MFB Fagykár Forgóeszköz Hitelprogram. Termékleírás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MFB Fagykár 2011. Forgóeszköz Hitelprogram. Termékleírás"

Átírás

1 Hatályos: július 25-től 1 MFB Fagykár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Hitelprogram keretösszege 8 milliárd forint. Hitel célja A évben fagykárt szenvedett, mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozások részére kárenyhítés céljából a mezőgazdasági termeléshez, folyó működéshez szükséges forgóeszköz hitel biztosítása kedvezményes, államilag támogatott kondíció mellett. Hitel típusa Éven túli lejáratú forgóeszköz hitel. Hitelfelvevők köre A Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 2 I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak megfelelő vállalkozás, amely egyéni vállalkozás, gazdasági társaság, szövetkezet, vagy európai részvénytársaság formában működik, valamint a családi gazdálkodó és az Szja pontja szerinti mezőgazdasági őstermelő, akinek/amelynek mezőgazdasági üzeme Magyarország területén található, mezőgazdasági termelő tevékenységet folytat, és aki/amely e tevékenysége vonatkozásában az ültetvényeiben elszenvedett tavaszi fagykárát a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló 133/2011. (XII. 22.) VM rendelet 5. -a értelmében megfelelő módon igazolja. Mezőgazdasági termelő tevékenységnek minősül a mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása, termelése, tenyésztése, vagy művelése, ideértve a betakarítást, a fejést, az állattenyésztést, valamint a mezőgazdasági célból történő állattartást. Mezőgazdasági termék: a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés I. mellékletében felsorolt termékek, a 104/2000/EK tanácsi rendelet alkalmazási körében tartozó halászati és akvakultúra-termékek kivételével; b) tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek, az 1898/87/EGK tanácsi rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint. 1 Módosítva a17 /2012. MFB Közlemény alapján. Hatályos július 25-től. 2 Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 214. számában augusztus 9-én, oldal. Kék szám (Ügyfélszolgálat): Internet: 1

2 (A hitelfelvevők köre a továbbiakban együttesen: vállalkozás.) Hitelezésből kizártak köre Nem vehet részt a hitelprogramban az olyan vállalkozás, amely a hitelkérelem benyújtásának időpontjában, csőd-, felszámolási, végrehajtási eljárás, vagy végelszámolás alatt áll; lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; a hitelkérelem benyújtásának időpontjában hitelszerződésből, bankgarancia megbízási szerződésből, vagy lízingszerződésből eredő 90 napnál régebbi lejárt tartozása áll fenn; a 2011 májusában bekövetkezett fagy következtében a károsodással érintett ültetvényterülete tekintetében a károsodás mértéke nem haladta meg az előző három év hozamai átlagának, vagy az előző években az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet) alapján benyújtott kárenyhítési kérelmekben szereplő referencia hozamoknak a 30%-át; a 2011 májusában bekövetkezett fagy következtében üzemi szinten, valamint a károsodással érintett ültetvényterülete tekintetében a hozamérték-csökkenés nem haladta meg a 30%-os mértéket; a tavaszi fagykárt a lakóhelye vagy székhelye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szervéhez legkésőbb július 30-ig nem jelentette be; által felvenni kívánt hitelhez az AVHGA nem vállal készfizető kezességet; a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény szerint nincs nyilvántartásba véve, vagy a hitelkérelem benyújtásával egy időben nem igazolja, hogy a regisztrációs szám iránti kérelmet benyújtotta; az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata által érintett és a tiltottnak minősített támogatást nem fizette vissza; a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból vagy bármely más európai uniós, központi vagy önkormányzati költségvetésből juttatott valamely támogatással összefüggésben, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette; a 104/2000/EK tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedik 3 ; mezőgazdasági termelő tevékenységet nem folytató TÉSZ, termelői csoport és BÉSZ; nem jogosult állami támogatás igénybevételére a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló 133/2011. (XII. 22.) VM rendelet 5. -a alapján, vagy jogosultságát nem igazolta megfelelően. A hitel felhasználható A hitel felhasználható a számviteli törvény szerinti valamennyi forgóeszköz tétel, és kapcsolódó működési költség finanszírozására, a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló 133/2011. (XII. 22.) VM rendelet 3. (1) bekezdése szerint. A hitel nyújtható éven belüli és éven túli lejáratú, a hitelkérelem benyújtásakor 90 napot meg nem haladó mértékben lejárt mezőgazdasági célú hitel kiváltására is. A hitel nem használható fel 3 A Tanács 104/2000/EK rendelete (1999. december 17.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről. Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában én. L oldal. Kék szám (Ügyfélszolgálat): Internet: 2

3 beruházás finanszírozására; áfa finanszírozására, kivéve, ha a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult; exporttal kapcsolatos tevékenység finanszírozására; üzletrész, részvény vásárlására; forgóeszköznek minősülő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések finanszírozására. Hitel összege A Program keretében a hitel összege a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK 4 bizottsági rendelet 11. cikkével összhangban, valamint a károsodás mértékével arányosan kerül meghatározásra, 100%-os károsodás esetén 1600 ezer forint hektáronként, de a hitel összege hitelfelvevőnként legfeljebb 10 millió forint, a minimális hitelösszeg 500 ezer forint lehet. A vállalkozás a támogatás felére jogosult, amennyiben a hitelkérelme benyújtásakor nem rendelkezik az üzemi szintű referencia hozamérték legalább 50%-ára megkötött mezőgazdasági biztosítási szerződéssel. A támogatás intenzitási szabályok betartása érdekében a hitel összege az igazolt károsodás mértéke és a biztosítás megléte alapján módosulhat. Saját erő Saját erő nem szükséges. Hitel pénzneme HUF Hiteldíjak Az MFB Zrt. által felszámított ügyleti kamat mértéke év vonatkozásában 3 havi EURIBOR + RKF3 5 Kamat és tőke utáni késedelmi kamat A hitelprogramban a vállalkozás az ügyleti kamat után 100%-os mértékű állami támogatásban részesül. Késedelem esetén a vállalkozás az MFB Zrt. részére késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértéke a késedelemmel érintett tőke összeg 6%-a évente. Kezelési költség A mindenkor fennálló tőkeállomány évi 1,5%-a + kezelési költségmódosító tényező 6 Rendelkezésre tartási Nem kerül felszámításra. jutalék, folyósítási jutalék Előtörlesztési díj, Nem kerül felszámításra. Módosítási díj forint. A vállalkozásnak felróható ok miatt történő szerződésmódosítás költségei a vállalkozást terhelik. Folyósítás, futamidők Folyósítás Egy összegben, a folyósítási feltételek teljesítését követően. 4 Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában án L oldal 5 Az RKF3 az MFB kamatfelár mértéke, amely a évben 6,14 %/év. Az RKF3 kamatfelár mértéke évente változó, mértékét az MFB Zrt. a következő évekre a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra. 6 A kezelési költség módosító tényező a program meghirdetésekor 0%. Kék szám (Ügyfélszolgálat): Internet: 3

4 Futamidő Rendelkezésre tartási idő Türelmi idő A felajánlott biztosítéktól függően a szerződéskötéstől számított legfeljebb 20 év. legkésőbb december 31-ig legfeljebb 3 év Törlesztés ütemezése A türelmi időt követően negyedévente egyenlő tőketörlesztő részletekben. Biztosítékok A hitelt az MFB Zrt. az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) 80%-os mértékű készfizető kezességvállalása mellett nyújtja, amely mellé az MFB Zrt. további, belső szabályzatai szerinti, bankári biztosítékot kérhet. A hitel visszafizetésének fedezetéül szolgáló vagyontárgyakra biztosítást kell kötni. Állami támogatás A hitelprogram keretében nyújtott kedvezményes kamatozású, illetve a kamat- és költségmentes hitel állami támogatásnak minősül. A kamat- és költségtámogatásból, valamint az MFB Zrt. által alkalmazott kamatlábból származó támogatástartalmat az MFB Zrt. számolja ki, és erről, valamint a támogatási kategóriáról a támogatástartalomról szóló igazolások megküldésével tájékoztatja a vállalkozást. A kedvezményes kezességvállalási díj alkalmazásából származó támogatás tartalomról az igazolást az AVHGA adja ki. Állami támogatás mértéke A hitelprogram keretében a hitelt a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK 7 bizottsági rendelet 11. cikkével összhangban lehet nyújtani. Egy mezőgazdasági termelő vonatkozásában a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló 133/2011. (XII. 22.) VM rendelet 2. (2) (3) bekezdése szerinti támogatás, a 73/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján igénybe vett támogatás, az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 11. -a alapján folyósított kárenyhítő juttatás, valamint ugyanazon elszámolható költségek tekintetében nyújtott Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram szerinti mezőgazdasági csekély összegű (de miminis) támogatás támogatási intenzitása együttesen legfeljebb a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet szerint meghatározott üzemszintű hozamérték-csökkenés 80%-a, kedvezőtlen adottságú területeken annak 90%-a lehet a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 7. (4) bekezdésében foglaltak betartása mellett. A kedvezőtlen adottságú területek felsorolását a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet tartalmazza. Egyéb feltételek Hitel a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló 133/2011. (XII. 22.) VM rendelet szabályai szerint nyújtható. Az MFB Zrt. az ügyleti kamatot, a kezelési költséget, továbbá a hitel nyújtásának és fenntartásának minden egyéb költségét, díját (például a megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve által kiadott hatósági bizonyítvány díja, az értékbecslés költségei, a hitel futamideje alatt felmerülő egyéb költségek, a zálogbejegyzés költségei, a fedezet felülvizsgálat, a köztartozás mentesség igazolásának költségei, a közjegyzői eljárási díjak, a tulajdoni lap lekérésével kapcsolatos költségek stb) megelőlegezi, amely költségeket a Magyar Állam viseli, ezen kamat-, kezelési költség és eljárási díjak tekintetében a vállalkozás a vidékfejlesztési 7 Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában án L oldal. Kék szám (Ügyfélszolgálat): Internet: 4

5 miniszter által nyújtott forrásból finanszírozott állami támogatásban részesül. A hitel késedelmi kamata a vállalkozást terheli. A vállalkozás felróható magatartásából eredő költségek vonatkozásában támogatás nem vehető igénybe, azok a vállalkozást terhelik. Az MFB Zrt. által alkalmazott kamatlábból származó támogatás amennyiben a kamatláb alacsonyabb, mint az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 1. -ának 8. pontja szerinti egyéni referencia kamatláb nyújtója az MFB Zrt. A hitelprogram keretében felvett hitelhez kapcsolódó támogatás támogatási intenzitásának mértékét az MFB Zrt. a mezőgazdasági termelő, a kezességvállaló intézmény és az MVH által a rendelkezésére bocsátott nyilatkozatok, igazolás és adatok alapján állapítja meg. A kárenyhítő juttatás kifizetéséről rendelkező határozat kézhezvétele előtt benyújtott hitelkérelmek vonatkozásában a támogatási intenzitás maximumának túllépését az MVH az MFB Zrt. által a rendelkezésére bocsátott nyilvántartási adatok, valamint a támogatástartalomról szóló igazolások adatai alapján állapítja meg, és a továbbiakban a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló 133/2011. (XII. 22.) VM rendelet 9. (3) szabályai alapján jár el. Az AVHGA forgóeszköz hitelhez kapcsolódó kezességvállasának díját a vállalkozás köteles megfizetni. A hitel felhasználását számlával, más számviteli dokumentummal előzetesen igazolni kell. Ha a hitelt mezőgazdasági célú hitel kiváltására is igénylik, akkor a hitel összegét elsősorban ezen lejárt tartozás kiegyenlítésére kell fordítani. Kérelem benyújtása A hitelkérelmet az alábbi dokumentumok másolatának csatolásával kell benyújtani: a 32/2009. (III.31.) FVM rendelet 8. (6) bekezdés alapján a vállalkozás részére visszaküldött záradékolt kérelem, vagy a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 6. számú melléklete szerinti adattartalmú, a vállalkozás lakóhelye vagy székhelye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve által kiállított hatósági bizonyítvány, és a 73/2011. (VII. 29.) VM rendelet 5. (3) bekezdése szerinti, záradékolt támogatási kérelem, vagy ennek hiányában a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 5. (3) bekezdése szerinti jegyzőkönyv, amennyiben rendelkezik mezőgazdasági biztosítási szerződéssel, úgy az ennek meglétét igazoló, a vállalkozás lakóhelye vagy székhelye szerint területileg illetékes megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve által a mezőgazdasági termelő kérelmére és megfelelő előzetes adatszolgáltatása alapján kiállított dokumentum, amennyiben a vállalkozás részesült a 73/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján igényelhető támogatásban, úgy a támogatási határozat, amennyiben a vállalkozás részesült a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 11. -a alapján folyósított kárenyhítő juttatásban, úgy a kárenyhítő juttatás kifizetéséről rendelkező határozat. A Hitelprogram keretében az MFB Zrt. közvetlen finanszírozással nyújt hitelt. A hitelkérelmeket január 30-ától augusztus 31-ig az MFB Zrt.-hez a hitelprogram értékesítésében részt vevő közvetítőnél kell benyújtani. A közvetítők listáját és elérhetőségét a MFB Zrt. honlapján, a címen teszi közzé. Igénybevételi lehetőség Hitelszerződés a keretösszeg erejéig, a 133/2011. (XII. 22.) VM rendelet 2. (1) bekezdése alapján október 31-ig köthető. Kék szám (Ügyfélszolgálat): Internet: 5

Agrár Forgóeszköz Vis maior Hitelprogram Termékleírás

Agrár Forgóeszköz Vis maior Hitelprogram Termékleírás Hatályos: 2014. április 30. 1 Agrár Forgóeszköz Vis maior Hitelprogram Termékleírás Hitelprogram keretösszege 11 milliárd forint 2. Hitel célja Az elemi és katasztrófa kárt szenvedett, mezőgazdasági termékek

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2012. június 15. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban az

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 21. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2014. április 30. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. február 13. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2015. február 4. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2015. február 4. 1 MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 6 milliárd forint, ebből 4 milliárd forint a nagyvállalatok és

Részletesebben

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek Hatályos 2013. január 23. 1 Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 25 milliárd forint. Hitel célja A mezőgazdaság versenyképességét,

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Terméktájékoztató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Terméktájékoztató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Terméktájékoztató 2011. április 26. 2 Hatályos: 2011. április 26. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd

Részletesebben

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek Hatályos 2010. március 1. 1 Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 25 milliárd forint. Hitel célja A mezőgazdaság versenyképességét,

Részletesebben

Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram. Útmutató

Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram. Útmutató Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram Útmutató 2014. április 30. 1 1 Közzétéve a 8/2014. számú MFB közleményben. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Útmutató 2014. április 30. 1 1 Közzétéve a 8/2014. MFB Közleményben. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA, HÁTTERE...

Részletesebben

MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020. Útmutató

MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020. Útmutató MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Útmutató 2015. február 4. 1 1 Közzétéve a 2/2015. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Útmutató 2013. február 13.. 1 1 Módosítva a 2/2013. MFB Közlemény alapján. Hatályos 2013. február 13-tól. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ

Részletesebben

Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 2. Általános feltételek

Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 2. Általános feltételek Hatályos: 2011. január 1-től Hitelprogram keretösszege 360 milliárd forint 3 Hitel célja Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Termékleírás 2 Általános feltételek A hitelprogram célja a

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020. Termékleírás

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020. Termékleírás Hatályos: 2015.01.05-től MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 Termékleírás Általános feltételek (kivéve a 10.3 hitelcélt, a Patika Hitelprogramot, amelyre külön szabályok vonatkoznak) Program keretösszege

Részletesebben

MFB Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás

MFB Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás Hatályos: 2012. január 31-től Hitelprogram keretösszege 10 milliárd forint Hitel típus Éven túli lejáratú beruházási hitel. MFB Kisvállalkozói Hitel Termékleírás Hitelfelvevők köre A hitelt a kis- és középvállalkozásokról,

Részletesebben

Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás

Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás Hatályos: 2010. január 1-től Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel Termékleírás Hitel típus Éven túli lejáratú beruházási hitel. Hitelfelvevők köre A hitelt a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

Részletesebben

Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás

Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás Hatályos: 2010. január 1-től Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel Termékleírás Hitel típus Éven túli lejáratú beruházási hitel. Hitelfelvevők köre A hitelt a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

Részletesebben

Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Terméktájékoztató

Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Terméktájékoztató 1 Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Terméktájékoztató 2010. április 1. 1 1 Módosítva a 13/2010. MFB Közlemény alapján, hatályos 2010. április 1-től. 2 Hatályos: 2010. április 1. 2 Új Magyarország

Részletesebben

Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás

Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás Hatályos: 2011. augusztus 11-től Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel Termékleírás Hitel típus Éven túli lejáratú beruházási hitel. Hitelfelvevők köre A hitelt a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Termékleírás. Általános feltételek

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Termékleírás. Általános feltételek Hatályos: 2012.02.06-tól MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Termékleírás Általános feltételek Program keretösszege 450 milliárd forint Program célja A program célja a magyar gazdaság versenyképességének

Részletesebben

MFB Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás

MFB Kisvállalkozói Hitel. Termékleírás Hatályos: 2013. április 22-től Hitelprogram keretösszege 10 milliárd forint Hitel típus Éven túli lejáratú beruházási hitel. MFB Kisvállalkozói Hitel Termékleírás Hitelfelvevők köre A hitelt a kis- és

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Termékleírás

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Termékleírás Hatályos: 2013.11.28.-tól MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Termékleírás Általános feltételek (kivéve a 10.3 hitelcélt, a Patika Hitelprogramot, amelyre külön szabályok vonatkoznak) Program keretösszege

Részletesebben

2009. február. A program célja. Futamidő. beruházási hitel. esetén. max. 8 év, forgóeszközhitel. beruházási hitel és. :max. 3 év

2009. február. A program célja. Futamidő. beruházási hitel. esetén. max. 8 év, forgóeszközhitel. beruházási hitel és. :max. 3 év A kis- és középvállalkozások finanszírozását segítő támogatott programok Érdeklődni: Zsadányi Zsolt Telefon: 20/3795041 Biharkeresztesi Városfejlesztési KFT. 2009. február A program neve: (Országos Mikrohitel

Részletesebben

MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020. Termékleírás. I. Általános feltételek

MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020. Termékleírás. I. Általános feltételek Hatályos: 2015. január 5-től MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020 Termékleírás I. Általános feltételek A program keretösszege 100 milliárd forint. A program célja A kötelező vagy önként

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2012. 02.06. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2013. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 Útmutató

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 Útmutató MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 Útmutató 2015. 01.05. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA, HÁTTERE... 3 2. KAPCSOLÓDÓ KORMÁNYHATÁROZATOK

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2014. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben