A BOLOGNAI FOLYAMAT THE BOLOGNA PROCESS VINCZÉNÉ MÉSZÁROS CSILLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BOLOGNAI FOLYAMAT THE BOLOGNA PROCESS VINCZÉNÉ MÉSZÁROS CSILLA"

Átírás

1 KATONAI GÉPÉSZET VINCZÉNÉ MÉSZÁROS CSILLA A BOLOGNAI FOLYAMAT THE BOLOGNA PROCESS Egy egységes európai felsőoktatási térség létrehozásának céljával 1999-ben európai oktatási miniszterek aláírják a Bolognai Nyilatkozatot. A Bolognai folyamat célja, hogy egységes európai felsőoktatási rendszert alakítsanak ki úgy, hogy az összehangolja a különböző felsőfokú minősítéseket. Az igény eredetileg a Bolognai Egyetemen fogalmazódott meg, mely egy nyitott szerződés, és bármely ország csatlakozat hozzá. A csatlakozás feltétele a szerződésben foglalt célkitűzések elfogadása. Kulcsszavak: Bolognai Folyamat, képzési rendszer, kreditrendszer, minőségbiztosítás, mobilitás, átjárhatóság, alapképzés, mesterképzés, doktori képzés ~ European Ministers of Education signed up the Bologna Declaration in 1999, to establish European higher education area. The aim of Bologna process to develop and uniform European higher education system that harmonize the different higher qualification. The claim was drafted at Bologna University that an open declaration and any country can join it. The condition of joining to accept the objective of declaration. Keywords: Bologna Process (Process of B.), education system, system of credit, quality assurance, mobility, permeability, undergraduate, master graduate, doctor graduate, A gyorsan változó világunk és a globalizáció a magyar felsőoktatást is komoly kihívások elé állította. Az oktatás iránt megnőtt a társadalmi igény, megváltoztak a gazdaság és a munkaadók elvárásai is. A tudás a versenyképesség meghatározó tényezőjévé vált. Ezekre válaszul Európa számos országában reformfolyamatok indultak meg a 90-es években. E reformtörekvéseknek szabott közös irányt 1999-ben a Bolognai Nyilatkozat, melyet 29 ország 1 (köztük hazánk) képviselője írt alá. A nyilatkozat célul tűzte ki, hogy aláírói 2010-re egy egységes Európai Felsőoktatási Térséget hozzanak létre, és összehangolják, összehasonlíthatóvá teszik felsőoktatási rendszereiket. A Bolognai Nyilatkozat nem nemzetközi jogi szerződés, hanem az aláírók önkéntes politikai 1 95

2 A BOLOGNAI FOLYAMAT kötelezettségvállalása. A Bolognai Folyamatban jelenleg 45 ország vesz részt, köztük mind a 25 EU-tagállam megtalálható. Bár a nemzeti oktatáspolitikákra az Európai Uniónak nincs közvetlen befolyása, az Európai Bizottság mégis egyre aktívabban vesz részt a folyamatban, mert az hozzájárul a versenyképes, tudásalapú európai gazdaság kialakításához és a munkaerő szabad mozgásának biztosításához. Az Európai Unió oktatáspolitikája tehát bátorítja és ösztönzi a nemzeti képzési rendszerek egymáshoz való közeledését, mert ez biztosítja, hogy a közösségi állampolgárok bármelyik tagállamban akadálytalanul továbbtanulhassanak, illetve munkavállalóként, vállalkozóként kamatoztathassák megszerzett ismereteiket, szakképzettségüket. A Bolognai Folyamat Európában, és ezen belül Magyarországon is az elmúlt időszak legnagyobb ívű felsőoktatási modernizációs folyamatát indította el. 2 A Bolognai Folyamat céljai és alapelvei A Bolognában megfogalmazott és kitűzött célok a következők: könnyen érthető és összehasonlítható képzési rendszer kialakítása; két fő, egymásra épülő képzési szakaszon (ún. cikluson) alapuló képzési rendszer bevezetése, amelyben már az első ciklusban (alapképzés) szerzett fokozat szakképzettséget nyújt a munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez, továbbá szükséges feltétele a második képzési ciklusba (mesterképzésbe) történő belépésnek; egységes kreditátviteli rendszer kialakítása; a széleskörű oktatói, kutatói, hallgatói mobilitás elősegítése; együttműködés kialakítása az európai felsőoktatási minőségbiztosításban; a felsőoktatás európai dimenziójának támogatása, az Európai Unióval, Európával kapcsolatos ismeretanyagok megjelenítése az oktatásban. A 2001-ben, ez első ízben összehívott prágai miniszteri találkozó megerősítette a bolognai célokat, s három ponttal ki is bővítette azokat, amelyek: az egész életen át tartó tanulás támogatása; 2 Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja OM kiadvány

3 KATONAI GÉPÉSZET a hallgatói részvétel növelése az Európai Felsőoktatási Térség kialakításában; az Európai Felsőoktatási Térség vonzerejének növelése. A 2003-ban Berlinben a második csúcs, a fentiekben említett célokat kibővítette. A hallgatókat érintő legfontosabb változás volt, hogy bevonták a doktori képzést a Bolognai Folyamatba, s 2005-ig konkrét feladatként fogalmazták meg az oklevélmelléklet rendszerének bevezetését. A Bolognai Folyamat résztvevőinek 2005-ben megtartott bergeni csúcstalálkozóján a küldöttek további fontos feladatként tűzték ki a szorosabb együttműködést a következő területeken: nemzeti képesítési keretek megalkotása (amely közös jellemzők szerint írja le az adott államban megszerezhető végzettségekhez kapcsolódó ismereteket, kompetenciákat), közös képzések támogatása, közös oklevelek kiadása és elismerése, a felsőoktatási képzési, ismeretszerzési lehetőségek rugalmasabbá tétele, a korábban (akár iskolán kívül) szerzett ismeretek, képességek elismerésének, beszámítási módjának megteremtése. 3 Az utolsó konferenciát 2007-ben tartották Londonban, ahol megállapították, hogy az elmúlt idő alatt elért eredményekkel közelebb kerültek az Európai Felsőoktatási Térség (EFT) megvalósításához. A változó világban folyamatosan meg kell újítani a felsőoktatási rendszert, és alkalmassá tenni az EFT versenyképességéhez illetve a globalizáció kihívásaira. A Bolognai Folyamat és a magyar felsőoktatás A társadalmi-gazdasági környezet változásai nyomán az elmúlt évtized során a magyar felsőoktatás is alapvetően új kihívásokkal szembesült. Az egymást követő fejlesztési koncepciók nyomán megkezdődött és napjainkig is tart az ágazat átalakulása. Az évi alapvető fontosságú felsőoktatási törvényt követően, az 1996-os módosítás újabb állomást jelentett a rugalmasabb, hatékonyabb működés és fejlődés jogszabályi feltételeinek megteremtésében ban a felsőoktatás fejlesztését célzó világbanki kölcsön kapcsán elinduló reform program átfogó változtatást tervezett. A reform egyes elemei megvalósultak (hallgatói 3 Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja OM kiadvány

4 A BOLOGNAI FOLYAMAT létszámnövekedés, diákhitel-rendszer, kredit rendszer) mások részben gyakorlattá váltak (intézményi integrációk), ismét mások elmaradtak. A felsőoktatásról szóló, többször módosított évi LXXX. Törvény az európai egyetemek Magna Chartájában foglaltak szerint garantálja a felsőoktatási intézmények autonómiáját. Az Országgyűlés nyarán kialakította az új magyar állami felsőoktatási intézményhálózatot, amelynek nyomán január 1-jével intézmények összevonása zajlott le, mintegy felére csökkentve az állami intézmények számát. Napjainkban az egységes Európai Felsőoktatási Térhez történő csatlakozást szolgáló lineáris, többciklusú képzésre való áttérés időszakában vagyunk. A Magyar Universitas Program céljai és pillérjei A Kormány a Bolognai elvekben lefektetettek megvalósítása és a reformok sürgetése érdekében kidolgozta és június 15-én elfogadta a Magyar Universitas Programot, amelynek egyik célkitűzése a duális képzési struktúrát felváltó új, lineáris, többciklusú képzési szerkezet bevezetése továbbá: a minőségi képzés, nemzetközi szinten is versenyképes tudás biztosítása; a hallgatók támogatása, szabadság, mobilitás; egyenlő esélyek megteremtése; a teljesítmény többszintű honorálása; színvonalas oktatói-kutatói munkához szükséges feltételek megteremtése; a felsőoktatás és a gazdaság kapcsolatainak erősítése. A Magyar Universitas Program pillérjei: csatlakozás az Európai Felsőoktatási Térséghez; hallgatói jogok, támogatások bővülése; az intézményi irányítási és finanszírozási rendszer reformja; infrastruktúra program magántőke bevonásával; kutatásfejlesztési expanzió; a Nemzeti Fejlesztési Terv szerepe a kitűzött célok elérése érdekében. 4 4 A Magyar Univerzitás Program ( ) 98

5 KATONAI GÉPÉSZET A Magyar felsőoktatás új többciklusú rendszere Az új többciklusú képzési rendszer három egymásra épülő képzési ciklusból áll. Kevesebb bemenetet, és bent több átmeneti lehetőséget teremt, ezzel több időt hagy a saját képességek felismerésére, s kiküszöböli a duális képzés merev hátrányait. Az első képzési szint az alapképzés, mely 6-8 féléves. Ez a felsőoktatás főbejárata. Az alapfokozatot nyújtó első ciklus (BSc) a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismereteket ad a végzés utáni elhelyezkedéshez, egyúttal megfelelő elméleti alapozást is nyújt a tanulmányok mesterképzésben (MSc) történő azonnali vagy későbbi néhány éves munkavégzést követő folytatásához, a mesterfokozat megszerzéséhez. A mesterképzés 2-4 féléves (kivéve a tanárképzést, amely 5 féléves), s ennek szintén két kimenete van: a munkaerőpiac, illetve a doktori képzés (Phd), amely a tudományos fokozat megszerzésére készít fel, és e, képzési piramis csúcsát jelenti. A mesterképzés szakstruktúrája nem fogja leképezni az alapképzést, itt jól valószínűsíthetően több szak indul majd. A többciklusú rendszerben lehetőség lesz arra, hogy a diák mesterszinten, más területen folytassa tanulmányait, mint ahol alapképzési szakon befejezte. Ugyan nem e rendszerhez illeszkedik, de a felsőoktatás részét képezi a felsőfokú szakképzés is. Ez felsőfokú végzettséget nem ad, viszont ezen képzési formában megkezdett tanulmányok beszámíthatók az alapképzésbe. Az új képzési rendszer biztosítja az alapképzésből a felsőfokú szakképzés irányába történő kilépés lehetőségét is, (pl. ha az alapképzés a hallgató képességeit meghaladja). Az új többciklusú képzési szerkezet a tömegesedő oktatás kihívásaihoz igazodóan szélesebb alapozású, tehát kevésbé specializált. Alkalmazkodik a munkaerőpiac változó igényeihez. Az egész életen át tartó tanuláshoz igazodóan általános ismeretek, készségek, képességek és a szakmai kompetenciák, valamint a munkába álláshoz szükséges szakmai gyakorlat megszerzését is biztosítja. A szakmai specializálódásra, elmélyülésre és új végzettségi szint megszerzésére a mesterszakokon, a tudományos ismeretek megszerzésére pedig, a mesterszak elvégzése után, a doktori képzésben van lehetőség. 5 A képzési szerkezet az 1. ábrán látható. 5 A Magyar Univerzitás Program ( ) 99

6 A BOLOGNAI FOLYAMAT 1.ábra 6 A Nemzeti Bologna Bizottság működése és működésének eredményei A Berlini Nyilatkozat 2003-ban előre hozta a többciklusú képzés bevezetésének határidejét. A berlini elképzelések szerint, amelynek már törvényi megfogalmazásai is megszületett (CVI. törvény A felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény módosításáról, majd a évi CXXXIX tv.) 2006 után hagyományos szerkezetű képzés általában már nem indítható. A felsőoktatási intézmények párhuzamosan hagyományos és új szerkezetű képzésre felvételt nem hirdethetnek. Magyarországon 2005-től kísérleti jelleggel indultak új alapképzési (BSc) szakok. A Nemzeti Bologna Bizottság és szakbizottságai 2005 év elejétől a felvázolt elveknek megfelelően fokozott tempóban készítette elő a többciklusú képzési rendszerre való áttérés feltételeit, az új képzési területek, képzési ágak és szakok összeállítását, annak érdekében, hogy ban valóban létre jöhessen az áttérés. A képzési szerkezet lineárissá válásával megváltozott a képzés horizontális tagolódása is. A bizottság javaslatára a Kormány az alapképzés- 6 Forrás: Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja Om kiadvány

7 KATONAI GÉPÉSZET ben tizenkét, 7 széles, a tudományterületekkel rokon képzési területet alakított ki. Ezeken belül területenként eltérő számú, de összességében mintegy negyven képzési ág jött létre. A képzési ágak az egyes képzési területeken belül diszciplináris szempontok alapján csoportosíthatók, ezért a képzés során közös alapozásra van lehetőség. A Bizottság a képzési ágakban 107 alapképzési 8 szak létesítésre tett javaslatot. (A hagyományos képzési rendszerben ez a szám négyszáz 9 körül mozgott.). A bizottság javaslatot tett továbbá az osztatlan ciklusban folyó mesterképzési szakokra is. Hat szakon (orvos, állatorvos, gyógyszerész, fogorvos, jogász, építészmérnök) osztatlan a képzés ezért, ezeken a szakokon alapképzésben nem szerezhető fokozat. Az osztatlan képzés a mesterfokozat megszerzésével zárul. A művészeti képzés szintén kivételes helyzetben van, de csak átmenetileg: e területen 2006-ban még a hagyományos főiskolai és egyetemi szakokon történik a beiskolázás, 2007-től azonban e terület is átállt a többciklusú rendszerre. A többciklusú képzés jogszabályi alapjai A többciklusú, lineáris felsőoktatási képzési szerkezet bevezetésnek egyes szabályairól és az első képzési ciklus indításának feltételeiről szóló 252/2004 (VIII. 30.) Kormányrendeletet az Alkotmánybíróság nem hagyta jóvá. Az újra alkotott 381/2004 (XII. 28.) Kormányrendelet alapján hatályba lépett és megkezdődött a képzések létesítésének és indításának az előkészítése. Végkifejletben a 289/2005. (XII. 22.) kormányrendelet határozta meg a felsőoktatás alap- és mesterképzés, valamint a szakindítási eljárási rendjét. A többciklusú képzés előkészítésének időszakában megkezdődött a Magyar Universitas Program jogi feltételeit biztosító új felsőoktatásról szóló törvény megalkotása. Az Országgyűlés november 29-én átdolgozás után elfogadta az új felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvényt, amely március 1-jével lépett hatályba és zöld utat biztosított az universitás 7 381/2004. (XII. 28.) Kormány rendelet a többciklusú felsőoktatási képzési szerkezet bevezetésének egyes szabályairól 8 381/2004. (XII. 28.) Kormány rendelet a többciklusú felsőoktatási képzési szerkezet bevezetésének egyes szabályairól 9 A magyar Univerzitás Program és Új Felsőoktatási törvény koncepciója (7. o 2. pont) 101

8 A BOLOGNAI FOLYAMAT programban kitűzött célok eléréséhez benne elsősorban a felsőoktatási reformnak. A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról a Kormány 79/2006 (IV.5) rendeletében intézkedett. A március elsején hatályba lépett új felsőoktatási törvény tehát megteremtette a magyar felsőoktatás átalakulásának jogszabályi alapjait. A magyar felsőoktatás az eddiginél hatékonyabban kapcsolódhat be az Európai felsőoktatás rendszerébe, a tudásalapú társadalom kialakításában. A tudás-alapú társadalom koncepciója a hatékony, teljesítő képes tudás igényét helyezi a középpontba. A tudás kialakításának és megszerzésének eddigi általánossá vált formái és módszerei elavultakká váltak. A példának tekintett és vizsgált kulturális környezetekből vett tapasztalatok, valamint a reform előkészítésének szakmai, műhely vitáiban kialakult álláspont szerint az oktatásban paradigmaváltásra van szükség, amelynek lényege a tudás-közvetítő szerep megváltoztatása, a tanítás helyett a tanulás középpontba állítása. Az oktatás paradigma váltásának kulcs szavai az élethossziglan, vagy az egész életen át tartó tanulás (lifelong learning, vagy más változatban: LLL), valamint a kompetencia és a modul rendszer. A paradigmaváltás természetesen az oktatás és feltételrendszerének sok más vonatkozását is érinti. A paradigmaváltás kulcsszavai közül az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés és a kompetencia alapú, valamint a modul rendszerű képzés meghatározóvá vált az új többciklusú képzésre való felkészülésben az új alapképzési és mesterképzési szakok létesítésének előkészítésében és az indításra való felkészítésben. A Bolognai folyamat legfontosabb eleme az egységes Európai Felsőoktatási Térség, amelyben a többciklusú képzési rendszerben (alap-, mester és doktori képzés) szerzett végzettségek Európa szerte könnyebben összehasonlíthatóak, és ezáltal könnyebben elismerhetőek lesznek. Ebben a rendszerben a hallgatók, oktatók és kutatók sokkal könnyebben utazhatnak és építhetnek nemzetközi kapcsolatokat, vagyis ez a rendszer biztosítja, hogy a közösségi állampolgárok bármelyik tagállamában akadálytalanul továbbtanulhassanak, illetve munkavállalóként, vállalkozóként kamatoztathassák megszerzett ismereteiket, szakképzettségüket. Ez a képzési szerkezet alkalmas nagyszámú hallgatóság színvonalas képzésére, ugyanakkor változatos tanulmányi lehetőségeket biztosít a legmagasabb végzettséget megszerezni kívánó, kiváló teljesítményt 102

9 KATONAI GÉPÉSZET nyújtó diákok számára. A fokozatok megszerezése többféle módon lehetséges, szinteken akár más-más intézményben, esetleg országban. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem figyelemmel kísérve a magyar felsőoktatás modernizációjának folyamatát már 2003-ban megkezdte a Bolognai elveknek megfelelő képzési szerkezet átalakításának előkészítését és ennek köszönhetően, a felsőoktatási intézmények közül az elsők között, kilenc alapképzési és tíz mesterképzési szakot létesített, valamint kérelmezte ezek indítását is. Az egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kara a szakindítási kérelmek elfogadását követően egy alapképzési szakon már 2005 tavaszán kísérleti jelleggel megkezdte a bolognai elvekre épülő lineáris többciklusú képzést. A 2005/2006-os tanév őszétől és ezt követően a további szakokon is elindult a képzés. Az egyetem saját létesítésű alap- és mesterképzési szakain felül más intézmény által létesített három alapképzés szakon is indított képzést. A Bologna folyamat áttekintésének időszerűségét az indokolja, hogy a megkezdett alapképzési, valamint mesterképzési szakok némelyikén már befejeződött az első képzési ciklus és így mód nyílik, eredményességük részleges értékelése. A képzések értékelése akkor válik teljessé, amikor az alap- és az arra épülő mesterképzés első, vagy első néhány ciklusának eredményei, tapasztalatai és a munkaerő piac reagálásai is rendelkezésre állnak. A közel jövőben azonban már valószínűsíthetővé válik, hogy az intézményben folyó új képzési rendszer beváltja-e a hozzáfűzött reményeket. 103

10 A BOLOGNAI FOLYAMAT Felhasznált irodalom évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról, évi CVI. törvény felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény módosításáról /2004 (XII. 28.) kormányrendelet a többciklusú felsőoktatási képzési szerkezet bevezetésének egyes szabályiról 3. 79/2006. évi Kormány rendelet a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 4. A Bolognai Folyamatban résztvevő államok felsőoktatásért felelős minisztereivel találkozója; Bergen, A magyar Univerzitás Program és Új Felsőoktatási törvény koncepciója 6. Barakonyi Károly: Felsőoktatási feladatok a Bolognai Nyilatkozat alapján. FTT-vitaanyag, kézirat, Pécs, Barakonyi Károly: Sorbonne-tól Prágáig: a Bologna Folyamat 3. A Prágai Nyilatkozat. In: magyar Felsőoktatás, sz. 8. Barakonyi Károly: Sorbonne-tól Prágáig: a Bolognai Folyamat 2. Bolognai Nyilatkozat. In: Magyar Felsőoktatás, sz. 9. Kiss Ádám: A Bolognai Nyilatkozat és a magyar felsőoktatás. In: A Bolognai Nyilatkozat és a magyar felsőoktatás. Bp., Magyar Akkreditációs Bizottság, Kiss Ádám: A felsőoktatás fejlesztésének kiemelt céljai. In: Magyar Felsőoktatás, sz. 11. Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja OM- kiadvány

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. Dr. VÖRÖS MIKLÓS DIGITÁLIS KOR, DIGITÁLIS TANULÁS?! BEVEZETÉS Az UNESCO montreáli felnőttoktatási konferenciáján 1960-ban megállapították, hogy a társadalmi

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM 1. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK...3 1.1. Demográfiai összefüggések...3 1.2. Nemzetköziesedés...8 1.3.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Forrai Szilvia Andragógia mester szak I. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula

Részletesebben

A különböző tanulási utakon megszerzett tudás elismerésének gyakorlata európai és magyarországi felsőoktatási intézményekben

A különböző tanulási utakon megszerzett tudás elismerésének gyakorlata európai és magyarországi felsőoktatási intézményekben A különböző tanulási utakon megszerzett tudás elismerésének gyakorlata európai és magyarországi felsőoktatási intézményekben Móré Mariann Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER 1 FELÉ - AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT

AZ EURÓPAI KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER 1 FELÉ - AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT 1 AZ EURÓPAI KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER 1 FELÉ - AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT Az Európai Unió döntéshozóinak az elmúlt néhány esztendő során megvalósított sok és sokféle kezdeményezése egyértelműen

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Szakmai besza molo a Magyar Ke pesí te si keretrendszer bevezete se cí mű szakmai konzűlta cio val egybeko to tt konferencia ro l

Szakmai besza molo a Magyar Ke pesí te si keretrendszer bevezete se cí mű szakmai konzűlta cio val egybeko to tt konferencia ro l Szakmai besza molo a Magyar Ke pesí te si keretrendszer bevezete se cí mű szakmai konzűlta cio val egybeko to tt konferencia ro l 1 A konferencia időpontja: 2015. május 6. szerda A konferencia helyszíne

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Palotás Zoltán Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2. A

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (a 2005. évi CXXXIX. törvény 6. (3) bekezdésének megfelelően közzétéve) A

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

1, miszerint: az egész életen át tartó tanulás a tudásalapú gazdaság és társadalom felé tartó sikeres átmenet velejárója. A dokumentum aláírói

1, miszerint: az egész életen át tartó tanulás a tudásalapú gazdaság és társadalom felé tartó sikeres átmenet velejárója. A dokumentum aláírói Kraiciné Szokoly Mária Validáció: az életen át tartó tanulás egyik pillére Elhangzott a Mellearn Nemzeti és Nemzetközi Konferenciáján 2010. Kulcsfogalmak: lifelong learning, validáció: az előzetes tudás

Részletesebben

Nemzeti képesítési keretrendszerek kialakítása: elvek és az európai megvalósítás egyes tapasztalatai az OKKR tervezésének szemszögéből

Nemzeti képesítési keretrendszerek kialakítása: elvek és az európai megvalósítás egyes tapasztalatai az OKKR tervezésének szemszögéből TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Nemzeti képesítési keretrendszerek kialakítása: elvek és az európai megvalósítás egyes tapasztalatai az OKKR tervezésének

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes

Részletesebben

A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben

A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben Harsányi Gergely Vincze Szilvia A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben az egyetemnek át kell hatva lennie az igazságok szeretetétõl, s falai között meg kell õriznie a teljes szellemi

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben