PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS RÉSZLETES ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Sürgősségi ellátás fejlesztése mentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS RÉSZLETES ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Sürgősségi ellátás fejlesztése mentés"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS RÉSZLETES ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Sürgősségi ellátás fejlesztése mentés c. kiemelt projekthez Kódszám: TIOP /11/1 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető cél és háttér információ...4 A2. Részcélok...4 A1. Rendelkezésre álló forrás...4 A2. Támogatható pályázatok várható száma...5 B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE...6 B1. Jogi forma...6 B2. Méret... 6 B3. Székhely...6 B4. Iparág...6 B5. Típus/karakter...6 B6. A pályázat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés megkötésére/támogatási Okirat kiadására vonatkozó kizáró okok...7 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...10 C1. Támogatható tevékenységek köre C2. Alapvető elvárások a projekt szakmai tartalmával szemben C3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban C4. Nem támogatható tevékenységek köre C5. Elszámolható költségek köre C6. Nem elszámolható költségek köre C7. Illeszkedési előírás C8. Projekt iparági korlátozása C9. Projekt területi korlátozása C10. A projekt megkezdése C11. A projekt fizikai befejezésének és a projekt megvalósításának végső határideje32 C12. A projekt befejezése és a fenntartási kötelezettség C13. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK...35 D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önrész összetétele D5. Egyéb pénzügyi eszközök D6. Biztosítékok köre D7. Előleg igénylése D8. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...38 E1. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...47 F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. Kifogás F6. Vonatkozó jogszabályok listája F7. Fogalomjegyzék

3 F8. Csatolandó mellékeltek listája F9. Pályázati Útmutató mellékletei Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai esetében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze. 3

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ A prehospitális sürgősségi betegellátás területén alapvető követelmény az esélyegyenlőség biztosítása, ennek érdekében szükséges megteremteni az egyenletes területi lefedettséget és a mentéshez való folyamatos időbeli hozzáférést. A mentési eszközök fejlesztése kulcstényező a beteg életesélyének növelése és a maradandó egészségkárosodások megelőzése érdekében. Társadalmi érdek továbbá az Országos Mentőszolgálat (továbbiakban OMSZ) szolgáltatási minőségének javítása az európai uniós normáknak való megfelelés érdekében. Alapvető cél a prehospitális sürgősségi ellátás terén tapasztalható földrajzi egyenlőtlenségek csökkentése, országosan legalább a lakosság 90%-át érintő területen a 15 percen belüli elérés lehetőségének biztosítása (elsődleges indikátor) a földi mentés infrastruktúrájának fejlesztésével. A konstrukció keretében a mentőállomás-hálózat logisztikai átszervezése, új földi mentőállomások létesítése, a létező mentőállomások felújítása, korszerűsítése és eszközparkjának fejlesztése, valamint a bevethető egységek számának növelése valósul meg. Az optimális szakmai feltételeknek megfelelő, korszerű mentéstechnikai eszközök biztosítása lehetőséget teremt a magas szintű mentési és mentésirányítási módszertanok átvételére, elsajátítására. A konstrukció céljai: A hozzáférés esélyegyenlőségét megteremtő prehospitális sürgősségi ellátás biztosítása az ország egész területén, ezáltal magasabb életesély és egészségnyereség biztosítása a mentési eseményeket igénylő betegeknek. A2. Részcélok 1. A mentés képezzen országosan koherens rendszert, logisztikája, infrastruktúrája növelje az ország lakosságának életesélyét. 2. Gyorsabb helyszínre érkezés: készenléti állapot szükséges körülményeinek javítása, riasztástól számított legrövidebb időn belüli indulás infrastrukturális hátterének biztosítása. A3. Rendelkezésre álló forrás A Pályázati Felhívás meghirdetésekor a TIOP es Akcióterve keretében támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg ,- forint. A projekt lebonyolítása során a Közép-Magyarországi régióban nem használható fel forrás. A konstrukció keretében ESZA típusú tevékenységek finanszírozására nincs lehetőség. Jelen Pályázati Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 4

5 A4. Támogatható pályázatok várható száma A konstrukció keretében egy, a kiemelt projekt döntés előkészítő bizottság döntési javaslata alapján az Akciótervben nevesített projekt támogatható. 5

6 B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE Jelen pályázati kiírás az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) részére készült. B1. Jogi forma Jelen pályázati útmutató keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján): KSH 312 Központilag felügyelt költségvetési szerv. A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak. Amennyiben együttműködő partner bevonására is szükség van, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá. B2. Méret Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B3. Székhely Jelen pályázati útmutató esetében magyarországi székhellyel rendelkező projektgazda adhat (Országos Mentőszolgálat, 1055 Budapest, Markó utca 22.) be pályázatot. B4. Iparág Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B5. Típus/karakter Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. 6

7 B6. A pályázat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok A pályázat benyújtásának feltételei 1. A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó ellen nem folyhat csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény hatálya alá tartozó kedvezményezett esetében adósságrendezési eljárás. Amennyiben a pályázó ellen csőd-, végelszámolási vagy felszámolási, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott, illetve adósságrendezési eljárás indul a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét a pályázónak azonnal be kell jelenteni. 2. Nem köthető támogatási szerződés, és nem folyósítható támogatás a pályázó részére, ha a székhely szerint illetékes állami, illetve önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van, és arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) nem engedélyezett. 3. A pályázónak meg kell felelnie az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban megfogalmazott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. A pályázónak rendelkezésre kell bocsátania az Áht 15. (12) bekezdés szerint vizsgálandó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait. 4. A pályázó nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, hónap) a támogatás elnyerése esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben szabályozott módon a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közzéteszi. 5. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetésből nyújtott támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetnek az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetésből nyújtott támogatása tekintetében a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, az Áht (9) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendeletekben, valamint az e jogszabályban meghatározott más jogosultak hozzáférjenek, 6. A pályázó 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 127. (1)-(3) bekezdéseiben foglalt esetek bekövetkezése esetén a támogatást és annak kamatait visszafizeti. 7. Abban az esetben, ha a pályázó szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy pályázónak a közreműködő szervezetet haladéktalanul értesítenie kell. 8. Amennyiben a pályázó biztosíték nyújtására köteles, a pályázó a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. -ában meghatározott biztosítékokat a támogatás (ideértve az előleget is) első folyósításáig rendelkezésre bocsátja. 7

8 9. A pályázónál a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia, és azt a pályázónak a pályázati útmutatóban vagy a pályázati felhívásban meghatározott időpontig a 292/2009. (XII. 19.) 113. (3) bekezdésének aa)-ac) pontja szerint igazolnia kell. 10. A projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgy a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség előzetes jóváhagyása és az 1083/2006 EK rendelet 57. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül nem idegeníthető el és nem terhelhető meg. 11. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok a pályázó személyével, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben nem állhatnak fenn. 12. Amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a pályázat benyújtását követően merül fel, vagy a pályázó a törvény bármely rendelkezését megsérti, a pályázatot a pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesülhet. 13. A pályázat benyújtásával a pályázó nyilatkozik, hogy eleget tett a Knyt. rendelkezéseinek az érintettségével kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében. 14. Amennyiben a Knyt. 8. (1) bekezdés valamely pontja szerinti érintettség a pályázóval, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel kapcsolatban felmerül, annak az NFÜ honlapján történő közzétételét 8 munkanapon belül a pályázónak kezdeményeznie kell a pályázatot befogadó szervnél, az érintettséget megalapozó körülmény pontos megjelölésével a jelen pályázati felhívás mellékletét képező közzétételi kérelem alapján. 15. Amennyiben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) szerinti érintettség a pályázó személyével, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, az NFÜ honlapján e körülmény közzétételére sor kerül. 16. Nem nyújthat be pályázatot az a helyi önkormányzat - ideértve a helyi önkormányzat részvételével működő települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulását, helyi önkormányzatok társulását, valamint a időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint létrehozott konzorciumot is -, amely nem felel meg a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 140/A. -ban foglaltaknak. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a pályázó szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy pályázónak a közreműködő szervezetet haladéktalanul értesítenie kell. 8

9 A Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok Nem köthető támogatási szerződés azzal/nem bocsátható ki támogatói okirat annak a részére, a. akinek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van; b. aki jogszabályban a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja (különös tekintettel az Ámr ában, valamint támogatási szerződés esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 34. (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokra); c. aki a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior eseteit; d. akinek a saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá a pályázati útmutatóban vagy a pályázati felhívásban meghatározott időpontig az Ámr (3) bekezdésének aa)- ac) pontja szerint nem igazolja vagy arról nem nyilatkozik; e. aki ellen csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban; f. akivel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn; g. aki nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -ban megfogalmazott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. h. aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett. i. a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik. 9

10 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA A konstrukció keretében a mentőállomás-hálózat logisztikai átszervezése, új földi mentőállomások létesítése, a létező mentőállomások felújítása, korszerűsítése, a mentés és opcionális elemként a Sürgősségi Akadémia eszközparkjának fejlesztése, valamint a bevethető egységek számának növelése valósul meg. A projektgazdának projektjavaslatához be kell nyújtania az egészségügy irányításáért felelős miniszter írásos nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy o a projekt tartalmát megismerte, o a projekt megvalósítása illeszkedik az ágazati célkitűzésekhez, o a projektet támogatja (4/2011 (I.28.) Korm.rendelet 22. (5) bekezdése szerint) és az EMK (24/2011. (V. 6.) NFM utasítása) ) bekezdésében foglaltak szerint o a projekt eredményeinek fenntartásáért felelősséget vállal, Felhívjuk a projektgazda figyelmét, hogy az egészségügy irányításáért felelős miniszter írásos nyilatkozata a 4/2011. (I.28.) Korm. Rendelet szerint befogadási kritérium, ezért amennyiben nem kerül benyújtásra, a projekt elutasításra kerül! A benyújtás módja: aláírt, szkennelt dokumentum (pdf) C1. Támogatható tevékenységek köre Földi mentés fejlesztése: Új mentőállomások építése, meglévő mentőállomások fejlesztése A gépjárműállomány fejlesztése, cseréje Az orvosi gép- műszerpark korszerűsítése A Sürgősségi Akadémia programhoz kapcsolódó oktatás/képzéshez szükséges eszközbeszerzés (opcionális elem) Jelen projekt keretében a légi mentési infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek nem támogathatóak. C1.1. Kötelezően és opcionálisan megvalósítandó tevékenységek, beszerzések C Projekt előkészítésével kapcsolatosan támogatható tevékenységek: Kötelező előzetes tanulmányok és felmérések elkészítése: megvalósíthatósági tanulmány Környezeti hatásvizsgálat (környezettudatos ingatlanfejlesztés érdekében) Egyéb szükséges háttértanulmányok: a pályázati felhívás alapján a megvalósíthatósági tanulmányban elvárt projekt-specifikus adatokat/megoldásokat alátámasztó elemzések elvégzése (pl.: költözési modell, épületüzemeltetési költséghatékonysági elemzés, finanszírozási modellek részletes alternatívaelemzése, környezeti hatásvizsgálat) Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek elkészítése, beszerzése Területvásárlás, ingatlanfejlesztéssel érintett terület előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok elvégzése 10

11 Előkészítő szakaszban releváns közbeszerzési eljárások szervezése, lebonyolítása, továbbá a végrehajtási szakaszt érintő közbeszerzési eljárások megtervezése, előkészítése C Szakmai megvalósítással kapcsolatban támogatható tevékenységek: 1.) Földi mentés korszerűsítése (kötelező) Új mentőállomások építése, az elavult épületek felújítása és/vagy átépítése o Új telepítés, vagy állomásváltás, átköltöztetés. 2.) A gépjárműállomány fejlesztése Új gépjárművek beszerzése (kötelező): o A közúti mentőautók és felszerelésük vonatkozásában az MSZ EN 1789 szabvány hatályos rendelkezései az irányadóak. o A projekt keretében kizárólag kompakt (a mentésre való alkalmassághoz további fejlesztést, beszerzést nem igénylő) egységek beszerzése támogatott. o C típusú mentőautó beszerzése minimum 10%-ban direkt összkerékhajtás o B típusú mentőautó minimum 20%-ban direkt összkerékhajtás Új gépjárművek beszerzése (opcionális) o Motoros mentők beszerzése o Egyéb mentő járművek beszerzése o MICU beszerzése 3.) Az orvosi gép- műszerpark korszerűsítése Mentéshez szükséges orvosi eszközök beszerzése (kötelező) o Csak új eszköz beszerzése támogatott. o A jelenlegi autók felszerelésére a hiányzó és szükséges orvosi eszközök beszerzése támogatott. Informatikai fejlesztések (opcionális, összhangban a TIOP konstrukcióban benyújtott projekttervvel) Beléptető rendszer (opcionális) 4.) A Sürgősségi Akadémia programhoz kapcsolódó oktatás/képzéshez eszközbeszerzés (opcionális elem) C1.1.3 Projekt menedzsment biztosítása A projekt megfelelő színvonalú végrehajtásához szükséges projektmenedzseri, pénzügyi vezetői tevékenységek, (különös tekintettel koordinációs és adminisztratív feladatok ellátása) a projektmenedzsment feladata. Projektmenedzsment és szakmai vezető biztosítása kötelező. C1.1.4 Tájékoztatás, nyilvánosság 11

12 A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.ujszechenyiterv.gov.hu) honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársával. Az előírt kommunikációs tevékenységek elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után. C Könyvvizsgálat Amennyiben a projektre vonatkozóan a megítélt támogatás összege meghaladja az 50 millió Ft-ot, a projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró elszámolás részeként szükséges benyújtani. A projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró elszámolás részeként szükséges benyújtani. C Horizontális elvekre vonatkozó előírások 1) Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése Az 1083/2006/EK rendelet a támogatások alapelveként határozza meg az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosítását. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében csak olyan projekt támogatható, amely teljesíti az alábbiakban előírt feltételeket, és ezzel hozzájárul az esélyegyenlőség és fenntartható fejlődés biztosításához. A pályázónak egyéb követelményként a pályázati adatlapon és/vagy a Pályázati Felhívásban megjelölt intézkedések közül maximum 6 db-t, az alább kötelezően vállalandó szempontként feltüntetetteken túl, ki kell választania, a kiválasztott intézkedéseket pedig a végrehajtás során teljesítenie, illetve megvalósítania szükséges. a) Esélyegyenlőség A választott intézkedések nem tartalmazhatnak jogszabály által kötelezően előírt tevékenységeket, a kötelező elemek teljesítése teljességi kritérium, ezeket a pályázó nyilatkozatok aláírásával igazolja. Az adatlapon megadott intézkedések, részletes és pontos bemutatása szükséges a részletes projekt dokumentációban (Megvalósíthatósági tanulmányban). Pontos feltételeket, az egyes intézkedések elfogadásának feltételeit az alábbiak tartalmazzák. Több esetben akkor is elfogadható az intézkedés, ha az már meglévő esélyegyenlőségi intézkedés. A pályázati adatlapon található táblázaton a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával 12

13 jelzi a pályázó, hogy milyen esélyegyenlőségi intézkedés esetében vállal többletteljesítményt. Több projektpartner, vagy társulási, konzorciumi pályázat esetén az egyes esélyegyenlőségi vállalások teljesítésének megosztása már a pályázat elkészítésekor tisztázandó, az adatok megadásakor azokat összesítetten kell megadni. Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a roma származás és a fogyaték olyan különleges személyes adat, amely csak az érintettek önkéntes és írásbeli, egyedi hozzájárulása alapján kerülhet rögzítésre. A hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha az megfelelő tájékoztatáson alapul. Ha roma vagy fogyatékos embert jelöl meg egy pályázat lehetséges munkavállalóként, képzendő személyként, akkor a személy projektbe való belépésétől kezdve rendelkeznie kell olyan dokumentummal, melyben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy őt roma vagy fogyatékos munkavállalóként, tanulóként stb. definiálják. A vállalt és szerződött esélyegyenlőségi intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik. Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó esélyegyenlőségi intézkedések az alábbiak: Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása Info-kommunikációs akadálymentesítés b) Fenntarthatóság A választott intézkedések nem tartalmazhatnak jogszabály által kötelezően előírt tevékenységeket, a kötelező elemek teljesítése teljességi kritérium, ezeket a pályázó nyilatkozatok aláírásával igazolja. A pályázati adatlapon található táblázatban a pályázat benyújtásakor érvényes érték, befejezéskor és a projekt fenntartás végén várható érték megadásával kell jeleznie a pályázónak vállalásait. A fenntarthatósági szempontok értékét az adatlapon a pályázó szervezetre (szervezetekre) vonatkozóan kell megadni, amely egyes esetekben a kedvezményezettől, projektgazdától eltérő lehet és/vagy tervezett fejlesztésre/beruházással érintett területre, intézményre. Egyes szempontok mértékegysége csak szöveges (IGEN/NEM) vállalást tesz lehetővé, azonban a szempontok többsége számszerűsíthető. Amennyiben a vállalást pénznemben kell megadni, a projekt befejezéskor és fenntartás végén tervezett értéket a pályázat benyújtásának évére diszkontált árakon kell megadni. Bármely szempont vállalásakor az a cél, hogy a pályázó valamilyen javulást érjen el. Ez a javulás az adott szempont jellegétől függően lehet növekedés (pl. megújuló energiafelhasználás arányának növelése), illetve csökkenés (pl. veszélyes hulladék arányának csökkentése). Bizonyos esetekben a már megvalósított szempontok szinten tartása is megfelelő. Ebben az esetben a projekt befejezéskor és fenntartás végén tervezett érték megadásakor legalább a jelenlegi helyzet fenntartását kell biztosítani. Visszalépés nem megengedett. A pályázati adatlapon található táblázatban a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával 13

14 jelzi a pályázó, hogy milyen esélyegyenlőségi intézkedés esetében vállal többletteljesítményt. A többletvállalást a pályázat benyújtásakor érvényes értéktől kell számítani. Egy környezeti fenntarthatósági szempont akkor tekinthető teljesítettnek, ha a pályázó a projekt befejezéséig megvalósítja a többletvállalást, és (ahol ez az adatlap alapján lehetséges) annak eredményét a projekt fenntartás időszakának végéig fenntartja. A vállalt és szerződött fenntarthatósági intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik. Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó fenntarthatósági intézkedések az alábbiak: Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának csökkentése C2. Alapvető elvárások a projekt szakmai tartalmával szemben A projekt kizárólag akkor támogatható, ha a pályázati kiírás célkitűzéseivel összhangban áll, annak megvalósítása érdekében felmerülő hozzáadott értéket képviselő tevékenységeket tartalmaz. A projekttevékenységeket úgy kell megtervezni, hogy azok minden esetben a projekt fő célkitűzéseinek megvalósítását, a tervezett eredmények elérését szolgálják. Az új építéseknél, az épületek terve szorosan alátámasztja az optimális működtetést, az ellátás költséghatékonyságát. A benyújtásra kerülő tervet az üzemeltetés, a mentőállomás belső működésének hatékonysága szempontjából részletesen indokolni kell! o Csak olyan új telepítés támogatható, amely logisztikailag biztosítja a körzetében lévő területek 15 percen elérésének növelését, a meglévő mentőállomások tehermentesítését. Új telepítésnek számít, ha olyan közigazgatási területen kerül kialakításra mentőállomás, ahol eddig még nem működött. A mentőállomások telepítési tervében foglalt új állomások tervezett működtetése és ez által a tehermentesülő mentőállomások hatékonyságának javulása az elsődleges indikátort (területi lefedettség, statikus elérés) együttesen kell, hogy teljesítsék. Minden új telepítési egység mellé a kockázati tervben szerepeltetni kell, hogy ha nem sikerül adott területen megvalósítani a fejlesztést, akkor hogyan alakul át a teljes telepítési terv. A telepítési terv minden verziójára (kockázati tartalékhelyként jelölt telepítésekkel bővített esetekre is) részletes tervet kell készíteni a projekt indikátorainak várható értékeiről, melyet a jelenlegi napló és menetlevél adatokból kell képezni. Megjegyzés: Új telepítések tervezésekor előfordulhat, hogy valamely telepítés nagyobb arányban biztosítja a lakosság elérését, a másik telepítés kevésbé. A telepítési csomag elemeit együttesen kell vizsgálni, és az általuk biztosított hatást együttesen kell modellezni. Bármely telepítési egység kivétele, vagy más egységgel történő helyettesítése megbontja a területi lefedettség modelljét, ezért elemek nem cserélhetőek a teljes telepítési csomag vizsgálata nélkül. A projektgazda az infrastruktúra fejlesztés hatására legyen képes a fajlagos működési költségei csökkentésére a fejlesztés alá vont terület vonatkozásában. A projektjavaslatban ki kell térni a megfelelő likviditást biztosító finanszírozási konstrukcióra. A teljes projektre vetített havi szintű finanszírozási tervet kell készíteni. 14

15 Kizárólag olyan infrastruktúra fejlesztések támogathatóak, amelyek sikere más projektektől, fejlesztéstől nem függ. Az eszközbeszerzésekre vonatkozó közbeszerzések kiírására csak azt követően kerülhet sor, amennyiben a projektgazda a fejlesztéssel érintett ingatlanok legalább 80%-a esetében (amennyiben releváns) jogerős építési engedéllyel vagy az engedélyezési tervdokumentáció illetékes építésügyi hatósághoz történő benyújtását igazoló dokumentummal rendelkezik. A megvalósíthatósági tanulmányban pontosan és részletesen (épületre illetve eszközre lebontva) be kell mutatni az ingatlanfejlesztések és az eszközbeszerzések egymáshoz való kapcsolódását, időbeli ütemezésüket. Csak olyan ingatlanon valósulhat meg fejlesztés: o amely kizárólagos állami tulajdonban és a projektgazda vagyonkezelésében van és az nem adta bérbe, használatba harmadik személynek. A fejlesztések csak az OMSZ használatában lévő ingatlanokra vonatkozhatnak. o amely vonatkozásában (amennyiben releváns) a Projektgazda benyújtja az építési-műszaki engedélyezési dokumentációjának jogerős építési engedélyét, vagy az engedélyezési tervdokumentáció illetékes építésügyi hatósághoz történő benyújtását igazoló dokumentumot. (A támogatási szerződés megkötésének feltétele a jogerős építési engedély megléte.) Amennyiben a projekt keretében ingatlancserére, értékesítésre kerül sor úgy az ebből származó esetleges bevételt a projektgazda köteles a projekt eredményeinek fenntartására fordítani. C3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban C.3.1. Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások: A projekt sikeres megvalósításának biztosítása érdekében legalább az alábbi menedzsment tagok alkalmazását biztosítani kell: Szerep A projektben eltöltött minimális munkaidő Tapasztalat Végzettség 1 fő Projektmenedzser (kormánytisztviselői/köztisztvise lői/ közalkalmazotti jogviszony keretében) 40 óra/hét Legalább 3 év menedzsment szakmai tapasztalat, valamint legalább három év uniós forrásból megvalósuló programokkal összefüggő tapasztalat Felsőfokú végzettség 1 fő Pénzügyi vezető (kormánytisztviselői/köztisztvise lői/ közalkalmazotti jogviszony keretében) 20 óra/hét Minimum 1 uniós társfinanszírozás keretében megvalósult projekt kapcsán szerzett pénzügyi tapasztalat, vagy ÚMFT projektekkel összefüggő elszámolás-technikai jártasság. Felsőfokú, pénzügyi, számviteli, közgazdasági végzettség 1 fő Szakmai vezető (kormánytisztviselői/köztisztvise lői/ közalkalmazotti jogviszony keretében) 20 óra/hét Legalább 5 év a mentés területén szerzett szakmai tapasztalat, valamint az uniós fejlesztések tervezésében való legalább 1 éves tapasztalat Orvosi végzettség, oxyológia (vagy azzal egyenértékű) szakképesítés 1 fő Koordinációs vezető 20 óra/hét A Projektgazda Felsőfokú 15

16 (kormánytisztviselői/köztisztvise lői/ közalkalmazotti jogviszony keretében) szervezetében eltöltött legalább 5 év munkatapasztalat, valamint az uniós fejlesztések tervezésében való legalább 3 éves tapasztalat végzettség, előny az egészségügyi szakmenedzseri képesítés 1 fő Projektasszisztens (kormánytisztviselői/köztisztvise lői/ közalkalmazotti jogviszony keretében) 40 óra/hét Legalább egy év munkatapasztalat Felsőfokú végzettség Megjegyzések: A projekt egyes részelemeinek sikeres lebonyolítás érdekében megfelelő indoklás és alátámasztás esetén lehetőség van alprojektvezetők foglalkoztatására (ebben az esetben minimális elvárás a felsőfokú végzettség és legalább három éves releváns tapasztalat) A Projektgazda által megvalósított TIOP, TÁMOP és egyéb uniós társfinanszírozású fejlesztések összhangjának és megfelelő koordinációjának biztosítása érdekében kötelező 1 fő, vezető beosztásban lévő Koordinációs vezető alkalmazása. A Koordinációs vezető személyét a szaktárcának és a Támogatónak is jóvá kell hagynia. A szakmai vezető és a koordinációs vezető pozícióját betöltheti egy személy, ebben az esetben a heti munkaidőnek minimum 32 órának kell lennie. A projekt érdekében kialakításra kerülő projektmenedzsmentet be kell illeszteni a Projektgazda által a TIOP Mentésirányítási rendszer fejlesztése című konstrukció keretében létrehozott önálló szervezeti egységet képező projektiroda keretébe, az ott irányadó szabályokat itt is érvényesíteni kell, figyelemmel a mentőorvosi tevékenység gyakorlására vonatkozó speciális szabályokra. A Megvalósíthatósági Tanulmányban illeszkedve a fentebb előírtakhoz részletesen szöveges leírással és szervezeti ábrával, kapcsolati hálóval be kell mutatni a projekt(ek) résztvevőit (név és /vagy pozíció szerint), feladataikat, hatáskörüket és felelősségüket, az alá-fölérendeltségi viszonyokat, az információáramlás útját és módját, a döntéshozatal módját, a jelentési kötelezettségeket és a pénzügyi kötelezettségvállalás rendjét. C.3.2. Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások: A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.), továbbá a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szakaszaiban foglaltak szerint köteles eljárni. A közösségi értékhatárokat el nem érő értékű, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárás során a 4/2011. (I. 28.) kormányrendelet 39. -át, a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő, vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás esetében a 4/2011. (I. 28.) kormányrendelet át kell alkalmazni. A közbeszerzési eljárások szabályos lefolytatásáért kizárólag a Kedvezményezett, mint ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely, közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére, vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség is kizárólag a Kedvezményezettet terheli. 16

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA - Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP 3.2.12-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése c. Kiemelt

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása c. konstrukció Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1 Tartalom A.

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása c. Kiemelt Projekt Felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések Rugalmas munkahelyek c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.4.5-12/7

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-egészségügy) Rendszer Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TIOP-1.1.1-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészséges táplálkozás elterjesztése a közétkeztetésben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészséges táplálkozás elterjesztése a közétkeztetésben KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészséges táplálkozás elterjesztése a közétkeztetésben c. kiemelt projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2.B-14/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben