NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz"

Átírás

1 Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56) , Fax.: (56) web:www.jnszvfa.hu NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz Alulírott vállalkozás felelős vezetőjeként: kijelentem, hogy Az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programban való részvétel jogosultsági feltételeit megismertem. I. Tudomással bírok arról, hogy a) az Új Széchenyi Kombinált mikrohitel programban támogatásra jogosult az a devizabelföldinek minősülő, a Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági térség területén székhellyel és a Magyarország területén fiókteleppel rendelkező 800/2008 EK. rendelet 1. sz. melléklete 2. cikkének (3) bekezdésében foglaltak szerinti Mikrovállalkozás. b) az adott naptári évben a kedvezményezett nem nyújthat be az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel keretében újabb hitelkérelmet és nem részesíthető újabb támogatásban, amennyiben az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel keretében ugyanazon naptári évben korábban benyújtott hitelkérelme alapján már támogatásban részesült. II. Tudomással bírok arról, hogy az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programból kizárt az a Mikrovállalkozás, a) amely ellen csőd-, felszámolás vagy végelszámolási eljárás van folyamatban; b) amely a hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéséhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; c) és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett); d) amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott; e) amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben bírósági intézkedésnek tevékenységének korlátozását rendelte el; f) amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette; g) amely az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során a Bizottság 1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne csekély összegű (de minimis) támogatásban. III. Tudomással bírok továbbá arról, hogy a) a hitel az alábbi célokra nem használható fel:

2 a visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására; a fennálló hitel finanszírozására; üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására, illetve műszaki eszközöknek, berendezéseknek, immateriális javaknak, szoftvereknek és ingatlanoknak a Kedvezményezett 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete szerinti partner és/vagy kapcsolt vállalkozásaitól való beszerzésre; hitelkérelem, illetve a pályázat benyújtásának idején már megkezdett projekt finanszírozására. b) az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK Bizottsági rendelet HL L sorozat 379/ alapján a Program keretében nem részesíthetők támogatásban az alábbi vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi célú támogatások: a halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 104/2006/EK tanácsi rendelet HL L 83/ meghatározza) vállalkozásai; az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások; az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben o a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy o a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ; olyan vállalkozás amelyek legutolsó lezárt teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR 08 szerint: ) teszi ki; exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások; az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás; a széntermeléshez kapcsolódó iparág (szén: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű A és B csoportba sorolt szén) vállalkozásai; szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások; a nehéz helyzetben lévő vállalkozások [8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12. (1) bekezdés j) pont]. c) az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel keretében azon projektek támogathatóak, melyek megvalósítására (azaz a Támogatás felhasználására) a Kedvezményezett nem vidékies településen fekvő székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén kerül sor (az ingatlanok fekvése, illetve a beszerzett eszközök aktiválási helye szerint). IV. A hitelfelvételre való alkalmasság további feltételei a cégnyilvántartásba bejegyzett/regisztrált vállalkozás, amely rendelkezik életképes üzleti tervvel. V. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy

3 a) vállalkozásom megfelel a fent leírt feltételeknek, b) csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás nem indult vállalkozásom ellen nem indult és az eljárás megindítása iránti kérelem nincs előterjesztve, c) a biztosítékként felajánlott, illetve lekötött fedezetek a vállalkozás rendelkezésére állnak, az Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által ismert terhelésen kívül 3. személynek nincs olyan jogosultsága amely a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány követelésének a fedezetekből történő kielégítését akadályozná. A biztosítékokkal kapcsolatos polgári jogi és büntetőjogi előírásokat ismerem. Tartózkodom minden olyan magatartástól, amely szerződéskötés esetén fedezetelvonásnak minősül vagy a fedezet értékét csökkenti, d) a hitelkérelem a vállalkozás valamennyi fennálló kötelezettségét bemutatja, e) a vállalkozásnak nem áll fenn kezességvállaló intézménynél, pénzügyi intézménynél, illetve a központi költségvetés felé beváltott kezességből eredő tartozása. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem és igazolom, hogy az előbbiekben, valamint a hitelkérelemben (és annak mellékleteiben) közölt adatok tényadatokon alapulnak, a valóságnak, a számvitelre vonatkozó, valamint egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelnek és ezek szerint kerültek összeállításra. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a benyújtott anyagok valótlan adatokat tartalmaznak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a hitelkérelmét elutasítja. Hozzájárulok hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által a vállalkozással kapcsolatos információk, és a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.) 50. -ban foglaltaknak megfelelően banktitoknak, üzleti titoknak minősülő adatok az MV - Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. részére adatkezelés, feldolgozás céljából továbbításra kerüljenek. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány adatkezelésére és a pénzmosás megelőzésére vonatkozó előírásait megismerve a jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a(z) hitel kérelmével kapcsolatos ügyintézéséhez a személyi igazolványomról és a lakcímkártyámról fénymásolatot készítsen, személyes adataimat a vonatkozó törvény előírásoknak megfelelően kezelje. Azokat hitelszerződés fennállása alatt, illetőleg a hitelszerződés megszűnését követő 10 évig nyilvántartsa és kezelje. Kelt: hiteligénylő cégszerű aláírása

4 de minimis Nyilatkozat Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által működtetett Új Széchenyi Terv keretében az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program mikrovállalkozások beruházásainak finanszírozására nyújtott hitel a kedvezményes kamat miatt az Európai Bizottság december 28.-i az EK Szerződés cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján de minimis, azaz csekély összegű támogatásnak minősül. Ennek megfelelően egy vállalkozásnak csekély összegű támogatás jogcímén odaítélt támogatás támogatástartalma három pénzügyi év időszakában - nem haladhatja meg a ,- Eurót, a közúti szállítási ágazatban a eurónak megfelelő forint összeget. A nyilatkozatok közül csak az egyiket kérjük kitölteni! A) Alulírott születési név: anyja neve: születési hely és idő: lakcím: adószám/adóazonosító jel: személyi azonosító: személyi ig. szám, személyazonosító ig. szám: vállalkozói igazolvány száma: mint a vállalkozás székhely:, képviseletében eljáró kölcsönfelvevő (továbbiakban: Adós) a fentieket megismertem és büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás és annak kapcsolt vállalkozásai a hitelkérelem benyújtását megelőző három pénzügyi évben az alábbi, a jogszabályok által csekély összegűnek minősített állami támogatásokban részesült

5 A támogatási szerződés dátuma A támogatástartalom összege (Ft) A hitelcél A projekt megvalósításának helye Összesen: Kijelentem, hogy a csekély összegű támogatások összege az igénylést megelőző három pénzügyi évben a jelen ügylethez kapcsolódó támogatás összegével együtt nem haladja meg a eurónak (közúti szállítási ágazatban eurónak), - a kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes, MNB devizaárfolyamon kéttizedes pontossággal számított megfelelő forintösszeget. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által működtetett Új Széchenyi Terv, az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program keretében kapott kedvezményes kamatozású hitel miatt, mint kedvezményezett jogszabályban előírt külön nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség terhel. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, mint a kedvezményes kamatozású hitel nyújtója a hitel utolsó részletének folyósításától számított 10 évig jelen nyilatkozatot megőrizni és szükség esetén az Európai Bizottság és más ellenőrző hatóságok részére bemutatja, illetve átadja. Kelt: hiteligénylő cégszerű aláírása

6 B) Alulírott születési név: anyja neve: születési hely és idő: lakcím: adószám/adóazonosító jel: személyi azonosító: személyi ig. szám, személyazonosító ig. szám: vállalkozói igazolvány száma: mint a vállalkozás székhely:, képviseletében eljáró kölcsönfelvevő (továbbiakban: Adós) a fentieket megismertem és büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás és annak kapcsolt vállalkozásai a hitelkérelem benyújtását megelőző három pénzügyi évben nem részesült de minimis támogatásban. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által működtetett Új Széchenyi Terv, az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program keretében kapott kedvezményes kamatozású hitel miatt, mint kedvezményezett jogszabályban előírt külön nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség terhel. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, mint a kedvezményes kamatozású hitel nyújtója a hitel utolsó részletének folyósításától számított 10 évig jelen nyilatkozatot megőrizni és szükség esetén az Európai Bizottság és más ellenőrző hatóságok részére bemutatja, illetve átadja. Kelt: hiteligénylő cégszerű aláírása

Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei

Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei Érvényes: 2012. január 27.-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). Az információk tájékoztató jellegűek és nem

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01) Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes: 2012. február 1-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). A program keretében a pályázatnyertes

Részletesebben

Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás

Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás Röviden... 1 Hitelkérelem benyújtása... 1 A hitel kondíciói... 2 A hitel biztosítékai... 2 Hitelfelvevők köre... 3 A finanszírozásból kizártak

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu EGYSZERŰSÍTETT KÖLCSÖNKÉRELEM A HITELPONT ZRT. ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELÉHEZ

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei (2014_v2.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei (2014_v2.01) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2014. október 01-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében 1 TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében A BG Finance Zrt. (1036 Budapest, Pacsirtamező út 5. E/3.

Részletesebben

Új Széchenyi Hitel Program

Új Széchenyi Hitel Program Új Széchenyi Hitel Program ÚJ Széchenyi Hitel BERUHÁZÁSRA Érvényes: 2014. július 01.-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, - egyéni vállalkozó; -

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2013_v2.00)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2013_v2.00) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2013. október 01-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra jogosultak

Részletesebben

Mikrohitel Kézikönyv

Mikrohitel Kézikönyv Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: 2012. március 25. napjától MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM

ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÁLTALÁNOS ÉS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK A MIKROHITEL CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Új Magyarország Kishitel Termékleírás

Új Magyarország Kishitel Termékleírás Új Magyarország Kishitel Termékleírás Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek A GOP 4 Kishitel Program keretében a Közvetítı útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens továbbá a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.3.1 Konstrukció, illetve 1.2.1/M Komponens

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/vállalkozó neve. Az Üzleti tervet átvettem. MiFiN munkatárs

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/vállalkozó neve. Az Üzleti tervet átvettem. MiFiN munkatárs ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve Az Üzleti tervet átvettem..., 200. hó nap. MiFiN munkatárs I. A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2013. szeptember 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2014. április 23. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

Kombinált mikrohitel (GOP-2011-2.1.1/M, KMOP-2011-1.2.1/M) A TERMÉK JELENLEG NEM ELÉRHETŐ

Kombinált mikrohitel (GOP-2011-2.1.1/M, KMOP-2011-1.2.1/M) A TERMÉK JELENLEG NEM ELÉRHETŐ Kombinált mikrohitel (GOP-2011-2.1.1/M, KMOP-2011-1.2.1/M) A TERMÉK JELENLEG NEM ELÉRHETŐ Röviden... 2 Pályázat és hitelkérelem benyújtása... 2 A hitel kondíciói... 2 A hitel biztosítékai... 3 A támogatás

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI ADATLAP ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKÉRELEMHEZ AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA *: 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CÉGSZERŰEN ALÁÍRT ÉS AUDITÁLT MÉRLEGBESZÁMOLÓK

Részletesebben

Országos Mikrohitel Program forgóeszközre:

Országos Mikrohitel Program forgóeszközre: Országos Mikrohitel Program forgóeszközre: A PROGRAM CÉLJA A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az országos megbízotti hálózatát képező Helyi Vállalkozói Központok közreműködésével a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójának elindításáról

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójának elindításáról Tájékoztató a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

Nyilatkozat a Széchenyi Kártya2 konstrukcióban való részvételhez

Nyilatkozat a Széchenyi Kártya2 konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás neve (cégneve): Képviseletre jogosultak neve, beosztása A Vállalkozás székhelye: Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya2 konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás tudomással bír

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A A projektek az Európai Unió

Részletesebben

Új Magyarország mikrohitel

Új Magyarország mikrohitel Új Magyarország mikrohitel ÚJ MAGYARORSZÁG MIKROHITEL KONSTRUKCIÓ-BERUHÁZÁSRA Érvényes: 2010. április 1-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz

Részletesebben

Új Magyarország mikrohitelek

Új Magyarország mikrohitelek Új Magyarország mikrohitelek ÚJ MAGYARORSZÁG MIKROHITEL KONSTRUKCIÓ-FORGÓESZKÖZRE Érvényes: 2010. április 1-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie,

Részletesebben