Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből."

Átírás

1 Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium a TÁMOP /B - 08/2 jelű pályázaton való részvételének önkormányzati támogatásáról 429/2009. (XII. 17.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium részére a TÁMOP-3.2.9/B-08/2 jelzésű, Audiovizuális emlékgyűjtés című pályázaton való részvételéhez a pályázati adatlap részét képező nyilatkozatát kiadja. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: december 17. K.m.f. Dr. Fodor Tamás polgármester Dr. Dobos József jegyző

2 A 429/2009. (XII. 17.) Kgy. határozat melléklete Nyilatkozatok a TÁMOP 3.2.9/B 08 pályázathoz Audiovizuális emlékgyűjtés Lehetséges válaszok: Igen/Nem/Nem releváns 1. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezetnek a pályázat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozása, adók módjára behajtható köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása az állam vagy az önkormányzat felé, ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is, nem áll fenn. 2. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezetnek a pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik az általam képviselt szervezet ellen csőd, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, továbbá amennyiben csőd, végelszámolási vagy felszámolási eljárás indul a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét azonnal bejelentjük. 3. Tudomásul veszem, hogy nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akivel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette. 4. A pályázat kedvező elbírálása esetén hozzájárulok, hogy a pályázatban foglaltak megvalósításának szakszerűségét, valamint a támogatás rendeltetésszerű felhasználását az arra feljogosított szervek ellenőrizzék. 5. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére az általam képviselt szervezet nem kötelezett. 6. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a pályázat postára adását megelőzően a tevékenység megvalósítását nem kezdte meg. 7. Kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.

3 8. Hozzájárulok ahhoz, hogy támogatás esetén a támogatás nyújtója a nyertes pályázó nevét, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a támogatott program megvalósítási helyét a 14/2004. (VIII. 13.) TNM GKM FMM FVM PM együttes rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra hozza. 9. Tudomásul veszem, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig az általam képviselt szervezetet támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatás folyósítása az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92.. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon visszatartásra kerül. 10. Hozzájárulok ahhoz, hogy a köztartozások az Áht. 13/A.. (4) bekezdésében és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92.. (4) bekezdésében foglaltak szerinti figyelemmel kísérése céljából az általam képviselt szervezet adószámát vagy adóazonosító jelét a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez. 11. Hozzájárulok, hogy a Magyar Államkincstár az általa mindenkor működtetett monitoring rendszerhez a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek számára hozzáférési lehetőséget biztosíthasson. 12. Hozzájárulok ahhoz, hogy az APEH, a VPOP és szervei a módosított 217/1998 (XII. 30.) Korm. rendelet 92. (4) bekezdése alapján a pályázat befogadását követően az általam képviselt szervezet adótartozásra vonatkozó adatait az Egységes Monitoring Információs Rendszernek (EMIR) közvetlenül továbbítsák, így a közreműködő szervezet és a támogató tudomására hozzák. 13. A felajánlani kívánt biztosíték: - bankgarancia - ingatlan - ingóság - készfizető kezesség - garanciabiztosíték által kiállított kezesség - biztosíték nyújtására nem vagyok kötelezett x

4 14. Tudomásom van arról, hogy elnyert támogatás esetén a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségei nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése, illetve a szerződéstől való elállás miatt visszavont támogatás a jegybanki alapkamat kétszeres mértékével, de legalább 20% kal növelt összegét az általam képviselt szervezet visszafizeti / a megfizetésére irányuló követelés érvényesítése a biztosíték beváltása és azonnali beszedési megbízás alapján történik. 15. Hozzájárulok a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez. 16. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik. 17. Tudomásul veszem, hogy legfeljebb 5 évre kizárható az általam képviselt szervezet az adott célelőirányzat támogatási rendszeréből, ha az alábbiakban meghatározott feltételekből legalább egy bekövetkezik: 1 a szerződésben rögzített kötelezettség, illetve részkötelezettség teljesítése a szerződésben foglalt határidőre egyáltalán nem, vagy csak részben valósul meg, 2 az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg, 3 bejelentési kötelezettségének haladéktalanul nem tesz eleget, 4 nem tesz eleget a projekttel kapcsolatos beszámolási, jelentéstételi kötelezettségének, 5 nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek a projekt szabályszerű megvalósítását nem tudják ellenőrizni, 6 a pályázattal, illetve a projekttel kapcsolatban valótlan, hamis adatot szolgáltatott, 7 a szabálytalanul felhasznált összeget a támogatási szerződésben meghatározott határidőben nem, vagy nem teljes mértékben fizette vissza, és a támogató követelését a rendelkezésre álló biztosítékokból vagy más módon nem tudta behajtani, 8 a támogatást nyújtó vagy annak nevében eljáró szervezet a kedvezményezettnek felróható okból állt el a támogatási szerződéstől. 18. Kijelentem, hogy a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót megismertem, az abban foglalt feltételeket, kikötéseket és korlátozásokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Kijelentem, hogy a támogatást kizárólag a pályázat céljának megfelelően használom fel. Az adott támogatás Pályázati Útmutatójában, a 217/1998. (XII. 30) Korm. rendeletben foglaltakat tudomásul vette. Amennyiben a szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (OKM TI), mint közreműködő szervezetet haladéktalanul értesítem. 19. Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam képviselt szervezet adatait a Támogató nyilvántartsa és kezelje. 20. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet jogi formája megfelel az útmutató B. Pályázók köre pontjában meghatározottaknak.

5 21.* A Pályázó nem alanya az ÁFÁ nak. Az elszámolásnál az ÁFA val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 22. A Pályázó alanya az ÁFA nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA ra vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. 23. A Pályázó alanya az ÁFA nak, de a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem élhet az ÁFAra vonatkozó adólevonási jogával. A Pályázó vállalja, hogy a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülöníti és az ezekhez kapcsolódó ÁFA ra vonatkozó adólevonási jogával nem él, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül. Az elszámolásnál az ÁFA val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 24. Az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. ban megfogalmazott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. 25. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet nem szolgáltatott a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot a pályázat benyújtásakor. 26. Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben nem állnak fenn. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a pályázat benyújtását követően merül fel, vagy a törvény bármely rendelkezését megsértem, a pályázatot a pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesülhet. Kijelentem továbbá, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem Knyt. rendelkezéseinek az érintettséggel kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében. 27. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata nincs érvényben. 28. Nyilatkozom, hogy jelen projekt tartalma a pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal összhangban van. 29. Vállalom, hogy a Projekt adatlap 7. pontjában szereplő tervezett számokat, mint a jövőre vonatkozó kötelezettségvállalás követelményeit teljesítem. 30. Tudomásul veszem, hogy a projekt fenntartási időszakában a pályázat kiírói felé monitoring adatszolgáltatási kötelezettségem áll fenn. 31. Kijelentem, hogy a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítása, valamint a fejlesztés eredményének fenntartása során az esélyegyenlőség előmozdításával kapcsolatos jogszabályi előírásokat betartom és alávetem magam az ezzel kapcsolatos esetleges ellenőrzéseknek. 32. Kijelentem, hogy a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítása, valamint a fejlesztés eredményeinek fenntartása során a környezetvédelmi jogszabályi előírásokat betartom és alávetem magam az ezzel kapcsolatos esetleges ellenőrzéseknek.

6 33. Nyilatkozom, hogy a pályázat az ESZA ERFA Elszámolható költségek általános útmutatóknak, valamint a pályázatra vonatkozó költségvetési specifikációnak megfelelően csak elszámolható költségeket tartalmaz, a költségvetés a belső arányokra vonatkozó előírásoknak megfelel. 34. Kijelentem, hogy a pályázatban tervezett tevékenységek között kizárólag támogatható tevékenységek szerepelnek 35. Nyilatkozom, hogy a támogatás elnyerése esetén vállalom a pályázati útmutatóban előírt kötelező (a TAMOP 3.2.9A konstrukció keretében szervezett) képzésen és konzultáción való részvételt sorra vonatkozóan az adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozatra adható válasz! Sopron, december 19. Dr. Fodor Tamás polgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft)

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft) PÁLYÁZATI ADATLAP Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére című pályázati felhíváshoz 1. VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS ADATAI (Cégkivonatban, vállalkozói igazolványban,

Részletesebben

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet)

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet) PROJEKT ADATLAP a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében a Kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása címmel meghirdetett Pályázati Felhíváshoz

Részletesebben

ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ

ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) Új Széchenyi Terv Zöld

Részletesebben

A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK)

A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) Zöld Beruházási Program Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram és

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati formanyomtatvány mellékletei (beadáskor ezeket a mellékleteket kitöltve be kell adni

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) amely létrejött, egyrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Címe/Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35. Adószám: Bankszámla

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. 1 1. Előzmények a pályázat célja A pályázatkiírás célja energiamegtakarítást

Részletesebben

1. melléklet KÉRELEM A nyári diákmunka elősegítése program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez

1. melléklet KÉRELEM A nyári diákmunka elősegítése program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez melléklet KÉRELEM A nyári diákmunka elősegítése program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez I. A kérelmező adatai (ha a munkaadó szervezet) Neve: Nagyalásony község Önkormányzata Címe

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pályázati kiírás. nyílt közoktatási pályázatot hirdet

Pályázati kiírás. nyílt közoktatási pályázatot hirdet Pályázati kiírás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztálya a Balassi Intézet közreműködésével nyílt közoktatási pályázatot hirdet magyarországi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz GOP

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Alapkezelő Igazgatósága 1052 Budapest, Szervita tér 8. INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT Tájékoztató füzet Budapest, 2002 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kutatóintézetek és kutatást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kor-Társ Idősügyi Program 2011. Idősklubok, nyugdíjasklubok, kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására A pályázat kódja: KOR-TARS-11 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben