Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdálkodási Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdálkodási Szabályzata"

Átírás

1 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdálkodási Szabályzata a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

2 2 I. Általános rendelkezések A Gazdálkodási szabályzat (továbbiakban: szabályzat) célja, hogy a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (továbbiakban: intézmény) részére biztosítsa a folyamatos működés feltételeinek megteremtése érdekében a gazdálkodási feladatok egyértelmű meghatározását, a jogkörök és felelősség elhatárolását. Ennek érdekében az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.), a számvitelről szóló évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet követelményeit teljesítve a gazdálkodásra, ezen belül a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a bevételek előírása, a teljesítésigazolás, az érvényesítés, illetve az utalványozás rendjére vonatkozóan a következő szabályzatot határozom meg. II. Az előirányzatok felhasználásával kapcsolatos pénzügyi-gazdálkodási jogkörök Az előirányzatok felhasználásával, a gazdálkodással összefüggő jogkörök, illetve feladatok a következők: kötelezettségvállalás, bevételek előírása, kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése, teljesítések igazolása, érvényesítés, utalványozás. A kötelezettségvállalási illetve utalványozási jogkörök gyakorlására az Ávr a, illetve 59. -a alapján az intézmény igazgatója, illetve az igazgató által írásban felhatalmazott, az intézmény alkalmazásában álló személy jogosult. Teljesítés igazolására jogosult személyeket az adott kötelezettségvállaláshoz, vagy a kötelezettségvállalás adott csoportjához az Ávr (4) bekezdése alapján az igazgató írásban jelöli ki. Pénzügyi ellenjegyzési és érvényesítési jogkörök gyakorlására az Ávr a, illetve 58. -a alapján az intézmény gazdasági vezetője, illetve a gazdasági vezető által írásban felhatalmazott, az intézmény alkalmazásában álló személy jogosult. Az írásos felhatalmazás, illetve teljesítés igazolás esetén a megbízás formai, tartalmi előírásait az 1. sz. illetve 2.sz. melléklet, a felhatalmazás (megbízás) visszavonását a 3. sz. melléklet tartalmazza. A jogosult személyekről és az aláírás mintájáról a naprakész nyilvántartás vezetése a gazdasági vezető feladata. 1. Kötelezettségvállalás Az Áht-ben, illetve az Ávr-ben foglalt szabályozás szerint a kötelezettségvállalás a kiadási előirányzatok terhére történő fizetési kötelezettség vállalásáról szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat. A megrendeléssel együtt a kötelezettségvállaló arra is kötelezi magát, hogy amennyiben a teljesítés megvalósul, annak ellenértékét a megfelelő előirányzata terhére kifizeti. A kötelezettségvállalás mértéke nem haladhatja meg a rendelkezésre álló előirányzatot.

