Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés és az utalványozás rendje)

2 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 13. (2) bekezdés a) pontjában foglalt előírások alapján Szákszend község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), a Szákszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) jogszabályi előírásoknak megfelelő gazdálkodásának biztosítása érdekében a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolása, az érvényesítés és az utalványozás gyakorlásának módját, eljárási és dokumentációs részletszabályait, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjét a következők szerint szabályozom: 1. A szabályzat alkalmazásában: Értelmező rendelkezések 2. a) kötelezettségvállalás: a kiadási előirányzatok terhére fizetési kötelezettség így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló vállalásáról szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat; b) pénzügyi ellenjegyzés: annak igazolása, hogy a kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat; c) érvényesítés: a kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján (egyéb kifizetések esetében annak hiányában is) az összegszerűség és a fedezet meglétének ellenőrzése, valamint annak igazolása, hogy a megelőző ügymenetben az Áht, az Áhsz. és az Ávr, valamint a belső szabályzatok előírásait megtartották; d) utalványozás: a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének, elszámolásának elrendelése; e) teljesítés igazolása: a kiadások tejesítése jogosságának, összegszerűségének, ellenszolgáltatást is magába foglaló kötelezettségvállalás esetén ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes annak teljesítésének ellenőrzése; f) akadályoztatás: a jogkört gyakorló személy távolléte, összeférhetetlensége. A kötelezettségvállalás A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettség vállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel csökkentett összegű eredeti, vagy módosított kiadási előirányzatok (szabad előirányzatok) mértékéig kerülhet sor. 2. Más fizetési kötelezettségnek a jogszabályon, jogerős, vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtandó bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség minősül. 1

3 3. A közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, részvételi, ajánlattételi felhívás, a pályázati kiírás, továbbá minden olyan nyilatkozat, harmadik személlyel szemben vállalt kötelezettség, amely feltételesen, valamely személy nyilatkozatától függő fizetési kötelezettséget tanúsít, kötelezettségvállalásnak minősül. Ha a közbeszerzési eljárás, pályázat eredménytele lett, a fizetési kötelezettséget keletkeztető nyilatkozat nem történt meg, a korábban lekötött előirányzat lekötését a kötelezettségvállalások meghiúsulásának szabályai szerint fel kell oldani. 4. Kötelezettségvállalásnak minősül különösen: a) a megbízás, a keret megállapodás, b) áru, vagy szolgáltatás megrendeléséről elküldött és visszaigazolt megrendelés, c) a szállítási, a vállalkozási és az egyéb szolgáltatási szerződés, d) a bérleti szerződés, e) a közérdekű célú kötelezettségvállalás, f) a munkavégzésre irányuló jogviszonyt létrehozó, módosító és megszüntető jognyilatkozat, g) kiküldetés elrendelése, h) a felsoroltakon kívül minden olyan kötelezvény, amelyből fizetési, szolgáltatási vagy egyéb gazdasági kihatású kötelezettség (pl.: pályázat) származik, i) az a)-h) pontok alapján keletkező mindennemű fizetési kötelezettség. 5. A kötelezettségvállalás dokumentumai különösen: a) a kinevezési okirat, b) a szerződés, a megállapodás, c) a megrendelés, melyre kizárólag előzetesen kiállított, érvényes kötelezettségvállalás alapján kerülhet sor, d) a pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés aláírt dokumentuma, e) a közbeszerzési eljárás során közzétett ajánlati, illetve részvételi felhívás (előzetes kötelezettségvállalás). 6. A kötelezettségvállalásra (és pénzügyi ellenjegyzésre) vonatkozó rendelkezéseket a kötelezettségvállalások olyan tartalmú módosítására is alkalmazni kell, amely a korábban megállapított fizetési kötelezettségek összegét növeli, vagy az évek közötti megoszlást módosítja. 7. A költségvetési évi kiadási előirányzatok terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30-áig megtörténik. 8. Határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség (több év előirányzatait terhelő kötelezettség) esetén a) a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év, b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség szerinti év kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettség. 9. Kötelezettséget vállalni a (10) bekezdésben foglaltak kivételével csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően, írásban lehet. 10. Nem szükséges előzetesen az írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetések teljesítéséhez amelyek a) gazdasági eseményenként a forintot nem érik el, b) pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódnak, 2

4 c) az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) 36. (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül (jogszabályon, jogerős, vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtandó bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség). 11. A kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, utalványozás, teljesítésigazolás) és nyilvántartására vonatkozó szabályokat a (9) pontban foglaltak esetén is alkalmazni kell. Ennek rendjét és nyilvántartási formáját jelen szabályzat 4. (9) bekezdése tartalmazza. 12. Kötelezettségvállalásra az Áht ában, illetve az Ávr. 52. (1) bekezdés a) pontjában, illetve 52. (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően: a) Szákszend község Önkormányzata költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalt kötelezettség esetén Szákszend Község Polgármestere, illetve az általa írásban felhatalmazott, az 1/a számú melléklet szerinti személy, b) a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalt kötelezettség esetén a jegyző, illetve az általa írásban felhatalmazott, az 1/b számú melléklet szerinti személy, c) a Szákszendi Kiskuckó Óvoda költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalt kötelezettség esetén az óvodavezető, illetve az általa írásban felhatalmazott, az 1/c számú melléklet szerinti személy jogosult. 13. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése A kötelezettségvállalás a 3. (10) bekezdésében foglalt kivétellel kizárólag pénzügyi ellenjegyzés után és írásban történhet. 2. A pénzügy ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy: a) a szabd előirányzat rendelkezésre áll, b) a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, c) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 3. A pénzügyi ellenjegyző feladatai ellátásához szükség szerint szakértőt vehet igénybe. 4. Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg a (2) bekezdésben előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót és a jegyzőt. 5. Ha a kötelezettséget vállaló a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni és e tényről köteles a polgármestert haladéktalanul írásban értesíteni. A polgármester a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül köteles megvizsgálni a bejelentést és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást. 6. Ha a Közös Hivatalhoz kincstári, önkormányzati biztost jelöltek ki, a kötelezettségvállaláshoz a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző aláírása mellett a biztos külön ellenjegyzése is szükséges. 3

5 7. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. 8. Pénzügyi ellenjegyzésre az Áht. 37. (2) bekezdésében, illetve az Ávr ában foglaltaknak megfelelően Szákszend Község Önkormányzata, a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal, a Szákszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda költségvetésében jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettségvállalások vonatkozásában a jegyző által írásban kijelölt, a 2/a és 2/b mellékletek szerinti személyek jogosultak. 9. A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről és a kötelezettségvállalás értékéből a költségvetési év és az azt követő évek szabad előirányzatait terhelő rész lekötéséről. A nyilvántartást a Gordius integrált önkormányzati rendszer biztosítja. 10. A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához számba kell venni az abból származó valamennyi fizetési kötelezettséget, még abban az esetben is, ha valamely fizetési kötelezettség bekövetkezése bizonytalan vagy külön jövőbeni nyilatkozattól függ. Ha a fizetési kötelezettség jövőbeni mértéke nem határozható meg pontosan, a körülmények és az előző évek tapasztalatainak gondos mérlegelése alapján az adott piaci, gazdasági, társadalmi körülmények között az ésszerű gazdálkodás mellett reális legmagasabb összegű kötelezettséget kell feltételezni. 11. Ha a kötelezettségvállaláshoz közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, és a kötelezettségvállalás dokumentuma a Kbt. 12. b) pontjában, vagy 14. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő szerződés, a kötelezettségvállalás értéke megegyezik a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a Kbt. rendelkezései szerint számított értékével. 12. A Közbeszerzési kötelezettség alá nem eső, határozatlan időre vállalt kötelezettség értékét a kötelezettségvállalás évében és az azt követő három éven keresztül származó fizetési kötelezettségek összegeként kell meghatározni. A teljesítés igazolása A kiadási előirányzatok terhére kifizetést elrendelni (a továbbiakban: utalványozás) az Ávr. és a jelen szabályzatban meghatározott kivételekkel kizárólag a teljesítés igazolását és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor. 2. A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell: a) a kiadás tejesítésének jogosságát, b) összegszerűségét, valamint c) ellenszolgáltatást is magába foglaló kötelezettségvállalás esetében ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatást követően esedékes a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését. 3. A teljesítés igazolása a (2) bekezdésben meghatározott igazolási kötelezettség végrehajtásának megjelölésével, a következők szerint történik: a. pénzintézeti utalások esetén, a kézi úton előállított utalványlapon, 4

6 b. készpénzfizetés (házipénztári kifizetés) esetén a kifizetés alapbizonylatán a dátum és a teljesítés igazolására kijelölt személy aláírásával. 4. A szakmai teljesítést igazoló aláírásával a (2) és (3) bekezdésben foglaltakon túl azt is igazolja, hogy a teljesítés tartalmilag (naturális mennyiségben, kellő választékban és minőségben) a kötelezettségvállalásnak megfelelően megtörtént. 5. A teljesítés igazolását az Áht. 38. (2) bekezdésében, illetve az Ávr. 57. (4) ben foglaltaknak megfelelően: a) Szákszend Község Önkormányzata költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére teljesített kifizetések esetén Szákszend Község Polgármestere, illetve az általa írásban kijelölt, a 3/a számú melléklet szerinti személy, b) a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatai terhére teljesített kifizetések esetén a jegyző, illetve az általa írásban kijelölt, a 3/b számú melléklet szerinti személy, c) a Szákszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatai terhére teljesített kifizetések esetén az intézményvezető, illetve az általa írásban felhatalmazott, az 3/c számú melléklet szerinti személy végzi. Az érvényesítés A teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell a) az összegszerűséget, b) a fedezet meglétét, valamint c) azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht. az Ávr, az Áhsz, valamint a belső szabályzatokban meghatározott gazdálkodási szabályokat betartották-e. 2. Ha az érvényesítő az (1) bekezdésben megjelölt jogszabályok, szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. A további eljárásra a 4. (4) és (5) bekezdésben foglaltak szabályokat kell alkalmazni. 3. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell: a) az érvényesítésre utaló megjelölést, b) az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását. 4. Az érvényesítést pénzintézeti forgalom esetén a Hivatal által előállított utalványlapon, házipénztári ki- és befizetések esetén a kiadási, illetve bevételi pénztárbizonylaton kell elvégezni. 5. Érvényesítésre jelen szabályzat bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2/a és 2/b számú mellékletek szerinti személyek jogosultak. 6. Az európai uniós forrásból biztosított költségvetési támogatások esetén a közreműködő szervezet alkalmazásában álló személy is megbízható az érvényesítési feladatok ellátására. A megbízást írásba kell foglalni. 5

7 Az utalványozás Utalványozni minden esetben írásbeli rendelkezéssel (továbbiakban: utalványrendelet) lehet. 2. Az utalványozást pénzintézeti forgalom esetén a Hivatal által előállított utalványlapon, házipénztári ki- és befizetések esetén a kiadási, illetve bevételi pénztárbizonylaton kell elvégezni. 3. Nem kell utalványozni: a) a termékértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, átutalási postautalvány alapján befolyó, valamint a közigazgatási hatósági határozatokon alapuló bevételek beszedését, b) a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatban a számlavezető pénzintézet által felszámított díjakkal, költségekkel kapcsolatos kiadásokat, c) az európai uniós forrásokból nyújtott támogatások jogszabály szerinti lebonyolítási számláról történő kifizetését, és d) a fedezetkezelői számláról, valamint a fedezetkezelői számlára történő átutalás esetén az építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket. 4. Az utalványozásra az Áht. 36. (2) bekezdésében, az Ávr. 59. (1) bekezdésében, illetve jelen szabályzat 3. (12) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltaknak megfelelően az 1/a 1/c mellékletek szerinti személyek jogosultak. Összeférhetetlenségi szabályok A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző, ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. 2. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és teljesítést igazoló személlyel. 3. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. A gazdasági eseményenként Ft-ot el nem érő kifizetések rendje és nyilvántartásának szabályai Jelen szabályzat 3. (8) bekezdésében foglaltak szerint a gazdasági eseményenként Ft-ot el nem érő kifizetések esetében írásbeli kötelezettségvállalás nem szükséges. 2. A gazdasági eseményenként Ft-ot el nem érő kifizetések esetében utólag, a teljesített kifizetésekkel egyidejűleg kell a kifizetés összegét kötelezettségként nyilvántartásba venni és az előirányzat szabad keretét a kifizetés összegével csökkenteni. 6

8 3. Az (1) bekezdésben foglalt kifizetések esetén a beérkező számlát vagy egyéb fizetési kötelezettséget eredményező bizonylatot haladéktalanul a Hivatal gazdálkodási részlegéhez kell eljuttatni. A feladattal megbízott pénzügyi ügyintéző köteles az igazolás és a költségvetési előirányzatok egyeztetése céljából az érintettek részére átadni a beérkezett számlákat, bizonylatokat. A szakmai teljesítés igazolása a manuális úton előállított utalványon, illetve a kiadási pénztárbizonylaton történik. 4. A készpénzellátmányból történő kifizetések elszámolása történhet egy csoportos kötelezettségvállalás kiállításával. 5. A munkába járás költségeinek térítéséhez az érintett munkavállalók kötelesek a tárgyhó utolsó napján amennyiben az munkaszüneti napra esik, akkor az azt megelőző munkanap munkaidejének végéig a munkábajárás elszámolásához szükséges bizonylatoknak a pénzügyi ügyintéző részére történő átadásával jelezni elszámolási igényüket, melyek pénztáros felé történő átadását követően kerül sor a bizonylatok utalvánnyal történő felszerelésére. 6. A kötelezettségvállalásra jogosult személyek elrendelhetik egyes Ft-ot el nem érő kifizetések esetében is írásbeli kötelezettségvállalást. Záró rendelkezések A szabályzat május 1. napjával lép hatályba, előírásait ettől az időponttól kell alkalmazni. 2. A szabályzat hatályba lépésével egyidőben minden, a tárgyban ezt megelőzően kiadott szabályozás hatályát veszti. 3. A szabályzatban foglaltakról az érintett személyeket tájékoztatni kell. Szákszend, április 11.. Deákné dr. Schiffner Márta Jegyző 7

9 Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Megismerési nyilatkozat A május 1. -től hatályos, a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolása az érvényesítés és az utalványozás rendjéről szóló szabályzatában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok betartatni. Dobos Gyuláné Név Feladat, hatáskör gazdálkodási főmunkatárs Dátum Mezőfi Attiláné igazgatási főelőadó Aláírás Pintér Lászlóné Dobroczki Bernadett adóügyi főmunkatárs gazdálkodási főelőadó

10 1/a. számú melléklet MEGHATALMAZÁS kötelezettségvállalásra és utalványozásra A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés és szakmai igazolás rendjéről szóló szabályzat 3. (12) bekezdés a) pontjában, valamint 7. (4) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazom: Név Hartmann Imre, beosztás: alpolgármester hogy a Szákszend Község Önkormányzata költségvetésében jóváhagyott előirányzatok terhére a polgármester akadályoztatása, illetve összeférhetetlensége esetén a kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört összeghatárra való tekintet nélkül gyakorolja. A kötelezettségvállalás és az utalványozás során az Áht. és az Ávr, valamint a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal belső szabályzataiban foglaltak szerint kell eljárni. A meghatalmazás tovább át nem ruházható és visszavonásig érvényes. Szákszend, május 1. Meghatalmazó Meghatalmazott. László Kálmán polgármester Hartmann Imre alpolgármester 9

11 1/b. számú melléklet MEGHATALMAZÁS kötelezettségvállalásra és utalványozásra A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés és szakmai igazolás rendjéről szóló szabályzat 3. (12) bekezdés b) pontjában, valamint 7. (4) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazom: Név: Dobos Gyuláné beosztás: gazdálkodási főmunkatárs, hogy a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében jóváhagyott előirányzatok terhére a jegyző akadályoztatása, illetve összeférhetetlensége esetén a kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört összeghatárra való tekintet nélkül gyakorolja. A kötelezettségvállalás és az utalványozás során az Áht. és az Ávr, valamint a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal belső szabályzataiban foglaltak szerint kell eljárni. A meghatalmazás tovább át nem ruházható és visszavonásig érvényes. Szákszend, május 1. Meghatalmazó Meghatalmazott. Deákné dr. Schiffner Márta Jegyző Dobos Gyuláné gazdálkodási főmunkatárs 10

12 1/c. számú melléklet MEGHATALMAZÁS kötelezettségvállalásra és utalványozásra A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés és szakmai igazolás rendjéről szóló szabályzat (12) bekezdés c) pontjában, valamint 7. (4) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazom: Név: Gombásné Jackó Veronika, beosztás: óvónő, hogy a Szákszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda költségvetésében jóváhagyott előirányzatok terhére, összeghatárra való korlátozás nélkül a kötelezettségvállalási és utalványozási jogköröket gyakorolja: A kötelezettségvállalás és az utalványozás során az Áht. és az Ávr., valamint a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal belső szabályzataiban foglaltak szerint kell eljárni. A meghatalmazás tovább át nem ruházható és visszavonásig érvényes. Szákszend, május 1. Meghatalmazó Meghatalmazott. Szőts Gyöngyi Csilla Óvodavezető Gombásné Jackó Verinika óvónő 11

13 2/a számú melléklet Megbízás pénzügyi ellenjegyzési és érvényesítési feladat ellátására A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés és szakmai igazolás rendjéről szóló szabályzat 4. (8) bekezdés és 5. (5) bekezdésében foglaltak alapján megbízom: Név: Dobroczki Bernadett Csilla, beosztás: gazdálkodási főelőadó hogy Szákszend Község Önkormányzata, a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal, a Szákszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda költségvetésében jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzését és az utalványok érvényesítését összeghatárra való tekintett nélkül elvégezze. A pénzügyi ellenjegyzés és érvényesítés során az Áht, az Ávr., valamint a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal belső szabályzataiban foglaltak szerint kell eljárni. A kijelölés tovább át nem ruházható és visszavonásig érvényes. Szákszend, május 1. Kijelölő Kijelölt... Deákné dr. Schiffner Márta Jegyző. Dobroczki Bernadett Csilla gazdálkodási főelőadó 12

14 2/b. számú melléklet Kijelölés pénzügyi ellenjegyzési és érvényesítési feladat ellátására A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés és szakmai igazolás rendjéről szóló szabályzat 4. (8) bekezdés és 6. (5) bekezdésében foglaltak alapján megbízom: Név: Dobos Gyuláné, beosztás: gazdálkodási előadó, hogy Szákszend Község Önkormányzata, a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal és a Szákszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda költségvetésében jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzését és az utalványok érvényesítését összeghatárra való tekintet nélkül elvégezze. A pénzügyi ellenjegyzés és érvényesítés során az Áht, az Ávr., valamint a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal belső szabályzataiban foglaltak szerint kell eljárni. A kijelölés tovább át nem ruházható és visszavonásig érvényes. Szákszend, május 1. Kijelölő Kijelölt... Deákné dr. Schiffner Márta Jegyző. Dobos Gyuláné gazdálkodási főmunkatárs 13

15 3/a melléklet KIJELÖLÉS a teljesítés igazolására A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés és szakmai igazolás rendjéről szóló szabályzat 5. (5) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján kijelölöm Név: Hartmann Imre, beosztás: alpolgármester hogy Szákszend Község Önkormányzata költségvetése terhére teljesített kiadások teljesítés igazolását távollétem, illetve összeférhetetlenségem esetén összeghatárra való tekintett nélkül végezze el. A teljesítés igazolása során az Áht. és az Ávr., valamint a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal belső szabályzataiban foglaltaknak megfelelően kell eljárni Szákszend, május 1. Kijelölő Kijelölt személyek. László Kálmán Polgármester Hartmann Imre alpolgármester 14

16 3/b. számú melléklet KIJELÖLÉS a teljesítés igazolására A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés és szakmai igazolás rendjéről szóló szabályzat 5. (5) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján kijelölöm: Név: Dobos Gyuláné, beosztás: gazdálkodási főmunkatárs, hogy a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében jóváhagyott előirányzatok terhére teljesített kiadások esetén a teljesítés igazolását elvégezze. A teljesítés igazolása során az Áht. és az Ávr, valamint a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal belső szabályzataiban foglaltaknak megfelelően kell eljárni Szákszend, május 1. Kijelölő Kijelölt személyek. Deákné dr. Schiffner Márta Jegyző Dobos Gyuláné gazdálkodási főmunkatárs 15

17 3/c. számú melléklet KIJELÖLÉS a teljesítés igazolására A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés és szakmai igazolás rendjéről szóló szabályzat 5. (5) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján felhatalmazom: Név: Gombásné Jackó Veronika beosztás: óvónő, hogy a Szákszendi Kiskuckó Óvoda költségvetésében jóváhagyott előirányzatok terhére teljesített kiadások esetén a teljesítés igazolását elvégezze. A teljesítés igazolása során az Áht, az Ávr., valamint a Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal belső szabályzataiban foglaltaknak megfelelően kell eljárni Szákszend, május 1. Kijelölő Kijelölt. Szőts Gyöngyi Csilla Óvodavezető Gombásné Jackó Veronika óvónő 16

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

Kötelezettségvállalási szabályzat

Kötelezettségvállalási szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Kötelezettségvállalási szabályzat (B-08) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2015 MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest A Magyar

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat költségvetési gazdálkodása végrehajtásával összefüggő kötelezettségvállalás,

Részletesebben

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Beleg Község Önkormányzata

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Beleg Község Önkormányzata 1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás Beleg Község Önkormányzata KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezet) Érvényes: 2014. december

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 4400 Nyíregyháza Városmajor u. 2. 2015. 04. 01. 1 GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

Részletesebben

Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA

Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA Kötelezettségvállalás nyilvántartásának ellenőrzése Készítette: Győrffi Dezső gyorffi.dezso@gyesgy.hu Tel.: 46/596-271 mobil: 20/9354-016 2015. szeptember

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal. A reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének és elszámolásának rendje

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal. A reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének és elszámolásának rendje Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének és elszámolásának rendje 2016 A szabályozás hatálya (1) A szabályozás hatálya kiterjed Szákszend Község Önkormányzata

Részletesebben

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Ötvöskónyi Község Önkormányzata

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Ötvöskónyi Község Önkormányzata 1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás Ötvöskónyi Község Önkormányzata KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szabályzat) Érvényes: 2014.

Részletesebben

5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás. Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás. Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL Érvényes: 2014. december 1. napjától

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2016 BEVEZETÉS Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS UTALVÁNYOZÁS RENDJÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS UTALVÁNYOZÁS RENDJÉRŐL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS UTALVÁNYOZÁS RENDJÉRŐL BUDAPEST, 2003. június T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Általános rendelkezések A kötelezettségvállalás 3. old.

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB és/vagy vállalkozás és/vagy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület január 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület január 19-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület 2017. január 19-i ülésére A Jánoshalmi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata A nemzetiségek jogiról szóló

Részletesebben

Együttműködési megállapodás-tervezet

Együttműködési megállapodás-tervezet Együttműködési megállapodás-tervezet mely létrejött egyrészről Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 2335 Taksony, Fő út 85., adószáma: 15730954.1.13, törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

5/2013. számú A GAZDÁLKODÁS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás

5/2013. számú A GAZDÁLKODÁS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás Ikt.sz: 3003-12/2013/Sz. 5/2013. számú Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A GAZDÁLKODÁS RENDJÉRŐL Érvényes: 2013. március 1-jétől 1 1. A Szabályzat hatálya,

Részletesebben

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015.

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015. BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015. Balatonakarattya Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) operatív gazdálkodásával kapcsolatos

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Értelmező rendelkezések (1) [Az Áht. 36. (7) bekezdés] (1) Kötelezettségvállalás - jogszabályban meghatározott kivétellel

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA 2014 BEVEZETÉS Az FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI Oldal: 1/17 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS, SZAKMAI TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJE, SZABÁLYAI A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám:12/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, ELLENJEGYZÉSI, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI, UTALVÁNYOZÁSI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, ELLENJEGYZÉSI, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI, UTALVÁNYOZÁSI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, ELLENJEGYZÉSI, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI, UTALVÁNYOZÁSI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSI

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata és a Lőrinci Cigány Nemzetiségi Önkormányzata közötti gazdálkodási szabályokra

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON HATÁLYOS: 2015. 04. 15-TŐL TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2016.

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2016. Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2016. I. BEVEZETÉS A Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) önköltségszámítási szabályzatát (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János utca 1. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Náray-Szabó Gábor főigazgató 2 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1. sz. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: l 350-2/2014. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena, Tarné Stuber Éva Mell.: 1 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás mely létrejött egyrészt Dorog Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Tittmann János polgármester, székhelye: 2500 Dorog, Bécsi út 71., adószám: 15729741-2-11, KSH száma: 15729741-8411-321-11,

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2017. január 17-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: A megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások kiegészítése

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. július 1.-től Módosítva: 2010.11.04-től I. módosítás GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5525 Füzesgyarmat, Szabadság-tér l. sz. Adószáma: 15725338-2-04 Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről Hatályos: 2014. január 1-től. Bere

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS S Z A B Á L Y Z A T

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS S Z A B Á L Y Z A T . Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS S Z A B Á L Y Z A T Készítette:

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2011 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2014 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült a Soproni Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2014. június 30-ai üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZATA a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdálkodási Szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdálkodási Szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdálkodási Szabályzata a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről Jóváhagyta: Pelle

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata. Hatályos: 2014. április 1.

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata. Hatályos: 2014. április 1. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata Hatályos: 2014. április 1. 1. Pénzgazdálkodási jogkörök szabályozása...3 Elszámolóház pénzgazdálkodási

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata képviseli: Riz Levente polgármester, ( a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Budapest

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. február 27-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő,

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. január 05-től 2 GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT A gazdálkodással így különösen a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolás,

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-13/2015. Tárgy: Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött

Részletesebben

Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez

Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez A kötelezettségvállalástól a számlázásig A kötelezettségvállalással kapcsolatos legfontosabb alapfogalmak a következőek: a.) kötelezettségvállalás:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT RudabányaVárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS ÉRVÉNYESÍTÉS,

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 1-től dr.borsós Beáta igazgató GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT A Bartók Kamaraszínház és Művészetek

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje Martonvásár, 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató A

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S nemzetiségi együttműködési megállapodás elfogadására Tisztelt Képviselő-Testület! Ezúton terjesztem elő a

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJE SOPRON 2016 HATÁLYOS: 2016. 06. 15-TŐL 1 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya...

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. I. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételei

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. I. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételei EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészt Kerepes Nagyközség Önkormányzata (székhely:2144. Kerepes, Vörösmarty u. 2.; adószám: 15736118-2-13, törzsszám: 736118), képviseli Franka Tibor polgármester,

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Kálló Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére Ügyiratszám: /2015. Ügyintéző: Garai László Előterjesztő: Vén Attila polgármester A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: A napirendet tárgyaló

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ../2015.(III.31.)Ökt.sz. határozathoz EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Monostorapáti község Önkormányzata (képviseli: Takács Péter polgármester, székhelye: 8296. Monostorapáti, Petőfi

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje kerül az ülésre előterjesztésre. A létszám meghatározásakor

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos: 2015. június 27. napjától)

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Balatoni Regionális Történeti. Kutatóintézet, Könyvtár. Kálmán Imre Emlékház. Siófok

Balatoni Regionális Történeti. Kutatóintézet, Könyvtár. Kálmán Imre Emlékház. Siófok Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Siófok Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú melléklete Ügyrend Szabályzat Gazdálkodási melléklete Hatályos: 2016. október

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. és a. Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. és a. Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és a Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA Magyarország Alaptörvénye, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: a területi nemzetiségi

Részletesebben

Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás és adatszolgáltatás rendjéről Érvényes:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezet KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA A szabályzat a 2008 január 01-én lép hatályba.. Igazgató A Püspökladány Város Gazdasági

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2012. június

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére

Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás

Részletesebben

Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata

Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása Budapest XX. kerületi Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. január

Részletesebben

Határozati javaslat EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Határozati javaslat EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Határozati javaslat /2017. (I. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2016.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 12/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA november 30.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA november 30. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA 2015. november 30. 2 A Szegedi Tudományegyetem Kötelezettségvállalási Szabályzata Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. Általános előírások... 3

Részletesebben

Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Erdőtarcsa

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 150/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

1. számú melléklet (Kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosultak)... 21 2. számú melléklet (Szakmai teljesítésigazolásra jogosultak)... 22 3.

1. számú melléklet (Kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosultak)... 21 2. számú melléklet (Szakmai teljesítésigazolásra jogosultak)... 22 3. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. A szabályzat hatálya... 4 3. A szabályzat célja... 5 4. Értelmező rendelkezések... 5 4.1. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv... 5 4.2. Önállóan működő

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülettel együttműködési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 510-31/2014. Ügyintéző: dr. Barna Angéla jegyző ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzattal lévő együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Gazdálkodási szabályzat Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől... igazgató P.H. Békés Megyei Tisza

Részletesebben

A rendelet 8. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) a nemzetiség önkormányzat elnökét, mint a nemzetiség helyi szószólóját,

A rendelet 8. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) a nemzetiség önkormányzat elnökét, mint a nemzetiség helyi szószólóját, Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2012.(VI.22.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011.

Részletesebben

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés készítette: Pusztainé Nádházi Ibolya 2012. TARTALOM I. Általános rendelkezések... 3 II. A

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tura Város Önkormányzata (képviseli Szendrei Ferenc polgármester, székhely: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1., bankszámlaszám: 12001008-00379356-00100008,

Részletesebben

7. számú előterjesztés

7. számú előterjesztés Ügyiratszám: /1/2016. Ügyintéző: Orbán Andrea Tel.: 85/501-043 E-mail: MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK JEGYZŐJE 8700 MARCALI, RÁKÓCZI U. 11. TEL.: 85/501-001, FAX: 85/501-055 E-MAIL: polghiv@marcali.hu

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. ( ) önkormányzati határozata EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. ( ) önkormányzati határozata EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1 H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. ( ) önkormányzati határozata EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Nyírmada Város Önkormányzat, valamint Nyírmada Város

Részletesebben

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Az utasítás hatálya: a.) alanyi vonatkozásában kiterjed az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (továbbiakban: Fıiskola) Szervezeti és Mőködési Szabályzatában

Részletesebben