Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 8 kempingező rész útjainak csatornaszem szűrő beépítésévelelőtisztított csapadékvizéta keleti oldal mélypontjn kiépítendő kivezetó N 250 KG PVC gyűjtő csatomn és szíirővel elltott kitorkoló fejen keresztül a befogadóba, a Balatonba tervezik ber,'ezetni. Ezen csapadékvíz rendszer csak vízjogi engedély birtokban létesíthető, melyre vonatkozóan a2.0a pont 4. francia bekezdése szerint rendelkeztem' létesítményekvízelltst a közüzemi hiőzatra való csatlakozssal kívnjk megoldani. mennyiben a csatlakozs érdekében az ivővíz koztizemi hlőzat bóvítése, Vagy a beruhzs miatt annak kivltsa szükséges, úgy arra vízjogi létesítésiengedélyt kell beszerezni a Felügyelőségtől, melyre vonatkozóan a 2.OO pont 5. francia bekezdése szerint rendelkeztem. keletkező szennyvíz kommunlis jellegű, így az ingatlanon keletkező szennyvíz mennyisége közel azonos a felhasznlt víz mennyiségével. létesítményekbenkeletkező szennyvizet a települési szennyvízcsatoma hlőzatb a tervezi k bevezetni. szennyvizek tisztítsa a balatonfűzfői szennyvíztisztító telepen történik. mennyiben a csatlakozs érdekében a szennyvíz kőzuzemi blózat bovítése,vagy a beruhzs miatt annak kivltsa szükséges, úgy arra vízjogi létesítésiengedélyt kell beszerezni a Felügyelőségtől, melyre vonatkozóan a 7.OO pont 6. francia bekezdése szerint rendelkeztem. Technológiai szennyvíz nem keletkezik, felszín alattivízbe tór1énő bevezetés nem torténik. létesítménytkiszolgló étterem konyhai szennyvizeinek tisztítsra koaleszcens szűrővel rendelkező HI]RTON QUFIX-KPP 15 típusúolaj- és zsírfogó berendezést ópítenek be, mely CE tanúsítvnnyal rendelkezik, így vízjogi engedély nem szükséges annak építéséhez,azonban a tevékenységvégzéséhez szennyvíz-kibocstsi engedély szükséges, melyre vonatkozóan a Z.aO pont 2. francia bekezdése szerint rendelkeztem. tevékenység a felszíni és felszín alatti vizekre Sem mennyiségi, sem minőségi szempontból nem gyakorol kros hatst. tervezett tevékenység talajra, felszín alatti vizekre és felszíni vizekre gyakorolt hatsa a tett megilapítsok rögzítésével,figyelembevételével nem jelentős. Környezeti hatsvizsglati eljrs lefolytatsa talajra, felszín alatti- és felszíni vizekre gyakorolt hats szempontjbó1 nem indokolt. Zaj_ és rezgés elleni védelmi szempontbói: \ berrrhzs helyszínét nyugati irnyból a Sirly lrtca hatrolja. melynek szemközti oldaln Csopak -.;'i1.'hzas üdülőterülete. il1ett'e hétléeihzas Lidülőtertilete húzódik. z üdülőhzas tidülőterületen a }Zomszédos. lóó hrsz. -ú ingatlanon a Kagyló Hotel működik' Tőle dé1re. a hétr'égihzas iidülő tertileten. a Sirly utcra szmozott hétvégihzak sorakoznak. Délre a szomszédos - üdüiőhzas tidülőterületi funkciójú, - 17I fusz. -ú ingatlan beépítetlen,zajvédelmi szempontból nem védendő, a korbbi sporttelep részekéntműködött. Ezt követően szintén nem védendó, beépítetlen zöldterület' majd ndas terület, tvolabb a Balaton vízfelülete helyezkedik el' Keletre Paloznak kiilterülete húzódik, beépítetlen külterületi ingatlanokkal hrsz. -ú szomszédos ingatlan funkciója a település szabiyozsi terve szerint vízgazdikodsi terület _ llandó vízfelület. szintén keleti irnyból szomszédos 0741 hrsz. -r"'r ingatlan funkciója ltainos mezőgazdasgi terület. Eszakon a hrsz. -ú, véderdő funkciójú telek hatrol' véderdő mögött, mr Paloznak külterületén a ]1' szmli főközlekedési útvonal, valamint a Székesfehérvr _ Tapolca vasútvonal húzódik. közlekedési teríiletek mögött szintén Paloznak küiterülete helyezkedik el, ltalnos mezőgazdasgi funkciójú ingatlanokkal. z öko - kemping létesítésénekidőszakban a munkagépek és szilítőjrművek okoznak idoszakos környezeti zajhatst, ame l y nem elentős'.j tervezett beruhzs sorn benyújtott előzetes vizsglati dokumentcióban meghatrozsra került az üzemeltető az ingatlanon mobil bzak, lakókocsik, valamint strak elhelyezésére szolgló kemping területet, illetve kiszolgló épüieteket (bolt, bicikli kölcsönző, vizesblokk, műhely' poía, recepció) alakít ki. kemping terület, ill. a tervezett kiszolgló helyiségek nagy részéneka funkc iój nl fogva ninc s j e lentősége a zaj kibocsts szempontj ból. Dominns zajfbns az Llandó tartózkodsú porta és recepció helyiségeinek klimatizlst megoldó kombisplit klímk, melyek közös kültéri egységét az épület K-i oldalnl alakítjk majd ki, tovbb az étterem konyhjnak gőzelszívó ventiltora, mely a teton fújja ki az elszír'ott levegőt. Szabadtéri zajforrsként még az ingatlanon belül kialakított közlekedési útvonalak jrműforgalma jelentkezik, valamint a műhelyben karbantartó tevékenység' kézi szerelés vrható (sarokcsiszoló, csavarbehajtó, fúrógép, hegesztő gép). a tervezett tevékenység üzemeltetése sorn szrmaző zajhatsok a Sirly utca 13. szm alatti hétvégihz 17Ol2 hrsz. _ú üdülő funkciójú ingatlannak északkeleti telekhatrn, valamint a Sirly utca 9. szm alatti hétvégihz 165l12 hrsz. -ú üdülő ftrnkciójú ingatlannak északkeleti telekhatrn' z elvégzett szmítsok szerint a kemping

2 ű é ő é ő é í é é é ó é é ó é é ű é é í é ő ó ő é é é é í é é é ő é é é í é é ö ő é ő ó ü é é é é é é é ü é é ö é ü ü é ő é í é ó í ü ő ö é é é ó ó é í í é é é ó ő é ú é ü ő é é í í ó é é í é é í í é é ú ó ó í é óí é é é é ó é ő é ő é ó ő ő ö é í í ó í é í ő é é é í ő ü í ő í é ö é ó é í é ö ő é é é é ú Í ó ő é ö é ű ó é ű é í é ö é ö é ö Ű ő í é ú é í ű ü í é é é é ű é é é é ő é é Í é öíé Ú ő ő é ó é í ó í ó é ó ö ő é ó é é ü é é é í é ó í ö é é ő ó ó í é Í ú é é ó é ü é í é é é ö ö é é ő é ú é í é é í é í ó ű é ü ö é ő é é ü í é ü é é ö é é é í é ő é é é ű ó í ó ő é ó ö é é é ó é é Í ü é é í é é ő ó ó Í ú é é é ü ő ö é é í ó é é í í ó ó ó é ö é é é é ö é é é é é ü ö é ó é é ő é ú é ö ö ü ö ó í ó ü ö é ó ö ö é í é é é íí í ó ó í

3 iu nelléklete alapjn kü1onleges madri éde lmi te rulet. r alamint a Z. s:titttti ntelléklete szerint kiemelt jelentóségű különleges tetmészetmegőrzési terulet a Ba1aton elnevezésű (HLtsF30002 kódjelű) I{TLB IlIőzat része. ingatlant a Balaton einer'ezésű (HLBF30002 kódjelű) NTUR 2000 hiózat területétől 150 méter hosszon a Paloznak 0734 hrsz.-ú' rok művelési gú ingatlan vlasztja el. trgyi természelvédelmi kezelő Igazgatósg ItaI I23I-4l20I2. i-igyiratszmon kiadott belföldi jogsegély szerint az Igazgatósg adatai alapjn a trgyi ingatlan déli részéna korbbi évtizedekben jelentős beavatkozsok történtek, a terület egy részénszilrd burkolatok, illetve azok maradvnyai, bolygatott felszínek tallhatók. terület északi felén spontn cserjésedő, de szintén erosen bolygatott élőhely tallható. zigazgatósg levele alapjn ezek a területrészek a korbbi évtizedek beavatkozsainak következtóbenjelentős természeti értékkel nem bírnak, olyan jellegű természeti éttékjelenléte nem ismert, amely miatt a tervezett beruhzs létesítése természetvédelmi szempontból agglyos lenne. Véleményúkszerint a Natura 2000_es területre, az azon tallható közösségi jelentőségű élőhelyekre és fajokra a trgyi létesítményjeientős hatst vrhatóan nem gyakorol. z ingatlan észak-keleti sarkn mintegy l500 m2-es részen cserjékkel, részben cseqékkel, nddal és kisérőnövényeivel fedett terr-ilet tallható, mely természetközeli llapotúnak tekinthető. f-entiek alapjn a tervezett beruhzs a tj- és természetvédelmi érdekekkel összeegyeztethető, amennyiben a iervezés a védett természeti terület természetkozeli részétnem érinti, a tervezett növénytelepítés megvalósul és a kivitelezés sorn a természet- és tjvédelmi szempontokat is figyelembe veszik' tervezési területen belül az épületekhez kapcsolódóan az tlleszkedés szablyainak megfelelő nör'énytelepítéssel fenntartható az okológiai stabilits és biztosítható a területi kapcsolóds az ökológiaíhiózatrészétképező magterületekhez. természet véclelméről szóló 1996' évi LIII. törvény (a tovbbiakban: Tvt.) 7. bekezdésénekfl pontja alapjn a tj jellege, a természeti értékek,az egyedi tjértékek és esztétikai adottsgok megóvsa érdekében a tj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tjsebeket. 9. $ (}) bekezdése szerint a vadon élő szervezetek igénybevételévelés terhelésével jró gazdasgi, gazdlkodsi és kereskedelmi tevékenységet a természeti éíékekés rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni. r. : _i. $ t ] i beke:dése szerint minden természetes és jogi személy, valamint ms szervezet kotelessége a ii jrrjkek és terüle te k r édelme. Ennek érdekébena tőltik elr,rható mértékbenkötelesek..zremuiiuidni a '.észheirzetek és kro>odsok nlegei.izésébcn. a krok enyhítésében.köi.etkezménreik '-:l]_'3:ze megszüntetésében. a kírosods előtti llapot helyrellítsban. Tl't. 43' S (1l bekezcíése szerint tr1os a r'édett 1latfajok egyedének zavarsa, krosítsa, kínzsa, elpusztítsa' szaporodsnak és ms élettevékenységénekveszélyeztetése,lakó-, élő-' tpllkozó-, költő-' pihenő- Vagy búvóhelyeinek lerombolsa, krosítsa. Tvt. _'B. $ (1) bekezdés e) és Í) pon.tja szerint védett természeti területen a természetvédelmihatósg engedélye szükséges külör-rósen: az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatlya al nem ÍaÍtoző fa' facsopor1, fasor, fs legelőn lévő fa kivgshoz, telepítéséhez,valamint nd és ms vízinovényzeíégetéséhez,irtshoz, aratshoz, gyep- és parlagterület égetéséhez' Btv. 26. $ c),.f), i) pontok szerint térségijelentőségű tjképvédelmi terület övezete (T-1) tekintetében az otrt ltal meghatrozott orszgos jelentőségtí tjkópvédelmi terület orszgos övezetre, valamint a térségi jelentőségű tjképvédelmi terület kiemelt térségiés megyei övezetre vonatkozó övezeti eloírsok mellett a következő eloírsok alkalmazandók: a ltvnyvédelem (kilts' rlts) szempontjait mind a településrendezési és építészetitervezés, - mind pedig az egyes építményekmegvalósítsa sorn kiemelten kell érvényesíteni; úú éptilet vagy építmér"ryelhelyezése tjba illesztve, a tofiéneti tjszerkezet, a tjképi adottsgok - megőrzésével, a tjkarakter erősítésével,a helyi építészetihagyomnyok figyelembevételével történhet; - csarnok jellegű épület, építményelhelyezése nem engedélyezhető. Btv.27. s (2)bekez.dés a) pontjrl szerint a torténeti települési terület övezete (T-2) tekintetében az otrt ltal meghattozott kultr-rrlis örökség szempontjbói kiemelten kezelendó terület orszgos övezetre, valamint a torténeti települési terület kiemelt térségiés me_qyei övezetre vonatkozó övezeti elóírsok mellett a következo e1őírsok alkalmazandók: a település szablyozsi tervében, a helyi építésiszablyzatban és a helyi építészetiörokség - védelméről szóló rer,deletben - a külön jogszablyban meghatrozottak szerint _ meg kell hatrozní, és elo kell írni a ltvnyvédelmet, a településkép_védelmet, a zöldfelületek fejlesztését, az épületek paramétereit, az építményekhelyi építészetilragyomnyokhoz rlleszkedő megjelenését

4 ó őí é őí é é é é é ó ü é é í é é í é é é é ü é ü é ó ó é é í é é é é é é ó ü ő ö é ö é é é ó ü é é ó é ö ó ó é é ö é ó ő ü é é ő ő ö ö ü é é é é é é é ö é ö é é é ő ő é ó é é é í í é é é é ó í í ó ó ó é ö é é é ő í é í é é í ü é é í ó í ö ó ó ó é í é é é ü é ő é í ö é í é ó Í ó í é é í é í ó ó ó ó é í é é é é í é ó ő ö í ö é é ó ó ó ó é ö é ó é é é ő é ö é ü ő ó é é é é é é ú ö é é é ő ő é é ó é é é é ó é ó é é ő ő é é é é é é é é ó ó é é é ö ó Í é é é ö Í é é é í ó ó í í ó ó ó Í í é é é í í í é é é é é ő í Í í í é é é é é é é í í é é é ő é ö é ö ő é ü ő é ö ő ö é ö é é é ő ő é ö é é ü é é ő í ő ó ö é é é ö ü é ü ó é ő ó é ő ó é ő é ó ó é é ö é ö é é é é

5 í é ü é é ú ö ö ö é é é ü é é ő ö ö ö í é ő ó í ö ü ó é é ő ö é é é ö ő ö ü ö é é ő ó é ó é ő é ó ó ü ő é é í é é ő é ü é ü ő é ö é é ú ö é é é ö é ő é é í é ú ö é é ő ö é ö ő ö ő ü ö é í é é ü ő é é é é ü é ö é ő ü é é é ö ö é ő é ő é é é é í é é é ó é ó ö ö é é ő é ü ő é ü é é ö é í ü é é ő ü ő é ö é é é é é é é é ó ú é é é é é ó é é ő ö é ó í é é ó ó ó Í é Í é ő ú ó é é é í ó é é ó í ü ő ö ő ó ő é é ő é é ó é é í ó éü í ü ó é ö ó

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. évfolyam 10. szám 2008. november 11. A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 472-8534/Fax: 472-8324 E-mail: gazdasagi.kozlony@nfgm.gov.hu

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. 2007. évi. törvény

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. 2007. évi. törvény 2007. évi. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról 1. A Balaton

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselõ Testületének 10/2012.(VII.13.) önkormányzati rendelete Tárnokréti Község helyi építési szabályzatáról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselõ Testületének 10/2012.(VII.13.) önkormányzati rendelete Tárnokréti Község helyi építési szabályzatáról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselõ Testületének 10/2012.(VII.13.) önkormányzati rendelete Tárnokréti Község helyi építési szabályzatáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a

Részletesebben

Berente község Településrendezési Terve Településszerkezeti Terv

Berente község Településrendezési Terve Településszerkezeti Terv 2. sz. melléklet a 194/2011. (VIII.25.) KT határozathoz Berente község Településszerkezeti Terv leírása A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA A településszerkezeti terv feladata A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA alátámasztó

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN BELÜL 3 TERÜLETRÉSZT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN BELÜL 3 TERÜLETRÉSZT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN BELÜL 3 TERÜLETRÉSZT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA Törzsszám: P6/2014 A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK B RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

LESENCETOMAJ. Megrendelő: Tervező: Településfejlesztési koncepció kiegészítése Gubacsi malom és Laktanya területek. község

LESENCETOMAJ. Megrendelő: Tervező: Településfejlesztési koncepció kiegészítése Gubacsi malom és Laktanya területek. község LESENCETOMAJ község Településfejlesztési koncepció kiegészítése Gubacsi malom és Laktanya területek Elfogadva 2014. február 5-én Megrendelő: Lesencetomaji Község Önkormányzata 8318 Lesencetomaj, Kossuth

Részletesebben

Dr. Nemes Gábor igazgatóhelyettes KÖTI-KTVF. A környezetvk. szetvédelem, Balatonkenese, 2012. május 08-09.

Dr. Nemes Gábor igazgatóhelyettes KÖTI-KTVF. A környezetvk. szetvédelem, Balatonkenese, 2012. május 08-09. Dr. Nemes Gábor igazgatóhelyettes KÖTI-KTVF A környezetvk rnyezetvédelem, természetv szetvédelem, vízügy aktuális kérdk rdései Balatonkenese, 2012. május 08-09. Jogszabályi hátth ttér 40/2002. (III. 21.)

Részletesebben

10. rendelet tervezet

10. rendelet tervezet jóváhagyandó munkarészek 10. rendelet tervezet Zalakaros Város Önkormányzata../2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Zalakaros Város Önkormányzatának képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2010.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2010.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2010.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

I. FEJEZET. (Egységes szerkezetben a 18/2014. (X.10.) önkormányzati rendelettel.)

I. FEJEZET. (Egységes szerkezetben a 18/2014. (X.10.) önkormányzati rendelettel.) Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelete Csákvár Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 18/2014.

Részletesebben

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 LENGYELTÓTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 12/2010 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 14/2012. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADVA A 4/2012.

Részletesebben

Taktaszada Község Önkormányzatának 6/2005.(V.2.) sz. rendelete Taktaszada Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Taktaszada Község Önkormányzatának 6/2005.(V.2.) sz. rendelete Taktaszada Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Taktaszada Község Önkormányzatának 6/2005.(V.2.) sz. rendelete Taktaszada Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Taktaszada Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1980. évi

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT - rendelettel jóváhagyandó munkarész - Markóc Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IX. 30.

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT - rendelettel jóváhagyandó munkarész - Markóc Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IX. 30. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT - rendelettel jóváhagyandó munkarész - Markóc Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2008. (IX. 30.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Markóc Község Önkormányzata

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Monostorapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.15.) számú rendelete Monostorapáti község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Monostorapáti

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2004. (IX. 29.) rendelete a község Helyi Építési Szabályzatáról a módosításáról szóló 13/2008.(XI.27.) és a 1/2009. (I.20.)

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I É S V Í Z Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 26759/2007. Iktatószámunk: 34270/09 Ügyintézőnk:

Részletesebben

POLGÁRDI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Véleményezésre elkészített terv 2013.

POLGÁRDI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Véleményezésre elkészített terv 2013. POLGÁRDI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2013. október Készítette: Ertl Antal TT-É 07-0010/2014 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

HANTOS Településrendezési terve

HANTOS Településrendezési terve 2004. OKTÓBER TSZ.: 2886/2004 HANTOS Településrendezési terve Településszerkezeti és szabályozási terv /jóváhagyott terv/ TSZ.: 2886/2004 Tsz: 2886/2004 2006 június Hantos Község Építési Szabályzata /HÉSZ/

Részletesebben

HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2014. ÉVI 1. SZ. MÓDOSÍTÁS

HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2014. ÉVI 1. SZ. MÓDOSÍTÁS Jóváhagyott dokumentáció - 2015. 02. A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti- tárgyalásos eljárás HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2014. ÉVI 1. SZ. MÓDOSÍTÁS Szennyvíztisztító telep területének

Részletesebben

Gesztely község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II.14.) rendeletével módosított 7/2008. (VI.4.) rendelete

Gesztely község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II.14.) rendeletével módosított 7/2008. (VI.4.) rendelete Gesztely község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II.14.) rendeletével módosított 7/2008. (VI.4.) rendelete Gesztely község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Gesztely község

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 2014. (véleményezési szakaszra) MEGBÍZÓ: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12. TERVEZŐ:

Részletesebben