A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos: június 27. napjától)

2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Értelmező rendelkezések... 3 II. RÉSZ... 4 Általános szabályok... 4 A kötelezettségvállalás... 4 A pénzügyi ellenjegyzés... 6 A jogi ellenjegyzés... 7 A teljesítés igazolása... 8 A gazdasági vezetői rendelkezés... 8 Az érvényesítés... 8 Az utalványozás... 9 Összeférhetetlenség Jogosultságok nyilvántartása Intézményi kötelezettségvállalási folyamat Bér-, létszám kötelezettségvállalás rendje A kötelezettségvállalás nyilvántartása, adatszolgáltatás III. RÉSZ Vegyes és záró rendelkezések... 14

3 PREAMBULUM Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és annak módosításai, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és annak módosításai, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) alapján a Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Gazdálkodási Szabályzatában foglaltak figyelembevételével a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés (pénzügyi és jogi), teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás rendjét az alábbiakban szabályozza. I. RÉSZ Általános rendelkezések A Szabályzat hatálya 1. (1) A szabályzat hatálya kiterjed a Főiskola valamennyi szervezeti egységére, szervezetére, a Főiskolával közalkalmazotti, hallgatói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állókra. 2. Jelen szabályok alkalmazásában Értelmező rendelkezések a) kötelezettségvállalás: minden olyan írásbeli jognyilatkozat, amelyből a Főiskola terhére fizetési vagy más gazdasági kihatású teljesítési kötelezettség keletkezik. Olyan szabályszerűen megtett írásbeli jognyilatkozat, amely a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, kinevezésre, szerződés (megállapodás), megrendelés megkötésére, pénzben kifejezhető értékű szolgáltatás, árubeszerzés vagy beruházás, felújítás igénybe vételére irányul. Kötelezettségvállalás kizárólag az ellenjegyzésére jogosult személy aláírásával történhet. előzetes kötelezettségvállalás: a közbeszerzés/beszerzés megkezdéseként a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladása, ajánlati, ajánlattételi felhívás megküldése. Ezen intézkedések kiadására - ideértve az annak vállalására és ellenjegyzésére vonatkozó előírásokat is - a kötelezettségvállalás általános szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a lekötött keretet fel kell szabadítani, amennyiben az intézkedést visszavonják. b) pénzügyi ellenjegyzés: annak igazolása, hogy a kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre áll, nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó, hatályos szabályokat. c) jogi ellenjegyzés: annak írásban történő igazolása, hogy a kötelezettségvállalás dokumentumai a jogszabályoknak és az irányítás egyéb jogi eszközeinek megfelelnek. d) a teljesítés igazolása: az arra jogosultnak szakmailag igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, a kötelezettségvállalás teljesítését. e) gazdasági vezetői rendelkezés: a gazdasági igazgató, a Gazdasági Főosztály vezetője, a Gazdasági Főosztály Pénzügyi Osztályának vezetője, a karok gazdasági és műszaki osztályvezetőinek és a Nyelvvizsga Központ gazdasági vezetőjének nyilatkozata, rendelkezése arról, hogy a Főiskola gazdálkodási szabályzatában meghatározott felelősséggel, a gazdálkodási keret terhére történt kötelezettségvállalások alapján elrendelik a jogszabályban rögzített érvényesítéssel és utalványozással azonos felelősség mellett a költségvetés végrehajtása során keletkezett kiadások teljesítését. 3

4 f) érvényesítés: a kiadás teljesítése előtt a teljesítés igazolás és a gazdasági vezető rendelkezés alapján azok jogosságának, összegszerűségének, a fedezet meglétének, a vonatkozó jogszabályokban és a Főiskola belső szabályzataiban előírtaknak való megfelelőség ellenőrzése, igazolása. g) utalványozás: kiadás teljesítésének, bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelése, kivéve a 10. (6) bekezdésében felsoroltakat. h) cégszerű aláírás: A cégszerű aláírás akként történik, hogy a Főiskola képviseletére jogosultak az iratokat a Főiskola neve felett, önállóan a hiteles aláírási címpéldánynak/aláírás mintának megfelelően saját névaláírásukkal látják el. A kötelezettségvállalási, pénzügyi és jogi ellenjegyzési jogosultsággal rendelkező személyek aláírási mintáját közjegyző által kiállított aláírási címpéldány/aláírás minta is tartalmazza. 3. A kötelezettségvállalás egyes területeiről, feladatairól további részletező utasítások, tájékoztatók, intézkedések készülhetnek. II. RÉSZ Általános szabályok A kötelezettségvállalás 4. (1) A kötelezettségvállalás a Főiskola éves költségvetésében jóváhagyott előirányzatokon, létszámirányszámon belül a bevételi előirányzatok teljesítésének erejéig történő felhasználását foglalja magába. Kötelezettséget az alapító okiratban meghatározott feladatok célszerű, hatékony és gazdaságos ellátására, pénzügyi ellenjegyzés után és csak írásban lehet vállalni. (2) Kötelezettségvállalás minden olyan írásbeli jognyilatkozat, megállapodás, szerződés, amelyből függetlenül az elnevezésétől és attól, hogy azt a Főiskola vagy külső fél kezdeményezi, illetve visszterhes vagy ingyenes - a Főiskola terhére fizetési, számlázási, szállítási, munkavégzési, vagy foglalkoztatási kötelezettség keletkezik, így különösen: a) a megrendelés; a megrendelés visszaigazolása; b) a szállítási, vállalkozási és adás-vételi szerződés; c) a megbízási, kutatási szerződés; d) a felhasználási szerződés; e) a megállapodás, az együttműködési megállapodás; f) a bérleti és/vagy üzemeltetési szerződés; g) a közérdekű célú kötelezettségvállalás/adományozási szerződés h) a munkavállaló alkalmazásának dokumentumai; i) a kiküldetés elrendelése; j) a támogatási szerződés; k) melyben a Főiskola pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás teljesítésére vállal kötelezettséget, vagy amelyben szolgáltatás követelésére válik jogosulttá; l) amely teljesítéséért a Főiskola anyagi felelősséget vállal; m) a felsoroltakon kívül minden olyan kötelezvény, amelyből fizetési vagy egyéb gazdasági kihatású kötelezettség származik. (3) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni többek között: a) a kinevezési okiratot, b) a szerződést, c) a megállapodást, d) a megrendelést, 4

5 e) a beruházási finanszírozási alapokmányt, f) a pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés aláírt dokumentumát, g) a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt, részvételi, ajánlattételi felhívást - a Kbt. 40. (3) bekezdése alapján megindított közbeszerzési eljárás kivételével -, a pályázati kiírást. (4) A rektor a Főiskola alaptevékenységnek megfelelő működéséért felelős, ennek keretében gyakorolja az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat, valamint az Nftv. 25. (3) bekezdése szerinti megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, a megbízót megillető jogosultságokat. (5) A (4) bekezdésben foglaltak esetében a rektor jogosult kötelezettségvállalásra, azzal a kikötéssel, hogy az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak, a megbízási jogviszonyban állók tekintetében illetmény, illetve egyéb jogviszonyra tekintettel történő juttatás megállapítására a rektor a kancellár egyetértésével jogosult. (6) A rektor távolléte, akadályoztatása vagy érintettsége esetén az általános rektorhelyettes gyakorolja az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat, valamint az Nftv. 25. (3) bekezdése szerinti megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, a megbízót megillető jogosultságokat. Az átruházott hatáskör gyakorlója, az általános rektorhelyettes a hatáskört nem adhatja tovább. A rektor a felhatalmazást bármikor visszavonhatja. A munkáltatói jogkör helyettesítésének tényéről az érintett munkavállalót tájékoztatni kell. (7) A rektor a (4) bekezdésben meghatározott jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében a karok dékánjaira - külön írásbeli felhatalmazás kiadásával - átruházhatja. Az átruházott hatáskör gyakorlója a hatáskört nem adhatja tovább. A rektor a felhatalmazást bármikor visszavonhatja. Az átruházott hatáskör gyakorlása esetén a dékán a kötelezettségvállalásra a kancellár egyetértésével jogosult. (8) A Főiskola működtetését a kancellár végzi. (9) A kancellár a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel munkáltatói jogot gyakorol a Főiskolán foglalkoztatott alkalmazottak felett. (10) A kancellár távolléte, akadályoztatása vagy érintettsége esetén a gazdasági igazgató gyakorolja - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a Főiskolán foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat. A kancellár a munkáltatói jogok átruházása során biztosítja a Főiskola gazdasági vezetője számára a vezetői feladatok ellátásához szükséges hatáskörök gyakorlását. Az átruházott hatáskör gyakorlója, a gazdasági igazgató a hatáskört nem adhatja tovább. A kancellár a felhatalmazást bármikor visszavonhatja. A munkáltatói jogkör helyettesítésének tényéről az érintett munkavállalót tájékoztatni kell. (11) A Főiskola nevében kötelezettségvállalásra a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - a Főiskola kancellárja jogosult. Kötelezettségvállalásra jogosultak továbbá a kancellár által írásban kijelölt személy(ek). A kancellár a kötelezettségvállalásra adott felhatalmazást bármikor visszavonhatja. (12) Gazdasági eseményenként a bruttó 500 ezer Ft-ot, azaz ötszázezer forintot meg nem haladó kötelezettségvállalások és megrendelések esetében kivéve a munkáltatói jogok gyakorlását és a (4) bekezdésben foglaltakat - a gazdasági igazgató a kötelezettségvállaló. A gazdasági igazgató kötelezettségvállalási jogosultságát a kancellár által kiadott írásbeli felhatalmazás alapján gyakorolja. A kancellár a kötelezettségvállalásra adott felhatalmazást bármikor visszavonhatja. (13) A kancellár távolléte, akadályoztatása vagy érintettsége esetén értékhatártól függetlenül a gazdasági igazgató jogosult a kötelezettségvállalási dokumentumok kivéve a (4) bekezdésben foglaltakat - cégszerű aláírására. 5

6 (14) A kancellár és a gazdasági igazgató távolléte, akadályoztatása vagy érintettsége esetén értékhatártól függetlenül a jogi igazgató jogosult a kötelezettségvállalási dokumentumok kivéve a munkáltatói jogok gyakorlását és a (4) bekezdésben foglaltakat - cégszerű aláírására. (15) A kancellár, a gazdasági igazgató és a jogi igazgató távolléte, akadályoztatása vagy érintettsége esetén értékhatártól függetlenül az oktatási igazgató jogosult a kötelezettségvállalási dokumentumok kivéve a munkáltatói jogok gyakorlását és a (4) bekezdésben foglaltakat - cégszerű aláírására. (16) A gazdasági igazgató, a jogi igazgató és az oktatási igazgató kötelezettségvállalási jogosultságát a kancellár által kiadott írásbeli felhatalmazás alapján gyakorolhatja. A kancellár a kötelezettségvállalásra adott felhatalmazást bármikor visszavonhatja. (17) A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni, hogy a) a teljesítéshez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll-e, b) a tervezett kötelezettségvállalás nem ütközik-e jogszabályi előírásba, tilalomba vagy e szabályzat rendelkezéseibe. (18) Felhatalmazás nélkül vállalt, vagy a felhatalmazást meghaladóan vállalt kötelezettség nem teljesíthető, azt azonnal jelenteni kell a kancellárnak és a gazdasági igazgatónak, a vétkes személy felelősségre vonása céljából. A (4) bekezdésben foglaltak esetében a Főiskola rektorának is jelenteni kell a felhatalmazás nélkül vállalt, vagy a felhatalmazást meghaladóan vállalt kötelezettséget. (19) A kötelezettségvállalás a gazdasági igazgató vagy az általa írásban kijelölt személy(ek) pénzügyi ellenjegyzése mellett érvényes. (20) A kötelezettségvállalás szabályszerűségéért a kötelezettségvállalót, és annak pénzügyi, illetve jogi ellenjegyzésére jogosult személyt együttesen terheli felelősség. (21) Kötelezettséget vállalni - a (22) bekezdésben foglaltak kivételével - csak írásban lehet. (22) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem szükséges előzetesen az írásbeli kötelezettségvállalás az alábbi kifizetések teljesítéséhez: a) melyek értéke gazdasági eseményenként a bruttó százezer forintot nem éri el, b) a fizetési számlákról a számlavezető által leemelt díj, juttatás, a külföldi pénzértékben vállalt kötelezettség árfolyamvesztesége, c) melynek összegét, vagy összegének megállapítási módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét jogszabály, nemzetközi tagsági viszony írja elő, d) egyéb fizetési kötelezettségnek minősül, azaz jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapul. A gazdasági eseményenként bruttó ,- Ft alatti beszerzések esetében is be kell tartani e szabályzat, valamint a BGF Szerződéskötés rendjéről szóló szabályzatának vonatkozó előírásait. A pénzügyi ellenjegyzés 5. (1) Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Főiskola gazdasági igazgatója, mint a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv gazdasági vezetője jogosult. A gazdasági igazgató pénzügyi ellenjegyzésre a munkaköri leírásában erre a feladatra kijelölt és írásban külön felhatalmazott, a Főiskola állományába tartozó közalkalmazotta(ka)t kijelölheti. A 6

7 kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyiszámviteli képesítéssel kell rendelkeznie. A gazdasági igazgató által kiadott felhatalmazás bármikor visszavonható. (2) A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. (3) A pénzügyi ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a) a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzat rendelkezésre áll-e, illetve a befolyt vagy várhatóan befolyó bevétel biztosítja-e a fedezetet, b) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll-e, c) a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. (4) A pénzügyi ellenjegyző a (3) pontban foglalt feladatának ellátásához ha jogszabály másként nem rendelkezik szükség szerint szakértőt vehet igénybe. (5) A pénzügyi ellenjegyzőnek a kötelezettségvállalást jelentő okmányt aláírásával kell ellátnia, ha az tartalmilag és alakilag megfelel. (6) Amennyiben a kötelezettségvállalások nem felelnek meg a (3) bekezdésben foglaltaknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, azaz a Főiskola rektorát, kancellárját és a gazdasági igazgatót. (7) Ha a kancellár a (6) bekezdésben foglalt tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és e tényről az irányító szerv vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni. (8) Ha a rektor - a (6) bekezdésben foglalt tájékoztatás ellenére és a kancellár egyetértése mellett - írásban utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és e tényről az irányító szerv vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni. (9) A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak a vonatkozó jogszabály szerinti nyilvántartásba vételéről. A jogi ellenjegyzés 6. (1) A kötelezettségvállalási dokumentumokat a kötelezettségvállaló vagy az általa kötelezettségvállalásra írásban kijelölt személy aláírásán kívül a jogi igazgató ellenjegyzésével is el kell látni. (2) A jogi igazgató távolléte és akadályoztatása esetén nevében és helyette a Jogi és Humánpolitikai Főosztály vezetője, a Jogi Osztály vezetője és a Jogi Igazgatóság 2 felhatalmazott munkatársa különkülön jogosult aláírni. (3) A jogi ellenjegyzésre jogosult jogi igazgatót és a felhatalmazottakat a kancellár írásban jelöli ki. A felhatalmazás visszavonható. (4) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl jogi ellenjegyzéssel kell ellátni minden, kancellári aláírással kimenő, a kancellár feladat- és hatáskörébe tartozó dokumentumot. 7

8 A teljesítés igazolása 7. (1) A teljesítés igazolására a Főiskola rektora és kancellárja vagy az általuk írásban felhatalmazott személyek jogosultak. A rektor vagy a kancellár a hozzájuk tartozó területek, feladatkörök tekintetében írásban jelöli ki a teljesítés igazolásra jogosult személyeket az adott kötelezettségvállaláshoz vagy a kötelezettségvállalások előre meghatározott csoportjaihoz kapcsolódóan. (2) A teljesítés igazolása során a teljesítést igazolónak a rendelkezésére álló okmányok alapján ellenőriznie és igazolnia kell a kiadások teljesítésének összegszerűségét, jogosságát, az ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetén annak teljesítését. Amennyiben a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes, akkor annak munkateljesítését. A teljesítés igazolását annak a személynek kell elvégeznie, aki a teljesítés tényéről információval, munkaköri leírásában erre felhatalmazással és a Főiskola rektorától vagy kancellárjától írásbeli felhatalmazással rendelkezik. (3) A teljesítést igazoló külön okiratban vagy az eredeti számlán nyilatkozik a teljesítés megtörténtéről. A teljesítést az igazolás dátumának és az igazolási kötelezettség végrehajtásának megjelölésével a teljesítést igazolom nyilatkozat feltűntetésével az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A gazdasági vezetői rendelkezés 8. (1) A gazdasági igazgató, a Gazdasági Főosztály vezetője, a Gazdasági Főosztály Pénzügyi Osztályának vezetője, a karok gazdasági és műszaki osztályvezetőinek, a karok gazdasági és műszaki osztályai kijelölt munkatársainak és a Nyelvvizsga Központ gazdasági vezetőjének nyilatkozata, rendelkezése arról, hogy a Főiskola gazdálkodási szabályzatában meghatározott felelősséggel, a gazdálkodási keret terhére történt kötelezettségvállalások alapján elrendelik a jogszabályban rögzített érvényesítéssel és utalványozással azonos felelősség mellett a költségvetés végrehajtása során keletkezett kiadások teljesítését. (2) A gazdasági vezetői rendelkezésnek tartalmaznia kell a rendelkezésre utaló megjegyzést, a rendelkező aláírását és a rendelkezés dátumát. (3) Gazdasági vezetői rendelkezést csak a gazdasági igazgató által írásban megbízott, legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett pénzügyi-számviteli szakképesítéssel rendelkező közalkalmazott munkavállaló végezhet. E feladatát a munkaköri leírásnak is tartalmaznia kell. Az érvényesítés 9. (1) A teljesítés igazolás és a gazdasági vezetői rendelkezés alapján a kiadás teljesítésének elrendelése előtt, az érvényesítőnek, a rendelkezésre álló okmányok alapján ellenőriznie kell a fedezet meglétét, a kiadás jogosságát, a vonatkozó jogszabályokban és a Főiskola belső szabályzataiban előírtaknak való megfelelőséget, különösen az államháztartási számviteli kormányrendeletben előírtak szerinti könyvviteli elszámolási helyét (főkönyvi számot/okat), a kiadás összegszerűségét, valamint az előírt alaki követelmények betartását. (2) Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a megállapított összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását. 8

9 (3) Érvényesítést a gazdasági igazgató vagy az általa írásban kijelölt, a Főiskola közalkalmazott munkavállalója végezhet. Az érvényesítésre feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyiszámviteli képesítéssel kell rendelkeznie. E feladatát a munkaköri leírásnak is tartalmaznia kell. Az érvényesítésre adott felhatalmazás visszavonható. (4) Amennyiben az érvényesítő az (1) bekezdés szerinti vizsgálat során a vonatkozó jogszabályok, illetve a Főiskola belső szabályzatainak megsértését tapasztalja, köteles ezt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. (5) Az érvényesítő az utasítás tényéről köteles haladéktalanul tájékoztatni az irányító szerv vezetőjét. (6) Az irányító szerv vezetője a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül köteles megvizsgálni a bejelentést és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást. Az utalványozás 10. (1) A Főiskola kancellárja jogosult a pénzforgalmi számlán/kon rendelkezésre álló pénzeszközök terhére írásbeli rendelkezés (utalvány) kiadására. Utalványozásra jogosultak továbbá a kancellár által írásban kijelölt, a Főiskola közalkalmazott munkavállaló(i). A kancellár az utalványozásra adott felhatalmazást bármikor visszavonhatja. (2) Kiadásokat utalványozni az érvényesített okmányok alapján külön írásbeli rendelkezéssel (a továbbiakban utalványrendelet) lehet. (3) Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet. (4) A külön írásbeli rendelkezésként elkészített utalványon (utalványrendeleten) - 1. számú melléklet - fel kell tüntetni: a) az utalvány szót; b) a költségvetési évet; c) a kedvezményezett megnevezését, címét; d) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét; e) a bevétel, kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti számát, a terheléssel, jóváírással (kifizetéssel, bevételezéssel) érintett pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli számlájának számát, f) a megterhelendő pénzforgalmi számla számát és megnevezését; g) kötelezettségvállalás nyilvántartási számát. h) az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását i) az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását. (5) Az érvényesített okmányra vezetett rendelkezésben (rövidített utalványban, kiadási és bevételi pénztárbizonylaton) az előzőekben meghatározottak közül az okmányon már feltüntetett adatokat nem kell megismételni. (6) Nem kell külön utalványozni: a) a közigazgatási hatósági határozaton alapuló költségvetési bevételek beszedését, 9

10 b) a készletértékesítés, a szolgáltatások és a közvetített szolgáltatások ellenértékeként elszámolandó bevételeket, c) a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatban a számlavezető által felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos költségvetési kiadásokat, d) a maradvány igénybevétele rovatain elszámolandó finanszírozási bevételek teljesítését, és e) a fedezetkezelői számláról, valamint - a fedezetkezelői számlára történő átutalás esetén - az építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket. 11. Ki kell zárni az összeférhetetlenséget: Összeférhetetlenség a) A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. b) Az érvényesítő ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan nem lehet azonos a kötelezettségvállalást és az utalványozást végző személlyel. c) Az érvényesítést végző és a teljesítést igazoló - ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan - nem lehet azonos személy. d) Kötelezettségvállalási, pénzügyi és jogi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. Jogosultságok nyilvántartása 12. (1) A Főiskola Gazdasági Igazgatósága a kötelezettségvállalásra, a pénzügyi és jogi ellenjegyzésre, a teljesítés igazolására, az érvényesítésre, az utalványozásra, valamint a gazdasági vezetői rendelkezésre jogosult személyekről és aláírás mintájukról naprakész nyilvántartást vezet. (A hatásköri jogosultságok alap hatásköri és felhatalmazottkénti aláíróinak aláírás-mintájáról a Főiskola nyilvántartást vezet.) (2) A jogosultságok megállapítására és a hozzájuk kapcsolódó felhatalmazások kiadására a jelen szabályzat 3. sz. mellékletét képező ú.n. BGF - Hatásköri jogosultsági táblázat szolgál alapul. Intézményi kötelezettségvállalási folyamat 13. (1) A szenátus által elfogadott gazdálkodási keretek alapján a rektor, a dékánok, együttműködve a tanszékek, a szervezeti egységek vezetőivel, a kancellár az alátartozó szervezeti egységek vezetőivel felméri a gazdálkodási év létszám, személyi juttatásainak (járulékainak), szakmai működési, fenntartási kiadásainak szükségleteit, amelyek az irányításukhoz tartozó terület működtetéséhez szükségesek. (2) A felmért igények várható költsége alapján a szervezeti egységek elkészítik gazdálkodási kerettervüket, melyet jóváhagyásra megküldik a kancellár részére. 10

11 (3) A karok és a szervezeti egységek vezetői az engedélyezett tervek alapján nyújthatják be az azokban feltűntetett beszerzési igényeiket és javaslatot tehetnek a BGF Szerződéskötés rendje Szabályzata szerint kötelezettségvállalásokra. Bér-, létszám kötelezettségvállalás rendje A Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók esetében 15. (1) A rektor gyakorolja az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat, valamint az Nftv. 25. (3) bekezdése szerinti megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, a megbízót megillető jogosultságokat. (2) Az (1) bekezdésében meghatározott kivétellel a kancellár gyakorolja a munkáltatói jogokat a felsőoktatási intézményben foglalkoztatott alkalmazottak felett. (3) A szervezeti egységek vezetői a jóváhagyott gazdálkodási keretük alapján kezdeményezhetik közalkalmazottak alkalmazását. A szervezeti egységek vezetői javaslatára a jogcím és pénzügyi keret felülvizsgálatát követően a munkáltatói jogkört gyakorló vezető engedélyével - és az (1) bekezdésben foglaltak esetében a kancellár egyetértésével - a Jogi Igazgatóság Jogi és Humánpolitikai Főosztálya elkészíti az alkalmazási okiratot, vagy szerződést. Egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottak esetében 16. (1) A szervezeti egységek vezetői a jóváhagyott gazdálkodási keretük alapján javaslatot tehetnek egyéb jogviszony címén történő szerződések megkötésére. A megbízás rendje a 15. -ban írtak szerint történik. (2) A szerződés teljesítésének igazolását követő számfejtés után kerülhet az ellenérték kiegyenlítésre. A kötelezettségvállalás és pénzügyi ellenjegyzés rendje 17. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok tekintetében a kinevezések, egyéb jogviszonyhoz kapcsolódó szerződések aláírására jogosult kötelezettségvállalók: a) Az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak kinevezési okiratát, vezetői megbízását (amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik) a Főiskola rektora írhatja alá, vállalhat arra tartós kötelezettséget, pénzügyi ellenjegyzője a gazdasági igazgató. Az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak, a megbízási jogviszonyban állók tekintetében illetmény, egyéb jogviszonyra tekintettel történő juttatás és az oktatási, kutatási felhasználási szerződésekben foglalt díjazás megállapítására a rektor a kancellár egyetértésével jogosult. b) A kancellár írhatja alá - az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak kivételével a foglalkoztatottak kinevezési okiratát, vezetői megbízását (amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik), vállalhat arra tartós kötelezettséget, pénzügyi ellenjegyzője a gazdasági igazgató. A nem oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak, a megbízási jogviszonyban állók tekintetében illetmény, egyéb jogviszonyra tekintettel történő juttatás megállapítására a kancellár jogosult. c) Az a) és a b) pontban foglalt jogosultságokat a rektor, a kancellár és a gazdasági igazgató jelen szabályzat 4. -a és 5. -a értelmében átruházhatja. 11

12 d) A nem rendszeres munkavégzés díjazására kötendő szerződések kötelezettségvállalója - az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak esetében és az adott szervezeti egység, projekt közvetlen személyi juttatásainak, munkaadókat terhelő járulékainak kifizetésére szolgáló elkülönített keret összegéig - a rektor vagy a 4. (6) bekezdésében foglaltak szerint az általános rektorhelyettes vagy a 4. (7) bekezdésében foglaltak szerint a karok dékánjai, a kancellár egyetértésével. Pénzügyi ellenjegyzésre a gazdasági igazgató vagy az általa írásban kijelöltek jogosultak. e) A nem rendszeres munkavégzés díjazására kötendő szerződések kötelezettségvállalója az adott szervezeti egység, projekt közvetlen személyi juttatásainak, munkaadókat terhelő járulékainak kifizetésére szolgáló elkülönített keret összegéig - kivéve az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottakat - a kancellár vagy a 4. (10) bekezdésében foglaltak szerint a gazdasági igazgató. Pénzügyi ellenjegyzésre a gazdasági igazgató vagy az általa írásban kijelöltek jogosultak. f) Az átmeneti illetmény megtakarításként jelentkező összegek felosztására a szervezeti egységvezetők javaslatot tehetnek, de kötelezettséget - az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak esetében - csak a Főiskola rektora vagy a 4. (6) bekezdésében foglaltak szerint az általános rektorhelyettes a 4. (7) bekezdésében foglaltak szerint a karok dékánjai vállalhatnak a kancellár egyetértésével. Pénzügyi ellenjegyzésre a gazdasági igazgató vagy az általa írásban kijelöltek jogosultak. g) Az átmeneti illetmény megtakarításként jelentkező összegek felosztására a szervezeti egységvezetők javaslatot tehetnek, de kötelezettséget - az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak kivételével - csak a Főiskola kancellárja vagy a 4. (10) bekezdésében foglaltak szerint a gazdasági igazgató vállalhat. Pénzügyi ellenjegyzésre a gazdasági igazgató vagy az általa írásban kijelöltek jogosultak. h) Jutalmak (saját bevételből) kifizetésénél kötelezettséget - az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak esetében - a Főiskola rektora és a rektor által átruházott hatáskörben az általános rektorhelyettes és a dékánok vállalhatnak. A jutalmak megállapítása a kancellár egyetértésével lehetséges. Pénzügyi ellenjegyzésre a gazdasági igazgató vagy az általa írásban kijelöltek jogosultak. i) Jutalmak (saját bevételből) kifizetésénél kötelezettséget kivéve az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottak esetében - a Főiskola kancellárja és a kancellár által átruházott hatáskörben a gazdasági igazgató vállalhatnak. Pénzügyi ellenjegyzésre a gazdasági igazgató vagy az általa írásban kijelöltek jogosultak. Ellátottak juttatásai, hallgatói befizetések visszautalása 18. (1) A Főiskola Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzata alapján a hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló források elosztásáról szóló javaslat, a keretek megállapítása a kancellár elé beterjesztésre kerül, kötelezettségvállalója a kancellár vagy az általa írásban felhatalmazott oktatási igazgató. Pénzügyi ellenjegyző a gazdasági igazgató vagy az általa írásban felhatalmazottak. (2) Hallgatók pénzbeli juttatásainak számfejtése, kifizetése tekintetében a kancellár vagy - az általa írásban kijelölt - oktatási igazgató lehet a kötelezettségvállaló, pénzügyi ellenjegyzője a gazdasági igazgató vagy az általa írásban kijelölt személy. (3) A Főiskola Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzata alapján a hallgatók által teljesített befizetésekből az arra jogosultak részére történő visszautalások tekintetében a kancellár vagy - az általa írásban kijelölt - oktatási igazgató lehet a kötelezettségvállaló, pénzügyi ellenjegyzője a gazdasági igazgató vagy az általa írásban kijelölt személy. 12

13 A dologi kiadások, beruházások, valamint a felhalmozási és felújítási előirányzatok terhére kibocsátandó kötelezettségvállalások 19. (1) A gazdálkodási egységek vezetői a jóváhagyott gazdálkodási keretük terhére elkészítik éves beszerzési tervüket, amelyet jóváhagyásra a kancellár részére megküldenek. (2) A gazdálkodó egységek beszerzési terveinek összegzésével a Gazdasági Igazgatóság Műszaki Főosztálya összeállítja az Intézmény éves beszerzési tervét. Az egyes beszerzésekre megállapítja a szükséges közbeszerzési eljárás típusát, és minden év március 31-ig elkészíti a BGF közbeszerzési tervét. Az így elkészített közbeszerzési tervet a jogszabály szerinti közzétételi kötelezettsége szerint teszi közzé, míg az összesített beszerzési tervet egy erre létrehozott felületen teszi elérhetővé az érintett szervezeti egységek vezetői számára. (3) A szervezeti egységeknek a beszerzési igény felmerülésekor vizsgálni kell, hogy a jóváhagyott beszerzési tervükben szerepelt-e az adott igény. Amennyiben korábban, valamely oknál fogva nem volt tervezhető, úgy a beszerzési terv módosítását kell kezdeményezni az arra szolgáló Beszerzési igénybejelentő nyomtatvány kitöltésével, az arra jogosultak aláírásával különös tekintettel a fedezet rendelkezésére állására a Gazdasági Igazgatóság Műszaki Főosztálya részére kell el juttatni. Amennyiben tervezett (utólagosan már jóváhagyott) az adott tétel a jóváhagyott beszerzési tervben úgy az igényt akkor is írásban a Beszerzési igénybejelentő kitöltésével, az arra jogosultak aláírásával a Gazdasági Igazgatóság Műszaki Főosztálya részére kell el juttatni. (4) A Gazdasági Igazgatóság Műszaki Főosztálya ezt követően az igénybejelentőt nyilvántartásba veszi, megvizsgálja a beszerzés lehetséges folyamatát, továbbá, hogy szükséges-e közbeszerzési eljárás lefolytatása. (5) A vizsgálatot követően három munkanapon belül az igénybejelentő visszaküldésével, jelzi a kötelezettségvállalás módját. (6) Amennyiben bruttó Ft alatti a kötelezettségvállalás tervezett összege és a szervezeti egység korábban jóváhagyott kerete terhére történik a kötelezettségvállalás, azt a szervezeti egység külön megrendelő kibocsátása nélkül lebonyolíthatja. (7) Amennyiben bruttó Ft feletti a kötelezettségvállalás tervezett összege, vagy közbeszerzési eljárás lefolytatására van szükség, úgy a kötelezettségvállalást a Gazdasági Igazgatóság Műszaki Főosztálya készíti el, melyet az arra jogosult kötelezettségvállaló és pénzügyi ellenjegyző aláírásával a kari keretek terhére a külső partner felé továbbít. (8) A Főiskola, illetve gazdálkodási egységei nevében bruttó Ft tervezett összeg felett kötelezettségvállalóként kizárólag a kancellár, a gazdasági igazgató pénzügyi ellenjegyzésével bocsáthat ki megrendelést és írhat alá pénzügyi kötelezettséggel járó szerződést, ill. egyéb dokumentumot. A kancellár és a gazdasági igazgató e jogukat felhatalmazással átruházhatják, figyelembe véve a jelen szabályzat 4. -ban és 5. -ban írtakat és a Főiskola egyéb szabályzatait. (9) Az engedélyezett beszerzés, a szervezeti egységek megbízottjain keresztül történhet. (10) A szabályzat vonatkozik azokra a keretszerződésekre is, melyeknek kiadásai, az Intézmény folyamatos működése érdekében állandó jelleggel terhelik a költségvetést. Ezek általában az energia, és közmű, a takarítási és portaszolgálat, a távközlési-, kommunikációs, valamint a gépjármű-üzemeltetési kiadások (stb.). 13

14 (11) A keretszerződés kötelezettségvállalója a Főiskola kancellárja, pénzügyi ellenjegyzője a gazdasági igazgató. A kötelezettségvállalásra a dékán, illetve a gazdasági és műszaki osztályvezető tesz javaslatot, és biztosítja a fedezetet a kari gazdálkodási keretek terhére. (12) Nincs szükség Beszerzési igénybejelentő nyomtatvány kitöltésére a kiküldetésekhez kapcsolódó napidíjak, a kiküldetésekhez kapcsolódó helyi közlekedési díjak, továbbá a tagsági, hatósági és igazgatási díjak esetében. (13) Az éves Beszerzési terv alapján a készlet-, tárgyi eszköz beszerzések, építési-, felújítási és egyéb szolgáltatás nyújtások igénybevételének lebonyolítását, mennyiségét, értékét éves viszonylatban, főiskolai szinten összesítve a közbeszerzési törvény előírásai figyelembe véve kell meghatározni. A kötelezettségvállalás nyilvántartása, adatszolgáltatás 20. (1) A kötelezettségvállalásokról a kinevezés és a folyamatos teljesítést tartalmazó szerződések kivételével a Gazdasági Igazgatóságnak a (EOS rendszerben) folyamatos, naprakész, tételes nyilvántartást kell vezetnie, amelyből az évenkénti kötelezettségvállalás összege megállapítható. (2) A nyilvántartásnak legalább a vonatkozó Kormányrendeletben előírt adatokat kell tartalmaznia. (3) Gondoskodni kell a kötelezettségvállalások olyan módon történő nyilvántartásba vételéről, hogy a költségvetési évben és a költségvetési évet követő években esedékes kötelezettségvállalások adott éveket terhelő összege az érintett előirányzat szabad keretének összegéből lekötésre kerüljön. (4) A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához számba kell venni a vállalni tervezett kötelezettségből adódó valamennyi fizetési kötelezettséget, még abban az esetben is, ha valamely fizetési kötelezettség bekövetkezése bizonytalan, vagy külön jövőbeli nyilatkozattól függ. Ha a fizetési kötelezettség jövőbeni mértéke nem határozható meg pontosan, a körülmények és az előző évek tapasztalatainak gondos mérlegelése alapján az adott piaci, gazdasági, társadalmi körülmények között - az ésszerű gazdálkodás elvének betartásával - reális legmagasabb összegű kötelezettséget kell feltételezni. Amennyiben a kötelezettség vállalásához közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, a kötelezettségvállalás dokumentuma a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés és a kötelezettségvállalás értéke megegyezik a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a Kbt. rendelkezései szerint számított értékével. A közbeszerzési kötelezettség alá nem eső, határozatlan időre vállalt kötelezettség értékét a tárgyévben és az azt követő három éven keresztül származó fizetési kötelezettségek összegeként kell meghatározni. (5) A kötelezettségvállalási nyilvántartást (EOS rendszerben) negyedévet követő hónap 10-ig le kell lezárni és egyeztetni a rendelkezésre álló dokumentumokkal. Az egyeztetés dokumentuma a főkönyvi kivonat aktuális időszak változásait tartalmazó adata. A főkönyvi nyilvántartást a költségvetési számvitel számlaosztályaiban kell vezetni. Az egyeztetés elvégzéséért a kari keretgazdálkodással megbízott személy és a Gazdasági Igazgatóság számviteli ügyintézője együttesen felelős. III. RÉSZ Vegyes és záró rendelkezések 21. (1) Az utalványozásra az 1. számú melléklet szerinti utalványrendelet című nyomtatványt kell alkalmazni. 14

15

16 1. számú melléklet Költségvetési szerv neve: BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Költségvetési szerv címe: 1 Budapest,. Költségvetési szerv bankszámlaszáma: Költségvetési év: 20.. Kedvezményezett / befizető neve, kódja: Utalványrendelet MÁK számlakivonat száma: Oldalszám: 1/ Kedvezményezett / befizető címe: MÁK számlakivonat kelte: Kedvezményezett / befizető bankszámlaszáma: Folyószámlaszám: Számla EOS iktatószáma: Számlaszám: Számla kelte: Partner jellege: Kincstári kötváll kapcsolat: Átláthatósági kezdete: Teljesítés időpontja: Fizetési határidő: Fizetés módja: Számlát iktatta: I. Gazdasági vezetői rendelkezés Megrendelő vagy Szerződés száma Gazdasági esemény Gazdasági művelet Összeg A csatolt bizonylatokon feltűntetett anyagok, eszközök számla szerinti mennyiségben és minőségben való átvételét, az igénybevett szolgáltatások kötelezettségvállalásnak megfelelő teljesülését, a teljesítés igazolás alapján igazolom és annak összeget elfogadom, a fedezet biztosítása mellett rendelkezem a fenti összeg kifizetéséről / bevétel elszámolásáról. Összeg: Kelt: Budapest, II. A számla (bizonylat) érvényességének igazolása Számla érvényesítése... gazdasági vezető aláírása Számla kontírozása Köt. váll. száma Enged. (aktiválás) dátuma Téma Kerettípus Kormányzati funkció ERA kód (Rovat) Főkönyvi számla száma Funkcionális számla száma ÁFA % Összeg Összesen Kelt: Budapest, kontírozó aláírása A teljesítés igazolása alapján a keltű,. számú számlát (bizonylatot) megvizsgáltam, melynél a megelőző ügymenetben a hatályos jogszabályi előírásokat, valamint az intézményi belső szabályzatokban foglaltakat megtartották, a fenti gazdasági vezetői rendelkezés alapján a fedezet biztosított,. Ft, azaz. Forint összegben. A bizonylatot érvényesítem: Kelt: Budapest, érvényesítő aláírása Kelt: Budapest, ellenőr aláírása III. Utalvány A mellékelt, igazolt számlát az érvényesítés alapján a fenti fizetési móddal, Forint összegben utalványozom. Kelt: Budapest, utalványozó aláírása Kelt: Budapest, könyvelő aláírása 16

17 Budapesti Gazdasági Főiskola 1149 Budapest, Buzogány u számú melléklet Iktatószám:../ /20. Tárgy: felhatalmazás (készült.. eredeti példányban) FELHATALMAZÁS MINTA Alulírott (név) a Budapesti Gazdasági Főiskola kancellárja/rektora/gazdasági igazgatója* megbízom t (név). (beosztás) (értékhatár között/korlátlanul*) - az Ávr.. ( ) bekezdése/ a BGF kötelezettségvállalás, ellenjegyzés (pénzügyi és jogi), teljesítés igazolás, érvényesítés és utalványozás Szabályzata alapján - kötelezettségvállalási/ pénzügyi ellenjegyzési/ jogi ellenjegyzési/ teljesítés igazolási/ érvényesítési/ utalványozási/ gazdasági vezetői rendelkezési feladatok ellátásával.* A megbízás 20 -tól 20 -ig bezárólag / visszavonásig érvényes*. Budapest, 20.. A megbízást elfogadom és egy eredeti példányát a mai napon átvettem... név.. kancellár/rektor/gazdasági igazgató Budapest, 20.. A dokumentumokon használni kívánt:. név Aláírás minta Szignó minta Budapest, név * a megfelelő rész aláhúzandó 17

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 150/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos: 2015. november 7. napjától)

Részletesebben

Kötelezettségvállalási szabályzat

Kötelezettségvállalási szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Kötelezettségvállalási szabályzat (B-08) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2015 MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest A Magyar

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat költségvetési gazdálkodása végrehajtásával összefüggő kötelezettségvállalás,

Részletesebben

Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA

Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA Kötelezettségvállalás nyilvántartásának ellenőrzése Készítette: Győrffi Dezső gyorffi.dezso@gyesgy.hu Tel.: 46/596-271 mobil: 20/9354-016 2015. szeptember

Részletesebben

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Beleg Község Önkormányzata

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Beleg Község Önkormányzata 1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás Beleg Község Önkormányzata KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezet) Érvényes: 2014. december

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 4400 Nyíregyháza Városmajor u. 2. 2015. 04. 01. 1 GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB és/vagy vállalkozás és/vagy

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS UTALVÁNYOZÁS RENDJÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS UTALVÁNYOZÁS RENDJÉRŐL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS UTALVÁNYOZÁS RENDJÉRŐL BUDAPEST, 2003. június T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Általános rendelkezések A kötelezettségvállalás 3. old.

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON HATÁLYOS: 2015. 04. 15-TŐL TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3

Részletesebben

5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás. Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás. Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL Érvényes: 2014. december 1. napjától

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés és az utalványozás rendje). 2016. Az államháztartásról

Részletesebben

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Ötvöskónyi Község Önkormányzata

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Ötvöskónyi Község Önkormányzata 1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás Ötvöskónyi Község Önkormányzata KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szabályzat) Érvényes: 2014.

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és intézményei, illetve a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás és intézményei GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. augusztus 30.-tól GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jászladány

Részletesebben

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015.

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015. BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015. Balatonakarattya Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) operatív gazdálkodásával kapcsolatos

Részletesebben

Együttműködési megállapodás-tervezet

Együttműködési megállapodás-tervezet Együttműködési megállapodás-tervezet mely létrejött egyrészről Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 2335 Taksony, Fő út 85., adószáma: 15730954.1.13, törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI Oldal: 1/17 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS, SZAKMAI TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJE, SZABÁLYAI A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1. sz. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata és a Lőrinci Cigány Nemzetiségi Önkormányzata közötti gazdálkodási szabályokra

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám:12/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Értelmező rendelkezések (1) [Az Áht. 36. (7) bekezdés] (1) Kötelezettségvállalás - jogszabályban meghatározott kivétellel

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJE SOPRON 2016 HATÁLYOS: 2016. 06. 15-TŐL 1 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya...

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület január 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület január 19-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület 2017. január 19-i ülésére A Jánoshalmi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata A nemzetiségek jogiról szóló

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata. Hatályos: 2014. április 1.

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata. Hatályos: 2014. április 1. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata Hatályos: 2014. április 1. 1. Pénzgazdálkodási jogkörök szabályozása...3 Elszámolóház pénzgazdálkodási

Részletesebben

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje Martonvásár, 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató A

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2014 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

5/2013. számú A GAZDÁLKODÁS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás

5/2013. számú A GAZDÁLKODÁS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás Ikt.sz: 3003-12/2013/Sz. 5/2013. számú Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A GAZDÁLKODÁS RENDJÉRŐL Érvényes: 2013. március 1-jétől 1 1. A Szabályzat hatálya,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János utca 1. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Náray-Szabó Gábor főigazgató 2 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje kerül az ülésre előterjesztésre. A létszám meghatározásakor

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2017. január 17-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA november 30.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA november 30. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA 2015. november 30. 2 A Szegedi Tudományegyetem Kötelezettségvállalási Szabályzata Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. Általános előírások... 3

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2011 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására

Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására Az Egyetemi Szenátus 258/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta 2013. június Preambulum A Szent István

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdálkodási Szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdálkodási Szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdálkodási Szabályzata a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről Jóváhagyta: Pelle

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére

Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás és adatszolgáltatás rendjéről Érvényes:

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA 2014 BEVEZETÉS Az FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZATA a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, ELLENJEGYZÉSI, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI, UTALVÁNYOZÁSI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, ELLENJEGYZÉSI, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI, UTALVÁNYOZÁSI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, ELLENJEGYZÉSI, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI, UTALVÁNYOZÁSI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSI

Részletesebben

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: a területi nemzetiségi

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás mely létrejött egyrészt Dorog Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Tittmann János polgármester, székhelye: 2500 Dorog, Bécsi út 71., adószám: 15729741-2-11, KSH száma: 15729741-8411-321-11,

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata képviseli: Riz Levente polgármester, ( a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Budapest

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS- ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS- ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 5. melléklet Az ÓBUDAI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS,

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT RudabányaVárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS ÉRVÉNYESÍTÉS,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: A megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások kiegészítése

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: l 350-2/2014. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena, Tarné Stuber Éva Mell.: 1 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA 4. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 5. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS,

Részletesebben

Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez

Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez A kötelezettségvállalástól a számlázásig A kötelezettségvállalással kapcsolatos legfontosabb alapfogalmak a következőek: a.) kötelezettségvállalás:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ../2015.(III.31.)Ökt.sz. határozathoz EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Monostorapáti község Önkormányzata (képviseli: Takács Péter polgármester, székhelye: 8296. Monostorapáti, Petőfi

Részletesebben

1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás

1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás 1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a Szent István Egyetem Hallgatói Önkormányzat gazdálkodásának szabályozásáról Gödöllő, 2011. A Szent István Egyetem (továbbiakban: SZIE) Szervezeti és Működési

Részletesebben

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Az utasítás hatálya: a.) alanyi vonatkozásában kiterjed az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (továbbiakban: Fıiskola) Szervezeti és Mőködési Szabályzatában

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. I. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételei

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. I. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételei EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészt Kerepes Nagyközség Önkormányzata (székhely:2144. Kerepes, Vörösmarty u. 2.; adószám: 15736118-2-13, törzsszám: 736118), képviseli Franka Tibor polgármester,

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. január 05-től 2 GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT A gazdálkodással így különösen a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolás,

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2016. (2016. október 18. napjától hatályos 1. verziószámú változat) 1 Tartalom I. RÉSZ... 5 Általános rendelkezések...

Részletesebben

1. A szabályozás célja és tartalma

1. A szabályozás célja és tartalma Csengele Községi Önkormányzat Szabályzat a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről A helyi önkormányzatok és szerveik, a közigazgatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERZŐDÉSKÖTÉSI RENDJE

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERZŐDÉSKÖTÉSI RENDJE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERZŐDÉSKÖTÉSI RENDJE 2015 2 Tartalomjegyzék 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... 3 2. ALAPFOGALMAK... 3 3. A FŐISKOLA, MINT SZERZŐDŐ FÉL MEGNEVEZÉSE... 4 4. KÉPVISELETI ÉS

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. július 1-től A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. január 05-től 2 GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT A gazdálkodással így különösen a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolás,

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERZŐDÉSKÖTÉSI RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Budapest 2015 (2015. június 27. napjától hatályos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S 1 a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről amely létrejött egyrészről Zalalövő Város Polgármesteri Hivatala (8999. Zalalövő, Szabadság tér l.) mint önállóan működő és

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS S Z A B Á L Y Z A T

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS S Z A B Á L Y Z A T . Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS S Z A B Á L Y Z A T Készítette:

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 308746 1051 20 0500 037789 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1053 Budapest

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

5/2012. (III. 22.) OBH

5/2012. (III. 22.) OBH Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 5/2012. (III. 22.) OBH utasítása a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 12/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rendelkezések... 3 A kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás bizonylatai Kötelezettségvállalás n

TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rendelkezések... 3 A kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás bizonylatai Kötelezettségvállalás n Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 5. melléklet 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Kálló Község

Részletesebben

1. A szabályozás célja és tartalma

1. A szabályozás célja és tartalma Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjérõl Az Államháztartásról

Részletesebben