Dunaszekcsı Emlékeiért és Jövıjéért Alapítvány.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dunaszekcsı Emlékeiért és Jövıjéért Alapítvány. telehaz.dunaszekcso@t-online.hu"

Átírás

1 1/9 Beküldı: Dunaszekcsı Emlékeiért és Jövıjéért Alapítvány A pályázó szervezet adatai A pályázó szervezet hivatalos neve (magyarul és angolul): Dunaszekcsı Emlékeiért és Jövıjéért Alapítvány (Foundation for the Relics and Future of Dunaszekcsı) A pályázó szervezet székhelye: 7712 Dunaszekcsı, Kossuth L. u. 33. A pályázó szervezet adószáma: A szervezet hivatalos képviselıjének / képviselıinek neve(i): Dr. Schmidt Józsefné A szervezet alakulásának éve: A pályázó szervezet elérhetıségének adatai Levelezési (értesítési) cím (csak akkor kell kitölteni, ha nem azonos a székhellyel): Telefonszáma(i): / Faxszáma(i): / Honlap címe: A pályázat fıbb adatai A pályázat címe: A pályázat témaköre: A civil részvétel erısítése az örökségvédelmi feladatokban - Örökségház Dunaszekekcsın Kulturális örökségvédelem A projekt tervezett kezdése: A projekt tervezett befejezése: A pályázott projekt teljes költsége (EURO): Jelen pályázaton igényelt támogatás összege (EURO): Jelen pályázathoz pályázó által biztosított önrész összege (EURO): A jelen pályázatot beadó szervezet nevében ezúton kijelentem, hogy azokra a költségekre, amelyekre e pályázatban támogatást igényeltem, más forrásból nem nyertem támogatást: A projekt végrehajtásért felelıs személy adatai A projekt végrehajtásért felelıs személy neve: elérhetısége: Telefon elérhetısége (mobiltelefonszám is megadható): Bíró Zsolt A projekt részletei 1. Kérjük, foglalja össze a projektjét maximum fél oldalban 1.1. A projekt célja/céljai 1.2. Célcsoport(ok) 1.3. A fontosabb tevékenységek bemutatása 1.1. Célunk olyan infrastruktúra és képzési program létrehozása melynek segítségével tematikus foglalkozások során ismerkedhetnek meg gyerekek és felnıttek az örökségvédelem mindenki által végezhetı feladataival Dunaszekcsın lévı példák és lehetıségek segítségével. A projekt további célja az iskolák programunkba történı bevonása, néhány napos ismeretterjesztı foglalkozásokon olyan tudást, szemléletmódot adunk át a diákoknak, melyet saját településükön, környezetükben is hasznosíthatnak A projekt célcsoportjai egyrészt a programban érintett helyi diákok, felnıttek, valamint más telpülések iskolái, örökségvédelemmel foglalkozó civil szervezetei Dunaszekcsı gazdag örökséggel rendelkezik. Ezek megmentése és bemutatása más településeknek is példaként szolgálhat. Létre akarunk hozni egy örökségvédelmi oktatóközpontot és a tárgyi emlékek méltó elhelyezésére egy jelenleginél nagyobb kiállítóteret. Erre a célra alkalmas a település legrégibb, templomnak épült, majd magtárrá átalakított épülete, mely szervezetünk kezelésében áll, és a projekt magába foglalja az épület feladatra való alkalmassá tételét is. Az oktatási program megvalósításához szükséges elméleti ismereteket örökségvédelmi füzetek formájában kívánjuk rögzíteni és hasznosítani. A projekt ideje alatt elsısorban a Duna-menti települések iskoláira, civil szervezeteire koncentrálva végezzük el az ismeretterjesztı, figyelemfelkeltı foglalkozásokat. 1. Kérjük, az összefoglalót angol nyelven is nyújtsa be (maximum fél oldalban) / please provide an English translation of the summary (in half a page)

2 2/ Project goals and objectives 1.2. Target group 1.3. Used methods and project activity 1.4. Level of involvement and activity of partners (if applicable) 1.1. The Hungarian cultural, archeological, natural and artificial heritages are protected by the governmental and civil organisations. Their effectiveness depends on the knowledge of the referred to habitants. We teach theoretical knowledge to our children, but we don t show them the practical things. Our goal is to make better infrastructure and educational programmes in which the children and adults get more information about the heritage protection. Further aim of the project is to draw schools into our programme. Children can get knowledge on educationoal lectures, which they can use in their own settlement, surroundings during the attancion of World Heritage places or in other heritage potection tasks The target audience consistes of local students concerned in the program and adwits, together with schooes of the other settlements and non - govermental organisation charged by heritage - protection Dunaszekcsı has a very rich heritage from the Roman Times, which is growing permanently. These saving and exhibition could be an example for other settlements. Our aims are these: new educationcenter, bigger exhibition room for the artifacts. We choose on this purpose the oldest building in the settlement, which was built to a church, than it used as a granary. This building is in the handling of our organization. We would like to present the necessary theoretical knowledge by heritage protection books. 2. A pályázati projekt fontossága, a projekt által kezelni kívánt probléma bemutatása (maximum 4 oldal) Kérjük, adja meg az információkat és tudnivalókat az alábbi bontásban: 2.1. Milyen okokra vezethetı vissza a pályázatban megfogalmazott probléma, és a megpályázott tevékenység mennyiben ad választ erre a problémára? 2.2. Fogalmazza meg azt a problémát (környezeti ügyet, konfliktust, szociális, társadalmi, gazdasági szükségletet stb.), amire megoldást keresnek! 2.3. Indokolja a probléma megoldásának fontosságát az adott közösség, régió és az ország számára! 2.1. Magyarországon az örökségvédelem állami feladat, melyet szakhatóságok (pl. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) és megyei, regionális és országos hatókörő múzeumok végzik és irányítják. Az elmúlt évtizedekben az volt a gyakorlat, hogy központilag próbálták irányítani, szervezni a kisebb közösségeket érintı, velük kapcsolatos örökségek (régészeti, épített, tárgyi, kulturális) védelmét, kezelését és hasznosítását. Jellemzı példa, hogy az elıkerülı régészeti leletek a megyei múzeumokba kerültek, ahol néhány kivételével a mai napig is raktárakban hevernek. Ennek a gyakorlatnak köszönhetıen a közösségek (fıként kisebb települések) tagjai, a lakosok nem váltak érdekelté az örökségek megóvásában, hiszen abból nem feltétlen gyarapodott, fejlıdött a közösség. Az örökségek védelmében, kezelésében, hasznosításában a jövı szempontjából elengedhetetlenül fontos a helyi civil szereplık bevonása, felkészítése erre a fontos feladatra. Szerencsére a lokálpatriotizmusnak köszönhetıen több helyen elindult és folyik örökségvédelmi tevékenység (helytörténeti kiállítások, monográfiák, értékmentés). Ennek ellenére közel sincs kihasználva a civil szereplıkben meglévı segítıkészség és akár az anyagi áldozatvállalás is. Mostanság az a visszás helyzet alakult ki, hogy több esetben, a helyben meglévı szándék egy épület, lelıhely, tárgy, vagy szellemi érték megmentésére nem talál központi támogatásra, és fordítva is, a hivatalok által fontosnak vélt tevékenységre nincs meg minden esetben a helyi támogatás. Példának okáért nehéz meggyızni azt a gazdálkodót, kinek mővelés alatt álló földje régészeti lelıhelyet rejt, hogy ne tegyen azt, amit szeretne, sıt, a késıbbiekben akár el is vehetik tıle a területet. Hasonlóan eset fordulhat elı egy épület tájjellegének megırzésekor is. Ezen csak akkor lehet változtatni, ha a közösségben kialakul az örökségek védelmét szolgáló szemlélet. Ez pedig csak úgy érhetı el, ha az elvégzendı tevékenység egyértelmően a helyi közösség gyarapodásával jár. A helyieknek kell meggyızni a helyieket, ehhez csak segítséget adhatnak a hivatalok. Ha helyben nem érzik át a fontosságot, hasznosságot, lehetıséget, akkor nehéz elérni a célt. Ma különösebb következmény nélkül bonthatunk le épületeket, irthatunk ki erdıket, növényeket dobhatunk ki, vagy adhatunk el tárgyakat, vethetünk szemétre hagyatékokat. Sok esetben fel sem merül, hogy ezzel mekkora kárt okozunk. Nem az a gond, hogy nem rettegünk a hatóságtól, hanem az, hogy a közösségünk elıtt sem kell szégyenkezni, mert nagyon kevesen vagyunk tisztában az örökségeink értékével és jelentıségével. Sok esetben a közösség is közönnyel szemléli a nyilvánvaló értékrombolást. Ezen a jelenleg uralkodó szemléleten nehéz változtatni. A változtatást mindenképpen a gyerekeknél érdemes elkezdeni, hiszen elıbb utóbb ık válnak felnıttekké, felelıs döntéshozókká. Nem beszélve arról, hogy nagy a felnıttekre való hatásuk is. Iskoláinkban megtanítunk mindent, de nem mutatjuk be, hogyan lehet örökségeinket védeni és fıként a közösség céljára hasznosítani. Célunk az, hogy az évek óta Dunaszekcsın már elkezdett ismeretterjesztı, szemléletformáló tevékenységet más települések gyermekei számára átadjuk, melyet saját közösségében, az ott lévı értékek, örökségek védelme érdekében hasznosíthat. Ehhez szükséges állandó infrastruktúrát szeretnénk kiépíteni, valamint egy oktatási programot kidolgozni. Ebbe a környezetbe invitáljuk a települések iskoláit, ahol közvetve segítségükre leszünk saját környezetükben lévı örökségek felkutatásában, megóvásában és hasznosításában Fıként vidéken, csökkenı lélekszámú településekre jellemzı, hogy sok lakatlan, kihasználatlan épület van területén. Ezek nagy része lakóingatlan, de van közöttük régi gazdasági épület, vagy közösségi épület is. A projektet tartalmilag három részre lehet osztani. Az elsıben egy lokális problémát kívánunk orvosolni. A település 300 éve épült, majd magtárrá átalakított mőemléki épülete évek óta gazdátlanul és kihasználatlanul állt. Ennek kívánunk funkciót találni a pályázatban, történetesen a meglévı, jelenleg egy közeli épületben lévı helytörténeti kiállítás (régészeti, néprajzi győjtemény) bıvítésével, átalakításával a megjelölt oktatási célokra történı átalakításával és egyben ebbe az új épületbe költöztetésével. A foglalkozások helyszíneit is a felújított épületben tervezzük kialakítani. Az épület alkalmassá tétele szintén örökségvédelmi feladat, melybe szeretnénk a helyi embereket is bevonni, a kialakított funkciókban az ı igényeiknek is megfelelni. Ezért a kiállító és oktató helyek kialakításán kívül lehetıséget kívánunk biztosítani számukra az általuk készített termékek (kézmőves, mezıgazdasági) bemutatására is. Így áll össze a dunaszekcsıi Örökségház programja. A második megoldandó probléma Dunaszekcsı római kori múltjával kapcsolatos helyszínek (erıd, település, ırtornyok) világörökségi helyszínné való alkalmassá tétele, az ehhez vezetı folyamat elıkészítése. Meg kell gyızni a helyieket, a földtulajdonosokat, az önkormányzatot, vállalkozásokat, és civil szervezeteket ennek fontosságáról és az ügy támogatásának szükségességérıl. Az Örökségházban rendezett programok, tevékenységek erısíteni fogják a helyiek bizalmát. Az esetleges helyi siker azonban kevés az egész a késıbbiekben védettséget élvezı érintett terület szempontjából. Dunaszekcsıhöz hasonlóan közel 50 kisebb-nagyobb (Mosonmagyaróvártól Mohácsig) Duna vonalába esı település rendelkezik római örökséggel, melyek szintén aspirálnak a világörökségi helyszínné nyilvánításra. A problémák, feladatok közösek, és így a megoldási módszerek is azok. Az egyes településekrıl az Örökségházba hívott diákok és felnıttek számára tartott foglalkozásokon, elıadásokon megszerezhetik azokat a képességeket, melyekkel saját környezetükben sikerre vihetik a közös ügyet, a magyarországi római limes helyszíneinek világörökséggé nyilvánítását illetve más párhuzamosan végzett örökségvédelmi tevékenységet. Nem elég csak a saját részünket látni, az egészet kell akarni, megérteni. Minden település egy láncszem, ami ha kimarad, vagy gyenge, az egész lánc értékét kérdıjelezi meg. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, mint hivatalból eljáró intézmény nem lesz képes egyedül, helyi támogatások nélkül sikerre vinni a világörökséggé nyilvánítás procedúráját, nem beszélve azokról a késıbb fontossá váló dolgokról, mint az egyes helyszínek tartós kezelése, fejlesztése. Ez csakis akkor érhetı el, ha kialakul egy, az örökségeinkért felelıs gondolkozású civil közösség. A harmadik pillér, ami a fenntarthatóságot és a projekt továbbélését biztosítja az, hogy Magyarország minden települése érdekelt a saját örökségeinek megmentésében, de ehhez nem feltétlenül adottak a feltételek. Mi a feltételek emberi részét, a segítıkész és ismeretekkel rendelkezı humán erıforrást tudjuk hatékonyabbá tenni számukra a késıbbiek folyamán az Örökségházban történı foglalkozásokon, bemutatókon. Az örökségvédelmi szakmai hatóságok sok esetben félnek támaszkodni a civil erıforrásokra, más esetekben pedig nincs információjuk arról, hogy az adott probléma által érintett közösségben kikre lehet támaszkodni egy örökségvédelmi projekt megvalósítása során. Ezt erısíti az a tény, hogy az utóbbi években jelentıs humán erıforrást építettek le a hivatalokban, szakmai szervezetekben. Kevés ember maradt arra, akik kapcsolatot tudnak tartani a helyi közösségekkel. Ezt egy módon lehet pótolni, mégpedig a civilek bevonásával Helyi, közösségi szinten az Örökségház épületének funkcióba helyezése ráirányítja a figyelmet más épületek problémáira, hasznosítási lehetıségeire is. Az Örökségház egyben közösségi térré is válik, programjai és szolgáltatásai lehetıséget kínálnak a helyiek közötti kapcsolatok erısítésére, munkahelyeket teremthet, és a kapcsolódó szolgáltatások révén kiegészítı keresethez juttathatja a helyi termelıket, kereskedıket, kézmőveseket, szállásadókat. Ezen felül nem elhanyagolható az a hatás sem, mely ráirányítja a figyelmet más helyi örökségek védelmére is, érzékenyebbé, figyelmesebbé válnak ezek irányában az emberek. A Duna menti régió települései számára döntı lépés a világörökséghez történı csatlakozás elıkészítése, a helyszínek hasznosítása és folyamatos gondozása. Egységes gondolkodás, szemlélet alakulhat ki az örökségek kezelésében, megismerik egymás problémáit, megoldási módszereit és a folyamatos kommunikáció hatására sikerülhet egy jól mőködı országos jelentıségő kulturális útvonalat kialakítani.

3 3/9 3. A pályázati projekt részletes bemutatása (kisprojektek esetében maximum 4 oldal, nagyprojektek esetében maximum 8 oldal) A leírás tartalmazza a következık részletes leírását: 3.1. A projekt hosszú távú célja 3.2. A projekt közvetlen/rövid távú célja(i) 3.3. A projekt által közvetlenül, és/vagy közvetetten érintett célcsoport(ok). Kérjük, becsülje meg a csoport(ok) nagyságát is! 3.4. Miért az adott célcsoportot szándékoznak elérni projekttel, illetve a projekt milyen szükségleteikre, problémáikra kíván választ adni? 3.5. A projekt megvalósítása során tervezett konkrét tevékenységek bemutatása és indoklása, lépésenként pontokba szedve. Válaszoljon a "mit" kérdésre: Mit fog csinálni a projektben? 3.6. Milyen módszerrel hajtja végre az egyes tevékenységeket? Ennél a pontnál egyszerően válaszoljon a "hogyan" kérdésre lépésenként, pontokba szedve! Az elızı pontból már tudjuk, hogy mit fog csinálni, most fejtse ki, hogyan fogja megvalósítani az egyes tevékenységeket! Minden tevékenységhez tartozzon módszer! 3.1. Magyarországon található régészeti, kulturális, természeti és épített örökség védelmét állami intézmények és civil szervezetek végzik. Munkájuk hatékonysága jelentısen függ az érintett lakosság tájékozottságától, segítıkészségétıl. Iskoláinkban tanítunk elméleti ismereteket, de kevés hangsúlyt fektetünk a ránk hagyott örökségek védelmével kapcsolatos gyakorlati teendık bemutatására. Szervezetünk több éves álma egy olyan közösségi tér létrehozása, mely lehetıséget biztosít elsısorban Dunaszekcsı és tágabb értelemben véve a vidék régészeti, épített, természeti és kulturális örökségeinek didaktikus bemutatására, nyilvántartja, dokumentálja, győjti, rendszerezi és kezeli a meglévı helyi örökségeket. Tevékenységeibe bevonja a település minden rétegét, lehetıséget biztosít a helyben termelt és elıállított tájjellegő termékek megjelenésének, programokat, foglalkozásokat szervez helyi és más településrıl érkezı csoportoknak, ahol úgy adja át az ismereteket, és tevékenységi formákat, hogy azt a résztvevık saját közösségükben, településükön is hasznosítani tudják. Erısíteni akarjuk az örökségvédelmi szakma és a civil szféra kapcsolatát, az eredményes munkához szükséges bizalom és kölcsönös tolerancia kialakulását. Nem új szakembereket akarunk "létrehozni", hanem azt a pozitív, egymás munkájának elismerésére épülı légkört, munkamódszert és feladatmegosztást, ami a még meglévı örökségeink minél hatékonyabb megmentését szolgálja. Javítani kell az örökségvédelemmel foglalkozó civil és szakmai szervezetek kommunikációján, a bürokrata szemlélet mellett meg kell jelenjen az egymás munkájának kölcsönös elismerésén alapuló szemlélet. Programunk ezen kíván segíteni A projekt 24 hónapja alatt szeretnénk a kiszemelt épületet alkalmassá tenni a kiállítások fogadására, az örökségvédelmi foglalkozások, programok megrendezésére. Ezzel párhuzamosan örökségvédelmi füzetek formájában állítjuk össze azokat az ismeretanyagokat, foglalkozásokat, melyeket az ide látogató csoportok használhatnak. Fontossági sorrendben elıször azokat a településeket kívánjuk bevonni, akik érintettek a magyarországi római limes világörökségi helyszínné nyilvánításában. Ezen települések iskoláit, civil szervezeteit kívánjuk fogadni és az eredményes, minden települést érintı közös felelısségteljes gondolkodást és hatékony cselekvést elindítani Helyi szinten, a program során fıt kívánunk tartósan bevonni, alapítványunk dolgozóit, tagjait, segítıit, támogatóit a projekt zavartalan lebonyolításában, továbbá diákokat, tanárokat, kézmőveseket, iparosokat a kiállítások és foglalkozások anyagának, tematikájának elıkészítésében és megvalósításában. Számítunk a helyi vállalkozók, és szállásadók részvételére is. A régóta meglévı jó kapcsolatok révén szakmai segítséget kérünk a megyei és országos múzeumoktól, közgyőjteményektıl, a Kulturális Örökségvédelmi Hivataltól, valamint a Janus Pannonius Múzeumtól is. Országos szinten pedig az egykori római limes menti közel 50 településrıl várunk diákokat és civil szervezeteket fıs csoportokban. Terveink szerint a rendelkezésre álló idıben, a feltételek megteremtése után 50 csoport fogadására nyílik lehetıség. Minden csoport 3 napos foglalkozásokon vesz részt. Egyidıben két csoport fogadása oldható meg a képzési helyszínek változtatásával Dunaszekcsı 2000 fıs település, amely a gazdasági körülmények folyamatos romlása miatt elvesztette értelmiségének és gazdasági potenciáljának jelentıs részét. Aki maradt, egyedül próbál boldogulni. Nem alakult ki az egymásért tevı közös gondolkodás. Ennek hiányában nagyon nehéz alkotó közösséget létrehozni. Szükségünk van a helyi gazdálkodókra, iparosokra, tanárokra, a fiatalokra, akik félig már elköltöztek a faluból. Hisszük azt, hogy egy jól sikerült projekt összehozza és még nagyobb eredményekre késztetik a közösséget, ezért igyekszünk a programba a lehetı legtöbb embert bevonni, érdekeltté tenni. Hosszú távon megteremthetünk egy olyan szellemi bázist, ami értelmiségi családok letelepedésével jár, ezzel javítva a település demográfiai helyzetét. A projekt másik részében érintett célcsoport szerepe egyértelmő, azokra számítunk, akik most, vagy a késıbbiek folyamán saját közösségükben tudnak kifejteni olyan pozitív tevékenységet, melynek során létrejöhet a településláncra felfőzött közös akarat és ennek megtestesítıje, a világörökségi helyszíneket magába foglaló kulturális útvonal A projekt ismertetése a településen élık számára, a csatlakozási lehetıségek számukra történı felkínálása. A projektben résztvevık tájékoztatása, a részfeladatok kitőzése, tervezése, és végrehajtásához a személyek hozzárendelése. 1. Az épület alkalmassá tétele a projektben megjelölt célok megvalósítására. 2. A régészeti és a néprajzi győjtemény átköltöztetése az új helyszínre. 3. A helyben található régészeit, tárgyi, épített, természeti, szellemi és kulturális örökségeket felhasználva mintaprojektek kidolgozása, valamint a hozzátartozó örökségi füzetek elkészítése. 4. Foglalkozásvezetık felkészítése csoportok fogadására és a velük való foglalkozások vezetésére. 5. Helyi vagy közvetlen környékbeli jellegzetes termékek és készítıinek felkutatása, tevékenységük, módszereik dokumentálása és ezek egyetlen helyen történı összegyőjtése. 6. Próbacsoportokon, látogatókon keresztül a program tesztelése és a hibák kijavítása 7. A foglalkozások tematikájának kiegészítése a magyarországi római limes világörökséggé nyilvánítását segítı ismeretekkel és füzettel. 8. A Duna-menti települések iskoláinak, civil szervezeteinek megkeresése és a projektbe történı bevonása és a foglalkozások megtartása. 9. A tapasztalatok összegzésére konferencia szervezése és javaslattételek intézése az örökségvédelemben érintett hivatalok és szervezetek felé. 10. A projekt fenntarthatóvá tételéhez szükséges lépések megtétele Alapítványunk mőködteti a helyi TV-t, ezen keresztül tájékoztatjuk az embereket az ıket is érintı fejlesztésrıl, lehetıségekrıl. Szükségünk van jó pedagógiai képességő emberekre, középiskolás, egyetemista diákokra, kézmővesekre, vállalkozókra, iparosokra, ıstermelıkre, szállásadókra. Sikeres megkeresésük kulcsfontosságú a projekt eredményessége szempontjából. Internetes weblapunkon (www.lugio.hu) folyamatosan tájékoztatást adunk a projekt helyzetérıl. A projektben részt vevı személyeket, az alapítvány kuratóriumát, dolgozóit bevonva kerülnek testreszabásra az egyes feladatok, döntés születik az esetleges újabb alkalmazottak felvételérıl. 1. A kiszemelt épület a falu 1700-as években épített katolikus temploma, melyet 1810-ben magtárrá építettek át. A háromszintő faszerkezetes építmény mőemléki védelem alatt áll, története és a jellegzetes vidéki építési módszerek szinte mindegyikének alkalmazása miatt ideális helyszíne az Örökségház gondolatának megvalósítására. A legfelsı szintjén kerülne elhelyezésre a régészeti győjtemény, a középsın a néprajzhoz kötıdı tárgyak és installációk, legalul pedig az örökségház kiszolgáló helységei kerülnek kialakításra. Igyekszünk megtartani az egyetlen légtér biztosította elınyöket és atmoszférát. A projektben tervezzük a nyílászárók cseréjét, a megfelelı világítás kialakítását és egy mosdóhelység létesítését. A végrehajtandó munkákhoz igyekszünk minél nagyobb mértékben megnyerni a helyi vállalkozókat, elszármazottakat és más civil segítıket. 2. Civil szervezetünk elsı sikerei között tartjuk számon a helytörténeti kiállítás (1998) létrehozását. Jelenleg a régészeti és a néprajzi győjtemény különálló, a célra hosszú távon nem alkalmas helységekben találhatók. Több tárgy a helyhiány miatt már nem kerülhetett kiállításra. Szeretnénk győjteményünket bıvíteni néhány didaktikai szempontból fontos tárggyal, melyek jelenleg a pécsi JPM Néprajzi és Régészeti győjteményében találhatók és a településrıl kerültek oda. A Múzeummal fenntartott jó kapcsolatunknak köszönhetıen erre van lehetıség, valamint bírjuk a szakmai segítésüket és támogatásukat is. Szükséges az új helyszínek berendezéséhez néhány kiegészítı (tárló, paraván, stb.) beszerzése. Ebbe a részfolyamatba is rengeteg önkéntes munkát tudunk bevonni.

4 4/9 3. A pályázatban megfogalmazott általános célt, mégpedig azt, hogy nem elégedhetünk meg a tárgyak, értékek, egyéb örökségek megmentésével, dokumentálásával, bemutatásával, hanem a nagyközönség számára is elérhetı, megvalósítható, alkalmazható módszereket átadhassuk más közösségeknek, már évek óta alkalmazzuk. Négy éve minden nyáron szervezünk egyhetes örökségvédelmi tábort települések diákcsoportjainak, az itt felhalmozott szellemi tudást, melyek most jobb esetben számítógépek merevlemezeinek mappáiban, vagy csak papírra vetve, esetleg a fejekben létezik, szeretnénk egységes formába, tematikus füzetekbe rendezni. A tábororainkban tematikus foglalkozásokat tartunk, ezeket hozzáértı emberek (régészek, muzeológusok, örökségvédelmi szakemberek, tanárok) irányítják. Az általuk indított programokban már helyiek is részt vesznek, mint foglalkozásvezetık. Ez a folyamat általános érvényő, a felhalmozott tudás birtokában minél több helybéli vegyen részt a programokban. Az elmúlt években láthattuk törekvéseink sikereit, hibáit, minek következtében elhatároztuk, hogy amit nyaranta egy hét alatt folytatunk, azt hogyan terjeszthetnénk ki egész éves programmá. Elsısorban ezt a célt kívánjuk megvalósítani ebben a pályázatban. A mintaprojektek és a hozzá tartozó örökségvédelmi füzetek kialakításában az a törekvésünk, hogy egy-egy helyi példán mutassuk be az adott örökségvédelmi probléma leírását, kezelését úgy, hogy a módszerek megismerésére kerüljön a hangsúly és azt mindenki saját környezetében helyi példákon is el tudja késıbb végezni. A füzetek konkrét elvégezhetı (győjthetı, kutatható, készíthetı, következtethetı) feladatokat is tartalmaznak. Néhány gyakorlati példa: a) Tájjellegő épületek felkutatása és dokumentálása (funkciók, motívumok, módszerek, épülettörténet) b) Régészeti lelıhelyeink védelme (felismerés, problémakezelés, jogi következmények) c) Népszokások, elbeszélések győjtése d) Temészeti örökségeink védelme e) Régi fényképek kezelése, digitalizálása, tartalmi rendszerezése f) Tárgyismeret, anyagismeret, mesterségek g) Az informatika eszközeinek használata az örökségvédelemben h) Nemzetiségek együttélése A jelölt gyakorlati példákhoz kapcsolódó győjtımunkát már évek óta végezzük. A füzetek tartalmi összeállításához természetesen igénybe vesszük munkánkat eddig is támogató szakemberek segítségét. Nem az a célunk, hogy most ezen túl mindenki a múzeumok, és szakemberek megkerülésével saját maga oldja meg az elé kerülı problémát, hanem ismerje azt fel, vegye észre a beavatkozás szükségességét és érje el a megfelelı szakmai segítséget. Ezen felül azonban van jó néhány olyan tevékenység, amit mindenki végezhet anélkül, hogy bármiféle visszafordíthatatlan változást okozna. A jelenleg kialakult helyzetet alapul véve azonban kimondhatjuk, az örökségvédelemmel foglalkozó szervezetek, hivatalok kapacitás és forráshiánya miatt nem lesznek képesek hosszú távon a meglévı problémák orvoslására a helyi közösségek, civilek támogatása nélkül. Az elmúlt években Magyaroszágon és külföldön megtekintettünk számos helyszínt, ahol olyan örökségvédelmi tevékenységet, múzeumpedagógiát, foglalkozásokat tartanak, melyek illeszkednek az általunk elképzelt program megvalósításához. A megvalósítás során az itt szerzett tapasztalatokat is szeretnénk felhasználni. 4. Az ismeretek átadása, a gyerekekkel, felnıttekkel való foglalkozás tanulható, tanítható folyamat. Nem szükséges, hogy mindenki mindent tudjon, elegendı, ha egy tematikus 1-2 órás foglalkozás megtartásához elegendı ismeretek és empatikus módszerek birtokában van valaki. Ezért ehhez a tevékenységhez a helyben lévı erıforrásokra kívánunk támaszkodni. Hasonló programjainkban már jelentı számú helybéli pedagógus, középiskolás és egyetemi hallgató vesz részt. Alkalmas munkaszervezéssel és feladatmegosztással az ı munkájukra kívánunk támaszkodni. Felkészítésükben támaszkodni kívánunk a nagyobb tapasztalattal rendelkezı helybeliekre, valamint a szakmai segítıkre egyaránt. Rendelkezésünkre áll az infrastruktúra, amit a képzésekhez igénybe lehet venni (helységek, audiovizuális eszközök az alapítvány által mőködtetett Teleházban). A felkészítésre hétvégenként kerítenénk sort. Jóval több embert szeretnénk felkészíteni, mint amennyit egy-egy jövıbeli csoport igényel. Ez elınyös egyrészt a feladatszervezésben, másrészt igyekszünk a lehetı legszélesebb kört megszólítani a helyi társadalomban. 5. Ma még nincs teljeskörő információnk arról, ki mit termeszt, tenyészt, készít, győjt, ügyeskedik a faluban és a környéken. Már azzal is sokat javítanánk a helyzeten, ha csak informálisan tudnánk tájékoztatni az érdeklıdıket, kinél mihez lehet hozzájutni, látni, érdeklıdni. Felhívásokon keresztül győjtenénk össze azokat a termelıket, akik részt vennének a közös munkában. Hosszútávon azt szeretnénk, ha az Örökségházban meg is lehetne tekinteni, kóstolni, kipróbálni, elkészíteni ezeket a helyi unikumokat. Méz, bor és egyéb hagyományos módon tartósított termék számára könnyő kialakítani a feltételeket, a kínálatot és a szolgáltatásokat késıbb lehet bıvíteni. Idényjellegő programok, rendezvények tartásával, csoportoknak nyújtott szolgáltatások bıvítésével. 6. A helyi általános iskola és a környezı települések középiskoláinak diákjait bevonva egy teljes napon keresztül tartott foglalkozásokon próbáljuk ki a program hatékonyságát, a tapasztalatokat alapul véve javítanánk ki a hibákat közös megbeszélések, meetingek tartásával. Fontos, hogy a késıbbiekben ideérkezı csoportok a leghatékonyabb módon hasznosítsák az elsajátításra kitőzött ismereteket. 7. Külön foglalkoztató, tájékoztató füzetet szeretnénk készíteni a Duna-menti településekrıl érkezı csoportok számára, benne mindazon ismeretekkel, melyek az egyes településeken lévı, világörökség várományos helyszíneken élık számára nyújtanak segítséget az egyes helyszínekkel kapcsolatos lehetséges civil feladatokról, problémákról, és azok megoldásáról. Nagyon fontos azon információk átadása, lehetıségek ismertetése, melyek meggyorsíthatják a világörökséggé nyilvánítás folyamatát és az adott helyszín késıbbi kezelésére vonatkozó feladatokat. Ehhez a munkához Dunaszekcsın lévı világörökségi várományos helyszíneket is igénybe kívánunk venni. Jelenlegi tervek szerint re várható, hogy a világörökségi pályázat befogadásra kerül. 8. A magyarországi római limes világörökséggé nyilvánítását és a helyszínekre épülı kulturális útvonal létrehozását sarkalatos pontnak tartjuk saját településünk életében is. Az ezt elısegítı lépéseket lehetıségeinkhez és erıforrásainkhoz mérten évek óta végezzük. Sikerült több településsel, érintett szervezetekkel felvenni a kapcsolatot és a közös megbeszéléseken is nagy hangsúlyt kapott annak fontossága, hogy a jelenlegi információ és ismerethiányos helyzeten kell elıször változtatni. Azért fontos elsıdlegesen a gyerekek elérése, mert néhány év múlva már jelentıs szavuk lehet saját közösségükben és az ügy iránti elkötelezettségük igen pozitív hatást gyakorolhat az adott örökségi helyszínek fejlıdésére. Természetesen az idı rövidsége miatt szükség van a felnıttek (döntéshozók, lokálpatrióták, vállalkozók) elkötelezettségének megnyerésére is. Már most is vannak olyan kezdeményezések (Adony - kiállítás létrehozása, Tokod - programok szervezése, Nyergesújfalu - fesztivál), melyek az eddigi tevékenységünk eredményének is tekinthetı. Szükséges a többi "alvó" település felébresztése is, ehhez szükséges a településekkel való folyamatos kapcsolatfelvétel és a csoportok fogadása. Ez egy jól behatárolható kör (települések, iskolák), melyek képzése, felkészítése elvégezhetı e projekt idıtartamán belül. Ez természetesen nem zárja ki más települések részvételét a programban, de elsı körben a megjelelölt településekre próbálunk koncentrálni. A felhívást és toborzást internetes weblapok (www.lugio.hu, települési portálok, közösségi portálok) segítségével, helyi hirdetésekkel, célzott levelekkel és egy promóciós film készítésével kívánjuk megvalósítani. Ezek elkészítésére szervezetünknek saját eszközparkja (TV stúdió, Teleház) és humán erıforrása is megvan. Egyszerre két fıs csoporttal tudunk majd foglalkozni (helyszínek változtatásával) három napon keresztül. Egy-egy csoport esetén összesen 16 óra foglalkozást terveztünk. Az utazás, szállás és étkezési költségeket minden csoport magának kell biztosítania. Ennek estleges támogatására más pályázati lehetıségeket kell felhasználni. Jelen pályázatból csak a foglalkozást tartók tiszteletdíját és az anyagköltségeket kívánjuk fedezni (füzetek, rezsi, stb.). A szállást és étkezést helyi vendéglátók biztosítják. A foglalkozások során bevont helyszínek, helységek: Örökségház (kiállítások, elıadások, kézmővesség), Teleház (számítógépes feladatok), Mővelıdési Ház helyiségei. A csoportok fogadását a tavaszi-ıszi idıszakba tervezzük a rezsi költségek csökkentése és a program hatékonysága érdekében, ettıl csak indokolt esetben kívánunk eltérni. 9. Reményeink szerint a sok foglalkozás és a csoportok nagy száma miatt rengeteg tapasztalatot adhatunk át a partnereknek és a döntéshozóknak. Projektünk azokat az általánosabb, a magyarországi örökségvédelemmel kapcsolatos szervezeti, módszerbeli hiányosságokat is felszínre hozza, amit a döntéshozók tudomására kívánunk hozni. Ehhez a projekt folyamatos monitorozása szükséges, valamint az érvényre juttatáshoz egy széleskörő konferencia megrendezése, ahol memorandum formájában rögzítenénk javaslatainkat, észrevételeinket. 10. A program továbbélését, fennmaradását a tapasztalatokból levont programbeli javítások, a foglalkozások tematikájának bıvítése, valamint a többi település bevonása biztosítja. 4. A pályázati projekt ütemterve Sorolja fel a projekthez tartozó különbözı tevékenységeket a hozzájuk tartozó idıintervallummal együtt havi bontásban. A tevékenységgel töltött hónapokat a projekt kezdetéhez relatívan kell megadni. Pályázati ütemterv Tevékenység

5 5/9 A projekt ismertetése a településen élık számára Az épület alkalmassá tétele A győjtemények átköltöztetése Örökségvédelmi füzetek elkészítése Foglalkozásvezetık felkészítése Helyi unikumok összegyőjtése Az oktatási program tesztelése Limes füzet elkészítése Duna-menti települések bevonása és az foglalkozások megtartása Konferencia rendezése 5. A pályázati projekt várható hatásai, eredményei (maximum 2 oldal) 5.1. A projekt várható eredményeinek, hatásainak bemutatása az adott szakmai területen. Milyen konkrét, számszerősíthetı eredményeket kívánnak elérni a projekt lezárultával? Az elért eredményeknek milyen hatásai lehetnek az adott szakmai területen? A projekt várható eredményei Eredmény Új helyi örökség (tárgyi, szellemi, kulturális) dokumentálása, megırzése éves szinten Eredménymutató (fı, darab, négyzetméter stb.) Projekt elıtti érték db Alkalmazottak heti munkaóráinak összege óra Az oktatásban részt vevı gyerekek száma éves szinten Fı (táborszerően évente) Civil segítık heti munkaóráinak összege óra Kiállításainkat látogatók éves száma Fı Projekt eredményeként létrejött érték 5.2. A projekt várható eredményeinek hatásai a szervezetre. A pályázó szervezet, illetve az esetleges partnerek szempontjából szervezeti szinten milyen változások következhetnek be a projekt megvalósítás során és azt követıen? Ismertesse a projekt végrehajtásának hatását a szervezet(ek) fejlıdésére! 5.3. A projekt eredményeinek, hatásainak mérése. Milyen módszerekkel kívánja mérni és dokumentálni a projekt által elérni kívánt eredményeket, hatásokat? Az adott szakmai területen Szervezeti szinten 5.2 Jelenleg alapítványunk 5 állandó és 3 részmunkaidıs alkalmazottal mőködteti szolgáltatásait és végzi közhasznú tevékenységeit. Munkáját programjaihoz igazítva, kampányszerően közel 50 ember segíti. A projekthez szükséges humán erıforrást még ennél is tágabb körben kívánjuk felkutatni. Munkájukat a csoportokkal való foglalkozások során kívánjuk megbízási szerzıdéssel díjazni, a felkészítési szakasz során elvárjuk, hogy azon ellenszolgáltatás nélkül vegyenek részt. Ha munkanélküli személy bevonására is sor kerül, akkor felmerülhet állandó alkalmazása is. A projekt megvalósításához 8 foglalkozásokat vezetıre (multiplikátorra) van szükségünk. A projekt zárása után a tapasztalatokat levonva születik döntés, hogy a tevékenységet milyen szervezeti formában folytatjuk tovább, kerül-e valaki állandó alkalmazásba. Fontosnak tartjuk, hogy újabb embereket tudjunk megszólítani, számukra munkalehetıséget teremteni. Az eddigi évek tapasztalatai alapján úgy látjuk, hogy a szervezet közhasznú tevékenységeinek végzése során akkor tudtunk jelentıs támogatást kapni az emberektıl, ha bevontuk és érdekelté tettük ıket programjainkban. A programot irányító, szervezı projektvezetıvel mindenképpen bıvíteni szeretnénk a szervezet alkalmazotti létszámát. Lehetıséget látunk a létrehozott infrastruktúra további kihasználására és programjaink bıvítésére is, ezzel jár egy gondnoki, karbantartói, takarítói munkahely kialakítása is. Jelenleg probléma a kezelésünkben lévı győjtemények megtekinthetısége, nincs lehetıségünk állandó alkalmazott foglalkoztatására. Bejelentkezés alapján tudunk most látogatókat fogadni. Hasonló gondokkal küszködünk azon tekintetben is, hogy a helyi örökségeink védelmét biztosító ellenırzı, feltáró, rendszerezı kutatómunka is ad-hoc jelleggel mőködik. Mindenképpen szeretnénk e problémák orvoslását, melyre véleményünk szerint a projekt megteremti a lehetıséget. A felmerült kérdésekrıl az alapítvány kuratóriuma dönt a késıbbiekben A megújított kiállításokról egy tárlatvezetıt fogunk készíteni, nyilvántartást vezetünk az oktatási programtól független nyitva tartásról, a látogatások számáról és az ezzel kapcsolatos egyéb szakmai munkákról. A programhoz tartozó demonstrációs anyagok készítésérıl dokumentációt vezetünk, a létrehozott örökségvédelmi füzetek pedig egyértelmően mutatják a bennük lévı szellemi értékeket. Az örökségvédelmi foglalkozásokon részt vevı települések csapatait a részvételt igazolandó nevükkel együtt archiváljuk, valamint közös fényképet készítünk róluk. Az egész projekt megvalósítása alatt történt fontosabb eseményekrıl filmfelvételt készítünk. Dokumentáljuk és nyilvántartjuk a projekttel kapcsolatos kapcsolatfelvételeket, levelezést, a külsı segítségek igénybe vételét, valamint a civil segítık által elvégzett munkákat. Visszajelzéseket kérünk a fogadott csoportok, közösségek részérıl a program hatékonyságáról, és legfıképpen arról, hogy saját környezetükben mit tudtak hasznosítani a nálunk tanultakból, sikerült-e egy ottani közös kezdeményezést elindítani a helyi örökségek védelmére. Dunaszekcsı történelmi helyzetébıl fakadóan rengeteg, még számunkra is ismeretlen további örökséggel rendelkezik. Ezek felkutatásán, dokumentálásán folyamatosan dolgozunk. Sokszor kapunk tárgyakat, információkat a helyiektıl. Biztosak vagyunk benne, hogy programunk elnyeri a helyiek tetszését és még több érték kerül elı, amit szintén kezelni, dokumentálni szeretnénk. Ez a projekthez kapcsolódó járulékos többlethozam A jelenlegi állapotról egy monitoring jelentést kívánunk készíteni, itt rögzítjük a mostani tevékenységi formákat, az egyes alkalmazottak munkakörét és faladatait, az igénybe vett civil segítık által rendszeresen végzett munkákat. Kezelésünkben lévı ingatlanaink állapotfelmérését is el kívánjuk végezni. Hasonló tartalommal készítünk zárójelentést a projekt végeztével. Ezen felül dokumentáljuk az össze elvégzett munkát és az igénybe vett emberi erıforrásokat. 6. A projekt fenntarthatósága (maximum 1 oldalon) Kérjük, fejtse ki a projekt folytatásának lehetıségét a fenntarthatóság alábbi szempontjainak megfelelıen Pénzügyi fenntarthatóság Hogyan fogják a tevékenységet finanszírozni a Norvég Civil Alap támogatásának befejezıdése után? 6.2. Szervezeti fenntarthatóság A tervezett projekt befejezésekor rendelkezésre áll-e majd a folytatáshoz szükséges szervezeti háttér? A projekt eredményei mennyiben járulnak hozzá a szervezet szakmai tevékenysége folytatáshoz?

6 6/9 Bevételeinket több forrásból biztosítjuk. Alkalmazottaink béréhez támogatást nyújt a Baranya Megyei Munkaügyi központ, közfeladatokat látunk el Dunaszekcsın, ezért önkormányzati támogatásban részesülünk. Megpróbálunk minden programjainkhoz, tevékenységünkhöz illeszkedı pályázati lehetıséget megragadni. Az általunk mőködtetett Teleház és Lugio TV szolgáltatásaiból közhasznú bevételekre teszünk szert. Magánszemélyek, vállalkozások támogatására, a környék gazdasági elmaradottságának köszönhetıen, elenyészı mértékben kerül sor. Igyekszünk kihasználni az 1%-os felajánlás adta lehetıséget is. A program didaktikus, oktatási alapjaihoz nem kívánunk hozzányúlni, de bıvíteni szeretnénk azt további idegenforgalmi-turisztikai jellegő látványos elemekkel is. Közhasznú tevékenységként folyatjuk a projektet, a bevételek egy részébıl kívánjuk fedezni egyéb tevékenységeinket, és a késıbbi fejlesztéseket. Van egy további, felújítást igénylı épület is az alapítvány tulajdonában, itt akarunk szálláshelyeket kialakítani, mely szolgáltatásaival kapcsolódna a pályázati programhoz is. Az épület felújítására vonatkozó engedéllyel rendelkezı építési terveket már elkészíttettük. A komplex program turisztikai hasznosítását is meg akarjuk valósítani a következı két évben. A több mint 10 éves mőködésünk során rengeteg eszközt, ismeretet halmoztunk fel, melyet eddig nem tudtunk gazdasági értelemben, teljes mértékben, hatékonyan kihasználni, mőködtetni. Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy eddig létrehoztuk azt a tárgyi-szellemi infrastruktúrát, ami szükséges az általunk kitalált program megvalósítására. Mindenbıl van, ami szükséges, de még csak majdnem elegendı. A programot kitaláltuk, sıt, nyaranta részben kipróbáltuk már, összeállt, hogy mit szeretnénk hosszútávon. Ez a projekt lehet a kohézió és a biztos továbbélés záloga. Az a célunk, hogy hasonló tartamú programot biztosítsunk további diákcsoportoknak, felnıtteknek, civil szervezeteknek, ezzel növelve saját bevételeinket, biztosítva a hátteret fennmaradásunknak és fejlıdésünknek Jelenleg közhasznú tevékenységeink mellett napi szinten ellátjuk a helyi Mővelıdési Ház, a Teleház és a Lugio TV mőködtetésével kapcsolatos feladatokat, erre 5 fı állandó és 3 részmunkaidıs alkalmazottunk van. A munkaszervezésben az a koncepciónk, hogy egy ember nem csak egy feladatkör ellátását végezheti, hiszen sok esetben nem is adna ki egy teljes munkakört, hanem megpróbálunk mindenkit minél több tevékenységbe bevonni és a feladatokat csapatként dolgozva elvégezni. Szilárd elhatározásunk, hogy alkalmazottaink száma nem csökkenhet, hanem csak nıhet! Sokszor kampánymunkában kell egyszerre nagyon sokat, akár hétvégén is dolgozni. Még így is van kihasználatlan kapacitásunk, amit a projekt megvalósításához igénybe kívánunk venni. Azonban ez kevés lesz, így mindenképpen bıvíteni szeretnénk szervezetünket további feladatkörökkel és a hozzá szükséges humán erıforrásokkal. 7. Horizontális szempontok (maximum 1 oldalon) 7.1. Ismertesse, hogy a projekt mennyiben tesz eleget a fenntartható fejlıdés elvének! 7.2. Ismertesse, hogy a projekt mennyiben tesz eleget az esélyegyenlıség elvének! 7.3. Ismertesse, hogy a projekt mennyiben tesz eleget a jó kormányzás elvének! 7.1. Az Alapítvány immár 11. éve folyamatos fejlıdésben van. Ennek tanúsága, hogy a forintos alaptıke után immár 5-6 alkalmazottal, folyamatosan bıvülı szolgáltatáskörrel, több témát is érintı feladatkörrel elértük az évi milliós pénzforgalmat. A római kor helyi örökségét az egész Európán áthaladó limes vonal, ezen belül a magyar területen áthaladó szakasz településeinek részeként kezeli. Mivel a tılünk nyugatra esı országokban a hasonló programokat már sikerre vitték, feltétlenül szükséges, hogy valakik nálunk is elımozdítsák a világörökséggé válás feltételeit és a gyerekeken keresztül a humán feltételeket is megteremthessük a sok évig tartó munkához, mely a gazdaságot, szolgáltatásokat is többlet bevételhez juttatja. A program megfelel az integrációs elvnek is, hiszen a helyi emberekre építünk. A projektben a helyi lehetıségeinket és képességeinket ötvözzük a nagy egészbez igazodó döntéseinkben, ezzel a szubszcidiaritás, a koegzisztencia, a környezetadekvát tervezés és mőködés feltételeinek is megfelelve. A nálunk tervezett oktatásforma kialakítása civil alapon jön létre, teljesen különbözı helyen és intézményekben dolgozó elismert emberek tudását győjtjük össze, mely a folyamatok, az évek során rugalmasan és nagy költségek nélkül fejleszthetık, az átadott ismeretek pedig a fogadókészség arányában változhatnak A modern jogrendszerek alapvetı elve a diszkrimináció tilalma, illetve az egyenlı bánásmód követelménye. Alapítványunk örökségvédelmi projektje nem olyan téma, ahol egyáltalán kényes kérdés lehetne a diszkrimináció, hiszen nálunk csak az számít hogy valaki szívesen részt vesz-e a rendezvényeinken, magáénak vallja-e az örökségünk védelmével kapcsolatos elveinket, vagy sem. Amennyiben igen, úgy lehetısége van egy alkotó, jövıért tenni akaró pozitív munkában részt venni, ami közösséget teremt olyanok számára is, akik egyébként sok tekintetben kirekesztıdnének Széleskörő részvétel, konszenzusra való hajlandóság nélkül nem tudnánk megvalósítani a programot. Megtanultuk már, hogy a ránk bízott pénzzel, eszközökkel hogyan kell elszámolni, hiszen minden forintot kapunk valahonnan. Könyvelı céget alkalmazunk, akik kettıs könyvelést vezetnek, mérleget készítenek APEH ügyeinket intézik. Köztartozásunk soha nem volt. A jó kormányzat nem csak a jelen, hanem a jövı szükségletei iránt is fogékony. Pályázatunkban éppen ezért gondoljuk, hogy nem elég, ha a ma szakemberei, tudósai elérik, hogy a római limes vonala Magyarország területén is világörökségi helyszín legyen és kapcsolódjon az Európában már kidolgozott területekhez. Évek óta folyamatosan azon fáradozunk, hogy a fiatalok szemléletét alakítsuk, irányítsuk a téma felé, s amennyiben oda jutunk, hogy meg kell majd ırizni a helyszíneket, de hasznosítani is jó lenne, már legyen elképzelésük a hogyan-ra. 8. A pályázó szervezet bemutatása (maximum 1 oldalon) Kérjük, mutassa be a pályázó szervezet küldetését, általános fıbb céljait, a szervezet tevékenységének motivációit, mőködésének fıbb területeit! Vázolja az elmúlt két év legfontosabb szakmai tevékenységeit! A Dunaszekcsı Emlékeiért és Jövıjéért Alapítvány december 16-án jött létre, 1999 óta pedig közhasznú szervezetként mőködik. Az alapítvány céljai: Fı célkitőzésünk a térségünkben (Baranya megye, Tolna megye és Bács-Kiskun megye határos területein) lévı szellemi és tárgyi értékek felkutatása, megırzése, ápolása, megfelelı kulturális és természeti környezet biztosítása az itt élı embereknek, a jövı generációinak, ahol mindenki otthon érzi magát. Alapítványunk egyik elsıdleges céljának tekinti Dunaszekcsı történetét, népmővészetét, társadalmi értékeit bemutató Falumúzeum fenntartását, fejlesztését, továbbá a község sajátos, egyedülálló kultúrájának megırzésére irányuló bármilyen tevékenység elısegítését. Ezen belül olyan rendezvények támogatását, amelyeken a közösség hagyományainak, összetartásának erısítése különös hangsúlyt kap. Fontos feladatunk, hogy Dunaszekcsı és térsége pedagógusainak oktató-nevelı munkáját segítve, elsısorban tanórán kívüli hasznos, aktív elfoglaltságot, kínáló eseményeket szervezzen, ahol a tanulók mélyebb ismereteket szerezhetnek természeti-társadalmi környezetükrıl. Támogatást, és egyben együttmőködést kíván biztosítani az Alapítvány azoknak a kutatóknak, kutatócsoportoknak, akik Dunaszekcsıvel, a római kori történelemmel, a természeti környezettel kapcsolatos, vagy akár a mindennapi élet megkönnyítését célzó alapkutatásokat végeznek. Dunaszekcsı (Lugio) római kori régészeti kincseinek feltárását és bemutatását fontos feladatunknak tekintjük. A Duna-Dráva Nemzeti Park szomszédságában tevékenykedve a természet és környezetvédelmi tevékenység, nevelés szintén az Alapítvány céljai közé tartozik. Ezen tevékenysége gyakorlásakor kapcsolatot kíván tartani a megfelelı intézményi aktorokkal, velük közösen, iránymutatásaikat magukévá téve kíván cselekedni. Az Alapítvány a község lakóinak életmódját elısegítendı, tömegsport jellegő akciókat szervez, sportáganként is. Átfogó, de távlati cél a falusi turizmus fejlesztése Dunaszekcsın, melynek elızményeként egy szcenárió jellegő tervet készít az Alapítvány. Szintén távlati célként fogalmazódik meg a falu területén régészeti ásatások kezdési feltételeinek megteremtése. Mőködésének fıbb területei: Lugio TV mőködtetése (1999 tıl, közmősorszolgáltató május 5 tıl) Dunaszekcsıért Teleház mőködtetése április 1 - tıl Közmővelıdési szakfeladat átvállalása január 2-tól Az elmúlt 2 év legfontosabb szakmai tevékenységei: óta alapítványunk fı nyári rendezvénye a Lugio Napok, mely 2005 tıl egy Nemzetközi Limes Táborral és egy hétvégi Castor és Pollux Fesztivállal bıvült. (www.lugio.hu) 2006-ban Alapítványunk kezdeményezésére került megalakításra a Magyarországi Limes Szövetség, melynek kulturális programajánlóját a weboldalon találhatják. Ezt a honlapot is alapítványunk mőködteti január 2-tıl Közmővelıdési Megállapodás formájában alapítványunk látja el településünk közmővelıdési feladatkörét. 9. Szervezeti háttér, projekt-lebonyolítási gyakorlat 9.1 Kérjük, a szervezet mérleg adatai alapján az alábbi évekre vonatkozóan adja meg a szervezet összes bevételét (támogatások, tagdíjak stb.) (Ft):

7 7/9 2005: : : A szervezet "munkatársainak" száma a 2007-es évben Önkéntesek (fı): Alkalmazottak, megbízási vagy egyéb (pl.: vállalkozói) szerzıdés alapján tartósan a szervezetnél tevékenykedık száma (fı): A szervezet tulajdonában, vagy használatában lévı technikai eszközök (telefon, számítógép, projektor, gépkocsi, fax készülék stb.), berendezések, ingatlan(ok) bemutatása A szervezet tulajdona Megnevezés, fıbb jellemzı Telefon 3 Fax 1 Fénymásoló 1 Nyomtató hp LaserJet 1200 (feket-fehér) 1 Nyomtató színes 1 Nyomtató lapolvasó másoló hp LaserJet Projektor Panasonic LCD 1 Számítógép P4 13 Scan LaserJet 5300C 1 Irodabútor 3 Számítógép asztal 10 Ingatlan - Kossuth u. 21. (telek területe: 1193m2, beépített terület: 450m2) 1 Ingatlan Rév u. 14/2 HRSZ (mőemlék magtár alpaterület 250 m2 750 m2) Hasonló projektekben szerzett tapasztalatok (Maximum 5 projekt felsorolását kérjük!) Eddig szerzett tapasztalatok Mennyisége (db) projekt célja végrehajtott tevékenységek eredmény teljes költség támogatók Nemzetközi Limes Tábor örökségvédelmi oktatóprogramjának megvalósítása 2005-tıl ismeretterjesztés, bemutatás, feldolgozás 4 év alatt közel 1000 magyar és külföldi diák vett részt a táborban és a foglalkozásokon Ft/év NCA, NKA, Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, Baranya Megyei Önkormányzat Magyarországi római limes, mint kulturális útvonal ismeretterjesztés, bemutatás, koncepció kidolgozása, kapcsolatteremtés weblap, film, kiadvány Ft NKÖM 10. A projektben a pályázó szervezettel együttmőködı partnerek Csak abban az esetben kell kitölteni, ha van partnerszervezet! Az alábbi táblázatot minden egyes partnerre vonatkozóan ki kell tölteni! A táblázat több együttmőködı partner esetében szükség szerint bıvíthetı. Együttmőködı partnerek A szervezet neve Kapcsolattartó személy Telefonszám Fax szám cím A partner bevonásának indoka A tervezett projekt végrehajtásban betöltött szerepe A projekt összes költségébıl való részesedése (euróban) A projekt költségvetése A költségvetés oszlopairól és sorairól» A projekt költségvetése Megnevezés Egység Egységek száma 1. Emberi erıforrások költségei 1.1. Bérköltség Egységár Költség Festés mázolás munkadíja óra Igényelt támogatás Önerı készpénzben 1.1. Bérköltség részösszeg Szakmai közremőködık Projektvezetı hónap Foglalkozásvezetık tiszteletdíja (50 csoport, 16 óra) óra Örökségvédelmi füzetek tartalmi összeállítását végzı Önerı természetben

8 8/9 személyek tiszteletdíja (5 füzet, füzetenként 100 munkaóra) Örökségvédelmi füzetek tartalmának lektorálásáértfizetett tiszteletdíj óra füzet Promóciós film elkészítésének munkadíja óra Internetes tartalomfejlesztés munkadíja óra Szakmai közremőködık részösszeg Adminisztratív személyzet Projekt asszisztens hónap Adminisztratív személyzet részösszeg Utazási költségek 2.2. Belföldi közlekedés Szervezéssel kapcsolatos utazások szervezeten belül km Külsıs résztvevık utiköltségei km Belföldi közlekedés részösszeg Eszközök beszerzése 3.1. Kisértékő fogyóeszköz beszerzés (br. 100 e Ft egyedi érték alatt) Papír és irodaszer győjtı Kézmővességhez szükséges anyagok győjtı Dekorációs anyagok, kiegészítık a helyiségek kialakításához 3.1. Kisértékő fogyóeszköz beszerzés (br. 100 e Ft egyedi érték alatt) részösszeg 3.2. Tárgyi eszköz beszerzés (br. 100 e Ft egyedi érték felett) győjtı Projector (Canon LV7625 XGA/2500L) db Notebook (ASUS Z99LE-4P038) db Vetítıvászon (ADEO hordozható 200*200 háromlábú) db Asztal db Szék db Iratszekrény db Tárló db Tárgyi eszköz beszerzés (br. 100 e Ft egyedi érték felett) részösszeg 4. Szolgáltatások költsége 4.1. Telefon költségek Kommunikációs költségek hónap Telefon költségek részösszeg Posta költségek Levelezések költségei hónap Posta költségek részösszeg Bank költségek Banki költségek hónap Bank költségek részösszeg Könyvelés Könyvelési feladatok díja hónap Könyvelés részösszeg Projekt rendezvényeinek szállás költsége Külsıs szakértık, segítık szállásköltségei éjszaka Projekt rendezvényeinek szállás költsége részösszeg 4.7. Projekt rendezvényeinek ellátási költsége (étkezés stb.) Külsıs szakértık, segítık étkezési költségei étkezés Projekt rendezvényeinek ellátási költsége (étkezés stb.) részösszeg 4.9. Nyomdai munkák

9 9/9 Örökségvédelmi füzetek (5 füzet, A5 méret, 100 oldal, 1500 példány) db Installációs anyagok (A0 méret, színes) db Nyomdai munkák részösszeg Egyéb szolgáltatások költségei Rezsi költségek (áram, víz, főtés) hónap Egyéb szolgáltatások költségei részösszeg Felújítási munkák költsége 5.1. Építési/felújítási munkák Kımőves munkák anyagszükséglete db Vízvezeték szerelés anyagszükséglete db Kımőves munkák munkadíja óra Világítástechnika anyagszükséglete db Villanyszerelés munkák munkadíja óra Asztalos munkák anyagszükséglete db Asztalos munkák munkadíja óra Vízvezeték szerelés munkadíja óra Festés, mázolás anyagköltsége db A felújítási munkálatokhoz szükséges segédmunka óra Építési/felújítási munkák részösszeg A teljes projekt költség (4%) 7500 (8.7%) Beküldve: igen A projekt elızetes értékelése Egyedi Azonositó: Ellenırizve: Pályázat nagysága: Megye: NCTA-2008-K01669 elızetes ellenırzésen megfelelt nagyösszegő pályázat Baranya

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Ifjúsági Keretre

PÁLYÁZATI ADATLAP. Ifjúsági Keretre PÁLYÁZATI ADATLAP Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága által 2008. évre kiírt Ifjúsági Keretre benyújtandó pályázathoz Kérjük olvashatóan, nyomtatott

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve 1. Általános célkitőzések A Közlekedési Emléktár Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) Alapító Okiratához hően 2011-ben is a közösségi közlekedés

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyzı szerv: Regisztrációs szám: 18113066-1-41 Fıvárosi Bíróság 18113066-1-41 1012 Budapest, Lovas utca 32. 2011 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2011. december 31. 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól.

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. I. A község általános jellemzıi körülményei LAD község az ország dél-nyugati

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

VICTOR VASARELY NEMZETKÖZI PÁLYÁZAT A KÖZTÉRI MŰVÉSZETÉRT (VVNP) MŰKÖDTETÉSÉNEK SZABÁLYAI

VICTOR VASARELY NEMZETKÖZI PÁLYÁZAT A KÖZTÉRI MŰVÉSZETÉRT (VVNP) MŰKÖDTETÉSÉNEK SZABÁLYAI 2.sz. melléklet VICTOR VASARELY NEMZETKÖZI PÁLYÁZAT A KÖZTÉRI MŰVÉSZETÉRT (VVNP) MŰKÖDTETÉSÉNEK SZABÁLYAI A VVNP Szervezıje a Janus Pannonius Múzeum, mely ellátja a Pályázat mőködtetésével kapcsolatos

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmővészeti Egyesület 5092 Tiszavárkony, Endre király út 121. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Czakó E. u. 3. 1/15. E-mail: kenyeresne@t-online.hu A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú támogatási szerzıdés 6.5.2-es "Tanulói hálózatok, hálózati modellek mint az iskolafejlesztés eszközei" címő elemi projekt Tapasztalatok és lehetıségek a kulcskompetenciáknak

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Nyilvánossági Útmutató

Nyilvánossági Útmutató Nyilvánossági Útmutató Készült az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, célzott, térségspecifikus foglalkoztatási és képzési programok, különös

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2010. évi feladatterve

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2010. évi feladatterve A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2010. évi feladatterve 1 1. Általános célkitőzések A Közlekedési Emléktár Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) Alapító Okiratához hően 2010-ben is a közösségi közlekedés

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2007

Közhasznúsági Beszámoló 2007 Közhasznúsági Beszámoló 2007 Adószám: 18187128-1-42 Az Alapítvány jellege Az Alapítvány nyitott, valamennyi hazai és külföldi magán- és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2006. évi közhasznúsági jelentése A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19265836-1-19 Bejegyzı szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60074/1992/2 Családok a Családért Házas-és Családpedagógiai Egyesület 8272 Óbudavár, Kistelek utca 2. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 2013 Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Az Egyszerősítés fı irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok helyi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2005 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Támogatási kérelem ADATLAP

Támogatási kérelem ADATLAP MMA-213 KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA Támogatási kérelem ADATLAP A szervezet hivatalos neve: A szervezet jogi formája: A szervezet székhelye (irányítószám; megye; település; utca, házszám): A szervezet

Részletesebben

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2010. május 26. 1. oldal 1 A TÁRSASÁG

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

MOL Tehetségtámogató program Sport kategória 2010 PÁLYÁZATI ŐRLAP

MOL Tehetségtámogató program Sport kategória 2010 PÁLYÁZATI ŐRLAP Pályázati iktatószám: SP10 - Alapítvány tölti ki! MOL Tehetségtámogató program Sport kategória 2010 PÁLYÁZATI ŐRLAP Pályázati kategória Húzza alá a megfelelıt! A eszközvásárlás B - útiköltség támogatás

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN Lochuk Nikoletta-MRM Nagypáli 2011 BEMUTATKOZÁS Az elıadás célja: megismertetni a pályázatot, mint eszközt. Miért fontosak az Európai Uniós pályázási

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: 18592333-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK.60.107/2003 SORSZ: 2193 Bodonyi Hagyományırzı és 3243 Bodony, Kossuth út 22. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap:

Részletesebben

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2009. június 26. 1. oldal 1 A

Részletesebben

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Bevezetés Egyesület megalakulása: 2006.február 22. Alapító tagok száma: 37 Jelenlegi tagok száma: 91 Tagok: Balatonfüredi turisztikai vállalkozások, azok a kompetens

Részletesebben

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda LLP program - Comenius Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Comenius Közoktatás Egész életen át tartó tanulás program LLP Erasmus Felsıoktatás és felsıfokú szakképzés Leonardo da Vinci Grundtvig Felnıttoktatás

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája 2008 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés Az országos kulturális stratégia fontosabb célkitőzései 3 A helyi kulturális stratégia elvei

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 18853951-1-17 17 Szekszárdi Törvényszék 17 PK 60047 /1996/3. 17/01/799 7100 Szekszárd, Béla király tér 6. 2012 Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

A balatoni TDM modell - kutatási eredmények

A balatoni TDM modell - kutatási eredmények A balatoni TDM modell - kutatási eredmények Szakály Szabolcs Heller Farkas Fıiskola MATUR 2007 január A Települési szintő TDM szerv A települési TDM szerv tagjai Az adott település vállalkozói, önkormányzata,

Részletesebben

Mozdulj! Lellei Diáksport Egyesület

Mozdulj! Lellei Diáksport Egyesület 1 8 7 7 6 4 2 9-9 3 1 2-5 2 1-1 4 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január 01. - 2011. december 31. Kelt Balatonlelle, 2012. március 12. P. H. 1 8 7 7 6 4 2 9-9

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete. 14/2000.(XI. 15.) számú. rendelete. a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 14/2000.(XI. 15.) számú rendelete a nagyközségi önkormányzat közmővelıdési feladatairól I. A nagyközség általános jellemzıi, körülményei Kadarkút nagyközség

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda A projekt elırehaladásának bemutatása Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda Regionális Hálózatfejlesztı Központ TÁMOP 3.2.2 Az RHK alapvetıen

Részletesebben

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott -

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - CIVIL KONCEPCIÓJA Budapest, 2007. október Tartalomjegyzék I. A civil koncepció célja

Részletesebben

MUSICA AETERNA MŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.

MUSICA AETERNA MŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012. MUSICA AETERNA MŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Budapest, 2012. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezetı alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése es évrıl

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése es évrıl A Pullus Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es évrıl 8226 Alsıörs, Mátyás Király utca 7 Alapadatok A szervezet neve: Pullus Alapítvány Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet Alapítás éve: 2010

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

Társadalmi beágyazódásunk

Társadalmi beágyazódásunk Társadalmi beágyazódásunk Magyarország Régió Megye Kistérség Mikrotérség Györköny Földrajzi elhelyezkedés Jól mőködı vidéki közösségek jellemzıi 1. Magas életminıséget nyújtó környezet, annak kezelése

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

Mőhelymunkák összefoglalója. 1. Módszertani központ

Mőhelymunkák összefoglalója. 1. Módszertani központ 1. Módszertani központ Mőhelymunkák összefoglalója Mőhelymunka vezetıje: Dr. Kovács András Résztvevık: Balogh Attila (OFA EQUAL Programiroda) Bognár Mari (FSZKE) Bartha Éva (Vályi Péter Szakképzı Iskola,

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 18023271-1-42 01 Fıvárosi Törvényszék 16 PK 60880 /2009/3 01/03/10992 1103 Budapest, Gergely UTCA 114 1 21 2012 Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 25. 1. oldal 1 A TÁRSASÁG

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete. (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz.

Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete. (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz. Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete a közmővelıdési szakmai tanácsadásról és szolgáltatásokról (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz.)

Részletesebben