KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS S Z A B Á L Y Z A T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS S Z A B Á L Y Z A T"

Átírás

1 . Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet Budapest, Hajdú utca 29. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS S Z A B Á L Y Z A T Készítette: Schläfferné Takács Veronika Pénzügyi osztályvezető Iktatószám: Budapest január hó 01. JÓVÁHAGYTA: Fáyné Hervai Mária igazgató 1/18. oldal

2 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. I. Általános előírások 3. II. Kötelezettségvállalás 4. III. Kötelezettségvállalás ellenjegyzése 8. IV. Szakmai teljesítések igazolása 9. V. Érvényesítés 9. VI. Utalványozás 10. VII. Utalvány ellenjegyzése 10. VIII. Személyi feltételek 11. IX. Záró rendelkezések 11. MELLÉKLET: Megismerési záradék a kötelezettségvállalási szabályzathoz 12. A. Kötelezettségvállalás és szakmai teljesítést igazoló jogkörök 13. B/1 Utalványozási jogkör 14. B/2 Utalványozás ellenjegyzés 15. C. Érvényesítés, ellenjegyzési jogkör D. Kötelezettségvállalás ellenjegyzési jogkör /18. oldal

3 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYOZÁSA A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ és a hozzátartozó önállóan működő intézmények (továbbiakban: költségvetési szerv) kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) készült Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) alapján. A szabályzat hatálya a költségvetési szerv által vállalt fizetési, vagy más teljesítési kötelezettségre (kötelezettségvállalás), a pénzügyi teljesíthetőségre (kötelezettségvállalás ellenjegyzése), a szakmai teljesítésigazolásra, a teljesítés elrendelése előtt a kiadás jogosultságának, összegszerűségének, a fedezet meglétének, az előírt alaki követelmények betartásának érvényesítésére (érvényesítés), a kiadás teljesítésének elrendelésére (utalványozás), valamint az utalvány ellenjegyzésére terjed ki. Az Áht.-ban foglalt szabályozás szerint a költségvetési szerv feladatainak végrehajtását szolgáló, a kiadási előirányzatokat terhelő fizetési, vagy más teljesítési kötelezettségvállalása intézményvezető, vagy az általa megbízott személynek a hatáskörébe tartozik. Jelen szabályzat főbb irányainak meghatározásáért az Igazgató, a szabályzat elkészítésért, és aktualizálásáért a pénzügyi osztályvezető felelős. A szabályzatban foglaltak maradéktalan végrehajtásáért az Igazgató a felelős. I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A szabályzat kiadásának célja A szabályzat kiadásának célja, hogy a költségvetési szerv feladatainak szakszerű végrehajtásához kapcsolódó (pénzügyi) gazdálkodási feltételek biztosítása érdekében a kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, az utalványozás, az utalványozás ellenjegyzése, az érvényesítés rendjét egységesen, a jogszabályi előírásokkal összhangban szabályozza. 2. Jogszabályi előírások A szabályzat a következő jogszabályok figyelembevételével került összeállításra: Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.), Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.), A számvitelről szóló évi C. törvény (továbbiakban: Szt) 3/18. oldal

4 Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhszr.). 3. A szabályzat hatálya A kötelezettségvállalás személyi hatálya kiterjed a költségvetési szerv kötelezettségvállalásra jogosult vezetőire, illetve a kötelezettségvállalásban részt vevő és abban érintett valamennyi szervezeti egységre és személyre. II. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS A kötelezettségvállalás a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére foganatosított olyan intézkedés, amely a jövőbeni fizetési kötelezettséggel jár. A költségvetésben meghatározott előirányzat önmagában nem kötelezi a jogosultságot gyakorlót a cselekvésre, hiszen az államháztartás gazdálkodásának egyik alapelve, hogy a kiadási előirányzatok felhasználása szemben a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségével csak a felhasználás jogosultságát foglalja magába. Kötelezettségvállalás dokumentumai: áru vagy szolgáltatás megrendeléséről elküldött és visszaigazolt megrendelés (egyoldalú jognyilatkozat) szerződés (kétoldalú jogügylet) kinevezés, és egyéb, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére tett jognyilatkozat a közbeszerzési eljárásban közzétett ajánlati, részvételi felhívás, a pályázati kiírás, valamint az Önkormányzat illetve a Polgármesteri Hivatal által kiírt pályázat is, amennyiben nem kerül visszavonásra. A költségvetési szerv a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével kizárólag olyan kiadási előirányzatra vállalhat kötelezettséget, melynek bevételi oldala is megfelelően biztosított. A kötelezettségvállalás különösen a költségvetés végrehajtására tett olyan intézkedés, amelynek során az erre jogosult személy intézkedést tesz a munka, a szolgáltatás, az áruszállítás megrendelésére. Egyben kötelezettséget vállal arra, hogy az elvégzett munka, a teljesített szolgáltatás, áruszállítás átvétele után az ellenértéket kiegyenlíti. Kötelezettségvállalás bizonylatai kinevezési okirat, és egyéb a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére tett jognyilatkozatok (ide tartoznak pl. a megbízási szerződések). Ezeknek az okiratoknak az alapján lehet kötelezettségvállalásként nyilvántartásba venni az ún. rendszeres személyi juttatásokat, mivel ezek havi összegeit az okiratok tartalmazzák. A rendszeres személyi juttatások mellett a kinevezési okirat tulajdonost megilletik az ún. nem rendszeres személyi juttatások, melyek körét és mértékét különböző szabályzatok (pl. Közalkalmazotti szabályzat, stb.) tartalmazzák. Az ezekkel kapcsolatos és számítható kötelezettségvállalásokat is fel kell venni a nyilvántartásba, ilyenek: a szerződés, megállapodás, (kétoldalú jogügylet) az áru vagy szolgáltatás megrendeléséről elküldött és visszaigazolt megrendelés (egyoldalú jognyilatkozat), 4/18. oldal

5 a kormányhatározat alapján átcsoportosított előirányzat felhasználására tett és a határozat megjelenésétől számított 60 napon belüli intézkedés dokumentuma, a pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés aláírt dokumentuma. Előzetes kötelezettségvállalásnak minősül a közbeszerzési eljárás közzétett ajánlati, részvételi felhívása, a pályázat kiírása, amennyiben nem kerül visszavonásra. Kötelezettségvállalás nyilvántartása Az Ámr ában foglaltak szerint a költségvetési szervnek a kötelezettségvállalásokhoz olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege. A kötelezettségvállalás nyilvántartásának a következő kritériumoknak kell megfelelni: az analitikus nyilvántartásnak meg kell felelnie a valódiság, világosság, folytonosság számviteli alapelveknek, az analitikus nyilvántartás vezetése biztosítva legyen, az évenkénti kötelezettségvállalásokat az analitikus nyilvántartáson belül el kell különíteni, az analitikus nyilvántartásba történő kötelezettségvállalások rögzítési időpontját a költségvetési szervnél egységesen kell meghatározni. Ez az időpont köthető a kötelezettségvállalás tényleges időpontjához (pl. szerződés aláírási időpontja), vagy a kötelezettségvállalás időpontjához. A számviteli alapelvek szerint egy kötelezettségvállalást kizárólag akkor lehet elismertnek tekinteni, ha az ellenjegyzés is megtörtént. Ennek megfelelően az analitikus nyilvántartásba történő rögzítés időpontjának meg kell egyeznie az ellenjegyzés időpontjával. A kötelezettségvállalásokat az ellenjegyzés megtörténtét követően lehet felvezetni a nyilvántartásba, az analitikus nyilvántartásban a gazdasági eseményeknek és a kapcsolódó partnereknek beazonosíthatónak kell lennie, az analitikus nyilvántartásnak a beszámoló kiegészítő melléklet kötelezettségvállalásokra vonatkozó adataihoz a megfelelő dokumentációs rendszert kell, hogy biztosítsa. Az analitikus nyilvántartásnak tartalmaznia kell a kötelezettségvállalások halmozott éves állományát, havi bontásban, az előző években vállalt tárgyévi kötelezettségvállalást, a tárgyévben vállalt tárgyévi kötelezettségvállalást, a tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalást, a következő év(ek) előirányzatához kapcsolódó kötelezettségvállalást, évek szerinti bontásban, a keretgazdák felsorolását, a keretgazda által vállalható kötelezettségvállalásokat kiadási jogcímek szerinti bontásban, a keretgazdák által vállalható kötelezettségvállalások összegét éves és havi bontásban, a keretgazdák által vállalható szabad keret volumenét éves és havi bontásban, a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, a kötelezettségvállalás megnevezését, a kötelezettségvállalás nyilvántartásba történő bejegyzés keltét, a kötelezettségvállalás alapját képező dokumentum megnevezését, azonosító adatait, a kötelezettségvállalás várható kifizetési határidejét, a kötelezettségvállalás tényleges szakmai és pénzügyi teljesítésének időpontját, a kötelezettségvállalás kivezetésének összegét pénzügyi teljesítés esetén, meghiúsulás esetén. 5/18. oldal

6 A kötelezettségvállalások analitikába történő bejegyzésénél a következő főbb esetek lehetségesek: Eseti dokumentumok alapján, egyszeri kötelezettségvállalások: a kölcsönök, a pénzeszközátadások, azon dologi kiadások, melyek nem a folyamatos teljesítésű szolgáltatások körébe tartoznak, a nem rendszeres, illetve külső személyi juttatások. Folyamatos teljesítésű szolgáltatások állományba vételénél a kiinduló dokumentum általában határozatlan időre szóló ún. keretszerződés, melyekre a fizikai, szakmai teljesítés költségvetési évben folyamatosan történik. Az analitikus nyilvántartásban ezeket a kötelezettségvállalásokat a tárgyévre vonatkozó költségvetési előirányzatok alapján lehet rögzíteni. Nyilvántartásba vételüket célszerű már év elején az elemi költségvetés jóváhagyását követően végrehajtani. Ebbe a körbe tartoznak: víz, gáz, fűtés, energia, kommunikációs szolgáltatások, szemétszállítás, takarítás, karbantartás, postai szolgáltatások, stb. A rendszeres személyi juttatásokat és a havi kifizetéssel történő nem rendszeres személyi juttatásokat szintén éves összegben célszerű az analitikus nyilvántartásba felvenni. A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához számba kell venni a vállalni tervezett kötelezettségből adódó valamennyi fizetési kötelezettséget, még abban az esetben is, ha valamely fizetési kötelezettség bekövetkezése bizonytalan, vagy külön jövőbeli nyilatkozattól függ. Ha a fizetési kötelezettség jövőbeni mértéke nem határozható meg pontosan, a körülmények és az előző évek tapasztalatainak gondos mérlegelése alapján az adott piaci, gazdasági, társadalmi körülmények között - az ésszerű gazdálkodás elvének betartásával - reális legmagasabb összegű kötelezettséget kell feltételezni. A kötelezettségvállalás nyilvántartásának legalább a költségvetésben jóváhagyott előirányzatonkénti bontásban tartalmaznia kell a jóváhagyott előirányzatot, az időrendi sorrendben történt kötelezettségvállalás összegét, a teljesítések összegét tételenként és göngyölítve, a kötelezettségvállalással lekötött, de még nem teljesített előirányzatot és ezen kívül a szabad előirányzat összegét, melynek terhére még vállalható kötelezettség. A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételét sorszámmal kell ellátni, amelyet a költségvetési szerv szerepeltet az utalványrendeletében. Kötelezettségvállalásra jogosultak köre (A. sz. melléklet) A kötelezettségvállalás a következő esetekre terjed ki, pl.: beszerzéssel és karbantartással kapcsolatos, a vállalkozási, szállítási szerződésekkel kapcsolatosan, fejlesztésekkel (karbantartásokkal) összefüggésben a kivitelezés során felmerülő pótmunkákkal (többletmunkákkal) kapcsolatosan, a költségvetési szerv működését érintő irodaszer, egyéb eszközbeszerzéssel, valamint a meglévő eszközök, gépek javításával, továbbá a szakkönyvek, közlönyök megrendelésével kapcsolatosan, 6/18. oldal

7 az egyes szervezeti egységek munkatársai kiküldetésével kapcsolatosan. Jogszabály eltérő rendelkezése miatt nem szükséges a kötelezettségvállalások értékének meghatározása és szabad fedezetének vizsgálata az Ámr. 72. (11)-(12) bekezdése szerinti kötelezettségvállalások esetében. Ezekben az esetekben a teljesített kifizetésekkel egyidejűleg kell a kifizetés összegét kötelezettségvállalásként nyilvántartásba venni és az előirányzat szabad keretét a kifizetés összegével csökkenteni. A kötelezettségvállalást a kifizetést elrendelő belső intézkedés dokumentuma tanúsítja. Kötelezettségvállalás főkönyvi könyvelése A költségvetési szerveknek az Áhszr. 9. számú mellékletének (számlakeret) 15. pontja alapján a főkönyvi könyvelésben a 0. nyilvántartási számlaosztályban kell könyvelnie a vállalt kötelezettségeket. A kötelezettségvállalások nyilvántartására vonatkozó főkönyvi számlák vezetésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: Ámr. előírásai A főkönyvi számlákat legalább az adott évi költségvetési törvény kiemelt költségvetési előirányzatoknak megfelelő szerkezeti tagolásban, a közgazdasági osztályozási rendnek megfelelően kell megnyitni. A főkönyvi könyvelésre jogszabály konkrét könyvelési módszereket nem határoz meg. A főkönyvi könyvelés során figyelembe kell venni azt, hogy a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás adataiból év végén a költségvetési szervnek össze kell állítania a költségvetési beszámoló 75. űrlapját. A kötelezettségvállalás könyvelése negyedévente: történik a 0. számlaosztályban. A költségvetési szerv a kötelezettségvállalások főkönyvi könyvelésére a pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalások kimutatása módszert választotta és alkalmazza. Pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalások kimutatása: év közben a kötelezettségvállalási számlákon csak a pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalást kell kimutatni. A főkönyvi számlákon nyitó tételként kerülnek felvezetésre az előző években már felvállalt tárgyévi kötelezettségvállalások, amelyeknek forrása lehet az előző év(ek) maradványa, illetve a tárgyévi költségvetés. Szintén felvezetésre kerülnek a következő évek költségvetésére már az előző év(ek)ben vállalt kötelezettségek.. A GESZ-nél úgy kell a főkönyvi számlákat megnyitni, hogy az egyes évek kötelezettségvállalásai évenkénti bontásban elkülöníthetők legyenek. Növekedési jogcímek: nyitás, tárgyévi kötelezettségvállalások, a már vállalt és a főkönyvi számlákra felvezetett kötelezettségvállalások növelése, a következő év(ek) költségvetésére tárgyévben vállalt kötelezettségek. Csökkenési jogcímek: a kötelezettségvállalás meghiúsulása, 7/18. oldal

8 az eredeti kötelezettségvállalás összegének csökkenés, pénzügyi teljesítések. A 100 e Ft alatti kötelezettségeket ebben az esetben a 0. számlaosztályban nem kell nyilvántartani. Szabad előirányzat = módosított kiadási előirányzat (kiadási teljesítési számlák egyenlege + kötelezettségvállalási számlák együttes összege) Az Ecostat rendszerben az analitikus nyilvántartás adataiból a program automatikus feladást készít a főkönyvi könyvelés felé. A főkönyv és az analitika egyeztetéséért pénzügyi előadó és a főkönyvi könyvelő felelős. III. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ELLENJEGYZÉSE Az ellenjegyzés a kötelezettségvállalás pénzügyi teljesíthetőségét igazolt érvényességi feltétel. Az ellenjegyzés az a művelet, amely mindenkor megelőzi a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételét. Az ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet, bevétel biztosítja-e a fedezetet, az előirányzat-felhasználási terv szerint a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll-e, a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, az arra jogosult vállalta-e a kötelezettséget, a kötelezettségvállalás indokolt-e, s az a szakmai és gazdasági követelményeket szem előtt tartva hatékonynak, gazdaságosnak, szabályszerűnek minősül-e, tehát a kötelezettségvállalás célszerűségét megalapozó eljárás megtörtént-e. Az ellenjegyző a meghatározott feladatok ellátásához szükség szerint szakértőt vehet igénybe. Az ellenjegyzésre jogosultnak a kötelezettségvállalást jelentő okmányt, ha nem ért vele egyet, illetve nem felel meg a feltételeknek, akkor kell ellenjegyeznie, ha erre a kötelezettségvállaló írásban utasítja. Ez esetben az okmányt a kötelezettségvállalás ellenjegyzése utasításra történt záradékkal köteles ellátni, s erről a költségvetési szerv köteles a felügyeleti szerv vezetőjét 3 munkanapon belül értesíteni. Ellenjegyzésre jogosult a GESZ igazgatója, valamint az önállóan működő intézmény vezetője, vagy az általuk írásban megbízott pénzügyi szakképesítéssel rendelkező dolgozó. Az ellenjegyzés a kötelezettségvállaláshoz hasonlóan csak írásban történhet, a kötelezettségvállalási okmány aláírásával, ahol az aláírás dátumának is kell szerepelnie. Kötelezettségvállalás ellenjegyzésre jogosultak köre (D. sz. melléklet és a GESZ igazgatója, valamint az önállóan működő intézmény vezetője által megbízott ellenjegyzők jegyzéke.) IV. SZAKMAI TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA A szakmai teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik. 8/18. oldal

9 A teljesítések igazolása alatt az elvégzett munka, szolgáltatás, a szállított áru átvételét értjük és ezt a tényt az okmányon aláírással is igazolni kell. Az ilyen feladatokkal megbízott dolgozónak arról kell meggyőződnie és ezt a tényt az okmányon aláírásával igazolnia, hogy a szállított áru a megrendelés szerint hiánytalanul, megfelelő minőségben megérkezett-e, a munka elvégzése előírásszerűen megtörtént-e, a szolgáltatást nyújtó a vállalt kötelezettséget a megfelelő minőségben teljesítette-e, a teljesítés a kötelezettségvállalás célszerűségét megalapozó eljárás, illetve annak dokumentumainak alapján történt-e. A szakmai teljesítés igazolása a számlán történik. Szakmai teljesítés igazolásának lehetséges módjai: - árubeszerzés esetében a szakmai teljesítést a számla mellékletét képező szállítólevél/bevételezési bizonylat stb. alapján kell elvégezni; - karbantartás esetében megbízott kötelezettségvállaláshoz tartozó kifizetéseknél a szakmai teljesítés igazolását az Angyalföld Újlipótváros-Vizafogó Vagyonkezelő Zrt. műszaki ellenőre által igazolt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján lehet elvégezni; - olyan szolgáltatás esetében, amely keretszerződés alapján történik, és a vállalkozó meghatározott időszakonként számlát nyújt be, a szakmai teljesítés igazolását külön teljesítési igazoláson kell feltüntetni, amelyben rögzíteni kell az elvégzett feladatokat (amennyiben az adott hónapban elvégzett feladatok a szerződésből egyértelműen nem azonosíthatóak). Szakmai teljesítés igazolására jogosultak köre: A. sz. melléklet. V. ÉRVÉNYESÍTÉS Az érvényesítés az a művelet, amely alapján a kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése megtörténik. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését. A szakmai teljesítésigazolás alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét, és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az Áhszr., valamint az Ámr. előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. Érvényesítést a költségvetési szerv vezetője által megbízott, legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett pénzügyi-számviteli képesítésű dolgozó végezhet. Az érvényesítésnek az érvényesítve megjelölésen kívül tartalmaznia kell a megállapított összeget. Az érvényesítést végző és a szakmai teljesítést igazoló nem lehet azonos személy. 9/18. oldal

10 Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a költségvetési szerv belső szabályzatainak megsértését tapasztalja, köteles ezt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. Érvényesítésre jogosultak köre: C sz. melléklet tartalmazza. VI. UTALVÁNYOZÁS Az utalványozás a kötelezettségvállalás alapján beszerzett termékhez, vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség (kiadás) teljesítésének, a bevétel beszedésének, vagy elszámolásának elrendelése. Az utalványozás kiterjed minden, a költségvetési szervnél történő pénzmozgással járó tevékenységre. Utalványozni csak az érvényesített okmányon lehet. Az utalványozással és az ellenjegyző aláírásával válik az utalvány kifizetést elrendelő okmánnyá. A külön írásbeli rendelkezésként elkészített utalványon fel kell tüntetni a rendelkezőnek és a rendelkezést végrehajtónak a megnevezését, az utalvány szót, a költségvetési évet, a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlaszámát, a fizetés időpontját, módját és összegét, a megterhelendő, jóváírandó bankszámla számát és megnevezését, a keltezést, valamint az utalványozó és ellenjegyző aláírását, a kötelezettségvállalás-nyilvántartásba vétel sorszámát. Nem kell tételesen utalványozni a termékértékesítésből, szolgáltatásból számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, átutalási postautalvány alapján befolyó bevétel beszedését. Továbbá nem szükséges utalványozni az európai uniós forrásokból nyújtott támogatások külön jogszabály szerinti lebonyolítási számláról történő kifizetését Utalványozásra jogosultak köre (B. sz. melléklet) VII. UTALVÁNY ELLENJEGYZÉSE Az utalvány ellenjegyzése során a szabályzatban foglaltak értelemszerű alkalmazásával kell eljárni, továbbá meg kell győződni arról, hogy a szakmai teljesítés igazolás és az érvényesítés megtörtént-e. Utalvány ellenjegyzésére a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. Az utalvány ellenjegyzésére jogosultak körét a B. sz. melléklet tartalmazza. Az ellenjegyzésre jogosultnak az utalványt, ha nem ért vele egyet, akkor kell ellenjegyeznie, ha erre az utalványozó írásban utasítja. Ez esetben az okmányt az utalványozás ellenjegyzése utasításra történt záradékkal kell ellátnia, és erről a utasító közvetlen felettesét három munkanapon belül értesítenie kell. VIII. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 10/18. oldal

11 A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, illetőleg az utalványozó és ellenjegyző-ugyanazon személy nem lehet egy gazdasági eseménynél. Az érvényesítő személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult személlyel. Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója (a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény ának b) pontja), vagy a maga javára látná el. IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A jelen szabályzat január 01. napjától lép hatályba. A tárgyra vonatkozó minden korábbi szabályozás hatályát veszti. Fáyné Hervai Mária igazgató 11/18. oldal

12 Megismerési záradék A Kötelezettségvállalási szabályzathoz Jelen szabályzat 1 példányát átvettem, az abban foglaltakat megismertem, a szabályzat előírásait betartom: Név Beosztás Dátum Aláírás 12/18. oldal

13 Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet Budapest, XIII., Hajdú utca 29. A./ melléklet KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ÉS SZAKMAI TELJESÍTÉST IGAZOLÓ JOGKÖRÖK A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ kötelezettségvállalási és szakmai teljesítést igazoló jogköröket gyakorló dolgozóinak aláírás mintája: KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ, SZAKMAI TELJESÍTÉST IGAZOLÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, SZAKMAI TELJESÍTÉS ÖSSZEGHATÁR: ALÁÍRÁS MINTA: KÖLTSÉGHELY ELŐIRÁNYZAT Igazgató GESZ Kiadás bevétel Összeghatár nélkül. Fáyné Hervai Mária Számviteli osztályvezető GESZ Kiadás bevétel Összeghatár nélkül. Borgulya Mónika Pénzügyi osztályvezető GESZ Kiadás bevétel Összeghatár nélkül. Schläfferné Takács Veronika ISZK osztályvezető GESZ Kiadás bevétel Összeghatár nélkül. Nagy Péter Az önállóan működő intézmények kötelezettségvállalásáról és szakmai teljesítésének igazolásáról a dokumentumok a GESZ Pénzügyi osztályán találhatók! Budapest, január hó 01. A kötelezettségvállaló és ellenjegyző, az utalványozó és ellenjegyző, az utalványozó és érvényesítő egy gazdasági eseménynél nem lehet azonos személy! 13/18. oldal

14 Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet Budapest, XIII., Hajdú utca 29. UTALVÁNYOZÁSI ÉS UTALVÁNYOZÁS ELLENJEGYZÉSI JOGKÖR a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ utalványozási jogkört gyakorló dolgozóinak aláírás mintája: B./ melléklet UTALVÁNYOZÓ UTALVÁNYOZHATÓ KÖLTSÉGHELY ELŐIRÁNYZAT ÖSSZEGHATÁR: ALÁÍRÁS MINTA: Igazgató Valamennyi költséghely Kiadás bevétel Összeghatár nélkül. Fáyné Hervai Mária Számviteli osztályvezető Valamennyi költséghely Kiadás bevétel Összeghatár nélkül. Borgulya Mónika Pénzügyi osztályvezető Valamennyi költséghely Kiadás bevétel Összeghatár nélkül. Schläfferné Takács Veronika Bér- és Munkaügyi osztályvezető Valamennyi költséghely Munkabér és egyéb személyi Kiadás bevétel Összeghatár nélkül. jellegű ki és befizetések Nagy Attiláné Pénzügyi ügyintéző Pénzügyi ügyintéző bérszámfejtő Budapest, január hó 01. Valamennyi költséghely Pénztár Valamennyi költséghely Pénztár Valamennyi költséghely Munkabér és egyéb személyi jellegű ki és befizetések Kiadás bevétel Összeghatár nélkül. Bereczki Ferencné Kiadás bevétel Összeghatár nélkül. Némethné Herkli Andrea Kiadás bevétel Összeghatár nélkül. Sipiczkiné Farkas Éva A kötelezettségvállaló és ellenjegyző, az utalványozó és ellenjegyző, az utalványozó és érvényesítő egy gazdasági eseménynél nem lehet azonos személy! 14/18. oldal

15 Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet Budapest, XIII., Hajdú utca 29. C./ melléklet ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS ELLENJEGYZÉSI JOGKÖR a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ érvényesítési és ellenjegyzési jogkört gyakorló dolgozóinak aláírás mintája: ÉRVÉNYESÍTŐ ÉS ELLENJEGYZŐ ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS ELLENJEGYZÉS KÖLTSÉGHELY ELŐIRÁNYZAT ÖSSZEGHATÁR: ALÁÍRÁS MINTA: Igazgató Valamennyi költséghely Kiadás bevétel Összeghatár nélkül. Fáyné Hervai Mária Számviteli osztályvezető Valamennyi költséghely Kiadás bevétel Összeghatár nélkül. Borgulya Mónika Pénzügyi osztályvezető Valamennyi költséghely Kiadás bevétel Összeghatár nélkül. Schläfferné Takács Veronika Pénzügyi ügyintéző Valamennyi költséghely Kiadás bevétel Összeghatár nélkül. Némethné Herkli Andrea Pénzügyi ügyintéző Valamennyi költséghely Kiadás bevétel Összeghatár nélkül. Blázy Lászlóné Az önállóan működő intézmények ellenjegyzési jogkörével kapcsolatos dokumentumok a GESZ Pénzügyi osztályán találhatók! Budapest, január hó 01. A kötelezettségvállaló és ellenjegyző, az utalványozó és ellenjegyző, az utalványozó és érvényesítő egy gazdasági eseménynél nem lehet azonos személy! 15/18. oldal

16 Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet Budapest, XIII., Hajdú utca 29. C./ melléklet 2.oldal ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS ELLENJEGYZÉSI JOGKÖR a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ érvényesítési és ellenjegyzési jogkört gyakorló dolgozóinak aláírás mintája: ÉRVÉNYESÍTŐ ÉS ELLENJEGYZŐ ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS ELLENJEGYZÉS KÖLTSÉGHELY ELŐIRÁNYZAT ÖSSZEGHATÁR: ALÁÍRÁS MINTA: Számviteli ügyintéző Valamennyi költséghely Kiadás bevétel Összeghatár nélkül. Bornemissza Julianna Számviteli ügyintéző Valamennyi költséghely Kiadás bevétel Összeghatár nélkül. Domokos Éva Számviteli ügyintéző Valamennyi költséghely Kiadás bevétel Összeghatár nélkül. Lőrinczy Erika Budapest, január hó 01. Az önállóan működő intézmények ellenjegyzési jogkörével kapcsolatos dokumentumok a GESZ Pénzügyi osztályán találhatók! A kötelezettségvállaló és ellenjegyző, az utalványozó és ellenjegyző, az utalványozó és érvényesítő egy gazdasági eseménynél nem lehet azonos személy! 16/18. oldal

17 Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet Budapest, XIII., Hajdú utca 29. D./ melléklet KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ELLENJEGYZÉSI JOGKÖR a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ érvényesítési és ellenjegyzési jogkört gyakorló dolgozóinak aláírás mintája: ÉRVÉNYESÍTŐ ÉS ELLENJEGYZŐ ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS ELLENJEGYZÉS KÖLTSÉGHELY ELŐIRÁNYZAT ÖSSZEGHATÁR: ALÁÍRÁS MINTA: Igazgató Valamennyi költséghely Kiadás bevétel Összeghatár nélkül. Fáyné Hervai Mária Számviteli osztályvezető Valamennyi költséghely Kiadás bevétel Összeghatár nélkül. Borgulya Mónika Pénzügyi osztályvezető Valamennyi költséghely Kiadás bevétel Összeghatár nélkül. Schläfferné Takács Veronika Pénzügyi ügyintéző Valamennyi költséghely Kiadás bevétel Összeghatár nélkül. Némethné Herkli Andrea Pénzügyi ügyintéző Valamennyi költséghely Kiadás bevétel Összeghatár nélkül. Blázy Lászlóné Az önállóan működő intézmények ellenjegyzési jogkörével kapcsolatos dokumentumok a GESZ Pénzügyi osztályán találhatók! Budapest, január hó 01. A kötelezettségvállaló és ellenjegyző, az utalványozó és ellenjegyző, az utalványozó és érvényesítő egy gazdasági eseménynél nem lehet azonos személy! 17/18. oldal

18 Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet Budapest, XIII., Hajdú utca 29. D./ melléklet 2.oldal KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ELLENJEGYZÉSI JOGKÖR a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ érvényesítési és ellenjegyzési jogkört gyakorló dolgozóinak aláírás mintája: ÉRVÉNYESÍTŐ ÉS ELLENJEGYZŐ ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS ELLENJEGYZÉS KÖLTSÉGHELY ELŐIRÁNYZAT ÖSSZEGHATÁR: ALÁÍRÁS MINTA: Számviteli ügyintéző Valamennyi költséghely Kiadás bevétel Összeghatár nélkül. Bornemissza Julianna Számviteli ügyintéző Valamennyi költséghely Kiadás bevétel Összeghatár nélkül. Domokos Éva Számviteli ügyintéző Valamennyi költséghely Kiadás bevétel Összeghatár nélkül. Lőrinczy Erika Budapest, január hó 01. Az önállóan működő intézmények ellenjegyzési jogkörével kapcsolatos dokumentumok a GESZ Pénzügyi osztályán találhatók! A kötelezettségvállaló és ellenjegyző, az utalványozó és ellenjegyző, az utalványozó és érvényesítő egy gazdasági eseménynél nem lehet azonos személy! 18/18. oldal

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, ELLENJEGYZÉSI, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI, UTALVÁNYOZÁSI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, ELLENJEGYZÉSI, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI, UTALVÁNYOZÁSI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, ELLENJEGYZÉSI, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI, UTALVÁNYOZÁSI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSI

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA 2014 BEVEZETÉS Az FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének

Részletesebben

Kötelezettségvállalási szabályzat

Kötelezettségvállalási szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Kötelezettségvállalási szabályzat (B-08) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet Budapest, XIII., Hajdú utca 29.

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet Budapest, XIII., Hajdú utca 29. A./ melléklet KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZAKMAI TELJESÍTT IGAZOLÓ JOGKÖRÖK A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ kötelezettségvállalási és szakmai teljesítést igazoló jogköröket KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ,

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János utca 1. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Náray-Szabó Gábor főigazgató 2 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1. sz. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki

Részletesebben

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Beleg Község Önkormányzata

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Beleg Község Önkormányzata 1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás Beleg Község Önkormányzata KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezet) Érvényes: 2014. december

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2015 MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest A Magyar

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat költségvetési gazdálkodása végrehajtásával összefüggő kötelezettségvállalás,

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA 4. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 5. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS,

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI Oldal: 1/17 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS, SZAKMAI TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJE, SZABÁLYAI A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN

Részletesebben

Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez

Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez A kötelezettségvállalástól a számlázásig A kötelezettségvállalással kapcsolatos legfontosabb alapfogalmak a következőek: a.) kötelezettségvállalás:

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZATA a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB és/vagy vállalkozás és/vagy

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Értelmező rendelkezések (1) [Az Áht. 36. (7) bekezdés] (1) Kötelezettségvállalás - jogszabályban meghatározott kivétellel

Részletesebben

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje Martonvásár, 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató A

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés és az utalványozás rendje). 2016. Az államháztartásról

Részletesebben

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Az utasítás hatálya: a.) alanyi vonatkozásában kiterjed az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (továbbiakban: Fıiskola) Szervezeti és Mőködési Szabályzatában

Részletesebben

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Ötvöskónyi Község Önkormányzata

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Ötvöskónyi Község Önkormányzata 1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás Ötvöskónyi Község Önkormányzata KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szabályzat) Érvényes: 2014.

Részletesebben

5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás. Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás. Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL Érvényes: 2014. december 1. napjától

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS UTALVÁNYOZÁS RENDJÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS UTALVÁNYOZÁS RENDJÉRŐL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS UTALVÁNYOZÁS RENDJÉRŐL BUDAPEST, 2003. június T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Általános rendelkezések A kötelezettségvállalás 3. old.

Részletesebben

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés. beleértve a. bankszámla feletti rendelkezési jogokat. és a

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés. beleértve a. bankszámla feletti rendelkezési jogokat. és a Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 3/2010. sz. Főigazgatói Utasítás Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés Szabályzatáról beleértve a bankszámla feletti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rendelkezések... 3 A kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás bizonylatai Kötelezettségvállalás n

TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rendelkezések... 3 A kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás bizonylatai Kötelezettségvállalás n Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 5. melléklet 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS- ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS- ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 5. melléklet Az ÓBUDAI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület január 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület január 19-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület 2017. január 19-i ülésére A Jánoshalmi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata A nemzetiségek jogiról szóló

Részletesebben

Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA

Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA Kötelezettségvállalás nyilvántartásának ellenőrzése Készítette: Győrffi Dezső gyorffi.dezso@gyesgy.hu Tel.: 46/596-271 mobil: 20/9354-016 2015. szeptember

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdálkodási Szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdálkodási Szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdálkodási Szabályzata a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről Jóváhagyta: Pelle

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5525 Füzesgyarmat, Szabadság-tér l. sz. Adószáma: 15725338-2-04 Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről Hatályos: 2014. január 1-től. Bere

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2011 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Együttműködési megállapodás-tervezet

Együttműködési megállapodás-tervezet Együttműködési megállapodás-tervezet mely létrejött egyrészről Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 2335 Taksony, Fő út 85., adószáma: 15730954.1.13, törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata és a Lőrinci Cigány Nemzetiségi Önkormányzata közötti gazdálkodási szabályokra

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezet KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA A szabályzat a 2008 január 01-én lép hatályba.. Igazgató A Püspökladány Város Gazdasági

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám:12/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 4400 Nyíregyháza Városmajor u. 2. 2015. 04. 01. 1 GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata. Hatályos: 2014. április 1.

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata. Hatályos: 2014. április 1. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata Hatályos: 2014. április 1. 1. Pénzgazdálkodási jogkörök szabályozása...3 Elszámolóház pénzgazdálkodási

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON HATÁLYOS: 2015. 04. 15-TŐL TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉR- VÉNYESÍTÉS, SZAKMAI TELJESÍTÉS IGAZOLÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉR- VÉNYESÍTÉS, SZAKMAI TELJESÍTÉS IGAZOLÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉR- VÉNYESÍTÉS, SZAKMAI TELJESÍTÉS IGAZOLÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2009. március 1. Jóváhagyom: Borkai Zsolt Elnök Sárkány Péter Munkaszervezet-vezető

Részletesebben

1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás

1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás 1/2011. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a Szent István Egyetem Hallgatói Önkormányzat gazdálkodásának szabályozásáról Gödöllő, 2011. A Szent István Egyetem (továbbiakban: SZIE) Szervezeti és Működési

Részletesebben

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés készítette: Pusztainé Nádházi Ibolya 2012. TARTALOM I. Általános rendelkezések... 3 II. A

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. július 1.-től Módosítva: 2010.11.04-től I. módosítás GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: A megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások kiegészítése

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata

Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása Budapest XX. kerületi Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015.

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015. BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015. Balatonakarattya Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) operatív gazdálkodásával kapcsolatos

Részletesebben

1. A szabályozás célja és tartalma

1. A szabályozás célja és tartalma Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjérõl Az Államháztartásról

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Kálló Község

Részletesebben

5/2013. számú A GAZDÁLKODÁS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás

5/2013. számú A GAZDÁLKODÁS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás Ikt.sz: 3003-12/2013/Sz. 5/2013. számú Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A GAZDÁLKODÁS RENDJÉRŐL Érvényes: 2013. március 1-jétől 1 1. A Szabályzat hatálya,

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Balatoni Regionális Történeti. Kutatóintézet, Könyvtár. Kálmán Imre Emlékház. Siófok

Balatoni Regionális Történeti. Kutatóintézet, Könyvtár. Kálmán Imre Emlékház. Siófok Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Siófok Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú melléklete Ügyrend Szabályzat Gazdálkodási melléklete Hatályos: 2016. október

Részletesebben

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉSI, ÉRVÉNYESÍTÉSI, UTALVÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉSI, ÉRVÉNYESÍTÉSI, UTALVÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT 2014. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pusztainé Nádházi Ibolya KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉSI, ÉRVÉNYESÍTÉSI, UTALVÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT A szabályzat 2014. január 01-től lép

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Gazdálkodási szabályzat Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől... igazgató P.H. Békés Megyei Tisza

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT RudabányaVárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS ÉRVÉNYESÍTÉS,

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2014 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés

Részletesebben

Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Erdőtarcsa

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje kerül az ülésre előterjesztésre. A létszám meghatározásakor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére

ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 510-31/2014. Ügyintéző: dr. Barna Angéla jegyző ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzattal lévő együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

ADATLAP Azonosító: C06

ADATLAP Azonosító: C06 ADATLAP Azonosító: C06 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Befektetett pénzügyi eszközök egyedi nyilvántartó lapja Bizonylat száma: Saját készítésű Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A befektetett

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK

SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK SZÁMVITELI POLITIKA 3. SZ. MELLÉKLETE BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMLA ÖSSZEFÜGGÉSEK HATÁLYBA LÉPÉSE: 2013.01.01.

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére

Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás mely létrejött egyrészt Dorog Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Tittmann János polgármester, székhelye: 2500 Dorog, Bécsi út 71., adószám: 15729741-2-11, KSH száma: 15729741-8411-321-11,

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 120/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: l 350-2/2014. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena, Tarné Stuber Éva Mell.: 1 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. július 1-től A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2017. január 17-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben)

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) NGYECSED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVTL KÖTELEZETTSÉGVÁLLLÁS, UTLVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZBÁLYZT (módosításokkal egységes szerkezetben) Érvényes: 2005 december 01 től Jóváhagyta: Dr.

Részletesebben

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S nemzetiségi együttműködési megállapodás elfogadására Tisztelt Képviselő-Testület! Ezúton terjesztem elő a

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyfelől Szentendre Város Önkormányzata (adószáma: 15731292-2-13, székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3., képviseli: Verseghi-Nagy Miklós polgármester, a

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés dátuma: 2013. 08.01 Kibocsátó: Felelős igazgatóság: Bay Zoltán Kutatási Nonprofit Kft. Gazdasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-13/2015. Tárgy: Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 12/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

7. számú előterjesztés

7. számú előterjesztés Ügyiratszám: /1/2016. Ügyintéző: Orbán Andrea Tel.: 85/501-043 E-mail: MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK JEGYZŐJE 8700 MARCALI, RÁKÓCZI U. 11. TEL.: 85/501-001, FAX: 85/501-055 E-MAIL: polghiv@marcali.hu

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE Számviteli kézikönyvek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE 2011 Budapest, 2011 Szerző: Szamkó Józsefné Lektor: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978 963 638 389 3 ISSN 1787 7342 Kiadja a SALDO

Részletesebben

Határozati javaslat EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Határozati javaslat EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Határozati javaslat /2017. (I. 26.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2016.

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

1. számú melléklet (Kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosultak)... 21 2. számú melléklet (Szakmai teljesítésigazolásra jogosultak)... 22 3.

1. számú melléklet (Kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosultak)... 21 2. számú melléklet (Szakmai teljesítésigazolásra jogosultak)... 22 3. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. A szabályzat hatálya... 4 3. A szabályzat célja... 5 4. Értelmező rendelkezések... 5 4.1. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv... 5 4.2. Önállóan működő

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben