MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program. Termékleírás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program. Termékleírás"

Átírás

1 MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program Termékleírás Hatályos: október 18. napjától 1 A program keretösszege 50 milliárd forint A program célja Elsıdlegesen a termelı szektorok gazdaságélénkítését ösztönözve a vállalkozások éven túli lejáratú forint forgóeszköz hiteleihez/kölcsöneihez bankgarancia nyújtása versenyképességük erısítése érdekében, a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény 2. k) pontjában foglaltak alapján. A bankgarancia igénybevételére jogosultak köre A kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerinti, Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezı mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV), valamint KKV-nak nem minısülı vállalkozások (továbbiakban együtt: vállalkozások), amelyek egyéni vállalkozás, gazdasági társaság, szövetkezet, vagy európai részvénytársaság formájában mőködnek és fı tevékenységük a 2. számú mellékletben közölt TEÁOR 08 szerinti tevékenységek valamelyike. A bankgarancia igénybevételére nem jogosultak köre Nem igényelhet, nem kaphat bankgaranciát az olyan vállalkozás, amely(nek) fıtevékenysége nem a 2. számú mellékletben felsorolt TEÁOR 08 szerinti tevékenységek valamelyike; a garanciakérelem benyújtásának idıpontjában csıd-, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt áll; a garanciakérelem benyújtásának idıpontjában lejárt esedékességő adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; a garanciakérelem benyújtásának idıpontjában hitelszerzıdésbıl vagy bankgaranciaszerzıdésbıl eredı lejárt tartozása áll fenn; az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelezı határozata által érintett és a tiltottnak minısített támogatást nem fizette vissza; a garancia iránti kérelem benyújtását megelızıen az államháztartás alrendszereibıl, az Európai Unió elıcsatlakozás eszközeibıl, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette; az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. számú melléklete értelmében nehéz helyzetben van. 1 Módosítva a 19/2010. számú MFB Közlemény alapján, hatályos október 18. napjától. A módosított rendelkezéseket a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. 1

2 A bankgarancia mértéke A garantáltatni kívánt forgóeszköz hitel/kölcsön tıke összegének 80%-a, de legalább 100 millió forint és legfeljebb 4000 millió forint. A garantáltatni kívánt forgóeszköz hitel/kölcsön futamideje és jellege A bankgaranciával biztosított forgóeszköz hitel/kölcsön lejárata legalább 1 év+1 nap, legfeljebb 5 év lehet. A forgóeszköz hitel/kölcsön jellege: a rendelkezésre tartási idıszakon belül lehívott, forgóeszköz finanszírozásra fordított hitel, amelynél a felvett hitelösszegbıl visszatörlesztett összeg nem hívható le újra. A bankgarancia nem vehetı igénybe: folyószámlahitelhez, rulírozó forgóeszközhitelhez, már meglévı forgóeszközhitelhez. A bankgarancia pénzneme HUF A bankgarancia díja Az MFB Zrt. által vállalt bankgarancia összege után évenként garancia díjat kell fizetni. A díj mértéke a biztosítékok és az ügyfél minısítése alapján meghatározott kockázati osztályok függvényében 0,5 6,3 %/év. A díjakat tartalmazó táblázat a termékleírás 1. számú mellékletében található. A díj évenként elıre fizetendı. A díjat elıször a bankgarancia megbízási szerzıdés megkötését követı 5. (öt) naptári napon belül kell megfizetni. Az ezt követı évek díjai minden évben ugyanezen a napon esedékesek. A program veszteségrátája alapján az új garanciavállalásokra vonatkozóan bankgarancia díj mértékét az MFB Zrt. évente felülvizsgálhatja és a hitelezési kockázat kezelésérıl és tıkekövetelményérıl szóló 196/2007. Korm. rendelet 120. (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel - a bankgaranciának elismerhetı hitelkockázati fedezetként történı elismerhetısége érdekében - kizárólag az új garanciavállalások vonatkozásában módosíthatja. A bankgarancia érvényessége 2 A garanciavállalás érvényességének kezdı idıpontja a bankgarancia nyilatkozat kelte. A garanciavállalás érvényességének záró idıpontja: a fizetési kötelezettség legalább 30 (harminc) naptári napos elmulasztása miatti felmondás vállalkozás általi kézhezvételének napját, vagy az egyösszegő vagy az utolsó részlet fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidı eredménytelen leteltét követı fizetési felszólítás kézhezvételének napját, vagy a vállalkozás elleni felszámolási eljárás forgóeszköz hitel/kölcsön szerzıdés fennállása alatti közzététele napját követı 60. (hatvanadik) naptári nap (tizenkettı) órája, de legfeljebb a forgóeszköz hitel/kölcsön szerzıdés végsı lejáratát követı 120. (százhuszadik) naptári nap (tizenkettı) órája. Ha a garanciavállalás érvényességének idıtartama alatt az adóssal szemben ideiglenes fizetési haladék/fizetési haladék elrendelésérıl szóló végzést tesznek közzé, akkor a bankgarancia érvényességének záró idıpontja meghosszabbodik az adóst megilletı ideiglenes fizetési haladék/fizetési haladék idıtartamával. Ebben az esetben a garanciavállalás érvényességének záró idıpontja a csıdeljárás megszőnése, illetve a csıdeljárás megszüntetése közzététele napját követı 60. (hatvanadik) naptári nap (tizenkettı) órája, feltéve, hogy a hitelintézet az MFB Zrt. felé eleget tett az értesítési kötelezettségének. 3 2 Módosítva a 24/2009. számú MFB Közlemény alapján. 3 Módosítva a 33/2009. számú MFB Közlemény alapján, hatályos november 5-tıl. 2

3 Bírálati díj A vállalkozások az MFB Zrt. részére a bírálat eredményétıl függetlenül egyszeri bírálati díjat fizetnek, amelynek mértéke az igényelt bankgarancia összegének 0,2%-a. Módosítási díj Mértéke a módosításkor fennálló garantált összeg 0,25-0,5%-a. Biztosítékok Az MFB Zrt. által a program keretében elfogadható biztosítékok: óvadék: pénzbetét, állampapír, közraktárjegy, jelzálogjog ingó és ingatlan dolgokon, zálogjog jogon és követelésen, a Magyar Államon kívüli személy által vállalt készfizetı kezesség. A vállalkozás által az MFB Zrt. javára nyújtandó biztosíték legkisebb mértéke a garancia összegének valamint az elsı évben esedékes garancia díj összegének a fele. A Magyar Állam jogszabályi készfizetı kezességet nyújt az MFB Zrt. javára, az MFB Zrt. által vállalt bankgarancia összegének 90%-ára. Az MFB Zrt. az állami készfizetı kezességvállalásért a garanciavállalás futamidejének függvényében 0,3-2% kezességvállalási díjat fizet a Magyar Államnak. A kezesség érvényesítése az állam által vállalt kezesség elıkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjérıl szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet alapján történik. Ezért a kezesség MFB Zrt. általi beváltása következtében a bankgarancián alapuló tartozás a vállalkozással szemben adók módjára behajthatóvá válik, a behajtásról az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal gondoskodik. Kérelmek benyújtása A garanciakérelmet az MFB Zrt. Üzleti Vezérigazgatóságára kell benyújtani. Bankgarancia nyilatkozat kibocsátása Az MFB Zrt. döntését és az illetékes minisztérium egyetértı hozzájárulását követıen az MFB Zrt. a vállalkozással bankgarancia megbízási szerzıdést köt, amely alapján bankgarancia nyilatkozatot bocsát ki a forgóeszköz hitelt/kölcsönt nyújtó hitelintézet javára. A bankgarancia érvényesítése A hitelintézet által a bankgarancia csak egyszer, egy összegben és csak abban az esetben váltható be, ha a hitel/kölcsönszerzıdés a fizetési kötelezettség legalább 30 napos elmulasztása miatt felmondásra került, vagy az egyösszegő vagy az utolsó részlet fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidı eredménytelenül letelt, vagy a vállalkozás ellen jogerısen felszámolási eljárás indult a forgóeszköz hitel/kölcsön szerzıdés fennállása alatt. 4 A bankgarancia nyilatkozat az érvényesítéshez további feltételeket szabhat. A hitelintézet a tudomásszerzéstıl számított 3 (három) banki munkanapon belül írásban köteles tájékoztatni az MFB Zrt.-t arról, ha az adóssal szemben ideiglenes fizetési haladék/fizetési haladék elrendelésérıl szóló végzést tesznek közzé, a csıdegyezség létrejöttérıl és annak tartalmáról, továbbá ha a csıdeljárás befejezetté nyilvánításáról vagy megszüntetésérıl szóló végzést tesznek közzé. 5 Igénybevételi lehetıség A program keretében bankgarancia vállalásra vonatkozó megbízási szerzıdés megkötésére december 31-ig kerülhet sor. 4 Módosítva a 24/2009. számú MFB Közlemény alapján. 5 Módosítva a 33/2009. számú MFB Közlemény alapján, hatályos november 5-tıl. 3

4 1. számú Melléklet Az MFB Gazdaságélénkítı Bankgarancia Programban alkalmazott bankgarancia díj megállapításának szabályai A 2008/C 155/02 számú, az EK-Szerzıdés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló Bizottsági közlemény (megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában án, C 155. számú kötet oldal) rendelkezéseire és az MFB üzleti feltételeire tekintettel a bankgarancia díj mértéke évente változó, a vállalkozás hitelminısítési (ügyfélminısítési) ától és a biztosítékoktól függ. A bankgarancia díj mértéke évente 0,5-6,3% között lehet. A díjat - a vállalkozás hitelminısítési (ügyfélminısítési) ától és a biztosítékoktól függıen - kizárólag csökkenteni lehet, illetve késıbbiekben a csökkentett díjat az éves minısítés függvényében az eredeti szintre lehet megemelni. A program veszteségrátája alapján az új garanciavállalásokra vonatkozóan bankgarancia díj mértékét az MFB Zrt. évente felülvizsgálhatja és a hitelezési kockázat kezelésérıl és tıkekövetelményérıl szóló 196/2007. Korm. rendelet 120. (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel - a bankgaranciának elismerhetı hitelkockázati fedezetként történı elismerhetısége érdekében - kizárólag az új garanciavállalások vonatkozásában módosíthatja. A megváltozott díjak kizárólag csak a díjmódosítást követıen vállalt bankgaranciáknál kerülnek alkalmazásra. Az MFB Zrt. által a program keretében alkalmazott, a bankgarancia összege után számítandó, a bankgarancia százalékában kifejezett éves garanciadíjak a következık: MFB Ügyfélminısítési kategória Nemzetközi hitelminısítı általi I. osztályú 1. hitelminısítési II. osztályú 2. hitelminısítési III. osztályú 3. hitelminısítési IV. osztályú 4. hitelminısítési V. osztályú 4. hitelminısítési VI. osztályú 5. hitelminısítési VII. osztályú 6. hitelminısítési VIII. osztályú Nem teljesítı ügyfél Biztosítékokkal való fedezettség Magas Általános Alacsony 50 (0,5%) 60(0,6%) 70 (0,7%) 50(0,5%) 70 (0,7%) 100(1,0%) 60(0,6%) 100 (1,0%) 130(1,3%) 70 (0,7%) 130 (1,3%) 150 (1,5%) 100 (1,0%) 200 (2%) 200 (2%) 200 (2%) 380 (3,8%) 380 (3,8%) 200 (2%) 380 (3,8%) 630 (6,3%) Ebben a kategóriában az MFB Zrt. nem vállal bankgaranciát. Speciális szabályok: - hitelfelvevıi múlttal (hitelt a mőködésük során nem vettek igénybe) nem rendelkezı vállalkozás, vagy - nem a mérlegszemlélető megközelítésen alapuló ügyfél minısítési eljárás alá tartozó (egyszeres könyvvezetéső) vállalkozás, valamint - az új (egy teljes gazdasági évvel - 12 hónap - nem rendelkezı) vállalkozás esetén a bankgarancia díjnak a rendelkezésre álló biztosítéktól függıen legalább a 6. hitelminısítési ú kategóriában alkalmazott mértékőnek kell lennie. Az MFB Zrt. az elfogadott fedezetek bruttó értéke alapján a 2008/C 14/02 EB közleményre figyelemmel - az alábbi fedezetségi kategóriákat alkalmazza: 4

5 Alacsony fedezettség Általános fedezettség Magas fedezettség Biztosítékokkal való fedezettség Fedezettség 100 % alatti % közötti 140 % feletti 5

6 2. számú Melléklet Az MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program keretében garantálható tevékenységek TEÁOR 08 ára 102 Halfeldolgozás, -tartósítás 30 Egyéb jármő gyártása 1052 Jégkrém gyártása kivéve: 304 Katonai harcjármő gyártása 1062 Keményítı, keményítıtermék gyártása 31 Bútorgyártás 1072 Tartósított lisztes áru gyártása 32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység 1073 Tésztafélék gyártása 33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása 108 Egyéb élelmiszer gyártása 38 Hulladékgazdálkodás 109 Takarmány gyártása 41 Épületek építése 1101 Desztillált szeszes ital gyártása 42 Egyéb építmény építése 1103 Gyümölcsbor termelése 43 Speciális szaképítés 1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása 4920 Vasúti áruszállítás 1105 Sörgyártás 4941 Közúti áruszállítás 1106 Malátagyártás 4942 Költöztetés 1107 Üdítıital, ásványvíz gyártása 4950 Csıvezetékes szállítás 13 Textília gyártása 5020 Tengeri áruszállítás 14 Ruházati termék gyártása 5040 Belvízi áruszállítás 15 Bır, bırtermék, lábbeli gyártása 5121 Légi áruszállítás 16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása 5210 Raktározás, tárolás 17 Papír, papírtermék gyártása 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítı szolgáltatás 18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység 5222 Vízi szállítást kiegészítı szolgáltatás 20 Vegyi anyag, -termék gyártása 5223 Légi szállítást kiegészítı szolgáltatás 21 Gyógyszergyártás 5224 Rakománykezelés 22 Gumi-, mőanyag termék gyártása 5229 Egyéb szállítást kiegészítı szolgáltatás 23 Nemfém ásványi termék gyártása 5310 Postai tevékenység (egyetemleges kötelezettséggel) 24 Fémalapanyag gyártása 5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység 25 Fémfeldolgozási termék gyártása 56 Vendéglátás kivéve: 254 Fegyver-, lıszergyártás 62 Információ-technológiai szolgáltatás 26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 27 Villamos berendezés gyártása 72 Tudományos kutatás, fejlesztés 28 Gép, gépi berendezés gyártása 81 Építmény üzemeltetés, zöldterület-kezelés 29 Közúti jármő gyártása 8292 Csomagolás 6

MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Termékleírás

MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Termékleírás Hatályos 2010. október 18. 1 MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program Termékleírás A program keretösszege 30 milliárd forint A program célja Élelmiszeripari vállalkozások éven túli lejáratú forint forgóeszköz

Részletesebben

MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program. Termékleírás

MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program. Termékleírás Hatályos: 2009. szeptember 10. 1 MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program Termékleírás A program keretösszege 50 milliárd forint A program célja Elsődlegesen a termelő szektorok gazdaságélénkítését

Részletesebben

MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Útmutató 1

MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Útmutató 1 MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program Útmutató 1 2012. 1 Hatályos 2012.09.06-tól Tartalomjegyzék Első rész: Általános rendelkezések... 3 1. Az Útmutató kibocsátásának célja, háttere, alkalmazási köre...

Részletesebben

Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. 10. Mikrohitel Plusz Program

Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. 10. Mikrohitel Plusz Program Hatályos: 2010. január 1-tıl Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 10. Mikrohitel Plusz Program Termékleírás Hitelprogram keretösszege Hitel célja 8 milliárd forint. 1 A.) Mikrovállalkozások

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról 2010 1. A GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. CÉLJA ÉS AZ ÁLTALA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2015. február 4. 1 MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 6 milliárd forint, ebből 4 milliárd forint a nagyvállalatok és

Részletesebben

Új Magyarország Kishitel Termékleírás

Új Magyarország Kishitel Termékleírás Új Magyarország Kishitel Termékleírás Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek A GOP 4 Kishitel Program keretében a Közvetítı útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

MFB Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás

MFB Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás Hatályos: 2013. április 22-től Hitelprogram keretösszege 10 milliárd forint Hitel típus Éven túli lejáratú beruházási hitel. MFB Kisvállalkozói Hitel Termékleírás Hitelfelvevők köre A hitelt a kis- és

Részletesebben

Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás

Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás Hatályos: 2010. január 1-től Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel Termékleírás Hitel típus Éven túli lejáratú beruházási hitel. Hitelfelvevők köre A hitelt a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

Részletesebben

Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás

Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás Hatályos: 2010. január 1-től Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel Termékleírás Hitel típus Éven túli lejáratú beruházási hitel. Hitelfelvevők köre A hitelt a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

Részletesebben

MFB Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás

MFB Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás Hatályos: 2012. január 31-től Hitelprogram keretösszege 10 milliárd forint Hitel típus Éven túli lejáratú beruházási hitel. MFB Kisvállalkozói Hitel Termékleírás Hitelfelvevők köre A hitelt a kis- és középvállalkozásokról,

Részletesebben

Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás

Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás Hatályos: 2011. augusztus 11-től Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel Termékleírás Hitel típus Éven túli lejáratú beruházási hitel. Hitelfelvevők köre A hitelt a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük

Részletesebben

MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020. Útmutató

MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020. Útmutató MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Útmutató 2015. február 4. 1 1 Közzétéve a 2/2015. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT ALFÖLD-FAKTORING PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT. ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÉS KOMBINÁLT MIKROHITEL TERMÉK- ÉS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba lépés dátuma: 2012. április 18. Kibocsátó: Alföld-Faktoring Zrt. Igazgatósága I.

Részletesebben

Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram

Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 11. c. számú melléklet Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Terméktájékoztató Budapest 2005. november 1/9 Hatályos 2005. november Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram

Részletesebben

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek Hatályos 2010. március 1. 1 Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 25 milliárd forint. Hitel célja A mezőgazdaság versenyképességét,

Részletesebben

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek Hatályos 2013. január 23. 1 Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 25 milliárd forint. Hitel célja A mezőgazdaság versenyképességét,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizető kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizető kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizető kezességvállalásról (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, a módosításokat vastagított,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizető kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizető kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizető kezességvállalásról (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. az együttműködési megállapodások keretében létrejött hitelhez, illetve garanciához kapcsolódó készfizető kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. az együttműködési megállapodások keretében létrejött hitelhez, illetve garanciához kapcsolódó készfizető kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT az együttműködési megállapodások keretében létrejött hitelhez, illetve garanciához kapcsolódó készfizető kezességvállalásról Tartalomjegyzék 1 A ZRT. KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSÁNAK IGÉNYBEVÉTELÉRE

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Terméktájékoztató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Terméktájékoztató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Terméktájékoztató 2011. április 26. 2 Hatályos: 2011. április 26. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd

Részletesebben

Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 2. Általános feltételek

Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 2. Általános feltételek Hatályos: 2011. január 1-től Hitelprogram keretösszege 360 milliárd forint 3 Hitel célja Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Termékleírás 2 Általános feltételek A hitelprogram célja a

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2014. április 30. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 21. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Termékleírás

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Termékleírás Hatályos: 2013.11.28.-tól MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Termékleírás Általános feltételek (kivéve a 10.3 hitelcélt, a Patika Hitelprogramot, amelyre külön szabályok vonatkoznak) Program keretösszege

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos: 2014. július 7-étől A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi

Részletesebben

A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2010. 1 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007.(IX.04.) Korm.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. október 13-tól ÜZLETSZABÁLYZAT az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos:

Részletesebben