Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdálkodási Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdálkodási Szabályzata"

Átírás

1 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdálkodási Szabályzata a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés és utalványozás rendjéről Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

2 2 I. Általános rendelkezések A Gazdálkodási szabályzat (továbbiakban: szabályzat) célja, hogy a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (továbbiakban: intézmény) részére biztosítsa a folyamatos működés feltételeinek megteremtése érdekében a gazdálkodási feladatok egyértelmű meghatározását, a jogkörök és felelősség elhatárolását. Ennek érdekében az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.), a számvitelről szóló évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet követelményeit teljesítve a gazdálkodásra, ezen belül a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a bevételek előírása, a teljesítésigazolás, az érvényesítés, illetve az utalványozás rendjére vonatkozóan a következő szabályzatot határozom meg. II. Az előirányzatok felhasználásával kapcsolatos pénzügyi-gazdálkodási jogkörök Az előirányzatok felhasználásával, a gazdálkodással összefüggő jogkörök, illetve feladatok a következők: kötelezettségvállalás, bevételek előírása, kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése, teljesítések igazolása, érvényesítés, utalványozás. A kötelezettségvállalási illetve utalványozási jogkörök gyakorlására az Ávr a, illetve 59. -a alapján az intézmény igazgatója, illetve az igazgató által írásban felhatalmazott, az intézmény alkalmazásában álló személy jogosult. Teljesítés igazolására jogosult személyeket az adott kötelezettségvállaláshoz, vagy a kötelezettségvállalás adott csoportjához az Ávr (4) bekezdése alapján az igazgató írásban jelöli ki. Pénzügyi ellenjegyzési és érvényesítési jogkörök gyakorlására az Ávr a, illetve 58. -a alapján az intézmény gazdasági vezetője, illetve a gazdasági vezető által írásban felhatalmazott, az intézmény alkalmazásában álló személy jogosult. Az írásos felhatalmazás, illetve teljesítés igazolás esetén a megbízás formai, tartalmi előírásait az 1. sz. illetve 2.sz. melléklet, a felhatalmazás (megbízás) visszavonását a 3. sz. melléklet tartalmazza. A jogosult személyekről és az aláírás mintájáról a naprakész nyilvántartás vezetése a gazdasági vezető feladata. 1. Kötelezettségvállalás Az Áht-ben, illetve az Ávr-ben foglalt szabályozás szerint a kötelezettségvállalás a kiadási előirányzatok terhére történő fizetési kötelezettség vállalásáról szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat. A megrendeléssel együtt a kötelezettségvállaló arra is kötelezi magát, hogy amennyiben a teljesítés megvalósul, annak ellenértékét a megfelelő előirányzata terhére kifizeti. A kötelezettségvállalás mértéke nem haladhatja meg a rendelkezésre álló előirányzatot.

3 3 Kötelezettségvállalásnak minősül tehát - az alkalmazási okirat, a szerződés, a megrendelés mellett - minden olyan intézkedés, amely a tervezett előirányzatok felhasználására irányul. Az Áht. 37. (1) bekezdésben foglaltak alapján az Ávr. 53. (1) bekezdésében foglalt egyéb kivételekkel kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően írásban lehet. A kötelezettségvállalás csak pénzügyi ellenjegyzéssel együtt jogszerű. A kötelezettségvállaló aláírásával felel: a jogszabályok és más rendelkezések betartásáért, a kötelezettségvállalás tartalmáért, a hatáskörébe utalt előirányzatok betartásáért, azért, hogy csak olyan körben vállaljon kötelezettséget, amelyre jogosultsága van, azért, hogy a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése megtörténjen. A leggyakrabban előforduló kötelezettségvállalási formák: közalkalmazottak jogviszonyát, a Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatásokat érintő alkalmazási okiratok, átsorolások, túlóra, helyettesítés elrendelését meghatározó intézkedések, illetve más rendszeres és nem rendszeres kifizetéseket elrendelő munkáltatói intézkedések, a Ptk. szabályozásának keretei közé tartozó szerződések (pl. adásvételi, szállítási, közüzemi, vállalkozási, megbízási stb.). megrendelések áruszállításra, szolgáltatásra, a közbeszerzési törvény alapján az eljárást megindító hirdetmény, részvételi, ajánlati, ajánlattételi felhívás, a központosított közbeszerzési rendszerről szóló kormányrendelet alapján beszerzett áruk, szolgáltatások esetén az igény bejelentési adatlap. A költségvetésben meghatározott előirányzat összességében nem kötelezi a jogosítvány gyakorlóit a cselekvésre. A tervezett előirányzat lehetséges, de önmagában nem elégséges feltétele a kötelezettségvállalásnak. A kötelezettségvállaláshoz szükséges továbbá az alábbi követelmények teljesülése: szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség (személyi és tárgyi feltételek) és jogszerűség, a megoldási lehetőségek közül a célszerűséget, a hatékonyságot segítő változatok kiválasztása, csak a jóváhagyott módosított - kiadási előirányzat mértékéig, a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel vállalható. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia, elkészítése a gazdasági vezető feladata. A kötelezettségvállalás előkészítésekor alkalmazni kell a közbeszerzési törvény, valamint a központosított közbeszerzési rendszerről szóló kormányrendelet előírásait is. A munkáltatói intézkedéssel járó kötelezettségvállalás során figyelembe kell venni, hogy a költségvetésben meghatározott engedélyezett létszámkeret nem léphető túl. Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott módosított kiadási előirányzat mértékéig, a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel vállalható, kivéve a jogszabályban, jogerős bírósági, illetve államigazgatási határozaton alapuló kötelezettségeket.

4 4 Éven túli kötelezettség csak az alábbi esetekben vállalható: tárgyévi előirányzat terhére, amennyiben a szakmai, műszaki teljesítés a következő év június 30-ig megtörténik, intézményi beruházásokkal, több éven keresztül megvalósuló felújításokkal kapcsolatosan. Éven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. Az intézményeknek az Áht. 37. (1) bekezdés és az Ávr. 53. (2) bekezdés alapján minden egyes kötelezettségvállalás esetén előzetesen kötelezettségvállalási dokumentumot kell készíteni, pénzügyileg ellenjegyezni. Az Ávr. 53. (1) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely 1. értéke a százezer forintot nem éri el, 2. a fizetési számlákról a számlavezető által leemelt díj, juttatás, vagy 3. az Áht. 36. (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül A kötelezettségvállalás dokumentumai: 1. Alkalmazási okirat 2. Szerződés 3. Megrendelő kézi vagy az CT-EcoSTAT integrált rendszerből kinyomtatott (5. sz. melléklet) A szerződés, vagy megrendelő pénzügyi ellenjegyzése előtt a terméket, szolgáltatást megrendelni nem lehet. A kötelezettségvállalás dokumentumát a Pénzügyi és számviteli csoport részére kell továbbítani, amelyből 1 példány a pénzügyi dokumentáció része. Kötelezettségvállalásra jogosultak köre A kötelezettségvállalás kezdeményezésére - javaslattételre a szervezeti egységek vezetői jogosultak. Az intézmény igazgatója és az általa írásban kijelölt, felhatalmazással rendelkező, az intézmény alkalmazásában álló személy jogosult kötelezettség vállalásra, az intézmény Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt feladatainak célszerű és hatékony ellátása érdekében, figyelemmel az intézmény éves költségvetésére és előirányzatfelhasználási tervére. A kötelezettségvállalási feladattal megbízott személy munkaköri leírásában e feladatról rendelkezni kell. Kötelezettségvállalási jogkör gyakorlására az Ávr a alapján az intézmény igazgatója jogosult korlátlan értékhatárra. Az igazgató a kötelezettségvállalási jogait az alábbi módon átruházza: 500 e Ft-ig a szolgáltatási igazgató helyettesnek, a szolgáltatási igazgató helyettes távollétében a szakmai igazgató helyettesnek. Az igazgató távollétében az igazgatói szintű kötelezettséget az alábbi sorrendben jogosultak vállalni: szolgáltatási igazgató helyettes és szakmai igazgató helyettes. A kötelezettségvállalásra jogosultak nevét, beosztását és aláírás mintáját a 4. sz. melléklet tartalmazza.

5 5 Kötelezettségvállalások nyilvántartása A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell nyilvántartásba vételéről ideértve a következő évi költségvetési keretszámokat determináló összegek nyilvántartásba vételét is és a kötelezettségvállalás értékéből az adott évet és az azt követő évek szabad előirányzatait terhelő rész lekötéséről. Ha a fizetési kötelezettség jövőbeni mértéke nem határozható meg pontosan (pl. közüzemi számlák, telefonszámlák stb.), a körülmények és az előző évek tapasztalatainak gondos mérlegelése alapján az adott piaci, gazdasági, társadalmi körülmények között a reális legmagasabb összegű feltételezett kötelezettséget kell nyilvántartásba venni. A közbeszerzési kötelezettség alá nem eső, határozatlan időre vállalt kötelezettség értékét a költségvetési évben és az azt követő három éven keresztül származó fizetési kötelezettségek összegeként kell meghatározni. A kötelezettségvállalás nyilvántartása CT-EcoSTAT integrált rendszerrel történik, mely zárt rendszert alkot. A kötelezettségvállalást az előzetes írásbeli (pénzügyileg ellenjegyzett) kötelezettségvállalással egyidejűleg kell a nyilvántartásban rögzíteni, amely nyilvántartásba vétele során sorszámmal kerül ellátásra. Abban az esetben, amikor előzetes írásbeli kötelezettségvállalás nem történik, a kötelezettségvállalást a teljesített kifizetésekkel egyidejűleg kell a nyilvántartásba felvinni. A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén haladéktalanul gondoskodni kell a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról, törléséről. A kötelezettségvállalásról olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelynek adattartalma alapján az éves elemi költségvetési beszámoló is kitölthető legyen. Ennek megfelelően tartalmazza: a kötelezettségvállalás azonosító (nyilvántartási) számát, a kötelezettségvállalás iktatószámát, annak keltét, a kötelezettségvállaló nevét, a kötelezettségvállalást tanúsító dokumentum megnevezését, a jogosult azonosító adatait, a kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, a kötelezettségvállalás kifizetésének határidejét, a kötelezettségvállalás nyilvántartásba történő bejegyzés keltét, a kötelezettségvállalás teljesítésének adatait, a kötelezettségvállalások halmozott éves állományát havi bontásban, az előző években vállalt tárgyévi kötelezettségvállalást, a tárgyévben vállalt tárgyévi kötelezettségvállalást, a tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalást, a következő év(ek) előirányzatához kapcsolódó kötelezettségvállalást, évek szerinti bontásban. Ezenkívül a kötelezettségvállalás nyilvántartásának legalább a költségvetésben jóváhagyott előirányzatonkénti bontásban tartalmaznia kell: a kötelezettségvállalással lekötött, de még nem teljesített előirányzatot, a szabad előirányzat összegét, melynek terhére még vállalható kötelezettség. A kötelezettségvállalás könyvelése folyamatosan történik, melyet a Pénzügyi és számviteli csoport végez.

6 6 2. A bevételek elrendelése Az intézményt megillető követelések előírására a kötelezettségvállalási jog gyakorlói jogosultak. Az intézményt megillető bevételekről számla, illetve egyéb számviteli bizonylat kiállítására csak szerződés, illetve térítési díj előírás alapján kerülhet sor. 3. Pénzügyi ellenjegyzés Az Áht. 37. (1) bekezdésben foglaltak alapján kötelezettséget vállalni az Ávr. 53. (1) bekezdésében foglalt kivételekkel - csak pénzügyi ellenjegyzés (továbbiakban: ellenjegyzés) után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzésre feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyiszámviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyiszámviteli képesítéssel kell rendelkeznie. A pénzügyi ellenjegyző feladatai ellátásához szükség szerint szakértőt vehet igénybe. Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg az Áht. 37. (1) bekezdésben előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, amennyiben a kötelezettségvállaló nem az intézmény igazgatója, úgy az igazgatót és gazdasági vezetőjét, amennyiben nem azonos a pénzügyi ellenjegyzővel. Amennyiben az intézmény igazgatója a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni és e tényről az irányító szerv vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni. A vezető a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül köteles megvizsgálni a bejelentést és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást. Amennyiben az Ávr. 54. (5)-(6) bekezdésben felsorolt esemény bekövetkezik, úgy a pénzügyi ellenjegyzés során figyelembe kell venni az ott leírtakat. Az ellenjegyzési tevékenység során meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő szabad kiadási előirányzata rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, az arra jogosult vállalta-e a kötelezettséget. A pénzügyi ellenjegyzés tényét a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalással, dátummal és az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. Az intézmény kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a pénzügyi ellenjegyzésre a gazdasági vezető, illetve az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. A pénzügyi ellenjegyzési feladattal megbízott személy munkaköri leírásában e feladatról rendelkezni kell. A gazdasági vezető távollétében a pénzügyi ellenjegyzésre a pénzügyi- számviteli csoportvezető jogosult. A gazdasági vezető és a pénzügyi- számviteli csoportvezető távolléte esetén pénzügyi ellenjegyzést a gazdasági vezető által írásban felhatalmazott pénzügyi munkatárs gyakorolja. Az intézménynél vállalt kötelezettségek pénzügyi ellenjegyzésére jogosultak nevét, beosztását és aláírás mintáját a 4. számú melléklet tartalmazza.

7 7 Pénzügyi ellenjegyzés nélkül az intézményt terhelő gazdasági kihatású kötelezettség nem vállalható, követelés nem írható elő, és ilyen intézkedés nem tehető. 4. Teljesítések igazolásának rendje Az Áht. 38. (1) bekezdése szerint a kiadási előirányzatok terhére kifizetést elrendelni, utalványozni csak a teljesítés igazolását [az Ávr. 53. (1) bekezdése szerinti más fizetési kötelezettségek kivételével] és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor. Teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes annak teljesítését. A teljesítés igazolás az érvényesítés alapja. A bevételek teljesítését nem kell igazolni. A teljesítést igazolónak meg kell állapítania, hogy a kedvezményezettet megilleti-e a fizetendő összeg. Ennek során meg kell győződni arról, hogy a. a kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentumban (szerződésben, megrendelésben) foglalt megrendelt eszközöket, készleteket határidőben, hiánytalanul, megfelelő minőségben leszállították-e, megtörtént-e az átadás-átvétel igazolása és a nyilvántartásba vétel, a szerződésben, megrendelésben foglaltakat teljesítették-e, b. a teljesített szolgáltatás, illetve elvégzett munka a kötelezettségvállalás tartalmának megfelel-e, c. a munka elvégzése előírásszerűen, megfelelő minőségben megtörtént-e, d. a munkavállaló nem mulasztott-e, feladatainak eleget tett-e, e. a kötelezettségvállalási dokumentumban foglalt összeg megegyezik-e a számlán feltüntetett összeggel. A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. Az igazolást annak a személynek kell elvégezni, aki a teljesítésről információval rendelkezik. A teljesítés igazolása a 6. sz. mellékleten leírt formában történik, amelyet a számviteli bizonylathoz kell csatolni. A teljesítés igazolás dokumentumai elsősorban: szállítólevél, raktári bevételezési bizonylat, munkalap, szervizlap, felmérési napló, jelenléti ív, munkaidő igazolás. A teljesítés igazolására az intézmény igazgatója által írásban kijelölt személy jogosult. A kijelölés során minden esetben meg kell határozni, hogy a teljesítés igazoló jogköre mely egyedi kötelezettségvállaláshoz kapcsolódik, illetve a kötelezettségvállalások mely meghatározott csoportjára terjed ki. Az intézmény állományába tartozó személyek munkaköri leírásában e feladatról rendelkezni kell.

8 8 A teljesítés igazolására jogosultak nevét, beosztását és aláírás mintáját a 4. sz. melléklet tartalmazza. 5. Érvényesítés A teljesítés igazolása alapján, illetve ha arra nincs szükség, annak hiányában is az érvényesítőnek ellenőrizni kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a vonatkozó jogszabályokban, valamint a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. A feladatot ellátónak kifizetések esetén meg kell győződnie arról, hogy - a teljesítés megfelelően igazolásra került-e, - a teljesítés igazolásának hiányában annak ellenőrzése, hogy jelen szabályzat előírásai alapján valóban nincs szükség az igazolásra, - a kötelezettség jogos-e, - a kiadás összegszerűsége helyes-e, - a számla, a kifizetés alapdokumentuma számszakilag, alakilag és tartalmilag megfelele a követelményeknek, - az előírt dokumentumokat csatolták-e, - a fedezet biztosított-e, - a bevétel az intézményt illeti-e, - az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. szerinti esetekben köteles ellenőrizni a szállító köztartozását, tartozás esetén csak a vonatkozó szabályok szerint szabad kifizetést eszközölni. Az érvényesítés az utalványozás előtt írásban történik az utalványrendeleten, és tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a megállapított összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását. Érvényesítést a gazdasági vezető és az intézmény gazdasági vezetője által írásban kijelölt, felhatalmazással rendelkező, legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett pénzügyiszámviteli képesítésű dolgozó végezhet. Az érvényesítési feladattal megbízott személy munkaköri leírásában e feladatról rendelkezni kell. Érvényesítő jogkör gyakorlására az Ávr a alapján az intézmény gazdasági vezetője jogosult korlátlan értékhatárra. A gazdasági vezető távollétében a gazdasági vezető által korlátlan értékhatárra érvényesítésre írásban felhatalmazott a pénzügyi- számviteli csoportvezető. A gazdasági vezető és a pénzügyi- számviteli csoportvezető távolléte esetén a gazdasági vezető felhatalmazása alapján az érvényesítésre a Pénzügyi és számviteli csoport munkatársai jogosultak az alábbi sorrendben: főkönyvi könyvelő, pénzügyi előadó. Az érvényesítés jogát a gazdasági vezető bármikor magához vonhatja. Az érvényesítésre jogosultak nevét, beosztását és aláírás mintáját a 4. sz. melléklet tartalmazza. Amennyiben az érvényesítő a jogszabályok vagy a belső szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja, melyről az irányító szerv vezetőjét haladéktalanul értesítenie kell.

9 9 6. Utalványozás Az utalványozás a kiadás teljesítésének, illetve a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelése. Az utalványozás kiterjed minden pénzmozgással járó tevékenységre. Utalványozni csak érvényesített okmány alapján lehet. Az utalványozás dokumentálásának előkészítése az érvényesítő feladata. Az utalványrendeleten az Ávr. 59. (3) bekezdésben foglaltak szerint fel kell tüntetni: az utalvány szót, a költségvetési évet, a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, a fizetés időpontját, módját, összegét és annak devizanemét, a megterhelendő, jóváírandó, bankszámla számát és megnevezetését az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását az Ávr. 58. (3) bekezdése szerinti érvényesítést. A külföldi devizanemben utalványozott összeg forintértékét a terhelési értesítő alapján kell figyelembe venni, amellyel az utalványt a terhelési értesítő beérkezését követően haladéktalanul ki kell egészíteni. Utalványozásra a CT-EcoSTAT integrált rendszer segítségével kiállított utalványrendelet nyomtatvány alkalmas, mely jelen szabályzat 7. sz. mellékletét képezi. Az intézménynél utalványozásra az intézmény igazgatója és általa írásban kijelölt, felhatalmazással rendelkező, az intézmény állományába tartozó személy jogosult. Az utalványozással megbízott személy munkaköri leírásában e feladatról rendelkezni kell. Az igazgató az utalványozási jogot korlátlan értékhatárra írásos felhatalmazással leadja a szolgáltatási igazgató helyettesnek. A szolgáltatási igazgató helyettes távollétében az igazgató az utalványozási jogot korlátlan értékhatárra írásos felhatalmazással leadja a szakmai igazgató helyettesnek. Az utalványozás jogát az igazgató bármikor magához vonhatja. Az utalványozásra jogosultak nevét, beosztását és aláírás mintáját a 4. sz. melléklet tartalmazza. 7. Összeférhetetlenségi szabályok A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet. Az érvényesítő személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel ugyanazon gazdasági esemény vonatkozásában. Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, pénzügyi ellenjegyzési és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el.

10 10 8. Nyilvántartás A kötelezettségvállalásra, utalványozásra, teljesítésigazolásra, pénzügyi ellenjegyzésre és érvényesítésre jogosult személyekről és az aláírás mintájukról a nyilvántartás vezetése a gazdasági vezető feladata a 8. sz. melléklet szerint. A gazdasági vezetőnek kell gondoskodni, hogy a szabályzatban foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék és annak tényét a szabályzat 9. sz. mellékletében aláírásukkal igazolják. A készpénzes kifizetésekre is ezen szabályzat előírásai vonatkoznak. III. Záró rendelkezések 1. A szabályzat az aláírásával lép hatályba. 2. A szabályzat hatálybalépésével minden korábbi a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolásra, érvényesítésre és utalványozásra vonatkozó szabályzat hatályát veszti. 3. A meghatalmazásról, megbízásról és visszavonásról rendelkező dokumentumokat, valamint az aláírás mintákat utólag is ellenőrizhető formában a számvitelről szóló évi C. törvény 169. (2) bekezdésében foglalt előírásokkal összhangban 8 évig meg kell őrizni. Az elévülési idő a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés felhatalmazásáról, valamint a teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra szóló megbízás visszavonásának időpontjától kezdődik. Budapest, március... Pelle József igazgató

11 11 1. sz. melléklet MEGHATALMAZÁS A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdálkodási szabályzatának.. pontja alapján jogkör gyakorlására 20 év hó.. napjától felhatalmazom Név: Beosztás: A felhatalmazásom alapján átruházott. jogkör gyakorlás során az alábbi feltétel(eke)t írom elő: Ezen jogkörét a felhatalmazott a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a Gazdálkodási szabályzatban rögzítetteknek megfelelően köteles gyakorolni. Budapest, 20.. év. hó..nap P.H.. Meghatalmazó aláírása (igazgató/gazdasági vezető) A(z).. jogkör gyakorlásáról szóló felhatalmazást tudomásul veszem, egy példányát a mai napon átvettem. Budapest, 20.. év. hó..nap. Meghatalmazott aláírása

12 12 2. sz. melléklet MEGBÍZÁS A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdálkodási szabályzatának.. pontja alapján megbízom a teljesítés igazolás feladat ellátásával 20 év hó.. napjától. Név: Beosztás: A teljesítés igazolás feladat hatáskörben az alábbi esetekben adhat teljesítés igazolást:... Ezen jogkörét a felhatalmazott a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a Gazdálkodási szabályzatban rögzítetteknek megfelelően köteles gyakorolni. Budapest, 20.. év. hó..nap P.H.. Megbízó aláírása (igazgató) A(z).. jogkör gyakorlásáról szóló felhatalmazást tudomásul veszem, egy példányát a mai napon átvettem. Budapest, 20.. év. hó..nap. Megbízott aláírása

13 13 3. sz. melléklet MEGHATALMAZÁS (MEGBÍZÁS) VISSZAVONÁSA A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdálkodási szabályzatának.. pontja alapján a 20 év hó.. napján kelt,../20.. szám alatt kiadott. jogkör/feladatkör gyakorlására szóló felhatalmazásomat/megbízásomat 20 év hó.. napjától visszavonom Név: Beosztás: Budapest, 20.. év. hó..nap P.H.. Meghatalmazó/Megbízó aláírása (igazgató/gazdasági vezető) A(z).. jogkör/feladatkör gyakorlásának visszavonásáról szóló értesítést tudomásul veszem, egy példányát a mai napon átvettem. Budapest, 20.. év. hó..nap. Meghatalmazott/Megbízott aláírása

14 14 Kötelezettségvállalásra, utalványozásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítésigazolásra és érvényesítésre jogosultak köre 4. sz. melléklet sorszám Jogkör Név Beosztás Aláírás 1. kötelezettségvállaló Pelle József igazgató 2. kötelezettségvállaló Tóth Zoltán szolgáltatási igazgató helyettes 3. kötelezettségvállaló Győri Péter szakmai igazgató helyettes 4. ellenjegyző Szunyogh Valéria gazdasági vezető 5. ellenjegyző Tóthné Horuczi Györgyi pénzügyi- számviteli csoportvezető 6. teljesítés igazoló Tóthné Horuczi Györgyi pénzügyi- számviteli csoportvezető 7. teljesítés igazoló Annau Melinda pénzügyi ügyintéző 8. teljesítés igazoló Sarkadi Nagy Csilla műszaki és gazdasági ellátó csoportvezető 9. teljesítés igazoló Szabó Edit gazdasági előadó 10. teljesítés igazoló Becsei Péter műszaki előadó 11. teljesítés igazoló Kezes Gábor tűz-munka- és őrzésvédelmi előadó 12. teljesítés igazoló Dr. Pálvölgyi Gabriella főorvos 13. teljesítés igazoló Fodor Klára főnővér 14. érvényesítő Szunyogh Valéria gazdasági vezető

15 érvényesítő Tóthné Horuczi Györgyi pénzügyi- számviteli csoportvezető 16. érvényesítő Leniczki Oszkárné főkönyvi könyvelő 17. érvényesítő Krayzel Ramóna pénzügyi előadó 18. utalványozó Pelle József igazgató 19. utalványozó Tóth Zoltán szolgáltatási igazgató helyettes 20. utalványozó Győri Péter szakmai igazgató helyettes

16 16 5. sz. melléklet MEGRENDELŐ Partner megnevezése Partner címe Rendelés szám: Iktatási szám: Teljesítés dátuma: Ügyintéző: Megrendelő/számlázási név: Számlázási/szállítási cím: Számlaszáma: Fizetési mód: Megrendeljük Önöktől a következő anyagokat/készleteket/szolgáltatásokat. Kérjük, teljesítéskor szíveskedjenek a rendelési számunkat a számlán feltüntetni. Segítségüket előre is köszönjük! Rendelés szövege: Rendelés nettó értéke: Rendelés ÁFA: Rendelés bruttó értéke: Kelt: Kötelezettségvállaló... Pénzügyi ellenjegyző dátum:

17 17 6. sz. melléklet TELJESÍTÉS IGAZOLÁS A szerződés, megállapodás, megrendelés alapján a számlában (bizonylaton) megjelölt, elvégzett munka, szolgáltatás, árubeszerzés jogosultságának, összegszerűségének teljesítését igazolom... Teljesítést igazoló Budapest, 20 év hó nap A személyi juttatások jogosultságának, összegszerűségének teljesítését igazolom... Teljesítést igazoló Budapest, 20 év hó nap

18 18 Intézmény megnevezése, címe: Bankszámla száma: Utalvány-rendelet 7. sz. melléklet Költségvetés éve:.. Dátum:.. Belső számlaszám: Teljesítési idő: Külső számlaszám: Fizetési h. idő: Szállító/vevő kód: Fizetés módja: Átutalás ideje: A(z) Ért. sorsz. címe: Gazdálkodó kód: bankja: Kötelezettségvállalás:. Ft, azaz Kulcsszó kód: A fenti érvényesített összegeket a megjelölt részére, megjelölt címen a feltüntetett költséghely, - szakfeladat terhére utalványozom, ill. ellenjegyzem. Alap ÁFA ÁFA bontás ADOM ANK 5 % 18 % 27 % Összeg Alap ÁFA Mentes Arányos Köteles Tartozik számla Követel számla Másodlagos számla Könyvelési t. összege Szöveg / Megjegyzés érvényesítő kontírozó könyvelő utalványozó dátum:. dátum:. dátum:. dátum:.

19 19 8. sz. melléklet Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapest Dózsa György út 152. NYILVÁNTARTÁS a kötelezettségvállalásra/pénzügyi ellenjegyzésre/teljesítés igazolásra/érvényesítésre/utalványozásra jogosult személyekről sorszám 1. Név Beosztás Felhatalmazásra jogosító ügyirat száma, kelte Jogosult aláírása Jogosultság megszűnését elrendelő ügyirat száma, kelte

20 20 9. sz. melléklet MEGISMERÉSI NYILATKOZAT A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdálkodási szabályzatában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. Név Beosztás Dátum Aláírás

Kötelezettségvállalási szabályzat

Kötelezettségvállalási szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Kötelezettségvállalási szabályzat (B-08) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendjének

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 2/2013. (X.15.) MKE u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat költségvetési gazdálkodása végrehajtásával összefüggő kötelezettségvállalás,

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2015 MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest A Magyar

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1. sz. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki

Részletesebben

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Beleg Község Önkormányzata

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Beleg Község Önkormányzata 1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás Beleg Község Önkormányzata KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezet) Érvényes: 2014. december

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. december 9-től 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB és/vagy vállalkozás és/vagy

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS SZABÁLYZATA 2014 BEVEZETÉS Az FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás. Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás. Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 5/2014. (XII.1.) számú jegyzői utasítás Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL Érvényes: 2014. december 1. napjától

Részletesebben

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Ötvöskónyi Község Önkormányzata

1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás. Ötvöskónyi Község Önkormányzata 1/2014. (XII.3.) számú polgármesteri utasítás Ötvöskónyi Község Önkormányzata KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szabályzat) Érvényes: 2014.

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítésigazolás, az érvényesítés és az utalványozás rendje). 2016. Az államháztartásról

Részletesebben

Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA

Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA Belső Ellenőrök Társasága VIII. SZAKMAI KONFERENCIA Kötelezettségvállalás nyilvántartásának ellenőrzése Készítette: Győrffi Dezső gyorffi.dezso@gyesgy.hu Tel.: 46/596-271 mobil: 20/9354-016 2015. szeptember

Részletesebben

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015.

BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015. BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT OPERATÍV GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA 2015. Balatonakarattya Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) operatív gazdálkodásával kapcsolatos

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 4400 Nyíregyháza Városmajor u. 2. 2015. 04. 01. 1 GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János utca 1. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Náray-Szabó Gábor főigazgató 2 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI Oldal: 1/17 KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS, SZAKMAI TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJE, SZABÁLYAI A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2012.(VI.26.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata és a Lőrinci Cigány Nemzetiségi Önkormányzata közötti gazdálkodási szabályokra

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Értelmező rendelkezések (1) [Az Áht. 36. (7) bekezdés] (1) Kötelezettségvállalás - jogszabályban meghatározott kivétellel

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, ELLENJEGYZÉSI, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI, UTALVÁNYOZÁSI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, ELLENJEGYZÉSI, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI, UTALVÁNYOZÁSI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, ELLENJEGYZÉSI, TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI, UTALVÁNYOZÁSI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSI

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata. Hatályos: 2014. április 1.

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata. Hatályos: 2014. április 1. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Kötelezettségvállalás folyamatának szabályzata Hatályos: 2014. április 1. 1. Pénzgazdálkodási jogkörök szabályozása...3 Elszámolóház pénzgazdálkodási

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZATA

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala SZABÁLYZATA a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, teljesítés igazolás rendje Martonvásár, 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület január 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület január 19-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Jánoshalma Városi Képviselő-testület 2017. január 19-i ülésére A Jánoshalmi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata A nemzetiségek jogiról szóló

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS UTALVÁNYOZÁS RENDJÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS UTALVÁNYOZÁS RENDJÉRŐL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS UTALVÁNYOZÁS RENDJÉRŐL BUDAPEST, 2003. június T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Általános rendelkezések A kötelezettségvállalás 3. old.

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás és adatszolgáltatás rendjéről Érvényes:

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS S Z A B Á L Y Z A T

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS S Z A B Á L Y Z A T . Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, UTALVÁNYOZÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS S Z A B Á L Y Z A T Készítette:

Részletesebben

Együttműködési megállapodás-tervezet

Együttműködési megállapodás-tervezet Együttműködési megállapodás-tervezet mely létrejött egyrészről Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 2335 Taksony, Fő út 85., adószáma: 15730954.1.13, törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5525 Füzesgyarmat, Szabadság-tér l. sz. Adószáma: 15725338-2-04 Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről Hatályos: 2014. január 1-től. Bere

Részletesebben

5/2013. számú A GAZDÁLKODÁS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás

5/2013. számú A GAZDÁLKODÁS RENDJÉRŐL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás Ikt.sz: 3003-12/2013/Sz. 5/2013. számú Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A GAZDÁLKODÁS RENDJÉRŐL Érvényes: 2013. március 1-jétől 1 1. A Szabályzat hatálya,

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám:12/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON HATÁLYOS: 2015. 04. 15-TŐL TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT RudabányaVárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 3733 Rudabánya,Gvadányi J.u.47. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS ÉRVÉNYESÍTÉS,

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉR- VÉNYESÍTÉS, SZAKMAI TELJESÍTÉS IGAZOLÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉR- VÉNYESÍTÉS, SZAKMAI TELJESÍTÉS IGAZOLÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉR- VÉNYESÍTÉS, SZAKMAI TELJESÍTÉS IGAZOLÁS RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2009. március 1. Jóváhagyom: Borkai Zsolt Elnök Sárkány Péter Munkaszervezet-vezető

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos: 2015. június 27. napjától)

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás mely létrejött egyrészt Dorog Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Tittmann János polgármester, székhelye: 2500 Dorog, Bécsi út 71., adószám: 15729741-2-11, KSH száma: 15729741-8411-321-11,

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 1-től dr.borsós Beáta igazgató GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT A Bartók Kamaraszínház és Művészetek

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. szeptember 11-i ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje kerül az ülésre előterjesztésre. A létszám meghatározásakor

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

1. A szabályozás célja és tartalma

1. A szabályozás célja és tartalma Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjérõl Az Államháztartásról

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2011 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Kálló Község

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. július 1.-től Módosítva: 2010.11.04-től I. módosítás GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a január 17-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2017. január 17-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Az utasítás hatálya: a.) alanyi vonatkozásában kiterjed az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (továbbiakban: Fıiskola) Szervezeti és Mőködési Szabályzatában

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

1. A szabályozás célja és tartalma

1. A szabályozás célja és tartalma Csengele Községi Önkormányzat Szabályzat a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről A helyi önkormányzatok és szerveik, a közigazgatási

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA 4. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 5. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS,

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON 2014 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés készítette: Pusztainé Nádházi Ibolya 2012. TARTALOM I. Általános rendelkezések... 3 II. A

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: l 350-2/2014. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena, Tarné Stuber Éva Mell.: 1 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS- ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS- ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 5. melléklet Az ÓBUDAI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés április 26-ai ülésére A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: A megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások kiegészítése

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. és a. Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. és a. Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és a Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA Magyarország Alaptörvénye, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Léh Községi Önkormányzat, valamint Léh Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 80. -a értelmében 1. Általános szempontok

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉSI, ÉRVÉNYESÍTÉSI, UTALVÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉSI, ÉRVÉNYESÍTÉSI, UTALVÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT 2014. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pusztainé Nádházi Ibolya KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉSI, ÉRVÉNYESÍTÉSI, UTALVÁNYOZÁSI SZABÁLYZAT A szabályzat 2014. január 01-től lép

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. I. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételei

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. I. A Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételei EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészt Kerepes Nagyközség Önkormányzata (székhely:2144. Kerepes, Vörösmarty u. 2.; adószám: 15736118-2-13, törzsszám: 736118), képviseli Franka Tibor polgármester,

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Gazdálkodási szabályzat Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől... igazgató P.H. Békés Megyei Tisza

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS (PÉNZÜGYI ÉS JOGI), TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS UTALVÁNYOZÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos: 2015. november 7. napjától)

Részletesebben

Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete Erdőtarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Erdőtarcsa

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére

Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére Előterjesztés Vaszar, Gecse és Takácsi Önkormányzatok képviselő-testületei 2015. február 12-i együttes ülésére Tisztelt Képviselők! A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 12/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. január 05-től 2 GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT A gazdálkodással így különösen a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolás,

Részletesebben

Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata

Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása Budapest XX. kerületi Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez

Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez A kötelezettségvállalástól a számlázásig A kötelezettségvállalással kapcsolatos legfontosabb alapfogalmak a következőek: a.) kötelezettségvállalás:

Részletesebben

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1364 Budapest, V., Városház u. 7. Pf. 112 K i v o n a t Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2015. január 30-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: a területi nemzetiségi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 150/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata képviseli: Riz Levente polgármester, ( a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Budapest

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezet KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA A szabályzat a 2008 január 01-én lép hatályba.. Igazgató A Püspökladány Város Gazdasági

Részletesebben

7. számú előterjesztés

7. számú előterjesztés Ügyiratszám: /1/2016. Ügyintéző: Orbán Andrea Tel.: 85/501-043 E-mail: MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK JEGYZŐJE 8700 MARCALI, RÁKÓCZI U. 11. TEL.: 85/501-001, FAX: 85/501-055 E-MAIL: polghiv@marcali.hu

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rendelkezések... 3 A kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás bizonylatai Kötelezettségvállalás n

TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rendelkezések... 3 A kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás bizonylatai Kötelezettségvállalás n Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 5. melléklet 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, UTALVÁNYOZÁS, ELLENJEGYZÉS SZABÁLYZATA

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, szakmai teljesítés

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, TELJESÍTÉS IGAZOLÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS RENDJE SOPRON 2016 HATÁLYOS: 2016. 06. 15-TŐL 1 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya...

Részletesebben

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés. beleértve a. bankszámla feletti rendelkezési jogokat. és a

Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés. beleértve a. bankszámla feletti rendelkezési jogokat. és a Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 3/2010. sz. Főigazgatói Utasítás Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzés Szabályzatáról beleértve a bankszámla feletti

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012...-től 1 BEVEZETÉS A gazdálkodó szervezet gazdasági szervezete a gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, a vagyon használatával,

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 120/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 23-i ülésére SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztést megtárgyalta Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Ügyrendi Bizottság A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam /: Dr.Kaczmarski

Részletesebben

A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, melyek a következők:

A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat, melyek a következők: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Pitvaros Község Önkormányzata (képviseli Radó Tibor polgármester, székhely: 6914 Pitvaros, Kossuth u. 30., bankszámlaszám: 11735081-15354680, adószám:

Részletesebben

1. számú melléklet (Kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosultak)... 21 2. számú melléklet (Szakmai teljesítésigazolásra jogosultak)... 22 3.

1. számú melléklet (Kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosultak)... 21 2. számú melléklet (Szakmai teljesítésigazolásra jogosultak)... 22 3. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. A szabályzat hatálya... 4 3. A szabályzat célja... 5 4. Értelmező rendelkezések... 5 4.1. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv... 5 4.2. Önállóan működő

Részletesebben

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása

Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott. Szervezeti és Működési Szabályzatának. módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1/2012.(I.27.) határozatával elfogadott

Részletesebben

4/2008. Ügyviteli Utasítás a számlakísérő P2 utalványrendelet kitöltéséhez kapcsolódó feladatok ügyrendjéről

4/2008. Ügyviteli Utasítás a számlakísérő P2 utalványrendelet kitöltéséhez kapcsolódó feladatok ügyrendjéről 4/2008. Ügyviteli Utasítás a számlakísérő P2 utalványrendelet kitöltéséhez kapcsolódó feladatok ügyrendjéről 1. Az utasítás hatálya 1.1. Az utasítás hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi gazdálkodó egységére.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. február 27-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő,

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. július 1-től A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben