Portfólió. A TÁMOP /1/B projekt Képzık képzése alprogram. Kooperatív technikák alkalmazása az oktatásban 45 órás képzés eredményeirıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Portfólió. A TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-006 projekt Képzık képzése alprogram. Kooperatív technikák alkalmazása az oktatásban 45 órás képzés eredményeirıl"

Átírás

1 Portfólió A TÁMOP /1/B projekt Képzık képzése alprogram Kooperatív technikák alkalmazása az oktatásban 45 órás képzés eredményeirıl Dr. Baróti Enikı Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar január

2 Bevezetés A képzık képzése projektben való részvétel elméleti és gyakorlati felkészítése nagymértékben hozzájárult abban a módszertani megújulásban, amelyen évek óta dolgozom saját tárgyaimat és a Faipari Mérnöki Kar oktatásfejlesztési folyamatait tekintve. Ebben munkában kiemelten támogat a Kar oktatási dékánhelyettese Dr. Bejó László és dékánja Dr. Jereb László. Falus Iván elıadása kapcsán fontos és értékes információ volt a kompetencia és a kompetencián alapuló oktatás és annak gyakorlati alkalmazhatóságának megfogalmazásai és bemutatásai. A további elıadások számomra legfontosabb újdonságértéke a portfólióról szóló elıadás, amely fontos minıségváltás és módszertani váltás szintjét jelentené az értékelési folyamatban és egyelıre ennek bevezetése nagy kihívás a mőszaki felsıoktatásban. A kooperatív technikák alkalmazása az oktatásban képzés pedig jó összefoglalása és részletes körüljárása volt a kooperatív technikák gyakorlati alkalmazhatóságának. Sok információt és támogató megerısítést adott saját tárgyaimban való alkalmazásról. Ezt nagyon jól egészítette ki a projektpedagógiával foglalkozó elméleti és gyakorlati foglalkozás. A módszertani megújulás és új módszerek alkalmazása a következı tárgyakat érintik, amelyeket oktatok: Mechanika 1 Mechanika 2 Mérnöki Készségek Önismeret A továbbiakban a Mérnöki Készségek tárgyat ismertetem, amely célkitőzéseiben, módszertanában és értékelési rendszerében tartalmazza azon minıségeket, amelyek a képzés alapvetı követelményei voltak. Mérnöki Készségek tárgy A tárgy moduláris felépítéső. Négy alapmodulból áll, amelyek a következık: Mőszaki készségek modul Szakmaismeret modul Kommunikációs modul Tanulásmódszertani modul A tantárgy oktatásának célja modulonként Mőszaki készségek modul a hallgatók mőszaki és szakmai érdeklıdésének, motivációinak alaposabb megismerése és fejlesztése a mérnöki megfigyelés, gondolkodásmód, kreativitás, problémamegoldás sajátélményő fejlesztése 2

3 Szakmaismeret modul a jelenlegi faipari mérnöki oktatás szerkezetének megismertetése, alapozó és szakmai tárgyak, egymásraépülések, Bsc, Msc, doktori iskola, követelmények, kreditrendszer, stb, hogy a hallgatók egységbe tudják látni a tanulandó tárgyaikat és a tılük elvárt követelményeket a faipar különbözı gyakorlati és tudományági szakterületeinek érdeklıdést felkeltı összefoglaló bemutatása szintén orientálódás céljából Kommunikációs modul a hallgatók személyes emberi kompetenciáinak fejlesztése, amely szükséges szakmai életutuk sikeres és önálló irányításához: együttmőködés, kommunikáció, konfliktuskezelés, asszertív viselkedés, felelısség, önállóság, kreativitás, stb Tanulásmódszertani modul olyan információkat közvetíteni a hallgatók számára, amelyek tudatosítják a lehetséges tanulási problémáikat olyan szemléletmódot, készségeket, kezelési módokat adni és kibontakoztatni, amelyek segítik kiküszöbölni a tanulási problémákat, vagy megoldást találni rájuk. új tanulási módszerek, a tanulási folyamat, tanulási terv, idıbeosztás, stb. készségszintő elsajátítását teszi lehetıvé A tantárgy oktatásának innovatív jellege Úttörı és kihívást jelentı feladat a Faipari Mérnöki Oktatásban elıször indítandó tárgy kidolgozása, mely a hallgatók azon készségbeni, személyiségbeni hiányterületeit kívánja fejleszteni, amelyek a mőszaki oktatásunkban többnyire fel nem vállalható igény volt mostanáig, bár szakmai sikereik, tanulmányi és saját szakmai életvezetésük önálló irányításában elengedhetetlenek. A tantárgy oktatásának módszere A tréning-módszerő és témacentrikus interaktív oktatás kreatív és sajátélményő motivált tanítási és tanulási módszereket alkalmaz sok gyakorlati feladattal, amelyet a hallgatók egyénileg vagy csoportosan oldanak meg. A félév elején és végén kompetencia felmérı ellenırzı feladatlapot töltenek ki és viszajelzést adnak és kapnak fejlıdésükrıl. A félév során kötelezı a hallgatók folyamatos és aktív részvétele. Rendkívül fontos, hogy a hallgatók az adott keretek között a lehetı leghatékonyabb képzésben részesüljenek és fejlesztı, motiváló legyen további munkájuk során. A modulok tervezett módszere a tréning módszer. A tréning az a komplex képzési eljárás, amely az adott kompetencia elérésének a legmegfelelıbb eszköze. A tréning a hagyományos képzési módszerek olyan alkalmazását valósítja meg, amely homogén módon képes a 'klasszikus' módszerelemeket (elıadás, megbeszélés, szemléltetés, az elmélet gyakorlati alkalmazása stb.) egységbe illeszteni, egy új kiteljesedésben megvalósítani. Ezzel lényegében új módszertani koncepciót valósít meg és sajátélményő tanuláshoz vezet. 3

4 A tárgy tervezett módszertani elemei: Bevezetés, ismerkedés, csapatépítés, bizalomépítés. Interaktív elméleti blokk 25 %-ban, amely tartalmazza a kiírásban megjelenı tartalmakat: mőszaki-mérnöki készségek, szakmaismeret, kommunikáció és tanulásmódszertan.. Mőhelymunka 75 %-ban, amelyek attitődök, készségek, képességek feltárása, fejlesztése, ezek gyakorlása, tudatosítása és kompetenciák tesztelése. A faipari mérnöki kar elsı évfolyamának korosztálybeli sajátosságainak megismerése, felmérése. Mőszaki érdeklıdésének, szakmaismeretének megismerését és tudatosítását, lehetıség szerint fejlesztését. Egyéni és csoportos tanulási stílusának, módszereinek és problémáinak tudatosítását és fejlesztését. Motiváció, kommunikáció, konfliktuskezelés, asszertív viselkedés, partnerség, együttmőködés, önállóság, felelısségvállalás témáinak feldolgozását. Integratív blokk: az elsajátított ismeretek, gyakorolt és fejlesztett kompetenciák integrálása. Lezáró-utánkövetı blokk : Az utánkövetés során igény szerint egyfajta szupervíziót folytatunk a hallgatókkal segítve a félév során megszerzett, fejlesztett készségek, kompetenciák integrálódását és gyakorlatban való alkalmazását. Ennek formája lehet: Személyes beszélgetés, problémamegoldás és értékelés Csoportos megbeszélés és problémamegoldás, értékelés Szakmai tanácsadás és konzultáció Eredmények visszacsatolása félév végi értékelés A gyakorlatok elemzése, értékelése során, a személyiség egy része is feltárására kerül, mind a tanár, mind a résztvevı számára. A korszerő humánpolitikai szemlélet követelménye az amit a felnıttképzési törvény a kompetencia fogalmában feltár, vagyis az egyént a személyisége minden jellemzıjének ismerete alapján tartja alkalmasnak egy feladat ellátására. Reményeink szerint e modulok egymást erısíteni és kiegészíteni fogják. Hiszen a nemformális tanulás módszerei, eszközei lehetıség szerint könnyebben hozzásegítik a tanulót a lényegi tanuláshoz amely a viselkedésének változásához vezet illetve ahhoz segíti, hogy a tanulást ne szenvedésként, hanem jutalomként és örömnek érezze, amely önmagában egy jelentıs motiváció a további önfelfedezı tanuláshoz. Mőszaki érdeklıdésének, szakmaismeretének saját személyes interperszonális és szociális kompetenciáinak tudatosabb ismeretében és fejleszthetıségi irányainak megismerésében elıre haladva, szakmai pályafutása is jobban kiteljesedhet. 4

5 A tárgy felépítése, tartalma Sorsz. Blokk jele Felépítés 1. B Bevezetés 2. E Interaktív elméleti blokk, PPT prezentáció, elıadás 3. M Témacentrikus mőhelymunka 4. I Integratív blokk 5. L Lezárás - utánkövetés Sorsz. Blokk jele Tartalmi elemek-rövid összefoglalása 1. B Ismerkedés, bizalomépítés, csapatépítés, készség és kompetencia felmérés 2. E,M E: Szakmaismeret modul-oktatás szerkezetének bemutatása M: Készségfejlesztı feladatok 3. E,M E: Szakmaismeret modul-faipar gyakorlati és tudományági területeinek bemutatása M: Készségfejlesztı feladatok 4. E,M E: Mőszaki készségek modul M: Készségfejlesztı feladatok kreativitást, önállóságot és mérnöki gondolkodásmódot fejlesztı feladatok 5. E,M E: Mőszaki készségek modul M: Készségfejlesztı feladatok kreativitást, önállóságot és mérnöki gondolkodásmódot fejlesztı feladatok 6. E,M E: Mőszaki készségek modul M: Készségfejlesztı gyakorlatok kreativitást, önállóságot és mérnöki gondolkodásmódot fejlesztı feladatok 7. E,M E: Kommunikációs modul - Saját személyiség: Myers-Briggs típusjelzık alapján, énkép és kompetenciák, ifjúság sajátosságai, fejlıdéslélektani aspektusok, felnıttség kritériumai M: Készségfejlesztı feladatok 8. E,M E: Kommunikációs modul - Konfliktuskezelés módjai: Thomas Killmann konfliktuskezelési stratégiák, csoportdinamika M: Készségfejlesztı feladatok: sajátélményő szituatív gyakorlatok, páros és csoportmunkák 9. E,M E: Kommunikációs modul - Kezdeményezıkészség, asszertív viselkedés, partnerség, kommunikáció, együttmőködés, motiválás, csoportos tanulás M: Készségfejlesztı feladatok: sajátélményő szituatív gyakorlatok, páros és csoportmunkák 10. E,M E: Tanulásmódszertani modul - Az egyénre jellemzı tanulási stílus tudatosítása és erısítése, saját motivációk keresése M: Készségfejlesztı feladatok 11. E,M E:Tanulásmódszertani modul - Az egyéni sajátosságokhoz leginkább alkalmazkodó tanulási stratégia M: Készségfejlesztı feladatok 12. I Szerzett ismeretek, kompetenciák beépítése, integrálása sajátélményő csoportos feladatmegoldás és szituatív játékok során, készség és kompetencia felmérés 13. L Összegzés-értékelés - utánkövetés 5

6 A tárgy egyes moduljait tekintve a hallgató következı készségei, kompetenciái kerülnek fejlesztésre: Mőszaki kompetenciák Kreativitás fejlesztése Önállóság fejlesztése Gondolkodásmód fejlesztése Modellalkotás fejlesztése Alkotóképesség fejlesztése Szakmaismereti kompetenciák Oktatási és képzési lehetıségek ismerete Faipar gyakorlati és tudományági ismerete tájékozódás és motivációs szinten Saját szakmai érdeklıdés tudatosítása, bıvítése Tanulásmódszertani kompetenciák: Saját, egyénre jellemzı tanulási stílus tudatosítása, problémáinak felismerése és új tanulási stratégiák beépítése, a tanulási képesség fejlesztése Figyelem, emlékezet, koncentrációs képesség, fejlesztése Az egyén képessége az egész életen át tartó tanulásra, és saját szakmai pályafutásának irányítására Az alkalmazkodóképesség és rugalmasság fejlesztése Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák: Jártasság az együttmőködésben különbözı csoporthelyzetekben Konstruktív kommunikáció és konfliktuskezelı készség Empátia és mások bizalmának kiváltása Jártasság a személyes elégedetlenség konstruktív módon történı kifejezésében Törekvés a sztereotípiák és az elıítéletek leküzdésére, konszenzuskészség Asszertív viselkedés tudatos alkalmazása Vállalkozói kompetencia: A változások elfogadása, az egyén felelıssége cselekedetei iránt, célok kitőzése és elérése, sikerorientáltság. Tervezés, szervezés, elemzés kommunikáció, cselekvés, eredményekrıl való beszámolás, értékelés, dokumentáció. Együttmőködésre épülı rugalmas csapatmunka. Személyes erısségek és gyengeségek felismerése. Kezdeményezıkészség. Kulturális kompetencia: Saját egyéni, kreatív és kifejezési szempontok másokéhoz való viszonyítása. Nyitottság a kulturális kifejezés sokfélesége iránt. Anyanyelvi kommunikáció Gondolatok, érzések és tények kifejezésének és értelmezésének képessége. Különbözı üzenetek átadása, megértése vagy másokkal való megértetése, tömör és világos beszéd, fontos információk kiszőrése, saját érvek meggyızı megfogalmazása, mások nézıpontjainak teljes mértékő figyelembevétele. 6

7 A Mérnöki Készségek tárgy megvalósítása A tárgy megvalósulásának keretei: Tanulmányi félév: 2010/2011 I. félév Évfolyam: I. évfolyam Hallgatói létszám: Nappali képzésben: 96 Levelezı képzésben: 35 Csoportbontás: Nappali képzésben: 5 csoport Levelezı képzésben: 2 csoport Óraszám: Nappali képzésben/ hét: Elıadás: 2 óra a teljes évfolyamnak Gyakorlat: 2óra csoportonként Levelezı képzésben/3 alkalom/félév: Elıadás: 3 óra Gyakorlat: 5 óra Oktatók: Elıadás: Dr. Bejó László, meghívott elıadók: Dr. Somfalvi György, Baróti Enikı, Kánya Kata hídépítı mérnök Gyakorlat: Baróti Enikı Helyszín: Gyakorlati órák: GT épület 226-os terem Elıadások: F épület, 13-as elıadóterem 7

8 TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK Mérnöki készségek c. tárgyból a 2010/2011. tanév I. félévében Bsc faipari és ipari és formatervezı mérnök hallgatók részére nappali képzés A tantárgy oktatása heti 2 óra elıadás és 2 óra gyakorlat. A tantárgy oktatói: Dr. Bejó László egyetemi docens Baróti Enikı egyetemi adjunktus A tárgy kreditpont értéke: 4 pont. A tárgy teljesítéséhez szükséges követelmények: Az elıadásokon és a gyakorlati órákon kötelezı a megjelenés. Hiányozni a félév során maximum két óráról lehetséges. A gyakorlati órák pótlására nincs lehetıség. A félév során kiadott házi feladatok határidıre való beadása. A félév során kiadott önkitöltıs tesztek kitöltése és elemzése. A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: Feladat Pontszám Az elıadásokon való részvétel 0,5 pont/ elıadás min. 5 pont A gyakorlati órákon való részvétel 1 pont/ min. 10 pont gyakorlati óra: Projektfeladat és bemutató elıadás 30 pont 1, 2 házi feladat beadása félév elfogadásához Önkitöltıs tesztek és elemzésük A pontok alapján a következı ponthatárok adják a gyakorlati jegyet: Pontszám Érdemjegy 0-25 elégtelen elégséges közepes jó jeles Az itt nem tárgyalt kérdésekben a TVSZ a mértékadó. Sopron, 2010.szeptember.01. Baróti Enikı Dr. Bejó László egy. adjunktus egyetemi docens Dr. Takács Péter: egy. tanár Dr. Jereb László dékán 8

9 Mérnöki készségek tárgy kiadott házi feladatai: Szakmaismereti modul 1. Házi feladat A rész: Legalább egy A4-es oldalban fogalmazd meg és írd le saját szakmai kapcsolódásod, illetve érdeklıdésed fejlıdését. Ha nincs, vagy bizonytalan, azt is! Legyen benne a neved, hol születtél, tanulmányaidat hol végezted, mikor éreztél elıször érdeklıdést a fa, illetve a fával való munka, vagy formatervezés iránt? Mi annak a megosztható története, hogy te most erre az egyetemre jelentkeztél? Biztos, vagy bizonytalan vagy-e abban, hogy ez a megfelelı pálya a számodra? És miért? Vannak-e jövıbeli terveid szakmán belül, választott, vagy kedvenc területeid és melyek azok? B rész: Lakóhelyed környékén milyen szakmai cégek vannak? Saját választás alapján látogass meg egyet és két A4-es oldalban röviden jellemezd! Írd le saját benyomásodat is a cégrıl és hogy dolgoznál-e ott? Mely területen? A feladatot KÉZZEL írva kell elkészíteni! Értékelési szempontrendszer: külalak, helyesírás, lényeges kérdésekre adott válaszok, személyesség, tudatosság. Beadási határidı: 8. oktatási hét gyakorlati órája 9

10 Személyes adatok: Név: Szül. hely idı: Szülık, neve, foglalkozása: A rész Szakmai kapcsolódás leírása Testvérek száma: Elızetes tanulmányok, iskolák: Nyelvtudás, egyéb képesítés, versenyeredmény: Hobby, kedvenc idıtöltés, érdeklıdési kör: Szakmai kapcsolódás és jövıkép: Személyes élmények, vagy azok hiánya a szakmában: Ismeretek, amit bıvíteni szeretne, nem feltétlenül a szakmához kapcsolódóan: Eddigi munkahelyek (ha voltak): 10

11 Álom meló (számodra ideális munkakörnyezet és fizetés): Célok, ideálok, lehetıségek: Az elmúlt pár hét (7 hét) tapasztalata az egyetemen: 11

12 B rész Cégleírás Cég megnevezése: Székhelye: Termékeinek köre: Gyártósorok, gépparkja: Technológiai sorok: Szervezeti felépítés, dolgozók létszáma: Személyes benyomás leírása: 12

13 Dolgoznál-e ennél a cégnél és milyen munkakörben? Miért igen, vagy miért nem? 13

14 Mőszaki készségek modul 2. Házi feladat Egyéni feladatrész: Tervezz egy 10 cm élhosszúságú réteges szerkezető kreatív kockát. A kocka anyagaként bármilyen anyagot felhasználhatsz (levél, fa, kéreg, furnér, kompozitok, forgács, textil, mőanyag, fém, bır, papír, újrahasznosítható termékek, stb.). Csoportos feladatrész: A meglévı kockák tervezésekor ismerd meg csoporttársaid terveit és keress közös vagy különbözı elemet, amely segít egy kockasorozatból álló különleges téri élményt adó együttes kompozíció elkészítésében. Lehet érdekes anyagból, meglepı vagy épp természetes színő, stb. Kezelje a csoport a kockákat egységesen, hasonló elemeket mutatva, vagy legyenek meglepıen különbözıek. Használjatok bármilyen eszközt, amely megragadja a nézı figyelmét. A kockákban megjelenhet a mozgás átváltozás transzformáció, vagy épp az állandóság, stabilitás gondolata is! Te vagy az alkotó, használd a fantáziád! Csoportdöntés alapján választható az a megoldás is, hogy a kockák tetszıleges méretőek. Minden kockának viszont lennie kell egyéni alkotójának. Feladatbeadás: feladatkiadás utáni második gyakorlati órán, szóban egyeztetett pontos idıpontban. 1. gyakorlati óra: egyéni és csoportos tervezés 2. gyakorlati óra: anyaggyőjtés, önálló tervezés 3. gyakorlati óra: i. elkészítés (hozott anyagokból) ii. kompozíció bemutatása iii. kompozíció értékelése Értékelési szempontok: Kivitelezés igényessége, pontossága 1-5 Kreatív élmény 1-5 Befektetett egyéni és csoportmunka

15 Kompozíció megnevezése: Értékelési szempontok a kockatervezés gyakorlathoz - Önértékelés Név: Pontérték Egyéni Csoportos Kivitelezés igényessége, pontossága : 1-5 Kreatív élmény : 1-5 Befektetett egyéni és csoportmunka : 1-5 Összpontszám: 3-15 Értékelés Átlagon felüli kreatív teljesítmény Kreatív teljesítmény Elfogadott teljesítmény 8-11 Nem elfogadott teljesítmény pont pont Értékelési szempontok a kockatervezés gyakorlathoz Tanári értékelés Csoport: Pontérték Csoport Kivitelezés igényessége, pontossága : 1-5 Kreatív élmény : 1-5 Befektetett egyéni és csoportmunka : 1-5 Összpontszám: 3-15 Értékelés Átlagon felüli kreatív teljesítmény Kreatív teljesítmény Elfogadott teljesítmény 8-11 Nem elfogadott teljesítmény pont pont Aki kimaradt a csoportfolyamatból (hiányzott a tervezéskor, nem hozott megfelelı anyagot, felszerelést, nem tudta mi a feladat, stb.) egyéni kockát kell készítenie és értékelése nem lehet több, mint elfogadott teljesítmény. Önértékelések és tanári értékelések sor és csoportátlagát összehasonlítjuk, megvitatjuk. A vita tárgya még: Különleges szerepek a csoportban: vezetı, tervezı, ötletadó, ötlet kihangosítója, kivitelezı, szürke eminenciás, szervezı, stb. Volt-e konfliktus a csoportban? Hogyan sikerült együttmőködni a csoportban és megvalósítani a saját és a csoportötletet? Mi javította volna az egyéni és csoportteljesítményt? 15

16 Projekt feladat A projekt feladat szabadon választható az alábbi témák közül: Sorsz Téma megnevezése 1 Egy mérnök vagy tudós ember életútjának, alkotásainak bemutatása. A sikeres mérnöki pályához szükséges emberi tulajdonságok, kompetenciák megfogalmazása az adott személy munkássága alapján. 5 oldalas dolgozat és bemutató elıadás 2 Tanulási problémák, egyéni tanulási stílus megismerése és fejlesztése, saját tanulási jellegzetességek elemzése 5 oldalas dolgozat és bemutató elıadás 3 Konfliktuskezelési módok, konfliktus megoldásának lépései. Saját konfliktus leírása, szituáció jellemzése és megoldási lehetıségeinek leírása. 5 oldalas dolgozat és bemutató elıadás 4 Logikai fajátékok, fejtörık, börtönlakatok tervezése és kivitelezése, bemutatása. Egyéni vagy csoportos feladat: csoportlétszám: 2 fı 5 Faépítıkocka tervezése és kivitelezése kisgyermekek számára és bemutatása. Egyéni vagy csoportos feladat: csoportlétszám: 2 fı db-os dominósor tervezése és készítése fából és bemutatása. Egyéni vagy csoportos feladat: csoportlétszám: 2 fı 7 Fafaj győjtemény fakocka és furnérból db legalább és bemutatása. Egyéni vagy csoportos feladat: csoportlétszám: 2 fı 8 Táblajáték tervezése és készítése gyermekek vagy felnıttek számára, valamint bemutatása. Egyéni vagy csoportos feladat: csoportlétszám: 2 fı 9 Faépítmény makettjének tervezése és kivitelezése, majd bemutatása. Egyéni vagy csoportos feladat: csoportlétszám: 2 fı 10 Használati tárgy készítése újrahasznosítható-, vagy hulladék anyagokból és bemutatása. Egyéni vagy csoportos feladat: csoportlétszám: 2 fı 11 Faiparos filmtár készítése. Kisfilmek, amatır filmek összegyőjtése és rendezése szakmai szakágazatokként egy film bemutatásával. Egyéni feladat. 12 Amatır kisfilm készítése egy választott témáról a szakmában és bemutatása. Egyéni feladat. Modul Max. 20 perc 13 Fotóalbum (nyomtatott) készítése egy termék születésérıl és bemutatása. Egyéni feladat SzK 14 Számítógépes prezentáció készítése egy termék születésérıl és bemutatása. Egyéni feladat SzMK 15 Új anyag, vagy termék keresése, felkutatása és bemutatása (leírás, jellemzés, alkalmazhatóság). Mőszaki leírása 2-5 oldal és számítógépes prezentációval történı bemutatása. Egyéni feladat 16 A faanyag népszerősítése; barátságos, nem offenzív érvelés a faanyag mellett pontokba szedve, érvekkel alátámasztva, lehetıleg illusztrációkkal kiegészítve. Egyéni vagy csoportos feladat, csoportlétszám: 2 fı. 17 Egyéb saját (oktatóval egyeztetett) ötletek Feladatra jelentkezés a 2. oktatási héten a gyakorlati óra végén (név, feladat témaköre, csoportok, cím, bemutatás idıpontja). Feladat beadási és bemutatási határideje: utolsó két gyakorlati óra, elıre megbeszélt idıpontban. Idıpontra fel kell iratkozni és nem lehet pótolni! Konzultációs és részfeladat bemutatási idıpontja: november 1-5 ei héten (9. oktatási hét) a Mérnöki Készségek órákon. Jelölések jelentése: Sz - Szakmaismereti modul M - Mőszaki készségek modul K - Kommunikációs modul T - Tanulásmódszertani modul SzMK TK K SzMK SzMK SzMK SzMK SzMK SzMK SzMK SzK SzK SzMK SzMK 16

17 A Mérnöki Készségek tárgy féléves órai tanmenete a következı volt: Oktatási hét: 1. Dátum: Oktatók: Dr. Bejó László, Baróti Enikı Segítık Némethné Szigethi Katalin mentálhigiénés szakember Lengyel Máté 2. éves itf.-es hallgató Elıadás témája: Faipar mint szakma és szakágazatai Mérnöki kompetenciák Gyakorlati óra témája: Ismerkedés, bizalomépítés, csapatépítés, féléves menetrend, követelmények ismertetése Sorszám Idı Téma megnevezése és leírása Eszközigény T0 3 Köszöntés, tanári bemutatkozás Köszöntı flipchart T1 5 Tárgy céljainak megfogalmazása Célok flipchart lap T2 5 Alkalmazott módszer Módszer flipchart T3 2 Keretek rögzítése féléves menetrend bemutatása Keretek flipchart T4 T5 10 Film-ráhangoló 10 Bemutatkozás hallgatói Dobd a labdát annak, akire kíváncsi vagy! Aki megkapja a labdát: mondja a nevét nevének kezdıbetőjére egy alliterációt ( Pl. Balázs barátságos) Benyomás a filmrıl Bemutatkozás flipchart Laptop, projektor, hangszóró T6 10 Névtanulás labdával és körbe : Mondd a nevét és dobd neki a labdát! Mondd az elıtted lévık nevét sorban. T7 10 Szociometria: Térkép készítése Honnan jöttél? Élıben felálljon a csoport. Ipari formatervezı, vagy faipari mérnöki? Hol tanultál? Milyen iskolákban? Szakközép, gimnázium, technikum, egyetem Testvéreim száma Hobby Teniszlabda 3 db É-D-Ny-K Itf, fmk Szakközép Gimnázium Technikum Egyetem Moderációs kártyák T8 T9 10 Skálázás A hátam közepére se kívánom az egyetemet vagy alig vártam, hogy bejussak?! Hülyének érzem magam, mert jöttem, vagy büszke vagyok arra, hogy ehhez értek? Precíz mőszaki, vagy lazán kreatív? Habos, krémes sütemény, vagy száraz, sós? Ötlet, kíváncsiság szerint, egyéb! 20 Elváráskoffer Három színő ragpapírra írd rá a három kérdésre adott választ és ragaszd a megfelelı kofferre. 1.Mit hoztam? 3 db. flipchart lap, három színő ragpapír, filctollak, írószer 17

18 2. Mit várok el? 3. Mitıl tartok? A válaszokat egyetem és tárgy tekintetében fogalmazd meg és mondd el röviden, három mondatban. T10 5 Tantárgyi köv. ismertetése Beadási határidık! T11 5 Félévközi jegy megszerzésének feltételei Házi feladatok ismertetése Projektfeladatból választani köv óráig! T12 5 Névsorkatalógust, elérhetıségeket kitölteni Visszajelzıkör villanófényben Most hogy vagy? Egy szóban Tantárgyi köv.ek flipchart Névsor aláíráshoz Házi feladatok flipchart Házi feladatok kiadása fénymásolt formátumban Névsorkatalógus Hallgatói adatlap fénymásolva 18

19 Oktatási hét: 2. Dátum: Oktatók: Dr. Bejó László, Baróti Enikı Segítık Némethné Szigethi Katalin mentálhigiénés szakember Lengyel Máté 2. éves itf.-es hallgató Elıadás témája: Faipar mint szakma és szakágazatai Mérnöki kompetenciák Gyakorlati óra témája: Csapatépítés, készségek és lehetıségek összefüggései, flow és a kreativitás kérdései, kompetencia térkép készítése Sorszám Idı Téma megnevezése és leírása Eszközigény T0 5 Írd fel a neved és ragaszd fel, névgyakorlás labdával Postitek, filcek, labda T1 5 Motivációs film: Crayons Laptop, projektor, hangszóró T2 5 Lépj ki a síkból gyakorlat: Lehetıségek kilencpontos feladványa: Kösd össze a kilenc pontot mindössze négy egyenes vonallal. Nem emelheted fel közben a tolladat a papírról és egyik vonalon sem húzhatod végig többször! Ha sikerül megszabadulnunk önkorlátozó elıfeltevéseinktıl, akkor sokkal könnyebben rájövünk a megoldásra. Minél több változóval számolunk, annál kreatívabb lesz a gondolkodásmódunk és annál több lehetıséggel bıvítjük a szóba jöhetı megoldások listáját! T3 5 Megbeszélés Meg tudnád oldani ezt a feladványt ugyanezen szabály alkalmazásával, de három vagy annál is kevesebb vonallal? Ezekben az esetekben, miféle elıfeltevésekkel korlátozod magad? T4 5 Flow: készségek és lehetıségek összefüggései Csíkszentmihályi Mihály modellje T5 10 Kompetencia fogalma ( tudás, készségek, attitőd) Kompetenciák tára rakd sorrendbe a legfontosabb mérnöki kompetenciákat csoportos feladat 2 csoport T6 T7 10 Megbeszélés - csoportos 10 Saját kompetenciáim erısségeim és gyengeségeim, amiben fejlıdni akarok egyéni munka Kilencpontos feladvány fénymásolva, flipchart lapon felrajzolva Flipchart-lap, filcek Flipchart lapon kompetencia fogalma Kompetenciák 2 borítékban A4-es lapok, filcek, flipchart- lap, felrajzolni a kompetencia területeket T8 10 Megbeszélés egyéni beszámoló Laptop, projektor T9 10 Projekt feladat választás feliratkozás Projekt-feladatok, Jelentkezési lap T10 5 Zárás, visszacsatolás-katalógus kitöltése 19

20 Oktatási hét: 3. Dátum: Oktatók: Dr. Bejó László, Baróti Enikı Segítık Némethné Szigethi Katalin mentálhigiénés szakember Lengyel Máté 2. éves itf.-es hallgató Elıadás témája: Képzési rend a Nyugat - magyarországi egyetem Faipari mérnöki Karán Egyetemi útvesztık Gyakorlati óra témája: Projektfeladat választása MBTI személyiségtípusok prezentáció és önkitöltıs teszt Kockatervezés I. Sorszám Idı Téma megnevezése és leírása Eszközigény T0 5 Warming up: névgyakorlás labdával labda T1 5 Motiváció: Hirschler Timiék filmje- tavalyi projektfeladat bemutató T2 10 Projekt feladat választás feliratkozás flipchart-lapon - elvárások megbeszélése: o értékelési szempontok o konzultáció o bemutató elıadás T3 10 Tehetség fogalma: motiváció-kreativitás-kivételes képességek ábra Laptop, projektor, hangszóró! Projektfeladat, értékel.szempontok másolata Jelentkezési lap - flipchartra Ppt, laptop, projektor MBTI személyiségtípusok prezentáció T4 20 MBTI önkitöltıs tesztek Tesztek Típusok jellemzıi Kommunikációs tippek másolva T5 10 Megbeszélés, személyes visszajelzés adása T6 10 Kockatervezés egyéni Feladat másolata, A4-es lap, ceruzák, filcek T7 10 Csoportos tervezés A4-es lapok, filcek, T8 5 Megbeszélés egyéni-csoportos beszámoló Laptop, projektor T9 5 Zárás, visszacsatolás-katalógus kitöltése Következı óra szabad (anyaggyőjtés és tervezés) elmarad Azt követı órára 5. okt héten hozni az anyagokat órai munkában kockakészítés egyéni-csoportos versenyfeladat! 20

21 Oktatási hét: 4. Dátum: Oktatók: Dr. Bejó László, Baróti Enikı Segítık Némethné Szigethi Katalin mentálhigiénés szakember Lengyel Máté 2. éves itf.-es hallgató Elıadás témája: Képzési rend a Nyugat - magyarországi egyetem Faipari mérnöki Karán Egyetemi útvesztık Gyakorlati óra témája: Kockatervezés egyéni és csoportos II. Sorszám Idı Téma megnevezése és leírása Eszközigény T0 Egyéni ötletek megbeszélése T1 Csoportos kompozícióra ötletbörze T2 Megvitatás döntés - tervezés T3 Anyaglista jövı órai kockakészítéshez T4 Csoportmunka megbeszélése T5 Zárás Oktatási hét: 5. Dátum: Oktatók: Dr. Bejó László, Baróti Enikı Segítık Némethné Szigethi Katalin mentálhigiénés szakember Lengyel Máté 2. éves itf.-es hallgató Elıadás témája: Konzultáció kockatervezésbıl Gyakorlati óra témája: Kockatervezés egyéni és csoportos III. Sorszám Idı Téma megnevezése és leírása Eszközigény T0 10 Koncepció pontosítása csoportmunka - megbeszélés T1 40 Kivitelezés egyéni kockaépítés T2 10 Kivitelezés csoportos térkoncepció megvalósítása T3 5 Megtekintés T4 5 Benyomások asszociációk kompozíció elnevezése T5 15 Értékelés: Értékelési szempontok T6 5 Zárás, visszacsatolás Kompozíció megnevezése: Értékelési szempontok a kockatervezés gyakorlathoz - Önértékelés Név: Pontérték Egyéni Csoportos Kivitelezés igényessége, pontossága : 1-5 Kreatív élmény : 1-5 Befektetett egyéni és csoportmunka :

22 Összpontszám: 3-15 Értékelés Átlagon felüli kreatív teljesítmény pont Kreatív teljesítmény pont Elfogadott teljesítmény 8-11 Nem elfogadott teljesítmény 0-7 Értékelési szempontok a kockatervezés gyakorlathoz Tanári értékelés Csoport: Pontérték Csoport Kivitelezés igényessége, pontossága : 1-5 Kreatív élmény : 1-5 Befektetett egyéni és csoportmunka : 1-5 Összpontszám: 3-15 Értékelés Átlagon felüli kreatív teljesítmény pont Kreatív teljesítmény pont Elfogadott teljesítmény 8-11 Nem elfogadott teljesítmény 0-7 Aki kimaradt a csoportfolyamatból (hiányzott a tervezéskor, nem hozott megfelelı anyagot, felszerelést, nem tudta mi a feladat, stb.) egyéni kockát kell készítenie és értékelése nem lehet több, mint elfogadott teljesítmény. Önértékelések és tanári értékelések sor és csoportátlagát összehasonlítjuk, megvitatjuk. A vita tárgya még: Különleges szerepek a csoportban: vezetı, tervezı, ötletadó, ötlet kihangosítója, kivitelezı, szürke eminenciás, szervezı, stb. Volt-e konfliktus a csoportban? Hogyan sikerült együttmőködni a csoportban és megvalósítani a saját és a csoportötletet? Mi javította volna az egyéni és csoportteljesítményt? 22

23 Oktatási hét: Dátum: , Oktatók: Dr. Bejó László, Baróti Enikı Segítık Némethné Szigethi Katalin mentálhigiénés szakember Lengyel Máté 2. éves itf.-es hallgató Elıadás témája: Tanulásmódszertan Gyakorlati óra témája: Tanulásmódszertani modul Tanulási célok megfogalmazása Féléves feladatok rendszerezése és tervezése a SMART és SWOT analízis módszerével Sorszám Idı Téma megnevezése és leírása Eszközigény T0 15 Bejelentkezı kör Mi van veled? Hogy megy az egyetem? T1 5 Tanári összegzés az eddigiekrıl és az elıttünk álló feladatokról a félévben, a hallgatók teljesítményérıl Következı órán 1.Hf beadási határideje! Aki nem adja be, 5 pont levonása a félév végi eredményébıl! Flipchart lapon felsorolás T2 10 Tanulásmódszertani modul bevezetése SMART és SWOT analízis felvezetése, magyarázata a félév tanulmányi tervezésének szempontjaihoz T3 5 ÓRAREND T4 5 TÁRGYAK felsorolása T5 10 KÖVETELMÉNYEK felsorolása tárgyanként, FELADATOK ALPEN módszerrel történı tervezése: feladat, idı, plusz idı, prioritás, ellenırzés EISENHOWER ELV T6 5 CSOPORTOSÍTÁS A BEFEKTETENDİ ENERGIA és IDİ ALAPJÁN: Felkészülési idı, munkamennyiség megbecsülése. DÖNTÉS A TÁRGY PRIORITÁSÁRÓL: heti foglalkozást, rendszeres tanulást igénylı tárgy, vagy elegendı havi, félévi néhányszori foglalkozás a tárggyal. A-B-C módszer (legfontosabb, átlagos, rutin) T7 T8 T9 10 SWOT analízis tárgyak és saját képességek tekintetében 10 Célkitőzés a SMART szempontok alapján idımenedzsmenttel ALPEN módszer a feladatok terveéséhez 15 Féléves tanulási terv készítése Gantt diagrammal Flipchart lapon SMART célok SWOT ábra Feladatok ábrái Feladatok/ féléves október november december 1. Matematika 2. Fizika Ellenırzési pontok/ Segítség 23

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

A tréningkoncepció áttekintése 13. A tréning alapelvei 14 A tartalom rövid ismertetése 15 Szövegminta tréning-kiíráshoz 20 Visszajelző kérdőív 21

A tréningkoncepció áttekintése 13. A tréning alapelvei 14 A tartalom rövid ismertetése 15 Szövegminta tréning-kiíráshoz 20 Visszajelző kérdőív 21 Tartalom A tréningkoncepció áttekintése 13 A tréning alapelvei 14 A tartalom rövid ismertetése 15 Szövegminta tréning-kiíráshoz 20 Visszajelző kérdőív 21 Tréning-menetrend: Vezetés és motiválás 25 Időterv

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 1 Gyakorlat: 1 Összesen 2 Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Prezentációs

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

az értékelemzés alapjai

az értékelemzés alapjai MODUL I. Mőhelyszeminárium az értékelemzés alapjai Tanterv és tematika Összeállította: prof. Dr. habil. Nádasdi Ferenc, Ph.D., CVS 1 Budapest, 2010. január 1 CVS: Certified Value Specialist = Minısített

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében szakmai találkozó változás Jelen helyzet Kívánt helyzet 2007. Május 10. irányított változtatás Jelen helyzet Kívánt helyzet Minıség javulás Változás

Részletesebben

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló:

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló: 1.számú melléklet: Bemeneti hallgatói térkép Személyes kompetenciák Pontos önértékelés: Legyen tisztában értékeivel és gyengeségeivel! Önkontroll: Legyen képes hátráltató érzelmeinek és impulzusainak kordában

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok 1. Tanfolyam címe: Analitikus

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Vállalkozói Akadémia

Vállalkozói Akadémia Vállalkozói Akadémia Videoton Képzı Központ 2010-2011. Vállalkozói Akadémia Régrıl ismert az a tény, hogy egy vállalkozás eredményességét és fejlıdıképességét milyen mértékben befolyásolja a vállalkozás

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

1. Az érintettek köre:

1. Az érintettek köre: Tehetséggondozó mőhelyfoglalkozások tanulóknak Pesterzsébeti Tudorkák (humán) és Okostojások (reál) klubja Területek: nyelvi, logikai, mőszaki, téri, természeti, interperszonális A Pesterzsébeti Pedagógiai

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció kurzus

Interkulturális kommunikáció kurzus Interkulturális kommunikáció kurzus Dr. Malota Erzsébet A magyar felsőoktatás nemzetköziesítése konferencia, 2015. január. 14. TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY - CAMPUS HUNGARY TÁMOP 4.2.4B/1-11/1 PROJEKT Az interkulturális

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı

Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı Barta Erika: Játszva segíteni 1/6 A Fıvárosi Önkormányzat Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona 214 fı értelmi fogyatékos személy

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt!

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt! Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki! Roma Memorial - Felsıoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Ország kódja Korábbi Új Ciklus Log-in # Ösztöndíj elızmény Ajánlólevél Tanulmányi átlag igazolás

Részletesebben

Portfólió a. TÁMOP /1/C Képzık képzése projekt keretében. Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet

Portfólió a. TÁMOP /1/C Képzık képzése projekt keretében. Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet Portfólió a TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009 Képzık képzése projekt keretében Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet 2011 A tantárgy elnevezése: F1FLUPAP Papír- és csomagolástechnológia

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények:

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények: TÁNC ÉS DRÁMA 9 11. évfolyam Célok és feladatok A Tánc és dráma tantervi modul a drámajáték eszköztárának és a különbözı színházi nyelvek elemeinek megtapasztalását helyezi a középpontba. Ez természetesen

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK BME Építészmérnöki Kar A tárgy neve: Tanszéki terv 3. A tárgy angol neve: Ellenırzési forma: Special design course 3. Középülettervezési Tanszék félévközi jegy Kreditpont: 8 Mintatanterv szerinti helyzet:

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Pályázati ismeretek Tantárgy kódja:

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Kreativitás fejlesztése. Készítette: Koltói Lilla, 2010

Kreativitás fejlesztése. Készítette: Koltói Lilla, 2010 Kreativitás fejlesztése Készítette: Koltói Lilla, 2010 Kreativitás és környezet Kreativitásnak kedvezı fizikai környezet Kreativitásnak kedvezı szociális környezet Gyerekeknél: bátorító felnıtt Kreativitás

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP 1.) A pályázat teljes címe: Trénerképző, tréner továbbképző tanfolyam: Képzők képzése»train the trainer program«2.) A pályázat kiírója és a képzési program jogtulajdonosa:

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához

IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához IRÁNYTŐ az óvópedagógus-jelöltek a komplex területi óvodai gyakorlatához Tisztelt Gyakorlatvezetı Kollégák! Tisztelt Óvodapedagógus-jelöltek! Ez a kiadvány azért készült el, hogy megismerhessék a komplex

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele

A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók számára a diploma megszerzésének feltétele szöveg: Hajdók Ibolya TÁJÉKOZTATÓ (1) (2010 szeptemberében beiratkozó elsıéves hallgatóknak) A DIPLOMA MEGSZERZÉSÉNEK NYELVI FELTÉTELEI 1. AKKREDITÁLT NYELVVIZSGA A B.Sc. képzésben résztvevı hallgatók

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben