MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Útmutató 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Útmutató 1"

Átírás

1 MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program Útmutató Hatályos tól

2 Tartalomjegyzék Első rész: Általános rendelkezések Az Útmutató kibocsátásának célja, háttere, alkalmazási köre Kapcsolódó kormányhatározatok, jogszabályok Az Útmutatóban használt fogalmak és rövidítések magyarázata... 4 Második rész: A Bankgarancia Program feltételrendszere A bankgarancia vállalás általános feltételei A bankgarancia célja Általános feltételek A bankgarancia vállalás igénybevételére jogosultak köre A bankgarancia vállalás igénybevételére nem jogosultak köre A garantáltatni kívánt forgóeszköz hitel/kölcsön futamideje, jellege és hiteldíjai A bankgarancia mértéke Díjak A bankgarancia díj megállapításának szabályai Piaci alapú bankgarancia díj, az általános feltételek alapján A bankgarancia érvényessége A bankgarancia érvényesítése Biztosítékok Egyéb feltételek Az állami támogatással kapcsolatos szabályok Harmadik rész: A bankgarancia nyújtás eljárási szabályai A bankgarancia vállalási kérelem befogadása A bankgarancia vállalásra vonatkozó döntés előkészítése és a döntés folyamata A bankgarancia megbízási szerződés megkötése A bankgarancia díj Bankgarancia nyilatkozat kibocsátása Szerződésmódosítás Adatszolgáltatás, ellenőrzés A bankgarancia beváltásának feltételei, a beváltás rendje Negyedik rész: Mellékletek felsorolása

3 Első rész: Általános rendelkezések 1. Az Útmutató kibocsátásának célja, háttere, alkalmazási köre Jelen útmutató az MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program (a továbbiakban: Program) keretében a bankgarancia vállalással kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályait tartalmazza. A jelen Útmutatóban nem szabályozott kérdésekben a kapcsolódó jogszabályokban és az MFB Zrt. belső szabályzataiban foglalt részletes szabályok az irányadók. Jelen Útmutató az MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program vonatkozásában meghatározza az MFB Zrt. és a bankgaranciát igénylő vállalkozás (a továbbiakban: vállalkozás), továbbá a programban részt vevő hitelintézetek (a továbbiakban: hitelintézet) számára a Program részletes feltételeit. Az MFB Zrt. a Programban részt vevő hitelintézettel keretmegállapodást köt. A jelen Útmutató elválaszthatatlan részét képezi az MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program Termékleírása. 2. Kapcsolódó kormányhatározatok, jogszabályok Az Útmutató az alábbi jogszabályokra, és kormányhatározatokra épül: a) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.), b) a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény (MFB tv.), c) a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.), d) a mindenkor hatályos költségvetési törvény, a Program meghirdetésekor a Magyar Köztársaság évi költségvetésről szóló évi CII. törvény, e) az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény (ÁFA tv.), f) a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet, g) a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló évi XLIX. törvény, h) a számvitelről szóló évi C. törvény (Szmt.), i) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény, j) a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, k) az európai részvénytársaságról szóló évi XLV. törvény, l) a szövetkezetekről szóló évi X. törvény, m) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény, n) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény, o) a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény, p) az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet, q) a hitelkockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet, r) az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet, s) a Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásról szóló (2008/C 155/02) bizottsági közlemény, 3

4 megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában án /C 155. számú kötet oldal/, t) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet (megjelent: az Európai Unió Hivatalos Lapjában december 15-én L oldal), u) az élelmiszeripari vállalkozások tartós forgóeszköz hiteleihez biztosítandó MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Programról szóló 1073/2009. (V. 14.) Korm. határozat. A jogszabályok illetve kormányhatározatok esetleges változásait figyelembe kell venni, a Program előírásait mindig a hatályos jogszabályokkal, kormányhatározatokkal összhangban kell értelmezni. 3. Az Útmutatóban használt fogalmak és rövidítések magyarázata Bankgarancia: Az MFB Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy a bankgaranciában meghatározott feltételek így különösen bizonyos esemény beállta, illetőleg okmányok benyújtása esetében és határidőn belül, a hitelintézetnek a megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni (Ptk. 249 ). Az MFB Zrt. által kiadott bankgarancia önálló és visszavonhatatlan kötelezettségvállalás. Forgóeszközhitel/kölcsön: Legalább 1 év+1 nap, de legfeljebb 5 év lejáratú, a rendelkezésre tartási időszakon belül lehívott, saját termelésű készletek közvetlen előállítására és készletvásárlásra fordított, magyar forint (HUF) hitel illetve kölcsön. A bankgarancia nem vehető igénybe folyószámlahitelhez, és meglevő, részben vagy egészben igénybevett (folyósított) forgóeszközhitelhez. A Program csak olyan forgóeszköz hitelhez/kölcsönszerződéshez kapcsolódhat, amelynek keretében folyósításra még nem került sor. Kis- és középvállalkozás (KKV): A Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak megfelelően: 1. A mikro-, kis és középvállalkozások (KKV-k) azon 250-nél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozások, amelyek éves árbevétele nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy az éves mérlegfőösszegük értéke nem haladja meg a 43 millió eurót. 2. A KKV-n belül a kisvállalkozás az, amely 50-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 10 millió eurót. A KKV-n belül a mikrovállalkozás az, amely 10-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót. Azon vállalkozás esetében, amelynek a évi XXXIV. törvény 4. (2) bekezdése szerinti partner- vagy 4. (3) bekezdése szerinti kapcsolódó vállalkozásai vannak, a fentebb meghatározott adatokat az összevont (konszolidált) éves beszámoló alapján, ennek hiányában a vállalkozás nyilvántartása alapján kell meghatározni. 4

5 KKV-nak nem minősülő vállalkozás: Az olyan vállalkozás, amely nem felel meg a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak, ideértve az állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozást is. Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése tőke vagy szavazati joga alapján külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. Nehéz helyzetben lévő vállalkozás: Az a vállalkozás, amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. -a szerint nehéz helyzetben van. 6. (1) Egy vállalkozás akkor tekinthető nehéz helyzetben lévőnek, ha az képtelen - akár saját erejéből, akár pedig a tulajdonosai, részvényesei vagy a hitelezői által biztosított források révén - arra, hogy megállítsa a veszteségek halmozódását, amely a hatóságok külső beavatkozása nélkül teljes bizonyossággal azt eredményezné, hogy rövid- vagy középtávon feladja üzleti tevékenységét. (2) Valamely vállalkozás méretétől, illetve a körülményektől függetlenül akkor minősül nehéz helyzetben lévőnek, ha a) korlátolt felelősségi alapon működő társaság esetén jegyzett tőkéjének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el, b) olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében, a társaság könyveiben kimutatott tőkének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el vagy c) az adott vállalkozás - függetlenül a vállalkozási formától - megfelel a felszámolási eljárás kritériumainak. (3) Valamely vállalkozás a (2) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában különösen olyan esetekben is nehéz helyzetben lévőnek tekintendő, ha veszteségei nőnek, forgalma csökken, leltári készletei felhalmozódnak, fölös kapacitása megemelkedik, megrendelésállománya jelentős mértékben csökken, pénzforgalma csökken, adóssága nő, a nettó eszközérték leírása csökken vagy teljesen leírásra kerül. (4) Ha a támogatási intézkedés a csoportmentességi rendelet [A Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet] hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül, a kis- és középvállalkozást csak akkor kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni, ha megfelel a csoportmentességi rendelet 1. cikk (7) bekezdésében meghatározott feltételeknek. Hitelintézet: A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 5. -ában meghatározott, Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező pénzügyi intézmény, amely a jelen program keretében garantált forgóeszköz hitelt/kölcsönt nyújtja. Visszatérítési kamat: A jogellenes támogatás visszatérítésének kamata, amelyet az Európai Bizottság az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok 5

6 megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet 9. cikkében foglaltak, valamint a 271/2008/EK bizottsági rendelet alapján állapít meg. A visszatérítési kamatról az Európai Bizottság hivatalos értesítését követően a nemzeti fejlesztési miniszter közleményt ad ki, illetve azt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján közzéteszi. Az alkalmazandó visszatérítési kamat mértéke az azon időpontra vonatkozó kamatlábnak felel meg, amikor a támogatást első alkalommal a kedvezményezett vállalkozás rendelkezésére bocsátották. A kamatlábat konszolidált alapon a támogatás visszatérítésének időpontjáig kell alkalmazni. Az előző évben felhalmozott kamat a következő években tovább kamatozik. Ha azonban 1 évnél hosszabb idő telik el a jogellenes támogatás első alkalommal a kedvezményezett vállalkozás rendelkezésére bocsátása és a támogatás visszatérítésének időpontja között, akkor a kamat mértékét 1 éves időszakonként újra kell számolni, az újraszámítás időpontjában hatályos visszatérítési kamat alapulvételével. Második rész: A Bankgarancia Program feltételrendszere 4. A bankgarancia vállalás általános feltételei 4.1. A bankgarancia célja Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban MFB Zrt.) a pénzügyi gazdasági válság hatásának mérséklése, az élelmiszer-feldolgozó gazdasági társaságok működőképességének javítása, versenyképességük növelése, fejlődésük elősegítése érdekében a készletvásárlási és saját készlet előállítási célú hitel, illetve kölcsön felvételét bankgarancia vállalással segíti. Az MFB Zrt. a bankgarancia vállalásával megkönnyíti az egyébként életképes vállalkozások számára a hitelhez jutás lehetőségét. Az MFB Zrt. bankgarancia vállalása a hitelintézetek ügyleti kockázatát csökkenti Általános feltételek Az MFB Zrt. a Program keretében bankgaranciát kizárólag az MFB tv. 2. k) pontjában meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan vállal. A Program keretösszege A bankgarancia vállalási kérelem elbírálása A bankgarancia pénzneme Igénybevételi lehetőség A Program keretében az MFB Zrt. által vállalható bankgarancia összesen legfeljebb 30 milliárd forint lehet. A keretet a befogadott kérelmek az MFB Zrt.-hez történő beérkezés sorrendjében terhelik. Ha a keretösszeg kihasználtsága eléri a 90%, majd a 100%-os mértéket, ennek tényét az MFB Zrt. a honlapján teszi közzé. A bankgarancia vállalási kérelem elbírálása a kérelem MFB Zrt. általi befogadását követően, MFB Zrt. által történik, az MFB Zrt. általános üzletszabályzatában rögzítettek szerint. HUF A bankgarancia devizaneme forintról az aktuális átváltási árfolyam szerint automatikusan euróra konvertálódik, ha Magyarország pénzneme hivatalosan euróra változik. A Program keretében a vállalkozás és az MFB Zrt. közötti bankgarancia megbízási szerződés megkötésére december 31-ig kerülhet sor. 6

7 A garancia ügyletek azonosítására az EBGP általános azonosító jel szolgál. Az MFB Zrt. honlapja: A bankgarancia vállalás igénybevételére jogosultak köre a) Általános feltételek (piaci alapú garanciadíj) mellett: A Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak megfelelő, Magyarországon székhellyel rendelkező élelmiszeripari vállalkozások (továbbiakban együtt: vállalkozások), amelyek egyéni vállalkozás, gazdasági társaság, szövetkezet, vagy európai részvénytársaság formájában működnek, és fő tevékenységük az alábbi TEÁOR 08 besorolás szerinti tevékenységek valamelyike: TEÁOR húsfeldolgozás, -tartósítás; baromfihús feldolgozása, tartósítása, hús-, baromfihús-készítmény gyártása, burgonya feldolgozás, -tartósítás; gyümölcs-, zöldséglé gyártása; olajgyártás egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás, tejtermék gyártása; malomipari termék gyártása, kenyér, friss pékárú gyártása, szőlőbor termelése, továbbá éven túli lejáratú forgóeszköz hitelt igényelnek. b) Speciális feltételek (kedvezményes garancia díj) mellett A Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak megfelelő, valamint KKV-nak nem minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező élelmiszeripari vállalkozások, amelyek egyéni vállalkozás, gazdasági társaság, szövetkezet, vagy európai részvénytársaság formájában működnek, és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény szerint nyilvántartásba vannak véve, továbbá fő tevékenységük az alábbi TEÁOR 08 besorolás szerinti tevékenységek valamelyike: 7

8 TEÁOR 08: húsfeldolgozás, - tartósítás; baromfihús feldolgozása, tartósítása, hús-, baromfihús-készítmény gyártása, burgonya feldolgozás, - tartósítás; gyümölcs-, zöldséglé gyártása; egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, - tartósítás, olajgyártás tejtermék gyártása; malomipari termék gyártása, kenyér, friss pékáru gyártása, szőlőbor termelése A bankgarancia vállalás igénybevételére nem jogosultak köre Nem igényelhet, nem kaphat bankgaranciát az olyan vállalkozás, amely(nek) főtevékenysége nem a fentiekben felsorolt élelmiszeripari tevékenységek valamelyike; a garanciakérelem benyújtásának időpontjában csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt áll; a garanciakérelem benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; a garanciakérelem benyújtásának időpontjában hitelszerződésből vagy bankgaranciaszerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn; elmulasztja az első bankgarancia díj időben történő megfizetését; az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata által érintett és a tiltottnak minősített támogatást nem fizette vissza; a garancia iránti kérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozás eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette; az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerint nehéz helyzetben van A garantáltatni kívánt forgóeszköz hitel/kölcsön futamideje, jellege és hiteldíjai A bankgaranciával biztosított forgóeszköz hitel/kölcsön lejárata legalább 1 év+1 nap, legfeljebb 5 év lehet. A bankgaranciával biztosított forgóeszköz hitel/kölcsön szerződésnél alkalmazható hitelintézeti kamatfelár mértéke: - ha forgóeszköz hitel/kölcsön futamideje a szerződés hatályba lépésének napjától számítva legfeljebb 3 évig terjed, akkor a garanciával biztosított részre 1,3,6 hónapos vagy 1 éves BUBOR + legfeljebb 1%/év, a nem garantált részre 1,3,6 hónapos vagy 1 éves BUBOR + legfeljebb 5%/év; - ha a forgóeszköz hitel/kölcsön futamideje a szerződés hatályba lépésének napjától számítva meghaladja a 3 évet, akkor a garanciával biztosított részre 1, 8

9 3,6 hónapos, vagy 1 éves BUBOR + legfeljebb 1,3%/év, a nem garantált részre 1,3,6 hónapos, vagy 1 éves BUBOR + legfeljebb 5,5%/év lehet. A forgóeszköz hitel/kölcsön után felszámítható késedelmi kamat mértékét a hitelintézet jogosult megállapítani. Az ügyleti és a késedelmi kamaton felül a forgóeszköz hitelt/kölcsönt nyújtó hitelintézet a maga részére csak a programban megengedett mértékű egyéb díjakat, jutalékokat számíthatja fel. Ezen egyéb díjak, jutalékok és a program keretében alkalmazható ügyleti kamat éves szintre kalkulált együttes mértékére vonatkozó előírásokat a Termékleírás mellékletének 2. sz. pontjában található táblázat tartalmazza. A forgóeszköz hitel/kölcsön jellege: - a rendelkezésre tartási időszakon belül lehívott, saját termelésű készletek előállítására és készletvásárlásra fordított forint (HUF) hitel. A forgóeszköz hitel/kölcsön nem használható fel: - hitelintézettel, pénzügyi vállalkozással szemben fennálló tartozás kiegyenlítésére, - köztartozások kiegyenlítésére, - saját termelésű készletek előállításával közvetlenül nem összefüggő alvállalkozói számlák és munkabér kiegyenlítésére. A bankgarancia nem vehető igénybe: - folyószámlahitelhez, - már meglévő részben vagy egészben igénybevett (folyósított) forgóeszközhitelhez. Az MFB bankgarancia csak olyan forgóeszközhitelhez/kölcsönszerződéshez kapcsolódhat, amelynek keretében folyósításra még nem került sor. A forgóeszköz hitel nem fordítható óvadék céljára A bankgarancia mértéke Az MFB Zrt. által vállalt bankgarancia minimális mértéke 40 millió forint, maximális mértéke millió forint lehet ügyfelenként, de nem haladhatja meg a hitel/kölcsön tőke összegének 80%-át. Az MFB Zrt. bankgaranciája csak a tőketartozás összegére terjed ki; nem terjed ki az ügyleti kamatra, a késedelmi kamatra, díjra, költségekre, egyéb járulékokra, továbbá a követelés érvényesítésével kapcsolatos költségekre Díjak A bankgarancia díja Az MFB Zrt. által vállalt bankgarancia összege után évenként bankgarancia díjat kell fizetni az alábbiak szerint: A díj mértéke az ügyfél minősítése alapján meghatározott kockázati osztályok függvényében 0,5 6,3%/év. A díjakat tartalmazó táblázat a Termékleírás mellékletében található. Amennyiben a kérelmező vállalkozás és a kérelmezett bankgarancia feltételei megfelelnek a Termékleírás II. részében rögzítetteknek is, a jóváhagyott bankgaranciára kedvezményes díj alkalmazható a II. 9

10 részben foglaltak szerint. A díj évenként előre fizetendő. A díjat először a bankgarancia megbízási szerződés megkötését követően, a bankgarancia nyilatkozat kibocsátását megelőzően kell megfizetni. Az ezt követő évek díjai minden évben ugyanezen a napon esedékesek. Bírálatai díj A vállalkozások az MFB Zrt. részére annak eredményétől függetlenül egyszeri bírálati díjat fizetnek, amelynek mértéke az igényelt bankgarancia összegének 0,1%-a. Módosítási díj Mértéke a módosításkor fennálló garantált összeg 0,25-0,5%-a A bankgarancia díj megállapításának szabályai a) Piaci alapú bankgarancia díj, az általános feltételek alapján A 2008/C 155/02 számú, az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló Bizottsági közlemény (megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában án, C 155. számú kötet oldal, a továbbiakban: Közlemény) rendelkezéseire tekintettel a piaci alapon nyújtott bankgarancia díj mértéke évente változó, a vállalkozás hitelminősítési (ügyfélminősítési) besorolásától függően. A bankgarancia díj mértéke évente 0,5-6,3 % között lehet. A díjat - a vállalkozás hitelminősítési (ügyfélminősítési) besorolásától függően - kizárólag csökkenteni lehet, illetve későbbiekben a csökkentett díjat az éves minősítés függvényében az eredeti szintre lehet megemelni. A program veszteségrátája alapján az új garanciavállalásokra vonatkozóan a piaci alapon nyújtott bankgarancia díj mértékét az MFB Zrt. évente felülvizsgálhatja és a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. Korm. rendelet 120. (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel - a bankgaranciának elismerhető hitelkockázati fedezetként történő elismerhetősége érdekében - kizárólag az új garanciavállalások vonatkozásában módosíthatja. A megváltozott díjak kizárólag csak a díjmódosítást követően vállalt bankgaranciáknál kerülnek alkalmazásra. Az MFB Zrt. által a program keretében általánosan alkalmazott, a bankgarancia összege után számítandó, a bankgarancia százalékában kifejezett éves garanciadíjak a következők: Nemzetközi hitelminősítő általi MFB Ügyfélminősítési besorolás kategória Éves garanciadíj Legmagasabb besorolás I. osztályú 0,5% Nagyon erős fizetési képesség II. osztályú 0,5% Erős fizetési képesség III. osztályú 0,6% Megfelelő fizetési képesség IV. osztályú 0,8% A fizetési képességet 2,0% befolyásolhatják kedvezőtlen V. osztályú körülmények A fizetési képességet valószínűleg VI. osztályú 3,8% hátrányosan befolyásolják a 10

11 kedvezőtlen körülmények A fizetési képesség kedvező körülmények folyamatos fennállásától függ Nemfizetésben vagy ahhoz közel VII. osztályú 2 6,3% VII. osztályú 3 VIII. osztályú Ebben a kategóriában az MFB Zrt. nem vállal bankgaranciát. Ebben a kategóriában az MFB Zrt. nem vállal bankgaranciát. b) Kedvezményes bankgarancia díj, a speciális feltételek alapján Az V., VI. és VII. osztályú ügyfélminősítéssel rendelkező ügyfelek részére a nem piaci alapon nyújtott, kedvezményes díj mértéke legfeljebb 1,5 %/év lehet. Közös szabályok (az általános és a kedvezményes feltételek mellett nyújtott bankgaranciára egyaránt alkalmazandó): - hitelfelvevői múlttal (hitelt a működésük során nem vettek igénybe) nem rendelkező vállalkozás, vagy - nem a mérlegszemléletű megközelítésen alapuló ügyfél minősítési eljárás alá tartozó vállalkozás, valamint - az új (egy teljes gazdasági évvel - 12 hónap - nem rendelkező) vállalkozás esetén a bankgarancia díjnak legalább a VI. hitelminősítési besorolású kategóriában alkalmazott mértékűnek kell lennie A bankgarancia érvényessége A garanciavállalás érvényességének kezdő időpontja a bankgarancia nyilatkozat kelte. A garanciavállalás érvényességének záró időpontja: - a fizetési kötelezettség legalább 30 (harminc) naptári napos elmulasztása miatti felmondás vállalkozás általi kézhezvételének napját, vagy - az egyösszegű vagy az utolsó részlet fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelen leteltét követő fizetési felszólítás kézhezvételének napját, vagy - a vállalkozás elleni felszámolási eljárás forgóeszköz hitel/kölcsön szerződés fennállása alatti közzététele napját követő 60. (hatvanadik) naptári nap (tizenkettő) órája, de legfeljebb a forgóeszköz hitel/kölcsön szerződés végső lejáratát követő 120. (százhuszadik) naptári nap (tizenkettő) órája. Ha a garanciavállalás érvényességének időtartama alatt a vállalkozással szemben ideiglenes fizetési haladék/fizetési haladék elrendeléséről szóló végzést tesznek közzé, akkor a bankgarancia érvényességének záró időpontja meghosszabbodik a vállalkozást megillető ideiglenes fizetési haladék/fizetési haladék időtartamával. Ebben az esetben a garanciavállalás érvényességének záró időpontja a csődeljárás megszűnése, illetve a csődeljárás megszüntetése 2 Olyan ügyfelek, melyek ügyfélminősítési kategóriája az utolsó, számviteli beszámolóval lezárt pénzügyi év alapján VII. osztályú, és a megelőző, számviteli beszámolóval lezárt pénzügyi év alapján a VII. osztályúnál kedvezőbb. 3 Olyan ügyfelek, melyek ügyfélminősítési kategóriája az utolsó, számviteli beszámolóval lezárt pénzügyi év alapján VII. osztályú, és a megelőző, számviteli beszámolóval lezárt pénzügyi év alapján VII. osztályú vagy annál kedvezőtlenebb. 11

12 közzététele napját követő 60. (hatvanadik) naptári nap (tizenkettő) órája, feltéve, hogy a hitelintézet az MFB Zrt. felé eleget tett az értesítési kötelezettségének A bankgarancia érvényesítése A hitelintézet által a bankgarancia csak egyszer, egy összegben és csak abban az esetben váltható be, ha a hitelintézet a forgóeszköz hitel/kölcsön szerződést a fizetési kötelezettség teljesítésének vállalkozás általi legalább 30 napos elmulasztása miatt felmondta, vagy az egyösszegű vagy az utolsó részlet fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelenül letelt, vagy vállalkozás ellen felszámolási eljárás indult a forgóeszköz hitel/kölcsön szerződés fennállása alatt és a vállalkozással szembeni felszámolási eljárás megindítását közzétették a hivatalos lapban. A hitelintézet a tudomásszerzéstől számított 3 (három) banki munkanapon belül írásban köteles tájékoztatni az MFB Zrt.-t arról, ha a vállalkozással szemben ideiglenes fizetési haladék/fizetési haladék elrendeléséről szóló végzést tesznek közzé, a csődegyezség létrejöttéről és annak tartalmáról, továbbá ha a csődeljárás befejezetté nyilvánításáról vagy megszüntetéséről szóló végzést tesznek közzé. A vállalkozás és a hitelintézet a bankgarancia érvényesítésének feltételeiről általában, előzetesen, a forgóeszköz hitel/kölcsön szerződés megkötése előtt a jelen Útmutató 3. számú mellékletét képező bankgarancia megbízási szerződés tervezetéből és a 4. számú mellékletet képező bankgarancia nyilatkozat tervezetéből tájékozódhat. Az egyes konkrét ügyekben az MFB Zrt. ezektől az előírásoktól eltérhet, illetve további feltételeket szabhat. A bankgarancia érvényesítésének adott ügyre vonatkozó, végleges feltételeit az MFB Zrt. a vállalkozással kötött bankgarancia megbízási szerződésben, illetve a bankgarancia nyilatkozatban rögzíti. A bankgaranciát csak az a kedvezményezett érvényesítheti, amely a bankgarancia nyilatkozat szövegében kedvezményezettként szerepel. A bankgarancia érvényesítéséhez a hitelintézetnek cégszerűen aláírt írásbeli fizetési felhívást kell intéznie az MFB Zrt.-hez, melyhez mellékelnie kell a bankgarancia megbízási szerződésben, illetve a bankgarancia nyilatkozatban előírt dokumentumokat. A fizetési felhívásnak tartalmaznia kell a kedvezményezett hitelintézet nyilatkozatát arról, hogy a forgóeszköz hitelt a céljának megfelelően használták-e fel. A bankgarancia lehívható nemcsak a forgóeszköz hitel szerződésben meghatározott tőke, hanem a forgóeszköz hitel szerződésben meghatározott késedelmi kamat, díj, költség, egyéb járulék fizetési kötelezettség elmulasztása okán is. A bankgarancia nem hívható le az egyösszegű fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelen letelte okán akkor, ha a fizetési kötelezettség a Kedvezményezett felmondása következtében, utólag vált egyösszegűvé. A bankgarancia az egyösszegű fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelen letelte okán csak akkor hívható le, ha az egyösszegű fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidőt a forgóeszköz hitel szerződés tartalmazza. A bankgarancia nem hívható le a vállalkozással szembeni felszámolási eljárás közzététele okán akkor, ha a vállalkozás elleni felszámolási eljárást a forgóeszköz hitel szerződés felmondása, a felmondás vállalkozás általi kézhezvételének napja után tették közzé, vagy a 12

13 forgóeszköz hitel szerződésben meghatározott egyösszegű vagy az utolsó részlet fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelen letelte után tették közzé Biztosítékok A Magyar Állam jogszabályi készfizető kezességet nyújt az MFB Zrt. javára, az MFB Zrt. által vállalt bankgarancia összegének 90%-ára, amelyen túlmenően az MFB Zrt. további, belső szabályzatai szerinti bankári biztosítékot kér. Az MFB Zrt. a Program keretében az alábbi biztosíték típusokat fogadja el: óvadék: pénzbetét, állampapír, közraktárjegy, jelzálogjog ingó és ingatlan dolgokon, forgalomképes készleten alapított zálogjog, zálogjog jogon és követelésen, a Magyar Államon kívüli személy által vállalt készfizető kezesség. Szükség esetén a vállalkozás az MFB Zrt. felhívására köteles pótfedezetet biztosítani. A biztosítékok értékébe nem számítható bele a Magyar Állam által a Banknak nyújtott jogszabályi készfizető kezességvállalás. A Magyar Államon kívüli más személy készfizető kezességét hitelbiztosítéki értékkel akkor fogadja el az MFB Zrt., ha a kezes minősítése az MFB Zrt. belső szabályzata szerint megfelelő. Az MFB Zrt. szabályzata szerint a három legjobb minősítési kategóriába eső kezes kezességvállalása értékkel (csökkenő mértékben) elfogadható, az ennél rosszabbaké csak érték nélkül Egyéb feltételek A Magyar Állam jogszabályi készfizető kezességet nyújt az MFB Zrt. javára, az MFB Zrt. által vállalt bankgarancia összegének 90%-ára. Az MFB Zrt. az állami készfizető kezességvállalásért a garanciavállalás futamidejének függvényében 0,25-1,5% kezességvállalási díjat fizet a Magyar Államnak. A kezesség érvényesítése az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet alapján történik. Ezért a kezesség MFB Zrt. általi beváltása következtében a bankgarancián alapuló tartozás a vállalkozással szemben adók módjára behajthatóvá válik, a behajtásról az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal gondoskodik Az állami támogatással kapcsolatos szabályok Az állami támogatás formája A Program keretében a nem piaci alapon nyújtott bankgarancia állami támogatásnak, formáját tekintve kezességvállalási program keretében nyújtott támogatásnak minősül. Az állami támogatásról szóló igazolást a vállalkozásnak, mint az állami támogatás kedvezményezettjének a kedvezményes díjjal nyújtott bankgaranciához kapcsolódó támogatástartalom összegéről és a támogatási kategóriáról az MFB Zrt. állítja ki. 13

14 Az állami támogatás kategóriája Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet szerinti általános csekély összegű (de minimis) támogatás. A bankgarancia program keretében nem piaci alapon bankgaranciát kizárólag a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban lehet nyújtani. Az állami támogatás mértéke A kedvezményes díjjal nyújtott bankgaranciához kapcsolódó állami támogatástartalom, ugyanazon vállalkozás által az elmúlt három pénzügyi évben az Európai Bizottság december 15-i a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelete alapján de minimis jogcímen kapott de minimis támogatásokkal együtt nem haladhatja meg a eurót. A vállalkozásnak előzetesen nyilatkoznia kell arról, hogy a garanciakérelem benyújtásának évében és az azt megelőző két pénzügyi évben mennyi csekély összegű (de minimis) támogatást vett igénybe. Amennyiben a bankgarancia időtartama az eredeti időszakhoz képest meghosszabbodik és ez a támogatástartalom növekedését eredményezi, a támogatástartalom ezzel együtt sem haladhatja meg három pénzügyi év viszonylatában a eurót. Amennyiben igen, a bankgarancia ezt követően a fennmaradó időszakra csak az általános feltételeknek megfelelően vállalható. Támogatástartalom számítása A Program keretében az MFB által nyújtott bankgarancia támogatástartalma megegyezik az ún. arányosításos módszer alapján a bankgarancia összegének 7,5-ed részével, azaz: TT= Q*0,8/7,5 ahol Q - hitel tőkeösszege 0,8 - bankgarancia mértéke Támogatáshalmozódás A támogatáshalmozódás kiszűrése érdekében a vállalkozás köteles írásban nyilatkozni a bankgarancia kérelem benyújtásának évében és az azt megelőző két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegű támogatások mértékéről. A támogatástartalom és a támogatási kategória igazolása Az MFB Zrt. a nem piaci alapon nyújtott bankgarancia esetében a bankgarancia támogatástartalmáról igazolást ad a vállalkozás, mint kedvezményezett részére. A támogatástartalom számításához szükséges adatokat a vállalkozás bocsátja az MFB Zrt. rendelkezésére. A támogatástartalomról szóló igazolást az MFB Zrt. készíti el és cégszerű aláírásával ellátva megküldi a vállalkozás részére, további egy példányt pedig az ügyféldossziéban 10 évig megőriz. 14

15 Az MFB Zrt. az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 4/2009. (I.10.) Korm. rendelet előírásai értelmében a vállalkozás részére kiállított támogatástartalom igazolás egy-egy másolati példányát megküldi a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint a Magyar Államkincstár részére is. Az MFB Zrt. a támogatástartalom igazolás adattartalmát, valamint az ügyfél MVH regisztrációs számát, adószámát/adóazonosító jelét, bankgarancia összegét, ügylet azonosítóját elektronikus úton is továbbítja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére. A vállalkozás, mint kedvezményezett köteles a támogatástartalomról szóló nyilatkozato(ka)t 10 évig megőrizni, és a támogatást nyújtó szervek részére bemutatni. A támogatástartalom igazolása céljából kiszámított támogatástartalmat a bankgarancia kérelem benyújtásának évében és az azt megelőző két pénzügyi év vonatkozásában figyelembe kell venni. Amennyiben az ügylettel kapcsolatban jelentős változás, módosítás következik be, az MFB Zrt. megvizsgálja, hogy a módosítás nem minősül-e állami támogatásnak. Ha a módosítás új állami támogatásnak minősül, az állami támogatások feltételeinek az új állami támogatás nyújtására tekintettel teljesülniük kell, azaz csak az európai uniós jogszabályokkal összeegyeztethető támogatásként nyújtható. Az új támogatásról az MFB Zrt. új támogatástartalom igazolást ad ki. Amennyiben a támogatással kapcsolatban jelentős változás nem következik be, akkor a támogatástartalom szempontjából a kiadott támogatástartalom igazolásban szereplő értékek az irányadók. A támogatás megjelenése a bankgarancia megbízási szerződésben A bankgarancia megbízási szerződésben az alábbi tartalmú szöveget kell alkalmazni: A Program keretében a nem piaci alapon nyújtott bankgarancia állami támogatásnak, formáját tekintve kezességvállalási program keretében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet szerint és a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján a közös piaccal összeegyeztethető. Az állami támogatás jogosulatlan felhasználása, a támogatással való visszaélés Amennyiben a vállalkozás az állami támogatásokra vonatkozó kötelezettségeit megszegte (támogatással való visszaélés esete), vagy rajta kívül álló okokból a támogatási jogszabályok előírásai nem teljesültek, akkor a vállalkozás a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatást 8 naptári napon belül az MFB Zrt.-nek köteles megfizetni. Támogatással való visszaélésnek minősülnek különösen az alábbi esetek: 15

16 a) jogszabályellenes támogatáshalmozódás esete, ha a halmozott összeg meghaladja a vonatkozó jogszabályokban meghatározott küszöbértéket, b) nem teljesül a kedvezményezettet terhelő speciális adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség, c) a kedvezményezett nem teszi lehetővé, hogy a hitelintézet vagy az Európai Unió Számvevőszéke vagy az Európai Unió Bizottságának felhatalmazott tisztviselői és felhatalmazott független szakértői vagy az MFB Zrt. és azok megbízottai a hitel felhasználását és a Bankgarancia Program egyéb állami támogatási feltételeinek teljesülését ellenőrizzék, és ennek során különösen: 1) az érintett vállalkozás helyiségeibe vagy területére belépjenek; 2) a helyszínen szóbeli magyarázatot kérjenek; 3) a könyveket és egyéb üzleti nyilvántartásokat megvizsgálják, és másolatokat készítsenek, vagy kérjenek. Harmadik rész: A bankgarancia nyújtás eljárási szabályai 5. A bankgarancia vállalási kérelem befogadása A Program keretében a bankgarancia vállalási kérelmeket az 1. számú melléklet (Bankgarancia kérelem nyomtatvány) és a 2. számú melléklet (Vállalkozás üzleti terv) szerinti formanyomtatvány értelemszerű kitöltésével kell elkészíteni és az MFB Zrt. Üzleti Vezérigazgatósága részére, a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt forgóeszköz hitel/kölcsön szerződést mellékelve kell benyújtani. A Bankgarancia kérelmet a Bankhoz történő benyújtásakor az Üzleti Vezérigazgatóság iktatja. A kérelemhez kötelezően csatolni kell az MFB Zrt. Üzleti Vezérigazgatósága által, a Bankgarancia kérelem nyomtatvány 5. pontjában meghatározott dokumentumokat. A kérelmek azonosítására az ún. EBGP azonosító szám szolgál (a EBGP az ÉLELMISZERIPARI BANKGARANCIA PROGRAM rövidítése). A vállalkozásnak és a hitelintézetnek a Bankgarancia kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban és a Programban meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. Az MFB Zrt. Üzleti Vezérigazgatósága a kérelem beérkezését követően megvizsgálja, hogy a beküldött bankgarancia vállalásra vonatkozó kérelem és a hitelintézet nyilatkozata megfelel-e a Program céljának, tartalmi és formai követelményeinek. A Program előírásainak nem megfelelő kérelmet az Üzleti Vezérigazgatóságnak el kell utasítania és erről levélben kell értesítenie az ügyfelet és a hitelintézetet. Ha a hiba vagy hiányosság hiánypótlás keretében rendezhető, akkor az ügyintéző felkéri a dokumentumot benyújtó vállalkozást/hitelintézetet a hiány meghatározott határidőn belüli pótlására. Amennyiben a Bankgarancia kérelem tartalmilag és formailag is megfelel az előírásoknak, úgy az Üzleti Vezérigazgatóság írásban értesíti az ügyfelet a kérelem befogadásáról (6. számú melléklet), amely értesítés tájékoztató jellegű és az MFB Zrt. részéről kötelezettségvállalást még nem jelent. A kérelmeknek formai szempontból az 1. és 2. számú mellékletben foglalt követelményeknek kell megfelelniük. A formai követelmények között kiemelkedő fontosságú a cégszerű aláírások ellenőrzése. Az MFB Zrt. és a hitelintézet a képviseletében eljáró személyek aláírását rendszeresített nyomtatványon egymásnak bejelentik. Az MFB Zrt. a bankgarancia vállalási kérelem formai ellenőrzése keretében a bejelentett aláírásoknak való megfelelést megvizsgálja. 16

17 Ha a kérelem nem felel meg a program szabályainak a kérelem befogadását az MFB Zrt. megtagadja. 6. A bankgarancia vállalásra vonatkozó döntés előkészítése és a döntés folyamata A bankgarancia vállalására vonatkozó kérelem elbírálásánál, a döntés-előkészítés és a döntéshozatal során a jelen útmutatóban foglalt eltérésekkel az MFB Zrt. belső szabályainak a bankgarancia vállalásra, hitelnyújtásra, illetve kockázatvállalásra vonatkozó előírásai, belső szabályzatai szerint kell eljárni. Az előterjesztés készítését minden esetben helyszíni szemle előzi meg, amely során az MFB Zrt. képviselői a helyszínen is meggyőződnek a fedezetek meglétéről, minőségéről, a gazdálkodás helyszínének körülményeiről. Az MFB Zrt. a döntését a vállalkozás által a hitelintézettel megkötött, végleges, legalább teljes bizonyító erejű magánokirat formájában aláírt forgóeszköz hitel/kölcsönszerződés 1 (egy) mellékletekkel ellátott, komplett, eredeti példányának MFB Zrt. részére történő benyújtását követően, annak ismeretében hozza meg. A formailag és tartalmilag is megfelelő kérelmek benyújtását követően a döntést az MFB Zrt. 30 banki munkanapon belül meghozza. A döntés eredményéről az MFB Zrt. a vállalkozást írásban tájékoztatja. Jóváhagyó döntés esetén az MFB Zrt. a bankgarancia megbízási szerződéstervezetét megküldi a vállalkozás részére. Az MFB Zrt. a Program keretében meghozott üzleti döntése alapján a vállalkozás által igényelt garancia összegénél kevesebb összegű bankgaranciára is ajánlatot tehet. Ebben az esetben új bankgarancia kérelmet kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell a módosítással egységes szerkezetbe foglalt forgóeszköz hitel/kölcsönszerződést. 7. A bankgarancia megbízási szerződés megkötése Az MFB Zrt. a bankgarancia vállalási kérelem pozitív elbírálását követően megköti a vállalkozással bankgarancia megbízási szerződést (mintája a 3. számú mellékletben), és a bankgarancia biztosítékául szolgáló fedezetekre vonatkozó szerződéseket. A Bankgarancia Megbízási Szerződést és mellékleteit képező biztosítéki szerződéseket közjegyzői okiratba kell foglalni. A bankgarancia nyilatkozat kibocsátásának feltételeit a bankgarancia megbízási szerződés tartalmazza. Az Útmutató 3. számú mellékletében található bankgarancia megbízási szerződés minta a Programban általánosan teljesítendő feltételeket tartalmazza. Az MFB Zrt.-nek jogában áll az egyes ügyletek végrehajtásakor további feltételeket szabni. A Program keretében a bankgarancia vállalásra vonatkozó megbízási szerződéseket december 31. napjáig meg kell kötni. Az MFB Zrt. Üzleti Vezérigazgatóság ügyfélreferensének feladata a vállalkozás és a forgóeszköz hitelt/kölcsönt nyújtó hitelintézetek és az MFB Zrt. közötti kapcsolattartás, valamint - a kedvezményes díjú bankgarancia ügyletek esetében - az agrár- és vidékfejlesztési 17

18 állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet által előírt, Támogatástartalom igazolással kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítése a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési hivatal, valamint a Magyar Államkincstár részére. 8. A bankgarancia díj Az MFB Zrt. által vállalt bankgarancia összege után évenként garancia díjat kell fizetni. A díj mértéke a vállalkozás minősítése alapján meghatározott kockázati osztályok függvényében 0,5 6,3%/év. A díjakat tartalmazó táblázat a Termékleírás mellékletének 1. pontjában található. Amennyiben a kérelmező vállalkozás és a kérelmezett bankgarancia feltételei megfelelnek a Termékleírás II. részében rögzítetteknek is, a jóváhagyott bankgaranciára kedvezményes díj alkalmazható a II. részben foglaltak szerint. A díj évenként előre fizetendő. A díjat először a bankgarancia megbízási szerződés megkötését követően, a bankgarancia nyilatkozat kibocsátását megelőzően kell megfizetni. Az ezt követő évek díjai minden évben ugyanezen a napon esedékesek. A program veszteségrátája alapján az új garanciavállalásokra vonatkozóan bankgarancia díj mértékét az MFB Zrt. évente felülvizsgálhatja és a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. Korm. rendelet 120. (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel - a bankgaranciának elismerhető hitelkockázati fedezetként történő elismerhetősége érdekében - kizárólag az új garanciavállalások vonatkozásában módosíthatja. A bankgarancia vállalási díjat az MFB Zrt. a következő képlet alapján számítja: garancia összege x %-ban kifejezett éves díj mértéke x naptári napok száma Az MFB Zrt. a bankgarancia vállalási díjról a vállalkozás nevére szóló számlát bocsát ki. A számla kiállításához a bankgarancia kérelem pozitív elbírálását követően az MFB Zrt. Üzleti Vezérigazgatósága a szerződés egy példányát megküldi a Bankműveleti Igazgatóság részére. A bankgarancia díját átutalással kell megfizetni az MFB Zrt.-nek. Az átutalási megbízás Közlemény rovatában a bankgarancia megbízási szerződés számára kell hivatkozni. Amennyiben a bankgarancia díjat a vállalkozás az MFB Zrt.-nek átutalta, de a bankgarancia nyilatkozat nem került kibocsátásra, az MFB Zrt. az összeget 5. munkanapon belül visszautalja a vállalkozásnak. Erre az időszakra az MFB Zrt. kamatot nem fizet a vállalkozás részére. A vállalkozás díjfizetési kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, amikor az esedékes összeg az MFB Zrt. számláján jóváírásra kerül. 9. Bankgarancia nyilatkozat kibocsátása 18

19 A bankgarancia nyilatkozat csak a bankgarancia megbízási szerződésben foglalt feltételek teljesítése esetén kerülhet kiadásra. Az MFB Zrt. a bankgarancia nyilatkozatot 1 (egy) eredeti példányban a hitelintézet részére bocsátja ki. A bankgarancia nyilatkozat mintája a 4. számú mellékletben található. Az MFB Zrt.-nek jogában áll a bankgarancia kibocsátásához további feltételek teljesítését előírni. Az MFB Zrt.-nek benyújtott forgóeszköz hitel szerződés nem módosítható a bankgarancia nyilatkozat kibocsátásáig, a forgóeszköz hitel igénybevételi határidejének meghosszabbítása kivételével; ilyen esetben a forgóeszköz hitel szerződést a mellékletekkel együtt egységes szerkezetbe foglalva újra be kell nyújtani az MFB Zrt.-hez. Ha a vállalkozás az először igényelt garancia összegénél kevesebb összegű bankgaranciára is ajánlatot kér az MFB Zrt.-től (lásd 6. pont), ebben az esetben a forgóeszköz hitel és a biztosítéki szerződés(ek) a hitelösszeg csökkentésére tekintettel módosítható; ilyen esetben a forgóeszköz hitel szerződést a mellékletekkel együtt egységes szerkezetbe foglalva újra be kell nyújtani az MFB Zrt.-hez. Az MFB Zrt. az ilyen kérelmet újként, a már becsatolt dokumentumokkal együtt, ismét elbírálja. A forgóeszköz hitel és a biztosítéki szerződés(ek) meg nem engedett módosítása esetén az MFB Zrt. a bankgarancia nyilatkozat kibocsátását megtagadja. 10. A forgóeszköz hitel igénybe vétele A forgóeszköz hitel kizárólag készletvásárlás és saját termelésű készlet előállítás céljára fordítható. Folyósításkor a forgóeszköz hitelt nyújtó hitelintézet feladata és felelőssége a hitel cél szerinti felhasználásának ellenőrzése a folyósításhoz benyújtandó számla illetve Sztv. szerinti más számviteli bizonylat vizsgálatával. A folyósításhoz benyújtott számviteli bizonylatokat a hitelintézet köteles megőrizni és az MFB Zrt. helyszíni ellenőrzése során bemutatni. 11. Szerződésmódosítás Az MFB Zrt.-vel kötött bankgarancia megbízási szerződés a Magyar Állam által az MFB Zrt.- nek nyújtott jogszabályi készfizető kezesség következtében csak úgy módosítható, hogy a kezes kötelezettsége nem válhat terhesebbé /Ptk (2) bekezdés/. Az MFB Zrt. a Magyar Állam, mint kezes tudta és beleegyezése nélkül nem mondhat le olyan követelést biztosító jogról, amely alapján a kezes a reá átszálló követelésre kielégítést kaphat; a követeléssel csak a kezességvállalást megelőzően keletkezett jogok, valamint a végrehajtási jog szállhatnak át a kezesre /Ptk (1) bekezdés/. Amennyiben sor kerül a bankgarancia megbízási szerződés vagy valamely biztosítéki szerződés módosítására, akkor a szerződést minden esetben a módosítással egységes szerkezetbe kell foglalni, a vállalkozás költségén. A bankgarancia érvényességi ideje alatt a forgóeszköz hitel összege nem emelhető meg, a forgóeszköz hitel végső lejárata nem hosszabbítható meg, a forgóeszköz hitel biztosítéki rendszerének bármilyen módosításához pótfedezet bevonását kivéve az MFB Zrt. előzetes, írásos hozzájárulását kell kérni. 19

20 A forgóeszköz hitelszerződés és a biztosítéki szerződések bármelyikének bármilyen módosításáról az MFB Zrt.-t utólag, a szerződésmódosítást követő 15 (tizenöt) naptári napon belül, a módosítást kiemelten feltüntető, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt komplett szerződéses dokumentáció 1 (egy) eredeti példányának megküldésével, tájékoztatni kell. Amennyiben a forgóeszköz hitelszerződést az MFB Zrt. utólagos tájékoztatása nélkül módosítják, vagy amennyiben a forgóeszköz hitel összegét vagy a forgóeszköz hitel futamidejét megnövelik, úgy az MFB Zrt. a teljesítést megtagadja. Folyamatosan, a szerződések módosítását követően is, maradéktalanul biztosítani kell a Program szabályainak való megfelelést. 12. Adatszolgáltatás, ellenőrzés A Program keretében vállalt bankgaranciával kapcsolatban a hivatalos szervek megkeresésére az MFB Zrt. jogosult felvilágosítást adni. A szerződésben foglaltak szerinti értesítési kötelezettségek betartása és betartatása az MFB Zrt. feladata. Az Államadósság Kezelő Központ és a Magyar Államkincstár felé történő adatszolgáltatási kötelezettséget a 110/2006. (V. 6.) számú Korm. rendelet szabályozza. Az MFB Zrt. részére a fenti kötelezettségének teljesítéséhez a hitelintézet köteles az 5. sz. melléklet szerinti adatszolgáltatást negyedévente, a negyedévet követő 5. (ötödik) munkanapig meg kell küldeni az MFB Zrt. Bankműveleti Igazgatósága részére. A vállalkozás rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét a bankgarancia megbízási szerződés rögzíti. A fentieken kívül az MFB Zrt.-nek jogában áll egyéb eseti adatszolgáltatást is kérni, mind a hitelintézettől, mind vállalkozástól. Az MFB Zrt. a bankgaranciával érintett fedezeteket, a vállalkozás gazdálkodását a vállalkozásnál jogosult ellenőrizni. Az MFB Zrt. jogosult arra, hogy a forgóeszköz hitel szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítését különösen a forgóeszköz hitel cél szerinti felhasználását bármikor ellenőrizze. 13. A bankgarancia beváltásának feltételei, a beváltás rendje A hitelintézet által a bankgarancia csak egyszer, egy összegben és csak abban az esetben váltható be, ha a hitel/kölcsön szerződés a fizetési kötelezettség legalább 30 napos elmulasztása miatt felmondásra került, vagy az egyösszegű vagy az utolsó részlet fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelenül letelt, vagy a vállalkozás ellen jogerősen felszámolás eljárás indult a forgóeszköz hitel szerződés fennállása alatt és azt közzétették a hivatalos lapban. Ha az MFB Zrt. teljesítését a kedvezményezett hitelintézet felmondásra hivatkozva kéri, akkor a hitelintézet a fizetési felhívásban közli, hogy a forgóeszköz hitel szerződést a vállalkozóval megkötötte-e közokirat formájában. Ha az MFB Zrt. teljesítését a kedvezményezett hitelintézet felmondásra hivatkozva kéri, akkor a hitelintézet a felmondást olyan formában kell hogy megtegye, amilyen formában a forgóeszköz hitel szerződést megkötötte a vállalkozással; ha a forgóeszköz hitel szerződést a hitelintézet és a vállalkozás közokiratban megkötötte, akkor a felmondást is közokiratba kell foglalni, ha a forgóeszköz hitel szerződést a felek teljes bizonyító erejű magánokiratban kötötték meg, akkor a felmondást is teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 20

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Terméktájékoztató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Terméktájékoztató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Terméktájékoztató 2011. április 26. 2 Hatályos: 2011. április 26. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2012. 02.06. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram. Útmutató

Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram. Útmutató Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram Útmutató 2014. április 30. 1 1 Közzétéve a 8/2014. számú MFB közleményben. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Útmutató 2013. február 13.. 1 1 Módosítva a 2/2013. MFB Közlemény alapján. Hatályos 2013. február 13-tól. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Útmutató 2014. április 30. 1 1 Közzétéve a 8/2014. MFB Közleményben. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA, HÁTTERE...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos: 2014. július 7-étől A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2014. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

90/2010. számú ügyvitelii utasítás 14. számú melléklete ÜZLETSZABÁLYZAT a 2. számú módosítással egységes szerkezetben A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 79/2009.(XII. 3.) számú kuratóriumi

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. július 1.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. július 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. július 1. A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 102/2010. (XII. 9.), kiadta 86/2010. számú ügyvezető igazgatói utasítás. Jelen Üzletszabályzat az Alapítvány

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. az együttműködési megállapodások keretében létrejött hitelhez, illetve garanciához kapcsolódó készfizető kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. az együttműködési megállapodások keretében létrejött hitelhez, illetve garanciához kapcsolódó készfizető kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT az együttműködési megállapodások keretében létrejött hitelhez, illetve garanciához kapcsolódó készfizető kezességvállalásról Tartalomjegyzék 1 A ZRT. KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSÁNAK IGÉNYBEVÉTELÉRE

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. október 13-tól ÜZLETSZABÁLYZAT az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos:

Részletesebben

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. augusztus 5-től

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. augusztus 5-től AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. augusztus 5-től Jelen Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat (a továbbiakban: ASZK Kezességi Üzletszabályzat) az Agrár Széchenyi

Részletesebben

. Takarékszövetkezet/Bank Üzletszabályzata. A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata

. Takarékszövetkezet/Bank Üzletszabályzata. A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata A. Takarékszövetkezet/Bank Üzletszabályzata A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata 1 Tartalomjegyzék: 1.) Bevezető... 3 2.) A Konstrukció... 3 3.) Az Üzletszabályzat hatálya... 3 4.) Részvétel

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2013. augusztus 27. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól ÚTMUTATÓ az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozó Üzletszabályzathoz

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2014. április 23. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

Duna Takarékszövetkezet Üzletszabályzata. A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata

Duna Takarékszövetkezet Üzletszabályzata. A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata 99/2010. számú ügyviteli utasítás 10. számú melléklete A Duna Takarékszövetkezet Üzletszabályzata A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata Hatályos: 2010. október 1. napjától 1 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2013. szeptember 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

Komplex Faktor Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Komplex Faktor Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Komplex Faktor Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÚJ SZÉCHENYI HITEL és az ÚJ SZÉCHENYI KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM keretében végzett tevékenységét szabályozó HITELEZÉSI A ÉS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK START Tőkegarancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2010. január 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: Start Tőkegarancia Pénzügyi

Részletesebben

Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez

Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak

Részletesebben

A KA-VOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KA-VOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KA-VOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez Általános Üzletszabályzat 10. sz. mellékelete A.sz. kölcsönszerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

Részletesebben

MFB Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás

MFB Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás Hatályos: 2013. április 22-től Hitelprogram keretösszege 10 milliárd forint Hitel típus Éven túli lejáratú beruházási hitel. MFB Kisvállalkozói Hitel Termékleírás Hitelfelvevők köre A hitelt a kis- és

Részletesebben

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 17-től Elfogadta: a 7/1-2/2014. sz. Ig. határozat Módosította: a 29/1-9/2014. sz. Ig. határozat

Részletesebben

Mikrohitel Kézikönyv

Mikrohitel Kézikönyv Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: 2012. március 25. napjától MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi

Részletesebben

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2014. július 01.

A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2014. július 01. A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. július 01. TARTALOMJEGYZÉK A VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben