E L İ T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 96. MELLÉKLET: 13 db TÁRGY: Javaslat közoktatási, mővelıdési és sport intézmények alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK május 7-i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ELİADÓ: Dr. Horváth Annamária oktatási referens Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: - VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Társult települések önkormányzatai EGYÉB SZERVEZET: - MEGTÁRGYALTA: Mővelıdési és Oktatási Bizottság Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága Jogi és Ügyrendi Bizottság HATÁROZAT SZÁMA: /2009. ( ) MOB hat. /2009. ( ) SICSZB hat. /2009. ( ) JÜB hat. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: 3 oldal

2 Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı 96. sz. elıterjesztés Javaslat a közoktatási, mővelıdési és sport intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyőlés! A január 1-jén hatályba lépett, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény (Kt.), illetve a közhiteles törzskönyvi nyilvántartás vezetését szabályozó egyéb jogszabályi változások miatt (1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartás mőködési rendjérıl, 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás mőködési rendjérıl) az irányító szervnek felül kell vizsgálnia a költségvetési szervek közfeladat ellátásának módját, s az alapító okirataikat a jelentıs tartalmi változásokra tekintettel módosítani szükséges. Valamennyi alapító okiratban a Kt. rendelkezéseinek megfelelıen meghatározásra kerülne az intézmények mőködési köre, az intézmény típusa, az irányító szerv, valamint az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok. Ezen túlmenıen az egyes intézmények alapító okirataiban a következı változtatásokat is javasolnánk: Az 1. Számú Óvoda Kindergarten, a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde, valamint a Gyermeklánc Óvoda alapító okiratában az alaptevékenységek köre bıvülne a gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálat feladatának ellátásával. A Babits Mihály Általános Iskola és a Dienes Valéria Általános Iskola esetében a Medinával kötött társulási megállapodás módosításából következıen át kell vezetni a fenntartóváltást, illetve a tagintézményi változást. Az 5. Számú Általános Iskola vezetıje több ponton is kérte az intézmény alaptevékenységének módosítását. Így kerülne be az alapító okiratba a mozgássérült tanulók integrált iskolai fejlesztése, a gyengénlátó tanulók integrált iskolai fejlesztése, valamint bıvülne a gyógypedagógiai tagozatra felvehetı tanulók köre: súlyos fokú dyscalculia, kevert specifikus fejlıdési zavar, iskolai készségek kevert zavara. A Garay János Gimnázium alaptevékenysége szintén bıvülne a sajátos nevelési igényő tanulók integrált fejlesztésével (a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, illetve organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók iskolai fejlesztése integráltan), és pótlólag bekerülne a telephely címe is az alapító okiratba.

3 - 2 - Az I. Béla Gimnázium vezetıje szintén kérte az alaptevékenységek felsorolásának kiegészítését, illetve egyes férıhelyek számának csökkentését. Így kerülne be az alapító okiratba a képesség-kibontakoztató felkészítés és az integrációs nevelés óvodai, illetve általános iskolai szinten, egészülne ki az iskolai közétkeztetés az ingyenes étkeztetéssel. A kollégiumi férıhelyek száma 228-ról 200-ra (8 kollégiumi csoport 25 fıs átlaglétszámmal), a levelezı tagozat férıhelyeinek száma pedig 110-rıl 80-ra csökkenne (jelenleg 27 fı jár a tagozatra). A Babits Mihály Mővelıdési Ház alapító okiratában korrigálni kell a telephelyek címét, illetve a többi intézményéhez hasonlóan javasoljuk feltüntetni az alapítás dátumát. A Városi Sport- és Szabadidıközpont alapító okiratában szintén javasoljuk feltüntetni az alapítás dátumát. Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására és a határozathozatalra. Szekszárd, április 21. Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

4 Határozati javaslat Határozat tárgya: Közoktatási, mővelıdési és sport intézmények alapító okiratának módosítása I. 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvényben (Kt.) kapott felhatalmazás alapján az 1. Számú Óvoda Kindergarten 2. Számú Óvoda és Bölcsıde Gyermeklánc Óvoda Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Babits Mihály Általános Iskola Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule 5. Számú Általános Iskola Garay János Gimnázium I. Béla Gimnázium Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a Kt. 4. -a, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. -a alapján módosított, egységes szerkezető alapító okiratát elfogadja. 2. A közgyőlés a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza a Kt. 4. -a alapján módosított, egységes szerkezető alapító okiratát fogadja. 3. A közgyőlés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Városi Sport- és Szabadidıközpontjának a Kt. 4. -a alapján módosított, egységes szerkezető alapító okiratát elfogadja. 4. A közgyőlés felkéri a polgármestert és az aljegyzıt az alapító okiratok aláírására. II. A közgyőlés a Wunderland Óvoda alapító okiratának elfogadásával a Kt. 4. -a alapján módosított, egységes szerkezető formában egyetért. Határidı: május 15. Felelıs: Horváth István polgármester Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

5 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése Szám: VI. /2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv a, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 4. - a, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. -a és ai alapján az alább megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát a következık szerint határozza meg: 1. Intézmény neve: 1. Számú Óvoda Kindergarten 2. Intézmény székhelye, címe: 7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 15. Székhelyen kívüli telephelyek címe: 7100 Szekszárd, Wosinsky ltp Szekszárd, Bajcsy Zs. u. 6. Tagintézmény címe és neve: 7121 Szálka, Petıfi u Számú Óvoda Szálkai Tagóvoda Kindergarten 3. Alapítás dátuma: Alapító neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 5. Fenntartó neve: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása A társulás tagjai: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 7121 Szálka, Petıfi u. 2.

6 Irányító szerv neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 7. Intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: Óvodai nevelés 8. Intézmény fı alaptevékenység szerinti szakágazati besorolása: Óvodai nevelés 9. Intézmény alaptevékenysége (a szakfeladatrend alapján): Óvodai nevelés Óvodai nevelés - német kétnyelvő kisebbségi nevelés (Wosinsky ltp. 4., Szálka) Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése - enyhe fokban hallássérült (nagyothalló) gyermekek integrált nevelése (Szekszárd) - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, illetve organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı gyermekek óvodai nevelése integráltan Pedagógia szakszolgálat Pedagógiai szakszolgálat - gyógytestnevelés Oktatást kiegészítı egyéb tevékenység Oktatási célok és egyéb feladatok Intézményi közétkeztetés Óvodai intézményi közétkeztetés - intézményi kedvezményes étkeztetés - intézményi ingyenes étkeztetés Egyéb korlátozottan igénybe vehetı vendéglátás Munkahelyi vendéglátás Szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgáltatás Szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgáltatás 10. Intézmény kiegészítı tevékenysége (a szakfeladatrend alapján): Költségvetési szervek kiegészítı és vállalkozási tevékenysége Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek 11. Ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 12. Intézmény mőködési köre: Szekszárd város és Szálka község közigazgatási területe. A szálkai tagintézmény elsıdleges ellátási körzete Szálka, a szekszárdi székhely és telephely intézmények kötelezı felvételi körzetét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése évente határozatban állapítja meg.

7 - 3 - Szabad kapacitás esetén, a férıhelyek maximális kihasználtsága érdekében az intézmény szolgáltatásai a Tolna megye közigazgatási területén lakók számára is biztosíthatók. 13. Intézmény típusa: A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv. Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény. Óvoda Feladat-ellátáshoz kapcsolódó funkciója: elıirányzatai felett részjogkörrel rendelkezı, önállóan mőködı költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Költségvetési Elszámoló Szervezete (KESZ) látja el. A gazdálkodási tevékenység szervezése a KESZ irányadó szabályzatai szerint történik. A munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjét, illetve az elıirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendjét az intézmény és a KESZ közötti megállapodás szabályozza. 14. Felvehetı maximális gyermeklétszám: - Kölcsey ltp. (székhely): 100 fı - Wosinsky ltp. (telephely): 98 fı - Bajcsy-Zs. u. (telephely): 50 fı - szálkai tagintézmény 25 fı 15. Intézmény jogállása: Önálló jogi személy, a Szálkai Óvoda Szálka, Petıfi u. 3. jogutódja. 16. Feladatellátást szolgáló vagyon: A mindenkori szekszárdi, illetve szálkai ingatlankataszter és vagyonleltár, valamint a társulási megállapodás szerint. 17. Vagyon feletti rendelkezés joga: A társult önkormányzatok vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló mindenkori rendelet, valamint a társulási megállapodás szerint. 18. Intézményvezetı megbízásának rendje: Nyilvános pályázat útján, határozott idıre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése Szálka Község Képviselı-testületének véleményét elızetesen kikérve nevezi ki, bízza meg. 19. Intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok): A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony, a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti polgári jogi jogviszony (megbízás, vállalkozás).

8 Záró rendelkezések: Jelen alapító okiratot Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése /2009. (......) számú határozatával fogadta el. Az alapító okirat július 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejőleg hatályát veszti az intézmény augusztus 1-jén hatályba lépett alapító okirata, melyet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 188/2008. (VI. 13.) számú határozatával fogadott el. Szekszárd, Horváth István polgármester Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı Kapja: 1./ 1. Számú Óvoda Kindergarten 2./ Szálka Község Önkormányzata 3./ Tolna Megyei Önkormányzat Fıjegyzıje 4./ Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság 5./ Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzıje 6./ Irattár

9 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése Szám: VI.../2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv a, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 4. - a, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. -a és ai alapján az alább megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát a következık szerint határozza meg: 1. Intézmény neve: 2. Számú Óvoda és Bölcsıde 2. Intézmény székhelye, címe: 7100 Szekszárd, Mérey u Székhelyen kívüli telephelyek címe: 7100 Szekszárd, Kadarka u Tagintézmény címe: 7057 Medina, Petıfi S. u Alapítás dátuma: Alapító neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 5. Fenntartó neve: Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulása A társulás tagjai: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése Medina Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 7057 Medina, Kossuth u. 59.

10 Irányító szerv neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 7. Intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás 8. Intézmény fı alaptevékenység szerinti szakágazati besorolása: Óvodai nevelés 9. Intézmény alaptevékenysége (a szakfeladatrend alapján): Óvodai nevelés Óvodai nevelés - cigány kulturális nevelés - felzárkóztató nevelés kis létszámú csoportban - integrált óvodai nevelés halmozottan hátrányos helyzető gyermekek részére Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése - mozgáskorlátozott gyermekek integrált nevelése - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, illetve organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı gyermekek óvodai nevelése integráltan Pedagógia szakszolgálat Pedagógiai szakszolgálat - gyógytestnevelés Oktatást kiegészítı egyéb tevékenység Oktatási célok és egyéb feladatok Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtás nélkül Bölcsıdei ellátás Intézményi közétkeztetés Óvodai intézményi közétkeztetés - intézményi kedvezményes étkeztetés - intézményi ingyenes étkeztetés - speciális ellátást igénylı gyermekek étkeztetése Egyéb korlátozottan igénybe vehetı vendéglátás Munkahelyi vendéglátás Szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgáltatás Szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgáltatás 10. Intézmény kiegészítı tevékenysége (a szakfeladatrend alapján): Költségvetési szervek kiegészítı és vállalkozási tevékenysége Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek 11. Ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 12. Intézmény mőködési köre: Szekszárd város és Medina község közigazgatási területe.

11 - 3 - A medinai tagintézmény elsıdleges ellátási körzete Medina, a szekszárdi székhely és telephely intézmények kötelezı felvételi körzetét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése évente határozatban állapítja meg. Szabad kapacitás esetén, a férıhelyek maximális kihasználtsága érdekében az intézmény szolgáltatásai a Tolna megye közigazgatási területén lakók számára is biztosíthatók. 13. Intézmény típusa: A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv. Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény. Többcélú intézmény: óvoda és bölcsıde Feladat-ellátáshoz kapcsolódó funkciója: elıirányzatai felett részjogkörrel rendelkezı, önállóan mőködı költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Költségvetési Elszámoló Szervezete (KESZ) látja el. A gazdálkodási tevékenység szervezése a KESZ irányadó szabályzatai szerint történik. A munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjét, illetve az elıirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendjét az intézmény és a KESZ közötti megállapodás szabályozza. 14. Felvehetı maximális gyermeklétszám: Óvoda: szekszárdi székhely 96 fı szekszárdi telephely 75 fı medinai tagintézmény 25 fı Bölcsıde: szekszárdi telephely 10 fı 15. Intézmény jogállása: Önálló jogi személy 16. Feladatellátást szolgáló vagyon: A mindenkori szekszárdi, illetve medinai ingatlankataszter és vagyonleltár, valamint a társulási megállapodás szerint. 17. Vagyon feletti rendelkezés joga: A társult önkormányzatok vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló mindenkori rendelet, valamint a társulási megállapodás szerint. 18. Intézményvezetı megbízásának rendje: Nyilvános pályázat útján, határozott idıre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése Medina Község Képviselı-testületének véleményét elızetesen kikérve nevezi ki, bízza meg. 19. Intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok): A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony, a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti polgári jogi jogviszony (megbízás, vállalkozás).

12 Záró rendelkezések: Jelen alapító okiratot Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése /2009. (......) számú határozatával fogadta el. Az alapító okirat július 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejőleg hatályát veszti az intézmény augusztus 1-jén hatályba lépett alapító okirata, melyet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 213/2008. (VI. 26.) számú határozatával fogadott el. Szekszárd, Horváth István polgármester Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı Kapja: 1./ 2. Számú Óvoda és Bölcsıde 2./ Medina Község Körjegyzıje 3./ Tolna Megyei Önkormányzat Fıjegyzıje 4./ Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság 5./ Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzıje 6./ Irattár

13 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése Szám: VI. /2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv a, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 4. - a, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. -a és ai alapján az alább megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát a következık szerint határozza meg: 1. Intézmény neve: Gyermeklánc Óvoda 2. Intézmény székhelye, címe: 7100 Szekszárd, Perczel u. 2. Székhelyen kívüli telephelyek címe: 7100 Szekszárd, Kecskés F. u Szekszárd, Óvoda u Alapítás dátuma: Alapító neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 5. Fenntartó neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 6. Irányító szerv neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 7. Intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: Óvodai nevelés 8. Intézmény fı alaptevékenység szerinti szakágazati besorolása: Óvodai nevelés

14 Intézmény alaptevékenysége (a szakfeladatrend alapján): Óvodai nevelés Óvodai nevelés - cigány kulturális nevelés - felzárkóztató nevelés kis létszámú csoportban Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, illetve organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı gyermekek óvodai nevelése integráltan Pedagógia szakszolgálat Pedagógiai szakszolgálat - gyógytestnevelés Oktatást kiegészítı egyéb tevékenység Oktatási célok és egyéb feladatok Intézményi közétkeztetés Óvodai intézményi közétkeztetés - intézményi kedvezményes étkeztetés - intézményi ingyenes étkeztetés Egyéb korlátozottan igénybe vehetı vendéglátás Munkahelyi vendéglátás Szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgáltatás Szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgáltatás 10. Intézmény kiegészítı tevékenysége (a szakfeladatrend alapján): Költségvetési szervek kiegészítı és vállalkozási tevékenysége Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek 11. Ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 12. Intézmény mőködési köre: Szekszárd város közigazgatási területe. Az intézmény kötelezı felvételi körzetét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése évente határozatban állapítja meg. Szabad kapacitás esetén, a férıhelyek maximális kihasználtsága érdekében az intézmény szolgáltatásai a Tolna megye közigazgatási területén lakók számára is biztosíthatók. 13. Intézmény típusa: A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv. Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény. Óvoda Feladat-ellátáshoz kapcsolódó funkciója: elıirányzatai felett részjogkörrel rendelkezı, önállóan mőködı költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Költségvetési Elszámoló Szervezete (KESZ) látja el. A gazdálkodási tevékenység szervezése a KESZ irányadó szabályzatai szerint történik. A munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjét, illetve az elıirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendjét az intézmény és a KESZ közötti megállapodás szabályozza.

15 Felvehetı maximális gyermeklétszám: - Perczel u. 2.: 150 fı - Kecskés F. u. 11.: 93 fı - Óvoda u. 5.: 25 fı 15. Intézmény jogállása: Önálló jogi személy 16. Feladatellátást szolgáló vagyon: A mindenkori ingatlankataszter, illetve vagyonleltár szerint. 17. Vagyon feletti rendelkezés joga: Az alapító szerv vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló mindenkori rendelet szerint. 18. Intézményvezetı megbízásának rendje: Nyilvános pályázat útján, határozott idıre a fenntartó nevezi ki, bízza meg. 19. Intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok): A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony, a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti polgári jogi jogviszony (megbízás, vállalkozás). 20. Záró rendelkezések: Jelen alapító okiratot Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése /2009. (......) számú határozatával fogadta el. Az alapító okirat július 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejőleg hatályát veszti az intézmény augusztus 1-jén hatályba lépett alapító okirata, melyet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Mővelıdési és Oktatási Bizottsága 100/2008. (VI. 25.) számú határozatával fogadott el. Szekszárd, Horváth István polgármester Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı Kapja: 1./ Gyermeklánc Óvoda 2./ Tolna Megyei Önkormányzat Fıjegyzıje 3./ Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság 4./ Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzıje 5./ Irattár

16 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése Szám: VI. /2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv a, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 4. - a, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. -a és ai alapján az alább megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát a következık szerint határozza meg: 1. Intézmény neve: Garay János Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény Intézmény rövid neve: Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Intézmény rövidített neve (elektronikus nyilvántartás és ügyintézés céljára): Garay Általános Iskola és AMI 2. Intézmény székhelye, címe: 7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78. Székhelyen kívüli telephelyek címe: 7100 Szekszárd. Szent István tér 10. (alapfokú mővészetoktatás: táncmővészeti ág) 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 89. (alapfokú mővészetoktatás: táncmővészeti ág, képzı- és iparmővészeti ág, színmővészetibábmővészeti ág) 7100 Szekszárd, Kálvin tér (alapfokú mővészetoktatás: képzı- és iparmővészeti ág, színmővészeti-bábmővészeti ág) 7100 Szekszárd, Kecskés Ferenc u. 6. (alapfokú mővészetoktatás: képzı- és iparmővészeti ág) Tagintézmény címe és neve: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Liszt Ferenc Zeneiskolája (alapfokú mővészetoktatás: zenemővészeti ág) 7171 Sióagárd, Kossuth u. 2. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti Iskolája 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Sióagárdi Óvodája (családi napközi)

17 Alapítás dátuma: augusztus 1. (a Garay János Ének-Zenei Általános Iskola Garay tér 9. és a 2. Számú Általános Iskola és Diákotthon Zrínyi u. 78. székhelyő általános iskolák összevonásával, azok jogutódjaként) 4. Alapító neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 5. Fenntartó neve: Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulása A társulás tagjai: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 7171 Sióagárd, Kossuth u Irányító szerv neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 7. Intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: Alapfokú nevelés, oktatás (óvodai nevelés, általános iskolai oktatás, alapfokú mővészetoktatás) 8. Intézmény fı alaptevékenység szerinti szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás 9. Intézmény alaptevékenységei (a szakfeladatrend alapján): Óvodai nevelés Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, illetve vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı gyermekek óvodai fejlesztése integráltan Általános iskolai oktatás Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás - német nyelvoktató kisebbségi oktatás - cigány kisebbségi oktatás - képesség-kibontakoztató felkészítés - integrációs nevelés, oktatás - sportiskolai oktatás - emelt szintő ének-zene oktatás - vizuális nevelés - nyelvi- informatikai oktatás

18 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, illetve vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók iskolai fejlesztése integráltan Alapfokú mővészetoktatás Alapfokú mővészetoktatás Oktatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységek Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakszolgálat - gyógytestnevelés Pedagógiai szakmai szolgáltatás Pedagógiai szakmai szolgáltatás - szaktanácsadás (oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése, terjesztése) - pedagógiai tájékoztatás (szakmai információk továbbadása) - pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése - tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása Oktatást kiegészítı egyéb tevékenység Oktatási célok és egyéb feladatok Szociális és gyermekjóléti ellátás szállásnyújtás nélkül Családi napközi, nappali felügyelet Intézményi közétkeztetés Óvodai intézményi közétkeztetés - intézményi kedvezményes étkeztetés - intézményi ingyenes étkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés - intézményi kedvezményes étkeztetés - intézményi ingyenes étkeztetés Egyéb korlátozottan igénybe vehetı vendéglátás Munkahelyi vendéglátás Szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgáltatás Szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgáltatás Külügyi, külkereskedelmi és nemzetközi kapcsolatok Külügyi, külkereskedelmi és nemzetközi kapcsolatok Sporttevékenység Diáksport 10. Intézmény kiegészítı tevékenysége (a szakfeladatrend alapján): Költségvetési szervek kiegészítı és vállalkozási tevékenysége Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek 11. Ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

19 Intézmény mőködési köre: Szekszárd város és Sióagárd község közigazgatási területe. A sióagárdi tagintézmények (általános iskola, óvoda, családi napközi) elsıdleges ellátási körzete Sióagárd, a székhely intézmény kötelezı felvételi körzetét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése évente határozatban állapítja meg. Szabad kapacitás esetén, a férıhelyek maximális kihasználtsága érdekében az intézmény szolgáltatásai a Tolna megye közigazgatási területén lakók számára is biztosíthatók. 13. Intézmény típusa: A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv. Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény. Többcélú intézmény: közös igazgatású intézmény (óvoda, általános iskola, alapfokú mővészetoktatási intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény, családi napközi) Feladat-ellátáshoz kapcsolódó funkciója: elıirányzatai felett részjogkörrel rendelkezı, önállóan mőködı költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Költségvetési Elszámoló Szervezete (KESZ) látja el. A gazdálkodási tevékenység szervezése a KESZ irányadó szabályzatai szerint történik. A munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjét, illetve az elıirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendjét az intézmény és a KESZ közötti megállapodás szabályozza. 14. Évfolyamok száma: Általános iskola: szekszárdi székhely intézmény: Nyolc évfolyam (1-8. évfolyam) sióagárdi tagintézmény: Négy évfolyam (1-4. évfolyam) Alapfokú mővészetoktatási intézmény: Zenemővészeti ág: klasszikus zene: - furulya, fuvola, trombita, ütı, gitár, zongora, harmonika, hegedő, gordonka tanszak: 12 évfolyam (2 elıképzı, 6 alapfok, 4 továbbképzı) - oboa, klarinét, fagott, kürt, tenorkürt, harsona, tuba tanszak: 10 évfolyam (2 elıképzı, 6 alapfok, 2 továbbképzı) - szaxofon, brácsa tanszak: 8 évfolyam (2 elıképzı, 6 alapfok) - magánének tanszak: 7 évfolyam (1 elıképzı, 6 alapfok) népzene: - népi hegedő tanszak: 12 évfolyam (2 elıképzı, 6 alapfok, 4 továbbképzı) - népi brácsa, népi bıgı tanszak: 6 évfolyam (alapfok) jazz-zene: - jazzszaxofon, jazztrombita, jazzharsona, jazz-zongora, jazzgitár, jazzdob tanszak: 4 évfolyam (továbbképzı)

20 - 5 - elektroakusztikus zene: - számítógépes zene tanszak 7 évfolyam (1 elıképzı, 6 alapfok) Táncmővészeti ág: - néptánc tanszak: 12 évfolyam (2 elıképzı, 6 alapfok, 4 továbbképzı) - modern-kortárs tánc tanszak: 12 évfolyam (2 elıképzı, 6 alapfok, 4 továbbképzı) - modern társastánc tanszak: 12 évfolyam (2 elıképzı, 6 alapfok, 4 továbbképzı) Színmővészeti-bábmővészeti ág: - drámajáték tanszak: 12 évfolyam (2 elıképzı, 6 alapfok, 4 továbbképzı) Képzı- és iparmővészeti ág: - festészet, grafika, szobrászat, fotó-videó, textilmőves tanszak: 12 évfolyam (2 elıképzı, 6 alapfok, 4 továbbképzı) Felvehetı maximális gyermek- és tanulólétszám: Óvoda: sióagárdi tagintézmény 50 fı Általános iskola: szekszárdi székhely intézmény 500 fı sióagárdi tagintézmény 40 fı Alapfokú mővészetoktatási intézmény: zenemővészeti ág 500 fı táncmővészeti ág 350 fı színmővészeti-bábmővészeti ág 60 fı képzı- és iparmővészeti ág 180 fı Családi napközi: sióagárdi tagintézmény 5 fı 15. Intézmény jogállása: Önálló jogi személy, a Liszt Ferenc Mővészeti Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Szekszárd, Széchenyi u. 38., valamint a Sióagárdi Óvoda Sióagárd, Kossuth u. 57/a jogutódja. 16. Feladatellátást szolgáló vagyon: A mindenkori szekszárdi, illetve sióagárdi ingatlankataszter és vagyonleltár, valamint a társulási megállapodás szerint. 17. Vagyon feletti rendelkezés joga: A társult önkormányzatok vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló mindenkori rendelet, valamint a társulási megállapodás szerint. 18. Intézményvezetı megbízásának rendje: Nyilvános pályázat útján, határozott idıre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése -. Sióagárd Község Képviselı-testületének véleményét elızetesen kikérve - nevezi ki, bízza meg. 19. Intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok): A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony, a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti polgári jogi jogviszony (megbízás, vállalkozás).

21 Záró rendelkezések: Jelen alapító okiratot Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése /2009. (......) számú határozatával fogadta el. Az alapító okirat július 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejőleg hatályát veszti az intézmény május 1-jén hatályba lépett alapító okirata, melyet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 57/2009. (III. 26.) számú határozatával fogadott el. Szekszárd, Horváth István polgármester Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı Kapja: 1./ Garay János Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény 2./ Sióagárd Község Önkormányzata 3./ Tolna Megyei Önkormányzat Fıjegyzıje 4./ Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság 5./ Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzıje 6./ Irattár

22 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése Szám: VI. /2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv a, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 4. - a, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. -a és ai alapján az alább megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát a következık szerint határozza meg: 1. Intézmény neve: Babits Mihály Általános Iskola 2. Intézmény székhelye, címe: 7100 Szekszárd, Kadarka u. 17. Székhelyen kívüli telephelyek címe: - Tagintézmény címe: 7057 Medina, Rákóczi u Alapítás dátuma: Alapító neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 5. Fenntartó neve: Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulása A társulás tagjai: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése Medina Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 7057 Medina, Kossuth u. 59.

23 Irányító szerv neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 7. Intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: Alapfokú nevelés, oktatás (általános iskolai oktatás) 8. Intézmény fı alaptevékenység szerinti szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás 9. Intézmény alaptevékenysége (a szakfeladatrend alapján): Általános iskolai oktatás Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás - német nyelvoktató kisebbségi oktatás - cigány kisebbségi oktatás - képesség-kibontakoztató felkészítés - integrációs nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása - enyhe fokban hallássérült (nagyothalló) tanulók integrált iskolai fejlesztése - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, illetve organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók iskolai fejlesztése integráltan Oktatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységek Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) Oktatást kiegészítı egyéb tevékenység Oktatási célok és egyéb feladatok Intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés - intézményi kedvezményes étkeztetés - intézményi ingyenes étkeztetés Egyéb korlátozottan igénybe vehetı vendéglátás Munkahelyi vendéglátás Szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgáltatás Szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgáltatás Külügyi, külkereskedelmi és nemzetközi kapcsolatok Külügyi, külkereskedelmi és nemzetközi kapcsolatok Sporttevékenység Diáksport 10. Intézmény kiegészítı tevékenysége (a szakfeladatrend alapján): Költségvetési szervek kiegészítı és vállalkozási tevékenysége Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek 11. Ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

24 Intézmény mőködési köre: Szekszárd város és Medina község közigazgatási területe. A medinai tagintézmény elsıdleges ellátási körzete Medina, a székhely intézmény kötelezı felvételi körzetét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése évente határozatban állapítja meg. Szabad kapacitás esetén, a férıhelyek maximális kihasználtsága érdekében az intézmény szolgáltatásai a Tolna megye közigazgatási területén lakók számára is biztosíthatók. 13. Intézmény típusa: A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv. Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény. Általános iskola Feladat-ellátáshoz kapcsolódó funkciója: elıirányzatai felett részjogkörrel rendelkezı, önállóan mőködı költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Költségvetési Elszámoló Szervezete (KESZ) látja el. A gazdálkodási tevékenység szervezése a KESZ irányadó szabályzatai szerint történik. A munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjét, illetve az elıirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendjét az intézmény és a KESZ közötti megállapodás szabályozza. 14. Évfolyamok száma: Szekszárdi székhely intézmény: Nyolc évfolyam (1-8. évfolyam) Medinai tagintézmény: Négy évfolyam (1-4. évfolyam) Felvehetı maximális tanulólétszám: Szekszárdi székhely intézmény: 672 fı Medinai tagintézmény: 30 fı 15. Intézmény jogállása: Önálló jogi személy 16. Feladatellátást szolgáló vagyon: A mindenkori szekszárdi, illetve medinai ingatlankataszter és vagyonleltár, valamint a társulási megállapodás szerint. 17. Vagyon feletti rendelkezés joga: A társult önkormányzatok vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló mindenkori rendelet, valamint a társulási megállapodás szerint. 18. Intézményvezetı megbízásának rendje: Az intézményvezetıt nyilvános pályázat útján, határozott idıre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése - Medina Község Önkormányzata Képviselıtestületének véleményét elızetesen kikérve - nevezi ki, bízza meg. 19. Intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok): A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony, a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti polgári jogi jogviszony (megbízás, vállalkozás).

25 Záró rendelkezések: Jelen alapító okiratot Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése /2009. (......) számú határozatával fogadta el. Az alapító okirat július 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejőleg hatályát veszti az intézmény augusztus 1-jén hatályba lépett alapító okirata, melyet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Mővelıdési és Oktatási Bizottsága 100/2008. (VI. 25.) számú határozatával fogadott el. Szekszárd, Horváth István polgármester Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı Kapja: 1./ Babits Mihály Általános Iskola 2./ Medina Község Önkormányzata 3./ Tolna Megyei Önkormányzat Fıjegyzıje 4./ Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság 5./ Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzıje 6./ Irattár

26 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése Szám: VI./2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv a, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 4. - a, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. -a és ai alapján az alább megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát a következık szerint határozza meg: 1. Intézmény neve: Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule 2. Intézmény székhelye, címe: 7100 Szekszárd, Kecskés F. u. 6. Székhelyen kívüli telephelyek címe: - 3. Alapítás dátuma: Alapító neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 5. Fenntartó neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 6. Irányító szerv neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 7. Intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: Alapfokú nevelés, oktatás (általános iskolai oktatás) 8. Intézmény fı alaptevékenység szerinti szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás 9. Intézmény alaptevékenysége (a szakfeladatrend alapján): Általános iskolai oktatás Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás - német kétnyelvő kisebbségi oktatás - német nyelvoktató kisebbségi oktatás - cigány kisebbségi oktatás

27 képesség-kibontakoztató felkészítés - integrációs nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, illetve organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók iskolai fejlesztése integráltan Oktatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységek Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) Oktatást kiegészítı egyéb tevékenység Oktatási célok és egyéb feladatok Intézményi közétkeztetés Iskola, intézményi közétkeztetés - intézményi kedvezményes étkeztetés - intézményi ingyenes étkeztetés Egyéb korlátozottan igénybe vehetı vendéglátás Munkahelyi vendéglátás Szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgáltatás Szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgáltatás Külügyi, külkereskedelmi és nemzetközi kapcsolatok Külügyi, külkereskedelmi és nemzetközi kapcsolatok Sporttevékenység Diáksport 10. Intézmény kiegészítı tevékenysége (a szakfeladatrend alapján): Költségvetési szervek kiegészítı és vállalkozási tevékenysége Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek 11. Ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 12. Intézmény mőködési köre: Szekszárd város közigazgatási területe. Az intézmény kötelezı felvételi körzetét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése évente határozatban állapítja meg. Szabad kapacitás esetén, a férıhelyek maximális kihasználtsága érdekében az intézmény szolgáltatásai a Tolna megye közigazgatási területén lakók számára is biztosíthatók. 13. Intézmény típusa: A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv. Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény. Általános iskola Feladat-ellátáshoz kapcsolódó funkciója: elıirányzatai felett részjogkörrel rendelkezı, önállóan mőködı költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Költségvetési Elszámoló Szervezete (KESZ) látja el. A gazdálkodási tevékenység szervezése a KESZ irányadó szabályzatai szerint történik. A munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjét, illetve az elıirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendjét az intézmény és a KESZ közötti megállapodás szabályozza. 14. Évfolyamok száma: Nyolc évfolyam (1-8. évfolyam) Felvehetı maximális tanulólétszám: 800 fı

28 Intézmény jogállása: Önálló jogi személy 16. Feladatellátást szolgáló vagyon: A mindenkori ingatlankataszter és vagyonleltár szerint. 17. Vagyon feletti rendelkezés joga: Az alapító szerv vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló mindenkori rendelet szerint. 18. Intézményvezetı megbízásának rendje: Nyilvános pályázat útján, határozott idıre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése nevezi ki, bízza meg. 19. Intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok): A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony, a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti polgári jogi jogviszony (megbízás, vállalkozás). 20. Záró rendelkezések: Jelen alapító okiratot Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése /2009. (......) számú határozatával fogadta el. Az alapító okirat július 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejőleg hatályát veszti az intézmény augusztus 1-jén hatályba lépett alapító okirata, melyet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Mővelıdési és Oktatási Bizottsága 100/2008. (VI. 25.) számú határozatával fogadott el. Szekszárd, Horváth István polgármester Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı Kapja: 1./ Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule 2./ Tolna Megyei Önkormányzat Fıjegyzıje 3./ Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság 4./ Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzıje 5./ Medina Község Körjegyzıje 6./ Irattár

29 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése Szám: VI../2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv a, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 4. - a, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. -a és ai alapján az alább megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát a következık szerint határozza meg: 1. Intézmény neve: 5. Számú Általános Iskola 2. Intézmény székhelye, címe: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 89. Székhelyen kívüli telephelyek címe: 7100 Szekszárd, Bezerédj u Alapítás dátuma: Alapító neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 5. Fenntartó neve: Szekszárd és Szálka Közoktatási Intézményfenntartó Társulása A társulás tagjai: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 7121 Szálka, Petıfi u Irányító szerv neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése

30 Intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: Alapfokú nevelés, oktatás (általános iskolai oktatás) 8. Intézmény fı alaptevékenység szerinti szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás 9. Intézmény alaptevékenysége (a szakfeladatrend alapján): Általános iskolai oktatás Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás - német nyelvoktató kisebbségi oktatás - cigány kisebbségi oktatás - képesség-kibontakoztató felkészítés - integrációs nevelés, oktatás - iskolaotthonos oktatás - felzárkóztató oktatás kis létszámú osztályban (kimenı rendszerben) Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása - enyhe fokban hallássérült (nagyothalló) tanulók integrált iskolai fejlesztése - látássérült (gyengénlátó 10 % - 33% látásteljesítmény) tanulók integrált fejlesztése - mozgáskorlátozott tanulók integrált iskolai fejlesztése - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı, illetve organikus okra vissza nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók iskolai fejlesztése integráltan Gyógypedagógiai tagozaton: - enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztése önállóan szervezett osztályban - középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztése önállóan szervezett osztályban - a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı, a többi tanulóval együtt nem oktatható tanulók iskolai fejlesztése önállóan szervezett osztályban (kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, súlyos fokú dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, kevert specifikus fejlıdési zavar, iskolai készségek kevert zavara) Oktatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységek Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi idıben) Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakszolgálat - gyógytestnevelés Oktatást kiegészítı egyéb tevékenység Oktatási célok és egyéb feladatok Intézményi közétkeztetés Iskolai, intézményi közétkeztetés - intézményi kedvezményes étkeztetés - intézményi ingyenes étkeztetés

31 Egyéb korlátozottan igénybe vehetı vendéglátás Munkahelyi vendéglátás Szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgáltatás Szakmai tevékenységet irányító és kisegítı szolgáltatás Külügyi, külkereskedelmi és nemzetközi kapcsolatok Külügyi, külkereskedelmi és nemzetközi kapcsolatok Sporttevékenység Diáksport 10. Intézmény kiegészítı tevékenysége (a szakfeladatrend alapján): Költségvetési szervek kiegészítı és vállalkozási tevékenysége Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı tevékenységek 11. Ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 12. Intézmény mőködési köre: Szekszárd város és Szálka község közigazgatási területe. Az intézmény kötelezı felvételi körzetét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése évente határozatban állapítja meg. Szabad kapacitás esetén, a férıhelyek maximális kihasználtsága érdekében az intézmény szolgáltatásai a Tolna megye közigazgatási területén lakók számára is biztosíthatók. 13. Intézmény típusa: A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv. Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény. Általános iskola (gyógypedagógiai tagozattal) Feladat-ellátáshoz kapcsolódó funkciója: elıirányzatai felett részjogkörrel rendelkezı, önállóan mőködı költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Költségvetési Elszámoló Szervezete (KESZ) látja el. A gazdálkodási tevékenység szervezése a KESZ irányadó szabályzatai szerint történik. A munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjét, illetve az elıirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendjét az intézmény és a KESZ közötti megállapodás szabályozza. 14. Évfolyamok száma: Nyolc évfolyam (1-8. évfolyam) Felvehetı maximális tanulólétszám: 840 fı (ebbıl sajátos nevelési igényő tanulók gyógypedagógiai tagozata 120 fı) 15. Intézmény jogállása: Önálló jogi személy, a Szivárvány Általános Iskola Szekszárd, Bezerédj u jogutódja. 16. Feladatellátást szolgáló vagyon: A mindenkori szekszárdi ingatlankataszter, illetve vagyonleltár, valamint a társulási megállapodás szerint.

32 Vagyon feletti rendelkezés joga: Az alapító szerv vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló mindenkori rendelet, valamint a társulási megállapodás szerint. 18. Intézményvezetı megbízásának rendje: Nyilvános pályázat útján, határozott idıre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése nevezi ki, bízza meg. 19. Intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok): A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony, a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti polgári jogi jogviszony (megbízás, vállalkozás). 20. Záró rendelkezések: Jelen alapító okiratot Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése /2009. (......) számú határozatával fogadta el. Az alapító okirat július 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejőleg hatályát veszti az intézmény augusztus 1-jén hatályba lépett alapító okirata, melyet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 178/2008. (VI. 5.) számú határozatával fogadott el. Szekszárd, Horváth István polgármester Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı Kapja: 1./ 5. Számú Általános Iskola 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u / Szálka Község Önkormányzata 7121 Szálka, Petıfi u / Tolna Megyei Önkormányzat Fıjegyzıje 4./ Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság 5./ Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzıje 6./ Irattár

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti Szám: VI. 337-9/2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulására vonatkozó megállapodás módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Dr. Horváth Annamária oktatási referens

Dr. Horváth Annamária oktatási referens Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. június 28-i ülésére: Tárgy: A nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak véleményezése Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése

Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. július 3-i ülésére Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Javaslat a Baka István Általános Iskola alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. július 4-i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: Amreinné

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Az átszervezés rövid leírása

Az átszervezés rövid leírása intézmény Szekszárdi Babits Mihály Általános Medinai sége 7057 Medina Rákóczi utca 5. Az rövid leírása Az intézmény nemzetiségi köznevelési intézmény, ezért nevében meg kell jelentetni a nemzetiségi elnevezést:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-172/2011. Tárgy: Alapító okiratok módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 301. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1.1 Az intézmény rövidített

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Intézményi címjegyzék 2008. augusztus

Intézményi címjegyzék 2008. augusztus 1 Intézményi címjegyzék 2008. augusztus Városi fenntartású, illetve társulásban mőködı közoktatási intézmények 1. 1. Számú Óvoda Kindergarten Pernyész Józsefné ovoda1@tolna.net, Kölcsey ltp. 15. óvodavezetı

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Szám 3817/2009. Tisztelt Képviselı-testület!

Aszód Város Önkormányzat 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Szám 3817/2009. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Szám 3817/2009. E l ı t e r j e s z t é s a Podmaniczky Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratai felülvizsgálatára telephely, tanszak bıvítés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester Lajosmizse Város Önkormányzata Kihagyva a kihagyandókat! KIVONAT a Képviselı-testület 2012. szeptember 13-i ülésének jegyzıkönyvébıl 144/2012. (IX. 13.) ÖH. A Fekete István Általános Iskola, Kollégium

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet XIV. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET:

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Városi Bölcsıde dolgozói létszámának bıvítése E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. február 20-i

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 11 MELLÉKLET : 4 db TÁRGY: Javaslat szociális intézmények alapító okiratainak módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 30-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 30-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-i ülésére Tárgy: Egyetértés a Bakfark Bálint Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító

Részletesebben

a) Mezıberény, Luther tér 1. b) Mezıberény, Petıfi út 18. c) Mezıberény, Petıfi út 20. d) Mezıberény, Martinovics u. 25.

a) Mezıberény, Luther tér 1. b) Mezıberény, Petıfi út 18. c) Mezıberény, Petıfi út 20. d) Mezıberény, Martinovics u. 25. A Mezıberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Mővészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okirata Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete,

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Iszkaszentgyörgy, Bakonykúti és Moha Községi Önkormányzat Képviselı-testületeinek az Iszkaszentgyörgyi Községházán (Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. ) 2008. november 24-én

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 168. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat közoktatási és szakszolgálati feladatok ellátására kötött feladat-ellátási megállapodások módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10545/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

Közoktatási intézmények

Közoktatási intézmények 1 intézmények 1. 1. Számú Óvoda Kindergarten, Kölcsey ltp. 15. OM azonosító: 036127 Sebestyén Györgyi óvodavezetı 74/528-900 (fax is) közv.: 74/528-901 ovoda1@tolna.net Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ügyszám: 08-8/743-9/2012. 8. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 11 sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György Gimnázium,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása : 7. sz. melléklet A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 178 MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat szociális intézmények és az Egészségügyi Gondnokság alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirat módosítása

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. a./ Neve: Városi Intézményi Központ Füzesabony Rövidített név: VIK Füzesabony b./ Székhelye: Füzesabony, Ifjúság út 17.

ALAPÍTÓ OKIRAT. a./ Neve: Városi Intézményi Központ Füzesabony Rövidített név: VIK Füzesabony b./ Székhelye: Füzesabony, Ifjúság út 17. Füzesabony Város Képviselı-testületének 2008. augusztus 25-i rendkívüli, nyilvános ülésén hozott határozatok: Füzesabony Város Képviselı-testületének 102/2008./VIII.25./ h a t á r o z a t a : Füzesabony

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:... MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 146. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Javaslat a Szociális Központ, a Humánszolgáltató Központ, valamint az Egészségügyi Gondnokság alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító okirat száma: C/247/24/2010. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2./ A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 147. MELLÉKLET: 6 db TÁRGY: Javaslat a közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi osztályaira, csoportjaira E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 25-i ülésére. aljegyzı

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 25-i ülésére. aljegyzı 4. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 25-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette: Muhariné

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 83. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat TIOP-1.1.1-07/1 kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben