VÁLLALKOZÓI FORGÓESZKÖZ HITELIGÉNYLÉS ( Egyéni vállalkozók)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÓI FORGÓESZKÖZ HITELIGÉNYLÉS ( Egyéni vállalkozók)"

Átírás

1 Rétköz Takarékszövetkezet Kisvárda, Szent László út 68. Tel: 45/ sz. melléklet VÁLLALKOZÓI FORGÓESZKÖZ HITELIGÉNYLÉS ( Egyéni vállalkozók) Hiteligénylő azonosító adatai: Vállalkozó neve: Születési helye és ideje: Anyja neve: Telefonszám, cím: Adószáma: Legmagasabb iskolai végzettsége: A vállalkozás tevékenysége: Rendelkezike Igen nem magáningatlannal? Nyilvántartási száma : Számlaszáma: Számlavezető bank neve: Számlaszáma: Számlavezető bank neve: ÁFA alany?: Igen nem A könyvvezetés módja: Az adózás módja: A vállalkozás székhelye: Telefonszám/fax: A vállalkozás telephelyének címe: Telefonszám/fax: Hitelkérelem beadásának időpontjában Hitelkérelem beadásakor fennálló 30 napon túl lejárt tartozások összege: Hitelkérelem beadásakor fennálló 1 ezer Ft átütemezett köztartozások összege: ezer Ft 60 napon túl lejárt vevőkövetelések összege: ezer Ft Bármely korábbi időpontban Hitelintézeteknél korábban 30 napon túl lejárt, de már rendezett tartozások összege: ezer Ft

2 Vállalkozás megnevezése A vállalkozó részesedése más vállalkozásokban Tulajdonosi részesedés Székhelye / fő tevékenysége összeg (eft) (%) Kapcsolat jellege (vevő, szállító, bérlő, egyéb...) Más hitelintézetek, lízing cégek felé fennálló tartozásokkal kapcsolatos adatok ( a vállalkozás tartozásai) Nincsenek ilyen 1. tartozás 2. tartozás 3. tartozás tartozások Ügylet típusa*: Fennálló összeg: Tárgyévi esedékességek:** Devizanem: Hitelintézet megnevezése: *Kérjük válasszon az alábbi ügylet típusokból, és a típus betűjelét írja a megfelelő cellába a) folyószámlahitelkeret b) forgóeszköz hitel c) beruházási hitel e) bankgarancia f) akkreditív g) kezességvállalás h) faktoring i) pénzügyi lízing j) operatív lízing k) egyéb ** A forinthitelek tárgyévi esedékességét Ftban a devizahitelek esedékességét devizában kell megadni 2. Tevékenység bemutatása: A gyártott termékek, illetve végzett szolgáltatások jellege, illetve a kereskedelemben gyakorolt üzletkör jellege, leírása. A szerződéses kapcsolatok bemutatása a szerződéssel lekötött értékesítés aránya. A vállalkozás rendelkezésére álló termelési eszközök, gépek, járművek felsorolása. A vállalkozás piacára vonatkozó általános helyzetismertetés, keresletkonkurencia bemutatása. 2

3 3. A vállalkozás jövőjét meghatározó elképzelések, folyamatban lévő döntések: A vállalkozás főbb vevői: összes értékesítésből %os részesedésük A vállalkozás főbb szállítói: összes beszerzésből %.os részesedésük A vállalkozás vagyontárgyaira, tevékenységére megkötött biztosítások fajtája, biztosító társaság neve: 4. A gazdálkodást jelentősen befolyásoló peres eljárás léte, jellege, esetleges végrehajtás bemutatása: 5. A kért hitellel kapcsolatos adatok: A hitelből megvalósítani kívánt tevékenység: A hitel célja: 3

4 A hitel összege: A hitel futamideje: Ebből türelmi idő: Visszafizetés ütemezése: Célja: A hiteligényt kiváltó gazdasági ok bemutatása: A hitel biztosítékaként felajánlott eszközök bemutatása Megnevezés/azonosí tó Becsült piaci érték (Ft) Zálogjogosultak megnevezése Terhek (Ft) 4

5 Pénzforgalmi terv a hitel teljes futamidejére: A) pénzbevételek tárgyév év év év év év összesen B) pénzkiadások összesen C) Pénzeszközök adósság szolgálat előtt D) adósságszolgálat összesen E) Egyenleg (CD) Kérjük, néhány mondatban mutassa be, hogyan tudja visszafizetni az Ön által kért hitelt a megadott ütemezés szerint. A visszafizetés bemutatása legyen összhangban a fenti pénzforgalmi tervvel. 5

6 A hitelkérelem mellé benyújtandó dokumentumok: vállalkozói igazolvány vagy KEKKH igazolás utolsó két lezárt üzleti év SZJA/EVA bevallása (kezdő vállalkozás esetében utolsó végleges, lezárt) és a lezárt évről készült pénzügyi kimutatás a kérelem benyújtását megelőző lezárt hónap utolsó napjáig szóló pénzügyi kimutatás 30 napnál nem régebbi együttes igazolás a NAV részéről, hogy nincs lejárt tartozás, amennyiben a vállalkozásnak van átütemezett köztartozása az adóhatóságok felé, megállapodás az átütemezésről, A fedezetként felajánlott ingatlanra vonatkozó biztosítási kötvények, és a biztosítás befizetését igazoló dokumentumok, Biztosítékként felajánlott ingatlanra a Takarékszövetkezet által elfogadott értékbecslő értékbecslése. NYILATKOZAT A kérelmet benyújtó vállalkozó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti: A megfelelő választ a be írt xel kérjük megadni. A vállalkozás nem áll felszámolás vagy csődeljárás alatt, illetve nem indítottak ellene végrehajtási folyamatot. igaz hamis A hitelkérelem időpontjában nem áll fenn 30 napon túli lejárt vagy átütemezett NAV tartozással. igaz hamis Jelenleg nem rendelkezik más hitelintézet felé lejárt tartozással. igaz hamis Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Igénylésben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. igaz hamis A kérelmet benyújtó vállalkozó az alábbi nyilatkozatokat teszi: 1) Hozzájárulok ahhoz, hogy a Rétköz Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a mai napon benyújtott hitelkérelemben illetve mellékleteiben foglalt adatokat tíz éven keresztül általános kockázatértékelési célból nyilvántartsa és kezelje, függetlenül attól, hogy létrejöne hitelezési vagy egyéb jogviszony a Takarékszövetkezet és a kérelmet benyújtó között. 2) Tudomásul veszem, hogy a Takarékszövetkezet jogosult időről időre hirdetési célból közvetlen levél útján tájékoztatni szolgáltatásairól. 3) Kijelentem, hogy jelen hitelkérelem benyújtása részemről szerződéskötési ajánlatnak minősül. Tudomásul veszem, hogy a hitelkérelem benyújtása, illetve a Takarékszövetkezet bármely tisztviselőjével folytatott bármilyen kommunikáció 6

7 a szerződés aláírásáig nem keletkeztet semmilyen kötelezettséget a Takarékszövetkezet részéről a szolgáltatás nyújtására vonatkozóan. 4) Kijelentem, hogy a vállalkozás az Europai Bizottság 1998/2006/EK rendelete alapján az elmúlt években az alábbiak szerint részesült csekély összegű ( de minimis ) támogatásban: Év Összeg Tudomásul veszem, hogy az EB 1998/2006/EK rendelet alapján egy vállalkozásnak csekély összegű támogatás jogcímen odaítélt támogatástartalma három év vonatkozásában nem haladhatja meg a EURnak, közúti szállítási ágazatban a EURnak megfelelő forint összeget. Kijelentem, hogy a csekély összegű támogatások összege az utolsó három évben jelen ügylet támogatástartalmát is beleértve nem haladja meg a EURnak (közúti szállítási ágazatban EURnak) megfelelő forint összeget. 5) Nyilatkozom, hogy a vállalkozás ellen az Europai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata nincs érvényben, valamint a megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, vagy a strukturális alapból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Hitelszerződésben vállalt nem teljesített kötelezettség nem volt. 6) Kijelentem, hogy az utolsó két lezárt üzleti évben elért nettó árbevételből a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel rész kevesebb, mint 50 %. Bevétel eredete ágazat szerint Mezőgazdasági tevékenységből Nem mgi tevékenységből Összesen 7) Tudomásul veszem, hogy a csekély összegű (de minimis) támogatás jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10. év végéig meg kell őriznem és szükség esetén be kell mutatnom. 8) Kijelentem, hogy közeli hozzátartozóimtól történő tárgyi eszköz vagy immateriális javak megvásárlására, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó Beruházás finanszírozására e hitelkérelem keretén belül nem kerül sor. 9) Tudomásul veszem, hogy az Európai Unió Strukturális Alapja és a hazai költségvetés finanszírozásával meghirdetett hitel, garancia és tőkeprogramok esetében a kedvezményezettek támogatással összefüggő adatait az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság illetékes hatóságai a /EK 7

8 rendeletben és a 1080/2006/EK rendeletben foglaltak szerint a személyes adatok védelmének szem előtt tartásával ellenőrizheti. 10) Tudomásul veszem, hogy a hitelkérelem benyújtásával hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az Irányító hatóság, az Állami számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában és ellenőrzésében érintett szervek, valamint az ÁVrben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek. A kérelmet benyújtó vállalkozó felhatalmazza a Rétköz Takarékszövetkezetet, hogy a fedezetül felajánlott ingatlan tulajdoni lapját a Takarékszövetkezet által elfogadhatónak tartott nyilvántartásból beszerezze. A vállalkozó kijelenti, hogy a beszerzés mindenkori Hirdetmény szerinti díját a Takarékszövetkezet részére a kérelem benyújtásának napján megfizeti. Kelt:, év hó.nap E.V. egyéni vállalkozó neve, aláírása nyilvántartási szám 8

9 Tisztelt Ügyfelünk! Felhívjuk szives figyelmét, hogy kérelmét csak a hiteligénylő pontos és részletes kitöltése, valamint a felsorolt benyújtandó dokumentumok hiánytalan beadása esetén tudjuk befogadni hitelbírálatra! Amennyiben egy táblázat nem tartalmaz megfelelő számú sort vagy oszlopot, akkor azok további sorok, oszlopok beszúrásával bővíthetőek. A szövegesen kifejtendő részek szintén bővíthetőek. Lehetősége van a hitelkérelem elektronikus úton történő beküldésére, de emellett kérjük papíralapon, cégszerűen aláírva is szíveskedjen azt benyújtani, valamint minden oldalát aláírásával vagy kézjegyével ellátni szíveskedjen. Együttműködését előre is köszönjük! Rétköz Takarékszövetkezet 9

Cégvezető neve: Cégvezető születési neve: Születési hely / dátum: Édesanyjának leánykori neve: Neve: (Születési neve)

Cégvezető neve: Cégvezető születési neve: Születési hely / dátum: Édesanyjának leánykori neve: Neve: (Születési neve) K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Átvétel dátuma, aláírás:.. Hitelkérelem/Garanciakérelem

Részletesebben

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI ADATLAP ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKÉRELEMHEZ AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA *: 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CÉGSZERŰEN ALÁÍRT ÉS AUDITÁLT MÉRLEGBESZÁMOLÓK

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó

Részletesebben

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu EGYSZERŰSÍTETT KÖLCSÖNKÉRELEM A HITELPONT ZRT. ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELÉHEZ

Részletesebben

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu web:www.jnszvfa.hu NYILATKOZAT az Új Széchenyi

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/vállalkozó neve. Az Üzleti tervet átvettem. MiFiN munkatárs

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/vállalkozó neve. Az Üzleti tervet átvettem. MiFiN munkatárs ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve Az Üzleti tervet átvettem..., 200. hó nap. MiFiN munkatárs I. A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1.

Részletesebben

Új Széchenyi Hitel Program

Új Széchenyi Hitel Program Új Széchenyi Hitel Program ÚJ Széchenyi Hitel BERUHÁZÁSRA Érvényes: 2014. július 01.-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, - egyéni vállalkozó; -

Részletesebben

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP mikrovállalkozások részére I. A vállalkozás alapadatai a kérelmet benyújtó vállalkozás neve: Tevékenység megkezdésének időpontja fő tevékenység TEÁOR Székhely ir.

Részletesebben

Nyilatkozat a Széchenyi Kártya2 konstrukcióban való részvételhez

Nyilatkozat a Széchenyi Kártya2 konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás neve (cégneve): Képviseletre jogosultak neve, beosztása A Vállalkozás székhelye: Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya2 konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás tudomással bír

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2014. április 23. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2013. szeptember 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok Egyszerűsített Hitelkérelem A vállalkozás létét igazoló dokumentumok A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok Információs adatlap Az

Részletesebben

Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez

Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens továbbá a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.3.1 Konstrukció, illetve 1.2.1/M Komponens

Részletesebben

Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás

Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás Röviden... 1 Hitelkérelem benyújtása... 1 A hitel kondíciói... 2 A hitel biztosítékai... 2 Hitelfelvevők köre... 3 A finanszírozásból kizártak

Részletesebben

OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok

OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok OTP Bankgarancia igényléséhez szükséges dokumentumok I. Bankgarancia kérelem II. A beszámolónak megfelelô információs adatlap Éves/Egyszerûsített s beszámolóval rendelkezô, illetve SZJA szerinti bevallást

Részletesebben

ÜZLETI TERV KÖLCSÖNIGÉNYLÉS

ÜZLETI TERV KÖLCSÖNIGÉNYLÉS ÜZLETI TERV és KÖLCSÖNIGÉNYLÉS Vállalkozás/Vállalkozó részéről Az Üzleti terv és kölcsönigénylés átvétele nem kötelezi a Környe-Bokod Takarékszövetkezetet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti terv és kölcsönigénylést

Részletesebben

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Új Forrás Forgóeszközhitel (NHP2) igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. IV. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei (2014_v2.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei (2014_v2.01) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2014. október 01-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra

Részletesebben

Hitelkérelem. Területalapú/Agrár - Környezetgazdálkodási támogatási Hitelprogram keretében igényelt kölcsönhöz. I. A hiteligénylő bemutatkozása

Hitelkérelem. Területalapú/Agrár - Környezetgazdálkodási támogatási Hitelprogram keretében igényelt kölcsönhöz. I. A hiteligénylő bemutatkozása ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 Hiteliktatószám: Iktatás ideje:.. Ügyintéző:. Hitelkérelem Területalapú/Agrár

Részletesebben

HITELIGÉNYLŐ LAP. Postai ikt. szám: Beérkezés dátuma: Cenzúraszám: Fiók: vállalkozások részére a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. által nyújtott kölcsönökhöz

HITELIGÉNYLŐ LAP. Postai ikt. szám: Beérkezés dátuma: Cenzúraszám: Fiók: vállalkozások részére a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. által nyújtott kölcsönökhöz Postai ikt. szám: Beérkezés dátuma: Cenzúraszám: Fiók: HITELIGÉNYLŐ LAP vállalkozások részére a által nyújtott kölcsönökhöz 1. Hiteligénylő megnevezése: I. 2. Pontos címe: Telefon: Fax: E-mail: Kapcsolattartó

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval rendelkező,

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2013_v2.00)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2013_v2.00) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2013. október 01-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra jogosultak

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ!

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Adós azonosító: KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Vállalkozás/Vállalkozó A/1/3 ÜZLETI TERV (Az üzleti tervet kérjük olvashatóan a jelen nyomtatvány szerinti formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL. Benyújtandó dokumentumok. Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez

KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL. Benyújtandó dokumentumok. Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez KISVÁLLALKOZÓI JELZÁLOGHITEL Benyújtandó dokumentumok Hitelkérelem kisvállalkozói gyors- ill. jelzáloghitelhez A vállalkozás létét igazoló dokumentumok A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok Az OTP LendületPlusz Folyószámlahitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. Tulajdonos / Magánszemély készfizető kezes Magánszemély készfizető kezes főbb adatai nyilatkozat

Részletesebben

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében

Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok listája az OTP Agrár Folyószámlahitel esetében Hitelkérelem (A1) A Vállalkozás létét igazoló dokumentumok (A2). A Vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

Részletesebben