KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ÉS UTALVÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT. Az Egyetemi Szenátus 256/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta június

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ÉS UTALVÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT. Az Egyetemi Szenátus 256/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta. 2013. június"

Átírás

1 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ÉS UTALVÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT Az Egyetemi Szenátus 256/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta június

2 A szabályzat célja, hogy a Szent István Egyetem (a továbbiakban egyetem) - a költségvetési gazdálkodás során - eleget tegyen a kötelezettségvállalásra és utalványozásra vonatkozó törvényi és más jogszabályi előírásoknak. Ezen belül kiemelt célkitűzése, hogy az egyetem, és költségvetési előirányzattal rendelkező szervezeti egységei a rendelkezésükre álló jóváhagyott, illetve módosított kiadási előirányzataikat ne lépjék túl, veszteségük (maradványhiány) ne keletkezzen és az egyetem folyamatos fizetőképessége biztosított legyen. A kötelezettségvállalások nyilvántartása az előirányzatok lekötésének, illetve felhasználásának figyelemmel kísérését biztosítja, és alapul szolgál a kötelezettségvállalásokhoz szükséges fedezetvizsgálathoz. Az egyetem kötelezettségvállalási és utalványozási rendjét a vonatkozó jogszabályok alapján, valamint az egyetem belső szabályzataira, különösen a Gazdálkodási Szabályzatra (továbbiakban: GSz) figyelemmel a következők szerint határozom meg. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Általános rendelkezések (1) Az egyetem kincstári körbe tartozó önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. Feladatait, tevékenységeit az adott költségvetési évben a jóváhagyott, illetve módosított költségvetése keretében vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével - a kiadási előirányzatok felhasználásával és a bevételi előirányzatok teljesítésével látja el. 2. A szabályzat jogszabályi és egyéb forrásai (1) Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), (2) A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), (3) A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), (4) A számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.), (5) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormány rendelet, (6) A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), 2

3 (7) A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.), (8) Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), (9) Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.), (10) Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló évi XC. törvény, (11) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény, (12) Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: ESzMSz), (13) Az egyetem Gazdálkodási Szabályzata (a továbbiakban: GSz.), (14) Az egyetem Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzata (a továbbiakban: KbSz.), (15) Az egyetem Pénzkezelési Szabályzata (PkSz.), (16) A Gazdasági Főigazgatóság Ügyrendje (a továbbiakban: GFÜ.). 3. A szabályzat hatálya (1) A szabályzat hatálya az egyetem összes, a GSz 5 -ában felsorolt karára és nem kari jogállású szervezeti egységére és minden gazdasági eseményére kiterjed. 4. (1) Az egyetem feladatait az irányítószerve által jóváhagyott éves költségvetése alapján látja el, a rendelkezésre bocsátott pénzeszközökkel és saját bevételével az Áht., az Ávr. és az Nftv. rendelkezései szerint önállóan gazdálkodik. (1) Az egyetem működésének és költségvetési gazdálkodásának meg kell felelnie az Áht ában előírt szabályszerűség, gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség követelményének. 5. 3

4 II. RÉSZLETES SZABÁLYOK A. Kötelezettségvállalás 6. Általános szabályok (1) Kötelezettségvállalásnak a jóváhagyott éves költségvetés végrehajtása során, az egyetem nevében a feladatok ellátásával, a kiadási előirányzatok felhasználásával és a bevételi előirányzatok teljesítésével, valamint a költségvetésen kívüli programok végrehajtásával összefüggő fizetési, vagy más teljesítési kötelezettség vállalása minősül. (2) A kiadási előirányzat felhasználása során a feladatok végrehajtásával, az üzemeltetéssel és a fenntartással összefüggő kötelezettségvállalásokkal az egyetemnek a foglalkoztatással, eszköz- és készletbeszerzéssel, szolgáltatások igénybevételével és egyéb kiadásokkal (működési kiadások), valamint a felújításokkal, beruházásokkal és egyéb felhalmozási kiadásokkal (felhalmozási kiadások) kapcsolatos fizetési kötelezettsége keletkezik. (3) A bevételi előirányzat teljesítése érdekében szükséges kötelezettségvállalások azok, amelyek által az egyetemnek az alapító okiratban rögzített tevékenységei körében, feladatteljesítési, termék és áruszállítási, szolgáltatás-teljesítési kötelezettsége keletkezik. (4) A (2) és (3) bekezdésben foglalt kötelezettségvállalásokat - a dékán, illetve a nem kari jogállású szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján - témaszámra hivatkozással kell ellátni. A témaszám nyitására vonatkozó javaslatot az 1. sz. melléklet szerinti Gazdálkodási témaszám igénylő lapon kell elkészíteni. (5) Fizetési, vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni a gazdasági főigazgató, illetve az arra jogosult kijelölt személyek ellenjegyzése után és csak írásban lehet, kivéve az Ávr. 53. (1) b c pontjában felsorolt esetekben. (6) Az előzetes kötelezettségvállalás dokumentumai a Kbt. és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletek, valamint a KbSz. szerint a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladása, ajánlati, ajánlattételi felhívás megküldése. (7) A kötelezettségvállalás dokumentumai a) kinevezési okirat, közalkalmazotti jogviszonyt módosító, megszüntető okirat, közalkalmazottak többletfeladatainak ellátásához kapcsolódó kereset kiegészítés, 4

5 b) megbízási szerződés, c) készlet- és eszközbeszerzésre, szolgáltatás igénybevételére és egyéb működési kiadásokra, beruházásokra, felújításokra és egyéb felhalmozási kiadásokra irányuló, szerződés, megállapodás, valamint az elküldött és visszaigazolt megrendelés, d) termék- és készletértékesítésre, feladatellátásra, szolgáltatás nyújtására, ingatlanok és eszközök tartós vagy eseti bérbeadására vonatkozó szerződés, megállapodás elküldött és visszaigazolt megrendelés, e) pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés aláírt dokumentuma, szerződése, f) kormányhatározat alapján átcsoportosított előirányzat felhasználására tett és a határozat megjelenésétől számított 60 napon belüli intézkedés dokumentuma, g) a Kbt. szerint a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, részvételi ajánlattételi felhívás, a pályázati kiírás, h) továbbá a felsoroltakon kívül minden olyan jognyilatkozat, amelyből fizetési, szolgáltatási, vagy egyéb gazdasági kihatású kötelezettség származik. (8) Az Ávr ának (1) bekezdése alapján a tárgyévi kiadási előirányzat terhére a bevételi előirányzatok teljesítését feltételezve - akkor vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi kifizetés legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-ig megtörténik. A bevételi előirányzatok nem teljesülése esetén a kötelezettségvállalásokat felül kell vizsgálni és intézkedni kell a fedezet mértékéig történő csökkentésükre. (9) Kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező személy sem vállalhat olyan kötelezettséget, melynek pénzügyi kihatása a rendelkezésre álló szabad keretet meghaladja. A jogszerűtlen kötelezettséget vállaló személy kötelezettségvállalási jogát, - a gazdasági főigazgató javaslatára - a rektor köteles felfüggeszteni, és a vétkes személy felelősségre vonásáról, ill. az esetlegesen keletkezett kár megtérítéséről intézkedni. (10) A kötelezettségvállaláshoz az Ávr ának (6) bekezdése alapján az Ávr ának (4) és (7) bekezdése szerint a tízmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó, továbbá a költségvetési felügyelő által meghatározott körben ezen értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalásra (2,0 millió forint) és bevétel beszedésére irányuló intézkedés esetén a költségvetési felügyelő véleményezése szükséges. A kötelezettségvállalás szabályszerű ellenjegyzését csak ezt követően lehet teljesíteni. (11) A következő év(ek) előirányzata terhére csak az Áht. és az Ávr. vonatkozó előírásai szerint vállalható kötelezettség. Éven túli kötelezettségvállalásra a rektor jogosult a gazdasági főigazgató ellenjegyzése mellett. 5

6 (12) A kötelezettségvállalásnak előirányzat felhasználási (likviditási) terven kell alapulnia. Az előirányzat felhasználási tervet a 2. sz. melléklet szerint egyetemi szinten és kari, valamint a nem kari jogállású szervezeti egységek szintjén az éves költségvetési kiadási és bevételi előirányzat-felhasználásának, illetve teljesítésének havonkénti ütemezésével kell elkészíteni. A kiadások ütemezésénél figyelembe kell venni a gyakorlati tapasztalat szerint a rendszeresen ismétlődő kiadásokat és bevételeket, a kötelezettségvállalási dokumentumokon rögzített teljesítési határidőket. A kiadások ütemezését a bevételek (támogatás és saját bevételek) beérkezésének várható üteméhez kell igazítani. Az egyetem előirányzat felhasználási tervét a tárgyévi belső költségvetés elfogadásával a Szenátus fogadja el. (13) Nem szükséges előzetes, írásbeli kötelezettségvállalás pénzügyi szolgáltatás igénybevételére, jogszabályon, jogerős bírósági, hatósági döntésen, vagy más kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség teljesítéséhez. (14) A 6. (13) pontban leírtak kivételével az előzetes kötelezettségvállalásra a szabályzat 3. számú mellékletét kötelező alkalmazni. Előzetes kötelezettségvállalás nélkül kifizetés nem történhet. (15) A dologi és felhalmozási kiadási előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalás és utalványozás folyamatát a 8. számú melléklet tartalmazza. 7. Kötelezettségvállalásra jogosult személyek (1) A kötelezettségvállalásra való jogosultság a kötelezettségvállalások dokumentumainak aláírására vonatkozó felhatalmazás. (2) Kötelezettségvállalásra irányuló aláírási jogosultsággal rendelkeznek: a) Az Ávr ának (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője - a rektor-, vagy az általa megbízott személyek. A rektor kötelezettségvállalási hatásköre általános (minden ügykörre kiterjedő és a költségvetési előirányzatokon belül összeghatárra tekintet nélkül korlátlan). b) Az egyetem rektora által átruházott hatáskörben a GSz 5. -ában felsorolt karok és nem kari jogállású szervezeti egységek vezetői (dékánok, gazdasági főigazgató, főtitkár, főigazgatók, elnök, igazgatók, hivatalvezetők) az általuk vezetett szervezet részére jóváhagyott kiadási előirányzaton belül, annak felhasználása, valamint a bevételi előirányzat teljesítése körében. c) A gazdasági főigazgató és általa írásban felhatalmazott vezetői a rektor által meghatározott értékhatárok között. 6

7 (3) A kötelezettségvállalás során a rektort a rektorhelyettesek, vagy a főtitkár, a gazdasági főigazgatót a GF kijelölt vezetői, a karok és a nem kari jogállású szervezeti egységek vezetőit - akadályoztatásuk esetén - a kijelölt vezetők helyettesíthetik. (4) A kötelezettségvállalásra jogosult személy a kötelezettségvállalás dokumentumát csak az ellenjegyzést követően írhatja alá. 8. Az aláírási jogosultság gyakorlása, nyilvántartása (1) A kötelezettségvállalásra irányuló aláírási jogosultság a 9. -ban foglalt előírások betartása mellett, és a 4. sz. melléklet szerint, korlátozások nélkül, vagy ügykörre, értékhatárra vonatkozó korlátozásokkal gyakorolható. (2) A felhatalmazottak jogosultságukat úgy gyakorolják, hogy a kötelezettségvállalás ellenjegyzéssel és bélyegzővel ellátott a 6. (7) bekezdése szerinti dokumentumát sajátkezű névaláírásukkal látják el. (3) A kötelezettségvállalásra jogosultak neveit és aláírás mintáit, az ügykörre, értékhatárra vonatkozó korlátozásokat a 4. sz. melléklet tartalmazza. Ezen melléklet egyben a kötelezettségvállalásra vonatkozó jogosultságok nyilvántartására is szolgál. A jogosultak személyében és/vagy a jogosultságok terjedelmében bekövetkező változás nem igényli jelen szabályzat módosítását. A 4. sz. mellékletben történő átvezetésre a rektor jóváhagyását követően a gazdasági főigazgató jogosult. (4) A kötelezettségvállalásra irányuló aláírási jogosultság megadásáról, terjedelmének megváltoztatásáról, a jogosultság megvonásáról a gazdasági főigazgató előterjesztése alapján a rektor dönt. 9. A kötelezettségvállalási jogosultság gyakorlásának egyes feltételei és korlátai (1) A ,- Ft-ot elérő és meghaladó kötelezettségvállalásra csak a rektor jogosult a gazdasági főigazgató ellenjegyzése mellett, a költségvetési felügyelő véleményezését követően. (2) Gazdasági társaság alapításával, gazdasági társaságban részesedés szerzésével, tőkeemeléssel és kivonással kapcsolatos kötelezettségvállaláshoz az ESzMSz alapján a Szenátus jóváhagyó döntése szükséges, az Nftv. rendelkezéseinek megtartása mellett. 7

8 (3) A , - Ft-ot elérő, vagy meghaladó összegű kötelezettségvállaláshoz, valamint azon pályázatokhoz, amelyhez önrész biztosítása szükséges a Szenátus jóváhagyó döntése szükséges. (4) Épület-, építmény felújítással és beruházással, ingatlanvásárlással kapcsolatos kötelezettség értékhatárra való tekintet nélkül a Beruházási és Üzemeltetési Igazgatóság Építészeti és Ingatlangazdálkodási Főosztály véleményezésével, csak a gazdasági főigazgató ellenjegyzése mellett vállalható, a vonatkozó jogszabályokban előírt eljárások és az MNV Zrt. engedélyét követően. (5) A 4. sz. melléklet szerinti értékhatárt elérő, illetve meghaladó összegű, új vagy használt gépek, berendezések, felszerelések, járművek beszerzésével kapcsolatos kötelezettség a Beruházási és Üzemeltetési Igazgatóság Műszaki és Üzemeltetési Főosztály véleményezésével és a gazdasági főigazgató ellenjegyzésével vállalható. (6) Az Informatikai Központ bonyolítja az informatikai hálózathoz, szerverekhez és szerverközponthoz szükséges eszközök beszerzését. Egyéb informatikai eszközök beszerzését az Informatikai Központ egyetértése és szakmai jóváhagyása után a szervezeti egységek önállóan végezhetik a Beszerzési és közbeszerzési szabályzat figyelembe vételével. (7) Tárgyi eszköz beszerzésre irányuló kötelezettségvállalások körében eszközcsere esetén kötelező feltétel, hogy meglévő tárgyi eszköz helyett csak akkor szerezhető be új tárgyi eszköz, ha a meglévő tárgyi eszköz nulláig leíródott, vagy megsemmisült, továbbá, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált, elavult, vagy üzemeltetése gazdaságtalan az egyetem minősítése szerint. A minősítést az analitikus tárgyi eszköz nyilvántartás adatai, illetve az előírt feltételek fennállásának megállapítása alapján kell elvégezni, és az 5. sz. melléklet szerinti bizonylaton rögzíteni. E minősítés megadására informatikai, illetve műszaki szakvélemény szükséges. A cserére kerülő eszköz szállító általi átvételét a 6. sz. mellékleten kell dokumentálni. (8) A Kbt. hatálya alá tartozó készlet- eszköz beszerzések, szolgáltatások, beruházások, felújítások esetén csak a Kbt. és a KbSz. szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a döntés szerinti szállítóval, kivitelezővel szemben történhet kötelezettségvállalás. A Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési értékhatárokat az adott évre vonatkozó költségvetési törvény, illetve annak alapján a KbSz. tartalmazza. (9) Szerződés, megállapodás útján történő kötelezettségvállalásokat az Ávr ának (1) bekezdésének, (szakmai, műszaki teljesítés mennyiségi és minőségi jellemzői, határideje, egységár, fizetendő összeg, a pénzügyi teljesítés módja és feltételei, a kifizetés határideje, többéves kötelezettség esetén évenkénti ütemezése, ellenjegyző neve és keltezéssel ellátott aláírása) és a Ptk. vonatkozó előírásainak megfelelő tartalommal az egyetem honlapján előírt szerződésminták szerint kell elkészíteni. Az iratmintáktól eltérő tartalmú szerződésekkel, gazdasági társaság alapításával, gazdasági társaságban részesedés szerzésével kapcsolatos kötelezettségvállaláshoz az egyetem főtitkárának jogi ellenjegyzése szükséges. 8

9 (10) Közalkalmazotti jogviszony létesítésére, módosítására és megszüntetésére irányuló kötelezettségvállalásra az ESzMSz és a Foglalkoztatási Követelményrendszer alapján munkáltatói jogkörrel rendelkező vezetők jogosultak a vonatkozó hatályos rektori utasítások rendelkezéseinek betartása mellett. (11) Az Ávr ának (1) bekezdése alapján jutalmazásra, ideértve prémium címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából történő kifizetés az egyetem elemi költségvetésében jóváhagyott eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-áig vállalható kötelezettség. (12) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésére, szellemi tevékenység szolgáltatásként, számla ellenében történő megrendelésére az Ávr ának (2) bekezdése és a jelen utasítás előírásai mellett az egyetem honlapján közreadott szerződésminták szerint lehet kötelezettséget vállalni. (13) Az Ávr ának (2) bekezdése alapján az egyetem állományába tartozó közalkalmazott részére megbízási díj, vagy más szerződés alapján díjazás munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben a (12) bekezdés szerint, előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. (14) Az egyetem kezelésében lévő állami vagyonba tartozó ingatlanok átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően, fennmaradó részét az Nftv. 89 (3) bekezdése szerinti jóváhagyással az egyetem vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú ingatlanok állagmegóvási, felújítási, beruházási beleértve a korábban kötött szerződés szerinti PPP (az állami és magánszektor közötti fejlesztési, illetve szolgáltatási együttműködés, Public Private Partnership program) keretében megvalósuló fejlesztéseket is - célra használható fel. A kötelezettségvállalásokat a jóváhagyást és az előirányzatmódosítást követően folyamatosan, de legkésőbb olyan időpontig kell kiadni, hogy a fejlesztési cél az értékesítési javaslatban megjelölt és az állami vagyonért felelős miniszter jóváhagyásában előírt időpontig megvalósuljon. Ellenkező esetben a bevételt az állam részére be kell fizetni. B. Utalványozás 10. Általános szabályok (1) Szakmai utalványozás a szakmai teljesítésigazolást követő vezetői jóváhagyó döntés. 9

10 (2) Pénzügyi teljesítés-utalványozás a kiadás (kifizetés) teljesítésének, a bevétel beszedésének (számlázás, behajtásra intézkedés) vagy elszámolásának elrendelése. (3) Az utalványozás során az utalványozó köteles a gazdálkodási témaszámot megjelölni. (4) A kiadás teljesítésének, illetve a bevétel beszedésének elrendelése (utalványozás) előtt okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag igazolni kell a munka, szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését, az ellenérték összegszerűségét, a kifizetés, illetve a bevétel beszedésének jogosságát. (5) A pénzügyi teljesítést utalványozni csak a szakmai teljesítés igazolásával, gazdálkodási témaszámmal és az 11. -ban felsorolt jogosult személy szakmai utalványozásával ellátott érvényesített és ellenjegyzett, az Ávr. 59 -ában és a PkSz.-ben előírtaknak megfelelő okmányon, számla esetén az utalványrendeleten (7. sz. melléklet) szabad. (6) Az utalványozó fegyelmi és kártérítési felelősséggel tartozik azért, hogy a rendelkezésére álló kiadási előirányzatot az elrendelt kifizetés ne lépje túl. (7) Az utalványozás a munkafolyamatba épített előzetes vezetői ellenőrzés körébe tartozik. 11. Utalványozási jogosultság (1) Szakmai utalványozásra jogosultak az 7. -ban feltüntetett, kötelezettségvállalásra jogosult személyek. (2) A pénzügyi teljesítés utalványozására jogosultak a kincstári pénzforgalom tekintetében a Magyar Államkincstárhoz bejelentett aláíró személyek, a házipénztári készpénzforgalom vonatkozásában a gazdasági főigazgató, vagy az általa erre írásban felhatalmazott megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyek. Az aláírásra jogosult személyeket a kincstári bejelentő karton, illetve a házipénztáraknál kifüggesztett aláírás minta jegyzék tartalmazza. A pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos előírásokat az egyetem Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza. 10

11 C. Ellenjegyzés 12. Általános szabályok (1) A kötelezettségvállalás és utalványozás előzetes ellenjegyzése során elsősorban a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról, a jogszabályban, egyetemi szabályzatokban előírtak betartásáról, valamint a (3) bekezdésben előírt feltételek és követelmények fennállásáról, illetve érvényesüléséről kell meggyőződni. (2) Az ellenjegyzés csak írásban történhet, a kötelezettségvállalás dokumentuma, illetve utalványozásnál az utalványrendelet aláírásával. (3) Az ellenjegyzésre jogosult személynek az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a) a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve még le nem kötött, a kötelezettségvállalás, illetve utalványozás tárgyával összefüggő szabad kiadási előirányzata rendelkezésre áll-e, illetve a befolyt bevétel biztosítja-e a fedezetet, b) az előirányzat felhasználási terv (kiadási-bevételi ütemterv) szerint a kifizetés esedékessé válásának időpontjában a fedezet rendelkezésre áll-e, c) a kötelezettségvállalás, illetve utalványozás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, d) a kötelezettségvállalás, illetve utalványozás megfelel-e a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség Áht.-ban előírt követelményének, e) az utalványozás ellenjegyzése során az a) d) pontokban foglaltak értelemszerű alkalmazásával kell eljárni, továbbá meg kell győződni arról, hogy a szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e, f) az utalványrendelet mellé csatolandó okmányok, számlák, bizonylatok megvannak-e. Meg kell győződni továbbá azok alaki és összegszerű helyességéről, meglétéről, teljes körűségéről, a szerződés, a megrendelés, stb. teljesítéséről, a kifizetések, a bevétel beszedés jogosságáról és összegszerűségéről, g) az utalványrendelet kitöltése megfelelő-e, az utalványrendeleten szereplő aláírók illetékesek-e, valamint a forráskijelölés megtörtént-e. (4) Amennyiben a kötelezettségvállalás, illetve utalványozás nem felel meg a (3) bekezdésben előírtaknak arról írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, illetve utalványozót, a rektort és a gazdasági főigazgatót. 11

12 (5) Ha a rektor a (4) bekezdés szerinti tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az ellenjegyzésre, az ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és e tényről az irányító szervet haladéktalanul írásban értesíteni. Az irányító szerv a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül köteles megvizsgálni a bejelentést és kezdeményezni a szükséges intézkedést. (6) Az ellenjegyzőt a kötelezettségvállalóval, illetve az utalványozóval együttes felelősség terheli. 13. Ellenjegyzési jogosultság (1) Ellenjegyzésre jogosult személyek az Áht., az Ávr. és a GSz alapján: a) az Egyetem gazdasági főigazgatója, b) a gazdasági főigazgató által írásban megbízott ba) a Gazdasági Főigazgatóság szervezetébe tartozó vezető beosztású közalkalmazottak, bb) a karok és nem kari jogállású szervezeti egységek pénzügyigazdálkodási feladatait irányító gazdasági vezetői. (2) A gazdasági főigazgató ellenjegyzési hatásköre általános, minden ügykörre kiterjed értékhatárra való tekintet nélkül. A gazdasági főigazgatót általános felelősség terheli az egyetem gazdálkodási tevékenységének folyamatos biztosításáért és a fizetőképesség fenntartásáért. (3) A Gazdasági Főigazgatóság ellenjegyzésre kijelölt vezetőinek hatásköre a 4. sz. mellékletben, illetve írásbeli megbízásban meghatározott ügykörökre és megjelölt értékhatáron belüli kötelezettségvállalásokra, továbbá az utalványozás ellenjegyzésére terjed ki. (4) A karok és más nem kari jogállású szervezeti egységek gazdasági vezetőinek ellenjegyzési hatásköre e szervezetek vezetőinek kötelezettségvállalási és utalványozási hatáskörébe tartozó ügykörökre, és a 4. sz. mellékletben előírt értékhatár alatti kötelezettségvállalásokra terjed ki a szervezet költségvetési előirányzatán belül. (5) A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, illetőleg az utalványozó és ellenjegyző egyazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet. 12

13 14. Jogi ellenjegyzés (1) A szerződések, illetve kötelezettségvállalást tartalmazó egyéb dokumentumok jogi szakvizsgával és ellenjegyzésre jogosultsággal rendelkező személy által történő felülvizsgálatát követően annak felelősségvállalással együtt járó igazolása, hogy az okiratban foglaltak a szükséges alaki és tartalmi kellékekkel rendelkeznek, nem ütköznek kógens jogszabályi előírásokba és az egyetem belső szabályzataiba. A jogi ellenjegyzés az arra jogosult által az okiratra (az esetleges szerződéskísérő lapra) rávezetett szignálással történik. Jelen jogi ellenjegyzés nem azonos az ügyvédekről szóló évi XI. törvény 27. által előírt okirati ellenjegyzéssel, azt nem pótolja, nem helyettesíti. (2) Jogi ellenjegyzésre csak a kötelezettségvállalások alábbi, meghatározott köre esetében van szükség: a) Minden, a rektor kötelezettségvállalását tartalmazó, vagy általa aláírt szerződés. b) Közbeszerzési szerződés, beleértve a központosított közbeszerzési szerződéseket is. c) Közbeszerzésen kívüli, egy gazdasági eseményre vonatkozó, 10 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalás. d) A pályázat elnyerését követően, a pályáztató és az egyetem által kötött szerződés /megállapodás. e) Cégeljárásban: a cégek létesítő okiratai (és annak módosításai) és hozott határozatai. f) A SZIE szerződéseinek megkötéséről, kezeléséről és azok nyilvántartásáról szóló szabályzat szerződés mintáitól eltérő szerződések esetén. g) Minden, 90 nap időtartamot meghaladó folyamatos bérleti szerződés. Egyéb kötelezettségvállalás esetében a jogszerűség tekintetében a felelősség a kötelezettségvállalót terheli D. Szakmai teljesítésigazolás 15. (1) A szakmai teljesítésigazolás az egyetem részére történő, illetve az egyetem által teljesített áruszállításokra, szolgáltatások igénybevételére, illetve nyújtására, beruházások, felújítások elvégzésére irányuló szerződések, megállapodások, megrendelések teljesítését rögzítő dokumentum. A szakmai teljesítés igazolására a munkavégzés, a bejövő számlák, és a kimenő számlák esetében a) munkalapok, munkanaplók, elvégzett munkák átvétele, 13

14 b) átadás-átvételi jegyzőkönyvek, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvek, c) üzembe helyezési okmányok, nyilvántartásba vételi bizonylatok, d) egyéb, a vonatkozó szerződés, megállapodás alapján elkészített okmányok, nyilatkozatok, e) utalványrendelet lap, kiállítása és aláírása útján kerülhet sor. (2) A szakmai teljesítésigazolás dokumentumának megfelelő részletezettséggel tartalmaznia kell a) a teljesítés mennyiségi és minőségi adatait, jellemzőit, b) az esetleges felmerülő kifogásokat, c) a számla összegszerűségére, jogosultságára, a fizetés feltételeire vonatkozó adatokat és információkat, d) a szakmai igazolás aláírására jogosultak sajátkezű névaláírását. (3) A szakmai teljesítés igazolás dokumentumát a teljesítés részben, vagy egészben történő elutasítása esetén is ki kell állítani az elutasítás szakmai és számszaki indoklásával. (4) Készletbeszerzés esetén a raktárra vételt készlet bevételezési bizonylattal, az azonnali felhasználásra történő átvételt az átvevő aláírásával kell igazolni a teljesítés okmányán. (5) Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése, épület építmény beruházás, felújítás műszaki átvétele esetében értékváltozási bizonylatot, üzembe helyezési okmányt, állományba vételi bizonylatot kell készíteni az egyetem Számviteli Politikájának vonatkozó előírásai szerint. (6) Az (1)-(5) bekezdésben felsorolt dokumentumokat mind a bejövő, mind a kimenő számlák könyvelésre kerülő példányaihoz csatolni kell. (7) A szakmai teljesítésigazolás olyan felelősségvállalással együtt járó igazolás, amely az érvényesítés és utalványozás alapja. Bizonyos esetekben pl. beruházásoknál vagy egyéb szakterületeken, szükség lehet arra, hogy megfelelő, speciális felkészültséggel rendelkező munkatárs igazolja a szakmai teljesítést (pl. műszaki átvétel), a teljesítés igazolása ebben az esetben is a kötelezettséget vállaló felelőssége. 14

15 16. Szakmai teljesítés igazolására jogosultak (1) A szakmai teljesítés igazolása a kötelezettségvállalást kiadó szervezeti egységnek a kötelezettségvállalás dokumentumában (szerződés, megállapodás, megrendelés stb.) kijelölt illetve a teljesítést ténylegesen átvevő szakértő alkalmazottjának és közvetlen felettesének hatáskörébe tartozik. A kijelölt közalkalmazott akadályoztatása esetén a kötelezettségvállalásra jogosult vezető köteles más személyt a szakmai teljesítés igazolására kijelölni. (2) Meghatározott esetekben a rektor, a dékán, a gazdasági főigazgató a szakmai teljesítés igazolására speciális képzettséggel rendelkező szakértőt is kijelölhet. E. Érvényesítés 17. Általános szabályok (1) A szakmai teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy az Sztv ában és az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény X. fejezetében rögzített, a számviteli bizonylatokra, illetve a számlákra vonatkozó tartalmi és alaki előírásokat betartották-e. (2) A jogkör gyakorlásának keretében: a. vizsgálni kell, hogy az áruról, illetve szolgáltatásról kiállított számla alaki és tartalmi szempontból megfelel-e a törvényi előírásoknak (a számla kibocsátásának kelte, sorszáma, a teljesítés időpontja, a szállító és a vevő neve, címe, adószáma [2 millió forint feletti ÁFA tartalom, és fordított ÁFA esetén], bankszámla száma, a termék, árú, illetve szolgáltatás megnevezése, a termék vámtarifa- (Vtsz), illetve a szolgáltatás TESZOR száma, adó nélküli egységára, a nettó ellenérték összege, az ÁFA mértéke és összege, a bruttó ellenérték összege). b. ellenőrizni kell a számla összegszerűségét, a fedezet meglétét; c. amennyiben a számla tartalmi, alaki hiányosság miatt, vagy összegszerűségében kifogásolható, úgy az ügyintéző köteles intézkedni a 15

16 számla kibocsátója felé a számla javításáról illetve helyesbítő számla beszerzéséről; d. az áru átvételének, illetve szolgáltatás elvégzésének igazolását (teljesítésigazolás) dokumentálni kell. Amennyiben a számla részletesen tartalmazza az áru megnevezését, típusát, darabszámát és egységárát, akkor annak teljesítési időpontját rá kell vezetni a számlára, egyéb esetben szállítólevéllel kell a teljesítést igazolni. A szállító levélnek tartalmaznia kell az áru megnevezését, típusát, darabszámát, egységárát, átadó-átvevő nevét, az átvétel helyszínét és a dátumot. e. készlet és tárgyi eszköz beszerzésekor a nyilvántartásba vételt igazoló bizonylat meglétét ellenőrizni kell; f. ellenőrizni kell azt is, hogy az érvényesítést megelőző ügymenetben az Áht., Ámr., Áhsz., és e szabályzat, valamint az ügyhöz kapcsolódó egyetemi szabályzatok előírásait betartották-e. (3) Az érvényesítés a teljesítés szakmai igazolásán alapul. Amennyiben az érvényesítéssel megbízott munkatárs hiányosságot állapít meg, köteles a szakmai igazolást kiadó szervezeti egységgel a kapcsolatot felvenni annak érdekében, hogy az okmányokat javítsák, vagy pótolják. (4) Az érvényesítésnek az érvényesítve megjelölésen kívül tartalmaznia kell a megállapított kifizetendő, illetve kiszámlázandó, behajtandó összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását. 18. Érvényesítésre jogosultak (1) Érvényesítést csak a gazdasági főigazgató továbbá az általa átruházott hatáskörben eljáró kari és nem kari jogállású szervezeti egység vezető - által írásban megbízott, legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett pénzügyiszámviteli szakképesítésű dolgozó végezhet. Az érvényesítési hatáskört a munkaköri leírásban rögzíteni kell. 16

17 F. Összeférhetetlenség 19. Az összeférhetetlenség szabályai (1) Az Ávr a alapján (a) (b) (c) A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, illetőleg az utalványozó és az ellenjegyző - ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet. Az érvényesítést végző és a szakmai teljesítést igazoló, illetve az utalványozó nem lehet azonos személy. Kötelezettségvállalási, utalványozási, pénzügyi ellenjegyzési, szakmai teljesítésigazolási és érvényesítési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységet közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el. (2) Összeférhetetlenség esetén más jogosult személy aláírása szükséges, vagy a helyettesítés szabályait figyelembe véve kell eljárni. (3) A kötelezettségvállaló és utalványozó azonos személy is lehet. (4) Nem lehet kötelezettséget vállalni olyan egyéni vállalkozóval, társasággal, gazdálkodó szervezettel szemben akivel, amellyel a hatályban lévő rektori utasítás tiltó rendelkezést tartalmaz. G. Nyilvántartások 20. A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó nyilvántartások az egyetem működési, és felhalmozási kiadásai és bevételei, valamint vagyongazdálkodása körében (1) A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan az Ávr ában előírtak szerinti tartalommal olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalások összege. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy abból a kötelezettségvállalásokról szóló döntésekhez szükséges adatok (kötelezettségvállalással lekötött előirányzat, kötelezettségvállalással le nem kötött szabad előirányzat, annak bevételi forrása, a kötelezettségvállalás nyilvántartási száma, a kötelezettségvállalás dokumentumainak iktatószáma, vagy más azonosító 17

18 száma, kelte, a kötelezettségvállalás tárgya, összege, kifizetési határidők, jogosultak, kötelezettség-teljesítési adatok, kötelezettség vállaló neve) naprakészen rendelkezésre álljanak. (2) A kötelezettségvállalások nyilvántartását a Gazdasági Főigazgatóság az EOS integrált rendszerében az egyetem számlarendjében foglaltak szerint vezeti, ahová minden kötelezettségvállalást az aláírt dokumentum (szerződés, megállapodás, megrendelés stb.) alapján be kell jegyezni. (3) A hosszú távú kötelezettségekről külön-külön nyilvántartást kell vezetni. (4) A nyilvántartásokat költségvetési (naptári) évenként elkülönítetten kell vezetni és éven belül folyamatos sorszámmal ellátni. (5) A nyilvántartásban csak okmánnyal alátámasztott kötelezettségek szerepelhetnek. (6) A közalkalmazotti kinevezések másodpéldányait az illetményszámfejtő helyen a munkaügyi tasakban kell tárolni. (7) A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítő szerződések nyilvántartása a gazdasági főigazgatónak, illetve a karok és nem kari jogállású szervezeti egységek gazdasági vezetőinek, illetve az általuk megbízottaknak feladata és felelőssége. (8) A kötelezettségvállalást kezdeményező, kiadó, lebonyolító szervezeti egység köteles a kötelezettségvállalási okmány egy példányát a nyilvántartást végző szervezet részére a kötelezettségvállalás kiadásával egyidejűleg átadni. (9) Biztosítani kell, hogy a kötelezettségvállalás nyilvántartás adatai a kötelezettségvállalásokról szóló döntésekhez folyamatosan a felhasználók rendelkezésére álljanak. 21. A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó nyilvántartások az egyetem hallgatóinak juttatásai és befizetései körében (1) Az egyetem hallgatói részére történő kifizetésekkel (pl. ösztöndíj) és a hallgatók által fizetendő díjakkal, térítésekkel (pl. tandíj, eljárásdíj, stb.) kapcsolatos kötelezettségvállalásokat, teljesítéseket, ezek bizonylatait, valamint a fizetési hátralékokat, illetve kintlévőségeket az egyetem a Neptun tanulmányi rendszer pénzügyi moduljában tartja nyilván. 18

19 H. Egyéb rendelkezések 22. (1) Amennyiben az egyetem gazdálkodási stabilitása, likviditási helyzete indokolja a rektor, illetve a gazdasági főigazgató az általuk átruházott kötelezettségvállalási és pénzügyi ellenjegyzési jogokat korlátozhatja. III. Záró és hatályba léptető rendelkezések 23. Záró intézkedések (1) Ezen szabályzat előírásait az ESzMSz és a Gazdálkodási Szabályzat, valamint a kapcsolódó előírásokat tartalmazó más egyetemi szabályzatokkal és rektori utasításokkal együttesen kell alkalmazni. (2) A jelen utasítás július 1-től lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejűleg a 235/2011/2012. SZT. határozattal elfogadott szabályzat hatályát veszíti. Gödöllő, június

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2015 MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest A Magyar

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János utca 1. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Náray-Szabó Gábor főigazgató 2 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Részletesebben

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Beleg Község Önkormányzata

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Beleg Község Önkormányzata 1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás Beleg Község Önkormányzata KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezet) Érvényes: 2014. december

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat költségvetési gazdálkodása végrehajtásával összefüggő kötelezettségvállalás,

Részletesebben

Kötelezettségvállalási szabályzat

Kötelezettségvállalási szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Kötelezettségvállalási szabályzat (B-08) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS UTALVÁNYOZÁS RENDJÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS UTALVÁNYOZÁS RENDJÉRŐL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS UTALVÁNYOZÁS RENDJÉRŐL BUDAPEST, 2003. június T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Általános rendelkezések A kötelezettségvállalás 3. old.

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON HATÁLYOS: 2015. 04. 15-TŐL TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1. sz. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB és/vagy vállalkozás és/vagy

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2014 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA 2014 BEVEZETÉS Az FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje Martonvásár, 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató A

Részletesebben

5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás. Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás. Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL Érvényes: 2014. december 1. napjától

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2011 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés és az utalványozás rendje). 2016. Az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: A megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások kiegészítése

Részletesebben

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Ötvöskónyi Község Önkormányzata

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Ötvöskónyi Község Önkormányzata 1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás Ötvöskónyi Község Önkormányzata KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szabályzat) Érvényes: 2014.

Részletesebben

Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására

Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására Az Egyetemi Szenátus 258/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta 2013. június Preambulum A Szent István

Részletesebben

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015.

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015. BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015. Balatonakarattya Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) operatív gazdálkodásával kapcsolatos

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata. Hatályos: 2014. április 1.

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata. Hatályos: 2014. április 1. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata Hatályos: 2014. április 1. 1. Pénzgazdálkodási jogkörök szabályozása...3 Elszámolóház pénzgazdálkodási

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos: 2015. június 27. napjától)

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJE SOPRON 2016 HATÁLYOS: 2016. 06. 15-TŐL 1 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya...

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 4400 Nyíregyháza Városmajor u. 2. 2015. 04. 01. 1 GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI Oldal: 1/17 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS, SZAKMAI TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJE, SZABÁLYAI A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN

Részletesebben

Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA

Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA Kötelezettségvállalás nyilvántartásának ellenőrzése Készítette: Győrffi Dezső gyorffi.dezso@gyesgy.hu Tel.: 46/596-271 mobil: 20/9354-016 2015. szeptember

Részletesebben

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés. beleértve a. bankszámla feletti rendelkezési jogokat. és a

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés. beleértve a. bankszámla feletti rendelkezési jogokat. és a Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 3/2010. sz. Főigazgatói Utasítás Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés Szabályzatáról beleértve a bankszámla feletti

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez

Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez A kötelezettségvállalástól a számlázásig A kötelezettségvállalással kapcsolatos legfontosabb alapfogalmak a következőek: a.) kötelezettségvállalás:

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA 4. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 5. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Az utasítás hatálya: a.) alanyi vonatkozásában kiterjed az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (továbbiakban: Fıiskola) Szervezeti és Mőködési Szabályzatában

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS- ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS- ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 5. melléklet Az ÓBUDAI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS,

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata és a Lőrinci Cigány Nemzetiségi Önkormányzata közötti gazdálkodási szabályokra

Részletesebben

Együttműködési megállapodás-tervezet

Együttműködési megállapodás-tervezet Együttműködési megállapodás-tervezet mely létrejött egyrészről Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 2335 Taksony, Fő út 85., adószáma: 15730954.1.13, törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 150/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, ELLENJEGYZÉSI, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI, UTALVÁNYOZÁSI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, ELLENJEGYZÉSI, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI, UTALVÁNYOZÁSI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, ELLENJEGYZÉSI, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI, UTALVÁNYOZÁSI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSI

Részletesebben

5/2012. (III. 22.) OBH

5/2012. (III. 22.) OBH Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 5/2012. (III. 22.) OBH utasítása a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZATA a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás

1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás 1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a Szent István Egyetem Hallgatói Önkormányzat gazdálkodásának szabályozásáról Gödöllő, 2011. A Szent István Egyetem (továbbiakban: SZIE) Szervezeti és Működési

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám:12/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Kálló Község

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

Az utasítás hatálya. Értelmező rendelkezések

Az utasítás hatálya. Értelmező rendelkezések 18/2008. (VII. 7.) számú rektori utasítás 1 az Eötvös Loránd Tudományegyetem kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről [egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Értelmező rendelkezések (1) [Az Áht. 36. (7) bekezdés] (1) Kötelezettségvállalás - jogszabályban meghatározott kivétellel

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás mely létrejött egyrészt Dorog Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Tittmann János polgármester, székhelye: 2500 Dorog, Bécsi út 71., adószám: 15729741-2-11, KSH száma: 15729741-8411-321-11,

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdálkodási Szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdálkodási Szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdálkodási Szabályzata a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről Jóváhagyta: Pelle

Részletesebben

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés készítette: Pusztainé Nádházi Ibolya 2012. TARTALOM I. Általános rendelkezések... 3 II. A

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezet KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA A szabályzat a 2008 január 01-én lép hatályba.. Igazgató A Püspökladány Város Gazdasági

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rendelkezések... 3 A kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás bizonylatai Kötelezettségvállalás n

TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rendelkezések... 3 A kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás bizonylatai Kötelezettségvállalás n Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 5. melléklet 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés dátuma: 2013. 08.01 Kibocsátó: Felelős igazgatóság: Bay Zoltán Kutatási Nonprofit Kft. Gazdasági

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. július 1-től A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje kerül az ülésre előterjesztésre. A létszám meghatározásakor

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS S Z A B Á L Y Z A T

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS S Z A B Á L Y Z A T . Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS S Z A B Á L Y Z A T Készítette:

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉSI, ÉRVÉNYESÍTÉSI, UTALVÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉSI, ÉRVÉNYESÍTÉSI, UTALVÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT 2014. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pusztainé Nádházi Ibolya KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉSI, ÉRVÉNYESÍTÉSI, UTALVÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT A szabályzat 2014. január 01-től lép

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

Balatoni Regionális Történeti. Kutatóintézet, Könyvtár. Kálmán Imre Emlékház. Siófok

Balatoni Regionális Történeti. Kutatóintézet, Könyvtár. Kálmán Imre Emlékház. Siófok Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Siófok Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú melléklete Ügyrend Szabályzat Gazdálkodási melléklete Hatályos: 2016. október

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos: 2015. november 7. napjától)

Részletesebben

Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Erdőtarcsa

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

5/2013. számú A GAZDÁLKODÁS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás

5/2013. számú A GAZDÁLKODÁS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás Ikt.sz: 3003-12/2013/Sz. 5/2013. számú Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A GAZDÁLKODÁS RENDJÉRŐL Érvényes: 2013. március 1-jétől 1 1. A Szabályzat hatálya,

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 120/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzati

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata

Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása Budapest XX. kerületi Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat A szabályzatban a Tiszavárkony Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

I. Felvételi javaslat, kinevezés módosítás

I. Felvételi javaslat, kinevezés módosítás I. Felvételi javaslat, kinevezés módosítás Felvételi javaslatot, kinevezés módosítására irányuló feljegyzést kizárólag az személyügyi feladatokat ellátó munkatársai indíthatnak. Kapcsolódó dokumentumok:

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2017. január 17-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

35/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Gazdálkodási keretszabályzatáról

35/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Gazdálkodási keretszabályzatáról Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/12/240-2/2015. 35/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Gazdálkodási keretszabályzatáról

Részletesebben

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S nemzetiségi együttműködési megállapodás elfogadására Tisztelt Képviselő-Testület! Ezúton terjesztem elő a

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: l 350-2/2014. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena, Tarné Stuber Éva Mell.: 1 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Apor Vilmos Katolikus Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának V.3.6. számú melléklete Beszerzési szabályzat 2013. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szenátusa a főiskolai eszközigényekkel kapcsolatos

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata képviseli: Riz Levente polgármester, ( a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Budapest

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Tervezet

MEGÁLLAPODÁS. Tervezet MEGÁLLAPODÁS Tervezet A Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó, valamint a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény, mint önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben