menedzseléséhez szükségesek a kis és középvállakozási (KKV) körben. A Kockázatkezelés rész a kis- és középvállalkozások számára alkalmazható kockázatkezelési elvek és technikák ismeretanyagát mutatja be. A modul tanulmányozása során elsajátítható ismeretek: Menedzsment Információs Rendszer Hogyan mőködtessük az információs rendszert a KKV-knál Hogyan vegyünk részt egy információs rendszer projektben Hogyan érvényesítsük a információs biztonság szabályait a KKV-knál Kockázatkezelés: Hogyan alkalmazhatóak a kockázatkezelési elvek és technikák. Hogyan határozhatók meg a szervezeti célkitőzések, a kockázatkezelési hajlandóság és a kockázati tolerancia. Hogyan kerül sor a kockázatértékelés végrehajtására és a kockázati válaszok meghatározására. Hogyan ágyazódik be a belsı kontrollrendszer a kockázatkezelésbe. Hogyan értékeljük a kontroll- és kockázatkezelési rendszerek hatékonyságát. Elıkövetelmények: Menedzsment információs rendszerek Jó színvonalú személyi számítógép használat szakmai környezetben, az internet és irodai programcsomagok tekintetében. A táblázatkezelés és adatbázis kezelés használata a gazdálkodás és igazgatás területén Magas szintő táblázatkezelési ismeretek alkalmazása a pénzügyi és költségvetési modellezési folyamat támogatására. Kockázatkezelés Stratégiai menedzsment Pénzügyi menedzsment Szervezet és vezetés Folyamatfelmérés Munkamódszer: A modul minden fejezetében a fı alapelvek számos példával kerülnek szemléltetésre, valamint fontos internet hivatkozások mutatnak olyan helyekre, melyek az alapelvek gyakorlatban történı megvalósulását mutatják be. Ez után ellenırzı kérdések és feladatok következnek, melyek az eszközök gyakorlati alkalmazását segítik. Kiértékelés: Az értékelés két részbıl áll: ellenırzı (teszt) kérdések, mlyek az alapelvek ismeretét kérik számon, valamint egy esettanulmány A modul felépítése Menedzsment információs rendszerek 1. Információs rendszerek szervezése és vezetése a KKV-knál 2. Információs rendszer alkalmazások a KKV-knál 3. Információs rendszer projektek menedzselése 4. Informatikai biztonság és kontroll Kockázatkezelés 1. A kockázatkezelési ismeretek elsajátításának céljai 2. A kockázatkezelés alapelvei 3. A szervezet összekapcsolódó célkitőzéseinek elérése 4. A kockázatkezelés komponensei 5. A kockázatkezelés képességi szintjének felmérése Ajánlott irodalom Részletes tartalom Menedzsment információs rendszerek 7

8 1. fejezet: Információs rendszerek szervezése és vezetése a KKV-knál Tanulási célok: Megbízható ismeretek megszerzése az információs rendszerek koncepciójáról Hogyan szervezzünk egy információs rendszert Hogyan történik egyes információs rendszer funkciók kiszervezése (outsourcing) A hálózati szolgáltatókkkal való kapcsolattartás Felépítés: Bevezetés Információs rendszer definíciók és kulcsfogalmak SME Információ a vezetés számára és az információs rendszer Kulcsfogalmak a KKV-k szempontjából Az informatikai szervezet a vállalkozásoknál Az információs rendszer költségei és költségvetése Az információs szolgáltatások kiszervezése (outsourcing) A szolgáltatók tipusai Az egyes informatikai tevékenységek és kiszervezésük Kapcsolat a hálózati szolgáltatókkal Az informatikai irányítás a KKVC-knál: szabályok és eszközök 2. fejezet: Információ rendszer alkalmazások a KKV-knál Tanulási célok: A fıbb információs rendszer alkalmazások megbízható ismerete Az egyes alkalmazások siker faktorainak ismerete Az egyes alkalmazásokhoz tartozó termékek ismerete Az egyes alkalmazások használatának bemutatása nem célja ennek a fejezetnek. Felépítés: Bevezetés Az infrormációs rendszer technikai infrastruktúrája a KKV-knál Az infrastruktúra technikai nézıpontja Cartography of soft application Választás a szabad és a jogvédett rendszerek között Választás a kész és az egyedi fejlesztéső rendszerek kzözött Döntéstámogató alkalmazások Vezetés támogató információs rendszerek Szakértıi rendszer Tudás menedzsment Üzleti intelligencia Adatelemzés és adatbányászat Fontosabb területekre irányuló alkalmazások Fogyasztói (ügyfél) kapcsolatok menedzselése (CRM) E-business Szállítói kapcsolatok menedzselése (SCM) Integrált rendszerek Vállalkozáson belül: Entreprise Ressource planning (ERP) Vállalkozáson kívül: Electronic data interchange (EDI) E-business piac 3. fejezet: Projekt menedzsment Tanulási célok: Információs rendszerek projekt menedzselése Projektmenedzsment eszközök alkalmazása Felépítés: Bevezetés A projekt menedzsment koncepció meghatározása A projekt elıkészítése A projekt véljának meghatározása: Miért és hol kell tenni? A megoldás azonosítása: Hogyan kell tenni? A technikai és személyi erıforrások azonosítása: Kivel és mivel kell tenni? Hogyan szervezıdik a projekt A projekt összefogása Projekt irányítás Project bonuolítás Tervezés (Pert hálótervezés Gantt diagram,) A költségek kézben tartása Változás menedzsment és az emberi faktor A projekt eredményeinek bevezetése, használatba vétele 4. fejezet: Informatikai biztonság Tanulási célok: A biztonsági szabályok és eszközök használata Hogyan találunk a biztonságra vonatkozó információkat Felépítés: Bevezetés Biztonsági szabályok A biztonság emberi oldala Belsı és külsı fenyegetések Az infromatikai bizonság jogi kérdései Adatmentés A tevékenység karbantartása és úrjaindítása ACOBIT Az ITIL Kockázatkezelés 1. fejezet: A kockázatkezelési ismeretek elsajátításának céljai A kockázatvállalási hajlandóság és a stratégia párhuzamba állítása - A vezetés a stratégiai alternatívák értékelése, a vonatkozó célkitőzések meghatározása és a kapcsolódó kockázatkezelı mechanizmusok kidolgozása révén mérlegeli a szervezet kockázatvállalási hajlandóságát. A kockázatra való reagálást érintı döntések hangsúlyozása - A szervezeti kockázatkezelés biztosítja, hogy pontosan meghatározzák és kiválasszák a megfelelıt a kockázati válaszok alternatívái közül: a kockázat elkerülése, csökkentése, megosztása és elfogadása. A mőködéssel kapcsolatos meglepetések és veszteségek csökkentése: A szervezetek képesebbé válnak a potenciális események felismerésére és a reakciók kidolgozására, ily módon csökkentve a meglepetéseket és az azokkal kapcsolatos költségeket ill. veszteségeket. Többszörös és a szervezetet átfogó kockázatok felismerése és kezelése: Minden szervezet számtalan, a szervezet különbözı részeit érintı kockázattal találja magát szemben, és a vállalati kockázatkezelés elısegíti az egymással összefüggı hatásokra való hatékony reagálást, valamint a többszörös kockázatokra való integrált válaszokat. A lehetıségek kihasználása: A lehetséges események sorát figyelembe véve a vezetıség helyzeténél fogva felismerheti és proaktív módon kihasználhatja a lehetıségeket. A tıkefelhasználás javítása: A vezetés pontos kockázati információt szerezve 8

9 hatékonyan felmérheti az átfogó tıkeigényeket, és javíthatja a tıkeallokációt. 2. fejezet: A kockázatkezelés alapelvei Egy szervezeten átívelı, állandó folyamat, A szervezet minden szintjén az emberek hajtják végre, Alkalmazzák a stratégia meghatározásában, Szervezet egészében, minden szinten és egységnél alkalmazzák, és szervezeti szintő kockázati portfolió kialakítását tartalmazza, Célja, hogy meghatározza azokat a potenciális eseményeket, amelyek bekövetkeztük esetén hatással lesznek a szervezetre, valamint hogy a kockázatvállalási hajlandóság mértékéig kezelje a kockázatot, Képes ésszerő biztosítékot adni egy szervezet vezetıségének és felügyeleti testületének, Egy vagy több, különálló, de egymást átfedı kategóriába sorolt célkitőzések megvalósítására irányul. 3. fejezet: A szervezet összekapcsolódó célkitőzéseinek elérése Stratégia: magas szintő célok, a szervezet küldetésével összehangolva és azt támogatva Mőködés: a szervezet forrásainak eredményes és hatékony felhasználása, Beszámolás: a beszámolók megbízhatósága, Szabályszerőség: az alkalmazandó törvények, a külsı és belsı szabályok 4. fejezet: A kockázatkezelés komponensei Belsı környezet - A belsı környezethez tartozik a szervezet vezetési karaktere, és megszabja azt, hogy a szervezet dolgozói hogyan tekintenek a kockázatra és mit kezdenek azzal beleértve a kockázatkezelési filozófiát, a kockázatvállalási hajlandóságot, a tisztességet és az erkölcsi értékeket, valamint azt a környezetet, amelyben mőködnek. A cél kitőzése - A célokat azt megelızıen kell kitőzni, hogy a vezetés meghatározza a célok elérésére ható lehetséges eseményeket. A szervezeti kockázatkezelés biztosítja, hogy a vezetésnek rendelkezésére álljon a célok kitőzésének folyamata, és hogy a választott célok támogassák a szervezet küldetését, és azzal összhangban legyenek, valamint összeférjenek a kockázatvállalási hajlandósággal. Az esemény meghatározása - Meg kell határozni a szervezet célkitőzéseinek megvalósítására ható belsı és külsı eseményeket, meg kell különböztetni a kockázatokat és a lehetıségeket. A lehetıségeket be kell építeni a vezetıség stratégiájába ill. célmeghatározó folyamataiba. Kockázatértékelés - A kockázatok elemzése azok valószínőségének és A kockázatra adott válasz - A vezetés választja meg a kockázatokra adott válaszokat elkerüli, vállalja, csökkenti vagy megosztja a kockázatot, és intézkedések sorát dolgozza ki annak érdekében, hogy a kockázatokat a szervezet kockázati toleranciájához (a céloktól való elfogadható eltérés mértékéhez) és a kockázatvállalási hajlandóságához igazítsa. Kontroll tevékenységek Irányelvek (politikák) és eljárások meghatározására és végrehajtására kerül sor annak érdekében, hogy a kockázatra adott válaszlépéseket hatékonyan hajtsák végre. Információ és kommunikáció - Meghatározzák és megszerzik a vonatkozó információkat, és olyan formában és idıkereten belül kommunikálják, hogy az emberek el tudják végezni feladataikat. A hatékony kommunikáció szélesebb körben is megtörténik: a szervezeten belül fentrıl lefelé, lentrıl felfelé és keresztirányban. Monitoring: A szervezeti kockázatkezelés egészét figyelemmel kísérik, és szükség szerint módosításra kerül sor. A monitoring folyamatos vezetıi tevékenységet, egyedi értékelést vagy ezek megfelelı kombinációját COSO keretrendszer alkalmazása hatásának figyelembe vételével történik, és referenciamodellként ennek alapján kerül meghatározásra azok Szervezeti célkitőzések képességi szinteknek kezelése. A kockázatértékelés annak alapján való megfeleltetése betartása történik, hogy a kockázat az üzleti Bizonyosságot adó tevékenység tevékenység szerves része, és nem Tanácsadói tevékenység kiküszöbölhetı. jelenti. 5. fejezet: A kockázatkezelés képességi szintjének felmérése Modul 5 - GAZDASÁGI JOG ÉS A VÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGTANA Jay MITRA (UK) Elızetes tanulmányok Elsı diploma közgazdaságtanból, jogból, gazdálkodástudományból A modul általános célja A modul fı célja megismertetni a hallgatókat a vállalatok által a hatékony üzleti stratégiafejlesztés és teljesítmény érdekében használt belsı és külsı erıforrásokkal; bemutatni azokat a különbözı makroszintő és környezeti hatásokat, melyek az üzleti szférát befolyásolják. A modulban megmutatjuk, hogyan befolyásolják ezek a tényezık az üzleti döntéshozatali folyamatot és a döntést a globális gazdaságban. Fontos terület a globális környezetben a jogi struktúra és annak határai, melyek hatással vannak a mőködésre. Operatív célok A modul az üzleti terület két kritikus területét vizsgálja a jogi és üzleti dimenziót. A két területet két külön részben oktatjuk. Az elsı rész közgazdasági perspektívából vizsgálódik, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a hallgatók megismerjék a különbözı iparágak stratégiai és funkcionális területeit. Az anyag áttekinti a mikro- és makroökonómia alapelveit, melyeket széles körben alkalmaznak üzleti környezetben. 9

A MODUL TANANYAGA VEZETİI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS KOCKÁZATKEZELÉS

A MODUL TANANYAGA VEZETİI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS KOCKÁZATKEZELÉS Erasmus Multilateral Projekts Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

Nemzetközi marketing

Nemzetközi marketing . Dr. Dankó László Ph.D. CSc. Nemzetközi marketing a IV. évfolyamos nappali tagozatos közgazdász, a II. évfolyamos közgazdász kiegészítıs és a posztgraduális közgazdász hallgatók számára Miskolc, 1998.

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA STRATÉGIÁK ÉS SZERVEZETEK

A MODUL TANANYAGA STRATÉGIÁK ÉS SZERVEZETEK Erasmus Multilateral Projekts Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK FINANSZÍROZÁS ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁS

A MODUL TANANYAGA NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK FINANSZÍROZÁS ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁS Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

2012.02.26. Üzleti és stratégiai tervezés. Porter-féle értéklánc modell. Vállalati tevékenységek (1)

2012.02.26. Üzleti és stratégiai tervezés. Porter-féle értéklánc modell. Vállalati tevékenységek (1) Üzleti és stratégiai tervezés Dr. Takácsné dr. habil György Katalin Károly Róbert Fıiskola tgyk@karolyrobert.hu 1 Porter-féle értéklánc modell Támogató tevékenységek és tényezık A vállalkozás infrastruktúrája

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 4

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 4 Bevezetés 7 1. Információ, információrendszer 11 1.1. Az információ és a szervezet kapcsolata 11 1.2. Az információrendszerek kialakulása 19 1.2.1. Az

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

Bevezetés a vállalkozások világába

Bevezetés a vállalkozások világába Bevezetés a vállalkozások világába Írta és szerkesztette Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány sem egyben, sem részleteiben nem sokszorosítható, nem másolható a szerzı engedélye nélkül!

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 29. SZÁMÚ AJÁNLÁSA Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 4 2. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS KIINDULÓ

Részletesebben

VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELİSSÉGE

VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELİSSÉGE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Angyal Ádám: VÁLLALATOK TÁRSADALMI FELELİSSÉGE VERSENYBEN A VILÁGGAL 2007 2009 CÍMŐ KUTATÁS 51. sz. mőhelytanulmány

Részletesebben

A kis- és középvállalatok versenyképessége

A kis- és középvállalatok versenyképessége Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Némethné Gál Andrea okleveles közgazda közgazdász tanár A kis- és középvállalatok versenyképessége Doktori értekezés Konzulens:

Részletesebben

MKB Bank Zrt. Kockázati beszámoló

MKB Bank Zrt. Kockázati beszámoló Kockázati beszámoló (234/2007. (IX. 4.) kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl alapján) 2009 2009. 12. 31. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ... 4 2. KOCKÁZAT

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység szakmai követelménymoduljának Pénzügyi ismeretek

Részletesebben

BACSÓ RÓBERT (OKTATÁSI SEGÉDANYAG)

BACSÓ RÓBERT (OKTATÁSI SEGÉDANYAG) BACSÓ RÓBERT (OKTATÁSI SEGÉDANYAG) UNGVÁR-2013 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ. MENEDZSMENT ALAPJAI. 1. FEJEZET. MENEDZSMENT ÉS MENEDZSMENT ELMÉLET... 3 2. FEJEZET. A MENEDZSMENT ELMÉLET FEJLİDÉSE... 9 3. FEJEZET.

Részletesebben

a természettudományi szakos hallgatóknak

a természettudományi szakos hallgatóknak A kétciklusú képzés bevezetése a magyar felsıoktatásban a természettudományi szakokon Alkalmazkodás a munkaerıpiac igényeihez KÖRNYEZETAUDITÁLÁS a természettudományi szakos hallgatóknak oktatási segédnyag

Részletesebben

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra)

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA PÉNZÜGYI GAZDASÁGI ELEMZÉS

A MODUL TANANYAGA PÉNZÜGYI GAZDASÁGI ELEMZÉS Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet Versenyképesség Kutató Központ. Nemzeti versenyképesség és versenyszabályozás: barátok vagy ellenségek?

Vállalatgazdaságtan Intézet Versenyképesség Kutató Központ. Nemzeti versenyképesség és versenyszabályozás: barátok vagy ellenségek? Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet Versenyképesség Kutató Központ Nemzeti versenyképesség és versenyszabályozás: barátok vagy ellenségek? fókuszban a multinacionális vállalatok A tanulmány

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY Zalaegerszeg, 2011. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Tantárgy neve Modul Kredit Vállalkozástan C 6 Projektmenedzsment D.2 3

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-1. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben