E L İ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulására vonatkozó megállapodás módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK március 26-i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ELİADÓ: Dr. Horváth Annamária oktatási referens Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: - VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: - EGYÉB SZERVEZET: - MEGTÁRGYALTA: Mővelıdési és Oktatási Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság HATÁROZAT SZÁMA: /2009. ( ) MOB hat. /2009. ( ) JÜB hat. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: 2 oldal

2 Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı 61. sz. elıterjesztés Javaslat a Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulására vonatkozó megállapodás módosítására Tisztelt Közgyőlés! A Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulása tárgyában július 4-én kelt társulási megállapodás hatályba lépésével mint tagintézmény a társulás fenntartásába került a sióagárdi óvoda és az azonos épületben mőködı családi napközi is. Utóbbi további mőködtetéséhez mőködési engedély kiadását kértük Bonyhád Város Jegyzıjétıl mint eljáró hatóságtól. Az eljáró hatóság határidı kitőzésével kérte többek között a társulási megállapodás (a megállapodás térjen ki arra, hogy a társulás a családi napközi fenntartását és mőködtetését is biztosítja), valamint az alapító okirat (az alapító okiratnak tartalmaznia kell a családi napközi ellátási területét) módosítását. E hiányosságok pótlását a hivatal elvégezte, egyúttal az alapító okiratot a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvénynek megfelelıen is aktualizálta. Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására és a határozathozatalra. Szekszárd, március 16. Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

3 Határozati javaslat Határozat tárgya: A Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulására vonatkozó megállapodás módosítása 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulására vonatkozó, a határozat 1. számú melléklete szerinti megállapodás-módosítást jóváhagyja, s felkéri a polgármestert a megállapodás-módosítás aláírására. 2. A közgyőlés a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratát a határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint határozza meg. Határidı: április 5. Felelıs: Horváth István polgármester Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

4 Közoktatási intézmény közös fenntartására létrejött társulási megállapodás módosítása 1. számú melléklet mely létrejött egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.; képviseli: Horváth István polgármester), másrészrıl Sióagárd Község Önkormányzata (7171 Sióagárd, Kossuth u. 9.; képviseli: Háry János polgármester) között alulírt helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1. Felek a közöttük a Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulása tárgyában július 4-én kelt társulási megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) egyezı akaratnyilatkozattal az alábbiak szerint módosítják. 2. A Megállapodás II. fejezetének 1. pontja a következı mondattal egészül ki: A Társulás célja továbbá, hogy a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyvt.) 43. -a szerinti családi napközi mőködtetésével biztosítsa a gyermekek napközbeni ellátását. 3. A Megállapodás II. fejezetének 2.1. pontja a következı mondattal egészül ki: Felek a Gyvt ában meghatározott családi napközit a közösen fenntartott intézmény keretei között mőködtetik. 4. A Megállapodás II. fejezetének 2.3. pontja a következıképpen módosul: Felek az óvodai nevelési, az 1-4, valamint az 1-8. évfolyamon történı általános iskolai nevelési-oktatási feladataikról, valamint a családi napközi és játszóház mőködtetésérıl a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított, 7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78. székhelyő Garay János Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai- Szakmai Szolgáltató Intézmény közös fenntartásával gondoskodnak. Az intézmény típusa: többcélú intézmény óvoda, általános iskola, alapfokú mővészetoktatási intézmény és pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény, ellátja a családi napközi feladatait is. Ellátási kötelezettsége a Társulásban résztvevı települések óvodai nevelési, általános iskolai nevelési-oktatási feladataira, valamint az alapító okiratban felsorolt feladatokra terjed ki. A sióagárdi tagintézmények óvodai nevelési, illetve 1-4. évfolyamon történı nevelési-oktatási feladatot látnak el, továbbá biztosítják a családi napközi keretében nyújtott napközbeni ellátást. A sióagárdi tagintézmények gyermek- és diákétkeztetési feladatait a Sióagárd Község Önkormányzata által fenntartott, szakfeladaton mőködı Önkormányzati Konyha útján látja el a közösen fenntartott intézmény. Az intézmény részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely tevékenységét alapító okirata szerint végzi. Gazdálkodási feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Költségvetési Elszámoló Szervezete (KESZ) látja el. A gazdálkodási tevékenység szervezése a KESZ irányadó szabályzatai szerint történik. 5. A Megállapodás egyéb pontjai változatlanok maradnak. 6. Jelen megállapodás-módosítás augusztus 16-tól hatályos.

5 A Társulás tagjai a jelen módosításban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvény, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak. Felek a jelen társulási megállapodás-módosítást annak elolvasását, tartalmának megismerését és együttes értelmezését követıen a Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselıtestületei nevében mint akaratukkal mindenben megegyezıt saját kező aláírással látják el. Szekszárd, hó. nap Horváth István polgármester Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Háry János polgármester Sióagárd Község Önkormányzata

6 2. számú melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése Szám: VI. /2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv a, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 4. - a, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. -a és ai alapján az alább megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát /2009. ( ) számú határozatával május 1-jei hatállyal az alábbiakban határozza meg: 1. Intézmény neve: Garay János Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény Intézmény rövid neve: Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Intézmény rövidített neve (elektronikus nyilvántartás és ügyintézés céljára): Garay Általános Iskola és AMI 2. Intézmény székhelye, címe: 7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78. Székhelyen kívüli telephelyek címe: 7100 Szekszárd. Szent István tér 10. (alapfokú mővészetoktatás: táncmővészeti ág) 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 89. (alapfokú mővészetoktatás: táncmővészeti ág, képzı- és iparmővészeti ág, színmővészetibábmővészeti ág) 7100 Szekszárd, Kálvin tér (alapfokú mővészetoktatás: képzı- és iparmővészeti ág, színmővészeti-bábmővészeti ág) 7100 Szekszárd, Kecskés Ferenc u. 6. (alapfokú mővészetoktatás: képzı- és iparmővészeti ág) Tagintézmény címe és neve: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Liszt Ferenc Zeneiskolája (alapfokú mővészetoktatás: zenemővészeti ág) 7171 Sióagárd, Kossuth u. 2. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti Iskolája 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sióagárdi Óvodája (családi napközi)

7 Alapítás dátuma: augusztus 1. (a Garay János Ének-Zenei Általános Iskola Garay tér 9. és a 2. Számú Általános Iskola és Diákotthon Zrínyi u. 78. székhelyő általános iskolák összevonásával, azok jogutódjaként) 4. Alapító neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér Fenntartó neve: Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulása Székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A társulás tagjai: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 7171 Sióagárd, Kossuth u Irányító szerv neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér Intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: Alapfokú nevelés, oktatás 8. Intézmény fı alaptevékenység szerinti szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás 9. Intézmény alaptevékenységei (a szakfeladatrend alapján): Óvodai nevelés Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, illetve vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı gyermekek óvodai fejlesztése integráltan Általános iskolai oktatás Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás - német nyelvoktató kisebbségi oktatás - cigány kisebbségi oktatás - képesség-kibontakoztató felkészítés - integrációs nevelés, oktatás - sportiskolai oktatás - emelt szintő ének-zene oktatás - vizuális nevelés - nyelvi- informatikai oktatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, illetve vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók iskolai fejlesztése integráltan Alapfokú mővészetoktatás Alapfokú mővészetoktatás

8 Oktatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységek Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakszolgálat - gyógytestnevelés Pedagógiai szakmai szolgáltatás Pedagógiai szakmai szolgáltatás - szaktanácsadás (oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése, terjesztése) - pedagógiai tájékoztatás (szakmai információk továbbadása) - pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése - tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása Oktatást kiegészítı egyéb tevékenység Oktatási célok és egyéb feladatok Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtás nélkül Családi napközi, nappali felügyelet Intézményi közétkeztetés Óvodai intézményi közétkeztetés - intézményi kedvezményes étkeztetés - intézményi ingyenes étkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés - intézményi kedvezményes étkeztetés - intézményi ingyenes étkeztetés Egyéb korlátozottan igénybe vehetı vendéglátás Munkahelyi vendéglátás Szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgáltatás Szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgáltatás Külügyi, külkereskedelmi és nemzetközi kapcsolatok Külügyi, külkereskedelmi és nemzetközi kapcsolatok Sporttevékenység Diáksport 10. Intézmény kiegészítı tevékenysége (a szakfeladatrend alapján): Költségvetési szervek kiegészítı és vállalkozási tevékenysége Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek 11. Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 12. Intézmény mőködési köre: Szekszárd város és Sióagárd község közigazgatási területe. A sióagárdi tagintézmények (általános iskola, óvoda, családi napközi) elsıdleges ellátási körzete Sióagárd, a székhely intézmény kötelezı felvételi körzetét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése évente határozatban állapítja meg. Szabad kapacitás esetén, a férıhelyek maximális kihasználtsága érdekében az intézmény szolgáltatásai a Tolna megye közigazgatási területén lakók számára is biztosíthatók. 13. Intézmény típusa: A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv. Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény.

9 - 4 - Többcélú intézmény: közös igazgatású intézmény (óvoda, általános iskola, alapfokú mővészetoktatási intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény, családi napközi) Feladat-ellátáshoz kapcsolódó funkciója: elıirányzatai felett részjogkörrel rendelkezı, önállóan mőködı költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Költségvetési Elszámoló Szervezete (KESZ) látja el. A gazdálkodási tevékenység szervezése a KESZ irányadó szabályzatai szerint történik. 14. Évfolyamok száma: Általános iskola: szekszárdi székhely intézmény: 1-8. évfolyam sióagárdi tagintézmény: 1-4. évfolyam Alapfokú mővészetoktatási intézmény: Zenemővészeti ág: klasszikus zene: - furulya, fuvola, trombita, ütı, gitár, zongora, harmonika, hegedő, gordonka tanszak: - oboa, klarinét, fagott, kürt, tenorkürt, harsona, tuba tanszak: 10 évfolyam (2 elıképzı, 6 alapfok, 2 továbbképzı) - szaxofon, brácsa tanszak: 8 évfolyam (2 elıképzı, 6 alapfok) - magánének tanszak: 7 évfolyam (1 elıképzı, 6 alapfok) népzene: - népi hegedő tanszak: - népi brácsa, népi bıgı tanszak: 6 évfolyam (alapfok) jazz-zene: - jazzszaxofon, jazztrombita, jazzharsona, jazz-zongora, jazzgitár, jazzdob tanszak: 4 évfolyam (továbbképzı) elektroakusztikus zene: - számítógépes zene tanszak 7 évfolyam (1 elıképzı, 6 alapfok) Táncmővészeti ág: - néptánc tanszak: - modern-kortárs tánc tanszak: - modern társastánc tanszak: Színmővészeti-bábmővészeti ág: - drámajáték tanszak: Képzı- és iparmővészeti ág: - festészet, grafika, szobrászat, fotó-videó, textilmőves tanszak:

10 - 5 - Felvehetı maximális gyermek- és tanulólétszám: Óvoda: sióagárdi tagintézmény 50 fı Általános iskola: szekszárdi székhely intézmény 500 fı sióagárdi tagintézmény 40 fı Alapfokú mővészetoktatási intézmény: zenemővészeti ág 500 fı táncmővészeti ág 350 fı színmővészeti-bábmővészeti ág 60 fı képzı- és iparmővészeti ág 180 fı Családi napközi: sióagárdi tagintézmény 5 fı 15. Intézmény jogállása: Önálló jogi személy, a Liszt Ferenc Mővészeti Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Szekszárd, Széchenyi u. 38., valamint a Sióagárdi Óvoda Sióagárd, Kossuth u. 57/a jogutódja. 16. A feladatellátást szolgáló vagyon: A mindenkori szekszárdi, illetve sióagárdi ingatlankataszter és vagyonleltár, valamint a társulási megállapodás szerint. 17. A vagyon feletti rendelkezés joga: A társult önkormányzatok vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló mindenkori rendelet, valamint a társulási megállapodás szerint. 18. Intézményvezetı megbízásának rendje: Nyilvános pályázat útján, határozott idıre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése - Sióagárd Község Képviselı-testületének véleményét elızetesen kikérve - nevezi ki, bízza meg. 19. Intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok): A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony, a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti polgári jogi jogviszony (megbízás, vállalkozás). Szekszárd, Horváth István polgármester Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı Kapja: 1./ Garay János Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény 2./ Sióagárd Község Önkormányzata 3./ Tolna Megyei Önkormányzat Fıjegyzıje 4./ Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság 5./ Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzıje 6./ Irattár

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:... MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS 29. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS 29. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2009. MÁJUS 29. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 118/2009. (V. 29.) sz. határozat A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatójának

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 114. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 11998/2009. Javaslat a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester Lajosmizse Város Önkormányzata Kihagyva a kihagyandókat! KIVONAT a Képviselı-testület 2012. szeptember 13-i ülésének jegyzıkönyvébıl 144/2012. (IX. 13.) ÖH. A Fekete István Általános Iskola, Kollégium

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 102/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata a közoktatási és szakképzési

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése

Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. július 3-i ülésére Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

108. számú elıterjesztés. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása

108. számú elıterjesztés. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása A határozati javaslatok elfogadásához egyszerő többség szükséges! 108. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. június 29-én, 14-órakor megtartandó ülésére Szekszárd és Környéke

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Döntés középfokú kollégium alapításáról Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben