A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai"

Átírás

1 A Széchenyi Forgóeszközhitel biztosítékai Magánszemély készfizetı kezességvállalása Egyéni Vállalkozók ill. Társas Vállalkozások esetén nagykorú, egyéni vállalkozótól különbözı - magyar állampolgár vagy nagykorú Magyarországon min. 3 éve állandó lakóhellyel rendelkezı Európai Unió tagállam-állampolgár vagy kettıs illetve több állampolgárságú magánszemély készfizetı kezességvállalása szükséges. A kettıs vagy több állampolgárságú magánszemély esetében legalább az egyik állampolgárságnak magyar, vagy Európai Unió tagállam állampolgárságnak kell lennie. Gazdasági Társaság esetén a készfizetı kezesnek annak vagy azoknak a közvetett vagy közvetlen tulajdonos, nagykorú magyar állampolgár vagy Magyarországon min. 3 éve állandó lakóhellyel rendelkezı nagykorú Európai Unió tagállam-állampolgár vagy kettıs illetve több állampolgárságú magánszemélyeknek kell lenniük, akik a Gazdasági Társaságban egyedül vagy együttesen legalább 50%-os közvetett vagy közvetlen részesedéssel rendelkeznek. Amennyiben egy személynek van 50%-os vagy annál nagyobb részesedése, elegendı ezen személy készfizetı kezességvállalása. Ha a Gazdasági Társaság tagjai közül egyiknek sincs 50% tulajdonrésze, vagy van ilyen személy, de a Gazdasági Társaság döntése alapján nem ı, vagy nem csak ı vállal kezességet, olyan magánszemélyek készfizetı kezességvállalása szükséges, akiknek a tulajdonrésze együttesen éri el az 50%-ot a hitelfelvevı Gazdasági Társaságban. Betéti társaság esetén legalább egy kültag kezességvállalása (is) szükséges. Amennyiben a beltagok rendelkeznek legalább 50%-os tulajdonrésszel, a beltagok kezességvállalása mellett legalább egy kültag kezességvállalása is szükséges. Fentiek értelmében tehát ha a kezességet vállaló kültag(ok) tulajdoni részaránya legalább 50 %, további tulajdonos (pl. beltag) készfizetı kezesként történı bevonása nem szükséges. Részvénytársaságok esetén amennyiben nincs legfeljebb 5 részvényesnek együttesen 50%-os tulajdoni részesedése, vagy a Részvénytársaság így dönt, az igazgatóság elnöke vagy a vezérigazgató lesz a magánszemély készfizetı kezes. Szövetkezet esetén a készfizetı kezesnek annak vagy azoknak a közvetett vagy közvetlen tag, Európai Unió tagállam állampolgár magánszemélyeknek kell lenniük, akik a Szövetkezetben a legnagyobb, de legalább 10%-os tulajdoni részesedéssel rendelkeznek. Amennyiben nincs egy tagnak legalább 10%-os tulajdoni részesedése akkor több, de legfeljebb 5 olyan személy készfizetı kezességvállalása szükséges, akiknek együttesen van legalább 10%-os tulajdoni részesedése. Amennyiben nincs legfeljebb 5 tagnak együttesen 10%-os tulajdoni részesedése, vagy a Szövetkezet így dönt, az igazgatóság elnöke vagy az ügyvezetı elnök lesz a magánszemély készfizetı kezes. Több kezes esetén a kezesek felelıssége egyetemleges. A tulajdoni részesedés és a közvetett tulajdon meghatározását részletesen a KA-VOSZ Zrt.Üzletszabályzatának 3. sz. mellékletében találja meg. A készfizetı kezes a Vállalkozásnak a Széchenyi Forgóeszközhitel alapján, a hitelezı Bankkal szemben fennálló összes tartozásáért (tıke, kamat, járulékok, állami támogatás) vállal készfizetı kezességet. A készfizetı kezes a hitelezı Bank elsı felszólítása alapján, az alapjogviszony vizsgálata nélkül mindaddig helytállni köteles, amíg a vállalkozás által igénybevett hitel alapján bárminemő tartozás áll fenn.

2 A Széchenyi Forgóeszközhitel igénylésekor a rendelkezésre álló dokumentumok, információk és saját adatbázisa alapján a KA-VOSZ Zrt. megvizsgálja, hogy a készfizetı kezessel szemben nem állnak-e fenn kizáró feltételek illetve, hogy a készfizetı kezes megfelel-e a jelen pontban rögzített feltételeknek. Amennyiben a készfizetı kezes vagy kezesek nem felelnek a feltételeknek, a Vállalkozás nem vehet részt a Széchenyi Forgóeszközhitel konstrukcióban, kérelmét a KA-VOSZ Zrt. elutasítja. A Bankok a hitelbírálat során kötelezıen figyelembe veszik a készfizetı kezessel kapcsolatos korábbi tapasztalataikat, a rendelkezésükre álló információkat illetve a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. elektronikus nyilvántartását (Elızetes Információ Kérés), és a Központi Hitelinformációs Rendszerbıl elérhetı adatokat, melynek alapján a hitelkérelmet elutasíthatják. Amennyiben a Vállalkozás esetében nincs a KA-VOSZ Zrt., a Bankok illetve a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. számára elfogadható magánszemély készfizetı kezes, a Vállalkozás a Széchenyi Forgóeszközhitel konstrukcióban nem vehet részt. A magánszemély készfizetı kezesnek meg kell felelnie továbbá az alábbi feltételeknek: a Vállalkozás természetes személy készfizetı kezese nem vállalt olyan Széchenyi Kártya Programban nyújtott vagy kártya-típusú ügylethez kezességet, amelyhez kapcsolódóan a Garantiqa készfizetı kezessége beváltására került, vagy beváltási kérelem elbírálása folyamatban van; a Vállalkozás készfizetı kezese egyéni vállalkozóként, ill. egyéni cég tagjaként nem hiteladósa olyan, a Garantiqa nyilvántartása szerint felmondott státuszú ügyletnek, amelyhez a Garantiqa kezessége kapcsolódik; a készfizetı kezes egyéni vállalkozásának korábbi ügyletéhez kapcsolódóan a Garantiqa készfizetı kezességének beváltásra nem került sor, vagy beváltási kérelem elbírálása nincs folyamatban a Vállalkozás készfizetı kezese egyéni vállalkozóként, ill. egyéni cég tagjaként nem hiteladósa Széchenyi Kártya Program keretein belül nyújtott, vagy kártya típusú ügyletnek. készfizetı kezesként 50 millió forintot meghaladó mértékben vállalt kezességet Széchenyi Kártyához, más kártya típusú ügylethez és Széchenyi Forgóeszközhitelhez összesen. Bankszámla terhelési jog A Bank a hitelszerzıdésben kiköti, hogy a Vállalkozás összes nála vezetett pénzforgalmi bankszámláját esedékes, illetve lejárt követeléseivel beszámítási jogával élve megterhelheti Hitelkeret zárolására vonatkozó jog Ha a NGM a Vállalkozás vonatkozásában a garanciadíj és/vagy kamattámogatás összegét bármely okból nem utalja át (a támogatás folyósításának felfüggesztése vagy visszatartása), a Bank a NGMtıl meg nem kapott támogatás összegével a Vállalkozás számláját megterheli. Amennyiben a Vállalkozás számláján nincs elegendı fedezet az összeg leemeléséhez, a Bank a NGM értesítésének kézhezvétele napján felszólítást küld a Vállalkozás részére. A felszólítás keltétıl számított 10. naptári napon a Bank a Vállalkozásnak ismételten felszólítást küld és a Széchenyi Kártya Folyószámla-hitelkeretet ill. egyéb terméktípusok esetén a még le nem hívott, rendelkezésre tartott hitel összegét zárolja. Ha az ismételt felszólítás keltétıl számított 15. naptári napig nem folyik be a Vállalkozástól a támogatás alapján fennálló banki követelés, a második felszólítás keltétıl számított 16. napon a hitel- és (folyószámlahitel esetén a bankkártya) szerzıdést a Bank azonnali hatállyal felmondhatja. Amennyiben a Bank követelésének megfelelı összeg a bankszámlára a második felszólítás keltétıl számított 16. napig befolyik, a Bank a zárolást megszünteti.

3 Felhatalmazó levélen alapuló beszedés joga A hitelezı Bank a Vállalkozás más hitelintézetnél vezetett, ismert pénzforgalmi számláira beszedés benyújtására vonatkozó jogot köt ki. A beszedés teljesítésére vonatkozó adott bank által megkívánt - felhatalmazó levél nyomtatványát a Vállalkozás a regisztráció során a Regisztráló Szervezettıl megkaphatja. A felhatalmazó levél a Vállalkozás a hitelszerzıdés megkötésekor kitöltve, a bejelentett módon aláírva és az adott számlavezetı hitelintézet által a nyilvántartásba vételt igazoló aláírással ellátott módon adja át a hitelezı Banknak. A Bank a más hitelintézetnél nyitott pénzforgalmi számla ellen akkor érvényesíti a felhatalmazó levélen alapuló beszedést, ha a törlesztés elmulasztása miatt vagy más okból a hitelszerzıdést felmondta, illetve ha a hitelszerzıdés lejárt és a lejárat napjáig a Vállalkozás Bankkal szemben fennálló valamennyi tartozását nem rendezte. Azonnali beszedési megbízás A hitelezı Bank a Vállalkozás más hitelintézetnél vezetett, az Igénylési Lapon a Vállalkozás által megadott számú pénzforgalmi számláira azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogot köt ki. Az azonnali beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazó nyilatkozat nyomtatványát a Vállalkozás a regisztráció során a Regisztráló Szervezettıl megkapja. A felhatalmazó nyilatkozatot a Vállalkozás a hitelszerzıdés megkötésekor kitöltve, a bejelentett módon aláírva és az adott számlavezetı hitelintézet által, a nyilvántartásba vételt igazoló aláírással ellátott módon adja át a hitelezı Banknak. A Bank a más hitelintézetnél nyitott pénzforgalmi számla ellen akkor nyújtja be az azonnali beszedési megbízást, ha a törlesztés elmulasztása miatt vagy más okból a hitelszerzıdést felmondta, illetve ha a hitelszerzıdés lejárt és a lejárat napjáig a Vállalkozás Bankkal szemben fennálló valamennyi tartozását nem rendezte. Kötelezı bankszámlaforgalom A hitelt folyósító Bank elıírja, hogy a Vállalkozás a Banknál nyitott pénzforgalmi bankszámláján a részére megítélt hitelkeret legalább 3-szorosának, 10 MFt feletti hitelösszeg esetén pedig legalább ötszörösének megfelelı összegő éves forgalmat bonyolítson le. Éves számlaforgalom: az Ügyfél számlájára a hitel futamideje alatt beérkezı (jóváírt) tételek összege, amely nem tartalmazza a további hitelek folyósításából eredı jóváírásokat. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizetı kezességvállalása A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a készfizetı kezességet vállal a Vállalkozásnak a Széchenyi Kártya Program keretében, így a Széchenyi Forgóeszközhitelhez is a hitelezı Bankkal szemben fennálló tartozásának 80/%-áért. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a hitelszerzıdés lejáratáig vállal készfizetı kezességet. A kezességvállalás kezdı napja a Bank és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. között az adott Vállalkozás vonatkozásában létrejött kezességvállalási szerzıdés kelte.

4 A készfizetı kezességvállalási szerzıdés feltételei az alábbiak: (a feltételek tekintetében a Széchenyi Kártya Program mindenkor hatályos Üzletszabályzatának II as pontjának tartalma az irányadó) 1. a Vállalkozás megfelel a Garantiqa Üzletszabályzatában és a Garantiqa Bankokkal kötött együttmőködési megállapodásában meghatározott feltételeknek, 2. a Vállalkozás korábbi ügyletéhez kapcsolódóan a Garantiqa készfizetı kezességének beváltásra nem került sor, vagy beváltási kérelem elbírálása nincs folyamatban; 3. az egyéni vállalkozó, ill. az egyéni cég tagja magánszemélyként nem (volt) készfizetı kezese olyan Széchenyi Kártya Programban nyújtott vagy kártya-típusú ügyletnek, amelyhez kapcsolódóan a Garantiqa készfizetı kezességének beváltására került sor, vagy erre irányuló kérelem elbírálása van folyamatban; 4. az egyéni vállalkozó, ill. az egyéni cég tagja magánszemélyként nem készfizetı kezese Széchenyi Kártya Program keretein belül nyújtott vagy egyéb kártya-típusú ügyletnek; 5. a Vállalkozás ügyletéhez a Garantiqa által vállalt készfizetı kezesség együttes összege - az új kérelemmel együtt - nem haladja meg a Garantiqa Üzletszabályzatában meghatározott összeget; 6. a Széchenyi Kártya Programon belül a Garantiqa által vállalt készfizetı kezesség egy ügyfél tekintetében együttesen az új kérelemmel együtt maximum 100 millió forint összegő hitelekhez kapcsolódhat; 7. a Vállalkozás Széchenyi Kártya Folyószámlahitel és kártya típusú ügyleteihez - az új kérelemmel együtt - a Garantiqa készfizetı kezessége összesen maximum 25 millió Ft hitelösszegő szerzıdés(ek)hez kapcsolódhat; 8. a Garantiqa által vállalt készfizetı kezesség "csomagos termékek" esetében, egy idıpontban, egy vállalkozás tekintetében együttesen az új kérelemmel együtt maximum 100 millió Ft összegő hitelekhez kapcsolódhat. 9. a Vállalkozás Széchenyi Kártya Folyószámlahitel, más kártya típusú hitelek és Széchenyi Forgóeszköz hitel ügyleteihez - az új kérelemmel együtt a Garantiqa készfizetı kezessége összesen maximum 50 millió Ft hitelösszegő szerzıdésekhez kapcsolódhat, 10. a Vállalkozás Széchenyi Beruházási hiteleihez - az új kérelemmel együtt - a Garantiqa készfizetı kezessége összesen maximum 50 millió Ft hitelösszegő szerzıdés(ek)hez kapcsolódhat, 11. a Vállalkozás - Széchenyi Kártya Folyószámlahitel igénylése esetén - nem rendelkezik másik Széchenyi Kártya Folyószámla hitellel; 12. a Vállalkozásnak a kérelem beadását megelızı egy évben egyedi bírálatra benyújtott készfizetı kezességvállalási kérelme nem került elutasításra. (Ha ezen idıszak alatt több készfizetı kezességvállalási kérelmet is benyújtottak, az utolsó kérelem nem lehet elutasított); 13. a vállalkozásnak nincs olyan, a Garantiqa nyilvántartása szerint felmondott státuszú ügylete, amelyhez a Garantiqa kezessége kapcsolódik; 14. A Vállalkozást a Garantiqa garanciaképesnek minısíti. 15. a Vállalkozás természetes személy készfizetı kezese nem vállalt olyan Széchenyi Kártya Programban nyújtott vagy kártya-típusú ügylethez kezességet, amelyhez kapcsolódóan a Garantiqa készfizetı kezessége beváltására került, vagy beváltási kérelem elbírálása folyamatban van; 16. a Vállalkozás készfizetı kezese egyéni vállalkozóként, ill. egyéni cég tagjaként nem hiteladósa olyan, a Garantiqa nyilvántartása szerint felmondott státuszú ügyletnek, amelyhez a Garantiqa kezessége kapcsolódik; 17. A készfizetı kezes egyéni vállalkozásának korábbi ügyletéhez kapcsolódóan a Garantiqa készfizetı kezességének beváltására nem került sor, vagy beváltási kérelem elbírálása nincs folyamatban; 18. A készfizetı kezes a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban és más kártyatípusú, valamint Széchenyi Forgóeszköz hitelekhez együttesen legfeljebb 50 M Ft hitelösszegő hitelszerzıdés(ek)hez vállalhat készfizetı kezességet, melyen belül a Széchenyi Kártyához és más kártya típusú hitelekhez egy magánszemély készfizetı kezes max. 25 millió Ft összegben vállalhat kezességet, 19. a Vállalkozás készfizetı kezese egyéni vállalkozóként, ill. egyéni cég tagjaként nem hiteladósa Széchenyi Kártya Program keretein belül nyújtott, vagy kártya típusú ügyletnek. 20. a Vállalkozás az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek teljes körően megfelel

5 Kártya-típusú ügylet: egy meghatározott standard termékrıl szóló, együttmőködési megállapodás keretében nyújtott hitel, amelyhez biztosítékként a Polgári Törvénykönyv XXIII. fejezetében meghatározott szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek közül alapesetben csak készfizetı kezesség kapcsolódik (részletesen lsd. Garantiqa Hirdetményében). Készfizetı kezesség beváltásaalatt az e kérelem benyújtását megelızı 5 éven belüli beváltást kell érteni. A Széchenyi Kártya Program termékei tekintetében a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel minısül kártya-típusú ügyletnek.

Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

I. Bevezetés. II. A Széchenyi Kártya Konstrukció

I. Bevezetés. II. A Széchenyi Kártya Konstrukció Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Konstrukció 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

A KA-VOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KA-VOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KA-VOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

Függelék (a Függelékben alkalmazott fejezetszámok megfelelnek az Eljárásrendben szereplıknek)

Függelék (a Függelékben alkalmazott fejezetszámok megfelelnek az Eljárásrendben szereplıknek) Függelék (a Függelékben alkalmazott fejezetszámok megfelelnek az Eljárásrendben szereplıknek) B./ Széchenyi Forgóeszközhitelre vonatkozó speciális elıírások 1.2. Széchenyi Forgóeszközhitel igényléséhez

Részletesebben

Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez

Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZÉCHENYI KÁRTYA FOLYÓSZÁMLAHITEL (Érvényes: 2012.07.01-től)

TÁJÉKOZTATÓ SZÉCHENYI KÁRTYA FOLYÓSZÁMLAHITEL (Érvényes: 2012.07.01-től) TÁJÉKOZTATÓ SZÉCHENYI KÁRTYA FOLYÓSZÁMLAHITEL (Érvényes: 2012.07.01-től) A Széchenyi Kártya továbbra is a legkedvezőbb lehetőség vállalkozása átmeneti pénzügyi gondjainak megoldására. A Széchenyi Kártya

Részletesebben

Nyilatkozat a Széchenyi Kártya2 konstrukcióban való részvételhez

Nyilatkozat a Széchenyi Kártya2 konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás neve (cégneve): Képviseletre jogosultak neve, beosztása A Vállalkozás székhelye: Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya2 konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás tudomással bír

Részletesebben

HITELSZERZİDÉS TakarékRitmus hitel igénybevételéhez

HITELSZERZİDÉS TakarékRitmus hitel igénybevételéhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: 4. sz. melléklet HITELSZERZİDÉS TakarékRitmus hitel igénybevételéhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz, Széchenyi

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

. Takarékszövetkezet/Bank Üzletszabályzata. A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata

. Takarékszövetkezet/Bank Üzletszabályzata. A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata A. Takarékszövetkezet/Bank Üzletszabályzata A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata 1 Tartalomjegyzék: 1.) Bevezető... 3 2.) A Konstrukció... 3 3.) Az Üzletszabályzat hatálya... 3 4.) Részvétel

Részletesebben

Duna Takarékszövetkezet Üzletszabályzata. A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata

Duna Takarékszövetkezet Üzletszabályzata. A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata 99/2010. számú ügyviteli utasítás 10. számú melléklete A Duna Takarékszövetkezet Üzletszabályzata A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata Hatályos: 2010. október 1. napjától 1 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

19.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: BANKSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Kártya 2-höz Rövidített név: Székhely: Fő tevékenység

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról 2010 1. A GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. CÉLJA ÉS AZ ÁLTALA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2009. november 1-jétıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. az együttműködési megállapodások keretében létrejött hitelhez, illetve garanciához kapcsolódó készfizető kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. az együttműködési megállapodások keretében létrejött hitelhez, illetve garanciához kapcsolódó készfizető kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT az együttműködési megállapodások keretében létrejött hitelhez, illetve garanciához kapcsolódó készfizető kezességvállalásról Tartalomjegyzék 1 A ZRT. KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSÁNAK IGÉNYBEVÉTELÉRE

Részletesebben

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

TERMÉKSZABÁLYZAT. TakarékHitel Plusz

TERMÉKSZABÁLYZAT. TakarékHitel Plusz 2/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére TERMÉKSZABÁLYZAT TakarékHitel Plusz központi fejlesztésű kötelező termék Kiadta: Takarékbank Zrt.

Részletesebben

A TakarékHitel Plusz legfontosabb jellemzői:

A TakarékHitel Plusz legfontosabb jellemzői: A TakarékHitel Plusz legfontosabb jellemzői: A TakarékHitel Plusz célja: A termék célja a KKV szegmensbe tartozó ügyfelek standardizált kiszolgálása scoring alapú, egyszerűsített elbírálású és lebonyolítású

Részletesebben

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez 4/4. sz. melléklet Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerzıdı felek : egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. 10. Mikrohitel Plusz Program

Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. 10. Mikrohitel Plusz Program Hatályos: 2010. január 1-tıl Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 10. Mikrohitel Plusz Program Termékleírás Hitelprogram keretösszege Hitel célja 8 milliárd forint. 1 A.) Mikrovállalkozások

Részletesebben

A kamara várja az Ügyfeleket a Gazdaság Házába Széchenyi Kártya igényük (új igénylés / meghosszabbítás) regisztrációjára.

A kamara várja az Ügyfeleket a Gazdaság Házába Széchenyi Kártya igényük (új igénylés / meghosszabbítás) regisztrációjára. A Széchenyi Kártya a mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami támogatásban részesített hitelkonstrukció. Célja, hogy a - pályájuk kezdetén lévő, - de legalább

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Általános tudnivalók... 4 4. A kölcsönszerzıdés létrejötte, a felek kötelezettségei... 5 5. A kölcsönszerzıdés

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A Hitelezés Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) a Takarékszövetkezet és az ügyfél (adós, fogyasztó; Ptk. 685 d.) pontja, a (továbbiakban:

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS. Általános Szerzıdési Feltételek

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS. Általános Szerzıdési Feltételek : RAIFFEISEN BANK Zrt. Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Kapcsolattartás címe: 1054

Részletesebben