VÁLLALKOZÓI BERUHÁZÁSI HITELIGÉNYLÉS (Egyéni vállalkozók)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÓI BERUHÁZÁSI HITELIGÉNYLÉS (Egyéni vállalkozók)"

Átírás

1 Rétköz Takarékszövetkezet Kisvárda, Szent László út 68. Tel: 45/ sz. melléklet VÁLLALKOZÓI BERUHÁZÁSI HITELIGÉNYLÉS (Egyéni vállalkozók) Hiteligénylő azonosító adatai: Vállalkozó neve: Születési helye és ideje: Anyja neve: Telefonszám, cím: Adószáma: Legmagasabb iskolai végzettsége: A vállalkozás tevékenysége: Rendelkezike magáningatlannal? Nyilvántartási száma : Számlaszáma: Számlavezető bank neve: Számlaszáma: Számlavezető bank neve: ÁFA alany?: A könyvvezetés módja: Az adózás módja: A vállalkozás székhelye: Telefonszám/fax: A vállalkozás telephelyének címe: Telefonszám/fax: Igen Igen nem nem Hitelkérelem beadásának időpontjában Hitelkérelem beadásakor fennálló 30 napon túl lejárt tartozások összege: Hitelkérelem beadásakor fennálló átütemezett köztartozások összege: ezer Ft ezer Ft 60 napon túl lejárt vevőkövetelések összege: ezer Ft Bármely korábbi időpontban Hitelintézeteknél korábban 30 napon túl lejárt, de már rendezett tartozások összege: ezer Ft 1

2 Vállalkozás megnevezése A vállalkozó részesedése más vállalkozásokban Tulajdonosi részesedés Székhelye / fő tevékenysége összeg (eft) (%) Kapcsolat jellege (vevő, szállító, bérlő, egyéb...) Más hitelintézetek, lízing cégek felé fennálló tartozásokkal kapcsolatos adatok ( a vállalkozás tartozásai) Nincsenek ilyen 1. tartozás 2. tartozás 3. tartozás tartozások Ügylet típusa*: Fennálló összeg: Tárgyévi esedékességek:** Devizanem: Hitelintézet megnevezése: *Kérjük válasszon az alábbi ügylet típusokból, és a típus betűjelét írja a megfelelő cellába a) folyószámlahitelkeret b) forgóeszköz hitel c) beruházási hitel e) bankgarancia f) akkreditív g) kezességvállalás h) faktoring i) pénzügyi lízing j) operatív lízing k) egyéb ** A forinthitelek tárgyévi esedékességét Ftban a devizahitelek esedékességét devizában kell megadni Tevékenység bemutatása: A gyártott termékek, illetve végzett szolgáltatások jellege, illetve a kereskedelemben gyakorolt üzletkör jellege, leírása. A szerződéses kapcsolatok bemutatása a szerződéssel lekötött értékesítés aránya. A vállalkozás rendelkezésére álló termelési eszközök, gépek, járművek felsorolása. A vállalkozás piacára vonatkozó általános helyzetismertetés, keresletkonkurencia bemutatása 2

3 A vállalkozás jövőjét meghatározó elképzelések, folyamatban lévő döntések: A vállalkozás főbb vevői: összes értékesítésből %os részesedésük A vállalkozás főbb szállítói: összes beszerzésből %.os részesedésük A vállalkozás vagyontárgyaira, tevékenységére megkötött biztosítások fatája, biztosító társaság neve: A gazdálkodást jelentősen befolyásoló peres eljárás, léte, jellege, esetleges végrehajtás bemutatása: A kért hitellel kapcsolatos adatok: A hitelből megvalósítani kívánt tevékenység: A hitel célja: 3

4 A hitel összege: A hitel futamideje: Ebből türelmi idő: Visszafizetés ütemezése: Célja (új termék, szolgáltatás létrehozása, bővítés, minőségjavítás, rekonstrukció, kereskedelmi üzletkör bővítése, meglévő vállalkozás profilváltása, stb. ): A fejlesztés eredményeként létrejövő termék, szolgáltatás ismertetése, minősége, verseny és piacképessége: A fejlesztés előkészítettsége ( engedélyek, árajánlatok, költségvetés, adásvételi szerződése, előszerződések, szándéknyilatkozatok ): Tervezett kezdési időpont: Tervezett befejezési időpont: A hitel biztosítékaként felajánlott eszközök bemutatása Megnevezés/azonosí tó Becsült piaci érték (Ft) Zálogjogosultak megnevezése Terhek (Ft) 4

5 A beruházás tervezett anyagi, műszaki összetétele és finanszírozási terve Megnevezés Saját erő Hitel a) épület, ingatlan vásárlás építés, felújítás b) gépek berendezések c) egyéb (immat. javak, engedélyek, stb.) d) a beruházás nettó értéke ( a+b+c) e)áfa ( visszaigényelhető) f) beruházás összesen ( d+e) Beruházáshoz kapcsolódó többlet tartós forgóeszköz igény Támogatások visszatérítendő vissza nem térítendő Összesen Melyek a cégek a beruházással kapcsolatos főbb szállítók kivitelezők? Mekkora teljesítéssel? Főbb szállítók, kivitelezők Adószám Összeg ( ezer Ft ) 1.) 2.) 3.) 4.) Vannake a beruházás sikerét befolyásoló, a fentiekben nem említett egyéb tényezők? 5

6 Pénzforgalmi terv a hitel teljes futamidejére: A) pénzbevételek tárgyév év év év év év év év év év év összesen B) pénzkiadások összesen C) Pénzeszközök adósság szolgálat előtt D) adósságszolgálat összesen E) Egyenleg (CD) A hitelkérelem mellé benyújtandó dokumentumok: vállalkozói igazolvány vagy KEKKH igazolás utolsó két lezárt üzleti év SZJA/EVA bevallása (kezdő vállalkozás esetében utolsó végleges, lezárt) és a lezárt évről készült pénzügyi kimutatás a kérelem benyújtását megelőző lezárt hónap utolsó napjáig szóló pénzügyi kimutatás 30 napnál nem régebbi együttes igazolás a NAV részéről, hogy nincs lejárt tartozás, amennyiben a vállalkozásnak van átütemezett köztartozása az adóhatóságok felé, megállapodás az átütemezésről, a fejlesztéshez kapcsolódó saját erő, egyéb támogatások meglétét igazoló dokumentumok a beruházáshoz kapcsolódó árajánlatok, költségvetések, valamint kivitelezési szerződések és a szükséges engedélyek, 6

7 a fedezetként felajánlott ingatlanokra vonatkozó biztosítási kötvények és a biztosítási díj befizetését igazoló dokumentumok, a biztosítékként felajánlott ingatlanra a Takarékszövetkezet által elfogadott értékbecslő értékbecslése. NYILATKOZAT A kérelmet benyújtó vállalkozó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti: A megfelelő választ a be írt xel kérjük megadni. A vállalkozás nem áll felszámolás vagy csődeljárás alatt, illetve nem indítottak ellene végrehajtási folyamatot. igaz hamis A hitelkérelem időpontjában nem áll fenn 30 napon túli lejárt vagy átütemezett NAV tartozással. igaz hamis Jelenleg nem rendelkezik más hitelintézet felé lejárt tartozással. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Igénylésben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. A kérelmet benyújtó vállalkozó az alábbi nyilatkozatokat teszi: igaz igaz hamis hamis 1) Hozzájárulok ahhoz, hogy a Rétköz Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a mai napon benyújtott hitelkérelemben illetve mellékleteiben foglalt adatokat tíz éven keresztül általános kockázatértékelési célból nyilvántartsa és kezelje, függetlenül attól, hogy létrejöne hitelezési vagy egyéb jogviszony a Takarékszövetkezet és a kérelmet benyújtó között. 2) Tudomásul veszem, hogy a Takarékszövetkezet jogosult időről időre hirdetési célból közvetlen levél útján tájékoztatni szolgáltatásairól. 3) Kijelentem, hogy jelen hitelkérelem benyújtása részemről szerződéskötési ajánlatnak minősül. Tudomásul veszem, hogy a hitelkérelem benyújtása, illetve a Takarékszövetkezet bármely tisztviselőjével folytatott bármilyen kommunikáció a szerződés aláírásáig nem keletkeztet semmilyen kötelezettséget a Takarékszövetkezet részéről a szolgáltatás nyújtására vonatkozóan. 4) Kijelentem, hogy a vállalkozás az Europai Bizottság 1998/2006/EK rendelete alapján az elmúlt években az alábbiak szerint részesült csekély összegű ( de minimis ) támogatásban: Év Összeg Tudomásul veszem, hogy az EB 1998/2006/EK rendelet alapján egy vállalkozásnak csekély összegű támogatás jogcímen odaítélt támogatástartalma három év vonatkozásában nem haladhatja meg a EURnak, közúti 7

8 szállítási ágazatban a EURnak megfelelő forint összeget. Kijelentem, hogy a csekély összegű támogatások összege az utolsó három évben jelen ügylet támogatástartalmát is beleértve nem haladja meg a EURnak (közúti szállítási ágazatban EURnak) megfelelő forint összeget. 5) Nyilatkozom, hogy a vállalkozás ellen az Europai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata nincs érvényben, valamint a megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, vagy a strukturális alapból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Hitelszerződésben vállalt nem teljesített kötelezettség nem volt. 6) Kijelentem, hogy az utolsó két lezárt üzleti évben elért nettó árbevételből a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel rész kevesebb, mint 50 %. Bevétel eredete ágazat szerint Mezőgazdasági tevékenységből Nem mgi tevékenységből Összesen 7) Tudomásul veszem, hogy a csekély összegű (de minimis) támogatás jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10. év végéig meg kell őriznem és szükség esetén be kell mutatnom. 8) Kijelentem, hogy közeli hozzátartozóimtól történő tárgyi eszköz vagy immateriális javak megvásárlására, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó Beruházás finanszírozására e hitelkérelem keretén belül nem kerül sor. 9) Tudomásul veszem, hogy az Európai Unió Strukturális Alapja és a hazai költségvetés finanszírozásával meghirdetett hitel, garancia és tőkeprogramok esetében a kedvezményezettek támogatással összefüggő adatait az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság illetékes hatóságai a /EK rendeletben és a 1080/2006/EK rendeletben foglaltak szerint a személyes adatok védelmének szem előtt tartásával ellenőrizheti. 10) Tudomásul veszem, hogy a hitelkérelem benyújtásával hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az Irányító hatóság, az Állami számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában és ellenőrzésében érintett szervek, valamint az ÁVrben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek. 8

9 A kérelmet benyújtó vállalkozó felhatalmazza a Rétköz Takarékszövetkezetet, hogy a fedezetül felajánlott ingatlan tulajdoni lapját a Takarékszövetkezet által elfogadhatónak tartott nyilvántartásból beszerezze. A vállalkozó kijelenti, hogy a beszerzés mindenkori Hirdetmény szerinti díját a Takarékszövetkezet részére a kérelem benyújtásának napján megfizeti. Kelt:, év hó.nap E.V. egyéni vállalkozó neve, aláírása nyilvántartási szám 9

10 Tisztelt Ügyfelünk! Felhívjuk szives figyelmét, hogy kérelmét csak a hiteligénylő pontos és részletes kitöltése, valamint a felsorolt benyújtandó dokumentumok hiánytalan beadása esetén tudjuk befogadni hitelbírálatra! Amennyiben egy táblázat nem tartalmaz megfelelő számú sort vagy oszlopot, akkor azok további sorok, oszlopok beszúrásával bővíthetőek. A szövegesen kifejtendő részek szintén bővíthetőek. Kérjük, hogy a cégszerűen aláírt hiteligénylőt papíralapon szíveskedjen benyújtani, valamint minden oldalát aláírásával vagy kézjegyével ellátni szíveskedjen. Együttműködését előre is köszönjük! Rétköz Takarékszövetkezet 10

VÁLLALKOZÓI FORGÓESZKÖZ HITELIGÉNYLÉS ( Egyéni vállalkozók)

VÁLLALKOZÓI FORGÓESZKÖZ HITELIGÉNYLÉS ( Egyéni vállalkozók) Rétköz Takarékszövetkezet Kisvárda, Szent László út 68. Tel: 45/ 415113 kozpont@retkoz.tksz.hu 2. sz. melléklet VÁLLALKOZÓI FORGÓESZKÖZ HITELIGÉNYLÉS ( Egyéni vállalkozók) Hiteligénylő azonosító adatai:

Részletesebben

Cégvezető neve: Cégvezető születési neve: Születési hely / dátum: Édesanyjának leánykori neve: Neve: (Születési neve)

Cégvezető neve: Cégvezető születési neve: Születési hely / dátum: Édesanyjának leánykori neve: Neve: (Születési neve) K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Átvétel dátuma, aláírás:.. Hitelkérelem/Garanciakérelem

Részletesebben

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI ADATLAP ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKÉRELEMHEZ AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA *: 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CÉGSZERŰEN ALÁÍRT ÉS AUDITÁLT MÉRLEGBESZÁMOLÓK

Részletesebben

Hitelkérelem/Garanciakérelem alapadatok 300 millió HUF éves árbevételt elérő vagy azt meghaladó kettős könvvvitelű társaságok részére

Hitelkérelem/Garanciakérelem alapadatok 300 millió HUF éves árbevételt elérő vagy azt meghaladó kettős könvvvitelű társaságok részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Átvétel dátuma, aláírás:.. Hitelkérelem/Garanciakérelem

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó

Részletesebben

Kisvállalkozói hitelkérelem

Kisvállalkozói hitelkérelem K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.khb.hu khbinfo@khb.hu Kisvállalkozói hitelkérelem Hitelkérelem benyújtásának dátuma: Azonosító

Részletesebben

esetben kerülhet sor az NHP terhére, amennyiben a Bank számára az MNB által rendelkezésre bocsátott keretösszeg azt lehetővé teszi.

esetben kerülhet sor az NHP terhére, amennyiben a Bank számára az MNB által rendelkezésre bocsátott keretösszeg azt lehetővé teszi. MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM HITELKÉRELMI ADATLAP VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ROGRAM 2. SZAKASZ (NHP2) KERETÉBEN IGÉNYELT H KERETÉBEN IGÉNYELT HITELEK ESETÉN A Bank jelen Hitelkérelmi Adatlapot az MNB Növekedési

Részletesebben

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu EGYSZERŰSÍTETT KÖLCSÖNKÉRELEM A HITELPONT ZRT. ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELÉHEZ

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő Szent István u 28 VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY. A cég vezetőjével kapcsolatos adatok:

PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő Szent István u 28 VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY. A cég vezetőjével kapcsolatos adatok: VÁLLALKOZÓI HITELKÉRELMI NYOMTATVÁNY Hiteligénylő azonosító adatai: Hiteligénylő teljes neve: Székhelye: KSHszámjel Adószám. Cégjegyzék szám: Alapítás dátuma Levelezési címe:: Tevékenységi köre: Számlavezető

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/vállalkozó neve. Az Üzleti tervet átvettem. MiFiN munkatárs

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/vállalkozó neve. Az Üzleti tervet átvettem. MiFiN munkatárs ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve Az Üzleti tervet átvettem..., 200. hó nap. MiFiN munkatárs I. A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1.

Részletesebben

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu web:www.jnszvfa.hu NYILATKOZAT az Új Széchenyi

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! A/1/3 ÜZLETI TERV

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! A/1/3 ÜZLETI TERV Adós azonosító: KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Vállalkozás/Vállalkozó A/1/3 ÜZLETI TERV (Az üzleti tervet kérjük olvashatóan a jelen nyomtatvány szerinti formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek

Részletesebben

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP mikrovállalkozások részére I. A vállalkozás alapadatai a kérelmet benyújtó vállalkozás neve: Tevékenység megkezdésének időpontja fő tevékenység TEÁOR Székhely ir.

Részletesebben

Új Széchenyi Hitel Program

Új Széchenyi Hitel Program Új Széchenyi Hitel Program ÚJ Széchenyi Hitel BERUHÁZÁSRA Érvényes: 2014. július 01.-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, - egyéni vállalkozó; -

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! A/1/3 ÜZLETI TERV

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! A/1/3 ÜZLETI TERV Adós azonosító: KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Vállalkozás/Vállalkozó A/1/3 ÜZLETI TERV (Az üzleti tervet kérjük olvashatóan a jelen nyomtatvány szerinti formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek

Részletesebben

HITELIGÉNYLŐ LAP. Postai ikt. szám: Beérkezés dátuma: Cenzúraszám: Fiók: vállalkozások részére a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. által nyújtott kölcsönökhöz

HITELIGÉNYLŐ LAP. Postai ikt. szám: Beérkezés dátuma: Cenzúraszám: Fiók: vállalkozások részére a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. által nyújtott kölcsönökhöz Postai ikt. szám: Beérkezés dátuma: Cenzúraszám: Fiók: HITELIGÉNYLŐ LAP vállalkozások részére a által nyújtott kölcsönökhöz 1. Hiteligénylő megnevezése: I. 2. Pontos címe: Telefon: Fax: E-mail: Kapcsolattartó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens továbbá a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.3.1 Konstrukció, illetve 1.2.1/M Komponens

Részletesebben

ÜZLETI TERV KÖLCSÖNIGÉNYLÉS

ÜZLETI TERV KÖLCSÖNIGÉNYLÉS ÜZLETI TERV és KÖLCSÖNIGÉNYLÉS Vállalkozás/Vállalkozó részéről Az Üzleti terv és kölcsönigénylés átvétele nem kötelezi a Környe-Bokod Takarékszövetkezetet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti terv és kölcsönigénylést

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2014. április 23. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

Hitelkérelem vállalkozások részére

Hitelkérelem vállalkozások részére 1 ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. I. A vállalkozás főbb adatai Hitelkérelem vállalkozások részére 1. A vállalkozás cégneve:........ 1/a. egyéni vállalkozó esetén: - a vállalkozó neve:....

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2013. szeptember 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok

OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok. A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok OTP Bank Rt. Az ügyfél által benyújtandó dokumentumok Egyszerűsített Hitelkérelem A vállalkozás létét igazoló dokumentumok A vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos dokumentumok Információs adatlap Az

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ!

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Adós azonosító: KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Vállalkozás/Vállalkozó A/1/3 ÜZLETI TERV (Az üzleti tervet kérjük olvashatóan a jelen nyomtatvány szerinti formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek

Részletesebben

Terméktájékoztató. A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz

Terméktájékoztató. A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz Terméktájékoztató A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz A pályázók köre: Devizabelföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel

Részletesebben

Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás

Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás Röviden... 1 Hitelkérelem benyújtása... 1 A hitel kondíciói... 2 A hitel biztosítékai... 2 Hitelfelvevők köre... 3 A finanszírozásból kizártak

Részletesebben

Nyilatkozat a Széchenyi Kártya2 konstrukcióban való részvételhez

Nyilatkozat a Széchenyi Kártya2 konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás neve (cégneve): Képviseletre jogosultak neve, beosztása A Vállalkozás székhelye: Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya2 konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás tudomással bír

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2011_v3.00)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2011_v3.00) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2011. február 14-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra jogosultak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében 1 TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében A BG Finance Zrt. (1036 Budapest, Pacsirtamező út 5. E/3.

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei (2014_v2.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei (2014_v2.01) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2014. október 01-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra

Részletesebben