Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására"

Átírás

1 Szabályzat a Szent István Egyetem szerződéseinek megkötésére, kezelésére és azok nyilvántartására Az Egyetemi Szenátus 258/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta június

2 Preambulum A Szent István Egyetem rektora - a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.), az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht), az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. r. (a továbbiakban: Ávr.), valamint a Szent István Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: ESZMSZ), Kötelezettségvállalási és Utalványozási Szabályzata és más szabályzatai alapján - az Egyetem szerződései megkötésének, kezelésének és nyilvántartásának egységessége érdekében az alábbi szabályzatot adja ki: A szabályzat célja 1. (1) Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza az Egyetem, mint központi költségvetési szerv és bármely más személy, vagy szervezet között létrejövő szerződések kapcsán az Egyetem és az általa fenntartott intézmények képviseletére és szabályos jegyzésére, a kötelezettségvállalás kezdeményezésére és a kötelezettség vállalására, a szerződések nyilvántartására és szerződésminták alkalmazására vonatkozó szabályokat. A szabályzat hatálya 2. (1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi szervezeti egységére, (továbbiakban: gazdálkodó egységek), továbbá az Egyetemmel közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, valamint hallgatói, illetve tanulói jogviszonyban álló természetes személyekre. (2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden, jelen szabályzat szerint szerződésnek minősülő ügyletre, illetve okiratra. 2

3 A szerződés 3. (1) Jelen szabályzat alkalmazása körében az ügylet, illetve az okirat elnevezésétől függetlenül szerződésnek minősül minden olyan egy-, vagy többoldalú jognyilatkozat, amelyben az Egyetem pénzbeli, vagy nem pénzbeli szolgáltatás teljesítésére, bármilyen magatartás gyakorlására vagy attól tartózkodásra, tűrésre, vagy jövőbeni jognyilatkozat megtételére vállal kötelezettséget, vagy amelyben ilyen tartalmú jogokat szerez, illetve követelésekre válik jogosulttá, és amelynek teljesítéséért az Egyetem jogi úton érvényesíthető felelősséget vállal, vagy felelőssé válhat. A szerződések tartalmi és formai követelményei 4. (1) Szerződést kizárólag az Egyetem nevében lehet megkötni, azzal, hogy szerződés visszamenőleges hatállyal nem köthető, nem írható alá. (2) Személyi jellegű megbízási szerződés értékhatártól függetlenül csak írásban köthető. A termék vagy szolgáltatás beszerzéssel kapcsolatos szerződések esetén az írásbeliségre vonatkozóan a Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat előírásai az irányadóak. (3) Az Egyetem nevében jognyilatkozat, kötelezettségvállalás kizárólagosan írásban tehető, kivéve a Kötelezettségvállalási és Utalványozási Szabályzatban, valamint az Ávr-ben meghatározott ügycsoportba és értékhatárba tartozó, szóban is megköthető szerződések körét. (4) A szerződések megkötésére elsősorban a jelen szabályzat mellékletében meghatározott iratmintákat kell alkalmazni. Amennyiben a megkötendő szerződés jellege, tartama eltér a jelen szabályzat mellékletében meghatározott iratminták jellegétől és tartamától, akkor a Ptk. szerinti tartalommal meghatározott, folyamatos oldalszámozással ellátott ún. egyedi szerződéseket kell írásban megkötni. (5) Egyedi szerződésnek legalább az alábbi elemeket kell tartalmaznia: - Egyetem nevét, székhelyét, intézményi azonosító számát (FI69207), adószámát, statisztikai számjelét és bankszámlaszámát, a képviseletében eljáró személy nevét és tisztségét, vagy munkakörét az Egyetem szerződéses pozícióját; - Az Egyetemmel szerződő fél azonosítására alkalmas adatok, így természetes személy esetén nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, személyi igazolványszámát, nem természetes személy esetén, cégnevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, vagy más nyilvántartásba vételi számát, képviselője nevét és beosztását, a szerződő fél szerződéses pozíciójának megnevezését; 3

4 - a szerződés tárgyát; - a szerződés időtartamát (határozott, illetve határozatlan idejű); - a szerződő feleknek a szerződésből fakadó lényeges jogait és kötelezettségeit; - a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás tárgyát, összegét, - a fizetési, illetve teljesítési határidőket, - a fizetés, illetve teljesítés módját, valamint - a szerződés létrejöttének időpontját és - a szerződő felek, illetve képviselőik szabályos (gazdálkodó szervezet esetén cégszerű, egyéb szervezet esetén a rá vonatkozó szabályok szerinti) aláírását, valamint az Egyetem részéről a szükséges ellenjegyzéseket, illetve amennyiben a szerződés testületi hozzájáruláshoz kötött, úgy ennek a körülménynek a feltüntetését és a testületi döntés számát. (6) A szerződésen feltüntethető az adott szerződés teljesítéséért felelős szervezeti egység, illetve az ügyintéző is. A szerződésen amennyiben annak teljesítése, vagy kötelezettségvállalása adott szervezeti egységhez kapcsolható a teljesítésért felelős szervezeti egység megnevezésének feltüntetése is szükséges. (7) Az Egyetem képviseletére jogosultak az okiratokat névaláírásukkal látják el a hiteles aláírási címpéldányuknak megfelelően. Fel kell tüntetni az okiratot jegyző személy nevét, valamint beosztását, illetve munkakörét. (8) Idegen nyelven írt szerződésekhez magyar nyelvű fordítást is mellékelni kell. A szerződések aláírása 5. (1) A szerződések aláírását előzetesen egyeztetett, kész tartalommal, szükséges példányszámban kell kezdeményezni. A szerződések aláírására kizárólag az ellenjegyzések után, illetőleg a kötelező testületi vélemények, határozatok beszerzését követően kerülhet sor. Amennyiben a kötelező testületi vélemény, vagy határozat beszerzésére objektív okból nincs lehetőség az adott szerződés aláírása előtt, úgy azt a következő testületi ülésen haladéktalanul pótolni kell, és a szerződésben erre, mint felfüggesztő feltételre utalni kell. (2) A képviseleti joggal, a szerződések jegyzésével, illetve a kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos felelősségeket és kompetenciákat a munkaköri leírások külön is tartalmazzák. (3) A szerződéseket a pályázati szerződések kivételével legalább két eredeti példányban kell elkészíteni, és aláírni. A pályázati szerződéseket három példányban kell elkészíteni és aláírni. Amennyiben a szerződés több önálló szervezeti egységet érint, úgy a két eredeti példányon felül az érintett egységek számának megfelelő eredeti példányt kell készíteni. A szerződés 4

5 szövegében fel kell tüntetni, hogy az adott szerződés hány példányban készült. (4) Minden, az Egyetem számára fizetési kötelezettséget keletkeztető szerződés aláírását megelőzően az ügyviteli rendszerben rögzíteni kell, mint a pénzügyi kerettel szembeni kötelezettséget, illetve előzetes kötelezettségvállalást, kivéve a kötelezettségvállalási szabályzatban, illetve az Ávr-ben meghatározott eseteket. (5) Az Egyetemen maradó eredeti szerződésen fel kell tüntetni az Egyetem példánya feliratot. Ezen a példányon kell az összes szükséges ellenjegyzésnek szerepelnie (pl.: előkészítői, jogi,). A szerződéskötés folyamata 6. (1) A szerződéskötések során az Egyetem kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatában foglaltaknak megfelelően kell eljárni. (2) Kötelezettségvállalás csak a jelen eljárásrend alapján megkötött és nyilvántartásba vett szerződés alapján engedélyezett. Kötelezettséget kizárólag csak abban az esetben vállalhat az arra jogosult, amennyiben a kötelezettségvállalási dokumentumot a gazdasági, szükség esetén a jogi és a közbeszerzési ellenjegyző ellenjegyezte. (3) Amennyiben a kötelezettségvállalás nem jog- és/vagy nem szabályszerű, az ellenjegyzőnek erről haladéktalanul tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, aki köteles a kötelezettségvállalást a hatályos előírásoknak megfelelően módosítani. (4) A szerződés megkötése során szükséges a jogszabályoknak megfelelően, a felek által egyeztetett műszaki tartalom egyeztetés, eljárási forma kiválasztása, esetleges eljárás lefolytatása. Szerződés tervezet aláírásra kész változatának előállítása. (5) Az előkészítő munka során a nagyértékű (bruttó 100 ezer Ft feletti) szerződések esetén minden alkalommal egyeztetni szükséges a beszerző csoporttal. Dologi és felhalmozási jellegű szerződések 7. (1) A dologi szerződések és a felhalmozási (beruházás, felújítás) szerződések megkötése során a szerződést az előkészítőjének és a kötelezettségvállalásra jogosult személynek szignálnia kell, és azt előzetes kötelezettségvállalásba kell venni a gödöllői Campushoz tartozó szervezeti egységek esetén a Pénzügyi Főosztályon, míg nem a Gödöllői Campushoz tartozó karoknál a gazdasági szervezet erre kijelölt munkavállalójánál. (2) Az előzetesen kötelezettségvállalásba vett szerződést a 11. szerint jogi ellenjegyzésre kell 5

6 küldeni. (3) A jogi ellenjegyzést követően a szerződést a Közbeszerzési Szabályzatban meghatározott esetekben jóváhagyásra, illetve igazolásra meg kell küldeni a kijelölt közbeszerzési ügyintézőnek is. (4) A szerződést ezt követően lehet döntéshozó testület (pl. kari tanács, szenátus) elé terjeszteni, amennyiben ezt jogszabály, vagy az ESZMSZ előírja. (5) A szerződést ezt követően a 10. -nak megfelelően gazdasági ellenjegyzéssel kell ellátni. (6) A kettőmillió forint értékhatárt meghaladó szerződéseket a költségvetési felügyelő részére felülvizsgálatra haladéktalanul meg kell küldeni. (7) A fenti eljárást követően kerülhet sor a szerződés aláírására. (8) Az aláírt szerződés alapján kerül sor a szerződés 14. szerinti nyilvántartásba vételére és a kötelezettségvállalásra. Személyi jellegű szerződések 8. (1) A magánszemélyekkel kötendő személyi jellegű szerződések (személyi juttatásokra irányuló, illetve megbízási szerződések) megkötése során a szerződést az előkészítőjének és a kötelezettségvállalásra jogosult személynek szignálnia kell, és azt előzetes kötelezettségvállalásba kell venni a gödöllői Campushoz tartozó szervezeti egységek esetén, a Pénzügyi Főosztályon, míg nem a Gödöllői Campushoz tartozó karoknál a gazdasági szervezet erre kijelölt munkavállalójánál. (2) Az előzetesen kötelezettségvállalásba vett szerződést a 11. szerint jogi ellenjegyzésre kell küldeni. (3) A jogi ellenjegyzést követően a szerződést a Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatban meghatározott esetekben jóváhagyásra, illetve igazolásra meg kell küldeni a kijelölt közbeszerzési ügyintézőnek. (4) A szerződést ezt követően a 10. -nak megfelelően gazdasági ellenjegyzéssel kell ellátni. (5) A kettőmillió forint értékhatárt meghaladó szerződéseket a költségvetési felügyelő részére felülvizsgálatra haladéktalanul meg kell küldeni. (6) A fenti eljárást követően kerülhet sor a szerződés aláírására. (7) Az aláírt szerződés alapján kerül sor a szerződés 14. szerinti nyilvántartásba vételére, és a kötelezettségvállalásra. 6

7 Kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzat hatálya alá nem tartozó szerződések 9. (1) A kötelezettségvállalással nem járó szerződések (pl.: együttműködési megállapodások, szándéknyilatkozatok, stb.) megkötése során a szerződést az előkészítőjének szignálnia kell. (2) A szerződést a 11. szerint jogi ellenjegyzésre kell küldeni. (3) A szerződést ezt követően lehet döntéshozó testület (pl. kari tanács, szenátus) elé terjeszteni, amennyiben ezt jogszabály, vagy az ESZMSZ előírja. (7) A fenti eljárást követően kerülhet sor a szerződés aláírására. (8) Az aláírt szerződés alapján kerül sor a szerződés 14. szerinti nyilvántartásba vételére. A gazdasági ellenjegyzés 10. (1) A gazdasági ellenjegyzés - az Ávr. előírásaival egyezően, valamint a Kötelezettségvállalási és Utalványozási Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek megfelelően - a szerződés érvényességi kelléke, ennek hiányában a szerződés érvénytelen. A jogi ellenjegyzés 11. (1) A jogi ellenjegyzés kötelező, ha azt jogszabály írja elő, továbbá a (2) (3) bekezdésben meghatározott kivételektől eltekintve minden egyéb szerződés esetén. (2) Nem szükséges a jogi ellenjegyzés, amennyiben a kötelezettségvállalás dologi vagy felhalmozási illetve személyi jellegű, és a jelen szabályzat mellékletét képező szerződésminták, vagy a rögzített megrendelési sablon változatlan felhasználásával történik a jogügylet megkötése. A jogi ellenjegyzés csak a két feltétel együttes fennállása esetén mellőzhető. (3) A jogi ellenjegyzésre az ESZMSZ 86. szerinti jogtanácsos, vagy ügyvéd jogosult. (4) A jogi ellenjegyzés dátummal kerül a szerződésre. Amennyiben a jogi ellenjegyzés megtagadására kerül sor, úgy annak indokát a szerződésre rá kell vezetni. Összeférhetetlenség, felelősségre vonatkozó rendelkezések 12. (1) A szerződés aláírója az Egyetem nevében kötelezettségvállaló - és a szerződés 7

8 ellenjegyzői ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személyek nem lehetnek. (2) Az Egyetem a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottal munkaköri feladatai ellátására munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet. (3) Az összeférhetetlenség kapcsán az Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében (ESZMSZ 4. sz. melléklet) meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni. 13. (1) Jelen szabályzatban foglaltak betartásáért valamennyi, a szabályzat hatálya alá tartozó személy munkajogi (fegyelmi), polgári jogi (kártérítési) és büntetőjogi felelősséggel tartozik. A szerződések nyilvántartásának szabályai 14. (1) A szerződések nyilvántartása a mindenkori ügyviteli rendszerben, valamint az Egyetem iktatási rendszerében egységes adattartalommal történik. Az aláírt szerződést az egyetemi Postázó érkezteti. Minden szerződést az egyetemi iktatási szabályok szerint iktatni, és szkennelni kell az iktatási rendszerben. (2) Az adott szerződéssel érintett szervezeti egység iktatásra jogosult ügyintézője köteles az adott szerződés szkennelt példányát az utolsó aláírás megtörténtét követően a központi iktatórendszerben az adott iktatószámhoz csatolni, és egyúttal elektronikus úton (elektronikus adathordozó, ) a gazdasági szervezet (Pénzügyi Főosztály) részére megküldeni. Ezen rendelkezés betartatása az adott szervezeti egység vezetőjének kötelezettsége. (3) A kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételéért a gazdálkodó egység gazdasági vezetője, annak hiányában a gazdálkodó egység vezetője felel. A szerződések eredeti példányainak papír alapú nyilvántartása az esetlegesen szükséges mellékletekkel együtt a gazdasági egység kötelezettsége. (4) A gazdasági terület illetékes munkatársa rögzíti a szerződés nyilvántartó rendszerben a végleges adatokat és a végleges K2 azonosítót. 8

9 Záró rendelkezések 15. (1) A jelen utasítás mellékleteként megadott szerződésmintáknak a jogszabályi és gazdasági változásokhoz igazodó szövegezésének módosítása, valamint a szerződésminták körének változtatása a gazdasági főigazgató hatáskörébe tartozik, és nem minősül jelen szabályzat módosításának. A szerződésminták körében végzett módosítások esetén az előírt közzétételen túl a szerződéskötésre jogosultakat külön is értesíteni kell. (2) Jelen szabályzat az aláírása napján lép hatályba. (3) Jelen szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépést követően megkötött szerződésekre kell alkalmazni. Gödöllő, június 20. 9

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

A SZERZŐDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE

A SZERZŐDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE A Debreceni Egyetem Gazdálkodási Szabályzatának melléklete Debreceni Egyetem A SZERZŐDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 7. napjától 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 3. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERZŐDÉSKÖTÉS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2011 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Gazdálkodási Szabályzata

Gazdálkodási Szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Gazdálkodási Szabályzata Budapest 2015.04.23. TARTALOM I. FEJEZET A GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... 4 1. A gazdálkodási szabályzat célja, hatálya... 4 2. A szabályzat jogszabályi

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 31. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 31. TARTALOM. 29. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 31. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 21/2007. (VIII. 31. MÁV Ért. 29.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Az Egyetemi Szenátus 257/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta 2013. június TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 A Beszerzési

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 5760 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 5760

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 5760 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 5760 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. augusztus 7., kedd 34. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 20/2012. (VIII. 7.) NGM utasítás a Magyar Államkincstár Szervezeti és

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 41. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 41. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. július 21., csütörtök 41. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 19/2011. (VII. 21.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 8075

Részletesebben

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata A Pécsi Tudományegyetem közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata Pécs 2011. 2013. április 29. napjától hatályos változat 2 Preambulum A Pécsi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Értelmező rendelkezések (1) [Az Áht. 36. (7) bekezdés] (1) Kötelezettségvállalás - jogszabályban meghatározott kivétellel

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. november 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A PÉCS VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉSEI LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 1-től A Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. JÚLIUS 28-I SORON KÍVÜLI ÜLÉSÉRE BESZERZÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRA

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. JÚLIUS 28-I SORON KÍVÜLI ÜLÉSÉRE BESZERZÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRA Ügyiratszám: 7631/2015 Ügyintéző: Bödőné Dr.Molnár Irén MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 MARCALI, RÁKÓCZI U. 11. TEL.: 85/501-001, FAX: 85/501-055 E-MAIL: polghiv@marcali.hu Tárgy: az

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Közbeszerzési Szabályzat 2013. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek (a továbbiakban: Kbt.), továbbá a központosított

Részletesebben

3/2012 számú UTASÍTÁSA A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJÉRŐL

3/2012 számú UTASÍTÁSA A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJÉRŐL A N E M Z E T I K Ö R N Y E Z E T Ü G Y I I N T É Z E T F ő i g a z g a t ó j á n a k 3/2012 számú UTASÍTÁSA A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJÉRŐL 1. Jelen utasítás mellékleteként kiadom

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére Ügyiratszám: /2015. Ügyintéző: Garai László Előterjesztő: Vén Attila polgármester A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: A napirendet tárgyaló

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2012 Hatályos: 2015. június 27. napjától

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2012 Hatályos: 2015. június 27. napjától A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 Hatályos: 2015. június 27. napjától A Közbeszerzési szabályzat mellékletei: 1. számú melléklet: Megbízólevél mintája

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. április 23. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. április 23. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. április 23. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5525 Füzesgyarmat, Szabadság-tér l. sz. Adószáma: 15725338-2-04 Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről Hatályos: 2014. január 1-től. Bere

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2014 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 3 1. A szabályzat célja... 4 2. Alapelvek... 4 3. A szabályzat hatálya... 5 II. Ajánlatkérő

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1.

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. E szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről

Részletesebben