3 3 Kötelezettségvállalásnak minősül tehát - az alkalmazási okirat, a szerződés, a megrendelés mellett - minden olyan intézkedés, amely a tervezett előirányzatok felhasználására irányul. Az Áht. 37. (1) bekezdésben foglaltak alapján az Ávr. 53. (1) bekezdésében foglalt egyéb kivételekkel kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően írásban lehet. A kötelezettségvállalás csak pénzügyi ellenjegyzéssel együtt jogszerű. A kötelezettségvállaló aláírásával felel: a jogszabályok és más rendelkezések betartásáért, a kötelezettségvállalás tartalmáért, a hatáskörébe utalt előirányzatok betartásáért, azért, hogy csak olyan körben vállaljon kötelezettséget, amelyre jogosultsága van, azért, hogy a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése megtörténjen. A leggyakrabban előforduló kötelezettségvállalási formák: közalkalmazottak jogviszonyát, a Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatásokat érintő alkalmazási okiratok, átsorolások, túlóra, helyettesítés elrendelését meghatározó intézkedések, illetve más rendszeres és nem rendszeres kifizetéseket elrendelő munkáltatói intézkedések, a Ptk. szabályozásának keretei közé tartozó szerződések (pl. adásvételi, szállítási, közüzemi, vállalkozási, megbízási stb.). megrendelések áruszállításra, szolgáltatásra, a közbeszerzési törvény alapján az eljárást megindító hirdetmény, részvételi, ajánlati, ajánlattételi felhívás, a központosított közbeszerzési rendszerről szóló kormányrendelet alapján beszerzett áruk, szolgáltatások esetén az igény bejelentési adatlap. A költségvetésben meghatározott előirányzat összességében nem kötelezi a jogosítvány gyakorlóit a cselekvésre. A tervezett előirányzat lehetséges, de önmagában nem elégséges feltétele a kötelezettségvállalásnak. A kötelezettségvállaláshoz szükséges továbbá az alábbi követelmények teljesülése: szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség (személyi és tárgyi feltételek) és jogszerűség, a megoldási lehetőségek közül a célszerűséget, a hatékonyságot segítő változatok kiválasztása, csak a jóváhagyott módosított - kiadási előirányzat mértékéig, a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel vállalható. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia, elkészítése a gazdasági vezető feladata. A kötelezettségvállalás előkészítésekor alkalmazni kell a közbeszerzési törvény, valamint a központosított közbeszerzési rendszerről szóló kormányrendelet előírásait is. A munkáltatói intézkedéssel járó kötelezettségvállalás során figyelembe kell venni, hogy a költségvetésben meghatározott engedélyezett létszámkeret nem léphető túl. Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott módosított kiadási előirányzat mértékéig, a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel vállalható, kivéve a jogszabályban, jogerős bírósági, illetve államigazgatási határozaton alapuló kötelezettségeket.

4 4 Éven túli kötelezettség csak az alábbi esetekben vállalható: tárgyévi előirányzat terhére, amennyiben a szakmai, műszaki teljesítés a következő év június 30-ig megtörténik, intézményi beruházásokkal, több éven keresztül megvalósuló felújításokkal kapcsolatosan. Éven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. Az intézményeknek az Áht. 37. (1) bekezdés és az Ávr. 53. (2) bekezdés alapján minden egyes kötelezettségvállalás esetén előzetesen kötelezettségvállalási dokumentumot kell készíteni, pénzügyileg ellenjegyezni. Az Ávr. 53. (1) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely 1. értéke a százezer forintot nem éri el, 2. a fizetési számlákról a számlavezető által leemelt díj, juttatás, vagy 3. az Áht. 36. (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül A kötelezettségvállalás dokumentumai: 1. Alkalmazási okirat 2. Szerződés 3. Megrendelő kézi vagy az CT-EcoSTAT integrált rendszerből kinyomtatott (5. sz. melléklet) A szerződés, vagy megrendelő pénzügyi ellenjegyzése előtt a terméket, szolgáltatást megrendelni nem lehet. A kötelezettségvállalás dokumentumát a Pénzügyi és számviteli csoport részére kell továbbítani, amelyből 1 példány a pénzügyi dokumentáció része. Kötelezettségvállalásra jogosultak köre A kötelezettségvállalás kezdeményezésére - javaslattételre a szervezeti egységek vezetői jogosultak. Az intézmény igazgatója és az általa írásban kijelölt, felhatalmazással rendelkező, az intézmény alkalmazásában álló személy jogosult kötelezettség vállalásra, az intézmény Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt feladatainak célszerű és hatékony ellátása érdekében, figyelemmel az intézmény éves költségvetésére és előirányzatfelhasználási tervére. A kötelezettségvállalási feladattal megbízott személy munkaköri leírásában e feladatról rendelkezni kell. Kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására az Ávr a alapján az intézmény igazgatója jogosult korlátlan értékhatárra. Az igazgató a kötelezettségvállalási jogait az alábbi módon átruházza: 500 e Ft-ig a szolgáltatási igazgató helyettesnek, a szolgáltatási igazgató helyettes távollétében a szakmai igazgató helyettesnek. Az igazgató távollétében az igazgatói szintű kötelezettséget az alábbi sorrendben jogosultak vállalni: szolgáltatási igazgató helyettes és szakmai igazgató helyettes. A kötelezettségvállalásra jogosultak nevét, beosztását és aláírás mintáját a 4. sz. melléklet tartalmazza.

5 5 Kötelezettségvállalások nyilvántartása A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell nyilvántartásba vételéről ideértve a következő évi költségvetési keretszámokat determináló összegek nyilvántartásba vételét is és a kötelezettségvállalás értékéből az adott évet és az azt követő évek szabad előirányzatait terhelő rész lekötéséről. Ha a fizetési kötelezettség jövőbeni mértéke nem határozható meg pontosan (pl. közüzemi számlák, telefonszámlák stb.), a körülmények és az előző évek tapasztalatainak gondos mérlegelése alapján az adott piaci, gazdasági, társadalmi körülmények között a reális legmagasabb összegű feltételezett kötelezettséget kell nyilvántartásba venni. A közbeszerzési kötelezettség alá nem eső, határozatlan időre vállalt kötelezettség értékét a költségvetési évben és az azt követő három éven keresztül származó fizetési kötelezettségek összegeként kell meghatározni. A kötelezettségvállalás nyilvántartása CT-EcoSTAT integrált rendszerrel történik, mely zárt rendszert alkot. A kötelezettségvállalást az előzetes írásbeli (pénzügyileg ellenjegyzett) kötelezettségvállalással egyidejűleg kell a nyilvántartásban rögzíteni, amely nyilvántartásba vétele során sorszámmal kerül ellátásra. Abban az esetben, amikor előzetes írásbeli kötelezettségvállalás nem történik, a kötelezettségvállalást a teljesített kifizetésekkel egyidejűleg kell a nyilvántartásba felvinni. A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén haladéktalanul gondoskodni kell a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról, törléséről. A kötelezettségvállalásról olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelynek adattartalma alapján az éves elemi költségvetési beszámoló is kitölthető legyen. Ennek megfelelően tartalmazza: a kötelezettségvállalás azonosító (nyilvántartási) számát, a kötelezettségvállalás iktatószámát, annak keltét, a kötelezettségvállaló nevét, a kötelezettségvállalást tanúsító dokumentum megnevezését, a jogosult azonosító adatait, a kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, a kötelezettségvállalás kifizetésének határidejét, a kötelezettségvállalás nyilvántartásba történő bejegyzés keltét, a kötelezettségvállalás teljesítésének adatait, a kötelezettségvállalások halmozott éves állományát havi bontásban, az előző években vállalt tárgyévi kötelezettségvállalást, a tárgyévben vállalt tárgyévi kötelezettségvállalást, a tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalást, a következő év(ek) előirányzatához kapcsolódó kötelezettségvállalást, évek szerinti bontásban. Ezenkívül a kötelezettségvállalás nyilvántartásának legalább a költségvetésben jóváhagyott előirányzatonkénti bontásban tartalmaznia kell: a kötelezettségvállalással lekötött, de még nem teljesített előirányzatot, a szabad előirányzat összegét, melynek terhére még vállalható kötelezettség. A kötelezettségvállalás könyvelése folyamatosan történik, melyet a Pénzügyi és számviteli csoport végez.

6 6 2. A bevételek elrendelése Az intézményt megillető követelések előírására a kötelezettségvállalási jog gyakorlói jogosultak. Az intézményt megillető bevételekről számla, illetve egyéb számviteli bizonylat kiállítására csak szerződés, illetve térítési díj előírás alapján kerülhet sor. 3. Pénzügyi ellenjegyzés Az Áht. 37. (1) bekezdésben foglaltak alapján kötelezettséget vállalni az Ávr. 53. (1) bekezdésében foglalt kivételekkel - csak pénzügyi ellenjegyzés (továbbiakban: ellenjegyzés) után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzésre feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyiszámviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyiszámviteli képesítéssel kell rendelkeznie. A pénzügyi ellenjegyző feladatai ellátásához szükség szerint szakértőt vehet igénybe. Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg az Áht. 37. (1) bekezdésben előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, amennyiben a kötelezettségvállaló nem az intézmény igazgatója, úgy az igazgatót és gazdasági vezetőjét, amennyiben nem azonos a pénzügyi ellenjegyzővel. Amennyiben az intézmény igazgatója a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni és e tényről az irányító szerv vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni. A vezető a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül köteles megvizsgálni a bejelentést és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást. Amennyiben az Ávr. 54. (5)-(6) bekezdésben felsorolt esemény bekövetkezik, úgy a pénzügyi ellenjegyzés során figyelembe kell venni az ott leírtakat. Az ellenjegyzési tevékenység során meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő szabad kiadási előirányzata rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, az arra jogosult vállalta-e a kötelezettséget. A pénzügyi ellenjegyzés tényét a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalással, dátummal és az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. Az intézmény kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a pénzügyi ellenjegyzésre a gazdasági vezető, illetve az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. A pénzügyi ellenjegyzési feladattal megbízott személy munkaköri leírásában e feladatról rendelkezni kell. A gazdasági vezető távollétében a pénzügyi ellenjegyzésre a pénzügyi- számviteli csoportvezető jogosult. A gazdasági vezető és a pénzügyi- számviteli csoportvezető távolléte esetén pénzügyi ellenjegyzést a gazdasági vezető által írásban felhatalmazott pénzügyi munkatárs gyakorolja. Az intézménynél vállalt kötelezettségek pénzügyi ellenjegyzésére jogosultak nevét, beosztását és aláírás mintáját a 4. számú melléklet tartalmazza.

7 7 Pénzügyi ellenjegyzés nélkül az intézményt terhelő gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható, követelés nem írható elő, és ilyen intézkedés nem tehető. 4. Teljesítések igazolásának rendje Az Áht. 38. (1) bekezdése szerint a kiadási előirányzatok terhére kifizetést elrendelni, utalványozni csak a teljesítés igazolását [az Ávr. 53. (1) bekezdése szerinti más fizetési kötelezettségek kivételével] és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor. Teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes annak teljesítését. A teljesítés igazolás az érvényesítés alapja. A bevételek teljesítését nem kell igazolni. A teljesítést igazolónak meg kell állapítania, hogy a kedvezményezettet megilleti-e a fizetendő összeg. Ennek során meg kell győződni arról, hogy a. a kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentumban (szerződésben, megrendelésben) foglalt megrendelt eszközöket, készleteket határidőben, hiánytalanul, megfelelő minőségben leszállították-e, megtörtént-e az átadás-átvétel igazolása és a nyilvántartásba vétel, a szerződésben, megrendelésben foglaltakat teljesítették-e, b. a teljesített szolgáltatás, illetve elvégzett munka a kötelezettségvállalás tartalmának megfelel-e, c. a munka elvégzése előírásszerűen, megfelelő minőségben megtörtént-e, d. a munkavállaló nem mulasztott-e, feladatainak eleget tett-e, e. a kötelezettségvállalási dokumentumban foglalt összeg megegyezik-e a számlán feltüntetett összeggel. A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. Az igazolást annak a személynek kell elvégezni, aki a teljesítésről információval rendelkezik. A teljesítés igazolása a 6. sz. mellékleten leírt formában történik, amelyet a számviteli bizonylathoz kell csatolni. A teljesítés igazolás dokumentumai elsősorban: szállítólevél, raktári bevételezési bizonylat, munkalap, szervizlap, felmérési napló, jelenléti ív, munkaidő igazolás. A teljesítés igazolására az intézmény igazgatója által írásban kijelölt személy jogosult. A kijelölés során minden esetben meg kell határozni, hogy a teljesítés igazoló jogköre mely egyedi kötelezettségvállaláshoz kapcsolódik, illetve a kötelezettségvállalások mely meghatározott csoportjára terjed ki. Az intézmény állományába tartozó személyek munkaköri leírásában e feladatról rendelkezni kell.

8 8 A teljesítés igazolására jogosultak nevét, beosztását és aláírás mintáját a 4. sz. melléklet tartalmazza. 5. Érvényesítés A teljesítés igazolása alapján, illetve ha arra nincs szükség, annak hiányában is az érvényesítőnek ellenőrizni kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a vonatkozó jogszabályokban, valamint a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. A feladatot ellátónak kifizetések esetén meg kell győződnie arról, hogy - a teljesítés megfelelően igazolásra került-e, - a teljesítés igazolásának hiányában annak ellenőrzése, hogy jelen szabályzat előírásai alapján valóban nincs szükség az igazolásra, - a kötelezettség jogos-e, - a kiadás összegszerűsége helyes-e, - a számla, a kifizetés alapdokumentuma számszakilag, alakilag és tartalmilag megfelele a követelményeknek, - az előírt dokumentumokat csatolták-e, - a fedezet biztosított-e, - a bevétel az intézményt illeti-e, - az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. szerinti esetekben köteles ellenőrizni a szállító köztartozását, tartozás esetén csak a vonatkozó szabályok szerint szabad kifizetést eszközölni. Az érvényesítés az utalványozás előtt írásban történik az utalványrendeleten, és tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a megállapított összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását. Érvényesítést a gazdasági vezető és az intézmény gazdasági vezetője által írásban kijelölt, felhatalmazással rendelkező, legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett pénzügyiszámviteli képesítésű dolgozó végezhet. Az érvényesítési feladattal megbízott személy munkaköri leírásában e feladatról rendelkezni kell. Érvényesítő jogkör gyakorlására az Ávr a alapján az intézmény gazdasági vezetője jogosult korlátlan értékhatárra. A gazdasági vezető távollétében a gazdasági vezető által korlátlan értékhatárra érvényesítésre írásban felhatalmazott a pénzügyi- számviteli csoportvezető. A gazdasági vezető és a pénzügyi- számviteli csoportvezető távolléte esetén a gazdasági vezető felhatalmazása alapján az érvényesítésre a Pénzügyi és számviteli csoport munkatársai jogosultak az alábbi sorrendben: főkönyvi könyvelő, pénzügyi előadó. Az érvényesítés jogát a gazdasági vezető bármikor magához vonhatja. Az érvényesítésre jogosultak nevét, beosztását és aláírás mintáját a 4. sz. melléklet tartalmazza. Amennyiben az érvényesítő a jogszabályok vagy a belső szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja, melyről az irányító szerv vezetőjét haladéktalanul értesítenie kell.

9 9 6. Utalványozás Az utalványozás a kiadás teljesítésének, illetve a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelése. Az utalványozás kiterjed minden pénzmozgással járó tevékenységre. Utalványozni csak érvényesített okmány alapján lehet. Az utalványozás dokumentálásának előkészítése az érvényesítő feladata. Az utalványrendeleten az Ávr. 59. (3) bekezdésben foglaltak szerint fel kell tüntetni: az utalvány szót, a költségvetési évet, a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, a fizetés időpontját, módját, összegét és annak devizanemét, a megterhelendő, jóváírandó, bankszámla számát és megnevezetését az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását az Ávr. 58. (3) bekezdése szerinti érvényesítést. A külföldi devizanemben utalványozott összeg forintértékét a terhelési értesítő alapján kell figyelembe venni, amellyel az utalványt a terhelési értesítő beérkezését követően haladéktalanul ki kell egészíteni. Utalványozásra a CT-EcoSTAT integrált rendszer segítségével kiállított utalványrendelet nyomtatvány alkalmas, mely jelen szabályzat 7. sz. mellékletét képezi. Az intézménynél utalványozásra az intézmény igazgatója és általa írásban kijelölt, felhatalmazással rendelkező, az intézmény állományába tartozó személy jogosult. Az utalványozással megbízott személy munkaköri leírásában e feladatról rendelkezni kell. Az igazgató az utalványozási jogot korlátlan értékhatárra írásos felhatalmazással leadja a szolgáltatási igazgató helyettesnek. A szolgáltatási igazgató helyettes távollétében az igazgató az utalványozási jogot korlátlan értékhatárra írásos felhatalmazással leadja a szakmai igazgató helyettesnek. Az utalványozás jogát az igazgató bármikor magához vonhatja. Az utalványozásra jogosultak nevét, beosztását és aláírás mintáját a 4. sz. melléklet tartalmazza. 7. Összeférhetetlenségi szabályok A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet. Az érvényesítő személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel ugyanazon gazdasági esemény vonatkozásában. Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, pénzügyi ellenjegyzési és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el.

10 10 8. Nyilvántartás A kötelezettségvállalásra, utalványozásra, teljesítésigazolásra, pénzügyi ellenjegyzésre és érvényesítésre jogosult személyekről és az aláírás mintájukról a nyilvántartás vezetése a gazdasági vezető feladata a 8. sz. melléklet szerint. A gazdasági vezetőnek kell gondoskodni, hogy a szabályzatban foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék és annak tényét a szabályzat 9. sz. mellékletében aláírásukkal igazolják. A készpénzes kifizetésekre is ezen szabályzat előírásai vonatkoznak. III. Záró rendelkezések 1. A szabályzat az aláírásával lép hatályba. 2. A szabályzat hatálybalépésével minden korábbi a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolásra, érvényesítésre és utalványozásra vonatkozó szabályzat hatályát veszti. 3. A meghatalmazásról, megbízásról és visszavonásról rendelkező dokumentumokat, valamint az aláírás mintákat utólag is ellenőrizhető formában a számvitelről szóló évi C. törvény 169. (2) bekezdésében foglalt előírásokkal összhangban 8 évig meg kell őrizni. Az elévülési idő a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés felhatalmazásáról, valamint a teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra szóló megbízás visszavonásának időpontjától kezdődik. Budapest, március... Pelle József igazgató

11 11 1. sz. melléklet MEGHATALMAZÁS A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdálkodási szabályzatának.. pontja alapján jogkör gyakorlására 20 év hó.. napjától felhatalmazom Név: Beosztás: A felhatalmazásom alapján átruházott. jogkör gyakorlás során az alábbi feltétel(eke)t írom elő: Ezen jogkörét a felhatalmazott a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a Gazdálkodási szabályzatban rögzítetteknek megfelelően köteles gyakorolni. Budapest, 20.. év. hó..nap P.H.. Meghatalmazó aláírása (igazgató/gazdasági vezető) A(z).. jogkör gyakorlásáról szóló felhatalmazást tudomásul veszem, egy példányát a mai napon átvettem. Budapest, 20.. év. hó..nap. Meghatalmazott aláírása

12 12 2. sz. melléklet MEGBÍZÁS A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdálkodási szabályzatának.. pontja alapján megbízom a teljesítés igazolás feladat ellátásával 20 év hó.. napjától. Név: Beosztás: A teljesítés igazolás feladat hatáskörben az alábbi esetekben adhat teljesítés igazolást:... Ezen jogkörét a felhatalmazott a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a Gazdálkodási szabályzatban rögzítetteknek megfelelően köteles gyakorolni. Budapest, 20.. év. hó..nap P.H.. Megbízó aláírása (igazgató) A(z).. jogkör gyakorlásáról szóló felhatalmazást tudomásul veszem, egy példányát a mai napon átvettem. Budapest, 20.. év. hó..nap. Megbízott aláírása

13 13 3. sz. melléklet MEGHATALMAZÁS (MEGBÍZÁS) VISSZAVONÁSA A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdálkodási szabályzatának.. pontja alapján a 20 év hó.. napján kelt,../20.. szám alatt kiadott. jogkör/feladatkör gyakorlására szóló felhatalmazásomat/megbízásomat 20 év hó.. napjától visszavonom Név: Beosztás: Budapest, 20.. év. hó..nap P.H.. Meghatalmazó/Megbízó aláírása (igazgató/gazdasági vezető) A(z).. jogkör/feladatkör gyakorlásának visszavonásáról szóló értesítést tudomásul veszem, egy példányát a mai napon átvettem. Budapest, 20.. év. hó..nap. Meghatalmazott/Megbízott aláírása

14 14 Kötelezettségvállalásra, utalványozásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítésigazolásra és érvényesítésre jogosultak köre 4. sz. melléklet sorszám Jogkör Név Beosztás Aláírás 1. kötelezettségvállaló Pelle József igazgató 2. kötelezettségvállaló Tóth Zoltán szolgáltatási igazgató helyettes 3. kötelezettségvállaló Győri Péter szakmai igazgató helyettes 4. ellenjegyző Szunyogh Valéria gazdasági vezető 5. ellenjegyző Tóthné Horuczi Györgyi pénzügyi- számviteli csoportvezető 6. teljesítés igazoló Tóthné Horuczi Györgyi pénzügyi- számviteli csoportvezető 7. teljesítés igazoló Annau Melinda pénzügyi ügyintéző 8. teljesítés igazoló Sarkadi Nagy Csilla műszaki és gazdasági ellátó csoportvezető 9. teljesítés igazoló Szabó Edit gazdasági előadó 10. teljesítés igazoló Becsei Péter műszaki előadó 11. teljesítés igazoló Kezes Gábor tűz-munka- és őrzésvédelmi előadó 12. teljesítés igazoló Dr. Pálvölgyi Gabriella főorvos 13. teljesítés igazoló Fodor Klára főnővér 14. érvényesítő Szunyogh Valéria gazdasági vezető

15 érvényesítő Tóthné Horuczi Györgyi pénzügyi- számviteli csoportvezető 16. érvényesítő Leniczki Oszkárné főkönyvi könyvelő 17. érvényesítő Krayzel Ramóna pénzügyi előadó 18. utalványozó Pelle József igazgató 19. utalványozó Tóth Zoltán szolgáltatási igazgató helyettes 20. utalványozó Győri Péter szakmai igazgató helyettes

16 16 5. sz. melléklet MEGRENDELŐ Partner megnevezése Partner címe Rendelés szám: Iktatási szám: Teljesítés dátuma: Ügyintéző: Megrendelő/számlázási név: Számlázási/szállítási cím: Számlaszáma: Fizetési mód: Megrendeljük Önöktől a következő anyagokat/készleteket/szolgáltatásokat. Kérjük, teljesítéskor szíveskedjenek a rendelési számunkat a számlán feltüntetni. Segítségüket előre is köszönjük! Rendelés szövege: Rendelés nettó értéke: Rendelés ÁFA: Rendelés bruttó értéke: Kelt: Kötelezettségvállaló... Pénzügyi ellenjegyző dátum:

17 17 6. sz. melléklet TELJESÍTÉS IGAZOLÁS A szerződés, megállapodás, megrendelés alapján a számlában (bizonylaton) megjelölt, elvégzett munka, szolgáltatás, árubeszerzés jogosultságának, összegszerűségének teljesítését igazolom... Teljesítést igazoló Budapest, 20 év hó nap A személyi juttatások jogosultságának, összegszerűségének teljesítését igazolom... Teljesítést igazoló Budapest, 20 év hó nap

18 18 Intézmény megnevezése, címe: Bankszámla száma: Utalvány-rendelet 7. sz. melléklet Költségvetés éve:.. Dátum:.. Belső számlaszám: Teljesítési idő: Külső számlaszám: Fizetési h. idő: Szállító/vevő kód: Fizetés módja: Átutalás ideje: A(z) Ért. sorsz. címe: Gazdálkodó kód: bankja: Kötelezettségvállalás:. Ft, azaz Kulcsszó kód: A fenti érvényesített összegeket a megjelölt részére, megjelölt címen a feltüntetett költséghely, - szakfeladat terhére utalványozom, ill. ellenjegyzem. Alap ÁFA ÁFA bontás ADOM ANK 5 % 18 % 27 % Összeg Alap ÁFA Mentes Arányos Köteles Tartozik számla Követel számla Másodlagos számla Könyvelési t. összege Szöveg / Megjegyzés érvényesítő kontírozó könyvelő utalványozó dátum:. dátum:. dátum:. dátum:.

19 19 8. sz. melléklet Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapest Dózsa György út 152. NYILVÁNTARTÁS a kötelezettségvállalásra/pénzügyi ellenjegyzésre/teljesítés igazolásra/érvényesítésre/utalványozásra jogosult személyekről sorszám 1. Név Beosztás Felhatalmazásra jogosító ügyirat száma, kelte Jogosult aláírása Jogosultság megszűnését elrendelő ügyirat száma, kelte

20 20 9. sz. melléklet MEGISMERÉSI NYILATKOZAT A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdálkodási szabályzatában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. Név Beosztás Dátum Aláírás

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Értelmező rendelkezések (1) [Az Áht. 36. (7) bekezdés] (1) Kötelezettségvállalás - jogszabályban meghatározott kivétellel

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5525 Füzesgyarmat, Szabadság-tér l. sz. Adószáma: 15725338-2-04 Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről Hatályos: 2014. január 1-től. Bere

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012...-től 1 BEVEZETÉS A gazdálkodó szervezet gazdasági szervezete a gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, a vagyon használatával,

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2011 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. április 23. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. április 23. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. április 23. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. november 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2011. (03.31.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2011. március 30-től 1 A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére Ügyiratszám: /2015. Ügyintéző: Garai László Előterjesztő: Vén Attila polgármester A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: A napirendet tárgyaló

Részletesebben

Gazdálkodási Szabályzata

Gazdálkodási Szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Gazdálkodási Szabályzata Budapest 2015.04.23. TARTALOM I. FEJEZET A GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... 4 1. A gazdálkodási szabályzat célja, hatálya... 4 2. A szabályzat jogszabályi

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BOM/01/2902/2015. 36/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A területi NFA kötelezettségvállalási és gazdálkodási szabályzata 3525 Miskolc,

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2006. (XII. 14.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2006. (XI. 30.) BVKt rendelete

Részletesebben

A SZERZŐDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE

A SZERZŐDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE A Debreceni Egyetem Gazdálkodási Szabályzatának melléklete Debreceni Egyetem A SZERZŐDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 7. napjától 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

Ügyszám: 162-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. január 29-én,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Elfogadva: 2015. március 31., hatályba lép: visszamenőlegesen, 2015. január 1-jén TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalmak...

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 5760 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 5760

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 5760 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 5760 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. augusztus 7., kedd 34. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 20/2012. (VIII. 7.) NGM utasítás a Magyar Államkincstár Szervezeti és

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata képviseli: Riz Levente polgármester, ( a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Budapest

Részletesebben

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő Testületének Polgármesteri Hivatala 6653-11/2009 13/2009. (XI.05.) számú JEGYZŐI UTASÍTÁS Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Gazdálkodási szabályzat ( A z M V S Z e l n ö k s é g e e l f o g a d t a a 2 8 / 2 0 1 3 ( 0 4. 1 6. ) s z. h a t á r o z a t á v a l, h a t á l y o s 2 0 1 3. 0 4. 1 6. n a p j á t ó l ) Budapest, 2013.

Részletesebben