NYILATKOZAT. 1 / 5 oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYILATKOZAT. 1 / 5 oldal"

Átírás

1 NYILATKOZAT Alulírott, (név), a kölcsönigénylő Cégneve: Székhelye: Értesítési cím: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Értesítési címe: (a továbbiakban: Igénylő) képviseletében polgári és büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem az alábbiakat: Az ArteusCredit Zrt. eljáró munkatársa a kölcsönkérelem kitöltéshez, összeállításához szükséges tájékoztatást megadta. Tudomásul veszem, hogy a központi hitelinformációs rendszerről (KHR) szóló évi CXXII. törvény alapján az Igénylő cégadatai és a törvényben meghatározott egyéb adatai a KHR-be bekerülnek, mely adatok a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében más referenciaadatszolgáltatók részére is átadásra kerülhetnek. Mindehhez hozzájárulásomat adom. A kölcsönkérelemmel kapcsolatos feltételekről tájékoztatást kaptam, és tudomásul veszem, hogy a kérelem érdekében beszerzendő dokumentumok, a kapcsolódó eljárások, és a szükséges fedezetek értékelésének költségeit a befogadás elutasítása, vagy negatív hiteldöntés esetén is az Igénylőnek kell viselnie. A kölcsönkérelemben megjelölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek és azok a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában fennállnak. Amennyiben azokban bármely változás történik, arról az ArteusCredit Zrt-t haladéktalanul tájékoztatom. Kijelentem, hogy a szolgáltatott információkon kívül semmi olyan, a hitelbírálat szempontjából lényeges körülmény, vagy adat nem került elhallgatásra, melyek befolyásolhatják a kölcsönkérelemben foglaltakat, illetve az abból levonható következtetéseket A kölcsönkérelem az Igénylő valamennyi fennálló kötelezettségét a valóságnak megfelelően mutatja be. Az Igénylőnek nincs kiegyenlítetlen, lejárt köztartozása (kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett), így különösen nincs az Igénylőnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé lejárt kötelezettsége. Az Igénylő ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás, illetve végelszámolás nem indult, ilyen eljárások kezdeményezéséről az Igénylő részéről döntés nem született, s ilyen eljárásokat az Igénylő tudomása szerint harmadik személy sem kezdeményezett az Igénylővel szemben. Az Igénylő rendelkezik a szükséges önerővel, amely a projekt teljes megvalósítási költségének legalább 10%-a, s ezen önerő forrása - sem közvetlenül, sem közvetetten - nem az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból vagy a Kohéziós Alapból származó támogatás. 1 / 5 oldal

2 A biztosítékként felajánlott, illetve lekötött fedezetek a vállalkozás rendelkezésére állnak, az ArteusCredit Zrt. által ismert terhelésen kívül harmadik személynek nincs olyan jogosultsága, amely az ArteusCredit Zrt. követelésének a fedezetekből történő kielégítését akadályozná. A biztosítékokkal kapcsolatos polgári jogi és büntetőjogi előírásokat ismerem. Tartózkodom minden olyan magatartástól, amely - szerződéskötés esetén - fedezetelvonásnak minősül vagy a fedezet értékét csökkenti. Az Igénylő képviseletében tudomásul veszem, hogy a kölcsönkérelem kapcsán az Igénylő által tett bármilyen kötelezettségvállalásból vagy helytállásból eredő kárért az ArteusCredit Zrt-t semmilyen kötelezettség, illetve felelősség nem terheli. Az Igénylő képviseletében felhatalmazom továbbá az ArteusCredit Zrt-t, hogy: A kölcsönkérelemben közölt adatok, továbbá az általam, illetve az Igénylő által benyújtott dokumentumok valódiságát bármely hatóságnál, közigazgatási szervnél és egyéb természetes vagy jogi személynél, így különösen, de nem kizárólagosan pénzügyi intézményeknél is ellenőrizze. A kölcsönügylethez kapcsolódó banktitkot/üzleti titkot átadja az MV Zrt. számára. Az Igénylő vagy annak képviseleti jogosultsággal felruházott cégjegyzőinek személyazonosságát ellenőrizze, az Igénylő vagy annak képviseleti jogosultsággal felruházott cégjegyzője személyazonosságának igazolásául bemutatott bármely személyazonosításra alkalmas okmányairól és a benyújtott bizonylatokról fénymásolatot készítsen, azt megőrizze. Kijelentem, hogy a fenti felhatalmazások valamennyi, a banktitok és/vagy üzleti titok védelem alá eső, illetőleg az adatvédelmi jogszabályok által védett személyes, cég és egyéb adat megismerésére, az adatok fenti szervektől való beszerzésére, valamint ezek és az MV Zrt. részére történő továbbításra vonatkozik, és e körben jelen okirat aláírásával valamennyi érintett, a fentiekben felsorolt hatóság, szerv, természetes és jogi személy részére megadom a feloldozást a banktitok és az üzleti titok alól. Mindez a részemről, és az Igénylő részéről, a banktitok/üzleti titok védelmi vagy adatvédelmi szabályok által felállított jogi korlátozásról, védelemről történő lemondást jelenti. Kijelentem, hogy az ArteusCredit Zrt-től az igényelt kölcsönre vonatkozó üzletszabályzatának egy példányát átvettem. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Igénylő az ArteusCredit Zrt-vel kölcsönszerződést köt, úgy a mindenkor hatályos üzletszabályzatban foglalt rendelkezések a szerződés részévé válnak. Tudomásul veszem, hogy a kölcsönösszeg és a hitelbiztosítéki érték ArteusCredit Zrt. által megkövetelt arányának megléte nem jelenti automatikusan a kölcsönkérelem pozitív elbírálását. Tudomásul veszem, hogy a kölcsönkérelem benyújtása, illetve az ArteusCredit Zrt. bármely munkavállalójával, tisztségviselőjével, képviselőjével folytatott bármely kommunikáció a kölcsön/lízingszerződés aláírásáig nem keletkeztet semmilyen kötelezettséget a pénzügyi vállalkozás részéről a szolgáltatás nyújtására vonatkozóan. 2 / 5 oldal

3 Az Igénylő képviseletében elismerem, hogy az Új Széchenyi Hitel Programban való részvétel jogosultsági feltételeit megismertem, és ez alapján kijelentem, hogy: Tudomásul veszem, hogy a csekély összegű támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét. Tudomással bírok arról, hogy kölcsönre kizárólag mikro-, kis, és középvállalkozások jogosultak, és ez alapján kijelentem, hogy az Igénylő: 1 Mikrovállalkozás, azaz 10-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és éves árbevétele és/vagy éves mérlegfő összegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót. 1 Kisvállalkozás, azaz 50-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és éves árbevétele és/vagy éves mérlegfő összegének értéke nem haladja meg a 10 millió eurót. 1 Középvállalkozás, azaz 250-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és éves árbevétele nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy az éves mérlegfő összegük értéke nem haladja meg a 43 millió euró. Az Igénylő a devizajogszabályok alapján belföldinek minősül, Magyarország területén székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkezik. Az Igénylő: 1 jogi személyiségű, 1 jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, 1 egyéni vállalkozó, 1 szövetkezet. Tudomással bírok arról, hogy az Igénylő által igényelt hitel kizárólag a következő célokra és projektekhez használható fel: immateriális javak, gépek, berendezések, egyéb tárgyieszközök beszerzésének és egyéb beruházások finanszírozása; meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése, gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbővítéshez, beruházáshoz, vagy meglévő tevékenység fejlesztéséhez, erősítéséhez kapcsolódó finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelő forgóeszközbeszerzések finanszírozását is. Tudomással bírok arról, hogy a tevékenységbővítés fogalmába a következők tartoznak: (i) készletek bővítése, (ii) tevékenységbővítéshez kapcsolódó új munkaerő alkalmazása, (iii) a nyújtott szolgáltatások, termelés, előállítás bővítése, (iv) technológiakorszerűsítés (új, illetve 3 évnél nem régebbi eszköz beszerzése), (v) meglévő üzleti infrastruktúra bővítése (pl. új üzlethelység, iroda, raktár, új eszközök beállítása, stb.), (vi) új partnerrel (szállító/vevő) való együttműködés, (vii) új termék kialakítása, (viii) új földrajzi területen végrehajtott piacbővítés, (ix) új gazdasági tevékenység beindítása, (x) beruházás végrehajtása. Igénylőnek nincs kiegyenlítetlen, lejárt köztartozása (kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett). Igénylővel szemben nincs olyan eljárás folyamatban, amelyben, vagy amelynek eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lenne helye, illetve a bíróság nem rendelte el büntetőjogi intézkedésként az Igénylő tevékenységének korlátozását. 1 A megfelelő X-el jelölendő! 3 / 5 oldal

4 Igénylő nem nehéz helyzetben lévő vállalkozás [29/2012. (VI.8.) MeHVM rendelet 16. (1) bek. b) pont]. Az Igénylő legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át nem elsődleges mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR 08 szerint: ) teszi ki. Igénylő nem tartozik a halászati és akvakultúra ágazat 104/2006/EK tanácsi rendelet szerinti vállalkozásai közé, és nem végez az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet, valamint ezen termékek feldolgozásában és forgalmazásában sem tevékenykedik (amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre vagy a támogatás az elsődleges termelőnek való teljes vagy részleges továbbítástól függ). Az Igénylő nem tartozik a széntermeléshez kapcsolódó iparág (szén: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A és B csoportba sorolt szén) vállalkozásai közé (1407/2002 EK rendelet). Az Igénylő nem harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos finanszírozásra használja fel a kölcsönt. Igénylő nem az import áruk helyett a hazai áru használatától függő kölcsönt valósít meg a kölcsönnel. Amennyiben Igénylő közúti szállítási ágazatban tevékenykedik, nem szállítóeszköz megvásárlására használja fel a kölcsönt. Az Igénylő a kölcsönt nem visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására használja fel. Az Igénylő nem a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.) 3. alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására használja fel a kölcsönt. Az Igénylő nem használja fel a kölcsönt üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására. Az Igénylő nem használja fel a kölcsönt az Igénylő közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve (amennyiben alkalmazandó) e személyek közeli hozzátartozóitól történő, továbbá cégcsoporton belüli tárgyi eszköz vagy immateriális javak megvásárlására, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beruházás finanszírozására. Igénylő a beruházási kölcsönt nem használja szokásos működési költségeinek fedezésére. Az Igénylő az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel rendelkezik, és ezekkel a hitelszerződés megkötésének időpontjában is rendelkezni fog. Az Igénylő a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot nem szolgáltatott és ezután sem szolgáltat. Az Igénylővel szemben nincs érvényben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata, továbbá az Igénylőt a támogatást nyújtó szerv vezetője a támogatási rendszeréből nem zárta ki, és ilyen kizáró döntés a jelen konstrukcióra benyújtott kérelem benyújtásakor nincs érvényben. 4 / 5 oldal

5 Az Igénylő a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a Strukturális Alapokból esetlegesen részére juttatott valamely támogatással összefüggésben a hitelszerződésben vállalt kötelezettségét maradéktalanul teljesítette. Az Igénylő által igényelt hitel célját képező projekt megvalósítására Magyarország területén, a Közép-magyarországi régión kívül kerül sor. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem és igazolom, hogy az előbbiekben, valamint a kölcsönkérelemben (és annak mellékleteiben) közölt adatok tényadatokon alapulnak, a valóságnak, a számvitelre vonatkozó, valamint egyéb jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelnek, és ezek szerint kerültek összeállításra. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a benyújtott anyagok valótlan adatokat tartalmaznak, az ArteusCredit Zrt. a kölcsönkérelmet elutasítja. Hozzájárulok ahhoz, és kérem, hogy az ArteusCredit Zrt. a hitel/lízingbírálathoz kapcsolódó értesítéseket, illetve információkat (pl. a hitelbírálat eredményét, a szerződéstervezeteket, stb.) - minden további adatvédelmi korlátozás nélkül - az általam a jelen nyilatkozatban, a fentiekben megadott címre történő megküldéssel, elektronikus formában közölje azzal, hogy amennyiben más általi, jogosulatlan hozzáférés, kézbesítési hiba vagy adatvesztés történne, ezen esetek jogkövetkezményeit teljes körben az Igénylő vállalja és tudomásul veszem, hogy az ArteusCredit Zrt. mindezzel kapcsolatban teljes körűen kizárja a kártérítési és egyéb felelősségét. Hozzájárulok továbbá, hogy az ArteusCredit Zrt. az Igénylővel esetlegesen megkötendő hitel/lízing ügyletével kapcsolatosan minden levelezést, és az Igénylő felé irányuló kommunikációt a fentiekben megadott címre elküldött elektronikus levélben hajtson végre. Kelt:, 2013 hó napján az Igénylő cégszerű aláírása 5 / 5 oldal

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz

NYILATKOZAT az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programhoz Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu web:www.jnszvfa.hu NYILATKOZAT az Új Széchenyi

Részletesebben

Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel

Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek a) Az ÚSZH (GOP) Hitelprogram keretében a útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL

KONDÍCIÓS LISTA HITELCÉL KONDÍCIÓS LISTA ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM BERUHÁZÁSI HITEL TÁMOGATOTT KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE Devizabelföldinek minősül, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

ÖSSZESÍTETT NYILATKOZATOK

ÖSSZESÍTETT NYILATKOZATOK I. Nyilatkozat Alulírott (vállalkozás):.......... felelős vezetőjeként:.......... büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy fenti, vagy bármely más kapcsolt vállalkozásom az idei, illetve

Részletesebben

Ú J S Z É C H E N Y I K O M B I N Á LT M I K R O H I T E L

Ú J S Z É C H E N Y I K O M B I N Á LT M I K R O H I T E L I. Nyilatkozat felelős vezetőjeként büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy fenti, vagy bármely más kapcsolt vállalkozásom az idei, illetve az ezt megelőző két pénzügyi évben az alábbi

Részletesebben

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu EGYSZERŰSÍTETT KÖLCSÖNKÉRELEM A HITELPONT ZRT. ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELÉHEZ

Részletesebben

KERETÉBEN NYÚJTOTT MIKROHITEL

KERETÉBEN NYÚJTOTT MIKROHITEL I. De minimis nyilatkozat Az Új Széchenyi Hitel Program keretében a tervezett beruházások/forgóeszköz vásárlások finanszírozásához igényelt kedvezményes forrás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés

Részletesebben

Új Széchenyi Hitel Termékleírás

Új Széchenyi Hitel Termékleírás Új Széchenyi Hitel Termékleírás 1. Hitelfelvevők köre: azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás

Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszköz Hitel termékleírás Röviden... 1 Hitelkérelem benyújtása... 1 A hitel kondíciói... 2 A hitel biztosítékai... 2 Hitelfelvevők köre... 3 A finanszírozásból kizártak

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Környe-Bokod Takarékszövetkezet Kombinált Mikrohitel Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek (b) (c) A KMH (GOP) Hitelprogram keretében a Közvetítő útján Támogatásra jogosultak azon devizabelföldinek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritás. továbbá a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritás. továbbá a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritás továbbá a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.3. Pénzügyi Eszközök Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel. Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében 1 TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ Új Széchenyi Hitelprogramok Beruházási és Forgóeszközhitel Hatályos a 2015.03.05-én és utána szerződött hitelügyletek esetében A BG Finance Zrt. (1036 Budapest, Pacsirtamező út 5. E/3.

Részletesebben

Mikrohitel Kézikönyv

Mikrohitel Kézikönyv Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: 2012. március 25. napjától MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.) továbbiakban Bank - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támogatások közül meghirdetésre került GOP 4. Pénzügyi

Részletesebben

Terméktájékoztató. A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz

Terméktájékoztató. A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz Terméktájékoztató A termék neve: Kombinált Mikrohitel GOP-2011-2.1.1/M programokhoz A pályázók köre: Devizabelföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Beruházási Hitel hitelvételi feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Beruházási Hitel hitelvételi feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Beruházási Hitel hitelvételi feltételeiről A szerződő fél: Devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2013. szeptember 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

Termékleírás. Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek

Termékleírás. Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A KMH (GOP) Hitelprogram keretében a Közvetítő útján Támogatásra jogosultak azon devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2014. április 23. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

Új Széchenyi Hitel Program

Új Széchenyi Hitel Program Új Széchenyi Hitel Program ÚJ Széchenyi Hitel Forgóeszközre Érvényes: 2014. július 01.-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, - egyéni vállalkozó;

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel hitelvételi feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel hitelvételi feltételeiről A szerződő fél: TÁJÉKOZTATÓ az Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel hitelvételi feltételeiről Devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA PROGRAMBA BEVONT HITELTERMÉKEK LISTÁJA

ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA PROGRAMBA BEVONT HITELTERMÉKEK LISTÁJA ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA PROGRAMBA BEVONT HITELTERMÉKEK LISTÁJA 1./ Éven túli forgóeszközhitel 2./ Éven túli beruházási, fejlesztési hitel 3./ MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 4./ MNB Növekedési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.2 Intézkedés. továbbá a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.2 Intézkedés. továbbá a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.2 Intézkedés továbbá a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.3.2 Konstrukció keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI VISZONTGARANCIA

Részletesebben

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program GOP-2011-2.1.1/M VISSZA TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS RÉSZHEZ. Termékleírás

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program GOP-2011-2.1.1/M VISSZA TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS RÉSZHEZ. Termékleírás Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József A. út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu web:www.jnszvfa.hu Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel

Részletesebben

Új Széchenyi Hitel Program

Új Széchenyi Hitel Program Új Széchenyi Hitel Program ÚJ Széchenyi Hitel BERUHÁZÁSRA Érvényes: 2014. július 01.-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, - egyéni vállalkozó; -

Részletesebben

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II.

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József Attila út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu NYILATKOZAT I...) a jelen nyilatkozat aláírásával

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01) Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes: 2012. február 1-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). A program keretében a pályázatnyertes

Részletesebben