PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:"

Átírás

1 PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat hatálya kiterjed minden, a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) nevében folytatott vállalkozási tevékenységre. (2) Vállalkozási tevékenység az alaptevékenység veszélyeztetése nélkül nyereség, (haszon), illetőleg vagyonszerzés céljából ellenérték fejében üzletszerűen (piaci alapon) végzett, az Alapító Okiratban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített oktatási, kutatási, fejlesztési, termelési, szolgáltatási, értékesítési, stb. tevékenység. (3) Nem minősül vállalkozási tevékenységnek az Egyetemnek az alapító okiratában meghatározott alaptevékenységén belül az a kiegészítő, kisegítő jellegű tevékenysége, amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. (4) Az Egyetem eszközeinek, szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, az alapító okiratnak megfelelően vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését, és folyó évi bevétele és az előző év(ek) vállalkozási tartaléka fedezi a folyó évi kiadásokat. 2. A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörök (1) A Szenátus engedélyezi a vállalkozási tevékenységet az Egyetemen. (2) A rektor a.) a vállalási engedélykérelem (továbbiakban: engedélykérelem) alapján engedélyezheti a vállalkozási tevékenység folytatását, b.) indokolt esetben eltérést engedélyezhet a megállapított, Egyetemet megillető, - alaptevékenységre fordítandó - bevételaránytól, c.) az értékhatár feletti szerződéseket megköti a megrendelővel. Az értékhatár (a vállalkozás teljes tervezett bevétele ÁFA nélkül): 5 millió forint, d.) dönt az utalványozó személyéről. e.) távollétében fenti jogait rektorhelyettesre átruházhatja. 1

2 (3) A vállalkozási tevékenységben résztvevő átfogó szervezeti egység (továbbiakban résztvevő egység) vezetője a.) ellenjegyzi a vállalkozási engedélykérelmet, b.) dönt az egységet megillető, - alaptevékenységre fordítandó - nyereség felhasználásáról, c.) a vállalási engedélykérelem engedélyezése után, az értékhatár alatti szerződéseket megköti a megrendelővel, d.) távollétében fenti jogait helyettesére átruházhatja. (4) A gazdasági főigazgató a.) szabályozza és ellenőrzi a vállalkozások gazdasági lebonyolítását, b.) ellenjegyzi a megrendelővel kötendő szerződést, c.) dönt a vállalkozási tevékenység során felmerülő kötelezettség-vállalás, bevételek és kiadások ellenjegyzőjének személyéről, (5) Az engedélykérelem előkészítője a.) benyújtja az engedélykérelmet, b.) gondoskodik a szabályos ügyintézésről, c.) javaslatot tesz az utalványozó és az ellenjegyző személyére. (6) Az utalványozó a.) a vállalkozási tevékenység során kötelezettséget vállal, a felmerült bevételeket és kiadásokat utalványozza, b.) a tevékenység befejezését jelzi a gazdasági főigazgatóságnak, c.) szükség esetén elkészíti a vállalási engedélykérelem módosítását, d.) a gazdasági főigazgatóság által elkészített végelszámolást értékhatár feletti vállalkozásnál a rektornak, az az alatti vállalkozásnál a résztvevő egység vezetőjének másolatban eljuttatja. (7) Az ellenjegyző a.) a vállalkozási tevékenység során ellenjegyzi a kötelezettségvállalást, a felmerült bevételeket és kiadásokat, b.) gondoskodik a bizonylatok szabályos ügyintézéséről. 2

3 3. A vállalkozási tevékenység engedélyeztetése, módosítása, a szerződéskötés (1) Ha az Egyetem még nem folytat vállalkozási tevékenységet, akkor résztvevő egység vezetője és a Gazdasági Főigazgató Szenátusi előterjesztést készít a vállalkozási tevékenység megindításáról. (2) Az engedélykérelem tartalmazza: a.) a tevékenység kalkulációját az erre a célra rendszeresített, gazdasági főigazgató által jóváhagyott nyomtatványon, b.) az utalványozó és ellenjegyző személyére tett javaslatot, c.) értékhatár feletti vállalkozásnál a szerződéstervezetet, d.) a vállalkozási tevékenységre vonatkozó szabályokban előírt dokumentumokat. (3) A vállalkozás árkalkulációjába az adott tevékenységgel kapcsolatban felmerülő összes közvetlen költség mellett be kell építeni az intézményi, a kari (a Centrum) stb. általános (rezsi) költségeket (4) Értékhatár feletti vállalkozásnál az engedélykérelmet az előkészítő a Rektori Hivatal Jogi Osztályának nyújtja be, amely azt 3 munkanapon belül véleményezi, egyetértés esetén ellenjegyzi és a rektornak továbbítja, egyet nem értés esetén az előkészítőnek a szükséges módosítások megjelölésével visszaküldi. (5) Értékhatár alatti vállalkozásnál az előkészítő az engedélykérelmet az illetékes résztvevő egység vezetőjének küldi meg. (6) Az engedélyezett vállalási engedélykérelmet (továbbiakban: engedélyt) az előkészítő a gazdasági főigazgatónak ellenjegyzésre megküldi. Ellenjegyzés után a gazdasági főigazgatóság nyilvántartásba veszi, meghatározza a vállalkozást egyértelműen azonosító témaszámot. (7) A gazdasági főigazgatóság általi nyilvántartásba vételt követően az értékhatár alatti szerződéseket a résztvevő egység vezetője aláírja, az értékhatár feletti szerződéseket pedig a rektornak továbbítja aláírásra. Az aláírt szerződést a résztvevő egység vezetője a gazdasági főigazgatónak ellenjegyzésre megküldi. (8) Az engedély módosítására az annak kiadására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 4. A vállalkozási szerződés (1) A vállalkozási szerződés tartalmazza: a.) a szerződő felek pontos megnevezése, címe, bankszámlaszáma, adószáma, b.) a szerződés tárgya, c.) a munkát vállaló szervezeti egység feladatai, d.) az esetleges külső alvállalkozó megnevezése és feladata, e.) a szerződő felek kötelezettségei, f.) a pénzügyi teljesítés módja és feltételei, 3

4 g.) a szerződés ellenértéke, tevékenységi besorolása, az ÁFA mértéke, h.) a vállalkozás keretében létrejövő szellemi alkotásokhoz kapcsolódó jogok, i.) joghatályos nyilatkozattételre feljogosított képviselők megnevezése. 5. A vállalkozás pénzügyi lebonyolítása (1) A vállalkozással kapcsolatos pénzügyi tevékenység lebonyolítására a gazdálkodási szabályzat rendelkezései az irányadók. (2) A vállalkozás kiadásai: a.) a szerződésben rögzített, törvényben meghatározott ÁFA (ha a tevékenység alapján az Egyetem nem igényli vissza az ÁFA-t), b.) a költségvetési befizetési kötelezettség, c.) közvetlen kiadások, (A vállalkozási tevékenység folyó évi bevételeiből - kivéve a vállalkozási tevékenység megkezdésének évét - nem számolható el felhalmozási kiadás, ideértve a tárgyi eszköz felújítást is. Ez alól kivételt képez a minisztériummal, országos hatáskörű szervvel kötött szerződés keretében átvett pénzeszközből történő beszerzés (ha a szerződés azt tartalmazza), valamint a céljelleggel átvett pénzeszköz terhére elszámolt felhalmozási kiadás. Felhalmozási kiadást csak a vállalkozási tartalék terhére lehet teljesíteni.) d.) közvetett kiadások. (3) Eredményt csökkentő tétel az értékcsökkenés. Az értékcsökkenésként elszámolt keret kizárólag tárgyi eszközök pótlására, felújítására használható fel. (4) A vállalkozás bevételei: a vállalkozás bevételei (ide nem értve a vállalkozás bevételei után befizetendő ÁFA-t). (5) A vállalkozási tartalék: a vállalkozási tevékenység együttes eredményének befizetési kötelezettséggel csökkentett része. (6) Vállalkozási eredmény: a vállalkozási tevékenység összes tárgyévi bevételének és a bevételek teljesítése érdekében felmerült valamennyi kiadásnak a különbözete. Ezt az eredményt a költségvetési törvényben előírt befizetési kötelezettség terheli. Nem kell befizetést teljesíteni az eredmény azon része után, amelyet az Egyetem a tárgyévben vagy az azt követő évben alaptevékenysége ellátásához használt fel. Amennyiben az együttes eredményből az Egyetemnek befizetési kötelezettsége keletkezik, az Egyetem az illetékmentességét alaptevékenységére vonatkozólag is elveszíti, emiatt tartalék kizárólag alaptevékenységi kiadás céljára képezhető. (7) A vállalkozás terhére kiadás csak akkor számolható el, ha a vállalkozási szerződés és vállalási engedély egy másolati példányát feldolgozás céljából a Gazdasági Főigazgatóság megkapta. 4

5 6. A vállalkozási tevékenység rész- illetve végelszámolása (1) A vállalkozási tevékenységet minden pénzügyi év végén és annak befejezésekor el kell számolni. (2) A pénzügyi év végén esedékes vagy az utalványozó kérésére év közben készített részelszámolást a Gazdasági Főigazgatóság elkészíti és tájékoztatásul az utalványozónak elküldi. (3) A tevékenység befejezését az utalványozó jelzi a Gazdasági Főigazgatóságnak, amely a végelszámolást elkészíti, és az utalványozónak továbbítja. (4) Az utalványozó a végelszámolást, az engedélyt, továbbá az általa szükségesnek ítélt dokumentumokat értékhatár feletti vállalkozásnál a rektornak, értékhatár alatti vállalkozásnál a szervezeti egység vezetőjének másolatban eljuttatja. 7. Záró rendelkezések (1) Jelen szabályzat a Szenátus által történő elfogadás napján lép hatályba. Pécs, november 2. Dr. Tóth József rektor 5

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2011 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 5760 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 5760

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 5760 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 5760 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. augusztus 7., kedd 34. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 20/2012. (VIII. 7.) NGM utasítás a Magyar Államkincstár Szervezeti és

Részletesebben

8/2012. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Tervében meghatározott alapok felhasználási rendjéről. Alapelvek

8/2012. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Tervében meghatározott alapok felhasználási rendjéről. Alapelvek 8/2012. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Tervében meghatározott alapok felhasználási rendjéről Alapelvek 1. (1) Az egyetemi közös célokat szolgáló, illetve a szervezeti egységekhez

Részletesebben

Gazdálkodási Szabályzata

Gazdálkodási Szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Gazdálkodási Szabályzata Budapest 2015.04.23. TARTALOM I. FEJEZET A GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... 4 1. A gazdálkodási szabályzat célja, hatálya... 4 2. A szabályzat jogszabályi

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. december TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ÉS UTALVÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT. Az Egyetemi Szenátus 256/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta. 2013. június

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ÉS UTALVÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT. Az Egyetemi Szenátus 256/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta. 2013. június KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ÉS UTALVÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT Az Egyetemi Szenátus 256/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta 2013. június A szabályzat célja, hogy a Szent István Egyetem (a továbbiakban egyetem)

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. június TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Elfogadva: 2015. március 31., hatályba lép: visszamenőlegesen, 2015. január 1-jén TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalmak...

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására

Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására Az Egyetemi Szenátus 258/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta 2013. június Preambulum A Szent István

Részletesebben

A SZERZŐDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE

A SZERZŐDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE A Debreceni Egyetem Gazdálkodási Szabályzatának melléklete Debreceni Egyetem A SZERZŐDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 7. napjától 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 7. napjától

DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 7. napjától DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 7. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalmak... 4

Részletesebben

A PKE Gazdálkodási Szabályzata

A PKE Gazdálkodási Szabályzata A PKE Gazdálkodási Szabályzata Az Egyetemi Tanács 2014. szeptember 29-i ülésén, 85/2014. számú határozatával elfogadta a Gazdálkodási Szabályzatot. Ezzel egyidejűleg a tárgyban kiadott korábbi szabályozás

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Értelmező rendelkezések (1) [Az Áht. 36. (7) bekezdés] (1) Kötelezettségvállalás - jogszabályban meghatározott kivétellel

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 3. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERZŐDÉSKÖTÉS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 41. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 41. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök 41. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 19/2011. (VII. 21.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 8075

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata A Pécsi Tudományegyetem közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata Pécs 2011. 2013. április 29. napjától hatályos változat 2 Preambulum A Pécsi

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A SEMMELWEIS EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 121/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA (A 2011. december 15-ei módosításokkal egységes szerkezetben) BUDAPEST 2007 Tartalom Bevezető 3 1. Általános rendelkezések 3

Részletesebben

Elnöki utasítás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és részönkormányzatok gazdálkodási és gazdasági adminisztráció rendjének szabályozására

Elnöki utasítás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és részönkormányzatok gazdálkodási és gazdasági adminisztráció rendjének szabályozására Elnöki utasítás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat és részönkormányzatok gazdálkodási és gazdasági adminisztráció rendjének szabályozására Jelen utasítás célja a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói

Részletesebben

86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN

86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN 86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN BUDAPEST 2007 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4 II. PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSI REND

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. november 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Példány sorszáma: Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Készítette: Dr. Illésné Szilágyi Szilvia Gazdasági Igazgató Ellenőrizte: Virágh Andrea Belső Ellenőr Dr. Borzi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem. Gazdálkodási Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem. Gazdálkodási Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Gazdálkodási Szabályzata Pécs 2012. Hatályos: 2013. április 29. Tartalomjegyzék Preambulum... 4

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek 19. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 18/2012. (IV. 27.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezet költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére Ügyiratszám: /2015. Ügyintéző: Garai László Előterjesztő: Vén Attila polgármester A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: A napirendet tárgyaló

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata Pécs 2014. 2014. július 22. napjától hatályos változat Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Eszközök és források

Részletesebben