Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdálkodási Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdálkodási Szabályzata"

Átírás

1 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdálkodási Szabályzata a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

2 2 I. Általános rendelkezések A Gazdálkodási szabályzat (továbbiakban: szabályzat) célja, hogy a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (továbbiakban: intézmény) részére biztosítsa a folyamatos működés feltételeinek megteremtése érdekében a gazdálkodási feladatok egyértelmű meghatározását, a jogkörök és felelősség elhatárolását. Ennek érdekében az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.), a számvitelről szóló évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet követelményeit teljesítve a gazdálkodásra, ezen belül a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a bevételek előírása, a teljesítésigazolás, az érvényesítés, illetve az utalványozás rendjére vonatkozóan a következő szabályzatot határozom meg. II. Az előirányzatok felhasználásával kapcsolatos pénzügyi-gazdálkodási jogkörök Az előirányzatok felhasználásával, a gazdálkodással összefüggő jogkörök, illetve feladatok a következők: kötelezettségvállalás, bevételek előírása, kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése, teljesítések igazolása, érvényesítés, utalványozás. A kötelezettségvállalási illetve utalványozási jogkörök gyakorlására az Ávr a, illetve 59. -a alapján az intézmény igazgatója, illetve az igazgató által írásban felhatalmazott, az intézmény alkalmazásában álló személy jogosult. Teljesítés igazolására jogosult személyeket az adott kötelezettségvállaláshoz, vagy a kötelezettségvállalás adott csoportjához az Ávr (4) bekezdése alapján az igazgató írásban jelöli ki. Pénzügyi ellenjegyzési és érvényesítési jogkörök gyakorlására az Ávr a, illetve 58. -a alapján az intézmény gazdasági vezetője, illetve a gazdasági vezető által írásban felhatalmazott, az intézmény alkalmazásában álló személy jogosult. Az írásos felhatalmazás, illetve teljesítés igazolás esetén a megbízás formai, tartalmi előírásait az 1. sz. illetve 2.sz. melléklet, a felhatalmazás (megbízás) visszavonását a 3. sz. melléklet tartalmazza. A jogosult személyekről és az aláírás mintájáról a naprakész nyilvántartás vezetése a gazdasági vezető feladata. 1. Kötelezettségvállalás Az Áht-ben, illetve az Ávr-ben foglalt szabályozás szerint a kötelezettségvállalás a kiadási előirányzatok terhére történő fizetési kötelezettség vállalásáról szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat. A megrendeléssel együtt a kötelezettségvállaló arra is kötelezi magát, hogy amennyiben a teljesítés megvalósul, annak ellenértékét a megfelelő előirányzata terhére kifizeti. A kötelezettségvállalás mértéke nem haladhatja meg a rendelkezésre álló előirányzatot.

3 3 Kötelezettségvállalásnak minősül tehát - az alkalmazási okirat, a szerződés, a megrendelés mellett - minden olyan intézkedés, amely a tervezett előirányzatok felhasználására irányul. Az Áht. 37. (1) bekezdésben foglaltak alapján az Ávr. 53. (1) bekezdésében foglalt egyéb kivételekkel kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően írásban lehet. A kötelezettségvállalás csak pénzügyi ellenjegyzéssel együtt jogszerű. A kötelezettségvállaló aláírásával felel: a jogszabályok és más rendelkezések betartásáért, a kötelezettségvállalás tartalmáért, a hatáskörébe utalt előirányzatok betartásáért, azért, hogy csak olyan körben vállaljon kötelezettséget, amelyre jogosultsága van, azért, hogy a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése megtörténjen. A leggyakrabban előforduló kötelezettségvállalási formák: közalkalmazottak jogviszonyát, a Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatásokat érintő alkalmazási okiratok, átsorolások, túlóra, helyettesítés elrendelését meghatározó intézkedések, illetve más rendszeres és nem rendszeres kifizetéseket elrendelő munkáltatói intézkedések, a Ptk. szabályozásának keretei közé tartozó szerződések (pl. adásvételi, szállítási, közüzemi, vállalkozási, megbízási stb.). megrendelések áruszállításra, szolgáltatásra, a közbeszerzési törvény alapján az eljárást megindító hirdetmény, részvételi, ajánlati, ajánlattételi felhívás, a központosított közbeszerzési rendszerről szóló kormányrendelet alapján beszerzett áruk, szolgáltatások esetén az igény bejelentési adatlap. A költségvetésben meghatározott előirányzat összességében nem kötelezi a jogosítvány gyakorlóit a cselekvésre. A tervezett előirányzat lehetséges, de önmagában nem elégséges feltétele a kötelezettségvállalásnak. A kötelezettségvállaláshoz szükséges továbbá az alábbi követelmények teljesülése: szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség (személyi és tárgyi feltételek) és jogszerűség, a megoldási lehetőségek közül a célszerűséget, a hatékonyságot segítő változatok kiválasztása, csak a jóváhagyott módosított - kiadási előirányzat mértékéig, a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel vállalható. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia, elkészítése a gazdasági vezető feladata. A kötelezettségvállalás előkészítésekor alkalmazni kell a közbeszerzési törvény, valamint a központosított közbeszerzési rendszerről szóló kormányrendelet előírásait is. A munkáltatói intézkedéssel járó kötelezettségvállalás során figyelembe kell venni, hogy a költségvetésben meghatározott engedélyezett létszámkeret nem léphető túl. Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott módosított kiadási előirányzat mértékéig, a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel vállalható, kivéve a jogszabályban, jogerős bírósági, illetve államigazgatási határozaton alapuló kötelezettségeket.

4 4 Éven túli kötelezettség csak az alábbi esetekben vállalható: tárgyévi előirányzat terhére, amennyiben a szakmai, műszaki teljesítés a következő év június 30-ig megtörténik, intézményi beruházásokkal, több éven keresztül megvalósuló felújításokkal kapcsolatosan. Éven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. Az intézményeknek az Áht. 37. (1) bekezdés és az Ávr. 53. (2) bekezdés alapján minden egyes kötelezettségvállalás esetén előzetesen kötelezettségvállalási dokumentumot kell készíteni, pénzügyileg ellenjegyezni. Az Ávr. 53. (1) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely 1. értéke a százezer forintot nem éri el, 2. a fizetési számlákról a számlavezető által leemelt díj, juttatás, vagy 3. az Áht. 36. (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül A kötelezettségvállalás dokumentumai: 1. Alkalmazási okirat 2. Szerződés 3. Megrendelő kézi vagy az CT-EcoSTAT integrált rendszerből kinyomtatott (5. sz. melléklet) A szerződés, vagy megrendelő pénzügyi ellenjegyzése előtt a terméket, szolgáltatást megrendelni nem lehet. A kötelezettségvállalás dokumentumát a Pénzügyi és számviteli csoport részére kell továbbítani, amelyből 1 példány a pénzügyi dokumentáció része. Kötelezettségvállalásra jogosultak köre A kötelezettségvállalás kezdeményezésére - javaslattételre a szervezeti egységek vezetői jogosultak. Az intézmény igazgatója és az általa írásban kijelölt, felhatalmazással rendelkező, az intézmény alkalmazásában álló személy jogosult kötelezettség vállalásra, az intézmény Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt feladatainak célszerű és hatékony ellátása érdekében, figyelemmel az intézmény éves költségvetésére és előirányzatfelhasználási tervére. A kötelezettségvállalási feladattal megbízott személy munkaköri leírásában e feladatról rendelkezni kell. Kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására az Ávr a alapján az intézmény igazgatója jogosult korlátlan értékhatárra. Az igazgató a kötelezettségvállalási jogait az alábbi módon átruházza: 500 e Ft-ig a szolgáltatási igazgató helyettesnek, a szolgáltatási igazgató helyettes távollétében a szakmai igazgató helyettesnek. Az igazgató távollétében az igazgatói szintű kötelezettséget az alábbi sorrendben jogosultak vállalni: szolgáltatási igazgató helyettes és szakmai igazgató helyettes. A kötelezettségvállalásra jogosultak nevét, beosztását és aláírás mintáját a 4. sz. melléklet tartalmazza.

5 5 Kötelezettségvállalások nyilvántartása A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell nyilvántartásba vételéről ideértve a következő évi költségvetési keretszámokat determináló összegek nyilvántartásba vételét is és a kötelezettségvállalás értékéből az adott évet és az azt követő évek szabad előirányzatait terhelő rész lekötéséről. Ha a fizetési kötelezettség jövőbeni mértéke nem határozható meg pontosan (pl. közüzemi számlák, telefonszámlák stb.), a körülmények és az előző évek tapasztalatainak gondos mérlegelése alapján az adott piaci, gazdasági, társadalmi körülmények között a reális legmagasabb összegű feltételezett kötelezettséget kell nyilvántartásba venni. A közbeszerzési kötelezettség alá nem eső, határozatlan időre vállalt kötelezettség értékét a költségvetési évben és az azt követő három éven keresztül származó fizetési kötelezettségek összegeként kell meghatározni. A kötelezettségvállalás nyilvántartása CT-EcoSTAT integrált rendszerrel történik, mely zárt rendszert alkot. A kötelezettségvállalást az előzetes írásbeli (pénzügyileg ellenjegyzett) kötelezettségvállalással egyidejűleg kell a nyilvántartásban rögzíteni, amely nyilvántartásba vétele során sorszámmal kerül ellátásra. Abban az esetben, amikor előzetes írásbeli kötelezettségvállalás nem történik, a kötelezettségvállalást a teljesített kifizetésekkel egyidejűleg kell a nyilvántartásba felvinni. A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén haladéktalanul gondoskodni kell a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról, törléséről. A kötelezettségvállalásról olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelynek adattartalma alapján az éves elemi költségvetési beszámoló is kitölthető legyen. Ennek megfelelően tartalmazza: a kötelezettségvállalás azonosító (nyilvántartási) számát, a kötelezettségvállalás iktatószámát, annak keltét, a kötelezettségvállaló nevét, a kötelezettségvállalást tanúsító dokumentum megnevezését, a jogosult azonosító adatait, a kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, a kötelezettségvállalás kifizetésének határidejét, a kötelezettségvállalás nyilvántartásba történő bejegyzés keltét, a kötelezettségvállalás teljesítésének adatait, a kötelezettségvállalások halmozott éves állományát havi bontásban, az előző években vállalt tárgyévi kötelezettségvállalást, a tárgyévben vállalt tárgyévi kötelezettségvállalást, a tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalást, a következő év(ek) előirányzatához kapcsolódó kötelezettségvállalást, évek szerinti bontásban. Ezenkívül a kötelezettségvállalás nyilvántartásának legalább a költségvetésben jóváhagyott előirányzatonkénti bontásban tartalmaznia kell: a kötelezettségvállalással lekötött, de még nem teljesített előirányzatot, a szabad előirányzat összegét, melynek terhére még vállalható kötelezettség. A kötelezettségvállalás könyvelése folyamatosan történik, melyet a Pénzügyi és számviteli csoport végez.

6 6 2. A bevételek elrendelése Az intézményt megillető követelések előírására a kötelezettségvállalási jog gyakorlói jogosultak. Az intézményt megillető bevételekről számla, illetve egyéb számviteli bizonylat kiállítására csak szerződés, illetve térítési díj előírás alapján kerülhet sor. 3. Pénzügyi ellenjegyzés Az Áht. 37. (1) bekezdésben foglaltak alapján kötelezettséget vállalni az Ávr. 53. (1) bekezdésében foglalt kivételekkel - csak pénzügyi ellenjegyzés (továbbiakban: ellenjegyzés) után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzésre feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyiszámviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyiszámviteli képesítéssel kell rendelkeznie. A pénzügyi ellenjegyző feladatai ellátásához szükség szerint szakértőt vehet igénybe. Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg az Áht. 37. (1) bekezdésben előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, amennyiben a kötelezettségvállaló nem az intézmény igazgatója, úgy az igazgatót és gazdasági vezetőjét, amennyiben nem azonos a pénzügyi ellenjegyzővel. Amennyiben az intézmény igazgatója a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni és e tényről az irányító szerv vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni. A vezető a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül köteles megvizsgálni a bejelentést és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást. Amennyiben az Ávr. 54. (5)-(6) bekezdésben felsorolt esemény bekövetkezik, úgy a pénzügyi ellenjegyzés során figyelembe kell venni az ott leírtakat. Az ellenjegyzési tevékenység során meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő szabad kiadási előirányzata rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, az arra jogosult vállalta-e a kötelezettséget. A pénzügyi ellenjegyzés tényét a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalással, dátummal és az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. Az intézmény kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a pénzügyi ellenjegyzésre a gazdasági vezető, illetve az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. A pénzügyi ellenjegyzési feladattal megbízott személy munkaköri leírásában e feladatról rendelkezni kell. A gazdasági vezető távollétében a pénzügyi ellenjegyzésre a pénzügyi- számviteli csoportvezető jogosult. A gazdasági vezető és a pénzügyi- számviteli csoportvezető távolléte esetén pénzügyi ellenjegyzést a gazdasági vezető által írásban felhatalmazott pénzügyi munkatárs gyakorolja. Az intézménynél vállalt kötelezettségek pénzügyi ellenjegyzésére jogosultak nevét, beosztását és aláírás mintáját a 4. számú melléklet tartalmazza.

7 7 Pénzügyi ellenjegyzés nélkül az intézményt terhelő gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható, követelés nem írható elő, és ilyen intézkedés nem tehető. 4. Teljesítések igazolásának rendje Az Áht. 38. (1) bekezdése szerint a kiadási előirányzatok terhére kifizetést elrendelni, utalványozni csak a teljesítés igazolását [az Ávr. 53. (1) bekezdése szerinti más fizetési kötelezettségek kivételével] és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor. Teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes annak teljesítését. A teljesítés igazolás az érvényesítés alapja. A bevételek teljesítését nem kell igazolni. A teljesítést igazolónak meg kell állapítania, hogy a kedvezményezettet megilleti-e a fizetendő összeg. Ennek során meg kell győződni arról, hogy a. a kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentumban (szerződésben, megrendelésben) foglalt megrendelt eszközöket, készleteket határidőben, hiánytalanul, megfelelő minőségben leszállították-e, megtörtént-e az átadás-átvétel igazolása és a nyilvántartásba vétel, a szerződésben, megrendelésben foglaltakat teljesítették-e, b. a teljesített szolgáltatás, illetve elvégzett munka a kötelezettségvállalás tartalmának megfelel-e, c. a munka elvégzése előírásszerűen, megfelelő minőségben megtörtént-e, d. a munkavállaló nem mulasztott-e, feladatainak eleget tett-e, e. a kötelezettségvállalási dokumentumban foglalt összeg megegyezik-e a számlán feltüntetett összeggel. A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. Az igazolást annak a személynek kell elvégezni, aki a teljesítésről információval rendelkezik. A teljesítés igazolása a 6. sz. mellékleten leírt formában történik, amelyet a számviteli bizonylathoz kell csatolni. A teljesítés igazolás dokumentumai elsősorban: szállítólevél, raktári bevételezési bizonylat, munkalap, szervizlap, felmérési napló, jelenléti ív, munkaidő igazolás. A teljesítés igazolására az intézmény igazgatója által írásban kijelölt személy jogosult. A kijelölés során minden esetben meg kell határozni, hogy a teljesítés igazoló jogköre mely egyedi kötelezettségvállaláshoz kapcsolódik, illetve a kötelezettségvállalások mely meghatározott csoportjára terjed ki. Az intézmény állományába tartozó személyek munkaköri leírásában e feladatról rendelkezni kell.

8 8 A teljesítés igazolására jogosultak nevét, beosztását és aláírás mintáját a 4. sz. melléklet tartalmazza. 5. Érvényesítés A teljesítés igazolása alapján, illetve ha arra nincs szükség, annak hiányában is az érvényesítőnek ellenőrizni kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a vonatkozó jogszabályokban, valamint a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. A feladatot ellátónak kifizetések esetén meg kell győződnie arról, hogy - a teljesítés megfelelően igazolásra került-e, - a teljesítés igazolásának hiányában annak ellenőrzése, hogy jelen szabályzat előírásai alapján valóban nincs szükség az igazolásra, - a kötelezettség jogos-e, - a kiadás összegszerűsége helyes-e, - a számla, a kifizetés alapdokumentuma számszakilag, alakilag és tartalmilag megfelele a követelményeknek, - az előírt dokumentumokat csatolták-e, - a fedezet biztosított-e, - a bevétel az intézményt illeti-e, - az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. szerinti esetekben köteles ellenőrizni a szállító köztartozását, tartozás esetén csak a vonatkozó szabályok szerint szabad kifizetést eszközölni. Az érvényesítés az utalványozás előtt írásban történik az utalványrendeleten, és tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a megállapított összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását. Érvényesítést a gazdasági vezető és az intézmény gazdasági vezetője által írásban kijelölt, felhatalmazással rendelkező, legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett pénzügyiszámviteli képesítésű dolgozó végezhet. Az érvényesítési feladattal megbízott személy munkaköri leírásában e feladatról rendelkezni kell. Érvényesítő jogkör gyakorlására az Ávr a alapján az intézmény gazdasági vezetője jogosult korlátlan értékhatárra. A gazdasági vezető távollétében a gazdasági vezető által korlátlan értékhatárra érvényesítésre írásban felhatalmazott a pénzügyi- számviteli csoportvezető. A gazdasági vezető és a pénzügyi- számviteli csoportvezető távolléte esetén a gazdasági vezető felhatalmazása alapján az érvényesítésre a Pénzügyi és számviteli csoport munkatársai jogosultak az alábbi sorrendben: főkönyvi könyvelő, pénzügyi előadó. Az érvényesítés jogát a gazdasági vezető bármikor magához vonhatja. Az érvényesítésre jogosultak nevét, beosztását és aláírás mintáját a 4. sz. melléklet tartalmazza. Amennyiben az érvényesítő a jogszabályok vagy a belső szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja, melyről az irányító szerv vezetőjét haladéktalanul értesítenie kell.

9 9 6. Utalványozás Az utalványozás a kiadás teljesítésének, illetve a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelése. Az utalványozás kiterjed minden pénzmozgással járó tevékenységre. Utalványozni csak érvényesített okmány alapján lehet. Az utalványozás dokumentálásának előkészítése az érvényesítő feladata. Az utalványrendeleten az Ávr. 59. (3) bekezdésben foglaltak szerint fel kell tüntetni: az utalvány szót, a költségvetési évet, a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, a fizetés időpontját, módját, összegét és annak devizanemét, a megterhelendő, jóváírandó, bankszámla számát és megnevezetését az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását az Ávr. 58. (3) bekezdése szerinti érvényesítést. A külföldi devizanemben utalványozott összeg forintértékét a terhelési értesítő alapján kell figyelembe venni, amellyel az utalványt a terhelési értesítő beérkezését követően haladéktalanul ki kell egészíteni. Utalványozásra a CT-EcoSTAT integrált rendszer segítségével kiállított utalványrendelet nyomtatvány alkalmas, mely jelen szabályzat 7. sz. mellékletét képezi. Az intézménynél utalványozásra az intézmény igazgatója és általa írásban kijelölt, felhatalmazással rendelkező, az intézmény állományába tartozó személy jogosult. Az utalványozással megbízott személy munkaköri leírásában e feladatról rendelkezni kell. Az igazgató az utalványozási jogot korlátlan értékhatárra írásos felhatalmazással leadja a szolgáltatási igazgató helyettesnek. A szolgáltatási igazgató helyettes távollétében az igazgató az utalványozási jogot korlátlan értékhatárra írásos felhatalmazással leadja a szakmai igazgató helyettesnek. Az utalványozás jogát az igazgató bármikor magához vonhatja. Az utalványozásra jogosultak nevét, beosztását és aláírás mintáját a 4. sz. melléklet tartalmazza. 7. Összeférhetetlenségi szabályok A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet. Az érvényesítő személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel ugyanazon gazdasági esemény vonatkozásában. Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, pénzügyi ellenjegyzési és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el.

10 10 8. Nyilvántartás A kötelezettségvállalásra, utalványozásra, teljesítésigazolásra, pénzügyi ellenjegyzésre és érvényesítésre jogosult személyekről és az aláírás mintájukról a nyilvántartás vezetése a gazdasági vezető feladata a 8. sz. melléklet szerint. A gazdasági vezetőnek kell gondoskodni, hogy a szabályzatban foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék és annak tényét a szabályzat 9. sz. mellékletében aláírásukkal igazolják. A készpénzes kifizetésekre is ezen szabályzat előírásai vonatkoznak. III. Záró rendelkezések 1. A szabályzat az aláírásával lép hatályba. 2. A szabályzat hatálybalépésével minden korábbi a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolásra, érvényesítésre és utalványozásra vonatkozó szabályzat hatályát veszti. 3. A meghatalmazásról, megbízásról és visszavonásról rendelkező dokumentumokat, valamint az aláírás mintákat utólag is ellenőrizhető formában a számvitelről szóló évi C. törvény 169. (2) bekezdésében foglalt előírásokkal összhangban 8 évig meg kell őrizni. Az elévülési idő a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés felhatalmazásáról, valamint a teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra szóló megbízás visszavonásának időpontjától kezdődik. Budapest, március... Pelle József igazgató

11 11 1. sz. melléklet MEGHATALMAZÁS A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdálkodási szabályzatának.. pontja alapján jogkör gyakorlására 20 év hó.. napjától felhatalmazom Név: Beosztás: A felhatalmazásom alapján átruházott. jogkör gyakorlás során az alábbi feltétel(eke)t írom elő: Ezen jogkörét a felhatalmazott a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a Gazdálkodási szabályzatban rögzítetteknek megfelelően köteles gyakorolni. Budapest, 20.. év. hó..nap P.H.. Meghatalmazó aláírása (igazgató/gazdasági vezető) A(z).. jogkör gyakorlásáról szóló felhatalmazást tudomásul veszem, egy példányát a mai napon átvettem. Budapest, 20.. év. hó..nap. Meghatalmazott aláírása

12 12 2. sz. melléklet MEGBÍZÁS A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdálkodási szabályzatának.. pontja alapján megbízom a teljesítés igazolás feladat ellátásával 20 év hó.. napjától. Név: Beosztás: A teljesítés igazolás feladat hatáskörben az alábbi esetekben adhat teljesítés igazolást:... Ezen jogkörét a felhatalmazott a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a Gazdálkodási szabályzatban rögzítetteknek megfelelően köteles gyakorolni. Budapest, 20.. év. hó..nap P.H.. Megbízó aláírása (igazgató) A(z).. jogkör gyakorlásáról szóló felhatalmazást tudomásul veszem, egy példányát a mai napon átvettem. Budapest, 20.. év. hó..nap. Megbízott aláírása

13 13 3. sz. melléklet MEGHATALMAZÁS (MEGBÍZÁS) VISSZAVONÁSA A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdálkodási szabályzatának.. pontja alapján a 20 év hó.. napján kelt,../20.. szám alatt kiadott. jogkör/feladatkör gyakorlására szóló felhatalmazásomat/megbízásomat 20 év hó.. napjától visszavonom Név: Beosztás: Budapest, 20.. év. hó..nap P.H.. Meghatalmazó/Megbízó aláírása (igazgató/gazdasági vezető) A(z).. jogkör/feladatkör gyakorlásának visszavonásáról szóló értesítést tudomásul veszem, egy példányát a mai napon átvettem. Budapest, 20.. év. hó..nap. Meghatalmazott/Megbízott aláírása

14 14 Kötelezettségvállalásra, utalványozásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítésigazolásra és érvényesítésre jogosultak köre 4. sz. melléklet sorszám Jogkör Név Beosztás Aláírás 1. kötelezettségvállaló Pelle József igazgató 2. kötelezettségvállaló Tóth Zoltán szolgáltatási igazgató helyettes 3. kötelezettségvállaló Győri Péter szakmai igazgató helyettes 4. ellenjegyző Szunyogh Valéria gazdasági vezető 5. ellenjegyző Tóthné Horuczi Györgyi pénzügyi- számviteli csoportvezető 6. teljesítés igazoló Tóthné Horuczi Györgyi pénzügyi- számviteli csoportvezető 7. teljesítés igazoló Annau Melinda pénzügyi ügyintéző 8. teljesítés igazoló Sarkadi Nagy Csilla műszaki és gazdasági ellátó csoportvezető 9. teljesítés igazoló Szabó Edit gazdasági előadó 10. teljesítés igazoló Becsei Péter műszaki előadó 11. teljesítés igazoló Kezes Gábor tűz-munka- és őrzésvédelmi előadó 12. teljesítés igazoló Dr. Pálvölgyi Gabriella főorvos 13. teljesítés igazoló Fodor Klára főnővér 14. érvényesítő Szunyogh Valéria gazdasági vezető

15 érvényesítő Tóthné Horuczi Györgyi pénzügyi- számviteli csoportvezető 16. érvényesítő Leniczki Oszkárné főkönyvi könyvelő 17. érvényesítő Krayzel Ramóna pénzügyi előadó 18. utalványozó Pelle József igazgató 19. utalványozó Tóth Zoltán szolgáltatási igazgató helyettes 20. utalványozó Győri Péter szakmai igazgató helyettes

16 16 5. sz. melléklet MEGRENDELŐ Partner megnevezése Partner címe Rendelés szám: Iktatási szám: Teljesítés dátuma: Ügyintéző: Megrendelő/számlázási név: Számlázási/szállítási cím: Számlaszáma: Fizetési mód: Megrendeljük Önöktől a következő anyagokat/készleteket/szolgáltatásokat. Kérjük, teljesítéskor szíveskedjenek a rendelési számunkat a számlán feltüntetni. Segítségüket előre is köszönjük! Rendelés szövege: Rendelés nettó értéke: Rendelés ÁFA: Rendelés bruttó értéke: Kelt: Kötelezettségvállaló... Pénzügyi ellenjegyző dátum:

17 17 6. sz. melléklet TELJESÍTÉS IGAZOLÁS A szerződés, megállapodás, megrendelés alapján a számlában (bizonylaton) megjelölt, elvégzett munka, szolgáltatás, árubeszerzés jogosultságának, összegszerűségének teljesítését igazolom... Teljesítést igazoló Budapest, 20 év hó nap A személyi juttatások jogosultságának, összegszerűségének teljesítését igazolom... Teljesítést igazoló Budapest, 20 év hó nap

18 18 Intézmény megnevezése, címe: Bankszámla száma: Utalvány-rendelet 7. sz. melléklet Költségvetés éve:.. Dátum:.. Belső számlaszám: Teljesítési idő: Külső számlaszám: Fizetési h. idő: Szállító/vevő kód: Fizetés módja: Átutalás ideje: A(z) Ért. sorsz. címe: Gazdálkodó kód: bankja: Kötelezettségvállalás:. Ft, azaz Kulcsszó kód: A fenti érvényesített összegeket a megjelölt részére, megjelölt címen a feltüntetett költséghely, - szakfeladat terhére utalványozom, ill. ellenjegyzem. Alap ÁFA ÁFA bontás ADOM ANK 5 % 18 % 27 % Összeg Alap ÁFA Mentes Arányos Köteles Tartozik számla Követel számla Másodlagos számla Könyvelési t. összege Szöveg / Megjegyzés érvényesítő kontírozó könyvelő utalványozó dátum:. dátum:. dátum:. dátum:.

19 19 8. sz. melléklet Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapest Dózsa György út 152. NYILVÁNTARTÁS a kötelezettségvállalásra/pénzügyi ellenjegyzésre/teljesítés igazolásra/érvényesítésre/utalványozásra jogosult személyekről sorszám 1. Név Beosztás Felhatalmazásra jogosító ügyirat száma, kelte Jogosult aláírása Jogosultság megszűnését elrendelő ügyirat száma, kelte

20 20 9. sz. melléklet MEGISMERÉSI NYILATKOZAT A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdálkodási szabályzatában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. Név Beosztás Dátum Aláírás

5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás. Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás. Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL Érvényes: 2014. december 1. napjától

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB és/vagy vállalkozás és/vagy

Részletesebben

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Ötvöskónyi Község Önkormányzata

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Ötvöskónyi Község Önkormányzata 1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás Ötvöskónyi Község Önkormányzata KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szabályzat) Érvényes: 2014.

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA 2014 BEVEZETÉS Az FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 4400 Nyíregyháza Városmajor u. 2. 2015. 04. 01. 1 GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

Részletesebben

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015.

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015. BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015. Balatonakarattya Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) operatív gazdálkodásával kapcsolatos

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János utca 1. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Náray-Szabó Gábor főigazgató 2 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI Oldal: 1/17 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS, SZAKMAI TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJE, SZABÁLYAI A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata és a Lőrinci Cigány Nemzetiségi Önkormányzata közötti gazdálkodási szabályokra

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Értelmező rendelkezések (1) [Az Áht. 36. (7) bekezdés] (1) Kötelezettségvállalás - jogszabályban meghatározott kivétellel

Részletesebben

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje Martonvásár, 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató A

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata. Hatályos: 2014. április 1.

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata. Hatályos: 2014. április 1. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata Hatályos: 2014. április 1. 1. Pénzgazdálkodási jogkörök szabályozása...3 Elszámolóház pénzgazdálkodási

Részletesebben

Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás és adatszolgáltatás rendjéről Érvényes:

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉR- VÉNYESÍTÉS, SZAKMAI TELJESÍTÉS IGAZOLÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉR- VÉNYESÍTÉS, SZAKMAI TELJESÍTÉS IGAZOLÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉR- VÉNYESÍTÉS, SZAKMAI TELJESÍTÉS IGAZOLÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2009. március 1. Jóváhagyom: Borkai Zsolt Elnök Sárkány Péter Munkaszervezet-vezető

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5525 Füzesgyarmat, Szabadság-tér l. sz. Adószáma: 15725338-2-04 Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről Hatályos: 2014. január 1-től. Bere

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT RudabányaVárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS ÉRVÉNYESÍTÉS,

Részletesebben

5/2013. számú A GAZDÁLKODÁS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás

5/2013. számú A GAZDÁLKODÁS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás Ikt.sz: 3003-12/2013/Sz. 5/2013. számú Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A GAZDÁLKODÁS RENDJÉRŐL Érvényes: 2013. március 1-jétől 1 1. A Szabályzat hatálya,

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos: 2015. június 27. napjától)

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Kálló Község

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 1-től dr.borsós Beáta igazgató GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT A Bartók Kamaraszínház és Művészetek

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2011 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje kerül az ülésre előterjesztésre. A létszám meghatározásakor

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: l 350-2/2014. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena, Tarné Stuber Éva Mell.: 1 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA 4. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 5. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS,

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2014 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. I. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételei

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. I. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételei EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészt Kerepes Nagyközség Önkormányzata (székhely:2144. Kerepes, Vörösmarty u. 2.; adószám: 15736118-2-13, törzsszám: 736118), képviseli Franka Tibor polgármester,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS- ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS- ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 5. melléklet Az ÓBUDAI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS,

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez

Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez A kötelezettségvállalástól a számlázásig A kötelezettségvállalással kapcsolatos legfontosabb alapfogalmak a következőek: a.) kötelezettségvállalás:

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata képviseli: Riz Levente polgármester, ( a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Budapest

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére

Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás

Részletesebben

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés. beleértve a. bankszámla feletti rendelkezési jogokat. és a

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés. beleértve a. bankszámla feletti rendelkezési jogokat. és a Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 3/2010. sz. Főigazgatói Utasítás Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés Szabályzatáról beleértve a bankszámla feletti

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012...-től 1 BEVEZETÉS A gazdálkodó szervezet gazdasági szervezete a gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, a vagyon használatával,

Részletesebben

1. számú melléklet (Kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosultak)... 21 2. számú melléklet (Szakmai teljesítésigazolásra jogosultak)... 22 3.

1. számú melléklet (Kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosultak)... 21 2. számú melléklet (Szakmai teljesítésigazolásra jogosultak)... 22 3. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. A szabályzat hatálya... 4 3. A szabályzat célja... 5 4. Értelmező rendelkezések... 5 4.1. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv... 5 4.2. Önállóan működő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. február 27-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 120/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzati

Részletesebben

A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, melyek a következők:

A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, melyek a következők: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Pitvaros Község Önkormányzata (képviseli Radó Tibor polgármester, székhely: 6914 Pitvaros, Kossuth u. 30., bankszámlaszám: 11735081-15354680, adószám:

Részletesebben

4/2008. Ügyviteli Utasítás a számlakísérő P2 utalványrendelet kitöltéséhez kapcsolódó feladatok ügyrendjéről

4/2008. Ügyviteli Utasítás a számlakísérő P2 utalványrendelet kitöltéséhez kapcsolódó feladatok ügyrendjéről 4/2008. Ügyviteli Utasítás a számlakísérő P2 utalványrendelet kitöltéséhez kapcsolódó feladatok ügyrendjéről 1. Az utasítás hatálya 1.1. Az utasítás hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi gazdálkodó egységére.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tura Város Önkormányzata (képviseli Szendrei Ferenc polgármester, székhely: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1., bankszámlaszám: 12001008-00379356-00100008,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés dátuma: 2013. 08.01 Kibocsátó: Felelős igazgatóság: Bay Zoltán Kutatási Nonprofit Kft. Gazdasági

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek ALAPADATOK* Szerződés száma: Kifizetési kérelem : * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek 1.sz. melléklet 500 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesítője

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a sárospataki nemzetiségi önkormányzatokkal

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ../2015.(III.31.)Ökt.sz. határozathoz EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Monostorapáti község Önkormányzata (képviseli: Takács Péter polgármester, székhelye: 8296. Monostorapáti, Petőfi

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére AJKA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI Ö N K O R M Á N Y ZATA 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-101 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 03/0037-5/2015. Előterjesztést készítette: Dömötör Norbert elnök Tárgy:

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma

1.A szabályzat célja. 2. A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök tartalma 6. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről A kötelezettségvállalás,

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére Ügyiratszám: /2015. Ügyintéző: Garai László Előterjesztő: Vén Attila polgármester A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: A napirendet tárgyaló

Részletesebben

5/2012. (III. 22.) OBH

5/2012. (III. 22.) OBH Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 5/2012. (III. 22.) OBH utasítása a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S az önállóan működő költségvetési szervekkel Együttműködési Megállapodás megkötésére tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

I. Felvételi javaslat, kinevezés módosítás

I. Felvételi javaslat, kinevezés módosítás I. Felvételi javaslat, kinevezés módosítás Felvételi javaslatot, kinevezés módosítására irányuló feljegyzést kizárólag az személyügyi feladatokat ellátó munkatársai indíthatnak. Kapcsolódó dokumentumok:

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Győri Filharmonikus Zenekar

Győri Filharmonikus Zenekar Győri Filharmonikus Zenekar Ü G Y R E N D Az Intézmény gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira Érvényes: 2013. január 1.-től Jóváhagyta:... igazgató Ü G Y R E N D A Győri Filharmonikus

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRÓL. Beszerzés, teljesítés megnevezésének jogcíme 7. Könyvelési sorszám 6. Nettó összege ÖSSZESEN

ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRÓL. Beszerzés, teljesítés megnevezésének jogcíme 7. Könyvelési sorszám 6. Nettó összege ÖSSZESEN 1. sz. melléklet Szerződés száma: Pályázó neve: Címe/székhelye: ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRÓL A pályázatban megjelölt projekt/feladat megvalósításának költségei Sorszám kibocsátó neve

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 12/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben)

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) NGYECSED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVTL KÖTELEZETTSÉGVÁLLLÁS, UTLVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZBÁLYZT (módosításokkal egységes szerkezetben) Érvényes: 2005 december 01 től Jóváhagyta: Dr.

Részletesebben

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép.

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(VI.26.) rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.2.) rendelet módosításáról Kóspallag Község

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

K I V O N A T. egyeztetve - felülvizsgálta, a megállapodás változatlan tartalommal történő fenntartását jóváhagyja.

K I V O N A T. egyeztetve - felülvizsgálta, a megállapodás változatlan tartalommal történő fenntartását jóváhagyja. Szám: 2/2015. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 20-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 6/2015. (II. 20.) közgyűlési határozata a területi nemzetiségi önkormányzatokkal

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A SEMMELWEIS EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A SEMMELWEIS EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013 Tartalom Bevezetés....3 1. A kötelezettségvállalási rendszer kulcsfogalmainak értelmezése..3 2. Az összeférhetetlenség szabályozása...7

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01.

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01. Szabályzat a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről Cegléd 2013.08.01. A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29. r.sz. F01. 2. Utalvány Saját készítésű

Részletesebben