KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ÉS UTALVÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT. Az Egyetemi Szenátus 256/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta június

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ÉS UTALVÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT. Az Egyetemi Szenátus 256/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta. 2013. június"

Átírás

1 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ÉS UTALVÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT Az Egyetemi Szenátus 256/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta június

2 A szabályzat célja, hogy a Szent István Egyetem (a továbbiakban egyetem) - a költségvetési gazdálkodás során - eleget tegyen a kötelezettségvállalásra és utalványozásra vonatkozó törvényi és más jogszabályi előírásoknak. Ezen belül kiemelt célkitűzése, hogy az egyetem, és költségvetési előirányzattal rendelkező szervezeti egységei a rendelkezésükre álló jóváhagyott, illetve módosított kiadási előirányzataikat ne lépjék túl, veszteségük (maradványhiány) ne keletkezzen és az egyetem folyamatos fizetőképessége biztosított legyen. A kötelezettségvállalások nyilvántartása az előirányzatok lekötésének, illetve felhasználásának figyelemmel kísérését biztosítja, és alapul szolgál a kötelezettségvállalásokhoz szükséges fedezetvizsgálathoz. Az egyetem kötelezettségvállalási és utalványozási rendjét a vonatkozó jogszabályok alapján, valamint az egyetem belső szabályzataira, különösen a Gazdálkodási Szabályzatra (továbbiakban: GSz) figyelemmel a következők szerint határozom meg. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Általános rendelkezések (1) Az egyetem kincstári körbe tartozó önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. Feladatait, tevékenységeit az adott költségvetési évben a jóváhagyott, illetve módosított költségvetése keretében vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével - a kiadási előirányzatok felhasználásával és a bevételi előirányzatok teljesítésével látja el. 2. A szabályzat jogszabályi és egyéb forrásai (1) Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), (2) A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), (3) A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), (4) A számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.), (5) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormány rendelet, (6) A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), 2

3 (7) A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.), (8) Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), (9) Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.), (10) Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló évi XC. törvény, (11) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény, (12) Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: ESzMSz), (13) Az egyetem Gazdálkodási Szabályzata (a továbbiakban: GSz.), (14) Az egyetem Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzata (a továbbiakban: KbSz.), (15) Az egyetem Pénzkezelési Szabályzata (PkSz.), (16) A Gazdasági Főigazgatóság Ügyrendje (a továbbiakban: GFÜ.). 3. A szabályzat hatálya (1) A szabályzat hatálya az egyetem összes, a GSz 5 -ában felsorolt karára és nem kari jogállású szervezeti egységére és minden gazdasági eseményére kiterjed. 4. (1) Az egyetem feladatait az irányítószerve által jóváhagyott éves költségvetése alapján látja el, a rendelkezésre bocsátott pénzeszközökkel és saját bevételével az Áht., az Ávr. és az Nftv. rendelkezései szerint önállóan gazdálkodik. (1) Az egyetem működésének és költségvetési gazdálkodásának meg kell felelnie az Áht ában előírt szabályszerűség, gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség követelményének. 5. 3

4 II. RÉSZLETES SZABÁLYOK A. Kötelezettségvállalás 6. Általános szabályok (1) Kötelezettségvállalásnak a jóváhagyott éves költségvetés végrehajtása során, az egyetem nevében a feladatok ellátásával, a kiadási előirányzatok felhasználásával és a bevételi előirányzatok teljesítésével, valamint a költségvetésen kívüli programok végrehajtásával összefüggő fizetési, vagy más teljesítési kötelezettség vállalása minősül. (2) A kiadási előirányzat felhasználása során a feladatok végrehajtásával, az üzemeltetéssel és a fenntartással összefüggő kötelezettségvállalásokkal az egyetemnek a foglalkoztatással, eszköz- és készletbeszerzéssel, szolgáltatások igénybevételével és egyéb kiadásokkal (működési kiadások), valamint a felújításokkal, beruházásokkal és egyéb felhalmozási kiadásokkal (felhalmozási kiadások) kapcsolatos fizetési kötelezettsége keletkezik. (3) A bevételi előirányzat teljesítése érdekében szükséges kötelezettségvállalások azok, amelyek által az egyetemnek az alapító okiratban rögzített tevékenységei körében, feladatteljesítési, termék és áruszállítási, szolgáltatás-teljesítési kötelezettsége keletkezik. (4) A (2) és (3) bekezdésben foglalt kötelezettségvállalásokat - a dékán, illetve a nem kari jogállású szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján - témaszámra hivatkozással kell ellátni. A témaszám nyitására vonatkozó javaslatot az 1. sz. melléklet szerinti Gazdálkodási témaszám igénylő lapon kell elkészíteni. (5) Fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni a gazdasági főigazgató, illetve az arra jogosult kijelölt személyek ellenjegyzése után és csak írásban lehet, kivéve az Ávr. 53. (1) b c pontjában felsorolt esetekben. (6) Az előzetes kötelezettségvállalás dokumentumai a Kbt. és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletek, valamint a KbSz. szerint a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladása, ajánlati, ajánlattételi felhívás megküldése. (7) A kötelezettségvállalás dokumentumai a) kinevezési okirat, közalkalmazotti jogviszonyt módosító, megszüntető okirat, közalkalmazottak többletfeladatainak ellátásához kapcsolódó kereset kiegészítés, 4

5 b) megbízási szerződés, c) készlet- és eszközbeszerzésre, szolgáltatás igénybevételére és egyéb működési kiadásokra, beruházásokra, felújításokra és egyéb felhalmozási kiadásokra irányuló, szerződés, megállapodás, valamint az elküldött és visszaigazolt megrendelés, d) termék- és készletértékesítésre, feladatellátásra, szolgáltatás nyújtására, ingatlanok és eszközök tartós vagy eseti bérbeadására vonatkozó szerződés, megállapodás elküldött és visszaigazolt megrendelés, e) pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés aláírt dokumentuma, szerződése, f) kormányhatározat alapján átcsoportosított előirányzat felhasználására tett és a határozat megjelenésétől számított 60 napon belüli intézkedés dokumentuma, g) a Kbt. szerint a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, részvételi ajánlattételi felhívás, a pályázati kiírás, h) továbbá a felsoroltakon kívül minden olyan jognyilatkozat, amelyből fizetési, szolgáltatási, vagy egyéb gazdasági kihatású kötelezettség származik. (8) Az Ávr ának (1) bekezdése alapján a tárgyévi kiadási előirányzat terhére a bevételi előirányzatok teljesítését feltételezve - akkor vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi kifizetés legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-ig megtörténik. A bevételi előirányzatok nem teljesülése esetén a kötelezettségvállalásokat felül kell vizsgálni és intézkedni kell a fedezet mértékéig történő csökkentésükre. (9) Kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező személy sem vállalhat olyan kötelezettséget, melynek pénzügyi kihatása a rendelkezésre álló szabad keretet meghaladja. A jogszerűtlen kötelezettséget vállaló személy kötelezettségvállalási jogát, - a gazdasági főigazgató javaslatára - a rektor köteles felfüggeszteni, és a vétkes személy felelősségre vonásáról, ill. az esetlegesen keletkezett kár megtérítéséről intézkedni. (10) A kötelezettségvállaláshoz az Ávr ának (6) bekezdése alapján az Ávr ának (4) és (7) bekezdése szerint a tízmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó, továbbá a költségvetési felügyelő által meghatározott körben ezen értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalásra (2,0 millió forint) és bevétel beszedésére irányuló intézkedés esetén a költségvetési felügyelő véleményezése szükséges. A kötelezettségvállalás szabályszerű ellenjegyzését csak ezt követően lehet teljesíteni. (11) A következő év(ek) előirányzata terhére csak az Áht. és az Ávr. vonatkozó előírásai szerint vállalható kötelezettség. Éven túli kötelezettségvállalásra a rektor jogosult a gazdasági főigazgató ellenjegyzése mellett. 5

6 (12) A kötelezettségvállalásnak előirányzat felhasználási (likviditási) terven kell alapulnia. Az előirányzat felhasználási tervet a 2. sz. melléklet szerint egyetemi szinten és kari, valamint a nem kari jogállású szervezeti egységek szintjén az éves költségvetési kiadási és bevételi előirányzat-felhasználásának, illetve teljesítésének havonkénti ütemezésével kell elkészíteni. A kiadások ütemezésénél figyelembe kell venni a gyakorlati tapasztalat szerint a rendszeresen ismétlődő kiadásokat és bevételeket, a kötelezettségvállalási dokumentumokon rögzített teljesítési határidőket. A kiadások ütemezését a bevételek (támogatás és saját bevételek) beérkezésének várható üteméhez kell igazítani. Az egyetem előirányzat felhasználási tervét a tárgyévi belső költségvetés elfogadásával a Szenátus fogadja el. (13) Nem szükséges előzetes, írásbeli kötelezettségvállalás pénzügyi szolgáltatás igénybevételére, jogszabályon, jogerős bírósági, hatósági döntésen, vagy más kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség teljesítéséhez. (14) A 6. (13) pontban leírtak kivételével az előzetes kötelezettségvállalásra a szabályzat 3. számú mellékletét kötelező alkalmazni. Előzetes kötelezettségvállalás nélkül kifizetés nem történhet. (15) A dologi és felhalmozási kiadási előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalás és utalványozás folyamatát a 8. számú melléklet tartalmazza. 7. Kötelezettségvállalásra jogosult személyek (1) A kötelezettségvállalásra való jogosultság a kötelezettségvállalások dokumentumainak aláírására vonatkozó felhatalmazás. (2) Kötelezettségvállalásra irányuló aláírási jogosultsággal rendelkeznek: a) Az Ávr ának (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője - a rektor-, vagy az általa megbízott személyek. A rektor kötelezettségvállalási hatásköre általános (minden ügykörre kiterjedő és a költségvetési előirányzatokon belül összeghatárra tekintet nélkül korlátlan). b) Az egyetem rektora által átruházott hatáskörben a GSz 5. -ában felsorolt karok és nem kari jogállású szervezeti egységek vezetői (dékánok, gazdasági főigazgató, főtitkár, főigazgatók, elnök, igazgatók, hivatalvezetők) az általuk vezetett szervezet részére jóváhagyott kiadási előirányzaton belül, annak felhasználása, valamint a bevételi előirányzat teljesítése körében. c) A gazdasági főigazgató és általa írásban felhatalmazott vezetői a rektor által meghatározott értékhatárok között. 6

7 (3) A kötelezettségvállalás során a rektort a rektorhelyettesek, vagy a főtitkár, a gazdasági főigazgatót a GF kijelölt vezetői, a karok és a nem kari jogállású szervezeti egységek vezetőit - akadályoztatásuk esetén - a kijelölt vezetők helyettesíthetik. (4) A kötelezettségvállalásra jogosult személy a kötelezettségvállalás dokumentumát csak az ellenjegyzést követően írhatja alá. 8. Az aláírási jogosultság gyakorlása, nyilvántartása (1) A kötelezettségvállalásra irányuló aláírási jogosultság a 9. -ban foglalt előírások betartása mellett, és a 4. sz. melléklet szerint, korlátozások nélkül, vagy ügykörre, értékhatárra vonatkozó korlátozásokkal gyakorolható. (2) A felhatalmazottak jogosultságukat úgy gyakorolják, hogy a kötelezettségvállalás ellenjegyzéssel és bélyegzővel ellátott a 6. (7) bekezdése szerinti dokumentumát sajátkezű névaláírásukkal látják el. (3) A kötelezettségvállalásra jogosultak neveit és aláírás mintáit, az ügykörre, értékhatárra vonatkozó korlátozásokat a 4. sz. melléklet tartalmazza. Ezen melléklet egyben a kötelezettségvállalásra vonatkozó jogosultságok nyilvántartására is szolgál. A jogosultak személyében és/vagy a jogosultságok terjedelmében bekövetkező változás nem igényli jelen szabályzat módosítását. A 4. sz. mellékletben történő átvezetésre a rektor jóváhagyását követően a gazdasági főigazgató jogosult. (4) A kötelezettségvállalásra irányuló aláírási jogosultság megadásáról, terjedelmének megváltoztatásáról, a jogosultság megvonásáról a gazdasági főigazgató előterjesztése alapján a rektor dönt. 9. A kötelezettségvállalási jogosultság gyakorlásának egyes feltételei és korlátai (1) A ,- Ft-ot elérő és meghaladó kötelezettségvállalásra csak a rektor jogosult a gazdasági főigazgató ellenjegyzése mellett, a költségvetési felügyelő véleményezését követően. (2) Gazdasági társaság alapításával, gazdasági társaságban részesedés szerzésével, tőkeemeléssel és kivonással kapcsolatos kötelezettségvállaláshoz az ESzMSz alapján a Szenátus jóváhagyó döntése szükséges, az Nftv. rendelkezéseinek megtartása mellett. 7

8 (3) A , - Ft-ot elérő, vagy meghaladó összegű kötelezettségvállaláshoz, valamint azon pályázatokhoz, amelyhez önrész biztosítása szükséges a Szenátus jóváhagyó döntése szükséges. (4) Épület-, építmény felújítással és beruházással, ingatlanvásárlással kapcsolatos kötelezettség értékhatárra való tekintet nélkül a Beruházási és Üzemeltetési Igazgatóság Építészeti és Ingatlangazdálkodási Főosztály véleményezésével, csak a gazdasági főigazgató ellenjegyzése mellett vállalható, a vonatkozó jogszabályokban előírt eljárások és az MNV Zrt. engedélyét követően. (5) A 4. sz. melléklet szerinti értékhatárt elérő, illetve meghaladó összegű, új vagy használt gépek, berendezések, felszerelések, járművek beszerzésével kapcsolatos kötelezettség a Beruházási és Üzemeltetési Igazgatóság Műszaki és Üzemeltetési Főosztály véleményezésével és a gazdasági főigazgató ellenjegyzésével vállalható. (6) Az Informatikai Központ bonyolítja az informatikai hálózathoz, szerverekhez és szerverközponthoz szükséges eszközök beszerzését. Egyéb informatikai eszközök beszerzését az Informatikai Központ egyetértése és szakmai jóváhagyása után a szervezeti egységek önállóan végezhetik a Beszerzési és közbeszerzési szabályzat figyelembe vételével. (7) Tárgyi eszköz beszerzésre irányuló kötelezettségvállalások körében eszközcsere esetén kötelező feltétel, hogy meglévő tárgyi eszköz helyett csak akkor szerezhető be új tárgyi eszköz, ha a meglévő tárgyi eszköz nulláig leíródott, vagy megsemmisült, továbbá, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált, elavult, vagy üzemeltetése gazdaságtalan az egyetem minősítése szerint. A minősítést az analitikus tárgyi eszköz nyilvántartás adatai, illetve az előírt feltételek fennállásának megállapítása alapján kell elvégezni, és az 5. sz. melléklet szerinti bizonylaton rögzíteni. E minősítés megadására informatikai, illetve műszaki szakvélemény szükséges. A cserére kerülő eszköz szállító általi átvételét a 6. sz. mellékleten kell dokumentálni. (8) A Kbt. hatálya alá tartozó készlet- eszköz beszerzések, szolgáltatások, beruházások, felújítások esetén csak a Kbt. és a KbSz. szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a döntés szerinti szállítóval, kivitelezővel szemben történhet kötelezettségvállalás. A Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési értékhatárokat az adott évre vonatkozó költségvetési törvény, illetve annak alapján a KbSz. tartalmazza. (9) Szerződés, megállapodás útján történő kötelezettségvállalásokat az Ávr ának (1) bekezdésének, (szakmai, műszaki teljesítés mennyiségi és minőségi jellemzői, határideje, egységár, fizetendő összeg, a pénzügyi teljesítés módja és feltételei, a kifizetés határideje, többéves kötelezettség esetén évenkénti ütemezése, ellenjegyző neve és keltezéssel ellátott aláírása) és a Ptk. vonatkozó előírásainak megfelelő tartalommal az egyetem honlapján előírt szerződésminták szerint kell elkészíteni. Az iratmintáktól eltérő tartalmú szerződésekkel, gazdasági társaság alapításával, gazdasági társaságban részesedés szerzésével kapcsolatos kötelezettségvállaláshoz az egyetem főtitkárának jogi ellenjegyzése szükséges. 8

9 (10) Közalkalmazotti jogviszony létesítésére, módosítására és megszüntetésére irányuló kötelezettségvállalásra az ESzMSz és a Foglalkoztatási Követelményrendszer alapján munkáltatói jogkörrel rendelkező vezetők jogosultak a vonatkozó hatályos rektori utasítások rendelkezéseinek betartása mellett. (11) Az Ávr ának (1) bekezdése alapján jutalmazásra, ideértve prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetés az egyetem elemi költségvetésében jóváhagyott eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-áig vállalható kötelezettség. (12) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésére, szellemi tevékenység szolgáltatásként, számla ellenében történő megrendelésére az Ávr ának (2) bekezdése és a jelen utasítás előírásai mellett az egyetem honlapján közreadott szerződésminták szerint lehet kötelezettséget vállalni. (13) Az Ávr ának (2) bekezdése alapján az egyetem állományába tartozó közalkalmazott részére megbízási díj, vagy más szerződés alapján díjazás munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben a (12) bekezdés szerint, előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. (14) Az egyetem kezelésében lévő állami vagyonba tartozó ingatlanok átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően, fennmaradó részét az Nftv. 89 (3) bekezdése szerinti jóváhagyással az egyetem vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú ingatlanok állagmegóvási, felújítási, beruházási beleértve a korábban kötött szerződés szerinti PPP (az állami és magánszektor közötti fejlesztési, illetve szolgáltatási együttműködés, Public Private Partnership program) keretében megvalósuló fejlesztéseket is - célra használható fel. A kötelezettségvállalásokat a jóváhagyást és az előirányzatmódosítást követően folyamatosan, de legkésőbb olyan időpontig kell kiadni, hogy a fejlesztési cél az értékesítési javaslatban megjelölt és az állami vagyonért felelős miniszter jóváhagyásában előírt időpontig megvalósuljon. Ellenkező esetben a bevételt az állam részére be kell fizetni. B. Utalványozás 10. Általános szabályok (1) Szakmai utalványozás a szakmai teljesítésigazolást követő vezetői jóváhagyó döntés. 9

10 (2) Pénzügyi teljesítés-utalványozás a kiadás (kifizetés) teljesítésének, a bevétel beszedésének (számlázás, behajtásra intézkedés) vagy elszámolásának elrendelése. (3) Az utalványozás során az utalványozó köteles a gazdálkodási témaszámot megjelölni. (4) A kiadás teljesítésének, illetve a bevétel beszedésének elrendelése (utalványozás) előtt okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag igazolni kell a munka, szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését, az ellenérték összegszerűségét, a kifizetés, illetve a bevétel beszedésének jogosságát. (5) A pénzügyi teljesítést utalványozni csak a szakmai teljesítés igazolásával, gazdálkodási témaszámmal és az 11. -ban felsorolt jogosult személy szakmai utalványozásával ellátott érvényesített és ellenjegyzett, az Ávr. 59 -ában és a PkSz.-ben előírtaknak megfelelő okmányon, számla esetén az utalványrendeleten (7. sz. melléklet) szabad. (6) Az utalványozó fegyelmi és kártérítési felelősséggel tartozik azért, hogy a rendelkezésére álló kiadási előirányzatot az elrendelt kifizetés ne lépje túl. (7) Az utalványozás a munkafolyamatba épített előzetes vezetői ellenőrzés körébe tartozik. 11. Utalványozási jogosultság (1) Szakmai utalványozásra jogosultak az 7. -ban feltüntetett, kötelezettségvállalásra jogosult személyek. (2) A pénzügyi teljesítés utalványozására jogosultak a kincstári pénzforgalom tekintetében a Magyar Államkincstárhoz bejelentett aláíró személyek, a házipénztári készpénzforgalom vonatkozásában a gazdasági főigazgató, vagy az általa erre írásban felhatalmazott megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyek. Az aláírásra jogosult személyeket a kincstári bejelentő karton, illetve a házipénztáraknál kifüggesztett aláírás minta jegyzék tartalmazza. A pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos előírásokat az egyetem Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza. 10

11 C. Ellenjegyzés 12. Általános szabályok (1) A kötelezettségvállalás és utalványozás előzetes ellenjegyzése során elsősorban a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról, a jogszabályban, egyetemi szabályzatokban előírtak betartásáról, valamint a (3) bekezdésben előírt feltételek és követelmények fennállásáról, illetve érvényesüléséről kell meggyőződni. (2) Az ellenjegyzés csak írásban történhet, a kötelezettségvállalás dokumentuma, illetve utalványozásnál az utalványrendelet aláírásával. (3) Az ellenjegyzésre jogosult személynek az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a) a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve még le nem kötött, a kötelezettségvállalás, illetve utalványozás tárgyával összefüggő szabad kiadási előirányzata rendelkezésre áll-e, illetve a befolyt bevétel biztosítja-e a fedezetet, b) az előirányzat felhasználási terv (kiadási-bevételi ütemterv) szerint a kifizetés esedékessé válásának időpontjában a fedezet rendelkezésre áll-e, c) a kötelezettségvállalás, illetve utalványozás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, d) a kötelezettségvállalás, illetve utalványozás megfelel-e a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség Áht.-ban előírt követelményének, e) az utalványozás ellenjegyzése során az a) d) pontokban foglaltak értelemszerű alkalmazásával kell eljárni, továbbá meg kell győződni arról, hogy a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e, f) az utalványrendelet mellé csatolandó okmányok, számlák, bizonylatok megvannak-e. Meg kell győződni továbbá azok alaki és összegszerű helyességéről, meglétéről, teljes körűségéről, a szerződés, a megrendelés, stb. teljesítéséről, a kifizetések, a bevétel beszedés jogosságáról és összegszerűségéről, g) az utalványrendelet kitöltése megfelelő-e, az utalványrendeleten szereplő aláírók illetékesek-e, valamint a forráskijelölés megtörtént-e. (4) Amennyiben a kötelezettségvállalás, illetve utalványozás nem felel meg a (3) bekezdésben előírtaknak arról írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, illetve utalványozót, a rektort és a gazdasági főigazgatót. 11

12 (5) Ha a rektor a (4) bekezdés szerinti tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az ellenjegyzésre, az ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és e tényről az irányító szervet haladéktalanul írásban értesíteni. Az irányító szerv a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül köteles megvizsgálni a bejelentést és kezdeményezni a szükséges intézkedést. (6) Az ellenjegyzőt a kötelezettségvállalóval, illetve az utalványozóval együttes felelősség terheli. 13. Ellenjegyzési jogosultság (1) Ellenjegyzésre jogosult személyek az Áht., az Ávr. és a GSz alapján: a) az Egyetem gazdasági főigazgatója, b) a gazdasági főigazgató által írásban megbízott ba) a Gazdasági Főigazgatóság szervezetébe tartozó vezető beosztású közalkalmazottak, bb) a karok és nem kari jogállású szervezeti egységek pénzügyigazdálkodási feladatait irányító gazdasági vezetői. (2) A gazdasági főigazgató ellenjegyzési hatásköre általános, minden ügykörre kiterjed értékhatárra való tekintet nélkül. A gazdasági főigazgatót általános felelősség terheli az egyetem gazdálkodási tevékenységének folyamatos biztosításáért és a fizetőképesség fenntartásáért. (3) A Gazdasági Főigazgatóság ellenjegyzésre kijelölt vezetőinek hatásköre a 4. sz. mellékletben, illetve írásbeli megbízásban meghatározott ügykörökre és megjelölt értékhatáron belüli kötelezettségvállalásokra, továbbá az utalványozás ellenjegyzésére terjed ki. (4) A karok és más nem kari jogállású szervezeti egységek gazdasági vezetőinek ellenjegyzési hatásköre e szervezetek vezetőinek kötelezettségvállalási és utalványozási hatáskörébe tartozó ügykörökre, és a 4. sz. mellékletben előírt értékhatár alatti kötelezettségvállalásokra terjed ki a szervezet költségvetési előirányzatán belül. (5) A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, illetőleg az utalványozó és ellenjegyző egyazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet. 12

13 14. Jogi ellenjegyzés (1) A szerződések, illetve kötelezettségvállalást tartalmazó egyéb dokumentumok jogi szakvizsgával és ellenjegyzésre jogosultsággal rendelkező személy által történő felülvizsgálatát követően annak felelősségvállalással együtt járó igazolása, hogy az okiratban foglaltak a szükséges alaki és tartalmi kellékekkel rendelkeznek, nem ütköznek kógens jogszabályi előírásokba és az egyetem belső szabályzataiba. A jogi ellenjegyzés az arra jogosult által az okiratra (az esetleges szerződéskísérő lapra) rávezetett szignálással történik. Jelen jogi ellenjegyzés nem azonos az ügyvédekről szóló évi XI. törvény 27. által előírt okirati ellenjegyzéssel, azt nem pótolja, nem helyettesíti. (2) Jogi ellenjegyzésre csak a kötelezettségvállalások alábbi, meghatározott köre esetében van szükség: a) Minden, a rektor kötelezettségvállalását tartalmazó, vagy általa aláírt szerződés. b) Közbeszerzési szerződés, beleértve a központosított közbeszerzési szerződéseket is. c) Közbeszerzésen kívüli, egy gazdasági eseményre vonatkozó, 10 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalás. d) A pályázat elnyerését követően, a pályáztató és az egyetem által kötött szerződés /megállapodás. e) Cégeljárásban: a cégek létesítő okiratai (és annak módosításai) és hozott határozatai. f) A SZIE szerződéseinek megkötéséről, kezeléséről és azok nyilvántartásáról szóló szabályzat szerződés mintáitól eltérő szerződések esetén. g) Minden, 90 nap időtartamot meghaladó folyamatos bérleti szerződés. Egyéb kötelezettségvállalás esetében a jogszerűség tekintetében a felelősség a kötelezettségvállalót terheli D. Szakmai teljesítésigazolás 15. (1) A szakmai teljesítésigazolás az egyetem részére történő, illetve az egyetem által teljesített áruszállításokra, szolgáltatások igénybevételére, illetve nyújtására, beruházások, felújítások elvégzésére irányuló szerződések, megállapodások, megrendelések teljesítését rögzítő dokumentum. A szakmai teljesítés igazolására a munkavégzés, a bejövő számlák, és a kimenő számlák esetében a) munkalapok, munkanaplók, elvégzett munkák átvétele, 13

14 b) átadás-átvételi jegyzőkönyvek, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvek, c) üzembe helyezési okmányok, nyilvántartásba vételi bizonylatok, d) egyéb, a vonatkozó szerződés, megállapodás alapján elkészített okmányok, nyilatkozatok, e) utalványrendelet lap, kiállítása és aláírása útján kerülhet sor. (2) A szakmai teljesítésigazolás dokumentumának megfelelő részletezettséggel tartalmaznia kell a) a teljesítés mennyiségi és minőségi adatait, jellemzőit, b) az esetleges felmerülő kifogásokat, c) a számla összegszerűségére, jogosultságára, a fizetés feltételeire vonatkozó adatokat és információkat, d) a szakmai igazolás aláírására jogosultak sajátkezű névaláírását. (3) A szakmai teljesítés igazolás dokumentumát a teljesítés részben, vagy egészben történő elutasítása esetén is ki kell állítani az elutasítás szakmai és számszaki indoklásával. (4) Készletbeszerzés esetén a raktárra vételt készlet bevételezési bizonylattal, az azonnali felhasználásra történő átvételt az átvevő aláírásával kell igazolni a teljesítés okmányán. (5) Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése, épület építmény beruházás, felújítás műszaki átvétele esetében értékváltozási bizonylatot, üzembe helyezési okmányt, állományba vételi bizonylatot kell készíteni az egyetem Számviteli Politikájának vonatkozó előírásai szerint. (6) Az (1)-(5) bekezdésben felsorolt dokumentumokat mind a bejövő, mind a kimenő számlák könyvelésre kerülő példányaihoz csatolni kell. (7) A szakmai teljesítésigazolás olyan felelősségvállalással együtt járó igazolás, amely az érvényesítés és utalványozás alapja. Bizonyos esetekben pl. beruházásoknál vagy egyéb szakterületeken, szükség lehet arra, hogy megfelelő, speciális felkészültséggel rendelkező munkatárs igazolja a szakmai teljesítést (pl. műszaki átvétel), a teljesítés igazolása ebben az esetben is a kötelezettséget vállaló felelőssége. 14

15 16. Szakmai teljesítés igazolására jogosultak (1) A szakmai teljesítés igazolása a kötelezettségvállalást kiadó szervezeti egységnek a kötelezettségvállalás dokumentumában (szerződés, megállapodás, megrendelés stb.) kijelölt illetve a teljesítést ténylegesen átvevő szakértő alkalmazottjának és közvetlen felettesének hatáskörébe tartozik. A kijelölt közalkalmazott akadályoztatása esetén a kötelezettségvállalásra jogosult vezető köteles más személyt a szakmai teljesítés igazolására kijelölni. (2) Meghatározott esetekben a rektor, a dékán, a gazdasági főigazgató a szakmai teljesítés igazolására speciális képzettséggel rendelkező szakértőt is kijelölhet. E. Érvényesítés 17. Általános szabályok (1) A szakmai teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy az Sztv ában és az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény X. fejezetében rögzített, a számviteli bizonylatokra, illetve a számlákra vonatkozó tartalmi és alaki előírásokat betartották-e. (2) A jogkör gyakorlásának keretében: a. vizsgálni kell, hogy az áruról, illetve szolgáltatásról kiállított számla alaki és tartalmi szempontból megfelel-e a törvényi előírásoknak (a számla kibocsátásának kelte, sorszáma, a teljesítés időpontja, a szállító és a vevő neve, címe, adószáma [2 millió forint feletti ÁFA tartalom, és fordított ÁFA esetén], bankszámla száma, a termék, árú, illetve szolgáltatás megnevezése, a termék vámtarifa- (Vtsz), illetve a szolgáltatás TESZOR száma, adó nélküli egységára, a nettó ellenérték összege, az ÁFA mértéke és összege, a bruttó ellenérték összege). b. ellenőrizni kell a számla összegszerűségét, a fedezet meglétét; c. amennyiben a számla tartalmi, alaki hiányosság miatt, vagy összegszerűségében kifogásolható, úgy az ügyintéző köteles intézkedni a 15

16 számla kibocsátója felé a számla javításáról illetve helyesbítő számla beszerzéséről; d. az áru átvételének, illetve szolgáltatás elvégzésének igazolását (teljesítésigazolás) dokumentálni kell. Amennyiben a számla részletesen tartalmazza az áru megnevezését, típusát, darabszámát és egységárát, akkor annak teljesítési időpontját rá kell vezetni a számlára, egyéb esetben szállítólevéllel kell a teljesítést igazolni. A szállító levélnek tartalmaznia kell az áru megnevezését, típusát, darabszámát, egységárát, átadó-átvevő nevét, az átvétel helyszínét és a dátumot. e. készlet és tárgyi eszköz beszerzésekor a nyilvántartásba vételt igazoló bizonylat meglétét ellenőrizni kell; f. ellenőrizni kell azt is, hogy az érvényesítést megelőző ügymenetben az Áht., Ámr., Áhsz., és e szabályzat, valamint az ügyhöz kapcsolódó egyetemi szabályzatok előírásait betartották-e. (3) Az érvényesítés a teljesítés szakmai igazolásán alapul. Amennyiben az érvényesítéssel megbízott munkatárs hiányosságot állapít meg, köteles a szakmai igazolást kiadó szervezeti egységgel a kapcsolatot felvenni annak érdekében, hogy az okmányokat javítsák, vagy pótolják. (4) Az érvényesítésnek az érvényesítve megjelölésen kívül tartalmaznia kell a megállapított kifizetendő, illetve kiszámlázandó, behajtandó összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását. 18. Érvényesítésre jogosultak (1) Érvényesítést csak a gazdasági főigazgató továbbá az általa átruházott hatáskörben eljáró kari és nem kari jogállású szervezeti egység vezető - által írásban megbízott, legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett pénzügyiszámviteli szakképesítésű dolgozó végezhet. Az érvényesítési hatáskört a munkaköri leírásban rögzíteni kell. 16

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2011 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Értelmező rendelkezések (1) [Az Áht. 36. (7) bekezdés] (1) Kötelezettségvállalás - jogszabályban meghatározott kivétellel

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2011. március 30-től 1 A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

Gazdálkodási Szabályzata

Gazdálkodási Szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Gazdálkodási Szabályzata Budapest 2015.04.23. TARTALOM I. FEJEZET A GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... 4 1. A gazdálkodási szabályzat célja, hatálya... 4 2. A szabályzat jogszabályi

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5525 Füzesgyarmat, Szabadság-tér l. sz. Adószáma: 15725338-2-04 Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről Hatályos: 2014. január 1-től. Bere

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2011. (03.31.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő Testületének Polgármesteri Hivatala 6653-11/2009 13/2009. (XI.05.) számú JEGYZŐI UTASÍTÁS Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012...-től 1 BEVEZETÉS A gazdálkodó szervezet gazdasági szervezete a gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, a vagyon használatával,

Részletesebben

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2006. (XII. 14.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2006. (XI. 30.) BVKt rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére Ügyiratszám: /2015. Ügyintéző: Garai László Előterjesztő: Vén Attila polgármester A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: A napirendet tárgyaló

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. november 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BOM/01/2902/2015. 36/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A területi NFA kötelezettségvállalási és gazdálkodási szabályzata 3525 Miskolc,

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Elfogadva: 2015. március 31., hatályba lép: visszamenőlegesen, 2015. január 1-jén TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalmak...

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje

Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje Óbarok Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény ( továbbiakban: Ötv.) értelmében a képviselő-testület 10/2006. (XI.20) sz. rendeletével

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. december TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 5760 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 5760

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 5760 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 5760 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. augusztus 7., kedd 34. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 20/2012. (VIII. 7.) NGM utasítás a Magyar Államkincstár Szervezeti és

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem. Gazdálkodási Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem. Gazdálkodási Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Gazdálkodási Szabályzata Pécs 2012. Hatályos: 2013. április 29. Tartalomjegyzék Preambulum... 4

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A SEMMELWEIS EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 121/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA (A 2011. december 15-ei módosításokkal egységes szerkezetben) BUDAPEST 2007 Tartalom Bevezető 3 1. Általános rendelkezések 3

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

A PKE Gazdálkodási Szabályzata

A PKE Gazdálkodási Szabályzata A PKE Gazdálkodási Szabályzata Az Egyetemi Tanács 2014. szeptember 29-i ülésén, 85/2014. számú határozatával elfogadta a Gazdálkodási Szabályzatot. Ezzel egyidejűleg a tárgyban kiadott korábbi szabályozás

Részletesebben