MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Útmutató 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Útmutató 1"

Átírás

1 MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program Útmutató Hatályos tól

2 Tartalomjegyzék Első rész: Általános rendelkezések Az Útmutató kibocsátásának célja, háttere, alkalmazási köre Kapcsolódó kormányhatározatok, jogszabályok Az Útmutatóban használt fogalmak és rövidítések magyarázata... 4 Második rész: A Bankgarancia Program feltételrendszere A bankgarancia vállalás általános feltételei A bankgarancia célja Általános feltételek A bankgarancia vállalás igénybevételére jogosultak köre A bankgarancia vállalás igénybevételére nem jogosultak köre A garantáltatni kívánt forgóeszköz hitel/kölcsön futamideje, jellege és hiteldíjai A bankgarancia mértéke Díjak A bankgarancia díj megállapításának szabályai Piaci alapú bankgarancia díj, az általános feltételek alapján A bankgarancia érvényessége A bankgarancia érvényesítése Biztosítékok Egyéb feltételek Az állami támogatással kapcsolatos szabályok Harmadik rész: A bankgarancia nyújtás eljárási szabályai A bankgarancia vállalási kérelem befogadása A bankgarancia vállalásra vonatkozó döntés előkészítése és a döntés folyamata A bankgarancia megbízási szerződés megkötése A bankgarancia díj Bankgarancia nyilatkozat kibocsátása Szerződésmódosítás Adatszolgáltatás, ellenőrzés A bankgarancia beváltásának feltételei, a beváltás rendje Negyedik rész: Mellékletek felsorolása

3 Első rész: Általános rendelkezések 1. Az Útmutató kibocsátásának célja, háttere, alkalmazási köre Jelen útmutató az MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program (a továbbiakban: Program) keretében a bankgarancia vállalással kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályait tartalmazza. A jelen Útmutatóban nem szabályozott kérdésekben a kapcsolódó jogszabályokban és az MFB Zrt. belső szabályzataiban foglalt részletes szabályok az irányadók. Jelen Útmutató az MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program vonatkozásában meghatározza az MFB Zrt. és a bankgaranciát igénylő vállalkozás (a továbbiakban: vállalkozás), továbbá a programban részt vevő hitelintézetek (a továbbiakban: hitelintézet) számára a Program részletes feltételeit. Az MFB Zrt. a Programban részt vevő hitelintézettel keretmegállapodást köt. A jelen Útmutató elválaszthatatlan részét képezi az MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program Termékleírása. 2. Kapcsolódó kormányhatározatok, jogszabályok Az Útmutató az alábbi jogszabályokra, és kormányhatározatokra épül: a) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.), b) a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény (MFB tv.), c) a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.), d) a mindenkor hatályos költségvetési törvény, a Program meghirdetésekor a Magyar Köztársaság évi költségvetésről szóló évi CII. törvény, e) az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény (ÁFA tv.), f) a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet, g) a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló évi XLIX. törvény, h) a számvitelről szóló évi C. törvény (Szmt.), i) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény, j) a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, k) az európai részvénytársaságról szóló évi XLV. törvény, l) a szövetkezetekről szóló évi X. törvény, m) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény, n) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény, o) a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény, p) az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet, q) a hitelkockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet, r) az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet, s) a Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásról szóló (2008/C 155/02) bizottsági közlemény, 3

4 megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában án /C 155. számú kötet oldal/, t) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet (megjelent: az Európai Unió Hivatalos Lapjában december 15-én L oldal), u) az élelmiszeripari vállalkozások tartós forgóeszköz hiteleihez biztosítandó MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Programról szóló 1073/2009. (V. 14.) Korm. határozat. A jogszabályok illetve kormányhatározatok esetleges változásait figyelembe kell venni, a Program előírásait mindig a hatályos jogszabályokkal, kormányhatározatokkal összhangban kell értelmezni. 3. Az Útmutatóban használt fogalmak és rövidítések magyarázata Bankgarancia: Az MFB Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy a bankgaranciában meghatározott feltételek így különösen bizonyos esemény beállta, illetőleg okmányok benyújtása esetében és határidőn belül, a hitelintézetnek a megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni (Ptk. 249 ). Az MFB Zrt. által kiadott bankgarancia önálló és visszavonhatatlan kötelezettségvállalás. Forgóeszközhitel/kölcsön: Legalább 1 év+1 nap, de legfeljebb 5 év lejáratú, a rendelkezésre tartási időszakon belül lehívott, saját termelésű készletek közvetlen előállítására és készletvásárlásra fordított, magyar forint (HUF) hitel illetve kölcsön. A bankgarancia nem vehető igénybe folyószámlahitelhez, és meglevő, részben vagy egészben igénybevett (folyósított) forgóeszközhitelhez. A Program csak olyan forgóeszköz hitelhez/kölcsönszerződéshez kapcsolódhat, amelynek keretében folyósításra még nem került sor. Kis- és középvállalkozás (KKV): A Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak megfelelően: 1. A mikro-, kis és középvállalkozások (KKV-k) azon 250-nél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozások, amelyek éves árbevétele nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy az éves mérlegfőösszegük értéke nem haladja meg a 43 millió eurót. 2. A KKV-n belül a kisvállalkozás az, amely 50-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 10 millió eurót. A KKV-n belül a mikrovállalkozás az, amely 10-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót. Azon vállalkozás esetében, amelynek a évi XXXIV. törvény 4. (2) bekezdése szerinti partner- vagy 4. (3) bekezdése szerinti kapcsolódó vállalkozásai vannak, a fentebb meghatározott adatokat az összevont (konszolidált) éves beszámoló alapján, ennek hiányában a vállalkozás nyilvántartása alapján kell meghatározni. 4

5 KKV-nak nem minősülő vállalkozás: Az olyan vállalkozás, amely nem felel meg a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak, ideértve az állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozást is. Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése tőke vagy szavazati joga alapján külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. Nehéz helyzetben lévő vállalkozás: Az a vállalkozás, amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. -a szerint nehéz helyzetben van. 6. (1) Egy vállalkozás akkor tekinthető nehéz helyzetben lévőnek, ha az képtelen - akár saját erejéből, akár pedig a tulajdonosai, részvényesei vagy a hitelezői által biztosított források révén - arra, hogy megállítsa a veszteségek halmozódását, amely a hatóságok külső beavatkozása nélkül teljes bizonyossággal azt eredményezné, hogy rövid- vagy középtávon feladja üzleti tevékenységét. (2) Valamely vállalkozás méretétől, illetve a körülményektől függetlenül akkor minősül nehéz helyzetben lévőnek, ha a) korlátolt felelősségi alapon működő társaság esetén jegyzett tőkéjének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el, b) olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében, a társaság könyveiben kimutatott tőkének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el vagy c) az adott vállalkozás - függetlenül a vállalkozási formától - megfelel a felszámolási eljárás kritériumainak. (3) Valamely vállalkozás a (2) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában különösen olyan esetekben is nehéz helyzetben lévőnek tekintendő, ha veszteségei nőnek, forgalma csökken, leltári készletei felhalmozódnak, fölös kapacitása megemelkedik, megrendelésállománya jelentős mértékben csökken, pénzforgalma csökken, adóssága nő, a nettó eszközérték leírása csökken vagy teljesen leírásra kerül. (4) Ha a támogatási intézkedés a csoportmentességi rendelet [A Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet] hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül, a kis- és középvállalkozást csak akkor kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni, ha megfelel a csoportmentességi rendelet 1. cikk (7) bekezdésében meghatározott feltételeknek. Hitelintézet: A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 5. -ában meghatározott, Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező pénzügyi intézmény, amely a jelen program keretében garantált forgóeszköz hitelt/kölcsönt nyújtja. Visszatérítési kamat: A jogellenes támogatás visszatérítésének kamata, amelyet az Európai Bizottság az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok 5

6 megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet 9. cikkében foglaltak, valamint a 271/2008/EK bizottsági rendelet alapján állapít meg. A visszatérítési kamatról az Európai Bizottság hivatalos értesítését követően a nemzeti fejlesztési miniszter közleményt ad ki, illetve azt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján közzéteszi. Az alkalmazandó visszatérítési kamat mértéke az azon időpontra vonatkozó kamatlábnak felel meg, amikor a támogatást első alkalommal a kedvezményezett vállalkozás rendelkezésére bocsátották. A kamatlábat konszolidált alapon a támogatás visszatérítésének időpontjáig kell alkalmazni. Az előző évben felhalmozott kamat a következő években tovább kamatozik. Ha azonban 1 évnél hosszabb idő telik el a jogellenes támogatás első alkalommal a kedvezményezett vállalkozás rendelkezésére bocsátása és a támogatás visszatérítésének időpontja között, akkor a kamat mértékét 1 éves időszakonként újra kell számolni, az újraszámítás időpontjában hatályos visszatérítési kamat alapulvételével. Második rész: A Bankgarancia Program feltételrendszere 4. A bankgarancia vállalás általános feltételei 4.1. A bankgarancia célja Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban MFB Zrt.) a pénzügyi gazdasági válság hatásának mérséklése, az élelmiszer-feldolgozó gazdasági társaságok működőképességének javítása, versenyképességük növelése, fejlődésük elősegítése érdekében a készletvásárlási és saját készlet előállítási célú hitel, illetve kölcsön felvételét bankgarancia vállalással segíti. Az MFB Zrt. a bankgarancia vállalásával megkönnyíti az egyébként életképes vállalkozások számára a hitelhez jutás lehetőségét. Az MFB Zrt. bankgarancia vállalása a hitelintézetek ügyleti kockázatát csökkenti Általános feltételek Az MFB Zrt. a Program keretében bankgaranciát kizárólag az MFB tv. 2. k) pontjában meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan vállal. A Program keretösszege A bankgarancia vállalási kérelem elbírálása A bankgarancia pénzneme Igénybevételi lehetőség A Program keretében az MFB Zrt. által vállalható bankgarancia összesen legfeljebb 30 milliárd forint lehet. A keretet a befogadott kérelmek az MFB Zrt.-hez történő beérkezés sorrendjében terhelik. Ha a keretösszeg kihasználtsága eléri a 90%, majd a 100%-os mértéket, ennek tényét az MFB Zrt. a honlapján teszi közzé. A bankgarancia vállalási kérelem elbírálása a kérelem MFB Zrt. általi befogadását követően, MFB Zrt. által történik, az MFB Zrt. általános üzletszabályzatában rögzítettek szerint. HUF A bankgarancia devizaneme forintról az aktuális átváltási árfolyam szerint automatikusan euróra konvertálódik, ha Magyarország pénzneme hivatalosan euróra változik. A Program keretében a vállalkozás és az MFB Zrt. közötti bankgarancia megbízási szerződés megkötésére december 31-ig kerülhet sor. 6

7 A garancia ügyletek azonosítására az EBGP általános azonosító jel szolgál. Az MFB Zrt. honlapja: A bankgarancia vállalás igénybevételére jogosultak köre a) Általános feltételek (piaci alapú garanciadíj) mellett: A Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak megfelelő, Magyarországon székhellyel rendelkező élelmiszeripari vállalkozások (továbbiakban együtt: vállalkozások), amelyek egyéni vállalkozás, gazdasági társaság, szövetkezet, vagy európai részvénytársaság formájában működnek, és fő tevékenységük az alábbi TEÁOR 08 besorolás szerinti tevékenységek valamelyike: TEÁOR húsfeldolgozás, -tartósítás; baromfihús feldolgozása, tartósítása, hús-, baromfihús-készítmény gyártása, burgonya feldolgozás, -tartósítás; gyümölcs-, zöldséglé gyártása; olajgyártás egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás, tejtermék gyártása; malomipari termék gyártása, kenyér, friss pékárú gyártása, szőlőbor termelése, továbbá éven túli lejáratú forgóeszköz hitelt igényelnek. b) Speciális feltételek (kedvezményes garancia díj) mellett A Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak megfelelő, valamint KKV-nak nem minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező élelmiszeripari vállalkozások, amelyek egyéni vállalkozás, gazdasági társaság, szövetkezet, vagy európai részvénytársaság formájában működnek, és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény szerint nyilvántartásba vannak véve, továbbá fő tevékenységük az alábbi TEÁOR 08 besorolás szerinti tevékenységek valamelyike: 7

8 TEÁOR 08: húsfeldolgozás, - tartósítás; baromfihús feldolgozása, tartósítása, hús-, baromfihús-készítmény gyártása, burgonya feldolgozás, - tartósítás; gyümölcs-, zöldséglé gyártása; egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, - tartósítás, olajgyártás tejtermék gyártása; malomipari termék gyártása, kenyér, friss pékáru gyártása, szőlőbor termelése A bankgarancia vállalás igénybevételére nem jogosultak köre Nem igényelhet, nem kaphat bankgaranciát az olyan vállalkozás, amely(nek) főtevékenysége nem a fentiekben felsorolt élelmiszeripari tevékenységek valamelyike; a garanciakérelem benyújtásának időpontjában csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt áll; a garanciakérelem benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; a garanciakérelem benyújtásának időpontjában hitelszerződésből vagy bankgaranciaszerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn; elmulasztja az első bankgarancia díj időben történő megfizetését; az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata által érintett és a tiltottnak minősített támogatást nem fizette vissza; a garancia iránti kérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozás eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette; az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerint nehéz helyzetben van A garantáltatni kívánt forgóeszköz hitel/kölcsön futamideje, jellege és hiteldíjai A bankgaranciával biztosított forgóeszköz hitel/kölcsön lejárata legalább 1 év+1 nap, legfeljebb 5 év lehet. A bankgaranciával biztosított forgóeszköz hitel/kölcsön szerződésnél alkalmazható hitelintézeti kamatfelár mértéke: - ha forgóeszköz hitel/kölcsön futamideje a szerződés hatályba lépésének napjától számítva legfeljebb 3 évig terjed, akkor a garanciával biztosított részre 1,3,6 hónapos vagy 1 éves BUBOR + legfeljebb 1%/év, a nem garantált részre 1,3,6 hónapos vagy 1 éves BUBOR + legfeljebb 5%/év; - ha a forgóeszköz hitel/kölcsön futamideje a szerződés hatályba lépésének napjától számítva meghaladja a 3 évet, akkor a garanciával biztosított részre 1, 8

9 3,6 hónapos, vagy 1 éves BUBOR + legfeljebb 1,3%/év, a nem garantált részre 1,3,6 hónapos, vagy 1 éves BUBOR + legfeljebb 5,5%/év lehet. A forgóeszköz hitel/kölcsön után felszámítható késedelmi kamat mértékét a hitelintézet jogosult megállapítani. Az ügyleti és a késedelmi kamaton felül a forgóeszköz hitelt/kölcsönt nyújtó hitelintézet a maga részére csak a programban megengedett mértékű egyéb díjakat, jutalékokat számíthatja fel. Ezen egyéb díjak, jutalékok és a program keretében alkalmazható ügyleti kamat éves szintre kalkulált együttes mértékére vonatkozó előírásokat a Termékleírás mellékletének 2. sz. pontjában található táblázat tartalmazza. A forgóeszköz hitel/kölcsön jellege: - a rendelkezésre tartási időszakon belül lehívott, saját termelésű készletek előállítására és készletvásárlásra fordított forint (HUF) hitel. A forgóeszköz hitel/kölcsön nem használható fel: - hitelintézettel, pénzügyi vállalkozással szemben fennálló tartozás kiegyenlítésére, - köztartozások kiegyenlítésére, - saját termelésű készletek előállításával közvetlenül nem összefüggő alvállalkozói számlák és munkabér kiegyenlítésére. A bankgarancia nem vehető igénybe: - folyószámlahitelhez, - már meglévő részben vagy egészben igénybevett (folyósított) forgóeszközhitelhez. Az MFB bankgarancia csak olyan forgóeszközhitelhez/kölcsönszerződéshez kapcsolódhat, amelynek keretében folyósításra még nem került sor. A forgóeszköz hitel nem fordítható óvadék céljára A bankgarancia mértéke Az MFB Zrt. által vállalt bankgarancia minimális mértéke 40 millió forint, maximális mértéke millió forint lehet ügyfelenként, de nem haladhatja meg a hitel/kölcsön tőke összegének 80%-át. Az MFB Zrt. bankgaranciája csak a tőketartozás összegére terjed ki; nem terjed ki az ügyleti kamatra, a késedelmi kamatra, díjra, költségekre, egyéb járulékokra, továbbá a követelés érvényesítésével kapcsolatos költségekre Díjak A bankgarancia díja Az MFB Zrt. által vállalt bankgarancia összege után évenként bankgarancia díjat kell fizetni az alábbiak szerint: A díj mértéke az ügyfél minősítése alapján meghatározott kockázati osztályok függvényében 0,5 6,3%/év. A díjakat tartalmazó táblázat a Termékleírás mellékletében található. Amennyiben a kérelmező vállalkozás és a kérelmezett bankgarancia feltételei megfelelnek a Termékleírás II. részében rögzítetteknek is, a jóváhagyott bankgaranciára kedvezményes díj alkalmazható a II. 9

10 részben foglaltak szerint. A díj évenként előre fizetendő. A díjat először a bankgarancia megbízási szerződés megkötését követően, a bankgarancia nyilatkozat kibocsátását megelőzően kell megfizetni. Az ezt követő évek díjai minden évben ugyanezen a napon esedékesek. Bírálatai díj A vállalkozások az MFB Zrt. részére annak eredményétől függetlenül egyszeri bírálati díjat fizetnek, amelynek mértéke az igényelt bankgarancia összegének 0,1%-a. Módosítási díj Mértéke a módosításkor fennálló garantált összeg 0,25-0,5%-a A bankgarancia díj megállapításának szabályai a) Piaci alapú bankgarancia díj, az általános feltételek alapján A 2008/C 155/02 számú, az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló Bizottsági közlemény (megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában án, C 155. számú kötet oldal, a továbbiakban: Közlemény) rendelkezéseire tekintettel a piaci alapon nyújtott bankgarancia díj mértéke évente változó, a vállalkozás hitelminősítési (ügyfélminősítési) besorolásától függően. A bankgarancia díj mértéke évente 0,5-6,3 % között lehet. A díjat - a vállalkozás hitelminősítési (ügyfélminősítési) besorolásától függően - kizárólag csökkenteni lehet, illetve későbbiekben a csökkentett díjat az éves minősítés függvényében az eredeti szintre lehet megemelni. A program veszteségrátája alapján az új garanciavállalásokra vonatkozóan a piaci alapon nyújtott bankgarancia díj mértékét az MFB Zrt. évente felülvizsgálhatja és a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. Korm. rendelet 120. (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel - a bankgaranciának elismerhető hitelkockázati fedezetként történő elismerhetősége érdekében - kizárólag az új garanciavállalások vonatkozásában módosíthatja. A megváltozott díjak kizárólag csak a díjmódosítást követően vállalt bankgaranciáknál kerülnek alkalmazásra. Az MFB Zrt. által a program keretében általánosan alkalmazott, a bankgarancia összege után számítandó, a bankgarancia százalékában kifejezett éves garanciadíjak a következők: Nemzetközi hitelminősítő általi MFB Ügyfélminősítési besorolás kategória Éves garanciadíj Legmagasabb besorolás I. osztályú 0,5% Nagyon erős fizetési képesség II. osztályú 0,5% Erős fizetési képesség III. osztályú 0,6% Megfelelő fizetési képesség IV. osztályú 0,8% A fizetési képességet 2,0% befolyásolhatják kedvezőtlen V. osztályú körülmények A fizetési képességet valószínűleg VI. osztályú 3,8% hátrányosan befolyásolják a 10

11 kedvezőtlen körülmények A fizetési képesség kedvező körülmények folyamatos fennállásától függ Nemfizetésben vagy ahhoz közel VII. osztályú 2 6,3% VII. osztályú 3 VIII. osztályú Ebben a kategóriában az MFB Zrt. nem vállal bankgaranciát. Ebben a kategóriában az MFB Zrt. nem vállal bankgaranciát. b) Kedvezményes bankgarancia díj, a speciális feltételek alapján Az V., VI. és VII. osztályú ügyfélminősítéssel rendelkező ügyfelek részére a nem piaci alapon nyújtott, kedvezményes díj mértéke legfeljebb 1,5 %/év lehet. Közös szabályok (az általános és a kedvezményes feltételek mellett nyújtott bankgaranciára egyaránt alkalmazandó): - hitelfelvevői múlttal (hitelt a működésük során nem vettek igénybe) nem rendelkező vállalkozás, vagy - nem a mérlegszemléletű megközelítésen alapuló ügyfél minősítési eljárás alá tartozó vállalkozás, valamint - az új (egy teljes gazdasági évvel - 12 hónap - nem rendelkező) vállalkozás esetén a bankgarancia díjnak legalább a VI. hitelminősítési besorolású kategóriában alkalmazott mértékűnek kell lennie A bankgarancia érvényessége A garanciavállalás érvényességének kezdő időpontja a bankgarancia nyilatkozat kelte. A garanciavállalás érvényességének záró időpontja: - a fizetési kötelezettség legalább 30 (harminc) naptári napos elmulasztása miatti felmondás vállalkozás általi kézhezvételének napját, vagy - az egyösszegű vagy az utolsó részlet fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelen leteltét követő fizetési felszólítás kézhezvételének napját, vagy - a vállalkozás elleni felszámolási eljárás forgóeszköz hitel/kölcsön szerződés fennállása alatti közzététele napját követő 60. (hatvanadik) naptári nap (tizenkettő) órája, de legfeljebb a forgóeszköz hitel/kölcsön szerződés végső lejáratát követő 120. (százhuszadik) naptári nap (tizenkettő) órája. Ha a garanciavállalás érvényességének időtartama alatt a vállalkozással szemben ideiglenes fizetési haladék/fizetési haladék elrendeléséről szóló végzést tesznek közzé, akkor a bankgarancia érvényességének záró időpontja meghosszabbodik a vállalkozást megillető ideiglenes fizetési haladék/fizetési haladék időtartamával. Ebben az esetben a garanciavállalás érvényességének záró időpontja a csődeljárás megszűnése, illetve a csődeljárás megszüntetése 2 Olyan ügyfelek, melyek ügyfélminősítési kategóriája az utolsó, számviteli beszámolóval lezárt pénzügyi év alapján VII. osztályú, és a megelőző, számviteli beszámolóval lezárt pénzügyi év alapján a VII. osztályúnál kedvezőbb. 3 Olyan ügyfelek, melyek ügyfélminősítési kategóriája az utolsó, számviteli beszámolóval lezárt pénzügyi év alapján VII. osztályú, és a megelőző, számviteli beszámolóval lezárt pénzügyi év alapján VII. osztályú vagy annál kedvezőtlenebb. 11

12 közzététele napját követő 60. (hatvanadik) naptári nap (tizenkettő) órája, feltéve, hogy a hitelintézet az MFB Zrt. felé eleget tett az értesítési kötelezettségének A bankgarancia érvényesítése A hitelintézet által a bankgarancia csak egyszer, egy összegben és csak abban az esetben váltható be, ha a hitelintézet a forgóeszköz hitel/kölcsön szerződést a fizetési kötelezettség teljesítésének vállalkozás általi legalább 30 napos elmulasztása miatt felmondta, vagy az egyösszegű vagy az utolsó részlet fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelenül letelt, vagy vállalkozás ellen felszámolási eljárás indult a forgóeszköz hitel/kölcsön szerződés fennállása alatt és a vállalkozással szembeni felszámolási eljárás megindítását közzétették a hivatalos lapban. A hitelintézet a tudomásszerzéstől számított 3 (három) banki munkanapon belül írásban köteles tájékoztatni az MFB Zrt.-t arról, ha a vállalkozással szemben ideiglenes fizetési haladék/fizetési haladék elrendeléséről szóló végzést tesznek közzé, a csődegyezség létrejöttéről és annak tartalmáról, továbbá ha a csődeljárás befejezetté nyilvánításáról vagy megszüntetéséről szóló végzést tesznek közzé. A vállalkozás és a hitelintézet a bankgarancia érvényesítésének feltételeiről általában, előzetesen, a forgóeszköz hitel/kölcsön szerződés megkötése előtt a jelen Útmutató 3. számú mellékletét képező bankgarancia megbízási szerződés tervezetéből és a 4. számú mellékletet képező bankgarancia nyilatkozat tervezetéből tájékozódhat. Az egyes konkrét ügyekben az MFB Zrt. ezektől az előírásoktól eltérhet, illetve további feltételeket szabhat. A bankgarancia érvényesítésének adott ügyre vonatkozó, végleges feltételeit az MFB Zrt. a vállalkozással kötött bankgarancia megbízási szerződésben, illetve a bankgarancia nyilatkozatban rögzíti. A bankgaranciát csak az a kedvezményezett érvényesítheti, amely a bankgarancia nyilatkozat szövegében kedvezményezettként szerepel. A bankgarancia érvényesítéséhez a hitelintézetnek cégszerűen aláírt írásbeli fizetési felhívást kell intéznie az MFB Zrt.-hez, melyhez mellékelnie kell a bankgarancia megbízási szerződésben, illetve a bankgarancia nyilatkozatban előírt dokumentumokat. A fizetési felhívásnak tartalmaznia kell a kedvezményezett hitelintézet nyilatkozatát arról, hogy a forgóeszköz hitelt a céljának megfelelően használták-e fel. A bankgarancia lehívható nemcsak a forgóeszköz hitel szerződésben meghatározott tőke, hanem a forgóeszköz hitel szerződésben meghatározott késedelmi kamat, díj, költség, egyéb járulék fizetési kötelezettség elmulasztása okán is. A bankgarancia nem hívható le az egyösszegű fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelen letelte okán akkor, ha a fizetési kötelezettség a Kedvezményezett felmondása következtében, utólag vált egyösszegűvé. A bankgarancia az egyösszegű fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelen letelte okán csak akkor hívható le, ha az egyösszegű fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidőt a forgóeszköz hitel szerződés tartalmazza. A bankgarancia nem hívható le a vállalkozással szembeni felszámolási eljárás közzététele okán akkor, ha a vállalkozás elleni felszámolási eljárást a forgóeszköz hitel szerződés felmondása, a felmondás vállalkozás általi kézhezvételének napja után tették közzé, vagy a 12

13 forgóeszköz hitel szerződésben meghatározott egyösszegű vagy az utolsó részlet fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelen letelte után tették közzé Biztosítékok A Magyar Állam jogszabályi készfizető kezességet nyújt az MFB Zrt. javára, az MFB Zrt. által vállalt bankgarancia összegének 90%-ára, amelyen túlmenően az MFB Zrt. további, belső szabályzatai szerinti bankári biztosítékot kér. Az MFB Zrt. a Program keretében az alábbi biztosíték típusokat fogadja el: óvadék: pénzbetét, állampapír, közraktárjegy, jelzálogjog ingó és ingatlan dolgokon, forgalomképes készleten alapított zálogjog, zálogjog jogon és követelésen, a Magyar Államon kívüli személy által vállalt készfizető kezesség. Szükség esetén a vállalkozás az MFB Zrt. felhívására köteles pótfedezetet biztosítani. A biztosítékok értékébe nem számítható bele a Magyar Állam által a Banknak nyújtott jogszabályi készfizető kezességvállalás. A Magyar Államon kívüli más személy készfizető kezességét hitelbiztosítéki értékkel akkor fogadja el az MFB Zrt., ha a kezes minősítése az MFB Zrt. belső szabályzata szerint megfelelő. Az MFB Zrt. szabályzata szerint a három legjobb minősítési kategóriába eső kezes kezességvállalása értékkel (csökkenő mértékben) elfogadható, az ennél rosszabbaké csak érték nélkül Egyéb feltételek A Magyar Állam jogszabályi készfizető kezességet nyújt az MFB Zrt. javára, az MFB Zrt. által vállalt bankgarancia összegének 90%-ára. Az MFB Zrt. az állami készfizető kezességvállalásért a garanciavállalás futamidejének függvényében 0,25-1,5% kezességvállalási díjat fizet a Magyar Államnak. A kezesség érvényesítése az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet alapján történik. Ezért a kezesség MFB Zrt. általi beváltása következtében a bankgarancián alapuló tartozás a vállalkozással szemben adók módjára behajthatóvá válik, a behajtásról az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal gondoskodik Az állami támogatással kapcsolatos szabályok Az állami támogatás formája A Program keretében a nem piaci alapon nyújtott bankgarancia állami támogatásnak, formáját tekintve kezességvállalási program keretében nyújtott támogatásnak minősül. Az állami támogatásról szóló igazolást a vállalkozásnak, mint az állami támogatás kedvezményezettjének a kedvezményes díjjal nyújtott bankgaranciához kapcsolódó támogatástartalom összegéről és a támogatási kategóriáról az MFB Zrt. állítja ki. 13

14 Az állami támogatás kategóriája Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet szerinti általános csekély összegű (de minimis) támogatás. A bankgarancia program keretében nem piaci alapon bankgaranciát kizárólag a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban lehet nyújtani. Az állami támogatás mértéke A kedvezményes díjjal nyújtott bankgaranciához kapcsolódó állami támogatástartalom, ugyanazon vállalkozás által az elmúlt három pénzügyi évben az Európai Bizottság december 15-i a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelete alapján de minimis jogcímen kapott de minimis támogatásokkal együtt nem haladhatja meg a eurót. A vállalkozásnak előzetesen nyilatkoznia kell arról, hogy a garanciakérelem benyújtásának évében és az azt megelőző két pénzügyi évben mennyi csekély összegű (de minimis) támogatást vett igénybe. Amennyiben a bankgarancia időtartama az eredeti időszakhoz képest meghosszabbodik és ez a támogatástartalom növekedését eredményezi, a támogatástartalom ezzel együtt sem haladhatja meg három pénzügyi év viszonylatában a eurót. Amennyiben igen, a bankgarancia ezt követően a fennmaradó időszakra csak az általános feltételeknek megfelelően vállalható. Támogatástartalom számítása A Program keretében az MFB által nyújtott bankgarancia támogatástartalma megegyezik az ún. arányosításos módszer alapján a bankgarancia összegének 7,5-ed részével, azaz: TT= Q*0,8/7,5 ahol Q - hitel tőkeösszege 0,8 - bankgarancia mértéke Támogatáshalmozódás A támogatáshalmozódás kiszűrése érdekében a vállalkozás köteles írásban nyilatkozni a bankgarancia kérelem benyújtásának évében és az azt megelőző két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegű támogatások mértékéről. A támogatástartalom és a támogatási kategória igazolása Az MFB Zrt. a nem piaci alapon nyújtott bankgarancia esetében a bankgarancia támogatástartalmáról igazolást ad a vállalkozás, mint kedvezményezett részére. A támogatástartalom számításához szükséges adatokat a vállalkozás bocsátja az MFB Zrt. rendelkezésére. A támogatástartalomról szóló igazolást az MFB Zrt. készíti el és cégszerű aláírásával ellátva megküldi a vállalkozás részére, további egy példányt pedig az ügyféldossziéban 10 évig megőriz. 14

15 Az MFB Zrt. az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 4/2009. (I.10.) Korm. rendelet előírásai értelmében a vállalkozás részére kiállított támogatástartalom igazolás egy-egy másolati példányát megküldi a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint a Magyar Államkincstár részére is. Az MFB Zrt. a támogatástartalom igazolás adattartalmát, valamint az ügyfél MVH regisztrációs számát, adószámát/adóazonosító jelét, bankgarancia összegét, ügylet azonosítóját elektronikus úton is továbbítja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére. A vállalkozás, mint kedvezményezett köteles a támogatástartalomról szóló nyilatkozato(ka)t 10 évig megőrizni, és a támogatást nyújtó szervek részére bemutatni. A támogatástartalom igazolása céljából kiszámított támogatástartalmat a bankgarancia kérelem benyújtásának évében és az azt megelőző két pénzügyi év vonatkozásában figyelembe kell venni. Amennyiben az ügylettel kapcsolatban jelentős változás, módosítás következik be, az MFB Zrt. megvizsgálja, hogy a módosítás nem minősül-e állami támogatásnak. Ha a módosítás új állami támogatásnak minősül, az állami támogatások feltételeinek az új állami támogatás nyújtására tekintettel teljesülniük kell, azaz csak az európai uniós jogszabályokkal összeegyeztethető támogatásként nyújtható. Az új támogatásról az MFB Zrt. új támogatástartalom igazolást ad ki. Amennyiben a támogatással kapcsolatban jelentős változás nem következik be, akkor a támogatástartalom szempontjából a kiadott támogatástartalom igazolásban szereplő értékek az irányadók. A támogatás megjelenése a bankgarancia megbízási szerződésben A bankgarancia megbízási szerződésben az alábbi tartalmú szöveget kell alkalmazni: A Program keretében a nem piaci alapon nyújtott bankgarancia állami támogatásnak, formáját tekintve kezességvállalási program keretében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet szerint és a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján a közös piaccal összeegyeztethető. Az állami támogatás jogosulatlan felhasználása, a támogatással való visszaélés Amennyiben a vállalkozás az állami támogatásokra vonatkozó kötelezettségeit megszegte (támogatással való visszaélés esete), vagy rajta kívül álló okokból a támogatási jogszabályok előírásai nem teljesültek, akkor a vállalkozás a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatást 8 naptári napon belül az MFB Zrt.-nek köteles megfizetni. Támogatással való visszaélésnek minősülnek különösen az alábbi esetek: 15

16 a) jogszabályellenes támogatáshalmozódás esete, ha a halmozott összeg meghaladja a vonatkozó jogszabályokban meghatározott küszöbértéket, b) nem teljesül a kedvezményezettet terhelő speciális adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség, c) a kedvezményezett nem teszi lehetővé, hogy a hitelintézet vagy az Európai Unió Számvevőszéke vagy az Európai Unió Bizottságának felhatalmazott tisztviselői és felhatalmazott független szakértői vagy az MFB Zrt. és azok megbízottai a hitel felhasználását és a Bankgarancia Program egyéb állami támogatási feltételeinek teljesülését ellenőrizzék, és ennek során különösen: 1) az érintett vállalkozás helyiségeibe vagy területére belépjenek; 2) a helyszínen szóbeli magyarázatot kérjenek; 3) a könyveket és egyéb üzleti nyilvántartásokat megvizsgálják, és másolatokat készítsenek, vagy kérjenek. Harmadik rész: A bankgarancia nyújtás eljárási szabályai 5. A bankgarancia vállalási kérelem befogadása A Program keretében a bankgarancia vállalási kérelmeket az 1. számú melléklet (Bankgarancia kérelem nyomtatvány) és a 2. számú melléklet (Vállalkozás üzleti terv) szerinti formanyomtatvány értelemszerű kitöltésével kell elkészíteni és az MFB Zrt. Üzleti Vezérigazgatósága részére, a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt forgóeszköz hitel/kölcsön szerződést mellékelve kell benyújtani. A Bankgarancia kérelmet a Bankhoz történő benyújtásakor az Üzleti Vezérigazgatóság iktatja. A kérelemhez kötelezően csatolni kell az MFB Zrt. Üzleti Vezérigazgatósága által, a Bankgarancia kérelem nyomtatvány 5. pontjában meghatározott dokumentumokat. A kérelmek azonosítására az ún. EBGP azonosító szám szolgál (a EBGP az ÉLELMISZERIPARI BANKGARANCIA PROGRAM rövidítése). A vállalkozásnak és a hitelintézetnek a Bankgarancia kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban és a Programban meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. Az MFB Zrt. Üzleti Vezérigazgatósága a kérelem beérkezését követően megvizsgálja, hogy a beküldött bankgarancia vállalásra vonatkozó kérelem és a hitelintézet nyilatkozata megfelel-e a Program céljának, tartalmi és formai követelményeinek. A Program előírásainak nem megfelelő kérelmet az Üzleti Vezérigazgatóságnak el kell utasítania és erről levélben kell értesítenie az ügyfelet és a hitelintézetet. Ha a hiba vagy hiányosság hiánypótlás keretében rendezhető, akkor az ügyintéző felkéri a dokumentumot benyújtó vállalkozást/hitelintézetet a hiány meghatározott határidőn belüli pótlására. Amennyiben a Bankgarancia kérelem tartalmilag és formailag is megfelel az előírásoknak, úgy az Üzleti Vezérigazgatóság írásban értesíti az ügyfelet a kérelem befogadásáról (6. számú melléklet), amely értesítés tájékoztató jellegű és az MFB Zrt. részéről kötelezettségvállalást még nem jelent. A kérelmeknek formai szempontból az 1. és 2. számú mellékletben foglalt követelményeknek kell megfelelniük. A formai követelmények között kiemelkedő fontosságú a cégszerű aláírások ellenőrzése. Az MFB Zrt. és a hitelintézet a képviseletében eljáró személyek aláírását rendszeresített nyomtatványon egymásnak bejelentik. Az MFB Zrt. a bankgarancia vállalási kérelem formai ellenőrzése keretében a bejelentett aláírásoknak való megfelelést megvizsgálja. 16

17 Ha a kérelem nem felel meg a program szabályainak a kérelem befogadását az MFB Zrt. megtagadja. 6. A bankgarancia vállalásra vonatkozó döntés előkészítése és a döntés folyamata A bankgarancia vállalására vonatkozó kérelem elbírálásánál, a döntés-előkészítés és a döntéshozatal során a jelen útmutatóban foglalt eltérésekkel az MFB Zrt. belső szabályainak a bankgarancia vállalásra, hitelnyújtásra, illetve kockázatvállalásra vonatkozó előírásai, belső szabályzatai szerint kell eljárni. Az előterjesztés készítését minden esetben helyszíni szemle előzi meg, amely során az MFB Zrt. képviselői a helyszínen is meggyőződnek a fedezetek meglétéről, minőségéről, a gazdálkodás helyszínének körülményeiről. Az MFB Zrt. a döntését a vállalkozás által a hitelintézettel megkötött, végleges, legalább teljes bizonyító erejű magánokirat formájában aláírt forgóeszköz hitel/kölcsönszerződés 1 (egy) mellékletekkel ellátott, komplett, eredeti példányának MFB Zrt. részére történő benyújtását követően, annak ismeretében hozza meg. A formailag és tartalmilag is megfelelő kérelmek benyújtását követően a döntést az MFB Zrt. 30 banki munkanapon belül meghozza. A döntés eredményéről az MFB Zrt. a vállalkozást írásban tájékoztatja. Jóváhagyó döntés esetén az MFB Zrt. a bankgarancia megbízási szerződéstervezetét megküldi a vállalkozás részére. Az MFB Zrt. a Program keretében meghozott üzleti döntése alapján a vállalkozás által igényelt garancia összegénél kevesebb összegű bankgaranciára is ajánlatot tehet. Ebben az esetben új bankgarancia kérelmet kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell a módosítással egységes szerkezetbe foglalt forgóeszköz hitel/kölcsönszerződést. 7. A bankgarancia megbízási szerződés megkötése Az MFB Zrt. a bankgarancia vállalási kérelem pozitív elbírálását követően megköti a vállalkozással bankgarancia megbízási szerződést (mintája a 3. számú mellékletben), és a bankgarancia biztosítékául szolgáló fedezetekre vonatkozó szerződéseket. A Bankgarancia Megbízási Szerződést és mellékleteit képező biztosítéki szerződéseket közjegyzői okiratba kell foglalni. A bankgarancia nyilatkozat kibocsátásának feltételeit a bankgarancia megbízási szerződés tartalmazza. Az Útmutató 3. számú mellékletében található bankgarancia megbízási szerződés minta a Programban általánosan teljesítendő feltételeket tartalmazza. Az MFB Zrt.-nek jogában áll az egyes ügyletek végrehajtásakor további feltételeket szabni. A Program keretében a bankgarancia vállalásra vonatkozó megbízási szerződéseket december 31. napjáig meg kell kötni. Az MFB Zrt. Üzleti Vezérigazgatóság ügyfélreferensének feladata a vállalkozás és a forgóeszköz hitelt/kölcsönt nyújtó hitelintézetek és az MFB Zrt. közötti kapcsolattartás, valamint - a kedvezményes díjú bankgarancia ügyletek esetében - az agrár- és vidékfejlesztési 17

18 állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet által előírt, Támogatástartalom igazolással kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítése a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési hivatal, valamint a Magyar Államkincstár részére. 8. A bankgarancia díj Az MFB Zrt. által vállalt bankgarancia összege után évenként garancia díjat kell fizetni. A díj mértéke a vállalkozás minősítése alapján meghatározott kockázati osztályok függvényében 0,5 6,3%/év. A díjakat tartalmazó táblázat a Termékleírás mellékletének 1. pontjában található. Amennyiben a kérelmező vállalkozás és a kérelmezett bankgarancia feltételei megfelelnek a Termékleírás II. részében rögzítetteknek is, a jóváhagyott bankgaranciára kedvezményes díj alkalmazható a II. részben foglaltak szerint. A díj évenként előre fizetendő. A díjat először a bankgarancia megbízási szerződés megkötését követően, a bankgarancia nyilatkozat kibocsátását megelőzően kell megfizetni. Az ezt követő évek díjai minden évben ugyanezen a napon esedékesek. A program veszteségrátája alapján az új garanciavállalásokra vonatkozóan bankgarancia díj mértékét az MFB Zrt. évente felülvizsgálhatja és a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. Korm. rendelet 120. (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel - a bankgaranciának elismerhető hitelkockázati fedezetként történő elismerhetősége érdekében - kizárólag az új garanciavállalások vonatkozásában módosíthatja. A bankgarancia vállalási díjat az MFB Zrt. a következő képlet alapján számítja: garancia összege x %-ban kifejezett éves díj mértéke x naptári napok száma Az MFB Zrt. a bankgarancia vállalási díjról a vállalkozás nevére szóló számlát bocsát ki. A számla kiállításához a bankgarancia kérelem pozitív elbírálását követően az MFB Zrt. Üzleti Vezérigazgatósága a szerződés egy példányát megküldi a Bankműveleti Igazgatóság részére. A bankgarancia díját átutalással kell megfizetni az MFB Zrt.-nek. Az átutalási megbízás Közlemény rovatában a bankgarancia megbízási szerződés számára kell hivatkozni. Amennyiben a bankgarancia díjat a vállalkozás az MFB Zrt.-nek átutalta, de a bankgarancia nyilatkozat nem került kibocsátásra, az MFB Zrt. az összeget 5. munkanapon belül visszautalja a vállalkozásnak. Erre az időszakra az MFB Zrt. kamatot nem fizet a vállalkozás részére. A vállalkozás díjfizetési kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, amikor az esedékes összeg az MFB Zrt. számláján jóváírásra kerül. 9. Bankgarancia nyilatkozat kibocsátása 18

19 A bankgarancia nyilatkozat csak a bankgarancia megbízási szerződésben foglalt feltételek teljesítése esetén kerülhet kiadásra. Az MFB Zrt. a bankgarancia nyilatkozatot 1 (egy) eredeti példányban a hitelintézet részére bocsátja ki. A bankgarancia nyilatkozat mintája a 4. számú mellékletben található. Az MFB Zrt.-nek jogában áll a bankgarancia kibocsátásához további feltételek teljesítését előírni. Az MFB Zrt.-nek benyújtott forgóeszköz hitel szerződés nem módosítható a bankgarancia nyilatkozat kibocsátásáig, a forgóeszköz hitel igénybevételi határidejének meghosszabbítása kivételével; ilyen esetben a forgóeszköz hitel szerződést a mellékletekkel együtt egységes szerkezetbe foglalva újra be kell nyújtani az MFB Zrt.-hez. Ha a vállalkozás az először igényelt garancia összegénél kevesebb összegű bankgaranciára is ajánlatot kér az MFB Zrt.-től (lásd 6. pont), ebben az esetben a forgóeszköz hitel és a biztosítéki szerződés(ek) a hitelösszeg csökkentésére tekintettel módosítható; ilyen esetben a forgóeszköz hitel szerződést a mellékletekkel együtt egységes szerkezetbe foglalva újra be kell nyújtani az MFB Zrt.-hez. Az MFB Zrt. az ilyen kérelmet újként, a már becsatolt dokumentumokkal együtt, ismét elbírálja. A forgóeszköz hitel és a biztosítéki szerződés(ek) meg nem engedett módosítása esetén az MFB Zrt. a bankgarancia nyilatkozat kibocsátását megtagadja. 10. A forgóeszköz hitel igénybe vétele A forgóeszköz hitel kizárólag készletvásárlás és saját termelésű készlet előállítás céljára fordítható. Folyósításkor a forgóeszköz hitelt nyújtó hitelintézet feladata és felelőssége a hitel cél szerinti felhasználásának ellenőrzése a folyósításhoz benyújtandó számla illetve Sztv. szerinti más számviteli bizonylat vizsgálatával. A folyósításhoz benyújtott számviteli bizonylatokat a hitelintézet köteles megőrizni és az MFB Zrt. helyszíni ellenőrzése során bemutatni. 11. Szerződésmódosítás Az MFB Zrt.-vel kötött bankgarancia megbízási szerződés a Magyar Állam által az MFB Zrt.- nek nyújtott jogszabályi készfizető kezesség következtében csak úgy módosítható, hogy a kezes kötelezettsége nem válhat terhesebbé /Ptk (2) bekezdés/. Az MFB Zrt. a Magyar Állam, mint kezes tudta és beleegyezése nélkül nem mondhat le olyan követelést biztosító jogról, amely alapján a kezes a reá átszálló követelésre kielégítést kaphat; a követeléssel csak a kezességvállalást megelőzően keletkezett jogok, valamint a végrehajtási jog szállhatnak át a kezesre /Ptk (1) bekezdés/. Amennyiben sor kerül a bankgarancia megbízási szerződés vagy valamely biztosítéki szerződés módosítására, akkor a szerződést minden esetben a módosítással egységes szerkezetbe kell foglalni, a vállalkozás költségén. A bankgarancia érvényességi ideje alatt a forgóeszköz hitel összege nem emelhető meg, a forgóeszköz hitel végső lejárata nem hosszabbítható meg, a forgóeszköz hitel biztosítéki rendszerének bármilyen módosításához pótfedezet bevonását kivéve az MFB Zrt. előzetes, írásos hozzájárulását kell kérni. 19

20 A forgóeszköz hitelszerződés és a biztosítéki szerződések bármelyikének bármilyen módosításáról az MFB Zrt.-t utólag, a szerződésmódosítást követő 15 (tizenöt) naptári napon belül, a módosítást kiemelten feltüntető, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt komplett szerződéses dokumentáció 1 (egy) eredeti példányának megküldésével, tájékoztatni kell. Amennyiben a forgóeszköz hitelszerződést az MFB Zrt. utólagos tájékoztatása nélkül módosítják, vagy amennyiben a forgóeszköz hitel összegét vagy a forgóeszköz hitel futamidejét megnövelik, úgy az MFB Zrt. a teljesítést megtagadja. Folyamatosan, a szerződések módosítását követően is, maradéktalanul biztosítani kell a Program szabályainak való megfelelést. 12. Adatszolgáltatás, ellenőrzés A Program keretében vállalt bankgaranciával kapcsolatban a hivatalos szervek megkeresésére az MFB Zrt. jogosult felvilágosítást adni. A szerződésben foglaltak szerinti értesítési kötelezettségek betartása és betartatása az MFB Zrt. feladata. Az Államadósság Kezelő Központ és a Magyar Államkincstár felé történő adatszolgáltatási kötelezettséget a 110/2006. (V. 6.) számú Korm. rendelet szabályozza. Az MFB Zrt. részére a fenti kötelezettségének teljesítéséhez a hitelintézet köteles az 5. sz. melléklet szerinti adatszolgáltatást negyedévente, a negyedévet követő 5. (ötödik) munkanapig meg kell küldeni az MFB Zrt. Bankműveleti Igazgatósága részére. A vállalkozás rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét a bankgarancia megbízási szerződés rögzíti. A fentieken kívül az MFB Zrt.-nek jogában áll egyéb eseti adatszolgáltatást is kérni, mind a hitelintézettől, mind vállalkozástól. Az MFB Zrt. a bankgaranciával érintett fedezeteket, a vállalkozás gazdálkodását a vállalkozásnál jogosult ellenőrizni. Az MFB Zrt. jogosult arra, hogy a forgóeszköz hitel szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítését különösen a forgóeszköz hitel cél szerinti felhasználását bármikor ellenőrizze. 13. A bankgarancia beváltásának feltételei, a beváltás rendje A hitelintézet által a bankgarancia csak egyszer, egy összegben és csak abban az esetben váltható be, ha a hitel/kölcsön szerződés a fizetési kötelezettség legalább 30 napos elmulasztása miatt felmondásra került, vagy az egyösszegű vagy az utolsó részlet fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidő eredménytelenül letelt, vagy a vállalkozás ellen jogerősen felszámolás eljárás indult a forgóeszköz hitel szerződés fennállása alatt és azt közzétették a hivatalos lapban. Ha az MFB Zrt. teljesítését a kedvezményezett hitelintézet felmondásra hivatkozva kéri, akkor a hitelintézet a fizetési felhívásban közli, hogy a forgóeszköz hitel szerződést a vállalkozóval megkötötte-e közokirat formájában. Ha az MFB Zrt. teljesítését a kedvezményezett hitelintézet felmondásra hivatkozva kéri, akkor a hitelintézet a felmondást olyan formában kell hogy megtegye, amilyen formában a forgóeszköz hitel szerződést megkötötte a vállalkozással; ha a forgóeszköz hitel szerződést a hitelintézet és a vállalkozás közokiratban megkötötte, akkor a felmondást is közokiratba kell foglalni, ha a forgóeszköz hitel szerződést a felek teljes bizonyító erejű magánokiratban kötötték meg, akkor a felmondást is teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 20

MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Termékleírás

MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Termékleírás Hatályos 2010. október 18. 1 MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program Termékleírás A program keretösszege 30 milliárd forint A program célja Élelmiszeripari vállalkozások éven túli lejáratú forint forgóeszköz

Részletesebben

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 10. 1 MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 6 milliárd forint, ebből 4 milliárd forint a nagyvállalatok és középvállalatok,

Részletesebben

MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program. Termékleírás

MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program. Termékleírás Hatályos: 2009. szeptember 10. 1 MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program Termékleírás A program keretösszege 50 milliárd forint A program célja Elsődlegesen a termelő szektorok gazdaságélénkítését

Részletesebben

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Hatályos: 2013. december 21. 1 Hitelprogram keretösszege 8 milliárd forint. 2 Hitel célja Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Minősített elismeréssel rendelkező termelői csoportok

Részletesebben

MFB. Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Terméktájékoztató

MFB. Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Terméktájékoztató MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program Terméktájékoztató 2009. május 27. MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program Termékleírás A program keretösszege 30 milliárd forint A program célja Élelmiszeripari

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2012. június 15. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban az

Részletesebben

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Termékleírás. Általános feltételek

MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program. Termékleírás. Általános feltételek MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program Termékleírás Program keretösszege 100 milliárd Ft Általános feltételek Program célja A program célja a közösségi közlekedés infrastruktúrájának

Részletesebben

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II.

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József Attila út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu NYILATKOZAT I...) a jelen nyilatkozat aláírásával

Részletesebben

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2015. február 4. 1 MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 6 milliárd forint, ebből 4 milliárd forint a nagyvállalatok és

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. február 13. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 21. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Útmutató 2014. április 30. 1 1 Közzétéve a 8/2014. számú MFB Közleményben. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek Portfoliógarancia program keretében kínált termékek A Portfoliógarancia az alábbi K&H hitelekhez vonható be biztosítékként: 1. K&H Új Magyarország forgóeszközhitel / K&H Új Magyarország beruházási hitel

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2014. április 30. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS

GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS GOP 4 MIKROHITEL PROGRAM ÚJ MAGYARORSZÁG FORGÓESZKÖZ MIKROHITEL TERMÉKLEÍRÁS 1. A hitel célja: Mikrovállalkozások forgóeszköz vásárlásainak finanszírozása. 2. Hitel típusa: Éven belüli lejáratú forgóeszköz

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Ha vállalkozása nem rendelkezik a BG Finance Zrt. (Táraság) által nyújtott támogatott

Részletesebben

MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program. Termékleírás

MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program. Termékleírás MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program Termékleírás Hatályos: 2010. október 18. napjától 1 A program keretösszege 50 milliárd forint A program célja Elsıdlegesen a termelı szektorok gazdaságélénkítését

Részletesebben

Új Magyarország Hitelgarancia Programés dokumentáció. Új Magyarország Kishitel

Új Magyarország Hitelgarancia Programés dokumentáció. Új Magyarország Kishitel Új Magyarország Hitelgarancia Programés dokumentáció módosítás Új Magyarország Kishitel Bátora László, MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Budapest 2010. március 18. Új Magyarország Hitelgarancia

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egy és ugyanazon vállalkozás minőségről, valamint az alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Termékstruktúra MFB ok Vállalkozói szektor Agrár szektor Önkormányzati szektor Lakossági szektor MFB Vállalkozásfinanszírozási

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2015. február 4. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

I. Hitelszerződés /Garancia Megbízási Szerződés és Garanciakeret-szerződés

I. Hitelszerződés /Garancia Megbízási Szerződés és Garanciakeret-szerződés TÁJÉKOZTATÓ Vállalati Hitel-, Kölcsön-, és Garancia szerződések valamint ezen ügyletekhez kapcsolódó biztosítéki és zálog szerződések közokirati formában tett egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozatainak

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.) továbbiakban Bank - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támogatások közül meghirdetésre került GOP 4. Pénzügyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. február 23. napjától

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. február 23. napjától Vállalati Hitel Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a vállalati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hatályos: 2015.

Részletesebben

Új Magyarország mikrohitelek

Új Magyarország mikrohitelek Új Magyarország mikrohitelek ÚJ MAGYARORSZÁG MIKROHITEL KONSTRUKCIÓ-FORGÓESZKÖZRE Érvényes: 2010. január 1-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről. Érvényes: 2015. május 18.

H I R D E T M É N Y. a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről. Érvényes: 2015. május 18. H I R D E T M É N Y a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről Érvényes: 2015. május 18. napjától 1. Befektetési Tőkegarancia Garanciadíja Garanciadíj Befektetési

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista

Jelen Kondíciós Lista a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista Jelen a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik Új Széchenyi Hitelprogramok és a Kombinált Mikrohitel Program keretében Mikro- Kis- és Középvállalkozások részére nyújtott

Részletesebben

Új Széchenyi Hitel Termékleírás

Új Széchenyi Hitel Termékleírás Új Széchenyi Hitel Termékleírás 1. Hitelfelvevők köre: azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról /2014. ( ) FM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

Új Széchenyi Hitelprogram. Kamatok, díjak és egyéb költségek

Új Széchenyi Hitelprogram. Kamatok, díjak és egyéb költségek Hirdetmény Új Széchenyi Hitelprogram Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója az ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Termékportfólió megújítása Irányelvek Megfelelés Új Széchenyi Tervnek Egyszerű stuktúrájú, és egzakt módon szegmentált

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

Biztosítéki konstrukciók megítélése hitelkockázati fedezetként történő elismerhetőség szempontjából ( közvetett-közvetlen biztosítékok)

Biztosítéki konstrukciók megítélése hitelkockázati fedezetként történő elismerhetőség szempontjából ( közvetett-közvetlen biztosítékok) Biztosítéki konstrukciók megítélése hitelkockázati fedezetként történő elismerhetőség szempontjából ( közvetett-közvetlen biztosítékok) I. TÉNYÁLLÁS A Bank állásfoglalás iránti kérelmében foglalt tényállás

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági hitelek díjai. Ügylet díja Törlesztési haladék (haladék összegére)

Hirdetmény Lakossági hitelek díjai. Ügylet díja Törlesztési haladék (haladék összegére) Hirdetmény Lakossági hitelek díjai 2.sz. melléklet Érvényes: 2015. február 01. Ügylet szolgáltatás megnevezése Ügylet díja Törlesztési haladék (haladék összegére) 100.000,- Ft-ig 2.342,- Ft Fogyasztói

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás Hatályos: 2011. augusztus 8-tól Panel Plusz Hitelprogram Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram 2009. évi pályázataihoz Termékleírás A. Általános előírások Hitelprogram keretösszege

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. (..) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. (..) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. (..) FVM rendelete a 2007. évben aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kedvezményes hitelhez jutási lehetőségéről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram. Termékleírás

MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram. Termékleírás Hatályos: 2012. július 25-től 1 MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Hitelprogram keretösszege 8 milliárd forint. Hitel célja A 2011. évben fagykárt szenvedett, mezőgazdasági termékek

Részletesebben

MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram. Termékleírás

MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram. Termékleírás Hatályos: 2012. december 27-től 1 MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Hitelprogram keretösszege 8 milliárd forint. Hitel célja A 2011. évben fagykárt szenvedett, mezőgazdasági termékek

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA a módosítással egységes szerkezetben A Szolgáltatások Részletfizetési Szabályzatát a tulajdonosa, a Pátyi Önkormányzat a 211/2011. (VIII.30.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató ELSŐ EGERSZEGI HITEL ZRT. Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató Hiteltermék Kedvezményezettjei: A devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

OTP Business 250 Hitelprogram

OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business Folyószámlahitel A Business 250 Hitelprogramcélja A Hitelprogram célja az OTP Bank Nyrt. meglévő és leendő ügyfeleinek gyors, rugalmas kiszolgálása beruházásiforgóeszköz-

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu web:www.jnszvfa.hu NYILATKOZAT az Új Széchenyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke A vidékfejlesztési miniszter 118/2012. (XI. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási elõlegfizetésrõl A mezõgazdasági,

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL 2012.07.17-2015.01.31. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSKRE 2015. február

Részletesebben

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás

Panel Plusz Hitelprogram. Termékleírás Panel Plusz Hitelprogram Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram 2009. évi pályázataihoz Termékleírás A. Általános előírások Hitelprogram keretösszege 30 milliárd Ft. 1

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL KONDÍCIÓS LISTA ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM BERUHÁZÁSI HITEL TÁMOGATOTT KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE Devizabelföldinek minősül, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki:

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki: Lovászpatona Község Önkormányzatának 12/2015. (XII. 8.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE a kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges nyomtatvány

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 3. A TAGI KÖLCSÖN

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL 1 2. SZ. MELLÉKLET: TÁJÉKOZTATÓ A MÁK MONITIRING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. április 1-től érvényes

VÁLLALKOZÓI HITELEK. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. április 1-től érvényes Referencia kamatok: VÁLLALKOZÓI HITELEK Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2015. április 1-től érvényes Jegybanki alapkamat (jbk) (évi) ( 2015.03.25.-től) 1,95 % 3 hónapos BUBOR

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A helyi adókról szóló 16/2015.(IX.09.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben