KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ÉS UTALVÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT. Az Egyetemi Szenátus 256/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta június

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ÉS UTALVÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT. Az Egyetemi Szenátus 256/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta. 2013. június"

Átírás

1 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ÉS UTALVÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT Az Egyetemi Szenátus 256/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta június

2 A szabályzat célja, hogy a Szent István Egyetem (a továbbiakban egyetem) - a költségvetési gazdálkodás során - eleget tegyen a kötelezettségvállalásra és utalványozásra vonatkozó törvényi és más jogszabályi előírásoknak. Ezen belül kiemelt célkitűzése, hogy az egyetem, és költségvetési előirányzattal rendelkező szervezeti egységei a rendelkezésükre álló jóváhagyott, illetve módosított kiadási előirányzataikat ne lépjék túl, veszteségük (maradványhiány) ne keletkezzen és az egyetem folyamatos fizetőképessége biztosított legyen. A kötelezettségvállalások nyilvántartása az előirányzatok lekötésének, illetve felhasználásának figyelemmel kísérését biztosítja, és alapul szolgál a kötelezettségvállalásokhoz szükséges fedezetvizsgálathoz. Az egyetem kötelezettségvállalási és utalványozási rendjét a vonatkozó jogszabályok alapján, valamint az egyetem belső szabályzataira, különösen a Gazdálkodási Szabályzatra (továbbiakban: GSz) figyelemmel a következők szerint határozom meg. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Általános rendelkezések (1) Az egyetem kincstári körbe tartozó önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. Feladatait, tevékenységeit az adott költségvetési évben a jóváhagyott, illetve módosított költségvetése keretében vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével - a kiadási előirányzatok felhasználásával és a bevételi előirányzatok teljesítésével látja el. 2. A szabályzat jogszabályi és egyéb forrásai (1) Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), (2) A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), (3) A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), (4) A számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.), (5) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormány rendelet, (6) A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), 2

3 (7) A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.), (8) Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), (9) Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.), (10) Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló évi XC. törvény, (11) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény, (12) Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: ESzMSz), (13) Az egyetem Gazdálkodási Szabályzata (a továbbiakban: GSz.), (14) Az egyetem Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzata (a továbbiakban: KbSz.), (15) Az egyetem Pénzkezelési Szabályzata (PkSz.), (16) A Gazdasági Főigazgatóság Ügyrendje (a továbbiakban: GFÜ.). 3. A szabályzat hatálya (1) A szabályzat hatálya az egyetem összes, a GSz 5 -ában felsorolt karára és nem kari jogállású szervezeti egységére és minden gazdasági eseményére kiterjed. 4. (1) Az egyetem feladatait az irányítószerve által jóváhagyott éves költségvetése alapján látja el, a rendelkezésre bocsátott pénzeszközökkel és saját bevételével az Áht., az Ávr. és az Nftv. rendelkezései szerint önállóan gazdálkodik. (1) Az egyetem működésének és költségvetési gazdálkodásának meg kell felelnie az Áht ában előírt szabályszerűség, gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség követelményének. 5. 3

4 II. RÉSZLETES SZABÁLYOK A. Kötelezettségvállalás 6. Általános szabályok (1) Kötelezettségvállalásnak a jóváhagyott éves költségvetés végrehajtása során, az egyetem nevében a feladatok ellátásával, a kiadási előirányzatok felhasználásával és a bevételi előirányzatok teljesítésével, valamint a költségvetésen kívüli programok végrehajtásával összefüggő fizetési, vagy más teljesítési kötelezettség vállalása minősül. (2) A kiadási előirányzat felhasználása során a feladatok végrehajtásával, az üzemeltetéssel és a fenntartással összefüggő kötelezettségvállalásokkal az egyetemnek a foglalkoztatással, eszköz- és készletbeszerzéssel, szolgáltatások igénybevételével és egyéb kiadásokkal (működési kiadások), valamint a felújításokkal, beruházásokkal és egyéb felhalmozási kiadásokkal (felhalmozási kiadások) kapcsolatos fizetési kötelezettsége keletkezik. (3) A bevételi előirányzat teljesítése érdekében szükséges kötelezettségvállalások azok, amelyek által az egyetemnek az alapító okiratban rögzített tevékenységei körében, feladatteljesítési, termék és áruszállítási, szolgáltatás-teljesítési kötelezettsége keletkezik. (4) A (2) és (3) bekezdésben foglalt kötelezettségvállalásokat - a dékán, illetve a nem kari jogállású szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján - témaszámra hivatkozással kell ellátni. A témaszám nyitására vonatkozó javaslatot az 1. sz. melléklet szerinti Gazdálkodási témaszám igénylő lapon kell elkészíteni. (5) Fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni a gazdasági főigazgató, illetve az arra jogosult kijelölt személyek ellenjegyzése után és csak írásban lehet, kivéve az Ávr. 53. (1) b c pontjában felsorolt esetekben. (6) Az előzetes kötelezettségvállalás dokumentumai a Kbt. és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletek, valamint a KbSz. szerint a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladása, ajánlati, ajánlattételi felhívás megküldése. (7) A kötelezettségvállalás dokumentumai a) kinevezési okirat, közalkalmazotti jogviszonyt módosító, megszüntető okirat, közalkalmazottak többletfeladatainak ellátásához kapcsolódó kereset kiegészítés, 4

5 b) megbízási szerződés, c) készlet- és eszközbeszerzésre, szolgáltatás igénybevételére és egyéb működési kiadásokra, beruházásokra, felújításokra és egyéb felhalmozási kiadásokra irányuló, szerződés, megállapodás, valamint az elküldött és visszaigazolt megrendelés, d) termék- és készletértékesítésre, feladatellátásra, szolgáltatás nyújtására, ingatlanok és eszközök tartós vagy eseti bérbeadására vonatkozó szerződés, megállapodás elküldött és visszaigazolt megrendelés, e) pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés aláírt dokumentuma, szerződése, f) kormányhatározat alapján átcsoportosított előirányzat felhasználására tett és a határozat megjelenésétől számított 60 napon belüli intézkedés dokumentuma, g) a Kbt. szerint a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, részvételi ajánlattételi felhívás, a pályázati kiírás, h) továbbá a felsoroltakon kívül minden olyan jognyilatkozat, amelyből fizetési, szolgáltatási, vagy egyéb gazdasági kihatású kötelezettség származik. (8) Az Ávr ának (1) bekezdése alapján a tárgyévi kiadási előirányzat terhére a bevételi előirányzatok teljesítését feltételezve - akkor vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi kifizetés legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-ig megtörténik. A bevételi előirányzatok nem teljesülése esetén a kötelezettségvállalásokat felül kell vizsgálni és intézkedni kell a fedezet mértékéig történő csökkentésükre. (9) Kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező személy sem vállalhat olyan kötelezettséget, melynek pénzügyi kihatása a rendelkezésre álló szabad keretet meghaladja. A jogszerűtlen kötelezettséget vállaló személy kötelezettségvállalási jogát, - a gazdasági főigazgató javaslatára - a rektor köteles felfüggeszteni, és a vétkes személy felelősségre vonásáról, ill. az esetlegesen keletkezett kár megtérítéséről intézkedni. (10) A kötelezettségvállaláshoz az Ávr ának (6) bekezdése alapján az Ávr ának (4) és (7) bekezdése szerint a tízmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó, továbbá a költségvetési felügyelő által meghatározott körben ezen értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalásra (2,0 millió forint) és bevétel beszedésére irányuló intézkedés esetén a költségvetési felügyelő véleményezése szükséges. A kötelezettségvállalás szabályszerű ellenjegyzését csak ezt követően lehet teljesíteni. (11) A következő év(ek) előirányzata terhére csak az Áht. és az Ávr. vonatkozó előírásai szerint vállalható kötelezettség. Éven túli kötelezettségvállalásra a rektor jogosult a gazdasági főigazgató ellenjegyzése mellett. 5

6 (12) A kötelezettségvállalásnak előirányzat felhasználási (likviditási) terven kell alapulnia. Az előirányzat felhasználási tervet a 2. sz. melléklet szerint egyetemi szinten és kari, valamint a nem kari jogállású szervezeti egységek szintjén az éves költségvetési kiadási és bevételi előirányzat-felhasználásának, illetve teljesítésének havonkénti ütemezésével kell elkészíteni. A kiadások ütemezésénél figyelembe kell venni a gyakorlati tapasztalat szerint a rendszeresen ismétlődő kiadásokat és bevételeket, a kötelezettségvállalási dokumentumokon rögzített teljesítési határidőket. A kiadások ütemezését a bevételek (támogatás és saját bevételek) beérkezésének várható üteméhez kell igazítani. Az egyetem előirányzat felhasználási tervét a tárgyévi belső költségvetés elfogadásával a Szenátus fogadja el. (13) Nem szükséges előzetes, írásbeli kötelezettségvállalás pénzügyi szolgáltatás igénybevételére, jogszabályon, jogerős bírósági, hatósági döntésen, vagy más kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség teljesítéséhez. (14) A 6. (13) pontban leírtak kivételével az előzetes kötelezettségvállalásra a szabályzat 3. számú mellékletét kötelező alkalmazni. Előzetes kötelezettségvállalás nélkül kifizetés nem történhet. (15) A dologi és felhalmozási kiadási előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalás és utalványozás folyamatát a 8. számú melléklet tartalmazza. 7. Kötelezettségvállalásra jogosult személyek (1) A kötelezettségvállalásra való jogosultság a kötelezettségvállalások dokumentumainak aláírására vonatkozó felhatalmazás. (2) Kötelezettségvállalásra irányuló aláírási jogosultsággal rendelkeznek: a) Az Ávr ának (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője - a rektor-, vagy az általa megbízott személyek. A rektor kötelezettségvállalási hatásköre általános (minden ügykörre kiterjedő és a költségvetési előirányzatokon belül összeghatárra tekintet nélkül korlátlan). b) Az egyetem rektora által átruházott hatáskörben a GSz 5. -ában felsorolt karok és nem kari jogállású szervezeti egységek vezetői (dékánok, gazdasági főigazgató, főtitkár, főigazgatók, elnök, igazgatók, hivatalvezetők) az általuk vezetett szervezet részére jóváhagyott kiadási előirányzaton belül, annak felhasználása, valamint a bevételi előirányzat teljesítése körében. c) A gazdasági főigazgató és általa írásban felhatalmazott vezetői a rektor által meghatározott értékhatárok között. 6

7 (3) A kötelezettségvállalás során a rektort a rektorhelyettesek, vagy a főtitkár, a gazdasági főigazgatót a GF kijelölt vezetői, a karok és a nem kari jogállású szervezeti egységek vezetőit - akadályoztatásuk esetén - a kijelölt vezetők helyettesíthetik. (4) A kötelezettségvállalásra jogosult személy a kötelezettségvállalás dokumentumát csak az ellenjegyzést követően írhatja alá. 8. Az aláírási jogosultság gyakorlása, nyilvántartása (1) A kötelezettségvállalásra irányuló aláírási jogosultság a 9. -ban foglalt előírások betartása mellett, és a 4. sz. melléklet szerint, korlátozások nélkül, vagy ügykörre, értékhatárra vonatkozó korlátozásokkal gyakorolható. (2) A felhatalmazottak jogosultságukat úgy gyakorolják, hogy a kötelezettségvállalás ellenjegyzéssel és bélyegzővel ellátott a 6. (7) bekezdése szerinti dokumentumát sajátkezű névaláírásukkal látják el. (3) A kötelezettségvállalásra jogosultak neveit és aláírás mintáit, az ügykörre, értékhatárra vonatkozó korlátozásokat a 4. sz. melléklet tartalmazza. Ezen melléklet egyben a kötelezettségvállalásra vonatkozó jogosultságok nyilvántartására is szolgál. A jogosultak személyében és/vagy a jogosultságok terjedelmében bekövetkező változás nem igényli jelen szabályzat módosítását. A 4. sz. mellékletben történő átvezetésre a rektor jóváhagyását követően a gazdasági főigazgató jogosult. (4) A kötelezettségvállalásra irányuló aláírási jogosultság megadásáról, terjedelmének megváltoztatásáról, a jogosultság megvonásáról a gazdasági főigazgató előterjesztése alapján a rektor dönt. 9. A kötelezettségvállalási jogosultság gyakorlásának egyes feltételei és korlátai (1) A ,- Ft-ot elérő és meghaladó kötelezettségvállalásra csak a rektor jogosult a gazdasági főigazgató ellenjegyzése mellett, a költségvetési felügyelő véleményezését követően. (2) Gazdasági társaság alapításával, gazdasági társaságban részesedés szerzésével, tőkeemeléssel és kivonással kapcsolatos kötelezettségvállaláshoz az ESzMSz alapján a Szenátus jóváhagyó döntése szükséges, az Nftv. rendelkezéseinek megtartása mellett. 7

8 (3) A , - Ft-ot elérő, vagy meghaladó összegű kötelezettségvállaláshoz, valamint azon pályázatokhoz, amelyhez önrész biztosítása szükséges a Szenátus jóváhagyó döntése szükséges. (4) Épület-, építmény felújítással és beruházással, ingatlanvásárlással kapcsolatos kötelezettség értékhatárra való tekintet nélkül a Beruházási és Üzemeltetési Igazgatóság Építészeti és Ingatlangazdálkodási Főosztály véleményezésével, csak a gazdasági főigazgató ellenjegyzése mellett vállalható, a vonatkozó jogszabályokban előírt eljárások és az MNV Zrt. engedélyét követően. (5) A 4. sz. melléklet szerinti értékhatárt elérő, illetve meghaladó összegű, új vagy használt gépek, berendezések, felszerelések, járművek beszerzésével kapcsolatos kötelezettség a Beruházási és Üzemeltetési Igazgatóság Műszaki és Üzemeltetési Főosztály véleményezésével és a gazdasági főigazgató ellenjegyzésével vállalható. (6) Az Informatikai Központ bonyolítja az informatikai hálózathoz, szerverekhez és szerverközponthoz szükséges eszközök beszerzését. Egyéb informatikai eszközök beszerzését az Informatikai Központ egyetértése és szakmai jóváhagyása után a szervezeti egységek önállóan végezhetik a Beszerzési és közbeszerzési szabályzat figyelembe vételével. (7) Tárgyi eszköz beszerzésre irányuló kötelezettségvállalások körében eszközcsere esetén kötelező feltétel, hogy meglévő tárgyi eszköz helyett csak akkor szerezhető be új tárgyi eszköz, ha a meglévő tárgyi eszköz nulláig leíródott, vagy megsemmisült, továbbá, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált, elavult, vagy üzemeltetése gazdaságtalan az egyetem minősítése szerint. A minősítést az analitikus tárgyi eszköz nyilvántartás adatai, illetve az előírt feltételek fennállásának megállapítása alapján kell elvégezni, és az 5. sz. melléklet szerinti bizonylaton rögzíteni. E minősítés megadására informatikai, illetve műszaki szakvélemény szükséges. A cserére kerülő eszköz szállító általi átvételét a 6. sz. mellékleten kell dokumentálni. (8) A Kbt. hatálya alá tartozó készlet- eszköz beszerzések, szolgáltatások, beruházások, felújítások esetén csak a Kbt. és a KbSz. szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a döntés szerinti szállítóval, kivitelezővel szemben történhet kötelezettségvállalás. A Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési értékhatárokat az adott évre vonatkozó költségvetési törvény, illetve annak alapján a KbSz. tartalmazza. (9) Szerződés, megállapodás útján történő kötelezettségvállalásokat az Ávr ának (1) bekezdésének, (szakmai, műszaki teljesítés mennyiségi és minőségi jellemzői, határideje, egységár, fizetendő összeg, a pénzügyi teljesítés módja és feltételei, a kifizetés határideje, többéves kötelezettség esetén évenkénti ütemezése, ellenjegyző neve és keltezéssel ellátott aláírása) és a Ptk. vonatkozó előírásainak megfelelő tartalommal az egyetem honlapján előírt szerződésminták szerint kell elkészíteni. Az iratmintáktól eltérő tartalmú szerződésekkel, gazdasági társaság alapításával, gazdasági társaságban részesedés szerzésével kapcsolatos kötelezettségvállaláshoz az egyetem főtitkárának jogi ellenjegyzése szükséges. 8

9 (10) Közalkalmazotti jogviszony létesítésére, módosítására és megszüntetésére irányuló kötelezettségvállalásra az ESzMSz és a Foglalkoztatási Követelményrendszer alapján munkáltatói jogkörrel rendelkező vezetők jogosultak a vonatkozó hatályos rektori utasítások rendelkezéseinek betartása mellett. (11) Az Ávr ának (1) bekezdése alapján jutalmazásra, ideértve prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetés az egyetem elemi költségvetésében jóváhagyott eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-áig vállalható kötelezettség. (12) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésére, szellemi tevékenység szolgáltatásként, számla ellenében történő megrendelésére az Ávr ának (2) bekezdése és a jelen utasítás előírásai mellett az egyetem honlapján közreadott szerződésminták szerint lehet kötelezettséget vállalni. (13) Az Ávr ának (2) bekezdése alapján az egyetem állományába tartozó közalkalmazott részére megbízási díj, vagy más szerződés alapján díjazás munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben a (12) bekezdés szerint, előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. (14) Az egyetem kezelésében lévő állami vagyonba tartozó ingatlanok átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően, fennmaradó részét az Nftv. 89 (3) bekezdése szerinti jóváhagyással az egyetem vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú ingatlanok állagmegóvási, felújítási, beruházási beleértve a korábban kötött szerződés szerinti PPP (az állami és magánszektor közötti fejlesztési, illetve szolgáltatási együttműködés, Public Private Partnership program) keretében megvalósuló fejlesztéseket is - célra használható fel. A kötelezettségvállalásokat a jóváhagyást és az előirányzatmódosítást követően folyamatosan, de legkésőbb olyan időpontig kell kiadni, hogy a fejlesztési cél az értékesítési javaslatban megjelölt és az állami vagyonért felelős miniszter jóváhagyásában előírt időpontig megvalósuljon. Ellenkező esetben a bevételt az állam részére be kell fizetni. B. Utalványozás 10. Általános szabályok (1) Szakmai utalványozás a szakmai teljesítésigazolást követő vezetői jóváhagyó döntés. 9

10 (2) Pénzügyi teljesítés-utalványozás a kiadás (kifizetés) teljesítésének, a bevétel beszedésének (számlázás, behajtásra intézkedés) vagy elszámolásának elrendelése. (3) Az utalványozás során az utalványozó köteles a gazdálkodási témaszámot megjelölni. (4) A kiadás teljesítésének, illetve a bevétel beszedésének elrendelése (utalványozás) előtt okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag igazolni kell a munka, szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését, az ellenérték összegszerűségét, a kifizetés, illetve a bevétel beszedésének jogosságát. (5) A pénzügyi teljesítést utalványozni csak a szakmai teljesítés igazolásával, gazdálkodási témaszámmal és az 11. -ban felsorolt jogosult személy szakmai utalványozásával ellátott érvényesített és ellenjegyzett, az Ávr. 59 -ában és a PkSz.-ben előírtaknak megfelelő okmányon, számla esetén az utalványrendeleten (7. sz. melléklet) szabad. (6) Az utalványozó fegyelmi és kártérítési felelősséggel tartozik azért, hogy a rendelkezésére álló kiadási előirányzatot az elrendelt kifizetés ne lépje túl. (7) Az utalványozás a munkafolyamatba épített előzetes vezetői ellenőrzés körébe tartozik. 11. Utalványozási jogosultság (1) Szakmai utalványozásra jogosultak az 7. -ban feltüntetett, kötelezettségvállalásra jogosult személyek. (2) A pénzügyi teljesítés utalványozására jogosultak a kincstári pénzforgalom tekintetében a Magyar Államkincstárhoz bejelentett aláíró személyek, a házipénztári készpénzforgalom vonatkozásában a gazdasági főigazgató, vagy az általa erre írásban felhatalmazott megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyek. Az aláírásra jogosult személyeket a kincstári bejelentő karton, illetve a házipénztáraknál kifüggesztett aláírás minta jegyzék tartalmazza. A pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos előírásokat az egyetem Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza. 10

11 C. Ellenjegyzés 12. Általános szabályok (1) A kötelezettségvállalás és utalványozás előzetes ellenjegyzése során elsősorban a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról, a jogszabályban, egyetemi szabályzatokban előírtak betartásáról, valamint a (3) bekezdésben előírt feltételek és követelmények fennállásáról, illetve érvényesüléséről kell meggyőződni. (2) Az ellenjegyzés csak írásban történhet, a kötelezettségvállalás dokumentuma, illetve utalványozásnál az utalványrendelet aláírásával. (3) Az ellenjegyzésre jogosult személynek az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a) a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve még le nem kötött, a kötelezettségvállalás, illetve utalványozás tárgyával összefüggő szabad kiadási előirányzata rendelkezésre áll-e, illetve a befolyt bevétel biztosítja-e a fedezetet, b) az előirányzat felhasználási terv (kiadási-bevételi ütemterv) szerint a kifizetés esedékessé válásának időpontjában a fedezet rendelkezésre áll-e, c) a kötelezettségvállalás, illetve utalványozás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, d) a kötelezettségvállalás, illetve utalványozás megfelel-e a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség Áht.-ban előírt követelményének, e) az utalványozás ellenjegyzése során az a) d) pontokban foglaltak értelemszerű alkalmazásával kell eljárni, továbbá meg kell győződni arról, hogy a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e, f) az utalványrendelet mellé csatolandó okmányok, számlák, bizonylatok megvannak-e. Meg kell győződni továbbá azok alaki és összegszerű helyességéről, meglétéről, teljes körűségéről, a szerződés, a megrendelés, stb. teljesítéséről, a kifizetések, a bevétel beszedés jogosságáról és összegszerűségéről, g) az utalványrendelet kitöltése megfelelő-e, az utalványrendeleten szereplő aláírók illetékesek-e, valamint a forráskijelölés megtörtént-e. (4) Amennyiben a kötelezettségvállalás, illetve utalványozás nem felel meg a (3) bekezdésben előírtaknak arról írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, illetve utalványozót, a rektort és a gazdasági főigazgatót. 11

12 (5) Ha a rektor a (4) bekezdés szerinti tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az ellenjegyzésre, az ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és e tényről az irányító szervet haladéktalanul írásban értesíteni. Az irányító szerv a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül köteles megvizsgálni a bejelentést és kezdeményezni a szükséges intézkedést. (6) Az ellenjegyzőt a kötelezettségvállalóval, illetve az utalványozóval együttes felelősség terheli. 13. Ellenjegyzési jogosultság (1) Ellenjegyzésre jogosult személyek az Áht., az Ávr. és a GSz alapján: a) az Egyetem gazdasági főigazgatója, b) a gazdasági főigazgató által írásban megbízott ba) a Gazdasági Főigazgatóság szervezetébe tartozó vezető beosztású közalkalmazottak, bb) a karok és nem kari jogállású szervezeti egységek pénzügyigazdálkodási feladatait irányító gazdasági vezetői. (2) A gazdasági főigazgató ellenjegyzési hatásköre általános, minden ügykörre kiterjed értékhatárra való tekintet nélkül. A gazdasági főigazgatót általános felelősség terheli az egyetem gazdálkodási tevékenységének folyamatos biztosításáért és a fizetőképesség fenntartásáért. (3) A Gazdasági Főigazgatóság ellenjegyzésre kijelölt vezetőinek hatásköre a 4. sz. mellékletben, illetve írásbeli megbízásban meghatározott ügykörökre és megjelölt értékhatáron belüli kötelezettségvállalásokra, továbbá az utalványozás ellenjegyzésére terjed ki. (4) A karok és más nem kari jogállású szervezeti egységek gazdasági vezetőinek ellenjegyzési hatásköre e szervezetek vezetőinek kötelezettségvállalási és utalványozási hatáskörébe tartozó ügykörökre, és a 4. sz. mellékletben előírt értékhatár alatti kötelezettségvállalásokra terjed ki a szervezet költségvetési előirányzatán belül. (5) A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, illetőleg az utalványozó és ellenjegyző egyazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet. 12

13 14. Jogi ellenjegyzés (1) A szerződések, illetve kötelezettségvállalást tartalmazó egyéb dokumentumok jogi szakvizsgával és ellenjegyzésre jogosultsággal rendelkező személy által történő felülvizsgálatát követően annak felelősségvállalással együtt járó igazolása, hogy az okiratban foglaltak a szükséges alaki és tartalmi kellékekkel rendelkeznek, nem ütköznek kógens jogszabályi előírásokba és az egyetem belső szabályzataiba. A jogi ellenjegyzés az arra jogosult által az okiratra (az esetleges szerződéskísérő lapra) rávezetett szignálással történik. Jelen jogi ellenjegyzés nem azonos az ügyvédekről szóló évi XI. törvény 27. által előírt okirati ellenjegyzéssel, azt nem pótolja, nem helyettesíti. (2) Jogi ellenjegyzésre csak a kötelezettségvállalások alábbi, meghatározott köre esetében van szükség: a) Minden, a rektor kötelezettségvállalását tartalmazó, vagy általa aláírt szerződés. b) Közbeszerzési szerződés, beleértve a központosított közbeszerzési szerződéseket is. c) Közbeszerzésen kívüli, egy gazdasági eseményre vonatkozó, 10 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalás. d) A pályázat elnyerését követően, a pályáztató és az egyetem által kötött szerződés /megállapodás. e) Cégeljárásban: a cégek létesítő okiratai (és annak módosításai) és hozott határozatai. f) A SZIE szerződéseinek megkötéséről, kezeléséről és azok nyilvántartásáról szóló szabályzat szerződés mintáitól eltérő szerződések esetén. g) Minden, 90 nap időtartamot meghaladó folyamatos bérleti szerződés. Egyéb kötelezettségvállalás esetében a jogszerűség tekintetében a felelősség a kötelezettségvállalót terheli D. Szakmai teljesítésigazolás 15. (1) A szakmai teljesítésigazolás az egyetem részére történő, illetve az egyetem által teljesített áruszállításokra, szolgáltatások igénybevételére, illetve nyújtására, beruházások, felújítások elvégzésére irányuló szerződések, megállapodások, megrendelések teljesítését rögzítő dokumentum. A szakmai teljesítés igazolására a munkavégzés, a bejövő számlák, és a kimenő számlák esetében a) munkalapok, munkanaplók, elvégzett munkák átvétele, 13

14 b) átadás-átvételi jegyzőkönyvek, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvek, c) üzembe helyezési okmányok, nyilvántartásba vételi bizonylatok, d) egyéb, a vonatkozó szerződés, megállapodás alapján elkészített okmányok, nyilatkozatok, e) utalványrendelet lap, kiállítása és aláírása útján kerülhet sor. (2) A szakmai teljesítésigazolás dokumentumának megfelelő részletezettséggel tartalmaznia kell a) a teljesítés mennyiségi és minőségi adatait, jellemzőit, b) az esetleges felmerülő kifogásokat, c) a számla összegszerűségére, jogosultságára, a fizetés feltételeire vonatkozó adatokat és információkat, d) a szakmai igazolás aláírására jogosultak sajátkezű névaláírását. (3) A szakmai teljesítés igazolás dokumentumát a teljesítés részben, vagy egészben történő elutasítása esetén is ki kell állítani az elutasítás szakmai és számszaki indoklásával. (4) Készletbeszerzés esetén a raktárra vételt készlet bevételezési bizonylattal, az azonnali felhasználásra történő átvételt az átvevő aláírásával kell igazolni a teljesítés okmányán. (5) Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése, épület építmény beruházás, felújítás műszaki átvétele esetében értékváltozási bizonylatot, üzembe helyezési okmányt, állományba vételi bizonylatot kell készíteni az egyetem Számviteli Politikájának vonatkozó előírásai szerint. (6) Az (1)-(5) bekezdésben felsorolt dokumentumokat mind a bejövő, mind a kimenő számlák könyvelésre kerülő példányaihoz csatolni kell. (7) A szakmai teljesítésigazolás olyan felelősségvállalással együtt járó igazolás, amely az érvényesítés és utalványozás alapja. Bizonyos esetekben pl. beruházásoknál vagy egyéb szakterületeken, szükség lehet arra, hogy megfelelő, speciális felkészültséggel rendelkező munkatárs igazolja a szakmai teljesítést (pl. műszaki átvétel), a teljesítés igazolása ebben az esetben is a kötelezettséget vállaló felelőssége. 14

15 16. Szakmai teljesítés igazolására jogosultak (1) A szakmai teljesítés igazolása a kötelezettségvállalást kiadó szervezeti egységnek a kötelezettségvállalás dokumentumában (szerződés, megállapodás, megrendelés stb.) kijelölt illetve a teljesítést ténylegesen átvevő szakértő alkalmazottjának és közvetlen felettesének hatáskörébe tartozik. A kijelölt közalkalmazott akadályoztatása esetén a kötelezettségvállalásra jogosult vezető köteles más személyt a szakmai teljesítés igazolására kijelölni. (2) Meghatározott esetekben a rektor, a dékán, a gazdasági főigazgató a szakmai teljesítés igazolására speciális képzettséggel rendelkező szakértőt is kijelölhet. E. Érvényesítés 17. Általános szabályok (1) A szakmai teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy az Sztv ában és az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény X. fejezetében rögzített, a számviteli bizonylatokra, illetve a számlákra vonatkozó tartalmi és alaki előírásokat betartották-e. (2) A jogkör gyakorlásának keretében: a. vizsgálni kell, hogy az áruról, illetve szolgáltatásról kiállított számla alaki és tartalmi szempontból megfelel-e a törvényi előírásoknak (a számla kibocsátásának kelte, sorszáma, a teljesítés időpontja, a szállító és a vevő neve, címe, adószáma [2 millió forint feletti ÁFA tartalom, és fordított ÁFA esetén], bankszámla száma, a termék, árú, illetve szolgáltatás megnevezése, a termék vámtarifa- (Vtsz), illetve a szolgáltatás TESZOR száma, adó nélküli egységára, a nettó ellenérték összege, az ÁFA mértéke és összege, a bruttó ellenérték összege). b. ellenőrizni kell a számla összegszerűségét, a fedezet meglétét; c. amennyiben a számla tartalmi, alaki hiányosság miatt, vagy összegszerűségében kifogásolható, úgy az ügyintéző köteles intézkedni a 15

16 számla kibocsátója felé a számla javításáról illetve helyesbítő számla beszerzéséről; d. az áru átvételének, illetve szolgáltatás elvégzésének igazolását (teljesítésigazolás) dokumentálni kell. Amennyiben a számla részletesen tartalmazza az áru megnevezését, típusát, darabszámát és egységárát, akkor annak teljesítési időpontját rá kell vezetni a számlára, egyéb esetben szállítólevéllel kell a teljesítést igazolni. A szállító levélnek tartalmaznia kell az áru megnevezését, típusát, darabszámát, egységárát, átadó-átvevő nevét, az átvétel helyszínét és a dátumot. e. készlet és tárgyi eszköz beszerzésekor a nyilvántartásba vételt igazoló bizonylat meglétét ellenőrizni kell; f. ellenőrizni kell azt is, hogy az érvényesítést megelőző ügymenetben az Áht., Ámr., Áhsz., és e szabályzat, valamint az ügyhöz kapcsolódó egyetemi szabályzatok előírásait betartották-e. (3) Az érvényesítés a teljesítés szakmai igazolásán alapul. Amennyiben az érvényesítéssel megbízott munkatárs hiányosságot állapít meg, köteles a szakmai igazolást kiadó szervezeti egységgel a kapcsolatot felvenni annak érdekében, hogy az okmányokat javítsák, vagy pótolják. (4) Az érvényesítésnek az érvényesítve megjelölésen kívül tartalmaznia kell a megállapított kifizetendő, illetve kiszámlázandó, behajtandó összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását. 18. Érvényesítésre jogosultak (1) Érvényesítést csak a gazdasági főigazgató továbbá az általa átruházott hatáskörben eljáró kari és nem kari jogállású szervezeti egység vezető - által írásban megbízott, legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett pénzügyiszámviteli szakképesítésű dolgozó végezhet. Az érvényesítési hatáskört a munkaköri leírásban rögzíteni kell. 16

17 F. Összeférhetetlenség 19. Az összeférhetetlenség szabályai (1) Az Ávr a alapján (a) (b) (c) A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, illetőleg az utalványozó és az ellenjegyző - ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet. Az érvényesítést végző és a szakmai teljesítést igazoló, illetve az utalványozó nem lehet azonos személy. Kötelezettségvállalási, utalványozási, pénzügyi ellenjegyzési, szakmai teljesítésigazolási és érvényesítési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységet közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el. (2) Összeférhetetlenség esetén más jogosult személy aláírása szükséges, vagy a helyettesítés szabályait figyelembe véve kell eljárni. (3) A kötelezettségvállaló és utalványozó azonos személy is lehet. (4) Nem lehet kötelezettséget vállalni olyan egyéni vállalkozóval, társasággal, gazdálkodó szervezettel szemben akivel, amellyel a hatályban lévő rektori utasítás tiltó rendelkezést tartalmaz. G. Nyilvántartások 20. A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó nyilvántartások az egyetem működési, és felhalmozási kiadásai és bevételei, valamint vagyongazdálkodása körében (1) A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan az Ávr ában előírtak szerinti tartalommal olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalások összege. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy abból a kötelezettségvállalásokról szóló döntésekhez szükséges adatok (kötelezettségvállalással lekötött előirányzat, kötelezettségvállalással le nem kötött szabad előirányzat, annak bevételi forrása, a kötelezettségvállalás nyilvántartási száma, a kötelezettségvállalás dokumentumainak iktatószáma, vagy más azonosító 17

18 száma, kelte, a kötelezettségvállalás tárgya, összege, kifizetési határidők, jogosultak, kötelezettség-teljesítési adatok, kötelezettség vállaló neve) naprakészen rendelkezésre álljanak. (2) A kötelezettségvállalások nyilvántartását a Gazdasági Főigazgatóság az EOS integrált rendszerében az egyetem számlarendjében foglaltak szerint vezeti, ahová minden kötelezettségvállalást az aláírt dokumentum (szerződés, megállapodás, megrendelés stb.) alapján be kell jegyezni. (3) A hosszú távú kötelezettségekről külön-külön nyilvántartást kell vezetni. (4) A nyilvántartásokat költségvetési (naptári) évenként elkülönítetten kell vezetni és éven belül folyamatos sorszámmal ellátni. (5) A nyilvántartásban csak okmánnyal alátámasztott kötelezettségek szerepelhetnek. (6) A közalkalmazotti kinevezések másodpéldányait az illetményszámfejtő helyen a munkaügyi tasakban kell tárolni. (7) A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítő szerződések nyilvántartása a gazdasági főigazgatónak, illetve a karok és nem kari jogállású szervezeti egységek gazdasági vezetőinek, illetve az általuk megbízottaknak feladata és felelőssége. (8) A kötelezettségvállalást kezdeményező, kiadó, lebonyolító szervezeti egység köteles a kötelezettségvállalási okmány egy példányát a nyilvántartást végző szervezet részére a kötelezettségvállalás kiadásával egyidejűleg átadni. (9) Biztosítani kell, hogy a kötelezettségvállalás nyilvántartás adatai a kötelezettségvállalásokról szóló döntésekhez folyamatosan a felhasználók rendelkezésére álljanak. 21. A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó nyilvántartások az egyetem hallgatóinak juttatásai és befizetései körében (1) Az egyetem hallgatói részére történő kifizetésekkel (pl. ösztöndíj) és a hallgatók által fizetendő díjakkal, térítésekkel (pl. tandíj, eljárásdíj, stb.) kapcsolatos kötelezettségvállalásokat, teljesítéseket, ezek bizonylatait, valamint a fizetési hátralékokat, illetve kintlévőségeket az egyetem a Neptun tanulmányi rendszer pénzügyi moduljában tartja nyilván. 18

19 H. Egyéb rendelkezések 22. (1) Amennyiben az egyetem gazdálkodási stabilitása, likviditási helyzete indokolja a rektor, illetve a gazdasági főigazgató az általuk átruházott kötelezettségvállalási és pénzügyi ellenjegyzési jogokat korlátozhatja. III. Záró és hatályba léptető rendelkezések 23. Záró intézkedések (1) Ezen szabályzat előírásait az ESzMSz és a Gazdálkodási Szabályzat, valamint a kapcsolódó előírásokat tartalmazó más egyetemi szabályzatokkal és rektori utasításokkal együttesen kell alkalmazni. (2) A jelen utasítás július 1-től lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejűleg a 235/2011/2012. SZT. határozattal elfogadott szabályzat hatályát veszíti. Gödöllő, június

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János utca 1. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Náray-Szabó Gábor főigazgató 2 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB és/vagy vállalkozás és/vagy

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2014 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA 2014 BEVEZETÉS Az FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje Martonvásár, 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató A

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás. Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás. Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL Érvényes: 2014. december 1. napjától

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2011 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Ötvöskónyi Község Önkormányzata

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Ötvöskónyi Község Önkormányzata 1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás Ötvöskónyi Község Önkormányzata KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szabályzat) Érvényes: 2014.

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 4400 Nyíregyháza Városmajor u. 2. 2015. 04. 01. 1 GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

Részletesebben

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015.

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015. BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015. Balatonakarattya Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) operatív gazdálkodásával kapcsolatos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA 4. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 5. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS,

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos: 2015. június 27. napjától)

Részletesebben

Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására

Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására Az Egyetemi Szenátus 258/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta 2013. június Preambulum A Szent István

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata. Hatályos: 2014. április 1.

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata. Hatályos: 2014. április 1. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata Hatályos: 2014. április 1. 1. Pénzgazdálkodási jogkörök szabályozása...3 Elszámolóház pénzgazdálkodási

Részletesebben

Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez

Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez A kötelezettségvállalástól a számlázásig A kötelezettségvállalással kapcsolatos legfontosabb alapfogalmak a következőek: a.) kötelezettségvállalás:

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI Oldal: 1/17 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS, SZAKMAI TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJE, SZABÁLYAI A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN

Részletesebben

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés. beleértve a. bankszámla feletti rendelkezési jogokat. és a

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés. beleértve a. bankszámla feletti rendelkezési jogokat. és a Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 3/2010. sz. Főigazgatói Utasítás Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés Szabályzatáról beleértve a bankszámla feletti

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS- ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS- ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 5. melléklet Az ÓBUDAI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS,

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata és a Lőrinci Cigány Nemzetiségi Önkormányzata közötti gazdálkodási szabályokra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

5/2012. (III. 22.) OBH

5/2012. (III. 22.) OBH Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 5/2012. (III. 22.) OBH utasítása a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Kálló Község

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

I. Felvételi javaslat, kinevezés módosítás

I. Felvételi javaslat, kinevezés módosítás I. Felvételi javaslat, kinevezés módosítás Felvételi javaslatot, kinevezés módosítására irányuló feljegyzést kizárólag az személyügyi feladatokat ellátó munkatársai indíthatnak. Kapcsolódó dokumentumok:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Értelmező rendelkezések (1) [Az Áht. 36. (7) bekezdés] (1) Kötelezettségvállalás - jogszabályban meghatározott kivétellel

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdálkodási Szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdálkodási Szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdálkodási Szabályzata a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről Jóváhagyta: Pelle

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés dátuma: 2013. 08.01 Kibocsátó: Felelős igazgatóság: Bay Zoltán Kutatási Nonprofit Kft. Gazdasági

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 120/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzati

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje kerül az ülésre előterjesztésre. A létszám meghatározásakor

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

5/2013. számú A GAZDÁLKODÁS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás

5/2013. számú A GAZDÁLKODÁS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás Ikt.sz: 3003-12/2013/Sz. 5/2013. számú Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A GAZDÁLKODÁS RENDJÉRŐL Érvényes: 2013. március 1-jétől 1 1. A Szabályzat hatálya,

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata képviseli: Riz Levente polgármester, ( a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Budapest

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: l 350-2/2014. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena, Tarné Stuber Éva Mell.: 1 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról az EG-03I számú, Intézményi előirányzatok

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére AJKA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI Ö N K O R M Á N Y ZATA 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-101 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 03/0037-5/2015. Előterjesztést készítette: Dömötör Norbert elnök Tárgy:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tura Város Önkormányzata (képviseli Szendrei Ferenc polgármester, székhely: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1., bankszámlaszám: 12001008-00379356-00100008,

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. I. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételei

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. I. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételei EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészt Kerepes Nagyközség Önkormányzata (székhely:2144. Kerepes, Vörösmarty u. 2.; adószám: 15736118-2-13, törzsszám: 736118), képviseli Franka Tibor polgármester,

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére

Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére)

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

Győri Filharmonikus Zenekar

Győri Filharmonikus Zenekar Győri Filharmonikus Zenekar Ü G Y R E N D Az Intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Érvényes: 2013. január 1.-től Jóváhagyta:... igazgató Ü G Y R E N D A Győri Filharmonikus

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A SEMMELWEIS EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A SEMMELWEIS EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013 Tartalom Bevezetés....3 1. A kötelezettségvállalási rendszer kulcsfogalmainak értelmezése..3 2. Az összeférhetetlenség szabályozása...7

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Mágocsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.- 32. -ai szerint előírt éves i tervet a költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni Az éves i terv

Részletesebben

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 12/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5525 Füzesgyarmat, Szabadság-tér l. sz. Adószáma: 15725338-2-04 Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről Hatályos: 2014. január 1-től. Bere

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. február 27-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás és adatszolgáltatás rendjéről Érvényes:

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép.

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(VI.26.) rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.2.) rendelet módosításáról Kóspallag Község

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT RudabányaVárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS ÉRVÉNYESÍTÉS,

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott 9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Melléklet az 5. napirendi ponthoz amely létrejött egyrészről Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 2523

Részletesebben