Érzelmek viharában Neuromarketing. Az érzelmek viharában. Mert az em ber mégiscsak egy ér - ző állat Előadó: György Péter (ELTE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Érzelmek viharában Neuromarketing. Az érzelmek viharában. Mert az em ber mégiscsak egy ér - ző állat Előadó: György Péter (ELTE) 10.50 11."

Átírás

1 Megnyitó Megnyitó Karas Monika (NMHH) Egy lépéssel a piac előtt. Miért jelent versenyelőnyt, ha valaki jól méri fel a fejlődés irányát, és rendre a többiek előtt tud lépni? Miért fontos változtatni, új ötleteket felvetni? Mi kell ahhoz, hogy változtatni tudjunk? Hogyan találjunk fel dolgokat? Előadó: Drew Banks (Prezi.com) Nem kell elmenni a falig! Változtass, mielőtt muszáj lenne. Hogyan találjuk meg azt az optimális pillanatot, amikor egy bevett gyakorla - ton már változtatni érdemes? És ha megtaláljuk, szembe tudunk-e nézni a változtatás veszélyeivel, kihívása i val; meg tudjuk-e válaszolni az új kérdéseket? A digitális gaz da ság közlegelő dilemmája: a technikai fejlődés, az automatizáció fokozza a hatékonyságot és biztosítja a növekedést, ugyanakkor kiváltja sok ember munkáját, aki átmenetileg elveszíti a vásárlóerejét. Milyen megoldásokat kínálhat egy új struk túrájú piacgazdaság? Hol van/lesz benne a gép és az ember helye? Előadó: Köves Alexandra (ökológiai közgazdász, Corvinus) IoT + m2m = a XXI. század ipari forradalma. Távközlési kihívások, digitális válaszok. Előadó: Király István (Vodafone) A 10 legfontosabb fogyasztói trend. 1. Streaming a jövő 2. Segítőkész otthonok 3. Elme-megosztás 4. Intelligens vásárlók 5. Megosztásala pú gazda ság 6. Digitális tárca 7. Magáninformációk védelme 8. Hosszabb élet 9. Házi robotok 10. A gye rekek mindent összekötnek. Előadó: Jakab Roland (Ericsson) Hogyan legyünk sikeresek a digitális gazdaságban? ok a sharing economytól az e-commerce-ig (Startup, Crossmedia, IoT vállalatok kritikus sikertényezői) Előadó: Sirous Kavehercy (Hollandia) A jelenlegi jogszabályi viták hatása az e-kereskedelmi üzleti modellekre Előadó: Chris Sherwood (Allegro Group) Szupergyors internet: stratégiai célok és konkrét lépések a digitális infrastruktúra fejlesztésében. NIS, GINOP-pályázatok, közműadó felülvizsgálata, építési szabályozás enyhítése kormányzati big picture. Előadó: Solymár Károly (NFM) Versenyben a világgal. Milyen lehetőségei vannak a magyar vállalatoknak itthon és külföldön? Hol vagyunk a nemzetközi mezőnyben? Ho gyan válhat ná nak a magyar cégek versenyképesebbé? Előadó: László Csaba (KPMG) A változás szépsége: friss hajtások a korhadó fán. Mit jelentenek a digitális kihívások egy hagyományos piaci szereplő számára? A tech nológia na gyon gyorsan fejlődik, a konzervatív, változtatni nem hajlandó cégek pillanatok alatt elveszíthetik ver senyképességüket. A ha zai internet életében a kez de tektől jelen lévő szakemberek beszélgetnek a változásról és a megújulási képességről. Király István (Vodafone), Pohly Ferenc, Vahl Tamás (IBM), Vértes János (Adverticum), Veszelovszki Zsolt, Uj Péter (444.hu) A programelőzetes a szeptember 16-i állapotot tükrözi, de folyamatosan fejlődik. Kérjük, kísérje figyelemmel a weblapon! A konferencia szervezői a program változtatásának jogát fenntartják! A terem B terem C terem D terem E terem Pénz-Paripa fegyver Az országos szélessávú internet-hozzáférés lehetőségei és anyagi feltételeinek biztosítása Állami szerepvállalás az átalakuló világban Digitális nagyfeszültség Az átalakuló reklámpiac Változó szerepek és üzleti modellek Érzelmek viharában Neuromarketing Elmosódó határok Berényi Konrád Kiskereskedelem és a digitalizáció Startup Comedy Amerikába kéne menni? Egységes digitális piac: mit hoz a Digital Single Market a magyar gaz - da ság és a hazai cégek szá má ra? Előadó: Horváth Szabolcs (EU Bizottság) A központi kormányzati info - kom mu nikációs szolgáltatói mo - dell elő nyei és kihívásai Előadó: Szabó Zoltán Attila (NISZ) Új időszámítás kezdődik. A reklámi par - ban olyan változások mennek vég be, amelyekre korábban nem volt pél da. Ez - zel az új időszámítással kap cso latban egy összefoglaló előadást tart az MRSz elnöke, amelyben érinte né a gazdaság - ra és a szektorra gya ko rolt hatást is. Előadó: Urbán Zsolt (MRSz) Változó idők, változó szerepek. Új, cél - alapú együttműködések a rek lám pi a con Előadó: Gulyás János (MeC Global) Az érzelmek viharában. Mert az em ber mégiscsak egy ér - ző állat Előadó: György Péter (ELTE) Az aktivizálható ember. Mivel lehet az embert leginkább ak ti vi zálni? Félelem, szeretet, sze - re tet meg vonás, bizalom Előadó: Bánhidi Brigitta Mit ér a kamionos GPS nélkül avagy merre megy az e-ke res ke - delem? Rö vi debb értékesítési lánc, köz vet le nebb kap cso lat a vá sár - lókkal. Előadó: Kis Ervin Egon Merre fut(hat) a szekér? Aki ma lép, holnap pi hen. Aki ma pihen, holnap csak remél. Az e-ke res ke de lem nagy a rányú piac nye ré sé nek okai. Előadó: Kis Gergely (enet) Mit kíván a magyar startup? Menni vagy maradni? Tanácsok kül piaci stra té giák meg va ló sí tá sá - ra. Előadó: Turcsán Tamás (The Connect East inkubátor) 1/6

2 Önkormányzati ASP: költség ha té - kony megoldás a közigazgatás di gi ta - li zálására. Előadó: Rupp Zoltán (NISZ) Összenő, ami összetartozik. Kor - mány zati hálózatok in teg rá ciója Előadó: Bancsics Ferenc (BM) Kormányzati adatközpontok és e-köz igazgatás Előadó: Ádám Csongor (NISZ) A GINOP IKT-pályázatai: milyen stra - tégia és prioritások mentén, mi lyen lo - gika szerint, milyen ked vez mé nye zetti kör, mire pá lyáz hat? Előadó: Kelemen Csaba (NFM) Szupergyors Internet Projekt (SzIP): mi kell ahhoz, hogy 2018-ra min den ház tartás elérhesse a leg a lább 30 Mbps sáv szé les sé get? Előadó: Debreceni Győző (NFM) Csak a pálma nő a teher alatt A szélessáv-fejlesztés jogi kör nye ze - tének felülvizsgálata: építési en ge dély - e zés egyszerűsítése, köz mű adó alóli mentesség biztosítása. Előadó: Pócza András (NFM) Az innováció a gazdaság hajtó e - reje. Az EU felismerte, hogy le maradt az in novációs versenyben az ame ri - kai és ázsi ai ver seny tár sak hoz ké - pest; ki nyíl nak a pénz csa pok, az in - no vatív kkv-k nak ér de mes lesz pá - lyáz ni. Előadó: Essősy Zsombor (MAPI Magyar Fejlesztési Iroda) Internetkon. Hol tart az internetről szó ló konzultáció, hányan vettek részt, milyen válaszok születtek, mi - lyen kormányzati intézkedések vár ha - tók? Előadó: Deutsch Tamás Ingyen WiFi az egész or szág ban. Mik az első év tapasztalatai a UPC Wi_Free szolgáltatásánál? Előadó: Kozma Zsolt (UPC) Lemaradsz ha kimaradsz? Miképpen vehetnék részt a digi tá lis Magyarország építésében az al ter na - tív internetszolgáltatók? Előadó: Zelena Gergely (AccesPoint) Alternatív Internet (Wi-Fi) há ló za - tok telepítése szolgáltatás vagy ajándék? Szabályozási kér dé sek a Wi-Fi technológia kap csán. Előadó: Bartolits István (NMHH) Hirdetői szempontok Előadó: Kecskeméti Attila (Magyar termék Nonprofit Kft.) Bezárul a kör? Újraosztjuk a szere pe ket. Hogyan lehet sikeresen al kal maz kod ni az új keretekhez és jog sze rű en túl élni? Előadó: Balogh László (Ingatlan.com) Digitális hirdetési piac: nyertes vagy vesztes? Milyen tényezők be folyásol ják a piac kilátásait, mik a leg főbb ve szé - lyek és lehetőségek? Előadó: Erős Attila (Maksz/Fastbridge) Változik az üzlet Előadó: Mező László (MediaCom) Hogyan változhat az üzlet és a stra té - gia az új reklámtörvények élet be lé pé - sé vel? Baráth Péter (Vodafone), Gulyás János (MecGlobal), Kecskeméti Attila (Magyar termék Nonprofit Kft.), Kovács Zoltán (DentsuAegis), Németh Béla (Initiative), Novák Péter (IAB), Steff József (CM Sales), Vidus Gabriella (RTL Klub) Vezeti: Kálmán Olga (ATV) Szeretjük az online hirdetési esz kö - zö ket. De szerethetnénk jobban is! Hir - de tői el várások az online hir de té sek kel szemben. Györke Ádám (Nestlé), Németh Norbert (Tchibo), Frei Andrea (Erste bank) Beszélgetés vezeti: Szervezés alatt HTML5 vs. Flash. Miért is olyan fon - tos ez a kérdés? Előadó: Szutor Ferenc (Adverticum) Bannerek a Flash halála után. JPG vagy HTML5 banner a nyerő? Le mér tük, melyik vi szi át ha té ko nyab ban az üze ne - tedet, és mit ve szít, aki a Flash-t hasz nál - ja to vább ra is. Előadó: Fodor László (Hasznaltauto.hu) A banner: szívás. De milyen más le he - tő sé geik vannak az ügynöksé gek nek? A Prog ram matic Buying hi he tet len nyo - mást gyakorol a mé di á ra, hogy automa - ti zálja és ezzel egy ütt csök kentse is az ára it. A kö zös ségi mé dia változó algorit - mu sai ki szá mít ha tat la nok, a tar ta lom - mar ke ting na gyon erő for rás igényes. A si ke res stra tégia oko san kom bi nál ja eze ket az esz közöket. Előadó: George Nimeh (Kurier Ausztria) Ismerd meg a fogyasztódat! Az ér té - ke sí té si lánc átalakulása miatt köz vet le - nebb kap cso lat ba kerülnek a gyártók a fogyasztókkal. Előadó: Ihász Ingrid (MEC) A döntés, és ami a hátterében meg hú zódik. Előadó: Pál Ferenc atya Előbb az érzelmekre kell hatni. Előadó: Varga Renáta (Dentsuaegis) Valakit mindig követnünk kell. Véleményvezérek, pionírok, trend - set te rek. Előadó: Uj Péter (444.hu) Minden az agyban dől el! A ne u ro mar ke ting alapjai. Elmélet és mód sze rek. Előadó: Bernd Weber (Németország) Neuromarketing a gyakorlatban. Brand és érzelem (döntések az agyban) Előadó: Heather Andrew (Nagy-Britannia) Hogyan készítsünk márkás ví - rus tar tal mat a neurotudomány se gít sé gé vel? Előadó: Pranav Yadav (USA) Tudatalatti csábítás: A kreativi tás rejtett ereje a reklámban Hogyan épít valójában márkát a reklám Hogyan hat ránk tudat alatt Hogyan lehet mérni a kre a tivi - tás rejtett erejét Előadó: Robert Heath (Nagy-Britannia) Az előfeszítés (priming) tu do - má nya. Az észlelési küszöb alatt és felett. A priming szerepe és hasz nálatának korlátai. Előadó: Sas István Óicázilaicozs avagy hogyan hatnak a di gitális bennszülöttek a digitális be ván dor lókra? Előadó: Sós Péter János Hogyan hassunk a Z generációs fo gyasz tókra? Miben má - sok és miért nem mű ködik a tradicionális vonal és csa tor nák? Life - style és érzelmek vs sales kom - munikáció. 2 step flow theory (be - fo lyá solás és autoritás a Z gene - rá ci ó ban). Előadó: Varga Gábor (Café) bemutató és előadás bemutató előadás Mit adott a digitalizáció az eladónak és a vá - sár lónak? Mennyivel ér többet az online vá - sárlói ko sár? Vajon mi ért? Előadó: Orosz András (Tesco) Hogyan segíti az Európai Bizottság az e-ke - res kedelem terjedését? Előadó: Nagy-Rothengass Márta (Európai Bizottság) A szatócsbolttól a nemzetközi piacig. Milyen jelek mutatják, hogy kinőttük a pi a cun - kat? Mit lehet tanulni a határtalan gon dol ko - dók tól? (Aliexpress, Amazon, stb.) Ho gyan fog junk neki a nemzetközi pi ac é pítésnek, mi - lyen stratégiát kö ves sünk? Előadó: Valner Szabolcs (Digital Factory) Most léptünk piacra. Új webshopok. Jókai Tímea (Flash kutyapékség) Matócza Szabina (Hadawebshop.hu) Várj reám, s én megjövök, hogyha vársz na - gyon. Ne néze tétlenül, míg a digitális forra da - lom kihagy a mindent behálózó digitális gaz da - ságából. A javasolt első lépések. Előadó: Falus Tamás (TNS-Hoffmann) Multik a neten. Hogyan használják az online ér té ke sítési csatornát a nagy ke res ke delmi cé - gek? Kabarcz Balázs (Decathlon), majd Varga-Hering Zsuzsanna (Mall.hu) Az online termékfejlesztés kihagy ha tat lan lép cső fo kai a kulturális megalapozottságtól a tech no ló giai kihívásokig. Előadó: Atom Richárd (ACG) Vásárlás mobilon, desktopon. Mire ér de mes fi gyelni, ha egyikre vagy másikra optima li záljuk üz letünket? Reszponzív e-bol tok? Előadó: Deák András (Libri-Shopline) Közvetlen kapcsolat a vásárlóval. Ho gyan rö vi dült le az értékesítési értéklánc? Előadók: Orosz András (Tesco), Zájer Attila (TV2 Csoport) Kütyün a vásár. Ha már úgyis az interne ten vá - sárolunk, vajon használjuk-e erre mo bil esz kö - zeinket? Kik, mit és milyen eset ben vá sá rol nak okostelefonon vagy tab leten ke resz tül? Mik a kü tyüs vásárlás elő nyei, és mik a kor lá tai? Desktop vs. small screen. Webes felület vs. applikáció. Előadó: Kurucz Imre (NRC) Online sikerből offline üzlet: az intimitás nem megy ki a divatból. A viszony.hu ezen a na pon megjelenő könyvének be mu ta tója. Előadó: Weiler Péter Gondolatok az online vásárlási folyamat jobb megértésére. Előadó: Starcz Ákos (Libri/Shopline) Elképesztő! Hogyan lesz kép a ter mék ből? Az online boltok egyik legnagyobb ki hí vása, hogy mi ként lesz kép a ter mé kek ről. FMCGben, ahol na ponta jönnek az új ter mékek, és szűn nek meg. Hogyan le gye nek jogtiszta, jó mi nő ségű képek a webshopjainkban? Ki ho - gyan sze rez képeket új ter mékek kapcsán, mi éri meg, honnan le het ven ni, mennyiért stb. Egy kép monda nom sem kell, hogy nagy mér - ték ben be fo lyá solja egy termék eladha tó sá gát, úgy hogy nagyon nem mindegy, mi van a fe hér hát té ren. Előadó: Kurucz Péter (BranBank) Az innováció tartja mozgásban a gaz daságot. Előadó: Martin Richardson (USA Jefferson Science Fellow Office of European Union and Regional Affairs) Átkelés a halál völgyén be ve - ze tés az Egyesült Államok inno vá ci - ós ökoszisztémájába Előadó: Raffi V. Balian (az Amerikai Nagy kö vet ség /Bu da pest/ tu do má nyos és tech no ló giai at ta séja, Amerikai Egyesült Államok) Befektetői szempontok a Szi lí ci - um Völgy ből. Előadó: Armando Castro (Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP) Egy startup ötlet életútja. Mivel le - het fel kelteni a befektetők fi gyel - mét? Milyen szem pontoknak kell meg felelni? Min bu kik el sok startup a befektetési fázist kö ve tően? Mik a lehetséges exitek? Előadó: Varga Zoltán (Central Médiacsoport) Semmit sem ér az ötleted, ha nem tudsz stratégiát építeni. A tő ke be - vo nás tól a nö ve kedési és kommuni - ká ciós stra tégián az exit stratégiáig. Előadó: Horváth László (Active Media, Traction Tribe) A vízumcsapda: visszafordítottak a si ker kapujából, mégis meg ol dot tam. Előadó: Tolnai Ákos (Ability Matrix, Supportify.io) Meg tudja mondani, mennyit ér a start upom/innovatív kkv-m? Előadó: Ilyés Márton (RoadRun-R) Második esély? A bukás tanulsága. Egy céget, amit az alapítók éve - ken át épített, nem könnyű elengedni, de egy olyan rizikós iparágban, mind a szoftver-startup cégeké, igen sokszor megesik. Ha egy port - fó lióban tízből egy cég igazán sike - res tud lenni, akkor az önmagában megtermelheti az elvárt hozamot. A Brickflow abba a kilencbe tartozik. Felvállaljuk. Előadó: Langmár Péter A kudarc befektetés Előadó: Varga-Tarr Sándor (DBH) 2/6

3 Egyszerűen az ÁSZF-ről A jó ÁSZF védi a szolgáltatót, de a fo gyasztót is, miközben fi gye - lem be ve szi a piaci moz gások tör vény sze rű sé geit. Az ÁSZF nél - kül nem megy, de ke zel he tőb bé kellene tenni! Előadó: Karl Károly (NMHH) Lesz nekem frekvenciám hoz - zá! A szabad, engedélyes és a nem kiosztott WiFi frekvenciák hely zete és jö vő ké pe Előadó: Vári Péter (NMHH) A digitális infrastruktúra üzleti mo dell jei. Hogyan alakult át az in ternet-hoz záférés szolgáltatás pi aca? Előadó: Angeli János (BiX) BIX és adatkicserélés bővítése Ma gyar or szágon Előadó: Bálint Zoltán (Giganet) Mire érdemes figyelni a wan há - ló zat ter ve zésénél? Mekkora sáv szélesség kell va lójában? A vé konykliens hogyan befolyásolja a sávszélesség igényt? A meg nö - ve kedett sávszélesség gyógy ír-e a rosszul megírt szoft ve rek re? Előadó: Bedő Erik (Sciamus) Mobil vs. vezetékes hozzá fé - rés. Ki milyen platformon interne - tezik 5 vagy 10 év múlva? Be - szél getés az internet-hozzáférés jö vő jé ről. Bálint Zoltán (Giganet), Dárdai Mária (UPC), Kis Gergely (enet), Kövesi Gabriella (Magyar Telekom), Zelena Gergely (AccesPoint) Mit tanulhatunk a zeneipar drámai átalakulásából? A zeneipari tartalomterjesztés már nem a ki a - dók kezében van. De ki adja a na gyobb értéket: a zenész, a ki a - dó, vagy a terjesztő? És mi lesz a videókkal? Mindent elsöpör az OTT-forradalom? Előadó: Horváth László (USA) Tényleg azt hiszed, hogy min - dent tudsz a streamingről? Előadó: Schneider Henrik (Connect Media) ok Üzlet és média viszonya. A telje sít ményt egy re inkább az ér té ke sí tés sel mérik, nem a mé dia mu ta tók kal. Előadó: Bacsa Gábor (Isobar) Az értékesítési lánc átalakulása a di gitali - zá ció hatására. Brand Mar keting Sales marketing and per for mance Előadó: Rogier Croes (Hollandia) Válaszok a digitális stratégia ki hí vá sa i ra. Előadó: Darázs Attila (Addict Interactive) Onlinemarketing különbségek: FMCG vs. Telco. Eltérő kihívások, el té rő meg ol dások Előadó: Carra Anita (UPC) A márkaépítés is performance-ba megy át. De mik a mé rő szá mok, ho gyan mérhető a tel je sít mény? Előadó: Gandera Balázs (Intren) Tartalmi tömlőket a PPC silóba! A search divíziók köszönik szépen, egy ma - guk is üzemképesek, de van az a pont, ami - kor 1) a tartalomfejlesztés fe lől, 2) a köz gon - dol kodás felől érkező inputok meglétére ügy féloldali igény je lentkezik. Előadó: Kun Miklós (MediaCoM) : egy hagyo má nyos csa - tor na okosítása. Előadó: Stefanek László (Team Red) A mesterséges intelligencia forradalma. Segítség, az algoritmusok elveszik a mun - kán kat! Vagy mégsem? Gondolatok a mes - terséges intelligencia marketingre gya korolt ha tásairól. Előadó: Nagy Tamás (PhD) Az alkalmazkodóképesség tesztje. Mi lyen üzleti modellekkel és/vagy ki e gé szí tő szolgáltatásokkal válaszolhat a hagyo mányos média a digitális kihívásokra? Előadó: Lengyel András (RAS) Mit gondolnak a hirdetők a bran d ing ről, a performance-ról és az in ter ak ti vi tásról? Eset tanulmányok 1. Balogh Gergely (Budapest Bank) 2. Juhász Péter Tibor (Magyar Te le kom) Egy igazi retail kampány. Tö meg mé dia performance e-commers Előadók: Tóth Orsolya (IMG), Németh Károly (Spar) Online videók a performance-ala pú stra - té giák ban. Előadó: Jobbágy Tamás (MEC) Dinamikus prospecting. Visel ke dés a la pú hirdetés és kereskedés ki szol gá lás a mé dia - fogyasztás és a geo tar ge tálás se gít sé gé vel. Előadó: Csingár Zoltán (Crimtan) Mobilok szerepe a performance ala pú kam pányokban Előadó: Sólyom Balázs (Invitel) Beszélgetés Neuromarketing hackelés. Ho gyan csi nál junk neuromarke tin g - et, ha se la bo ra tó riumunk, se meg - fe le lő vég zett sé günk nincs hoz zá avagy neuro mar keting ho zott anyag ból. Előadó: Havasi Zoltán (Isobar) Nestlé esettanulmány Előadó: Szeles Dóra (Nespresso) A piacnak mindig igaza van Az online média letisztult világa Bátrak vagy vakok. Miben bíznak azok a médiavállalkozások, amelyek most lépnek piacra? 1. Ómolnár Miklós (Ripost.hu) 2. György Bence (Nouvelle Media) 3. D. Tóth Kriszta (wmn) 4. Azurák Csaba (TV2 Csoport) Netező hölgyek... Karrier, munka, magánélet. Szervezés alatt Yvonne Dederick (TV2 Csoport), Pálfalvi Márta (Heineken), Király Mária (RAS) Vezeti: Kamasz Melinda (Figyelő) A humorban nem ismerek tré fát! Hu mor és vicc az online saj tó ban. (A vicc születésének okai, és meg - je le né se.) Balogh Ákos Gergely (Mandiner), Borókai Gábor (Heti Válasz), Dudás Gergely (Index), Hammer Ferenc (ELTE) Vezeti: Pohly Ferenc Mire használható a hagyo má - nyos és az online média és mi - re indítsunk sa játot? Kommunikációs szak em be rek a blo gok és online újságok hasz nál - ha tó sá gáról, a médiától való füg - get len ség ről és a saját média in dí - tá sá nak okairól. Bánhegyi Zsófia (T-Systems), Felkai György (ENKSZ), Grósz Judit (Microsoft), Iglódi-Csató Judit (Tesco), Kutas István (Telenor), Suba János (Vodafone) Vezeti: Kamasz Melinda (Figyelő) Új szelek a tartalomgyártásban. Fi gyelj, mert változnak a cé lok és az esz közök. Előadó: Dunai András (Central Digitális Média) Előadó Felvezető előadás Milyen értékesítést segítő digitális eszközök állnak rendelkezésünkre? Saját értékesítési lánc A-tól Z-ig. Marketing-automatizációs szoftveres meg ol dá - sok az internetes kis ke res ke dők szá má ra. Előadó: Vents Dorins (Sendigo Lettország) Online értékesítés offline marketing tá mo - ga tással? Milyen marketing esz kö zök és techni - kák segítik a leg in kább ha té ko nyan az elektroni - kus ér té ke sítési csa tor ná kat? Előadó: Szervezés alatt CRM Program az FMCG-ben, avagy ho gyan adjunk el több joghurtot online szol gáltatással Előadó: Csuti Nóra (Danone), Bacsa Ditti (Danone) Lehet online támogatással klasszikus off - line értékest növelni? Az e-commerce és kre - a tív growth hacking technikák tér nye résével egy re többet vásárolunk online. De működhet a fo lyamat visszafelé? Miként tud egy stabil klasszikus bolti rendszer on line aktivitással be - vé telt növelni? Iparági statisztikák és példák és eset tanulmányok segítségével kapunk be te kin - tést miként tud nak FMCG-től a luxusmár ká kig online ak tivitással a boltba beterelni az ér dek lő - dő ket, majd az értékesítés támogatni. Előadó: Szántó Péter (SpringTab) Beacon marketing: Tudják azok a kis bluetooth jeladók, amit ha látnak a te le fonok, pl. plá zák - ban, az üzlet előtt el ha lad va, üze ne tet kap a re - mélt vá sár ló: ha most belép, ked vez ményt kap. Előadó: Arany János (TEN) Kereskedés a közösségi olda la kon? Pro és kontra érvek. Előadó: Orcifalvi Tamás (Tesco) Tartalommarketing az online ér té ke sí tés szol gá latában. Hogyan ér he tő el a kon ver zió? Előadó: Filó Angéla Katalin (Diego) M-commerce térnyerése a szállás pi a con. Élet ké pes-e a mobile first szem lélet vagy (még) a desktop az úr? Előadó: Szigetvári József (CM Sales) Mobil ügyfél elérés a gyakorlatban (ke res ke - dők nek) Előadó: Nikolai Ladányi (Szintézis) A pillanat ereje! Mert szeretem a twitter! A felhasználókkal való kap cso lat meg te rem tésére ab ban a bi zo nyos pilla nat ban, ami kor a vá sár - lá si szán dék a leg erő tel je sebb. Végül Scott meg osztja leg sikeresebb üzleti gyakorlatait, amelyekkel el érheti üz leti céljait. Előadó: Scott Thwaites (httpool) Hogyan érdemes marketing stra té giát épí te - ni az online ke res-ke de lem ben? Bel ső erő for - rá sok át cso por tosítása vagy ön álló online marketing di vízió? Előadó: Starcz Ákos (Libri/Shopline) A jövő nagy üzletei Logisztika házhozszállítás Raktárból a vevő kezébe? Az online vá sárolt ter mékek átadására milyen le he tőségek, tech - ni kák állnak rendel ke zés re? Hazai és nem zet - közi ki te kin tő. : Bognár Ákos (jateknet.hu) Prezentációk Prezentációk A tömeg hatalma. Crowdfunding ta pasz talatok az USA-ban. Előadó: Liz Wald (USA Szilícium Völgy) Hogyan indíts profi Indiegogo vagy Kickstarter kampányt? Előadó: Oroján Sándor (Liber8 Technologies, Crowdfunder) A nők szerepe az innovációban. Előadó: Gróf Széchenyi Tímea (Gróf Széchenyi Család Alapítvány) Hogyan indítsunk nemzetközi in no vá ciós projekteket? Előadó: Grega Potokar (Acceleration Business City ABC Ventures, Szlovénia) Startup-gyárak Ma gyar or szá - gon: kell ez nekünk? Antal Csaba (Pear & Williams), Szigeti Attila (Drukka), Székely Endre (Kwaklab) Vezeti: Turcsán Tamás Pitch verseny. A legfrissebb in - no vatív kkv-k és startupok be - mu tatkozása (8x5 percben + a zsűri és a közönség kérdései 8x2 percben.) Akik már révbe értek: bemutat - ko zik két sikeres magyar start up. 1. Befektető nélkül, piacvezetővé si ke re dett Előadó: Stygár László (Számlázz.hu) 2. Rendelj dokit észrevettek egy piaci rést Előadó: Straub Fanni 3. Locbee A múzeumok jö vő je Előadó: Cseri András Hogyan segít az állam a startupok nak? Milyen lesz az új Jeremie program? Mik az állam tervei az in novatív kkv-k és a startupok te - rén? Milyen állami támoga tá si és mentorprogramok indulnak? Kelemen Csaba (NFM), Ducsai-Oláh Zsanett (Nemzeti Kereskedőház), Spaller Endre (NKFIH), Zsembery Levente (HVCA), Makra Zsolt (Alliance-Jura Hongrie) Vezeti: Halaska Gábor 3/6

4 Internetszolgáltatók mint te le ví - ziós műsor és tar ta lom ter jesz - tők? Mikor, hogyan és milyen fel té - telekkel érdemes televíziós tar ta - lomterjesztésbe fogniuk az in ter ne - tes hozzáférés-szol gál ta tók nak? Előadó: Kolosi Péter (RTL Klub) Online rádiózás - merre visz az utam? Előadó: Erdélyi Zsolt Okosodó médiaterjesztés Előadó: a Connect Media képviselője Vajon milyen piaca lehet 5 év múl va az al ter natív internet szol gáltatóknak? Előadó: Lambert Gábor (Figyelő) Ki a felelős a tartalom tartal má - ért? A kábeles fejállomások üze - mel te tő inél ez egy értelmű. De mi a hely zet az in ter net és az OTT ese té ben? Előadó: BartókI-Gönczy Balázs (NMHH) OTT vagyunk már?! A neutrális in ternet üz leti modelljeinek vizs gálata. (Lássuk be, az internet hozzáférés biztosítása és a tar talom előállítása mindig pénz - be kerül. Legfeljebb bizonyos be - vé telekről lemondunk.) Az internet és a digitális gazdaság hatása a televíziózásra, a tartalomter - jesz tésre, a kereskedelemre és a gazdaságra. Milyen kiegészítő meg oldásokkal lehet a bevételt nö velni? (Pl. kereskedelem és egyéb addicionális szol gál ta tá - sok). Az előfizető mindig neutrális szol - gáltatásra szeretne előfizetni. BartókI-Gönczy Balázs (NMHH), Kolosi Péter (RTL Klub), Ökrös Gergely (MKHSz), Pataki Tamás (ITT/OTT), Rajki Annamária (Magyar Telekom), Schneider Henrik (Antenna Hungária), Sebestyén László (NMK), Tarr János (Tarr Kábel) Előzetes ea A tömegmédia találkozása a per for man - ce -szal. Csikesz Erika (TV2 Csoport) Az out-of-home kommunikáció E-com - merce hatása. A lehúzósjáték.hu Zewa Aquatube esettanulmány Előadó: az SCA Zewa képviselője, a Zenith képviselője Romkocsma vagy VIP party? Nyílt tőzs - dék és privát piacterek össze ha son lí - tása. Előadó: Barta Attila (Cadreon) Programozott performance Előadó: Kurucz Gábor (GroupM) Az interaktív reklám sötét oldala. Beharangozó, előzetes előadás a más napi szek cióhoz. Előadó: Szabó Ákos (Adaptive) Hol tart most a Prog ram ma tic/rtb pi ac a világban, a ré gió ban és Ma gyar or szá - gon? Előadó: Szeder Péter (Fastbridge MAGNA Global) Profilozók. A felhasználók szeg men tá lá sa és targetálása po ten ci ál juk sze rint. Előadó: David Puha (PianoMedia Szlovákia) Versenypiaci helyzet? A Prog ram ma tic piac életképessége vs hazai piaci ver seny - zők Előadó: Vándor Attila (Hoppex) Mennyit érnek az adataink? Ho gyan és mennyiért tehető pénzzé az adat? Honnan és mi lyen áron nyer he tők ki az adatok? DMP szárny pró bál gatások. Balatoni Emese (CM Sales), Barnóth Zoltán (GroupM), Erős Attila (Fastbridge), Papp László (gmedia), Ziegler Gábor (CEMP) Miért jó a Programmatic a hir de tők nek, összehasonlítva más pi ac te rek kel? Mennyi re lehet versenyképes a nem hazai on line hirdetési esz kö zök kel? Gazsó Gábor (EVO), Juhász Péter Tibor (Magyar Telekom), Németh Norbert (Tchibo), Lengyel András (RAS), Sopov István (Adaptive), Steff József (CM Sales), Szabó Ákos (Project Agora), Vándor Attila (Hoppex), Demeter Zsófia (R-Time) Vezetik: Pajor Attila és Jobbágy Tamás (MEC) Előadó Milyen ára van a tartalomnak? Előadó: Hanák Tamás (MediaWorks) Hogyan kezeljük a Facebook el - szí vó erejét? Előadó: Kardos Gábor (444.hu) Bannerrel hirdetni? Csak a ha - té kony ság számít. Előadó: Szávuly Krisztián (Microsoft) Élet a banneren túl: a bevétel - ge nerálás új eszközei. Hogyan lép het be az online média az ér té - ke sítési lánc ba? Előadó: Korbuly Krisztián Tartalomértékesítés új üzleti mo delljei: BrandChannel Képes-e az online világ kilépni a kon verzió bűvöletéből és elhinni, hogy a tartalommarketing esz kö - zei hosszú távú építkezéssel ha - té konyabbá tudják tenni a az ér té - ke sítést? Mennyire készült fel a ha zai hirdetői és olvasói piac a tar talom alapú hirdetésekre? Eset tanulmány Előadó: Wolf Zita (HVG) Új üzleti modellek: van biztos be futó, vagy mindenki csak kí - sér letezik? Előadó: Király Anita (Cafénext) Tartalomértékesítés: hogyan változott az elmúlt években? Milyen új üzleti modellek alakultak ki? Miért szük séges a teljes szem - léletváltás? Előadó: Mentes Endre (ACG) Szabó Mariann (Femina.hu), Zalai Ágnes (Nosalty), Kardos Gábor (444.hu), Vági Róbert (Origo), Szalay Rita (NESTLÉ) Vezeti: Kerti Attila (Maximize) Beszélgetés Beszélgetés Saját futár vagy outsourcing? Ho - gyan ér de mes végiggondolni, hogy me - lyik meg oldás szá munk ra a haté ko - nyabb? Előadó: Bengyel Ádám (FoxPost) Új üzlet: gyorsasági kiszállítás Előadó: Szervezés alatt Drónok a házhoszállításban: utópia vagy költ ség hatékony alternatíva? Előadó: Vaszary Zsolt Mihez van joga a drónnak Drónok a gazdaságban. Hol tart a szabályozás? Előadó: Mester Máté (Explico) Átadópontok vs. hazaszállítás. Lo - gisz tikai cé gek hétköznapjai. Az át a dó - pontok elhelye zé sé nek dilemmái. Ho - gyan és mit érdemes mérni a ház hoz - szál lításnál? (Lásd pl. Amazon). Sebestyén Péter (Tesco), a Posta képviselője, a Foxpost képviselője, ügyfél, Nagy Sándor (G-Roby), Palocsay-Zubor Géza (jófogás.hu) Vezeti: Bognár Ákos (jateknet.hu) Legyen élmény a fizetés! Online fizetés kialakult állapotai: A PayU felvásárlása, a MasterMobile sor - sa elég jól megmutatta a hiányosságo - kat az online értéklánc majd minden sze rep lőjénél. Előadó: Kékesi Zsuzsa (HVG) Legyen élmény a fizetés! Milyen kí sé - rő szolgáltatásokat tudna nyújtani az online fizetés, hogy az a vevőknek von - zóbb legyen? Előadók: Prácser Attila (oszkar.com), Bíró Tamás (Barion) Évek óta körbe járunk?! Miért nem ter jed olyan sebességgel az online fi ze - tés hazánkban, mint ahogy azt a biztonsága, kényelme indokolná? Közben jön nek a külföldi e-boltok, és elviszik a ve vőket (pl. AliExpressz). Miért kell minden online fizetési rendszernek regisz - trá ciós felület? Kinek jó ez? A vásárlóknak biztos kényelmetlen. Pintér Róbert (enet), Várkonyi Balázs (ExtremDigital), Sztípity Róbert (ShopBuilder), Palocsay-Zubor Géza (jófogás.hu), Deák András (Libri/Shopline) Vezeti: Kékesi Zsuzsa (HVG) Eredményhirdetés ok (Rövid előadások már megvalósult alkalmazá - sok ról, majd kérdezz-felelek az adott ötlet ma - gyar országi felhasználhatóságáról.) Robbanás előtt a SmartCity? Mit jelent az okos világ a gya kor - lat ban? Előadó: Kulcsár Sándor (Magyar Telekom) Viselhető dolgok az egész ség - ügy ben, robbanás előtt a piac? Előadó: Máté Attila (ReMArk) Telefonbeszélgetések tit ko sí tá sa Előadó: Kun Szabolcs (Crypttalk.com) Smart Window Garden: A kö zös - sé gi vi rágállvány, avagy hogyan mutathatjuk meg barátainknak di - gi tálisan mekkora a répánk. Előadó: Csontos Tamás (Szintézis) A világ globális, az élet lokális. Minőségi élelmiszerek köz vet le - nül, a he lyi termelőktől! Nem kell af rikáig men ni, hogy fair trade ke - res kedelem szel le mé ben vá sá rol - junk. Előadó: Vöröss Levente (30km.hu) Startup verseny ered mény hir - de té se és meglepetés per for - mance a győz te sekkel Kérdezők: Bihari Viktória (Be Social), Halaska Gábor, Turcsán Tamás Egy nehéz nap sűrű éjszakája! Koncert: Halott pénz majd diszkó kifulladásig: DJ Schneider és Dj Yoko Éjfélkor Tunkhy parti: éjszakai pörkölt, szülinapi torta 4/6

5 2015. szeptember 30., szerda Beszélgetések Social pallas Közösségek diadala Az online közösségek ereje. Jobban ösz sze - tartanak és jobban szervezhetők a virtu ális kö zös - sé gek, mint a hagyo má nyos tár sa ságok? Vagy csak lát vá nyo sabb a je len lé tük? Előadó: Gecs Katalin (TEN) Ki mint vet, úgy arat. A seeding ereje és le he tő sé - gei. A közösségekben rejlő erő fel hasz nálása ér ték - te remtésre a korszerű kom mu nikációban. Előadó: Horváth Katalin (Vermis) Agilis brandépítés. Az online közös sé gek ér dek - lődését csak a brandek folyamatos fej lesz té sé vel, evolúciójával lehet fel kel te ni és fenn tar tani. Előadó: Bujdosó Bianka (ACG) Az ISIS titkos fegyvere: a közösségi mé dia. Be - mu tatjuk és elemezzük az Isz lám Állam lehet sé ges közösségi médiás stra té gi áját és a dark web kis ka - pukat. Előadó: Dudás Ferenc (KlikkMánia) Figyelj és cselekedj! Foglalkoztat, hogy mit mon - danak rólad mások? Érdekel a vállalatod hír ne ve? Fókuszcsoportot készítesz minden kis kam pány - hoz? Miért nem használod az egész in ter netet fó - kusz csoportként? Az előadásban be szé lünk az in - ter ne tes kommentek relevanciájáról és a már ka hír - név-ke zelésről az új digitális kor ban. Előadó: Paweł Stępień (SentiOne, Lengyelország) A Facebookon túl. Milyen a jó social me dia stra-té - gia? Milyen eszközöket, milyen arányban ve gyünk igénybe? Gyakorlati pél dák. Előadó: Banga Gábor (Fastbridge) Mutasd a követőid megmondom, ki vagy. Kon - kurenciafigyelés a Facebook se gít sé gé vel. Előadó: Szlahotka Gödri Orsolya (ZoomSphere Magyarország) Lájk- és megosztásvadászok. Hogyan le het el ér - ni, hogy minél többen meg osszák a tar talmat és/vagy hivatkozzanak rá? Előadó: Zalaba Krisztián Facebook és tartalompromóció: Milyen új esz kö - zöket kínál a Facebook a tarta lom tu laj do no sok nak? (Instant Articles, Notes stb.) Előadó: Forgács Mariann (Besocial) Címlapot szerkesszünk vagy közösségi mé di - át? Mi hoz több olvasót: a címlapos cikk vagy a kö - zösségi megosztás? Vitaindító: Szabó Zoltán (Index) Dévényi István (Valasz.hu) Lebhardt Oliver (vs.hu), Lovas Levente (Viacom), Pálmai L. Ákos (Origo) Köszönöm, Facebook! Beszélgetések olyan is - mert és kevésbé ismert em be rek kel, akik hírne vet és/vagy pénzt szereztek a Facebookon. Résztvevő: Risztov Éva Beszélgető partner: Kamasz Melinda Mobiltartalom üzletei Hogyan változtatja meg a tarta lom e lő ál lí tást a mobil egyre nagyobb tér nye ré se? Előadó: Szalghári Éva (FPS) A valódi Second screen A Mobil alkalmazások használata a TV né zett ség növelése céljára Előadó: Molnár Sándor (TV2 Csoport) Out-of-home és mobil online aktivizáció. Az Allianz Hungária utasbiztosítás esetta nul má nya. Előadók: Gyurasits Réka (Allianz Hungária), a Mediacom képviselője Kreatív mérnökök ideje Programozott jövő Elveszünk a sok hirdetési eszközben? Előadó: Arany János (TEN) Digitális lehetőségek: évek óta napi ren den lévő és új technikák ki hogyan hasz nál ja őket, mekkora a piacban a rejtett tar ta lék? Előadó: Németh Iván (Ads Interactive) Mit és hogyan mérjünk az értékesítési láncban? Melyek azok a kritikus pontok és paraméterek, amelyek mérésével elemezni tudjuk a hatékonyságot? Előadó: Márkus Ádám (Bioderma) Az online médiamix elemei és ezek sú - lyo zása az egyes iparágakban. az FMCG képviselője, Varga Péter (Sberbank Europe), Őri Gergő (játéknet.hu), Ozoli Gábor (MOL) Hogyan kerüld el a rossz üzleti dönté se - ket? Tévúton jársz, ha rossz KPI-k alap ján döntesz online üzletedről. Ilyen mé rő szám pl. a konverziós arány. Az elő a dás rá világít arra, hogyan kell értelmezz, hogy ne fals döntéseket hozz! Előadó: Dunder Krisztián (Growww Digital) Mit jelent az attribúciós modell? Milyen hatással van a digitális hirdetési eszközök használatára és hogyan hat vissza a brand - érték meghatározására? Előadó: Ofczianka Balázs (Erste Bank) Cross-device tracking. Mit jelent, milyen ügyfeleknek ajánljuk, mi a jövője? Előadó: Csepregi Dániel (MEC) A hatékonyság nem csak üzleti kate gó - ria. Attribúciós modellezés Markov lán cok - kal. Előadó: Vilisics Magdolna (Fastbridge) Hírlevél a performance kampányban. Mi - re és hogyan használható? Mik az elő nyei és a buktatói? Előadó: Magyar Balázs (Addict Interactive) edm struktúrák hatékonysága. Melyik tí - pusú hírlevél hogyan teljesít, mire kat tin - tanak és miért? Előadó: Bánki Attila (Wunderman) Bővített YouTube-hirdetések a már ka cé - gek és az ügynökségek számára Előadó: Timotej Gala (httpool) Hirdetések az autóban Előadó: Malonyai Károly (Mindshare) Real time Marketing and Social mar ke ting Előadó: Joanelli Tamás (Be Social) Programmatic Video Előadó: a Crimtan képviselője Mérési korlátok. Hogyan lehet meg fe lel - ni a nemzetközi ügyfelek által glo bá li san felállított sztenderdeknek? Előadó: Bognár Vera (Mediacom) Multiplatform-mérések Előadó: Máth András (DKT) A tartalommarketing édes világa Minden eladó Nincs ingyen ebéd. Mekkora eszköztár és mennyi pénz kell a sikerhez a tarta - lom marketing világában? Felvezető előadás: Pásztor Krisztina Az első lépés: tartalomstratégia. Ho - gyan hozzuk létre, hogyan és mikor ak - tu alizáljuk? Mitől lesz sikeres egy tar ta - lom stratégia? Előadó: Szurop István (Taktikon) A kevesebb néha tényleg több: tarta - lom multiplikáció a gyakorlatban. Mi ért érdemes a tartalmat atomizálni? Hoz - zunk létre több tartalmat kevesebből! Előadó: Damjanovich Nebojsa Célvezérelt tartalommarketing stra té - gia. Miért, hogyan, mennyiből? Előadó: Balaton Anita (Cafe PR) : Sport szelet Előadó: Probáld Attila (HPS) Használjuk hatásosan a tartalmat a szer zett, fizetett és birtokolt mé di á ban. A lényege a tartalommarketingnek, hogy se gítsük, tanítsuk vagy szórakoz tas suk a kö zönséget azzal a céllal, hogy új vásár ló - kat szerezzünk vagy növeljük a jelenlegi üzletet a meglévőkhöz képest. A vásárlói több tartalmat fogyasztanak a tabletje ik kel és okostelefonjukkal, mint va laha. Pam Didner megosztja Önökkel, hogy ho gyan használjuk a tartalmat ha tá sosan a szer - zett, fizetett és birtokolt mé dia mix é ben, hogy elérjük és be von juk a vá sár ló kat. : Pam Didner (USA) Kutyából szalonnát gyenge tar ta - lom ból erős tartalommarketing Előadó: Böhm Kornél A tartalomgyártást érezni kell, nem tud ni Előadó: Bihari Viktória (Be Social) Tartalommarketing a LinkedInen Előadó: Pécsi Ferenc (Soreo) A tartalom hatása a kereskedelmre (Pr és tartalommarketing) Sas István, Uj Péter (444.hu) M2M Zóna: B2B tartalommarketing. Előadó: Lekrinczki Krisztián (Vodafone) Szinergiák a konverzió érdekében. A tartalommarketingben milyen kommuni - ká ciós eszközök együttes használata erő síti egymást a leginkább? (pl. blog + so cial media, social media + stb.) Előadó: Lévai Richárd ok E-kereskedelem Tranzakciós üzleteink Az ármeghatározás és az ember A vásárló is ember, ne csak a pénz tár - cá ját lásd! Előadó: Kabai Zoltán (Comedy Central) Érzelmek és árak. A sznobhatástól a Black Friday-ig. Hogyan befolyásolják az ér zel - mek a fogyasztók költési szo ká sait? Előadó: a Shopline képviselője Az emberi tényező hatása az üzlet re. Brand építés, figyelemfelkeltés, ér té ke sí tés. Előadó: Kötcsei Csaba (Isobar) Mit adtak a fapados üzleti rendsze rek a világ kereskedelmének? Előadó: Székely Gergely Vásárlói döntések a polc előtt és a webshopban. Kutatás arról, hogy ugyan úgy vagy eltérően döntenek a vá sárlók az on - line üzletekben, mint a va lódi boltok ban? : Szervezés alatt Az árazás pszichológiája és techni kája. Van-e különbség az offline és az online ár - meg határozás között? Előadó: Budaházy Péter (HeliaD) Mit csináljunk ha máshol ingyen van ugyanaz a szolgáltatás? Mi van, ha a ver senytársad hasonló szolgáltatást ad in - gyenesen? Az ingatlan.com-nál minden tu lajdonos meghirdetheti ingatlanát 17 éve. ezért rengeteg adat áll rendel ke zé - sünk re szokásaikról, beleértve azt is, mi - ért éri meg nekik fizetni és miért nem. Eze - ket elemeztük ki, néztük meg milyen ár mellett realizálnánk. Előadó: Szabó Laura (Ingatlan.com) Az intuíció és a hiedelmek szerepe az ár akciós döntésekben ke res ke dői és gyár tói oldalról. A kutatás mind két oldal meg kér dezésén, és a vá laszok szakiroda - lom mal való össze vetésén alapszik. Előadó: Szabó Marietta (Ausztrália) Kódjátszma az FMCG-piacon: 16/35 XYZ-generáció Előadó: Törőcsik Mária Mit kezdjünk az E.Bay-jel, Ama zon nal vagy az Aliexpress-szel? Előadó: Weiler Péter Fiatalok, akik saját e-kereskedelmi há - ló zatot alakítottak ki, mindenkitől füg get - lenül. Előadó: Bernschütz Mária (EDUTUS) Sikeres kiskereskedelem és e-ke res ke - delem a marketingtudomány se gít sé gé - vel. Előadó: Jost Löhnenbach (DataXu) A márka és a CRM. Előadó: Kovács Krisztina (Nescafé Dolce Gusto) HR és cégvezetés a digitális korban Az emberi tényező Kontextus: a digitális kor üzleti és szervezeti modelljei át ren de - zik az eddigi szerepeket. A régi típusú hierarchia, az informáci - ók birtoklása és megosztása, a kommunikáció, a közös mun ka netes formái új működési kultúrát hoztak. Ál talánossá váltak az e-hr megoldások; a HR szerepe az adminisztratív felada tok tól a stratégiai szerepvállalás irá nyába mozdult. Netizen ma na ge - rek, rugalmas csoportokban dolgozó munkatársak és ve ze tők, erős decentralizáltság, sok-sok információ és újfajta mo ti vációs esz kö zök jellemzik a cégeket. A szekció célja, hogy gya korlati példákat mutasson az új típusú vezetői gondolkodásra, az átalakult HR szerepekre, a munkatársak lehetőségeire a meg vál - to zott közegben, a szolgáltatóktól várt módsze rekre, vál tozási, túlélési, megújulási stratégiákra a pálya két oldalán vál lalaton belül és kívül dolgozó szereplők se gítségével Az ember nem megy ki a divatból. Az auto ma - ti záció, a digitális transzformáció és a Big Data ko rában minden eddiginél jobban fel ér té ke lődtek az innovatív HR-megoldások. Előadó: A nap témavezetője Az individualizmus megjelenése a digitális kor ban Előadó: Szabó Andrea (pszichológus) A HR a helyzetfelismerés tudománya. A HR és a cégvezetés feladatainak újrapozici o ná lá sa. Em - ber központú vezetés egy digitalizált vál la latban. Előadók: Oláh Anikó Adrienne és Solymár Dóra (Magyar Telekom) Csak a fodrász és a fogorvos van biztonságban? Melyik szakmákat hogyan érinti a digitali - zá ció/automatizáció? Nyertesek és vesz te sek... és akik már túl vannak a dolgon.. Előadó: Juhos Andrea (Lee Hecht Harrison Hungary) Kombinátorok ideje. A játékelmélet használata a HR-ben és cég ve ze tésben. Előadó: Mérő László A HR transzformáció: Mi az integrált tehetség - me nedzsment? Kinek mi a feladata (vezető, dol - go zó, HR)? 2. Hatékony HR szolgáltatások: HR szer ve zeti és működési modell, a HR Business Part ner sze repe 3. Hatékony és inno va tív HR rend szer, amely nélkül nem működne az első két transz for má ció Előadó: Horváth Krisztina (SAP) A HR újraértelmezése. A szakmai vég re haj tó - tól a fejlesztő stratégáig. Hogyan változik a HR ve zető szerepe és befolyása a cég mű kö dé sé - ben? Hogyan alakult át a munkavállalókkal va ló kap cso lata? Előadó: Fluck Benedek Hogyan hat a digitalizáció/automatizáció a vál lalati modellekre? Globális modellek, egye di meg valósítás. Vezetői önállóság, munkatársi fel - ha talmazás. Előadó: Czakó Tibor (Arcturus Hungary) Két pont között gyakran a kerülő a legrö vi debb. Előadó: Hajdu Zoltán (SmartStaff) A vak és a bátor. A konvenciók elhagyásának eszközei. Előadó: Baracskai Zoltán Holacracy és közös cégtulajdonlás Gya kor la ti bemutató Miként lehet hatékonyabbá tenni egy szervezet működését a mai piaci környezetben? Mik a leg - fris sebb trendek? Miért érdemes cégvezetőként kiadni kezünkből a kontrollt? Hogyan lehet egy szervezetet jól skálázhatóvá tenni? Miként lehet nagy tőke nélkül is sikeresen csapatot építeni, amikor óriási munkaerőhiányt tapasztalunk a szoft veriparban? Előadó: Langmár Péter 5/6

6 2015. szeptember 30., szerda Mobilon a tartalom: appok kontra mobil kont ra tablet oldal. A tartalomfogyasztás in ten zitását erő sen be folyásolja a felhasználói élmény. A mo bi lunk a pri - vát szféránk. Mi dönt jük el, kinek mennyi teret adunk belőle. Ho gyan befolyásolhatja ezt a fel hasz nálói vi - sel ke dést egy média cég és mitől lesz kom for tos él - mény a hírolvasás mobilon? Resz pon zív design kont - ra natív megoldások. Előadó: Kékesi Zsuzsa (HVG) Hozza is vagy csak viszi a pénzt a mobiltarta lom? Míg a tartalomfogyasztásban már az egy har ma dot közelíti a mobil aránya, a hir de té si be vé te lekből az IAB 2014-es jelentése sze rint csak kb. 10% volt a mo - bil platfrom ré sze sedése. Miként le het értékesíteni a nö vek vő mobil inventory-t (AV, CT, CPA, FIX)? A kí ná - lati oldal növekedésével vár ha tóan csök ken ni fognak-e a mobil AV árak, vagy a be vé te li nyomás miatt nem? Meddig lehet tartani a ma gas hazai mobil in - ven tory árakat? Mi lye nek a prog rammatic árak (desktop vs. mobil cpm)? Kerekasztal részvevői: Nagy kiadótól sales vezető/csoportvezető Kisebb sales-house Nagy mobil aránnyal rendelkező site kép vi se lője Ügynökségi oldal Programmatic oldal (PPC ügynökség kép vi se lő je, akik Google Adwords-ön keresztül cé loz nak mobilra Az UX igaza: Az emberek használni szeretnék, de nem a web kezelésén gondolkodni UX szekció A UX design sokak számára annyit jelent, hogy valaki drót vá zakat rajzolgat, vagy látványos animációkkal egészíti ki a fe lü le tet. Tehát majd jön a végén a designer, jól megux-ezi a web lapot, és attól jön a siker, dől a pénz :) Az előadások olyan módszereket mutatnának be, amelyek nem közvetlenül a felülettervezéshez kapcsolódnak, mégis nagy ha tás - sal vannak a felhasználói élményre. Tehát, ha ezt el szúrja vagy ki - hagy ja az ügyfél/pm/marketinges, akkor azt a designer már nem tudja megoldani... Házigazda: Kolozsi István Vegyünk fel egy UX-est, most mindenki azt csi - nál ja. Bemutatjuk a UX szerepét az üzleti szempontok, technológiai korlátok és a fel hasz nálói el vá rások összhangba hozásában, il letve keretbe fog laljuk a szek ció további elő a dásait. Előadó: Dutka Krisztián (UX Designer, Isobar Budapest) UX módszerek az ötlettől a felületterve zé sig. Már a projekt elejétől szükség van egy UXes szem lé let - módra lehetőleg minden részt vevő kolléga fe jében, hogy az üzleti cé lok és technológiai le he tő sé gek fi gye - lembe vé telével valóban hasznos tarta lom és funk ci ók kerüljenek a felhasználók elé. A de sign az ego és az em pátia folyamatos küzdelmét je len ti. Előadók: Pónya Judit (UX Strategist & Designer, FatDUX) UX design szerepe a tervezés és fejlesztés so rán. Mit tehet az ötletgazda, a product owner, a pro jekt - vezető vagy az online marketinges a lehető leg jobb felhasználói élmény kialakítása ér de ké ben? Ho gyan segítheti vagy gátolhatja a UX de sig ner mun káját? Mi re érdemes figyelniük a pro jekt előtt és köz ben? Kolozsi István, Dutka Krisztián, Pónya Judit, Gergely Vera, Csertán Ákos Könnyen fogyasztható tartalom. Hogyan írjunk a weben? Harmadjára olvasom és még mindig nem értem... Ha nem fogalmazol érthetően, azzal el vesz - te geted olvasóid idejét és türelmét. Előadó: Gergely Vera (vilagosbeszed.hu) Hogyan lesz a papír kávéspohárból információbiztonsági kockázat? A securitynek és a UX-nek van (legalább) három közös tulajdonsága. Az első, hogy mindenki megfeledkezik róla a termékfejlesztéstől egé szen addig, amíg már komoly következményei lesznek. A második, hogy nem könnyű utólag beletenni a termékbe. A harmadik: mindkettő a felhasználó fejében él egy termék akkor használható, ha a fel - hasz náló annak érzi; egy termék akkor biztonságos, ha úgy viselkedik, ahogy a felhasználó elvárja. Előadó: Csertán Ákos Multiplatform-mérések by Gemius Előadó: Baittrok Borbála (Gemius) Mobil SEO? Lehet-e külön mobilra op ti - ma lizálni a keresőmotorok találatait? Előadó: Lunczner Ádám (Mindshare) ok Milumil performance: esettanulmány a tavaszi kampányról. Előadó: Tóth István (Mediacom) GDN Programmatic integráció Bank - szek tor esettanulmány Előadó: Semsei Balázs (Cadreon) Alternatív hirdetés és tartalom terjesz - tés (ügynökségeknek) Saját mobil app az ügyfeleknek, fej lesz - tés nélkül. Előadó: Nikolai Ladányi (Szintézis) Hogyan robbantottuk fel a magyar in - ter netet? Digitális eszközök az NNG Szü linapp kampányában. Előadók: Vágó Krisztina (NNG) és Székely Szabolcs (CoreDigital) Az interaktív reklám sötét oldala A szekciót vezeti: Szabó Ákos (Adaptive) Az internet hirdetések sötét oldala. Előadó: Barnóth Zoltán (GroupM) Brand Safety: milyen eszközökkel véd - he tő a márkabiztonság? Előadó: az IAB hirdetői klub tagja Hirdetési csalás és márkabiztonság. Előadó: Szabó Ákos (Adaptive) Ad fraud esetek. Milyen típusai vannak a hirdetési csalásoknak, és hogyan lehet el lenük védekezni? Előadó: Varga Gergő (enbrite.ly) Láthatósági dilemmák. Mit jelent a view ability? Hogyan mérhető, vissza le - het-e élni vele? Előadó: Fasi Kata (PhDmedia) Hisztéria vagy valós veszély? A view ability és mérhetősége Ma gyar or - szágon. Előadó: Török Judit (Mediacom) A reklámblokkolás. Mit jelent, miért fon - tos, milyen érvek szólnak mellette és el - lene? Előadó: Buri Zoltán (Gemius) Hogyan észlelhetjük a reklámblok ko - lást és miként léphetünk fel ellene? Előadó: Stefanek László (Team Red) és Varga Gergő (enbrite.ly) Az interaktív reklám sötét oldala. Összefoglaló fórum a fenti előadás előadói ok Content marketing: trend vagy trendy? Hol van a bullshit elásva? Miért most, hova fej - lődhet avagy a porszívó esete Ro nal dó val Előadó: Karvalics Attila (ArvaliCom) Tartalommarketing by Coca-Cola Előadó: Leszkay-Kovács Renáta (Coca-Cola) Hogyan támogatja az e-kereskedelmet a tartalommarketing? Előadó: Boruzs Ákos (AVON) Csináld a műsort! Ki Mit Tube projekt Előadó: Baráth Péter (Vodafone) Videók a tartalommarketing szol gá la tá - ban. Előadó: Farkas Dániel YouTube-sztárok: a hírnév és az is mert - ség szerepe a tar ta lom mar ke ting ben Előadó: Guld Ádám ok Kolping Hotel: Pál Zsuzsanna NLCaféval: Rusvai Richárd (CM Sales) és Pácsonyi Daniella (Central Digitális Média) Kidsoasis: Gyetvainé Zováth Anikó Egyszervolt, hol nem volt a tör té net me - sé lés ereje. Fény, csillogás, káp rá zat(?), és a story Előadó: Győrffy Kinga : A személyes márka sze - repe a tartalommarketingben. Sze retjük a jógát. Saját csatornáin (Face book, online magazin, hírlevelek, rádió, tv) támogatja releváns tartalmakkal a mun káját. Előadók: Medvegy Gergely (Jóga Mindenkinek) és Hortobágyi Gabriella Tartalommarketing és az e-ke res ke de lem együttműködése Előadó: Rácz Brigitta (Femina.hu) B2C és B2B tartalom: hasonlóságok és kü lönbségek. A B2B is ember és ember köz ti kommunikáció. Előadó: Cseh Balázs (Wolters Kluwer) Tartalom edm automatizáció. Hogyan segíti a tartalommarketing ha té - kony ságát egy marketing-automatizációs rendszer? A tartalommarketing (is) gene rál - ja az innovációt a marketing-automati zá ciós szoftverek piacán. A tartalom és az Előadó: Fialka Krisztina (Reachmedia) Tartalom és marketing-automatizáció Előadó: Dely Gábor (D-Code) Lead generálás a tartalommarketing se - gít ségével. Juhász György (Tartalomgyár.hu) Videómánia mitől népszerű a több száz - ezres követői táborral rendelkező vi de ó - csatorna? Előadó: Szabó Gergő (Special Effects Media), Dancsó Péter (Videómánia) Marketing és sales, két jó barát. Ho gyan tá mo - gatja a marketing az ér té ke sí tést az on line tér ben? Szávuly Krisztián (Microsoft), Rácz István (Vodafone), Nagy Szilvia (H&M), Németh Norbert (Tchibo), Rusvai Richárd (CM Sales) Vezetik: Pajor Attila (MEC) és Jobbágy Tamás (MEC) Modern idők: profitnövelés automatizáltan. Előadó: Szabó László (Growww Digital) Szabadon kószáló adatok Big Data használata a gyakorlatban Perszonalizációs lehetőségek és trendek az e- kereskedelemben. Milyen trendek ta pasz tal - hatóak az e-kereskedelmi oldalak va lós idejű per - szonalizációjában és ez ho gyan be folyásolja a vásárlási élményt és vá sár lói döntéseket. Előadó: Zajdó Csaba (OptiMonk) Megmondom, mit veszel holnap. A Big Data ökoszisztémája Előadó: Bőgel György Adatvédelem jövője Magyarországon az új adat védelmi rendelet tervezetének tük ré ben. Előadó: Keszey Gábor (drhathazi.hu) Öt trend az e-kereskedelemben, amit csak az adatokból látunk. Az eonline ke res ke delem egy folyamatosan változó világ. Az ada tokból azon - ban kiolvasható a jö vő je. Mer re érdemes fej lesz - teni? Előadó: Mester Tamás (Adatlabor) Big Data dilemmák I. Kulcsszerepben a data scientist. A nagy mennyiségű adat ak kor ér va - lamit, ha tudod, hogyan nyerd ki és dol gozd fel. Előadó: Kádár Timea (Aegon) Big Data dilemmák II. A méret a lényeg. Mek - kora célcsoport esetén értelmezhető a Big Data? Mikor és hogyan segíti a cégek mun ká ját? Előadó: Szabó Edit (OTP) Big Data dilemmák III. Hogyan használható fel eredményesen a big data a programozott köl té - sek optimalizálására? Gyorsan, okosan, azonnal és automatikusan kell cselekedni, ha egy ér té kes konverziót sem szeretnénk el sza lasz tani. Előadó: Német Bence (Havas Media) Hűséges vagy csak árérzékeny? Mennyire befolyásolja a fogyasztói dön té se ket az ár, a minőség, a brand, az image és a lojali tás? Szük ség van-e loyalty rendsze rek re a Big Data ko rában? Szőcs András (Tesco), Lantos Lóránt (Frog Media), Varga Dóra (MOL), Herr Mónika (Deichmann) Vezeti: Pohly Ferenc A megosztó gazdaság gyönyörű világa A Sharing Economy legyőzi a platform ka pi ta - lizmust. Haladás egy fenntartható köz le ke dés felé az autónk üres üléseinek meg osztása által. Előadó: Gunnar Froh (USA,Wunder alapító, exairbnb) Sharing economy. Hogyan alakíthatja át a meg - osztó világ a hagyományos üzleti vi lá got? A magyar helyzetről összefoglalót mond: Berkovics Dalma (OUIShare) Bemutató + beszélgetés Bősze Botond (Beerides) Kalmár Péter (Yummber) Haidekker Balázs (Autohop/BlablaCar) Szabó Dávid (Miutcank) Vezeti: Pohly Ferenc Hoffice: projekt meeting a nappaliban. Ter jed - nek az új (atipikus) munkavégzési formák, a táv - mun ka, a desk sharing. Milyen cégek és mi lyen mun ka kö rök esetében hatékony? Mitől függ, hogy hol vezetik be és mik az eddigi ta pasz ta la tok? Barczi Imre (Origo), Egyed Gábor (Telenor), Iglódi-Csató Judit (Tesco), Gábor Iván (CAFE) Duzzogók viadala! Hogyan állíthatod célja id szol gá latába az unott, érdektelen, undok és ki é - gett mun katársakat? Előadó: Bruckner György (Neosys) Munkavállalói motivációs eszközök a fi ze té - sen túl. Milyen materiális és kiegészítő esz kö zök állnak a munkáltatók rendel ke zé sé re és mit sze - ret nek a legjobban az al kal ma zottak? Novákné Baba Andrea (IBM), Kalló Ágnes (Mondelez), Iglódi-Csató Judit (Tesco) Vezeti: Bánhidi Brigitta Nincs min csodálkozni. A sikeres mun ka vál la - láshoz szükséges készségtérkép az el múlt két évtizedben jelentősen átalakult. A felgyorsult ver - seny ben egyre inkább forinto sít ható an nak a fon - tos sága, hogy ezeknek az új ké pes sé geknek már a pályakezdő kollégák is bir to ká ban legyenek és a lehető leg ha marabb be tud janak kapcsolódni a termelésbe. A meg ol dás ban kulcsszerepe van a kép zési rendszer nek. Mit tehetünk mi azért, hogy az oktatás jobban a kezünk alá dolgozzon, hogy könnyeb bé váljon a kezdő kollégák integ rá ci - ója? Előadó: Fazekas Barbara (Green Fox Academy) Olvass a jelekből! Metakommunikáció az üz leti tár gyalásokon. De mi a helyzet, ha a part ner is is - me ri a jeleket? Előadó: Dezsényi Péter Legjobb barátom a paranoia felett új életet kell kezdeni? Stratégiák az (üzleti) életbenmaradáshoz Újratervezés! Megszűnt a korábbi biztonság: a vál tozó piac a feje tetejére állítja a vál la lato kat, és a nagyvállalati karrier sem szól már örök életre. Kell egy kis paranoia a túl é lés hez. Előadó: Vahl Tamás (45+ Vállalkozói Program) Legjobb barátom a paranoia. Légy résen! Fi - gyeld a jeleket! Keress olyan embereket, akik vi - sel ke dé sükkel, tevékenységükkel sok mindent el á rul hat nak a te helyzetedről. Előadó: Szilágyi Miklós A szeniorok válsága. Bezáródó mun ka e rő pi ac, leépülő network egy karrier ki ful la dá sá nak jelei. Sas Tamás (filmrendező), Reményik Kálmán Vezeti: Vahl Tamás (45+ Vállalkozói Program) Miért kockázatkerülőbbek a menedzserek, mint a vállalkozók? Előadó: Faragó Klára (ELTE) Az újrakezdés dilemmája. Légvár vagy valós pro jekt? Előadó: Hild Imre Változó trendek/változó stratégiák. Az üz leti stra tégia alkalmazkodása a külvilághoz. Előadó: Törőcsik Mária 6/6

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 29., hétfõ 146. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 284/2007. (X. 29.) Korm. r. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól...

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 30., péntek 38. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XVI. tv. Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról... 2474 2007: XVII. tv.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 5. szám 1334 Ft 2006. má jus 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvények 1978. évi IV. tör vény A Bün te

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben