Dunaszekcsı Emlékeiért és Jövıjéért Alapítvány.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dunaszekcsı Emlékeiért és Jövıjéért Alapítvány. telehaz.dunaszekcso@t-online.hu"

Átírás

1 1/9 Beküldı: Dunaszekcsı Emlékeiért és Jövıjéért Alapítvány A pályázó szervezet adatai A pályázó szervezet hivatalos neve (magyarul és angolul): Dunaszekcsı Emlékeiért és Jövıjéért Alapítvány (Foundation for the Relics and Future of Dunaszekcsı) A pályázó szervezet székhelye: 7712 Dunaszekcsı, Kossuth L. u. 33. A pályázó szervezet adószáma: A szervezet hivatalos képviselıjének / képviselıinek neve(i): Dr. Schmidt Józsefné A szervezet alakulásának éve: A pályázó szervezet elérhetıségének adatai Levelezési (értesítési) cím (csak akkor kell kitölteni, ha nem azonos a székhellyel): Telefonszáma(i): / Faxszáma(i): / Honlap címe: A pályázat fıbb adatai A pályázat címe: A pályázat témaköre: A civil részvétel erısítése az örökségvédelmi feladatokban - Örökségház Dunaszekekcsın Kulturális örökségvédelem A projekt tervezett kezdése: A projekt tervezett befejezése: A pályázott projekt teljes költsége (EURO): Jelen pályázaton igényelt támogatás összege (EURO): Jelen pályázathoz pályázó által biztosított önrész összege (EURO): A jelen pályázatot beadó szervezet nevében ezúton kijelentem, hogy azokra a költségekre, amelyekre e pályázatban támogatást igényeltem, más forrásból nem nyertem támogatást: A projekt végrehajtásért felelıs személy adatai A projekt végrehajtásért felelıs személy neve: elérhetısége: Telefon elérhetısége (mobiltelefonszám is megadható): Bíró Zsolt A projekt részletei 1. Kérjük, foglalja össze a projektjét maximum fél oldalban 1.1. A projekt célja/céljai 1.2. Célcsoport(ok) 1.3. A fontosabb tevékenységek bemutatása 1.1. Célunk olyan infrastruktúra és képzési program létrehozása melynek segítségével tematikus foglalkozások során ismerkedhetnek meg gyerekek és felnıttek az örökségvédelem mindenki által végezhetı feladataival Dunaszekcsın lévı példák és lehetıségek segítségével. A projekt további célja az iskolák programunkba történı bevonása, néhány napos ismeretterjesztı foglalkozásokon olyan tudást, szemléletmódot adunk át a diákoknak, melyet saját településükön, környezetükben is hasznosíthatnak A projekt célcsoportjai egyrészt a programban érintett helyi diákok, felnıttek, valamint más telpülések iskolái, örökségvédelemmel foglalkozó civil szervezetei Dunaszekcsı gazdag örökséggel rendelkezik. Ezek megmentése és bemutatása más településeknek is példaként szolgálhat. Létre akarunk hozni egy örökségvédelmi oktatóközpontot és a tárgyi emlékek méltó elhelyezésére egy jelenleginél nagyobb kiállítóteret. Erre a célra alkalmas a település legrégibb, templomnak épült, majd magtárrá átalakított épülete, mely szervezetünk kezelésében áll, és a projekt magába foglalja az épület feladatra való alkalmassá tételét is. Az oktatási program megvalósításához szükséges elméleti ismereteket örökségvédelmi füzetek formájában kívánjuk rögzíteni és hasznosítani. A projekt ideje alatt elsısorban a Duna-menti települések iskoláira, civil szervezeteire koncentrálva végezzük el az ismeretterjesztı, figyelemfelkeltı foglalkozásokat. 1. Kérjük, az összefoglalót angol nyelven is nyújtsa be (maximum fél oldalban) / please provide an English translation of the summary (in half a page)

2 2/ Project goals and objectives 1.2. Target group 1.3. Used methods and project activity 1.4. Level of involvement and activity of partners (if applicable) 1.1. The Hungarian cultural, archeological, natural and artificial heritages are protected by the governmental and civil organisations. Their effectiveness depends on the knowledge of the referred to habitants. We teach theoretical knowledge to our children, but we don t show them the practical things. Our goal is to make better infrastructure and educational programmes in which the children and adults get more information about the heritage protection. Further aim of the project is to draw schools into our programme. Children can get knowledge on educationoal lectures, which they can use in their own settlement, surroundings during the attancion of World Heritage places or in other heritage potection tasks The target audience consistes of local students concerned in the program and adwits, together with schooes of the other settlements and non - govermental organisation charged by heritage - protection Dunaszekcsı has a very rich heritage from the Roman Times, which is growing permanently. These saving and exhibition could be an example for other settlements. Our aims are these: new educationcenter, bigger exhibition room for the artifacts. We choose on this purpose the oldest building in the settlement, which was built to a church, than it used as a granary. This building is in the handling of our organization. We would like to present the necessary theoretical knowledge by heritage protection books. 2. A pályázati projekt fontossága, a projekt által kezelni kívánt probléma bemutatása (maximum 4 oldal) Kérjük, adja meg az információkat és tudnivalókat az alábbi bontásban: 2.1. Milyen okokra vezethetı vissza a pályázatban megfogalmazott probléma, és a megpályázott tevékenység mennyiben ad választ erre a problémára? 2.2. Fogalmazza meg azt a problémát (környezeti ügyet, konfliktust, szociális, társadalmi, gazdasági szükségletet stb.), amire megoldást keresnek! 2.3. Indokolja a probléma megoldásának fontosságát az adott közösség, régió és az ország számára! 2.1. Magyarországon az örökségvédelem állami feladat, melyet szakhatóságok (pl. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) és megyei, regionális és országos hatókörő múzeumok végzik és irányítják. Az elmúlt évtizedekben az volt a gyakorlat, hogy központilag próbálták irányítani, szervezni a kisebb közösségeket érintı, velük kapcsolatos örökségek (régészeti, épített, tárgyi, kulturális) védelmét, kezelését és hasznosítását. Jellemzı példa, hogy az elıkerülı régészeti leletek a megyei múzeumokba kerültek, ahol néhány kivételével a mai napig is raktárakban hevernek. Ennek a gyakorlatnak köszönhetıen a közösségek (fıként kisebb települések) tagjai, a lakosok nem váltak érdekelté az örökségek megóvásában, hiszen abból nem feltétlen gyarapodott, fejlıdött a közösség. Az örökségek védelmében, kezelésében, hasznosításában a jövı szempontjából elengedhetetlenül fontos a helyi civil szereplık bevonása, felkészítése erre a fontos feladatra. Szerencsére a lokálpatriotizmusnak köszönhetıen több helyen elindult és folyik örökségvédelmi tevékenység (helytörténeti kiállítások, monográfiák, értékmentés). Ennek ellenére közel sincs kihasználva a civil szereplıkben meglévı segítıkészség és akár az anyagi áldozatvállalás is. Mostanság az a visszás helyzet alakult ki, hogy több esetben, a helyben meglévı szándék egy épület, lelıhely, tárgy, vagy szellemi érték megmentésére nem talál központi támogatásra, és fordítva is, a hivatalok által fontosnak vélt tevékenységre nincs meg minden esetben a helyi támogatás. Példának okáért nehéz meggyızni azt a gazdálkodót, kinek mővelés alatt álló földje régészeti lelıhelyet rejt, hogy ne tegyen azt, amit szeretne, sıt, a késıbbiekben akár el is vehetik tıle a területet. Hasonlóan eset fordulhat elı egy épület tájjellegének megırzésekor is. Ezen csak akkor lehet változtatni, ha a közösségben kialakul az örökségek védelmét szolgáló szemlélet. Ez pedig csak úgy érhetı el, ha az elvégzendı tevékenység egyértelmően a helyi közösség gyarapodásával jár. A helyieknek kell meggyızni a helyieket, ehhez csak segítséget adhatnak a hivatalok. Ha helyben nem érzik át a fontosságot, hasznosságot, lehetıséget, akkor nehéz elérni a célt. Ma különösebb következmény nélkül bonthatunk le épületeket, irthatunk ki erdıket, növényeket dobhatunk ki, vagy adhatunk el tárgyakat, vethetünk szemétre hagyatékokat. Sok esetben fel sem merül, hogy ezzel mekkora kárt okozunk. Nem az a gond, hogy nem rettegünk a hatóságtól, hanem az, hogy a közösségünk elıtt sem kell szégyenkezni, mert nagyon kevesen vagyunk tisztában az örökségeink értékével és jelentıségével. Sok esetben a közösség is közönnyel szemléli a nyilvánvaló értékrombolást. Ezen a jelenleg uralkodó szemléleten nehéz változtatni. A változtatást mindenképpen a gyerekeknél érdemes elkezdeni, hiszen elıbb utóbb ık válnak felnıttekké, felelıs döntéshozókká. Nem beszélve arról, hogy nagy a felnıttekre való hatásuk is. Iskoláinkban megtanítunk mindent, de nem mutatjuk be, hogyan lehet örökségeinket védeni és fıként a közösség céljára hasznosítani. Célunk az, hogy az évek óta Dunaszekcsın már elkezdett ismeretterjesztı, szemléletformáló tevékenységet más települések gyermekei számára átadjuk, melyet saját közösségében, az ott lévı értékek, örökségek védelme érdekében hasznosíthat. Ehhez szükséges állandó infrastruktúrát szeretnénk kiépíteni, valamint egy oktatási programot kidolgozni. Ebbe a környezetbe invitáljuk a települések iskoláit, ahol közvetve segítségükre leszünk saját környezetükben lévı örökségek felkutatásában, megóvásában és hasznosításában Fıként vidéken, csökkenı lélekszámú településekre jellemzı, hogy sok lakatlan, kihasználatlan épület van területén. Ezek nagy része lakóingatlan, de van közöttük régi gazdasági épület, vagy közösségi épület is. A projektet tartalmilag három részre lehet osztani. Az elsıben egy lokális problémát kívánunk orvosolni. A település 300 éve épült, majd magtárrá átalakított mőemléki épülete évek óta gazdátlanul és kihasználatlanul állt. Ennek kívánunk funkciót találni a pályázatban, történetesen a meglévı, jelenleg egy közeli épületben lévı helytörténeti kiállítás (régészeti, néprajzi győjtemény) bıvítésével, átalakításával a megjelölt oktatási célokra történı átalakításával és egyben ebbe az új épületbe költöztetésével. A foglalkozások helyszíneit is a felújított épületben tervezzük kialakítani. Az épület alkalmassá tétele szintén örökségvédelmi feladat, melybe szeretnénk a helyi embereket is bevonni, a kialakított funkciókban az ı igényeiknek is megfelelni. Ezért a kiállító és oktató helyek kialakításán kívül lehetıséget kívánunk biztosítani számukra az általuk készített termékek (kézmőves, mezıgazdasági) bemutatására is. Így áll össze a dunaszekcsıi Örökségház programja. A második megoldandó probléma Dunaszekcsı római kori múltjával kapcsolatos helyszínek (erıd, település, ırtornyok) világörökségi helyszínné való alkalmassá tétele, az ehhez vezetı folyamat elıkészítése. Meg kell gyızni a helyieket, a földtulajdonosokat, az önkormányzatot, vállalkozásokat, és civil szervezeteket ennek fontosságáról és az ügy támogatásának szükségességérıl. Az Örökségházban rendezett programok, tevékenységek erısíteni fogják a helyiek bizalmát. Az esetleges helyi siker azonban kevés az egész a késıbbiekben védettséget élvezı érintett terület szempontjából. Dunaszekcsıhöz hasonlóan közel 50 kisebb-nagyobb (Mosonmagyaróvártól Mohácsig) Duna vonalába esı település rendelkezik római örökséggel, melyek szintén aspirálnak a világörökségi helyszínné nyilvánításra. A problémák, feladatok közösek, és így a megoldási módszerek is azok. Az egyes településekrıl az Örökségházba hívott diákok és felnıttek számára tartott foglalkozásokon, elıadásokon megszerezhetik azokat a képességeket, melyekkel saját környezetükben sikerre vihetik a közös ügyet, a magyarországi római limes helyszíneinek világörökséggé nyilvánítását illetve más párhuzamosan végzett örökségvédelmi tevékenységet. Nem elég csak a saját részünket látni, az egészet kell akarni, megérteni. Minden település egy láncszem, ami ha kimarad, vagy gyenge, az egész lánc értékét kérdıjelezi meg. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, mint hivatalból eljáró intézmény nem lesz képes egyedül, helyi támogatások nélkül sikerre vinni a világörökséggé nyilvánítás procedúráját, nem beszélve azokról a késıbb fontossá váló dolgokról, mint az egyes helyszínek tartós kezelése, fejlesztése. Ez csakis akkor érhetı el, ha kialakul egy, az örökségeinkért felelıs gondolkozású civil közösség. A harmadik pillér, ami a fenntarthatóságot és a projekt továbbélését biztosítja az, hogy Magyarország minden települése érdekelt a saját örökségeinek megmentésében, de ehhez nem feltétlenül adottak a feltételek. Mi a feltételek emberi részét, a segítıkész és ismeretekkel rendelkezı humán erıforrást tudjuk hatékonyabbá tenni számukra a késıbbiek folyamán az Örökségházban történı foglalkozásokon, bemutatókon. Az örökségvédelmi szakmai hatóságok sok esetben félnek támaszkodni a civil erıforrásokra, más esetekben pedig nincs információjuk arról, hogy az adott probléma által érintett közösségben kikre lehet támaszkodni egy örökségvédelmi projekt megvalósítása során. Ezt erısíti az a tény, hogy az utóbbi években jelentıs humán erıforrást építettek le a hivatalokban, szakmai szervezetekben. Kevés ember maradt arra, akik kapcsolatot tudnak tartani a helyi közösségekkel. Ezt egy módon lehet pótolni, mégpedig a civilek bevonásával Helyi, közösségi szinten az Örökségház épületének funkcióba helyezése ráirányítja a figyelmet más épületek problémáira, hasznosítási lehetıségeire is. Az Örökségház egyben közösségi térré is válik, programjai és szolgáltatásai lehetıséget kínálnak a helyiek közötti kapcsolatok erısítésére, munkahelyeket teremthet, és a kapcsolódó szolgáltatások révén kiegészítı keresethez juttathatja a helyi termelıket, kereskedıket, kézmőveseket, szállásadókat. Ezen felül nem elhanyagolható az a hatás sem, mely ráirányítja a figyelmet más helyi örökségek védelmére is, érzékenyebbé, figyelmesebbé válnak ezek irányában az emberek. A Duna menti régió települései számára döntı lépés a világörökséghez történı csatlakozás elıkészítése, a helyszínek hasznosítása és folyamatos gondozása. Egységes gondolkodás, szemlélet alakulhat ki az örökségek kezelésében, megismerik egymás problémáit, megoldási módszereit és a folyamatos kommunikáció hatására sikerülhet egy jól mőködı országos jelentıségő kulturális útvonalat kialakítani.

3 3/9 3. A pályázati projekt részletes bemutatása (kisprojektek esetében maximum 4 oldal, nagyprojektek esetében maximum 8 oldal) A leírás tartalmazza a következık részletes leírását: 3.1. A projekt hosszú távú célja 3.2. A projekt közvetlen/rövid távú célja(i) 3.3. A projekt által közvetlenül, és/vagy közvetetten érintett célcsoport(ok). Kérjük, becsülje meg a csoport(ok) nagyságát is! 3.4. Miért az adott célcsoportot szándékoznak elérni projekttel, illetve a projekt milyen szükségleteikre, problémáikra kíván választ adni? 3.5. A projekt megvalósítása során tervezett konkrét tevékenységek bemutatása és indoklása, lépésenként pontokba szedve. Válaszoljon a "mit" kérdésre: Mit fog csinálni a projektben? 3.6. Milyen módszerrel hajtja végre az egyes tevékenységeket? Ennél a pontnál egyszerően válaszoljon a "hogyan" kérdésre lépésenként, pontokba szedve! Az elızı pontból már tudjuk, hogy mit fog csinálni, most fejtse ki, hogyan fogja megvalósítani az egyes tevékenységeket! Minden tevékenységhez tartozzon módszer! 3.1. Magyarországon található régészeti, kulturális, természeti és épített örökség védelmét állami intézmények és civil szervezetek végzik. Munkájuk hatékonysága jelentısen függ az érintett lakosság tájékozottságától, segítıkészségétıl. Iskoláinkban tanítunk elméleti ismereteket, de kevés hangsúlyt fektetünk a ránk hagyott örökségek védelmével kapcsolatos gyakorlati teendık bemutatására. Szervezetünk több éves álma egy olyan közösségi tér létrehozása, mely lehetıséget biztosít elsısorban Dunaszekcsı és tágabb értelemben véve a vidék régészeti, épített, természeti és kulturális örökségeinek didaktikus bemutatására, nyilvántartja, dokumentálja, győjti, rendszerezi és kezeli a meglévı helyi örökségeket. Tevékenységeibe bevonja a település minden rétegét, lehetıséget biztosít a helyben termelt és elıállított tájjellegő termékek megjelenésének, programokat, foglalkozásokat szervez helyi és más településrıl érkezı csoportoknak, ahol úgy adja át az ismereteket, és tevékenységi formákat, hogy azt a résztvevık saját közösségükben, településükön is hasznosítani tudják. Erısíteni akarjuk az örökségvédelmi szakma és a civil szféra kapcsolatát, az eredményes munkához szükséges bizalom és kölcsönös tolerancia kialakulását. Nem új szakembereket akarunk "létrehozni", hanem azt a pozitív, egymás munkájának elismerésére épülı légkört, munkamódszert és feladatmegosztást, ami a még meglévı örökségeink minél hatékonyabb megmentését szolgálja. Javítani kell az örökségvédelemmel foglalkozó civil és szakmai szervezetek kommunikációján, a bürokrata szemlélet mellett meg kell jelenjen az egymás munkájának kölcsönös elismerésén alapuló szemlélet. Programunk ezen kíván segíteni A projekt 24 hónapja alatt szeretnénk a kiszemelt épületet alkalmassá tenni a kiállítások fogadására, az örökségvédelmi foglalkozások, programok megrendezésére. Ezzel párhuzamosan örökségvédelmi füzetek formájában állítjuk össze azokat az ismeretanyagokat, foglalkozásokat, melyeket az ide látogató csoportok használhatnak. Fontossági sorrendben elıször azokat a településeket kívánjuk bevonni, akik érintettek a magyarországi római limes világörökségi helyszínné nyilvánításában. Ezen települések iskoláit, civil szervezeteit kívánjuk fogadni és az eredményes, minden települést érintı közös felelısségteljes gondolkodást és hatékony cselekvést elindítani Helyi szinten, a program során fıt kívánunk tartósan bevonni, alapítványunk dolgozóit, tagjait, segítıit, támogatóit a projekt zavartalan lebonyolításában, továbbá diákokat, tanárokat, kézmőveseket, iparosokat a kiállítások és foglalkozások anyagának, tematikájának elıkészítésében és megvalósításában. Számítunk a helyi vállalkozók, és szállásadók részvételére is. A régóta meglévı jó kapcsolatok révén szakmai segítséget kérünk a megyei és országos múzeumoktól, közgyőjteményektıl, a Kulturális Örökségvédelmi Hivataltól, valamint a Janus Pannonius Múzeumtól is. Országos szinten pedig az egykori római limes menti közel 50 településrıl várunk diákokat és civil szervezeteket fıs csoportokban. Terveink szerint a rendelkezésre álló idıben, a feltételek megteremtése után 50 csoport fogadására nyílik lehetıség. Minden csoport 3 napos foglalkozásokon vesz részt. Egyidıben két csoport fogadása oldható meg a képzési helyszínek változtatásával Dunaszekcsı 2000 fıs település, amely a gazdasági körülmények folyamatos romlása miatt elvesztette értelmiségének és gazdasági potenciáljának jelentıs részét. Aki maradt, egyedül próbál boldogulni. Nem alakult ki az egymásért tevı közös gondolkodás. Ennek hiányában nagyon nehéz alkotó közösséget létrehozni. Szükségünk van a helyi gazdálkodókra, iparosokra, tanárokra, a fiatalokra, akik félig már elköltöztek a faluból. Hisszük azt, hogy egy jól sikerült projekt összehozza és még nagyobb eredményekre késztetik a közösséget, ezért igyekszünk a programba a lehetı legtöbb embert bevonni, érdekeltté tenni. Hosszú távon megteremthetünk egy olyan szellemi bázist, ami értelmiségi családok letelepedésével jár, ezzel javítva a település demográfiai helyzetét. A projekt másik részében érintett célcsoport szerepe egyértelmő, azokra számítunk, akik most, vagy a késıbbiek folyamán saját közösségükben tudnak kifejteni olyan pozitív tevékenységet, melynek során létrejöhet a településláncra felfőzött közös akarat és ennek megtestesítıje, a világörökségi helyszíneket magába foglaló kulturális útvonal A projekt ismertetése a településen élık számára, a csatlakozási lehetıségek számukra történı felkínálása. A projektben résztvevık tájékoztatása, a részfeladatok kitőzése, tervezése, és végrehajtásához a személyek hozzárendelése. 1. Az épület alkalmassá tétele a projektben megjelölt célok megvalósítására. 2. A régészeti és a néprajzi győjtemény átköltöztetése az új helyszínre. 3. A helyben található régészeit, tárgyi, épített, természeti, szellemi és kulturális örökségeket felhasználva mintaprojektek kidolgozása, valamint a hozzátartozó örökségi füzetek elkészítése. 4. Foglalkozásvezetık felkészítése csoportok fogadására és a velük való foglalkozások vezetésére. 5. Helyi vagy közvetlen környékbeli jellegzetes termékek és készítıinek felkutatása, tevékenységük, módszereik dokumentálása és ezek egyetlen helyen történı összegyőjtése. 6. Próbacsoportokon, látogatókon keresztül a program tesztelése és a hibák kijavítása 7. A foglalkozások tematikájának kiegészítése a magyarországi római limes világörökséggé nyilvánítását segítı ismeretekkel és füzettel. 8. A Duna-menti települések iskoláinak, civil szervezeteinek megkeresése és a projektbe történı bevonása és a foglalkozások megtartása. 9. A tapasztalatok összegzésére konferencia szervezése és javaslattételek intézése az örökségvédelemben érintett hivatalok és szervezetek felé. 10. A projekt fenntarthatóvá tételéhez szükséges lépések megtétele Alapítványunk mőködteti a helyi TV-t, ezen keresztül tájékoztatjuk az embereket az ıket is érintı fejlesztésrıl, lehetıségekrıl. Szükségünk van jó pedagógiai képességő emberekre, középiskolás, egyetemista diákokra, kézmővesekre, vállalkozókra, iparosokra, ıstermelıkre, szállásadókra. Sikeres megkeresésük kulcsfontosságú a projekt eredményessége szempontjából. Internetes weblapunkon (www.lugio.hu) folyamatosan tájékoztatást adunk a projekt helyzetérıl. A projektben részt vevı személyeket, az alapítvány kuratóriumát, dolgozóit bevonva kerülnek testreszabásra az egyes feladatok, döntés születik az esetleges újabb alkalmazottak felvételérıl. 1. A kiszemelt épület a falu 1700-as években épített katolikus temploma, melyet 1810-ben magtárrá építettek át. A háromszintő faszerkezetes építmény mőemléki védelem alatt áll, története és a jellegzetes vidéki építési módszerek szinte mindegyikének alkalmazása miatt ideális helyszíne az Örökségház gondolatának megvalósítására. A legfelsı szintjén kerülne elhelyezésre a régészeti győjtemény, a középsın a néprajzhoz kötıdı tárgyak és installációk, legalul pedig az örökségház kiszolgáló helységei kerülnek kialakításra. Igyekszünk megtartani az egyetlen légtér biztosította elınyöket és atmoszférát. A projektben tervezzük a nyílászárók cseréjét, a megfelelı világítás kialakítását és egy mosdóhelység létesítését. A végrehajtandó munkákhoz igyekszünk minél nagyobb mértékben megnyerni a helyi vállalkozókat, elszármazottakat és más civil segítıket. 2. Civil szervezetünk elsı sikerei között tartjuk számon a helytörténeti kiállítás (1998) létrehozását. Jelenleg a régészeti és a néprajzi győjtemény különálló, a célra hosszú távon nem alkalmas helységekben találhatók. Több tárgy a helyhiány miatt már nem kerülhetett kiállításra. Szeretnénk győjteményünket bıvíteni néhány didaktikai szempontból fontos tárggyal, melyek jelenleg a pécsi JPM Néprajzi és Régészeti győjteményében találhatók és a településrıl kerültek oda. A Múzeummal fenntartott jó kapcsolatunknak köszönhetıen erre van lehetıség, valamint bírjuk a szakmai segítésüket és támogatásukat is. Szükséges az új helyszínek berendezéséhez néhány kiegészítı (tárló, paraván, stb.) beszerzése. Ebbe a részfolyamatba is rengeteg önkéntes munkát tudunk bevonni.

4 4/9 3. A pályázatban megfogalmazott általános célt, mégpedig azt, hogy nem elégedhetünk meg a tárgyak, értékek, egyéb örökségek megmentésével, dokumentálásával, bemutatásával, hanem a nagyközönség számára is elérhetı, megvalósítható, alkalmazható módszereket átadhassuk más közösségeknek, már évek óta alkalmazzuk. Négy éve minden nyáron szervezünk egyhetes örökségvédelmi tábort települések diákcsoportjainak, az itt felhalmozott szellemi tudást, melyek most jobb esetben számítógépek merevlemezeinek mappáiban, vagy csak papírra vetve, esetleg a fejekben létezik, szeretnénk egységes formába, tematikus füzetekbe rendezni. A tábororainkban tematikus foglalkozásokat tartunk, ezeket hozzáértı emberek (régészek, muzeológusok, örökségvédelmi szakemberek, tanárok) irányítják. Az általuk indított programokban már helyiek is részt vesznek, mint foglalkozásvezetık. Ez a folyamat általános érvényő, a felhalmozott tudás birtokában minél több helybéli vegyen részt a programokban. Az elmúlt években láthattuk törekvéseink sikereit, hibáit, minek következtében elhatároztuk, hogy amit nyaranta egy hét alatt folytatunk, azt hogyan terjeszthetnénk ki egész éves programmá. Elsısorban ezt a célt kívánjuk megvalósítani ebben a pályázatban. A mintaprojektek és a hozzá tartozó örökségvédelmi füzetek kialakításában az a törekvésünk, hogy egy-egy helyi példán mutassuk be az adott örökségvédelmi probléma leírását, kezelését úgy, hogy a módszerek megismerésére kerüljön a hangsúly és azt mindenki saját környezetében helyi példákon is el tudja késıbb végezni. A füzetek konkrét elvégezhetı (győjthetı, kutatható, készíthetı, következtethetı) feladatokat is tartalmaznak. Néhány gyakorlati példa: a) Tájjellegő épületek felkutatása és dokumentálása (funkciók, motívumok, módszerek, épülettörténet) b) Régészeti lelıhelyeink védelme (felismerés, problémakezelés, jogi következmények) c) Népszokások, elbeszélések győjtése d) Temészeti örökségeink védelme e) Régi fényképek kezelése, digitalizálása, tartalmi rendszerezése f) Tárgyismeret, anyagismeret, mesterségek g) Az informatika eszközeinek használata az örökségvédelemben h) Nemzetiségek együttélése A jelölt gyakorlati példákhoz kapcsolódó győjtımunkát már évek óta végezzük. A füzetek tartalmi összeállításához természetesen igénybe vesszük munkánkat eddig is támogató szakemberek segítségét. Nem az a célunk, hogy most ezen túl mindenki a múzeumok, és szakemberek megkerülésével saját maga oldja meg az elé kerülı problémát, hanem ismerje azt fel, vegye észre a beavatkozás szükségességét és érje el a megfelelı szakmai segítséget. Ezen felül azonban van jó néhány olyan tevékenység, amit mindenki végezhet anélkül, hogy bármiféle visszafordíthatatlan változást okozna. A jelenleg kialakult helyzetet alapul véve azonban kimondhatjuk, az örökségvédelemmel foglalkozó szervezetek, hivatalok kapacitás és forráshiánya miatt nem lesznek képesek hosszú távon a meglévı problémák orvoslására a helyi közösségek, civilek támogatása nélkül. Az elmúlt években Magyaroszágon és külföldön megtekintettünk számos helyszínt, ahol olyan örökségvédelmi tevékenységet, múzeumpedagógiát, foglalkozásokat tartanak, melyek illeszkednek az általunk elképzelt program megvalósításához. A megvalósítás során az itt szerzett tapasztalatokat is szeretnénk felhasználni. 4. Az ismeretek átadása, a gyerekekkel, felnıttekkel való foglalkozás tanulható, tanítható folyamat. Nem szükséges, hogy mindenki mindent tudjon, elegendı, ha egy tematikus 1-2 órás foglalkozás megtartásához elegendı ismeretek és empatikus módszerek birtokában van valaki. Ezért ehhez a tevékenységhez a helyben lévı erıforrásokra kívánunk támaszkodni. Hasonló programjainkban már jelentı számú helybéli pedagógus, középiskolás és egyetemi hallgató vesz részt. Alkalmas munkaszervezéssel és feladatmegosztással az ı munkájukra kívánunk támaszkodni. Felkészítésükben támaszkodni kívánunk a nagyobb tapasztalattal rendelkezı helybeliekre, valamint a szakmai segítıkre egyaránt. Rendelkezésünkre áll az infrastruktúra, amit a képzésekhez igénybe lehet venni (helységek, audiovizuális eszközök az alapítvány által mőködtetett Teleházban). A felkészítésre hétvégenként kerítenénk sort. Jóval több embert szeretnénk felkészíteni, mint amennyit egy-egy jövıbeli csoport igényel. Ez elınyös egyrészt a feladatszervezésben, másrészt igyekszünk a lehetı legszélesebb kört megszólítani a helyi társadalomban. 5. Ma még nincs teljeskörő információnk arról, ki mit termeszt, tenyészt, készít, győjt, ügyeskedik a faluban és a környéken. Már azzal is sokat javítanánk a helyzeten, ha csak informálisan tudnánk tájékoztatni az érdeklıdıket, kinél mihez lehet hozzájutni, látni, érdeklıdni. Felhívásokon keresztül győjtenénk össze azokat a termelıket, akik részt vennének a közös munkában. Hosszútávon azt szeretnénk, ha az Örökségházban meg is lehetne tekinteni, kóstolni, kipróbálni, elkészíteni ezeket a helyi unikumokat. Méz, bor és egyéb hagyományos módon tartósított termék számára könnyő kialakítani a feltételeket, a kínálatot és a szolgáltatásokat késıbb lehet bıvíteni. Idényjellegő programok, rendezvények tartásával, csoportoknak nyújtott szolgáltatások bıvítésével. 6. A helyi általános iskola és a környezı települések középiskoláinak diákjait bevonva egy teljes napon keresztül tartott foglalkozásokon próbáljuk ki a program hatékonyságát, a tapasztalatokat alapul véve javítanánk ki a hibákat közös megbeszélések, meetingek tartásával. Fontos, hogy a késıbbiekben ideérkezı csoportok a leghatékonyabb módon hasznosítsák az elsajátításra kitőzött ismereteket. 7. Külön foglalkoztató, tájékoztató füzetet szeretnénk készíteni a Duna-menti településekrıl érkezı csoportok számára, benne mindazon ismeretekkel, melyek az egyes településeken lévı, világörökség várományos helyszíneken élık számára nyújtanak segítséget az egyes helyszínekkel kapcsolatos lehetséges civil feladatokról, problémákról, és azok megoldásáról. Nagyon fontos azon információk átadása, lehetıségek ismertetése, melyek meggyorsíthatják a világörökséggé nyilvánítás folyamatát és az adott helyszín késıbbi kezelésére vonatkozó feladatokat. Ehhez a munkához Dunaszekcsın lévı világörökségi várományos helyszíneket is igénybe kívánunk venni. Jelenlegi tervek szerint re várható, hogy a világörökségi pályázat befogadásra kerül. 8. A magyarországi római limes világörökséggé nyilvánítását és a helyszínekre épülı kulturális útvonal létrehozását sarkalatos pontnak tartjuk saját településünk életében is. Az ezt elısegítı lépéseket lehetıségeinkhez és erıforrásainkhoz mérten évek óta végezzük. Sikerült több településsel, érintett szervezetekkel felvenni a kapcsolatot és a közös megbeszéléseken is nagy hangsúlyt kapott annak fontossága, hogy a jelenlegi információ és ismerethiányos helyzeten kell elıször változtatni. Azért fontos elsıdlegesen a gyerekek elérése, mert néhány év múlva már jelentıs szavuk lehet saját közösségükben és az ügy iránti elkötelezettségük igen pozitív hatást gyakorolhat az adott örökségi helyszínek fejlıdésére. Természetesen az idı rövidsége miatt szükség van a felnıttek (döntéshozók, lokálpatrióták, vállalkozók) elkötelezettségének megnyerésére is. Már most is vannak olyan kezdeményezések (Adony - kiállítás létrehozása, Tokod - programok szervezése, Nyergesújfalu - fesztivál), melyek az eddigi tevékenységünk eredményének is tekinthetı. Szükséges a többi "alvó" település felébresztése is, ehhez szükséges a településekkel való folyamatos kapcsolatfelvétel és a csoportok fogadása. Ez egy jól behatárolható kör (települések, iskolák), melyek képzése, felkészítése elvégezhetı e projekt idıtartamán belül. Ez természetesen nem zárja ki más települések részvételét a programban, de elsı körben a megjelelölt településekre próbálunk koncentrálni. A felhívást és toborzást internetes weblapok (www.lugio.hu, települési portálok, közösségi portálok) segítségével, helyi hirdetésekkel, célzott levelekkel és egy promóciós film készítésével kívánjuk megvalósítani. Ezek elkészítésére szervezetünknek saját eszközparkja (TV stúdió, Teleház) és humán erıforrása is megvan. Egyszerre két fıs csoporttal tudunk majd foglalkozni (helyszínek változtatásával) három napon keresztül. Egy-egy csoport esetén összesen 16 óra foglalkozást terveztünk. Az utazás, szállás és étkezési költségeket minden csoport magának kell biztosítania. Ennek estleges támogatására más pályázati lehetıségeket kell felhasználni. Jelen pályázatból csak a foglalkozást tartók tiszteletdíját és az anyagköltségeket kívánjuk fedezni (füzetek, rezsi, stb.). A szállást és étkezést helyi vendéglátók biztosítják. A foglalkozások során bevont helyszínek, helységek: Örökségház (kiállítások, elıadások, kézmővesség), Teleház (számítógépes feladatok), Mővelıdési Ház helyiségei. A csoportok fogadását a tavaszi-ıszi idıszakba tervezzük a rezsi költségek csökkentése és a program hatékonysága érdekében, ettıl csak indokolt esetben kívánunk eltérni. 9. Reményeink szerint a sok foglalkozás és a csoportok nagy száma miatt rengeteg tapasztalatot adhatunk át a partnereknek és a döntéshozóknak. Projektünk azokat az általánosabb, a magyarországi örökségvédelemmel kapcsolatos szervezeti, módszerbeli hiányosságokat is felszínre hozza, amit a döntéshozók tudomására kívánunk hozni. Ehhez a projekt folyamatos monitorozása szükséges, valamint az érvényre juttatáshoz egy széleskörő konferencia megrendezése, ahol memorandum formájában rögzítenénk javaslatainkat, észrevételeinket. 10. A program továbbélését, fennmaradását a tapasztalatokból levont programbeli javítások, a foglalkozások tematikájának bıvítése, valamint a többi település bevonása biztosítja. 4. A pályázati projekt ütemterve Sorolja fel a projekthez tartozó különbözı tevékenységeket a hozzájuk tartozó idıintervallummal együtt havi bontásban. A tevékenységgel töltött hónapokat a projekt kezdetéhez relatívan kell megadni. Pályázati ütemterv Tevékenység

1 / 9 2009.04.01. 17:53

1 / 9 2009.04.01. 17:53 1 / 9 2009.04.01. 17:53 Beküldı: Magyar Kerékpárosklub Pályázati évad: 2009 A pályázó szervezet adatai A pályázó szervezet hivatalos neve magyarul: A pályázó szervezet hivatalos neve angolul: Magyar Kerékpárosklub

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM. I. Bevezetés

GAZDASÁGI PROGRAM. I. Bevezetés Cím: 2025 Visegrád, Fıu. 81. Tel./Fax: +36-26-398 090, +36-26-398 163 e-mail: polgarmester@visegrad.hu http: //www.visegrad.hu GAZDASÁGI PROGRAM I. Bevezetés Visegrád elmúlt években tapasztalt fejlıdésében,

Részletesebben

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl 1 A projekttel kapcsolatos alapinformációk összefoglalása 1.1 A projekt fıbb ismérvei Pályázó: autistákat ellátó és foglalkoztató

Részletesebben

Internet: http://www.norvegcivilalap.hu Hivatkozási szám: (a lebonyolító tölti ki!) Pályázati adatlap. Norvég Civil Támogatási Alap

Internet: http://www.norvegcivilalap.hu Hivatkozási szám: (a lebonyolító tölti ki!) Pályázati adatlap. Norvég Civil Támogatási Alap Norvég Civil Támogatási Alap Internet: http://wwwnorvegcivilalaphu Hivatkozási szám: (a lebonyolító tölti ki!) Pályázati adatlap Norvég Civil Támogatási Alap (2008) A pályázó szervezet adatai A pályázó

Részletesebben

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével nyertes pályázóinak eredményvizsgálata A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében

Részletesebben

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája Készült: a PAKTUM A PARTON! címő TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0032 számú Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások címő pályázathoz kapcsolódóan Készítették:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) a Közép-Magyarországi Operatív Program. Fenntartható életmód és fogyasztás

ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) a Közép-Magyarországi Operatív Program. Fenntartható életmód és fogyasztás ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítéséhez a Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható életmód és fogyasztás c. pályázati konstrukció B komponens: A fenntartható életmódot és az

Részletesebben

A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015

A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015 A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015 A Barcsi Kistérségi Közkincs Kerekasztal megbízásából készítette a barcsi Móricz Zsigmond Mővelıdési Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

16. számú elıterjesztés

16. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 16. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. február 09-én, 14-órakor megtartandó ülésére a közmővelıdési intézmények

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Reisinger Adrienn Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Részletesebben

20. FEJEZET Projektek végrehajtása, projekt-adminisztráció

20. FEJEZET Projektek végrehajtása, projekt-adminisztráció 20. FEJEZET Projektek végrehajtása, projekt-adminisztráció Jelen fejezet sok szempontból a projekt-generálásról és projekt-tervezésrıl szóló (11. és 12.) fejezet folytatásának tekinthetı, tematikájában

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

HVS Tervezési Útmutató

HVS Tervezési Útmutató Készült az ÚMVP Irányító Hatóság (FVM) megbízásából 2008-01-21 HVS Tervezési Útmutató Segédlet az elızetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok és a Helyi Vidékfejlesztési Irodák számára 2008. január-április

Részletesebben

MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT.

MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT. 1 2 Magyar Nemzeti Jelentés a vállalkozói környezetrıl (a nemi egyenlıség tükrében) Készítette: Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium 3 4 Tartalomjegyzék Vezetıi összefoglaló... 7 1. Bevezetés...

Részletesebben

A támogatott szervezet adatai:

A támogatott szervezet adatai: A támogatott szervezet adatai: A pályázó szervezet hivatalos neve: Magyar Kerékpárosklub A pályázó szervezet székhelye: 1137, Bp., Radnóti Miklós u. 29. A szervezet hivatalos képviselıjének / képviselıinek

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA 1. A civil koncepció célja, feladata Az elmúlt több mint egy évtizedben végbement demokratikus átalakulás egyik eredménye, egyben kimagasló teljesítménye

Részletesebben

Vidékünk a Jövınk Szövetség

Vidékünk a Jövınk Szövetség Vidékünk a Jövınk Szövetség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Vidékünk nem csak İseink öröksége, hanem kölcsön Unokáinktól 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 3 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési hálózatok szerepe a tudásbázis erısítésében: autóipari tudásközpontok

Kutatás-fejlesztési hálózatok szerepe a tudásbázis erısítésében: autóipari tudásközpontok Csonka László PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem Kutatási asszisztens, IKU Innovációs Kutató Központ Pénzügykutató Zrt. E-mail: laszlo.csonka@uni-corvinus.hu Témavezetı: Dr. Inzelt Annamária Kutatás-fejlesztési

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008 Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008 A Budapest Józsefváros Önkormányzat megbízásából készítette Rév8 Rt / 2005. 07. 01. Elılap Tárgy: Józsefváros Magdolna-negyed

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

III. számú melléklet A programból sikertelenül kilépık... 66 IV. számú melléklet A program értékelése... 67 Az Esélykassza program hatásvizsgálata...

III. számú melléklet A programból sikertelenül kilépık... 66 IV. számú melléklet A program értékelése... 67 Az Esélykassza program hatásvizsgálata... Záró beszámoló Jelen kutatás-fejlesztési célú tanulmányt az Autonómia Alapítvány készítette a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság finanszírozásával és megbízásából. Az Esélykassza

Részletesebben

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0 HÁTRÁNYBÓL ELİNYT! VÁLASZOK A MUNKAERİPIACI (RE)INTEGRÁCIÓ KIHÍVÁSAIRA Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Részletesebben

Integrált Termékfejlesztési Hálózat MENTORÁLÁS/MENTORSÁG munkacsoportja Kutatás II. témakör:

Integrált Termékfejlesztési Hálózat MENTORÁLÁS/MENTORSÁG munkacsoportja Kutatás II. témakör: Integrált Termékfejlesztési Hálózat MENTORÁLÁS/MENTORSÁG munkacsoportja Kutatás II. témakör: Magyarországon a munkaerı-piaci szereplık igényének, ill. viszonyulásának meghatározása a mentorság-mentorálás

Részletesebben

1. fejezet A helyi média és a fenntartható fogyasztás

1. fejezet A helyi média és a fenntartható fogyasztás 1. fejezet A helyi média és a fenntartható fogyasztás Szabó József Debreceni Egyetem, Andragógia Tanszék Debrecen Televízió Összefoglaló A fenntarthatóság problémaköre gazdasági és médiahasználati okok

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei,

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... 6 II. Bevezetı. 9 III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, eljárásai.. 12 Alapelvek Közvetítendı értékek és megvalósításának

Részletesebben