Portfólió. A TÁMOP /1/B projekt Képzık képzése alprogram. Kooperatív technikák alkalmazása az oktatásban 45 órás képzés eredményeirıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Portfólió. A TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-006 projekt Képzık képzése alprogram. Kooperatív technikák alkalmazása az oktatásban 45 órás képzés eredményeirıl"

Átírás

1 Portfólió A TÁMOP /1/B projekt Képzık képzése alprogram Kooperatív technikák alkalmazása az oktatásban 45 órás képzés eredményeirıl Dr. Baróti Enikı Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar január

2 Bevezetés A képzık képzése projektben való részvétel elméleti és gyakorlati felkészítése nagymértékben hozzájárult abban a módszertani megújulásban, amelyen évek óta dolgozom saját tárgyaimat és a Faipari Mérnöki Kar oktatásfejlesztési folyamatait tekintve. Ebben munkában kiemelten támogat a Kar oktatási dékánhelyettese Dr. Bejó László és dékánja Dr. Jereb László. Falus Iván elıadása kapcsán fontos és értékes információ volt a kompetencia és a kompetencián alapuló oktatás és annak gyakorlati alkalmazhatóságának megfogalmazásai és bemutatásai. A további elıadások számomra legfontosabb újdonságértéke a portfólióról szóló elıadás, amely fontos minıségváltás és módszertani váltás szintjét jelentené az értékelési folyamatban és egyelıre ennek bevezetése nagy kihívás a mőszaki felsıoktatásban. A kooperatív technikák alkalmazása az oktatásban képzés pedig jó összefoglalása és részletes körüljárása volt a kooperatív technikák gyakorlati alkalmazhatóságának. Sok információt és támogató megerısítést adott saját tárgyaimban való alkalmazásról. Ezt nagyon jól egészítette ki a projektpedagógiával foglalkozó elméleti és gyakorlati foglalkozás. A módszertani megújulás és új módszerek alkalmazása a következı tárgyakat érintik, amelyeket oktatok: Mechanika 1 Mechanika 2 Mérnöki Készségek Önismeret A továbbiakban a Mérnöki Készségek tárgyat ismertetem, amely célkitőzéseiben, módszertanában és értékelési rendszerében tartalmazza azon minıségeket, amelyek a képzés alapvetı követelményei voltak. Mérnöki Készségek tárgy A tárgy moduláris felépítéső. Négy alapmodulból áll, amelyek a következık: Mőszaki készségek modul Szakmaismeret modul Kommunikációs modul Tanulásmódszertani modul A tantárgy oktatásának célja modulonként Mőszaki készségek modul a hallgatók mőszaki és szakmai érdeklıdésének, motivációinak alaposabb megismerése és fejlesztése a mérnöki megfigyelés, gondolkodásmód, kreativitás, problémamegoldás sajátélményő fejlesztése 2

3 Szakmaismeret modul a jelenlegi faipari mérnöki oktatás szerkezetének megismertetése, alapozó és szakmai tárgyak, egymásraépülések, Bsc, Msc, doktori iskola, követelmények, kreditrendszer, stb, hogy a hallgatók egységbe tudják látni a tanulandó tárgyaikat és a tılük elvárt követelményeket a faipar különbözı gyakorlati és tudományági szakterületeinek érdeklıdést felkeltı összefoglaló bemutatása szintén orientálódás céljából Kommunikációs modul a hallgatók személyes emberi kompetenciáinak fejlesztése, amely szükséges szakmai életutuk sikeres és önálló irányításához: együttmőködés, kommunikáció, konfliktuskezelés, asszertív viselkedés, felelısség, önállóság, kreativitás, stb Tanulásmódszertani modul olyan információkat közvetíteni a hallgatók számára, amelyek tudatosítják a lehetséges tanulási problémáikat olyan szemléletmódot, készségeket, kezelési módokat adni és kibontakoztatni, amelyek segítik kiküszöbölni a tanulási problémákat, vagy megoldást találni rájuk. új tanulási módszerek, a tanulási folyamat, tanulási terv, idıbeosztás, stb. készségszintő elsajátítását teszi lehetıvé A tantárgy oktatásának innovatív jellege Úttörı és kihívást jelentı feladat a Faipari Mérnöki Oktatásban elıször indítandó tárgy kidolgozása, mely a hallgatók azon készségbeni, személyiségbeni hiányterületeit kívánja fejleszteni, amelyek a mőszaki oktatásunkban többnyire fel nem vállalható igény volt mostanáig, bár szakmai sikereik, tanulmányi és saját szakmai életvezetésük önálló irányításában elengedhetetlenek. A tantárgy oktatásának módszere A tréning-módszerő és témacentrikus interaktív oktatás kreatív és sajátélményő motivált tanítási és tanulási módszereket alkalmaz sok gyakorlati feladattal, amelyet a hallgatók egyénileg vagy csoportosan oldanak meg. A félév elején és végén kompetencia felmérı ellenırzı feladatlapot töltenek ki és viszajelzést adnak és kapnak fejlıdésükrıl. A félév során kötelezı a hallgatók folyamatos és aktív részvétele. Rendkívül fontos, hogy a hallgatók az adott keretek között a lehetı leghatékonyabb képzésben részesüljenek és fejlesztı, motiváló legyen további munkájuk során. A modulok tervezett módszere a tréning módszer. A tréning az a komplex képzési eljárás, amely az adott kompetencia elérésének a legmegfelelıbb eszköze. A tréning a hagyományos képzési módszerek olyan alkalmazását valósítja meg, amely homogén módon képes a 'klasszikus' módszerelemeket (elıadás, megbeszélés, szemléltetés, az elmélet gyakorlati alkalmazása stb.) egységbe illeszteni, egy új kiteljesedésben megvalósítani. Ezzel lényegében új módszertani koncepciót valósít meg és sajátélményő tanuláshoz vezet. 3

4 A tárgy tervezett módszertani elemei: Bevezetés, ismerkedés, csapatépítés, bizalomépítés. Interaktív elméleti blokk 25 %-ban, amely tartalmazza a kiírásban megjelenı tartalmakat: mőszaki-mérnöki készségek, szakmaismeret, kommunikáció és tanulásmódszertan.. Mőhelymunka 75 %-ban, amelyek attitődök, készségek, képességek feltárása, fejlesztése, ezek gyakorlása, tudatosítása és kompetenciák tesztelése. A faipari mérnöki kar elsı évfolyamának korosztálybeli sajátosságainak megismerése, felmérése. Mőszaki érdeklıdésének, szakmaismeretének megismerését és tudatosítását, lehetıség szerint fejlesztését. Egyéni és csoportos tanulási stílusának, módszereinek és problémáinak tudatosítását és fejlesztését. Motiváció, kommunikáció, konfliktuskezelés, asszertív viselkedés, partnerség, együttmőködés, önállóság, felelısségvállalás témáinak feldolgozását. Integratív blokk: az elsajátított ismeretek, gyakorolt és fejlesztett kompetenciák integrálása. Lezáró-utánkövetı blokk : Az utánkövetés során igény szerint egyfajta szupervíziót folytatunk a hallgatókkal segítve a félév során megszerzett, fejlesztett készségek, kompetenciák integrálódását és gyakorlatban való alkalmazását. Ennek formája lehet: Személyes beszélgetés, problémamegoldás és értékelés Csoportos megbeszélés és problémamegoldás, értékelés Szakmai tanácsadás és konzultáció Eredmények visszacsatolása félév végi értékelés A gyakorlatok elemzése, értékelése során, a személyiség egy része is feltárására kerül, mind a tanár, mind a résztvevı számára. A korszerő humánpolitikai szemlélet követelménye az amit a felnıttképzési törvény a kompetencia fogalmában feltár, vagyis az egyént a személyisége minden jellemzıjének ismerete alapján tartja alkalmasnak egy feladat ellátására. Reményeink szerint e modulok egymást erısíteni és kiegészíteni fogják. Hiszen a nemformális tanulás módszerei, eszközei lehetıség szerint könnyebben hozzásegítik a tanulót a lényegi tanuláshoz amely a viselkedésének változásához vezet illetve ahhoz segíti, hogy a tanulást ne szenvedésként, hanem jutalomként és örömnek érezze, amely önmagában egy jelentıs motiváció a további önfelfedezı tanuláshoz. Mőszaki érdeklıdésének, szakmaismeretének saját személyes interperszonális és szociális kompetenciáinak tudatosabb ismeretében és fejleszthetıségi irányainak megismerésében elıre haladva, szakmai pályafutása is jobban kiteljesedhet. 4

5 A tárgy felépítése, tartalma Sorsz. Blokk jele Felépítés 1. B Bevezetés 2. E Interaktív elméleti blokk, PPT prezentáció, elıadás 3. M Témacentrikus mőhelymunka 4. I Integratív blokk 5. L Lezárás - utánkövetés Sorsz. Blokk jele Tartalmi elemek-rövid összefoglalása 1. B Ismerkedés, bizalomépítés, csapatépítés, készség és kompetencia felmérés 2. E,M E: Szakmaismeret modul-oktatás szerkezetének bemutatása M: Készségfejlesztı feladatok 3. E,M E: Szakmaismeret modul-faipar gyakorlati és tudományági területeinek bemutatása M: Készségfejlesztı feladatok 4. E,M E: Mőszaki készségek modul M: Készségfejlesztı feladatok kreativitást, önállóságot és mérnöki gondolkodásmódot fejlesztı feladatok 5. E,M E: Mőszaki készségek modul M: Készségfejlesztı feladatok kreativitást, önállóságot és mérnöki gondolkodásmódot fejlesztı feladatok 6. E,M E: Mőszaki készségek modul M: Készségfejlesztı gyakorlatok kreativitást, önállóságot és mérnöki gondolkodásmódot fejlesztı feladatok 7. E,M E: Kommunikációs modul - Saját személyiség: Myers-Briggs típusjelzık alapján, énkép és kompetenciák, ifjúság sajátosságai, fejlıdéslélektani aspektusok, felnıttség kritériumai M: Készségfejlesztı feladatok 8. E,M E: Kommunikációs modul - Konfliktuskezelés módjai: Thomas Killmann konfliktuskezelési stratégiák, csoportdinamika M: Készségfejlesztı feladatok: sajátélményő szituatív gyakorlatok, páros és csoportmunkák 9. E,M E: Kommunikációs modul - Kezdeményezıkészség, asszertív viselkedés, partnerség, kommunikáció, együttmőködés, motiválás, csoportos tanulás M: Készségfejlesztı feladatok: sajátélményő szituatív gyakorlatok, páros és csoportmunkák 10. E,M E: Tanulásmódszertani modul - Az egyénre jellemzı tanulási stílus tudatosítása és erısítése, saját motivációk keresése M: Készségfejlesztı feladatok 11. E,M E:Tanulásmódszertani modul - Az egyéni sajátosságokhoz leginkább alkalmazkodó tanulási stratégia M: Készségfejlesztı feladatok 12. I Szerzett ismeretek, kompetenciák beépítése, integrálása sajátélményő csoportos feladatmegoldás és szituatív játékok során, készség és kompetencia felmérés 13. L Összegzés-értékelés - utánkövetés 5

6 A tárgy egyes moduljait tekintve a hallgató következı készségei, kompetenciái kerülnek fejlesztésre: Mőszaki kompetenciák Kreativitás fejlesztése Önállóság fejlesztése Gondolkodásmód fejlesztése Modellalkotás fejlesztése Alkotóképesség fejlesztése Szakmaismereti kompetenciák Oktatási és képzési lehetıségek ismerete Faipar gyakorlati és tudományági ismerete tájékozódás és motivációs szinten Saját szakmai érdeklıdés tudatosítása, bıvítése Tanulásmódszertani kompetenciák: Saját, egyénre jellemzı tanulási stílus tudatosítása, problémáinak felismerése és új tanulási stratégiák beépítése, a tanulási képesség fejlesztése Figyelem, emlékezet, koncentrációs képesség, fejlesztése Az egyén képessége az egész életen át tartó tanulásra, és saját szakmai pályafutásának irányítására Az alkalmazkodóképesség és rugalmasság fejlesztése Személyközi, interkulturális és szociális kompetenciák: Jártasság az együttmőködésben különbözı csoporthelyzetekben Konstruktív kommunikáció és konfliktuskezelı készség Empátia és mások bizalmának kiváltása Jártasság a személyes elégedetlenség konstruktív módon történı kifejezésében Törekvés a sztereotípiák és az elıítéletek leküzdésére, konszenzuskészség Asszertív viselkedés tudatos alkalmazása Vállalkozói kompetencia: A változások elfogadása, az egyén felelıssége cselekedetei iránt, célok kitőzése és elérése, sikerorientáltság. Tervezés, szervezés, elemzés kommunikáció, cselekvés, eredményekrıl való beszámolás, értékelés, dokumentáció. Együttmőködésre épülı rugalmas csapatmunka. Személyes erısségek és gyengeségek felismerése. Kezdeményezıkészség. Kulturális kompetencia: Saját egyéni, kreatív és kifejezési szempontok másokéhoz való viszonyítása. Nyitottság a kulturális kifejezés sokfélesége iránt. Anyanyelvi kommunikáció Gondolatok, érzések és tények kifejezésének és értelmezésének képessége. Különbözı üzenetek átadása, megértése vagy másokkal való megértetése, tömör és világos beszéd, fontos információk kiszőrése, saját érvek meggyızı megfogalmazása, mások nézıpontjainak teljes mértékő figyelembevétele. 6

7 A Mérnöki Készségek tárgy megvalósítása A tárgy megvalósulásának keretei: Tanulmányi félév: 2010/2011 I. félév Évfolyam: I. évfolyam Hallgatói létszám: Nappali képzésben: 96 Levelezı képzésben: 35 Csoportbontás: Nappali képzésben: 5 csoport Levelezı képzésben: 2 csoport Óraszám: Nappali képzésben/ hét: Elıadás: 2 óra a teljes évfolyamnak Gyakorlat: 2óra csoportonként Levelezı képzésben/3 alkalom/félév: Elıadás: 3 óra Gyakorlat: 5 óra Oktatók: Elıadás: Dr. Bejó László, meghívott elıadók: Dr. Somfalvi György, Baróti Enikı, Kánya Kata hídépítı mérnök Gyakorlat: Baróti Enikı Helyszín: Gyakorlati órák: GT épület 226-os terem Elıadások: F épület, 13-as elıadóterem 7

8 TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK Mérnöki készségek c. tárgyból a 2010/2011. tanév I. félévében Bsc faipari és ipari és formatervezı mérnök hallgatók részére nappali képzés A tantárgy oktatása heti 2 óra elıadás és 2 óra gyakorlat. A tantárgy oktatói: Dr. Bejó László egyetemi docens Baróti Enikı egyetemi adjunktus A tárgy kreditpont értéke: 4 pont. A tárgy teljesítéséhez szükséges követelmények: Az elıadásokon és a gyakorlati órákon kötelezı a megjelenés. Hiányozni a félév során maximum két óráról lehetséges. A gyakorlati órák pótlására nincs lehetıség. A félév során kiadott házi feladatok határidıre való beadása. A félév során kiadott önkitöltıs tesztek kitöltése és elemzése. A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei: Feladat Pontszám Az elıadásokon való részvétel 0,5 pont/ elıadás min. 5 pont A gyakorlati órákon való részvétel 1 pont/ min. 10 pont gyakorlati óra: Projektfeladat és bemutató elıadás 30 pont 1, 2 házi feladat beadása félév elfogadásához Önkitöltıs tesztek és elemzésük A pontok alapján a következı ponthatárok adják a gyakorlati jegyet: Pontszám Érdemjegy 0-25 elégtelen elégséges közepes jó jeles Az itt nem tárgyalt kérdésekben a TVSZ a mértékadó. Sopron, 2010.szeptember.01. Baróti Enikı Dr. Bejó László egy. adjunktus egyetemi docens Dr. Takács Péter: egy. tanár Dr. Jereb László dékán 8

9 Mérnöki készségek tárgy kiadott házi feladatai: Szakmaismereti modul 1. Házi feladat A rész: Legalább egy A4-es oldalban fogalmazd meg és írd le saját szakmai kapcsolódásod, illetve érdeklıdésed fejlıdését. Ha nincs, vagy bizonytalan, azt is! Legyen benne a neved, hol születtél, tanulmányaidat hol végezted, mikor éreztél elıször érdeklıdést a fa, illetve a fával való munka, vagy formatervezés iránt? Mi annak a megosztható története, hogy te most erre az egyetemre jelentkeztél? Biztos, vagy bizonytalan vagy-e abban, hogy ez a megfelelı pálya a számodra? És miért? Vannak-e jövıbeli terveid szakmán belül, választott, vagy kedvenc területeid és melyek azok? B rész: Lakóhelyed környékén milyen szakmai cégek vannak? Saját választás alapján látogass meg egyet és két A4-es oldalban röviden jellemezd! Írd le saját benyomásodat is a cégrıl és hogy dolgoznál-e ott? Mely területen? A feladatot KÉZZEL írva kell elkészíteni! Értékelési szempontrendszer: külalak, helyesírás, lényeges kérdésekre adott válaszok, személyesség, tudatosság. Beadási határidı: 8. oktatási hét gyakorlati órája 9

10 Személyes adatok: Név: Szül. hely idı: Szülık, neve, foglalkozása: A rész Szakmai kapcsolódás leírása Testvérek száma: Elızetes tanulmányok, iskolák: Nyelvtudás, egyéb képesítés, versenyeredmény: Hobby, kedvenc idıtöltés, érdeklıdési kör: Szakmai kapcsolódás és jövıkép: Személyes élmények, vagy azok hiánya a szakmában: Ismeretek, amit bıvíteni szeretne, nem feltétlenül a szakmához kapcsolódóan: Eddigi munkahelyek (ha voltak): 10

11 Álom meló (számodra ideális munkakörnyezet és fizetés): Célok, ideálok, lehetıségek: Az elmúlt pár hét (7 hét) tapasztalata az egyetemen: 11

12 B rész Cégleírás Cég megnevezése: Székhelye: Termékeinek köre: Gyártósorok, gépparkja: Technológiai sorok: Szervezeti felépítés, dolgozók létszáma: Személyes benyomás leírása: 12

13 Dolgoznál-e ennél a cégnél és milyen munkakörben? Miért igen, vagy miért nem? 13

14 Mőszaki készségek modul 2. Házi feladat Egyéni feladatrész: Tervezz egy 10 cm élhosszúságú réteges szerkezető kreatív kockát. A kocka anyagaként bármilyen anyagot felhasználhatsz (levél, fa, kéreg, furnér, kompozitok, forgács, textil, mőanyag, fém, bır, papír, újrahasznosítható termékek, stb.). Csoportos feladatrész: A meglévı kockák tervezésekor ismerd meg csoporttársaid terveit és keress közös vagy különbözı elemet, amely segít egy kockasorozatból álló különleges téri élményt adó együttes kompozíció elkészítésében. Lehet érdekes anyagból, meglepı vagy épp természetes színő, stb. Kezelje a csoport a kockákat egységesen, hasonló elemeket mutatva, vagy legyenek meglepıen különbözıek. Használjatok bármilyen eszközt, amely megragadja a nézı figyelmét. A kockákban megjelenhet a mozgás átváltozás transzformáció, vagy épp az állandóság, stabilitás gondolata is! Te vagy az alkotó, használd a fantáziád! Csoportdöntés alapján választható az a megoldás is, hogy a kockák tetszıleges méretőek. Minden kockának viszont lennie kell egyéni alkotójának. Feladatbeadás: feladatkiadás utáni második gyakorlati órán, szóban egyeztetett pontos idıpontban. 1. gyakorlati óra: egyéni és csoportos tervezés 2. gyakorlati óra: anyaggyőjtés, önálló tervezés 3. gyakorlati óra: i. elkészítés (hozott anyagokból) ii. kompozíció bemutatása iii. kompozíció értékelése Értékelési szempontok: Kivitelezés igényessége, pontossága 1-5 Kreatív élmény 1-5 Befektetett egyéni és csoportmunka

15 Kompozíció megnevezése: Értékelési szempontok a kockatervezés gyakorlathoz - Önértékelés Név: Pontérték Egyéni Csoportos Kivitelezés igényessége, pontossága : 1-5 Kreatív élmény : 1-5 Befektetett egyéni és csoportmunka : 1-5 Összpontszám: 3-15 Értékelés Átlagon felüli kreatív teljesítmény Kreatív teljesítmény Elfogadott teljesítmény 8-11 Nem elfogadott teljesítmény pont pont Értékelési szempontok a kockatervezés gyakorlathoz Tanári értékelés Csoport: Pontérték Csoport Kivitelezés igényessége, pontossága : 1-5 Kreatív élmény : 1-5 Befektetett egyéni és csoportmunka : 1-5 Összpontszám: 3-15 Értékelés Átlagon felüli kreatív teljesítmény Kreatív teljesítmény Elfogadott teljesítmény 8-11 Nem elfogadott teljesítmény pont pont Aki kimaradt a csoportfolyamatból (hiányzott a tervezéskor, nem hozott megfelelı anyagot, felszerelést, nem tudta mi a feladat, stb.) egyéni kockát kell készítenie és értékelése nem lehet több, mint elfogadott teljesítmény. Önértékelések és tanári értékelések sor és csoportátlagát összehasonlítjuk, megvitatjuk. A vita tárgya még: Különleges szerepek a csoportban: vezetı, tervezı, ötletadó, ötlet kihangosítója, kivitelezı, szürke eminenciás, szervezı, stb. Volt-e konfliktus a csoportban? Hogyan sikerült együttmőködni a csoportban és megvalósítani a saját és a csoportötletet? Mi javította volna az egyéni és csoportteljesítményt? 15

16 Projekt feladat A projekt feladat szabadon választható az alábbi témák közül: Sorsz Téma megnevezése 1 Egy mérnök vagy tudós ember életútjának, alkotásainak bemutatása. A sikeres mérnöki pályához szükséges emberi tulajdonságok, kompetenciák megfogalmazása az adott személy munkássága alapján. 5 oldalas dolgozat és bemutató elıadás 2 Tanulási problémák, egyéni tanulási stílus megismerése és fejlesztése, saját tanulási jellegzetességek elemzése 5 oldalas dolgozat és bemutató elıadás 3 Konfliktuskezelési módok, konfliktus megoldásának lépései. Saját konfliktus leírása, szituáció jellemzése és megoldási lehetıségeinek leírása. 5 oldalas dolgozat és bemutató elıadás 4 Logikai fajátékok, fejtörık, börtönlakatok tervezése és kivitelezése, bemutatása. Egyéni vagy csoportos feladat: csoportlétszám: 2 fı 5 Faépítıkocka tervezése és kivitelezése kisgyermekek számára és bemutatása. Egyéni vagy csoportos feladat: csoportlétszám: 2 fı db-os dominósor tervezése és készítése fából és bemutatása. Egyéni vagy csoportos feladat: csoportlétszám: 2 fı 7 Fafaj győjtemény fakocka és furnérból db legalább és bemutatása. Egyéni vagy csoportos feladat: csoportlétszám: 2 fı 8 Táblajáték tervezése és készítése gyermekek vagy felnıttek számára, valamint bemutatása. Egyéni vagy csoportos feladat: csoportlétszám: 2 fı 9 Faépítmény makettjének tervezése és kivitelezése, majd bemutatása. Egyéni vagy csoportos feladat: csoportlétszám: 2 fı 10 Használati tárgy készítése újrahasznosítható-, vagy hulladék anyagokból és bemutatása. Egyéni vagy csoportos feladat: csoportlétszám: 2 fı 11 Faiparos filmtár készítése. Kisfilmek, amatır filmek összegyőjtése és rendezése szakmai szakágazatokként egy film bemutatásával. Egyéni feladat. 12 Amatır kisfilm készítése egy választott témáról a szakmában és bemutatása. Egyéni feladat. Modul Max. 20 perc 13 Fotóalbum (nyomtatott) készítése egy termék születésérıl és bemutatása. Egyéni feladat SzK 14 Számítógépes prezentáció készítése egy termék születésérıl és bemutatása. Egyéni feladat SzMK 15 Új anyag, vagy termék keresése, felkutatása és bemutatása (leírás, jellemzés, alkalmazhatóság). Mőszaki leírása 2-5 oldal és számítógépes prezentációval történı bemutatása. Egyéni feladat 16 A faanyag népszerősítése; barátságos, nem offenzív érvelés a faanyag mellett pontokba szedve, érvekkel alátámasztva, lehetıleg illusztrációkkal kiegészítve. Egyéni vagy csoportos feladat, csoportlétszám: 2 fı. 17 Egyéb saját (oktatóval egyeztetett) ötletek Feladatra jelentkezés a 2. oktatási héten a gyakorlati óra végén (név, feladat témaköre, csoportok, cím, bemutatás idıpontja). Feladat beadási és bemutatási határideje: utolsó két gyakorlati óra, elıre megbeszélt idıpontban. Idıpontra fel kell iratkozni és nem lehet pótolni! Konzultációs és részfeladat bemutatási idıpontja: november 1-5 ei héten (9. oktatási hét) a Mérnöki Készségek órákon. Jelölések jelentése: Sz - Szakmaismereti modul M - Mőszaki készségek modul K - Kommunikációs modul T - Tanulásmódszertani modul SzMK TK K SzMK SzMK SzMK SzMK SzMK SzMK SzMK SzK SzK SzMK SzMK 16

17 A Mérnöki Készségek tárgy féléves órai tanmenete a következı volt: Oktatási hét: 1. Dátum: Oktatók: Dr. Bejó László, Baróti Enikı Segítık Némethné Szigethi Katalin mentálhigiénés szakember Lengyel Máté 2. éves itf.-es hallgató Elıadás témája: Faipar mint szakma és szakágazatai Mérnöki kompetenciák Gyakorlati óra témája: Ismerkedés, bizalomépítés, csapatépítés, féléves menetrend, követelmények ismertetése Sorszám Idı Téma megnevezése és leírása Eszközigény T0 3 Köszöntés, tanári bemutatkozás Köszöntı flipchart T1 5 Tárgy céljainak megfogalmazása Célok flipchart lap T2 5 Alkalmazott módszer Módszer flipchart T3 2 Keretek rögzítése féléves menetrend bemutatása Keretek flipchart T4 T5 10 Film-ráhangoló 10 Bemutatkozás hallgatói Dobd a labdát annak, akire kíváncsi vagy! Aki megkapja a labdát: mondja a nevét nevének kezdıbetőjére egy alliterációt ( Pl. Balázs barátságos) Benyomás a filmrıl Bemutatkozás flipchart Laptop, projektor, hangszóró T6 10 Névtanulás labdával és körbe : Mondd a nevét és dobd neki a labdát! Mondd az elıtted lévık nevét sorban. T7 10 Szociometria: Térkép készítése Honnan jöttél? Élıben felálljon a csoport. Ipari formatervezı, vagy faipari mérnöki? Hol tanultál? Milyen iskolákban? Szakközép, gimnázium, technikum, egyetem Testvéreim száma Hobby Teniszlabda 3 db É-D-Ny-K Itf, fmk Szakközép Gimnázium Technikum Egyetem Moderációs kártyák T8 T9 10 Skálázás A hátam közepére se kívánom az egyetemet vagy alig vártam, hogy bejussak?! Hülyének érzem magam, mert jöttem, vagy büszke vagyok arra, hogy ehhez értek? Precíz mőszaki, vagy lazán kreatív? Habos, krémes sütemény, vagy száraz, sós? Ötlet, kíváncsiság szerint, egyéb! 20 Elváráskoffer Három színő ragpapírra írd rá a három kérdésre adott választ és ragaszd a megfelelı kofferre. 1.Mit hoztam? 3 db. flipchart lap, három színő ragpapír, filctollak, írószer 17

18 2. Mit várok el? 3. Mitıl tartok? A válaszokat egyetem és tárgy tekintetében fogalmazd meg és mondd el röviden, három mondatban. T10 5 Tantárgyi köv. ismertetése Beadási határidık! T11 5 Félévközi jegy megszerzésének feltételei Házi feladatok ismertetése Projektfeladatból választani köv óráig! T12 5 Névsorkatalógust, elérhetıségeket kitölteni Visszajelzıkör villanófényben Most hogy vagy? Egy szóban Tantárgyi köv.ek flipchart Névsor aláíráshoz Házi feladatok flipchart Házi feladatok kiadása fénymásolt formátumban Névsorkatalógus Hallgatói adatlap fénymásolva 18

19 Oktatási hét: 2. Dátum: Oktatók: Dr. Bejó László, Baróti Enikı Segítık Némethné Szigethi Katalin mentálhigiénés szakember Lengyel Máté 2. éves itf.-es hallgató Elıadás témája: Faipar mint szakma és szakágazatai Mérnöki kompetenciák Gyakorlati óra témája: Csapatépítés, készségek és lehetıségek összefüggései, flow és a kreativitás kérdései, kompetencia térkép készítése Sorszám Idı Téma megnevezése és leírása Eszközigény T0 5 Írd fel a neved és ragaszd fel, névgyakorlás labdával Postitek, filcek, labda T1 5 Motivációs film: Crayons Laptop, projektor, hangszóró T2 5 Lépj ki a síkból gyakorlat: Lehetıségek kilencpontos feladványa: Kösd össze a kilenc pontot mindössze négy egyenes vonallal. Nem emelheted fel közben a tolladat a papírról és egyik vonalon sem húzhatod végig többször! Ha sikerül megszabadulnunk önkorlátozó elıfeltevéseinktıl, akkor sokkal könnyebben rájövünk a megoldásra. Minél több változóval számolunk, annál kreatívabb lesz a gondolkodásmódunk és annál több lehetıséggel bıvítjük a szóba jöhetı megoldások listáját! T3 5 Megbeszélés Meg tudnád oldani ezt a feladványt ugyanezen szabály alkalmazásával, de három vagy annál is kevesebb vonallal? Ezekben az esetekben, miféle elıfeltevésekkel korlátozod magad? T4 5 Flow: készségek és lehetıségek összefüggései Csíkszentmihályi Mihály modellje T5 10 Kompetencia fogalma ( tudás, készségek, attitőd) Kompetenciák tára rakd sorrendbe a legfontosabb mérnöki kompetenciákat csoportos feladat 2 csoport T6 T7 10 Megbeszélés - csoportos 10 Saját kompetenciáim erısségeim és gyengeségeim, amiben fejlıdni akarok egyéni munka Kilencpontos feladvány fénymásolva, flipchart lapon felrajzolva Flipchart-lap, filcek Flipchart lapon kompetencia fogalma Kompetenciák 2 borítékban A4-es lapok, filcek, flipchart- lap, felrajzolni a kompetencia területeket T8 10 Megbeszélés egyéni beszámoló Laptop, projektor T9 10 Projekt feladat választás feliratkozás Projekt-feladatok, Jelentkezési lap T10 5 Zárás, visszacsatolás-katalógus kitöltése 19

20 Oktatási hét: 3. Dátum: Oktatók: Dr. Bejó László, Baróti Enikı Segítık Némethné Szigethi Katalin mentálhigiénés szakember Lengyel Máté 2. éves itf.-es hallgató Elıadás témája: Képzési rend a Nyugat - magyarországi egyetem Faipari mérnöki Karán Egyetemi útvesztık Gyakorlati óra témája: Projektfeladat választása MBTI személyiségtípusok prezentáció és önkitöltıs teszt Kockatervezés I. Sorszám Idı Téma megnevezése és leírása Eszközigény T0 5 Warming up: névgyakorlás labdával labda T1 5 Motiváció: Hirschler Timiék filmje- tavalyi projektfeladat bemutató T2 10 Projekt feladat választás feliratkozás flipchart-lapon - elvárások megbeszélése: o értékelési szempontok o konzultáció o bemutató elıadás T3 10 Tehetség fogalma: motiváció-kreativitás-kivételes képességek ábra Laptop, projektor, hangszóró! Projektfeladat, értékel.szempontok másolata Jelentkezési lap - flipchartra Ppt, laptop, projektor MBTI személyiségtípusok prezentáció T4 20 MBTI önkitöltıs tesztek Tesztek Típusok jellemzıi Kommunikációs tippek másolva T5 10 Megbeszélés, személyes visszajelzés adása T6 10 Kockatervezés egyéni Feladat másolata, A4-es lap, ceruzák, filcek T7 10 Csoportos tervezés A4-es lapok, filcek, T8 5 Megbeszélés egyéni-csoportos beszámoló Laptop, projektor T9 5 Zárás, visszacsatolás-katalógus kitöltése Következı óra szabad (anyaggyőjtés és tervezés) elmarad Azt követı órára 5. okt héten hozni az anyagokat órai munkában kockakészítés egyéni-csoportos versenyfeladat! 20

21 Oktatási hét: 4. Dátum: Oktatók: Dr. Bejó László, Baróti Enikı Segítık Némethné Szigethi Katalin mentálhigiénés szakember Lengyel Máté 2. éves itf.-es hallgató Elıadás témája: Képzési rend a Nyugat - magyarországi egyetem Faipari mérnöki Karán Egyetemi útvesztık Gyakorlati óra témája: Kockatervezés egyéni és csoportos II. Sorszám Idı Téma megnevezése és leírása Eszközigény T0 Egyéni ötletek megbeszélése T1 Csoportos kompozícióra ötletbörze T2 Megvitatás döntés - tervezés T3 Anyaglista jövı órai kockakészítéshez T4 Csoportmunka megbeszélése T5 Zárás Oktatási hét: 5. Dátum: Oktatók: Dr. Bejó László, Baróti Enikı Segítık Némethné Szigethi Katalin mentálhigiénés szakember Lengyel Máté 2. éves itf.-es hallgató Elıadás témája: Konzultáció kockatervezésbıl Gyakorlati óra témája: Kockatervezés egyéni és csoportos III. Sorszám Idı Téma megnevezése és leírása Eszközigény T0 10 Koncepció pontosítása csoportmunka - megbeszélés T1 40 Kivitelezés egyéni kockaépítés T2 10 Kivitelezés csoportos térkoncepció megvalósítása T3 5 Megtekintés T4 5 Benyomások asszociációk kompozíció elnevezése T5 15 Értékelés: Értékelési szempontok T6 5 Zárás, visszacsatolás Kompozíció megnevezése: Értékelési szempontok a kockatervezés gyakorlathoz - Önértékelés Név: Pontérték Egyéni Csoportos Kivitelezés igényessége, pontossága : 1-5 Kreatív élmény : 1-5 Befektetett egyéni és csoportmunka :

22 Összpontszám: 3-15 Értékelés Átlagon felüli kreatív teljesítmény pont Kreatív teljesítmény pont Elfogadott teljesítmény 8-11 Nem elfogadott teljesítmény 0-7 Értékelési szempontok a kockatervezés gyakorlathoz Tanári értékelés Csoport: Pontérték Csoport Kivitelezés igényessége, pontossága : 1-5 Kreatív élmény : 1-5 Befektetett egyéni és csoportmunka : 1-5 Összpontszám: 3-15 Értékelés Átlagon felüli kreatív teljesítmény pont Kreatív teljesítmény pont Elfogadott teljesítmény 8-11 Nem elfogadott teljesítmény 0-7 Aki kimaradt a csoportfolyamatból (hiányzott a tervezéskor, nem hozott megfelelı anyagot, felszerelést, nem tudta mi a feladat, stb.) egyéni kockát kell készítenie és értékelése nem lehet több, mint elfogadott teljesítmény. Önértékelések és tanári értékelések sor és csoportátlagát összehasonlítjuk, megvitatjuk. A vita tárgya még: Különleges szerepek a csoportban: vezetı, tervezı, ötletadó, ötlet kihangosítója, kivitelezı, szürke eminenciás, szervezı, stb. Volt-e konfliktus a csoportban? Hogyan sikerült együttmőködni a csoportban és megvalósítani a saját és a csoportötletet? Mi javította volna az egyéni és csoportteljesítményt? 22

23 Oktatási hét: Dátum: , Oktatók: Dr. Bejó László, Baróti Enikı Segítık Némethné Szigethi Katalin mentálhigiénés szakember Lengyel Máté 2. éves itf.-es hallgató Elıadás témája: Tanulásmódszertan Gyakorlati óra témája: Tanulásmódszertani modul Tanulási célok megfogalmazása Féléves feladatok rendszerezése és tervezése a SMART és SWOT analízis módszerével Sorszám Idı Téma megnevezése és leírása Eszközigény T0 15 Bejelentkezı kör Mi van veled? Hogy megy az egyetem? T1 5 Tanári összegzés az eddigiekrıl és az elıttünk álló feladatokról a félévben, a hallgatók teljesítményérıl Következı órán 1.Hf beadási határideje! Aki nem adja be, 5 pont levonása a félév végi eredményébıl! Flipchart lapon felsorolás T2 10 Tanulásmódszertani modul bevezetése SMART és SWOT analízis felvezetése, magyarázata a félév tanulmányi tervezésének szempontjaihoz T3 5 ÓRAREND T4 5 TÁRGYAK felsorolása T5 10 KÖVETELMÉNYEK felsorolása tárgyanként, FELADATOK ALPEN módszerrel történı tervezése: feladat, idı, plusz idı, prioritás, ellenırzés EISENHOWER ELV T6 5 CSOPORTOSÍTÁS A BEFEKTETENDİ ENERGIA és IDİ ALAPJÁN: Felkészülési idı, munkamennyiség megbecsülése. DÖNTÉS A TÁRGY PRIORITÁSÁRÓL: heti foglalkozást, rendszeres tanulást igénylı tárgy, vagy elegendı havi, félévi néhányszori foglalkozás a tárggyal. A-B-C módszer (legfontosabb, átlagos, rutin) T7 T8 T9 10 SWOT analízis tárgyak és saját képességek tekintetében 10 Célkitőzés a SMART szempontok alapján idımenedzsmenttel ALPEN módszer a feladatok terveéséhez 15 Féléves tanulási terv készítése Gantt diagrammal Flipchart lapon SMART célok SWOT ábra Feladatok ábrái Feladatok/ féléves október november december 1. Matematika 2. Fizika Ellenırzési pontok/ Segítség 23

A modul programja. BA készségfejlesztés modul. A modul részletes leírása

A modul programja. BA készségfejlesztés modul. A modul részletes leírása 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (23) BA-KF BA készségfejlesztés modul A modul a Szociális munka BA szak hét készségfejlesztı kurzusát szervezi egyetlen modulba.

Részletesebben

T a n t e r v. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag. 1-8. évfolyam

T a n t e r v. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag. 1-8. évfolyam T a n t e r v Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag 1-8. évfolyam 1 Tartalomjegyzék Általános tudnivalók A fejlesztés célrendszere A programcsomagok A programcsomagok

Részletesebben

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Helyi Tanterve

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Helyi Tanterve A Zipernowsky Károly Helyi Tanterve Tartalomjegyzék: I. Az iskola helyi óraterve 1. Kötelezı tanórai foglalkozások, nem kötelezı tanórai foglalkozások és szabadon felhasználható órakeret elosztása 2. Az

Részletesebben

3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja

3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja Pedagógiai-mővelıdési program Oladi Általános Mővelıdési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja 3.2.2. A szakközépiskolában tanított

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SEGÉDLET A KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUS- KÉPZÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁSÁHOZ KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2/B PROJEKT KERETÉBEN A GYİR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET KÖZREMŐKÖDÉSÉVEL

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. 09. 01-jétıl visszavonásig

Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. 09. 01-jétıl visszavonásig Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2013. 09. 01-jétıl visszavonásig PREAMBULUM Az iskola hivatalos elnevezése: Comenius Szakközépiskola és Szakiskola Címe: 7621 Pécs, Váradi

Részletesebben

Környezeti nevelés kooperatív technikákkal Jegyzet

Környezeti nevelés kooperatív technikákkal Jegyzet NYME Apáczai Csere János Fıiskolai Kar Gyır Környezeti nevelés kooperatív technikákkal Jegyzet 2010. Készítette: Kövecsesné dr. Gısi Viktória Adjunktus Készült a TÁMOP-4.1.2/b projekt keretében a Gyır-Moson-Sopron

Részletesebben

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA Pedagógiai program Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka világnézeti és pedagógiai alapelvei: Iskolánk neve, a kis tigris azokra a keleti országokra

Részletesebben

ÉLETPÁLYÁRA VALÓ FELKÉSZÍ- TÉS INNOVÁCIÓ

ÉLETPÁLYÁRA VALÓ FELKÉSZÍ- TÉS INNOVÁCIÓ ÉLETPÁLYÁRA VALÓ FELKÉSZÍ- TÉS INNOVÁCIÓ KÉSZÍTETTE: DÓRA ISTVÁNNÉ 2010 Tartalomjegyzék: - Helyzetelemzés - Az életpálya-építés kompetencia terület pedagógiai szempontrendszere - Az életpálya-építési kompetenciák

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Baróti Enikő. Nevelési és oktatási aspektusok és új módszertani lehetőségek a faipari mérnökképzésben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Baróti Enikő. Nevelési és oktatási aspektusok és új módszertani lehetőségek a faipari mérnökképzésben NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Baróti Enikő Nevelési és oktatási aspektusok és új módszertani lehetőségek

Részletesebben

Intézmény neve és címe: PETİFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Intézmény neve és címe: PETİFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Intézmény neve és címe: PETİFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2422 MEZİFALVA, JÓZSEF NÁDOR U. 13. INTÉZMÉNYI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza. Pedagógiai program. Készült: 2007.

Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza. Pedagógiai program. Készült: 2007. Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Pedagógiai program Készült: 2007. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 BEVEZETÉS... 4 Az összevont intézmény

Részletesebben

ROMA HÁLÓ. Ára: 450 Ft/hó Elıfizetve: 4.500 Ft/év 2007. augusztus - SZOBOSZLAI ÉVA FODOR. (2. oldal) (12. oldal) KÖNYVAJÁNLÓ LÁSZLÓVAL VIDOVICS

ROMA HÁLÓ. Ára: 450 Ft/hó Elıfizetve: 4.500 Ft/év 2007. augusztus - SZOBOSZLAI ÉVA FODOR. (2. oldal) (12. oldal) KÖNYVAJÁNLÓ LÁSZLÓVAL VIDOVICS A szociális munka szakmai közéleti lapja XIII. évfolyam 8. szám Ára: 450 Ft/hó Elıfizetve: 4.500 Ft/év 2007. augusztus ROMA HÁLÓ FODOR ÉVA - SZOBOSZLAI KATALIN: : KINCSVADÁSZAT INCSVADÁSZAT - HÁTRÁNYOS

Részletesebben

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Németh Szilvia Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Bevezetés A jelen esettanulmány célja, öt közoktatási intézményben készült húsz részben-strukturált

Részletesebben

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalom 1. BEKÖSZÖNİ...3 AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA 4 1. 1. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 5 1. 1. 1 Személyi feltételek

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet

Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet Mentálhigiénés és szervezetfejlesztı szakirányú továbbképzési szak programja Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet (2010-2012) 1 Mentálhigiénés és szervezetfejlesztı szakirányú továbbképzési szak programja

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

CSENGERSIMA OM: 201048

CSENGERSIMA OM: 201048 FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETI ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSENGERSIMA OM: 201048 A mővészet varázs, mely átalakít. A könnycseppet persze gyöngyszemmé nem. Az embert

Részletesebben

A kezdeményezıképesség és vállalkozási kulcskompetencia fejlesztésének lehetıségei a környezeti nevelés területén

A kezdeményezıképesség és vállalkozási kulcskompetencia fejlesztésének lehetıségei a környezeti nevelés területén A kezdeményezıképesség és vállalkozási kulcskompetencia fejlesztésének lehetıségei a környezeti nevelés területén Horváth Ágnes Tartalom Háttér...2 A tágabb és szőkebb értelmezés lehetısége...6 Kereszttantervi

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM 4 1. Helyzetelemzés 5 1.1.

Részletesebben

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában 1. Bevezetés: 1.1 Nyelvtanítás célja a NAT alapján A NAT értelmében a középszintű (7 12. évfolyam) idegennyelv-oktatás legfőbb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása,

Részletesebben

Dr. Mester György Általános Iskola Pedagógiai Program

Dr. Mester György Általános Iskola Pedagógiai Program Dr. Mester György Általános Iskola Pedagógiai Program 2008 Tartalom 1. Az iskola adatai... 6 1.1 Az intézmény alaptevékenységei:... 6 2. Az intézmény bemutatása... 7 2.1 Az iskola tanulói, szociális helyzete...

Részletesebben

Budapesti Mőszaki Fıiskola Tanárképzı és Mérnökpedagógiai Központ SZAKDOLGOZAT

Budapesti Mőszaki Fıiskola Tanárképzı és Mérnökpedagógiai Központ SZAKDOLGOZAT Budapesti Mőszaki Fıiskola Tanárképzı és Mérnökpedagógiai Központ SZAKDOLGOZAT Nagy Balázs 2007 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezetés... 3 1 Az információtól a tudásig a hatékony információkeresés

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szentendre Város Óvodai Intézménye INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. szeptember 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.1. Intézményünk bemutatása minıségfejlesztés szempontjából... 5 1.2.

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE Bolyai János Általános Iskola Tatabánya GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE KÉSZÜLT: TATABÁNYA, 2007. DECEMBER HÓ Együtt egymásért GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A NEVELÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE

Részletesebben