DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.10) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Demecser Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.10) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről"

Átírás

1 DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.10) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat évi költségvetéséről Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdése és az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (2) bekezdése,97. (2) bekezdése,109. (6). bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Képviselőtestület Demecser Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételi főösszegét: eFt-ban állapítja meg: A bevételi főösszegből működési bevétel felhalmozási bevétel Összesen: eFt eFt eFt Kiadások főösszegét: eFt-ban állapítja meg: Ebből: Működési kiadások: személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok,szoc.hjár. dologi kiadások pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ellátottak pénzbeli juttatásai Szociális kiadások működési célú általános tartalék céltartalék Összesen: eFt eFt eFt eFt 0eFt eFt 1.000eFt 1.988eFt eFt 1

2 Felhalmozási kiadások: felújítás beruházások felhalmozási célú pénzeszköz átadás felhalmozási célú céltartalék Összesen: 0eFt eFt 0eFt 1.000eFt eFt A működési és felhalmozási kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás nincs. 2. (1) Jelen rendelet 1. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását közgazdasági tagolásban. (2) Jelen rendelet 2. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét (3) Jelen rendelet 3. függeléke alapján tájékoztatásul tudomásul veszi a több éves kihatással járó döntésekről a kimutatást. (4) Jelen rendelet 4. függeléke mutatja be a Demecser Város Önkormányzata évi közvetett támogatásainak várható összegét. 3. A Demecseri Polgármesteri Hivatal kiadásait eFt-ban állapítja meg, melyből: Személyi juttatás előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: Szociális kiadások: eFt eFt eFt eFt köztisztviselői létszámot 17 főben állapítja meg,munkatörvény hatálya alá tartozó 1 fő A Demecseri Polgármesteri Hivatal bevételeit eFtban állapítja meg, melyből szolgáltatás bevétele 2.538eFt, és kapott támogatás eFt. 2

3 A működési kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás nincs. 4. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását eFt-ban állapítja meg, melyből: Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: 5.333eFt 1.465eFt 8.433eFt Közalkalmazotti létszáma 2 fő. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételét eFt-ban állapítja meg, melyből: szolgáltatás bevétele vagyonhasznosítás bevétele kapott támogatás 150eFt 400eFt eFt A működési kiadás kötelező feladatokhoz kapcsolódik, önként vállalt feladat ellátás nincs. 5. (1) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok működési kiadásait eFt-ban állapítja meg, melyből Személyi előirányzata: Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadások: pénzeszköz átadás, egyéb támogatás szociális juttatások általános tartalék céltartalék Intézmény szintű finanszírozási kiadásait Összesen: eFt eFt eFt eFt eFt 1.000eFt 1.988eFt eFt eFt Létszám előirányzatát 305 főben állapítja meg, melyből közalkalmazott 13 fő, 1 fő munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó, 6 fő választott tisztségviselő és 285 fő közfoglalkoztatott. 3

4 (2) Demecser Város Önkormányzata a közfeladatai ellátására a Demecseri Nonprofit Kft. részére eFt támogatást folyósít a közhasznúsági szerződés szerint, és a közfeladatok ellátására államháztartáson belülre ezer forintot biztosít. (3) Demecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait eFt-ban állapítja meg, melyből: Felhalmozási kiadások: felújítás 0eFt beruházások eFt felhalmozási hitel (kötvény) 0eFt felhalmozási hitel kamat (kötvény) 0eFt felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0eFt felhalmozási célú tartalék 1.000eFt Összesen: eFt (4) (1) Demecser Város Önkormányzata és az általa ellátott feladatok bevételeit eFt-ban állapítja meg, melyből Felhalmozási bevétel: eFt felhalmozási bevétel Felhalmozási pe. Működési bevétel eFt szolgáltatás és vagyonhasznosítás bevétele közhatalmi bevétel működési támogatások egyéb működési bevétel hiány belső finanszírozásának bevétele hiány külső finanszírozásának bevétele Összesen: 700eFt eFt eFt eFt eFt eFt 0eFt 0eFt eFt 6. A melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzati feladat ellátás megbontását. 7. (1) A Demecseri Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját a költségvetési törvényben meghatározott mértékben állapítja meg, azt nem emeli meg. Mértéke Ft. 4

5 (2) A Demecseri Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére a költségvetési törvényben megállapított mértékű Cafeteria keretnél kevesebbet biztosít évre, melynek összege Ft/fő. 8. A költségvetési szervek bevételei közül a szolgáltatások díja, és az alkalmazottak térítése, az eredeti előirányzatot meghaladó többlete csak a fenntartó engedélyével, illetve feladat meghatározásával használható fel. 9. A hitelműveletekhez kapcsolódó hitelszerződésekről, keretmegállapodásokról a képviselő-testület határozatban dönt és felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult a megállapodás, hitelszerződés megkötésére. 10. A képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át. 11. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban annak rendelkezéseit január 1. napjától alkalmazni kell. Kiss Gyula sk. polgármester Barabás Jánosné dr.sk. jegyző E rendeletet február 10-én kihirdettem: Barabás Jánosné dr. sk. jegyző 5

6 Az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 1 melléklete Demecser Város Önkormányzat évi bevételei 1. melléklet ezer ft. bevételi Költségvetési bevételek: előirányzat 2014 I. Működési bevételek Működési bevételek, szolgáltatások B Vagyonhasznosítás bevétele B Közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója Iparűzési adó Bírság, pótlék Átengedett központi adók Gépjármű adó Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Működési támogatások B Feladatalapú támogatás Kulturális feladatok Egyes jövedelempótló támogatások támogatásai Működési célú közp Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi működési célú előirányzat-maradvány Működési kölcsönök visszatérülése B6,B II. Felhalmozási bevételek: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek: B LEADER térfigyelő rendszer ÉAOP Orvosi rendelő építés Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele B7 700 IV. 1. B. Pénzforgalom nélküli bevételek: Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. +IV A. C. V D. VI. VII költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló Előző évek előirányzat-maradványának, Működési célra Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó Értékpapírok értékesítésének bevétele: Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

7 Az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 2 melléklete 2. melléklet Demecser Város Önkormányzat kiadási előirányzatai Megnevezés ezer ft I. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár II. Demecseri Polgármesteri Hivatal Demecseri Polgármesteri Hivatalból folyósított segélyek III. Önkormányzat Önkormányzat szociális kiadások IV. Felújítási előirányzatok 0 V. Felhalmozási tartalék 1000 VI. Általános tartalék 1000 VII. Céltartalék 1988 VIII. Helyi nemzetiségi önkormányzatok 0 IX. Működési célú támogatások X. Felhalmozási célú támogatások XI. Felhalmozási kiadások K Orvosi rendelő építés Térfigyelő kamera rendszer ingatlan vásárlás 4500 XII. Felhalmozási hiteltörlesztés hiteltörlesztés hiteltörlesztés kamata XIII. Működési hiteltörlesztés XIV. ÖSSZESEN:

8 Az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 3 melléklete Demecser Város Önkormányzat központi költségvetésből kapott támogatásai 3. melléklet forintban Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 Önkormányzati Hivatal működése 17,53 fő* Zöldterület gazdálkodás 22300ft*286,7 hektár Közvilágítás fenntartása ft*25,5 km Köztemető fenntartása Közutak fenntartása ft*41, Egyéb önkormányzati feladatok 2700ft/lakos*4368 lakos Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok bértámogatása ft/szám.létszám*19,2666 szám l. B Pótlólagos összeg ft/szám.l. *19,8 szám. L Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása ft/létszám*10 szám. L Óvoda működtetés támogatása 56000ft/fő/év*213,3333 fő Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz beszámítás Családsegítés társulási normatívával Gyermekjólét társulási normatívával Szociális étkezés ft/fő*317 fő Házi segítségnyújtás ft/fő*227 fő Nappali ellátás ft/fő*2 fő Gyermekétkeztetés támogatása elismert dolgozók bértámogatása 8,53 fő gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Települési önkormányzatok nyílvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 1140 ft/fő*4368 fő B Működési célú központosított előirányzatok B Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Lakott köllterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Összesen

9 Az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 4 melléklete ezer forintban Összesen adóalap ÁFA Önkormányzat Működési bevétel Vendég étkezés SZAK vendég étkezés Óvodai étkezés Általános isk. étkezés anyakönyi esemény díja Gimnáziumi étkeztetés Vagyonhasznosítás bevétele Bérleti díj Bérleti díj konyha sírhely Önkormányzati vagyon bérbeadás iskola egyéb bérbeadás és továbbszámlázás földterület bérbeadás piac helypénz szociális bérlakások MŰVELŐDÉSI HÁZ 4. melléklet DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI év MEGNEVEZÉS Összesen Adóalap ÁFA Működési bevétel Újság hirdetési díj 100 fénymásolás díja 50 Vagyonhasznosítás bevétele 400 Műv. Ház terembérlet 400 Demecseri Polgármesteri Hivatal Összesen Adóalap ÁFA Működési bevétel Járásnak továbbszámlázás

10 Az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 5 melléklete 5. melléklet MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Demecser Város Önkormányzata ( eft-ban) MEGNEVEZÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT I. ÁHT-n belülről átvett működési pénzeszköz B Szociális földprogram foglalkoztatás téli átmeneti 17 fő január közfoglalkoztatás 30fős 2,5 hó közfoglalkoztatás képzés ápr. 30-ig139 fő+ 100 fő közfoglalkoztatás hosszabb távú 13 fő OEP-től iskolaegészségügyre 569 OEP-től védőnői szolgálatra OEP Járóbeteg szakell START közmunka program Szociális ellátásokra átvett működési célú pénzeszköz II. ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök 0 III. EU-s működési tám. B LEADER évi TÁMOP összesen:

11 Az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 6melléklete 6. melléklet DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A DEMECSERI POlGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS KIADÁSAI ÉS FORRÁSAI megnevezés kiadási előirányzat egyes jövedelempótló támogatások biztosítása működési célra átvett pénzeszköz önkormányzati támogatás Polgármesteri Hivatal K4 E Ft-ban Önkormányzat K4 1. Pénzbeni ellátások összesen egészségkárosodott /9fő/ Rendszeres szoc.segély 55 évet betöltött /7 fő/ Foglakoztatást helyettesítő tám. /320 fő/ lakásfenntartási normatív /488 fő/ Önkormányzati segély/szépkorúak támogatása Önkormányzati segély Óvodáztatási támogatás Természetben nyújtott szociális ellátások rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány pénzbeni támogatás Közgyógyellátás Önkormányzati segély/évvégi term.beni juttatás Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (természetbeni étkezés) lakásfenntartási normatív /130 fő/ éven felüliek helyett megfizetett díj szociális tüzifa sajátforrás ÖSSZESEN: közfoglalkoztatás saját forrás 9957 Összes központi költségvetési támogatás a feladatokhoz

12 Az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 7 melléklete Demecseri Polgármesteri Hivatal évi kiadásai e ft. 7. melléklet Megnevezés létszám /fő/ Összes kiadás (e Ft-ban) Ebből személyi (e Ft-ban) K1 Ebből járulék (e Ft-ban)K2 Ebből dologi (e Ft-ban)K3 Igazgatási feladatok Járás továbbszámlázás Összesen

13 Az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 8 melléklete DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI 8. melléklet Demecser Város Önkormányzat KIADÁS létszám /fő/ eft Megnevezés Személyi K1 Járulék K2 Dologi K3 Összesen Jogalkotás Járóbeteg Család és nővédelem Ifjuság eü Közvilágítás Közkút Háziorvosi szolgálat működtetése város és községgazd, lakó ing konyha Tornacsarnok működtetés Szociális földprogram téli átmeneti közfogl 17. fős közfogl 139 fő+ 100 fő közfogl. 13. fő közmunka sajátforrás Közművelődési megállapodás út-híd önk önk. Működtetése Káposztás nap TÁMOP Demecseri Körkép Összesen

14 Az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 9 melléklete Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár évi kiadásai 9. melléklet Megnevezés könyvtári áll. Gyarapítása, nyilvánt. létszám /fő/ Összes kiadás (e Ft-ban) Ebből személyi (e Ft-ban)K1 Ebből járulék (e Ft-ban) K2 Ebből dologi (e Ftban)K könyvtári szolgáltatások közművelődési int. Műk Kulturális műsorok rendezvények fénymásolás, egyéb irodai szolg ÖSSZESEN:

15 Az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 10 melléklete Demecser Város Önkormányzat pénzeszköz átadásai 10. melléklet Megnevezés ÁHT kívülre támogatási előirányzatok K5 (e Ft-ban) Demecseri Nonprofit Kft ÁHT belülre köznevelési int. Műk KIK sportcsarnok bérleti díj 7/8 137 Demecseri Szociális és Gyermekjóléti Társulás Demecseri Központi Orvosi Ügyelet Társulása Demecseri Óvodai Társulás Összesen

16 Az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 11 melléklete 11. melléklet Demecser Város Önkormányzat intézményszintű finanszírozási kiadásai ezer forintban megnevezés kiadási előirányzat (e Ft-ban) Demecseri Polgármesteri Hivatal és szociális segélyek Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Összesen

17 Az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 12 melléklete 12. melléklet DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELADATONKÉNTI ELLÁTÁS MEGOSZTÁSA Intézmény Kötelező önkormányzati feladat Önként vállalt feladat Államigazga tási feladat Állami feladat e Ft-ban Összesen Önkormányzat Demecseri Polgármesteri Hivatal Művelődési Ház Tartalék Összesen

18 Az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 13 melléklete 13. melléklet Demecser Város Önkormányzat tervezett EU-s támogatással megvalósuló feladatainak tervezett bevételei és kiadásai bevétel kiadás e forintban Térfigyelő rendszer LEADER támogatás sajáterő ÁFA összesen Orvosi rendelő építése ÉAOP Szolgáltatás fejlesztése TÁMOP Összesen

19 Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása, tájékoztatás Az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 1 függeléke e Ft-ban 1. függelék BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE évi tény évi várható év terv KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE évi tény évi várható év terv I. Működési bevételek I. Működési kiadások Intézményi működési bevételek, szolgáltatások, vagyon hasznosítás Személyi juttatások Közhatalmi bevételek, áteng. Adók Munkaadókat terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatása Dologi kiadások kölcsön visszatérülés Pénzeszköz átadás egyéb támogatás Működési célra átvett pénzeszközök, tám ért. Bev Ellátottak pénzbeni juttatása juttatásai 6. Működési hitel 6. szociális kiadások SZJA céltartalék Forráshiány általános tartalék Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési hitel II. Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felújítási kiadások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Beruházási Felhalmozási kiadások célú pe átadás 3. Kölcsön visszat Önkormányzatok költségvetési támogatása kötvény törlesztés kötvény kamat Helyi adó felhalmozási része Pénzügyi befektetések 7. továbbszámlázott szolgáltatás 7. tartalék fordított áfa 9. felhalmozási forráshiány pénzmaradvány felh. célú igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 Az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 2 függeléke DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK évi előirányzat felhasználási ütemterve 2. függelék Sorsz MEGNEVEZÉS Terv 01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó Bevételek 1 Intézményi működési bevételek, vagyonhasznosítás Közhatalmi bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Önkormányzat költségvetési támogatása Átvett pénzeszközök felhalmozási bevétel bevétel együtt Finanszírozási műveletek (hitel...) 0 8 -ebből működési célú hitel 0 -ebből felhalmozási célú hitel 0 -ebből függő bevétel 0 9 (7+8) összes bevétel KIADÁSOK 10 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Szociális kiadás Egyéb működési célú kiadás = működési kiadások Felújítás 0 17 Beruházás = felhalmozási kiadás = kiadások együtt Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) 0 -ebből működési célú hiteltörlesztés 0 -ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 -ebből függő kiadás 0 21 (19+20 ) összes kiadások

21 Az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 3 függeléke 3. függelék DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEI ezer forintban megnevezés Összesen Közoktatási intézmény működtetése Összesen

22 Az 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 4 függeléke DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖVETETT TÁMOGATÁSAI, GÉPJÁRMŰADÓ évben gépjárműadó mentességben részesültek: évi LXXXII. tv. 5 alapján a, költségvetési szerv: 2 gépjármű : Ft 4. függelék b, egyesület, alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett: 5 gépjármű: Ft f, súlyos mozgáskorlátozott személy, súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító szülő: 11 gépjármű: Ft ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJAI A Képviselő-testület évre a 100%-os térítési díjat fizető Demecseri gyermekeknél 50%- os támogatást biztosít Ft értékben. EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK A Képviselő-testület a 70 év felettiek szemétszállítási díját ft-al támogatja. INGYENES BÉRBEADÁS A Demecseri Városi Közhasznú Sportegyesület Kézilabda Szakosztályának a sportcsarnok kerül a Képviselő-testület döntése alapján ingyenes biztosításra. 22

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.( II.11.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Dédestapolcsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 4/2014.(III.05.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről /Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2013. (X. 4.), a 11/2013.

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Község

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2013. (III.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (Módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveg (A szövege

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2009. (II. 16.) rendelet. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2009. (II. 16.) rendelet. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2009. (II. 16.) rendelet Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonakali község Önkormányzata Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ...

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ... Gecse Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének /215.(IV.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló1/214.(ii.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben