T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez"

Átírás

1 KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) Iktatószám: 7303/ T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ 2010/2011. művelődési évben végzett munkájáról, valamint a 2011/2012. művelődési év nevelő-oktató-közművelődő feladatairól Készítette: Horváth Sándorné igazgató KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, OKTÓBER 26..

2 T Á J É K O Z T A T Ó A Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ 2010/2011. művelődési évben végzett munkájáról, valamint a 2011/2012. művelődési év nevelő-oktató-közművelődő feladatairól Földes, október 18.

3 1 Tisztelt Képviselő- Testület! A közoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján minden iskolának (intézménynek) éves munkatervet kell készítenie, s a tanév rendjéről szóló jogszabály alapján az elvégzett munkát összegezni, értékelni kell, s az értékelést a fenntartó számára is el kell küldeni. A 2010/2011-es tanév munkájáról az alábbiakban tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet: szeptemberében induló művelődési évünk a nyár folyamán átdolgozásra került Pedagógiai és Művelődési Programunkban megfogalmazott változások figyelembe vételével indult. Egész éves munkánkat nagyon megnehezítették az egyre súlyosbodó finanszírozási gondok. A bérek, a rezsiköltségek, a főzéshez szükséges nyersanyagok kifizetése is nehézségekbe ütközött. A nevelés-oktatás területén a módszertani megújulás korszakát éljük. Az elmúlt évben, években megismert módszereket a tantestület tagjai igyekeztek mind szélesebb körben alkalmazni. A szakmai munkát fejlesztő eszközök, szakirodalom, film- és interaktív tananyag is segítette. Személyi és tárgyi feltételeink Személyi feltételeink A tanévet megfelelő pedagógus szakos ellátással tudtuk kezdeni. Intézményünkben 47 fő dolgozott. Ebből 1 fő félállásban. Az állandó technikai személyzet létszáma 2010 őszén 9 fő volt. (adminisztrátor, szakács, konyhalány, portás), ami nem elegendő, hiszen nincs állandó takarítói személyzetünk. A karbantartás, fűtés üzemeltetése vállalkozásban történik. Szakalkalmazottak létszáma a művészetoktatásban dolgozó részmunkaidős kollégákkal együtt: 38 fő. 1 fő pedagógus fizetés nélküli szabadságát töltötte július 31-ig. Német nyelvi órák ellátása érdekében 1 fő pedagógust részmunkaidőben foglalkoztattunk. Matematika-informatika-kémia szakos kolléga felvételével sikerült két szakos kolléga magas túlóráját csökkenteni, nem kellett óraadó kollégát alkalmazni matematikaoktatáshoz, és a matematika integrációt ettől az évtől kezdve szakos kollégák látták el a felső tagozaton. Túlóráink száma az előző tanévhez képest ezért csökkentek. Már 2008 szeptemberétől emelkedést mutatott a napközit és tanulószobai ellátást igénylő tanulóink száma. Ez egyrészt az ingyenesen étkezők 6. évfolyamig kiterjesztésének köszönhető. Csoportjaink az előző 2009/2010-es tanévben ezért igen magas létszámmal működtek szeptemberében 69 napközis és 48 tanulószobás diákunk ellátásáról kellett gondoskodnunk.

4 2 Ebben a tanévben figyelembe véve a Közoktatási törvény csoportba sorolásra vonatkozó előírásait elodázhatatlanná vált a csoportbővítés. A fenntartó engedélyével felső tagozatos diákoknak két tanuló szobát szerveztünk, külön az 5.-6, és külön a évfolyamosoknak. Az alsó tagozaton beindítottuk a 3. napközis csoportot szeptember végéig a tanító kollégák látták el a feladatot. A évfolyamos tanulószobát és a 3. napközis csoport vezetését közmunkaprogramon keresztül hozzánk irányított informatika-fizika szakos, illetve tanító végzettségű pedagógus végezte februárjában mindkét közmunkaprogramos szerződése lejárt. Mivel tanév közben csoportot összevonni, megszüntetni nem lehet a Képviselő-testület hozzájárulásával június 15-ig határozott idejű szerződéssel a két kolléga továbbdolgozott. Közművelődési szakmai munkánkban december végéig nagy segítséget jelentett számunkra, hogy a Közmunka program keretében ősztől is maradhattak nálunk a már korábban is itt dolgozó kollégáink egy része január 1-től a közmunkaprogramban történt változások hátrányosan érintették intézményünket. 1 fő állandó portásunk maradt, így a délelőtti időszakra, és hétvégéken nem tudtuk biztosítani teljes mértékben a vagyonvédelem miatt elengedhetetlen portai munka ellátását. Február elejétől segítséget jelentett az 1 fő négy órás közmunkás foglalkoztatása. A meleg főzőkonyhán lévő állandó létszámunk 5,5 fő nehéz körülmények között tudja ellátni az összesen 350 fő gyermek és felnőtt ellátását. A konyhán legalább 8 fő dolgozóra lenne szükségünk. Intézményünk takarítását 1999 óta vállalkozásban végezték április 1-től a fenntartó önkormányzat felbontotta a takarításra vonatkozó szerződését a vállalkozóval. Így már az előző évben is közmunkások látták el a takarítási feladatokat. A tanév során 4 hónaponként változik a takarítók létszáma, és személye. Január 1-je óta napi 4 órában végzik munkájukat, csak a legszükségesebb feladatok vannak ellátva. A kialakult helyzetben segítséget jelent, hogy 1 fő állandó takarítót alkalmazhatunk napi nyolc órában december 31-ig. Az évi LXXIX. Évi törvény a közoktatásról 1. melléklete előírja, hogy melyek azok a feltételek, amelyek megléte szükséges ahhoz, hogy az intézmény törvényesen működhessen. A legalább 70 % határozatlan időre kinevezett pedagógus létszám mellett az állandó technikai személyzet megléte is kötelező lenne ben két dolgozónk jelezte, hogy nyugállományba vonul. Az iskolai intézményegységben a technika szakos pedagógus, a konyhai dolgozók közül egy szakács töltötte felmentési idejét. Ősszel már nem kezdtek új tanévet.

5 3 Tárgyi feltételeink Tárgyi feltételeink nem minden esetben voltak megfelelőek a tanév során. (Bútorok, szőnyegek, térképek stb. hiánya nehezítette a munkát. ) Az intézmény költségvetésébe nem került be egyetlen felújításra váró tétel sem. A működéshez, a szakmai munkához szükséges eszközöket pályázati támogatásokból sikerült beszereznünk. Az integrációs rendszer működéséhez kapcsolódó első és második félévi támogatási keretből szakkönyveket, fejlesztő eszközöket, térképeket, bútorokat tudtunk vásárolni. Rendezvényeinkhez előadókat, műsorokat, kézműveseket hívni. A Pedagógiai Programban lévő osztálykirándulásokat is ebből a keretből támogattuk. A közművelődési érdekeltségnövelő pályázati forrás ( ) szolgált eszközjavításra, térfigyelő kamerarendszer kiépítésére, hangosító berendezések, az iskolai csengő cseréjére. Januárban az Informatikai támogatás keretében 1 millió forint értékben érkezett 1 interaktív tábla, projektorral, 2 db laptoppal, nyelvi szoftverekkel. A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a tanév végére érkeztek meg a ben benyújtott TIOP pályázathoz kapcsolódó számítógép csomagok (21 db), és a 7 komplex interaktív tábla. Igazi használatba vételük a következő tanévben történik meg. A tanévben csak a legszükségesebb, az alapszintű működését biztosító javítások történtek. A novemberben végzett ÁNTSZ intézményi ellenőrzés a vizesblokkok higiéniáját, felszereltségét, a tantermi világítások milyenségét kifogásolta. Az augusztusban beszerzésre kerülő mosógépnek köszönhetően hetente többször kerülnek a kézmosó helyekre tiszta törülközők, folyékony szappan. A vizesblokkok elavultsága miatt a személyi higiénés feltételek biztosítása egyre nehezebb mindkét épületben. Februárban benyújtásra került újra a Költségvetési törvény 15. mellékletében meghatározott pályázatok keretén belül a tornaterem padlózatának cseréjére, és az ÁMK épületében lévő vizesblokkok felújítására irányuló fenntartói pályázat. A fűtési és melegvizes rendszer felújítása elodázhatatlan feladat. A Termoszol Plusz Szerviz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. többszöri helyszíni bejárás után árajánlatot tett az ÁMK kazánház és a konyha használati melegvíz ellátásának átalakítására. A fűtési rendszer átalakítására nem sikerült pályázati lehetőséget kihasználni.

6 4 A 2010/2011-es tanév intézményi fő feladatai 1. A Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben c. TÁMOP projekt eredményeinek fenntartása, továbbvitele. 2. Az egyéni adottságokra épülő differenciált képességfejlesztés a kompetencia mérés eredményeinek javítása. 3. A digitális tananyagtartalmak mind szélesebb körű alkalmazása a tanórákon, a tanórán kívüli tehetséggondozásban A TÁMOP Építőközösségek a közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért c. pályázatban vállaltak megvalósítása az intézmények kiscsoportjaival együttműködve. 5. Az intézmény fennállása 30 éves jubileumának méltó megünneplése. 6. Az intézményi dokumentumok aktualizálása törvényi megfelelés biztosítása. Fő feladatainak megvalósítása folyamatos volt. 1.A TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben c. pályázat 5 év fenntartási kötelezettséget ír elő. A tavaly elkezdett munkát folytattuk ebben az évben. A csoportokban tantárgyi adaptációt folytató kollégák számára ez többlet feladatokat jelent ebben az évben is. A jó gyakorlatok átvételét novemberben tudtuk befejezni, mivel a Hejőkeresztúri iskola már tavasz végén nem tudta kollégáinkat fogadni. November 9-én került sor a tanórákkal egybekötött látogatásra, ahol az adaptáló és érdeklődő kollégáinkkal vettünk részt. Ősszel került sor a háromhetet meghaladó Környezetvédelmi projekt megvalósítására. Tavasszal sikerült az Ép testben ép lélek egészségvédelmi és a Földes témahét programjait eredményesen megszervezni. A programok szervezésében minden kolléga aktívan részt vett. 2. Az egyéni adottságokra épülő differenciált képességfejlesztés a kompetencia mérés eredményeinek javítása érdekében nagy előrelépést jelentett az, hogy minden integrációs matematika órát szakos kolléga tarthatott az érintett tanulóknak. A magyar és a matematika órákhoz kapcsolódó felzárkóztató-

7 5 tehetséggondozó órák időkeretét igyekeztek a kollégák minél eredményesebben kihasználni alsó és felső tagozaton egyaránt. A szövegértés fejlesztése terén azonban a tavalyi mérések eredményei alapján még vannak teendőink a következő tanévben is. 3. Az IKT-val támogatott órák arányát, a tanulói laptopok hiánya, és az interaktív táblák májusi megérkezése miatt nem sikerült emelni az előző évhez képest. Ennek ellenére a kollégák igyekeztek a meglévő eszközökkel is minden lehetőséget kihasználni a digitális tananyagtartalmak minél szélesebb körben történő alkalmazására. 4. Szeptember 3-án egynapos program keretében emlékeztünk az elmúlt 30 év eseményeire. Ez alkalomból a két iskolai alapítványunknak köszönhetően tovább gazdagodott intézményünk jelképrendszere. Zászlót avathattunk, és kitűzővel ajándékozhattuk meg tanulóinkat, egykori és jelenlegi dolgozóinkat, akik elfogadták meghívásunkat. A szövő szakkör kiállításának megnyitóját követően a jó hangulatú programot a Földesi lakodalmas bemutatója zárta, ami igen nagy sikert aratott. Névadónk 120. születésnapja alkalmából szervezett konferenciánkra több szervezet elfogadta meghívásunkat, s számoltak be munkájukról. Ez alkalomból a debreceni Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület festményt adományozott intézményünknek. 5. Az intézményi dokumentumok aktualizálása terén ebben az évben két területen is sikerült továbblépnünk. Az ősz folyamán szakértő segítségével átdolgozásra került az intézményi minőségirányítási programunk. Tavasszal rendeletváltozás tette szükségessé, hogy átdolgozásra kerüljön az Alapfokú Művészetoktatás Pedagógiai Programja. A fenntartó mindkét dokumentumunkat elfogadta. A TÁMOP Építőközösségek a közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért c. pályázatunkat a bírálat első körében elutasították. A pályázat készítőjével egyeztetve az ősz folyamán fellebbezést nyújtottunk be a döntés ellen. Május végén kaptunk róla értesítést, hogy második körben is elutasították a pályázatot, mivel a bírálók szerint egy pontban nem felelt meg a pályázati kiírásnak. Megvalósítani így rajtunk kívül álló okok miatt nem lehetséges. A következő időszakban ennek ellenére szeretnénk az intézmény további szakmai fejlődését segítő pályázati lehetőségeket kihasználni.

8 6 Intézményegységeink munkájáról 1. Általános iskolai intézményegység Statisztikai mutatóinkról: A október fő, tanévet zárt 360 fő. Alsóban 164 fő, felsőben 196 fő. Más településről jár alsóban 8, felsőben 14 fő, összesen 22 tanuló. A tanév során 16 tanulócsoportban tanultak tanulóink: alsóban 7, felsőben 9 tanuló csoport szerveződött, a délutáni tevékenységet 3 napközis és 2 tanuló szobai csoportban láttuk el. Szeptember 1-jén két első osztályunk indult, nagyon vegyes összetétellel. Az első a osztályban 27, a b osztályban 26 tanuló járt. A tanév során ellátott Napközis tanulóink száma: 66 fő Tanuló szobás tanulóink: 56 fő Integráltan oktatott SNI tanuló az első félévben: alsóban 1 fő, felsőben 6 fő, összesen 7 fő. A tanév közben vizsgálatra küldött tanulók szakvéleménye alapján számuk az év végére 14-re emelkedett. A szakértői vélemény megérkezését követően a tanulók bekapcsolódtak a habilitációs órákba. Ellátásuk, mivel számuk 8 fő fölé emelkedett már tavasz óta kiscsoportokban történik. A Nádudvari Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat által ellátott tanulóink száma: 88 fő - ebből BTM-s tanulóink száma: Összesen 30 fő Logopédiai ellátásban részesült:11 fő Gyógytestnevelési foglalkozásra járt: 33 fő Pszichológusi ellátásban részesült: 14 fő Hátrányos helyzetű tanulóink száma: 204 fő 55,89 % (tavaly: 176 fő volt ) A halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink száma: 79 fő 21,64 % (68 fő volt) Veszélyeztetett tanulóink száma: alsóban 5 fő, felsőben 1 fő, összesen 6 fő. A törvényi változások megszigorították a tanulói hiányzások nyomon követését. Sajnos több olyan tanulónk is van, akiket fel kellett szólítanunk a rendszeres iskolába járásra. Összesen 22 felszólítást küldtünk ki. Feljelentéssel a jegyző felé 8 esetben éltünk. Négy tanuló rendezetlen családi körülményei miatt a Gyermekjóléti Szolgálat kezdeményezett egyeztető megbeszélést az iskolával, ahol a családból történő kiemelés is szóba került. Két tanulót Mikepércsre helyeztek nevelő szülőhöz, 2 tanuló egyelőre a családban maradt.

9 7 Mulasztási mutatóink a tanév során: Mulasztási napok száma: Igazolt: 3681,3- egy főre eső átlag: 10,22 nap Igazolatlan: 59,96 nap,- egy főre eső átlag: 0.17 nap A hiányzások egyharmadát a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink gyűjtötték össze: Igazolt hiányzás: 1241,26 nap az egy főre eső átlag: 15,91 nap Igazolatlan: 55,8 nap, - az egy főre eső átlag: 0,72 nap Értékelt tanulóink száma 360 fő. Kitűnő tanulóink száma 59 fő, alsóban 43, felsőben 16 fő. 16,38 % Jeles tanulóink száma 26 fő, alsóban 11, felsőben 15 fő. 7,2 % Bukott tanulóink száma: félévkor 30 fő, alsóban 13, felsőben 17 fő. -8,2 % Év végén: 8 fő (alsóban 6, felsőben 2 fő) 1-2 tárgyból bukott félévkor 24 fő, alsóban 11, felsőben 13 fő. -6,5 % Év végén: 3 fő, három vagy több tantárgyból: 5 fő. 3vagy több tantárgyból: 6 fő, alsóban 2, felsőben 4 fő. -1,64 % Iskolalátogatási igazolást kapott szakvélemény alapján 1 fő, (Balogh Dániel, újra első osztályt kezd ősztől. SNI tanulóinkról A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása integráltan történik. A tanév elején 7 fő kezdte meg így nálunk tanulmányait. A tanév során szakértői vélemény alapján: sajátos nevelési igényűnek nyilvánítottak még 8 főt. Ahogy visszaérkeztek a vizsgálati eredmények úgy kellett folyamatosan biztosítani számukra a habilitációs órákat. A fő célkitűzés a gyenge képességek fejlesztése, a jobb képességek továbbfejlesztése egyénekre szabottan megtörtént. A tanulók teljesítménye, munkabírása, a munka minősége nagyban függ az aktuális pszichés állapottól. A tanulók magatartása, és teljesítménye nagyon hullámzó volt. Két szülő nem tartotta a kapcsolatot a gyógypedagógussal. A fejlesztő terem méretei miatt mozgásos, szituációs játékokat nem lehetett a tanulókkal végezni. Beilleszkedési, tanulási magatartási problémákkal küszködő tanulóink ellátása A BTM-s tanulóink ellátása a Nádudvari Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül történik helyi kollégáink bevonásával. A nevelési tanácsadó által

10 8 javasolt fejlesztő foglalkozásokon fejlesztőpedagógus az alsó tagozatos tanulókat a gyógypedagógus a felső tagozatos tanulókat látja el. Az ellátandó tanulóink száma egyre emelkedik. Míg 2009/2010-es tanévben heti 6 órában, addig a 2010/2011-es tanévben heti 8 órában végezték a tanulók ellátását, amely az SNI-s tanulókéhoz hasonlóan történik. Egyéni fejlesztési tervek alapján a szakértői véleményben meghatározott feladatok végzésével folynak a délutáni foglalkozások változatos formában. Minden tanulónak egyéni fejlesztési naplója van. A tanulók többsége rendszeresen jár a foglalkozásokra. A Püspökladányi Nevelési Tanácsadó december 8-án ellenőrizte a BTM-s tanulók ellátását. A vizsgálatban megállapították, hogy minden tanuló a megfelelő ellátásban részesül. A tanulási nehézségekkel küzdő tanulóink egy része mentesítést kapott tantárgyi értékelés alól, melyet a követelmények teljesítésekor figyelembe vettek a kollégák. A tanév során 31 főt küldtünk vizsgálatra. 21főt a Püspökladányi Nevelési Tanácsadóba, 10 főt Debrecenbe a Szakértői és Rehabilitációs Bizottsághoz. A gyermek- és ifjúságvédelem éves munkájáról Az intézményi gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása mindannyiunk közös feladata. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkáját éves munkaterv alapján végzi. Kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a tanulókkal kapcsolatos felmerülő problémák mielőbb megoldásra találjanak. Rendszeres kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, az osztályfőnökökkel, az érintett tanulókkal és családokkal, a bevonható szakemberekkel. (gyermekorvos, pszichológus, logopédus, gyógypedagógus) Tavasszal részt vett a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző főiskola által szervezett Gyermekvédelem a gyakorlatban című szakmai napon. Tanulóink egy része az év során sorozatosan megszegte a házi rend és a közösségi együttélés szabályait. Az év során 10 alkalommal kellett esetmegbeszéléseket tartani tanulókkal, néhány esetben a szülőkkel. Két alkalommal nevelőtestület előtt kellett a renitens tanulóknak számot adni tetteikről. Egy alkalommal az iskolarendőrt is be kellett vonni a tanulók között kialakult helyzet megnyugtató lezárása érdekében. A családokban jelenlévő válság, rendezetlen családi állapot és helyzet sok esetben olyan mértékben rontja a tanulók iskolai munkáját, hogy segítséget kellett kérnünk a Gyermekjóléti Szolgálattól is. A gyermeki agresszió mellett egyre súlyosan jelen van a gyermekéhezés településünkön is. Az Érdekeltségnövelő pályázati forrásunknak köszönhetően sikerült térfigyelő kamerarendszert kiépítenünk. A rendszer működése óta, és az ügyelet

11 9 megerősítése eredményeként csökkent a tanulók egymás ellen irányuló agressziója. Eredményesnek bizonyult az osztályból párhuzamos osztályba átirányítás is két tanulónk esetében. Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi munkájáról márciusban kellett a Gyermekvédelmi Szolgálat által szervezett évzáró konferencián beszámolni. Az intézményi team munkáról Intézményünkben már több éve segítik a Pedagógiai és Művelődési Programunkban megfogalmazott feladatok hatékony megvalósítását munkaközösségeink mellett a teamek. Az Integrációs team Intézményünkben egyre emelkedő tendenciát mutat a hátrányos helyzetű tanulók létszáma. Az integrációban részt vevő halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét, felzárkóztatását és szociális hátrányai enyhítését szolgáló tevékenységek alapján került összeállításra a team éves munkaterve. A szeptemberben a szülői nyilatkozatok alapján 72 tanuló halmozottan hátrányos helyzetű, az igazgatói 10 %- alapján 7 tanuló, így ebben a tanévben 79 tanuló vesz részt a programban. Minden kollégára sok feladat hárult a szociális hátrányok enyhítése érdekében végzendő teendőkből. A munka öt területen folyt. Az Óvoda-iskola átmenetét segítő, a Pályaorientációs, az Iskolai Környezeti Munkacsoport, A módszertani adaptációt segítő és a Menedzsment csoportokban. Az első osztályok megszervezésénél nagy figyelmet fordítottak az arányokra. A 3 H-s tanulók száma szokatlanul magas mindkét osztályban. 9 és 8 fő. Az év elején alsó és felső tagozaton is megtörténtek a bemeneti mérések. Alsó tagozaton rendelkezésre áll a Tímár Éva által készített rövidített DIFER mérése, mely megkönnyítette az igen időigényes mérési feladatok elvégzését, értékelését. Október 15-ig minden osztályfőnök elkészítette a mérésekre alapozott egyéni fejlesztési terveket. A szociális hátrányok enyhítése érdekében már augusztusban, a tanév megkezdése előtt tanszercsomagot kaptak a programban résztvevő gyermekek. Az ősz folyamán az integrációs támogatási keretből hiányzó ruhaneműket és felszereléseket vásároltunk számukra. A felső tagozatos tanulóink számára pályaorientációt segítő pályaválasztási fórumot szerveztek a 7. és a 8. osztályosoknak, és szüleiknek, ahol a meghívott középiskolák mutatkoztak be. A nyolcadik osztályosokat pályaválasztási kiállításra vitték Debrecenbe, sajnos az ingyenes lehetőség ellenére nem minden

12 10 nyolcadikos élt a lehetőséggel. A tanév kezdete óta középiskolára előkészítő foglalkozásokat tartottak a kollégák magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból. Januárban lezajlottak a középiskolai jelentkezések. A 3 H-s tanulók közül mindenki abba az intézményben folytatja tanulmányait, amelyikbe jelentkezett. A módszertani adaptációs csoport legfontosabb tevékenysége ebben az évben a digitális módszertani kultúra fejlesztése volt. Az intézményi környezeti csoport folyamatosan végezte munkáját. Együttműködtek a Családsegítő szolgálattal, a gyermekorvossal, és az intézményben működő civil szervezetekkel. A havonta történő esetmegbeszéléseken az integrációban résztvevő tanulók problémáit is megbeszélték a kollégák. Az IPR-t támogató szakmai munkánk keretében október végén őszi pedagógiai napok keretében Oroszlány Péter: A tanulás tanítása című 30 órás akkreditált továbbképzésen vett részt a tantestület 27 taggal. Az év során három alkalommal járt nálunk az IPR folyamat-tanácsadónk. Szakmai munkánkról nagyon elégedetten nyilatkozott. December 9-én IPR műhelymunka keretében a tapasztalatcserére érkező Hajdúszoboszlói kollégáknak mutathattuk be a programmal kapcsolatos tapasztalatainkat, dokumentumainkat és Lukács Zsuzsa napközis nevelő bemutató foglalkozásán nézhettük meg az integráció gyakorlati megvalósításának lehetőségeit. Az integrációs támogatási keret szerény lehetőségét kihasználva- a szociális hátrányok enyhítésén túl - új padok kerültek a biológia és a könyvtár melletti terembe, fejlesztő- és társas- és sport játékok a fejlesztő termekbe, a napközis csoportokhoz, és a sportszertárba is. Különféle anyagokat, eszközöket vásároltunk a programok megvalósításához. Pedagógusainknak Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan című könyvét és feladatgyűjteményét vásároltuk meg több példányban. November 28-án András-napi családi integrációs játszóházat szerveztünk, ahová nádudvari fazekast, kötélverőt, gyertyamártót, körmönfonó mester is meghívtunk. Közös főzés, adventi koszorúkészítés, nemezelés, kiállítás megnyitója színesítette a programot melyen a gyermekek szüleikkel együtt szép számban vettek részt. December 6-án és májusban a gyermeknapon ebből a támogatási keretből műsorral kedveskedünk a község gyermekeinek. A háromhavonta esedékes értékelő megbeszéléseken a szülők, a tanulók és a pedagógusok közösen határozták meg az elért eredményeket, és a következő időszak fejlesztési feladatait. Tavasszal az integrációs keretnek köszönhetően tudtuk segíteni a Debrecen-Hortobágy, a budapesti és debreceni programok megvalósulását. A kötelező műhelygyakorlatokon Kabán, Nádudvaron jártak

13 11 kollégáink. Az intézményvezetők számára kötelező 15 órás továbbképzést intézményünkből 2 fő teljesítette. A tantestület számára megrendelt intézményi jó gyakorlat átvételére október elején került sor Sátoraljaújhelyen, mivel az IPR referencia intézmény már az év vége felé nem tudta vállalni a műhelymunkát. Az előadó elfoglaltsága miatt az integrációban résztvevő gyermekek szülői számára szervezett - előadást szintén szeptemberben tudtuk megvalósítani. A Minőségirányítási team munkájáról A minőségirányítási team a tavaszi és nyár eleji előkészítő munka után szeptembertől szaktanácsadó segítségével befejezte az IMIP hatályos jogszabályoknak történő átdolgozását különös tekintettel a kompetenciaalapú oktatás bevezetésére. Szeptember 20-án őszi pedagógiai nap keretében a mérés-értékelés továbbképzésben részesült a tantestület. Októberben közalkalmazotti ülésen frissítettük partnerlistánkat, majd az elkészült programot novemberben véleményeztettük a Szülői Tanáccsal, a Diáktanáccsal és az Intézményszékkel is. A Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete december hónapban fogadta el a szabályzatot. A Kjt január 1-i módosításait figyelembe véve intézményünk minden dolgozóját tanév végével minősítjük. A pedagógus alkalmazottak teljesítmény értékelésének részét képezik az óralátogatások. Az előző évben a régi szabályzat alapján egy óralátogatás szerepelt, szeptemberétől az új szabályzat már mindkét félévben előír egyet. Ez alapján készültek el az első és második félévi látogatási tervek. A betervezett látogatásokat megtartottunk, és megtörténtek az értékelő megbeszélések is. Az intézményi önértékeléshez szükséges kérdőívek, interjúkérdések aktualizálása februárban megtörtént. A munkaterv alapján március hónapban kerültek a kérdőívek kitöltésre, az interjúk elkészítésre. Feldolgozásukra áprilisban kerül sor a kérdőívek feldolgozására. Az eredményekről az iskolai szervezeteket a team tájékoztatta. Az érintettekkel javaslatokat kérünk a hiányosságok kezelésére, a következő tanév elején összeállításra kerülnek a rövid, közép- és hosszú távú terveink is. A szakalkalmazottak minősítése az elmúlt két év gyakorlatának megfelelően augusztus 31-ig befejeződött. Egészségnevelési-környezetvédelmi-fogyasztóvédelmi team A team munkatervében fontos feladatként jelölte meg, hogy a helyi tantervekben műveltségi területenként és a tanmenetekben is jelenjenek meg a

14 12 környezetneveléssel, egészségneveléssel és fogyasztóvédelemmel kapcsolatos alkalmazni kívánt módszerek. A megvalósítás szinterei a tanítási órák és a szabadidős tevékenységek voltak.. A hagyományosnak mondható rendezvények és programjainkat az idén is megszervezésre kerültek. A kölcsönkapott jövő háromhetes környezetvédelmi projekt, a szelektív hulladékgyűjtés, a zöldsarkok kialakítása változatos programokat nyújtott az érdeklődő tanulóknak.. Iskolánk ebben az évben is képviseltette magát a Biharisík Tájvédelmi körzet vetélkedőjén. Rendszeresek voltak az iskola belső terein tartott szemétszedések. A második félévben az Ép testben ép lélek egészségvédelmi hét keretében kerül sor az egészségvédelemmel kapcsolatos tevékenységek megszervezésére. A tanulók hasznos ismereteket szereztek az új elemként megjelenő fogorvos előadásából. A helyes táplálkozási szokásokat erősítette, hogy egész évben folyt az almaprogram, az év vége felé pedig újra indult az iskolatej akció is. Az iskolai környezet tisztaságának megóvása egész évben kívánni való hagyott maga után. Az étel és élelempazarlás ellen továbbra is szigorúan fel kellett lépni. A beindított szelektív hulladékgyűjtés még mindig nem megfelelő szintű. Munkaközösségeink munkájáról Munkaközösségeink éves munkaterv alapján végzik tevékenységüket. A szakmai feladatok mellett a tehetséggondozás feladatait is tervszerűen irányítják évek óta. A munkaközösség vezetők ellenőrzik az október 15-re elkészült tanmeneteket és éves fejlesztési feladatokat. Összesítik a pedagógusok munkájának értékelését. A Pedagógiai munkaközösség munkájáról A Pedagógiai munkaközösség feladata az osztályfőnöki feladatok koordinálása, a tantestületet érintő intézményi szintű programok megvalósítása. Az intézmény jubileumi ünnepsége alkalmával a munkaközösség tagjai aktív szerepet vállaltak. A közösség szervezésében rendkívüli osztályfőnöki órán találkozhattak tanulóink nyugdíjas pedagógusainkkal, akik felidézték a 30 évvel ezelőtt történteket. A délelőtti Mocorgó megrendezésében még a technikai dolgozók is besegítettek. Az év végén szervezett intézményi Zöld Nap programját sikerült jó hangulatú programokkal színesíteni. Ilyen volt a Vakvezető kutyás bemutató az 5. évfolyam és az alsó tagozatosok számára. Október másodikán a Tantestület Budapesten járt interaktív kiállításon és börzén, ahol a hazai gyártók és forgalmazók mutatkoztak be. Sok hasznos tapasztalattal lett a közösség gazdagabb.

15 13 Október közepén a hetedik és nyolcadikos tanulóknak és szüleiknek pályaválasztási szülői fórumot szerveztünk. A megye számos középfokú intézménye képviseltette magát. A rendezvény nagyon sikeres volt, sok szülő és tanuló jött el információkat gyűjteni. A nyolcadikos tanulóink osztályfőnökeik vezetésével Debrecenben Pályaválasztási kiállításon tájékozódhattak a továbbtanulási lehetőségekről. Október 23.-i nemzeti ünnepünkre a nyolcadikosok készültek hangulatos előadással, amit a községi ünnepen is bemutattak. A munkaközösség legfontosabb feladata, hogy az egységes nevelési eljárások alkalmazásával javítsa a tanulók fegyelmét, és biztosítsa a nevelő-oktató munkához szükséges nyugodt légkört. A tanév során tantestületi megbeszélések előtt évfolyamonkénti esetmegbeszéléseket tartottak a nevelők. Megbeszélésre kerültek a fegyelmezési és tanulási problémák, közös döntések születtek, melyek segítették a kialakult problémák megoldását. Négy tanulónak a mentorálását vállalták kollégáink, akikkel tanórákon és a szünetekben is legtöbb probléma volt. Ebben a tanévben sokkal kevesebb alkalommal kellett tanulóinkat figyelmeztetésben részesítenünk, mint a korábbi években. A 2009/2010-es tanévben a figyelmeztetések száma 282 volt. Ebben a tanévben közel egyharmaddal csökkent: szaktanári figyelmeztetés -135, osztályfőnöki figyelmeztetés 47, igazgatói figyelmeztetés: 4 db - összesen 186 eset. A két legproblémásabb osztály az 5.b, és a 7. a osztály volt. (A figyelmeztetések 45,7 %-át 85 db-ot kaptak.) A jó magaviseletű, szorgalmas tanulóinkat összesen 554 esetben részesítettük dicséretben. (szaktanári dicséret -225, osztályfőnöki dicséret: - 197, igazgatói dicséret 132) A dicséretek száma kétszeresére nőtt az előző tanévhez képest. Két osztályt említhetünk,amelynek tanulói nagyon sok dicséretet kaptak: a 4. a osztály 144 db-ot, a 7.b osztály 101-et. A dicséretek 44,2 %-át. A rend és a fegyelem megtartása érdekében az év elején megszervezett ügyeletet 2-2 nevelővel a sok fegyelmi vétség miatt megdupláztuk. A tanév nagy részében 3-4 nevelő ügyelt egyszerre az ÁMK épületében a tanulók között. Az ügyeletes tanulókat gyakran kell figyelmeztetni a feladataik ellátására. Legtöbb gond az udvari ügyeletesekkel fordult elő. Az osztályfőnökök sokféle szabadidős tevékenységekkel próbálták összefogni, formálni az osztályközösségeket. Kirándulásokat, kerékpártúrákat, klubdélutánokat, mozi-látogatást, fenyőünnepet, élményfürdő- és színházlátogatást, szalonnasütést korcsolyázást szerveztek segítve ezzel is a szabadidő hasznos eltöltését.

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010-2011 Bánfi Attila intézményvezető Személyi feltételek - Alkalmazottak

Részletesebben

2014/2015. tanév. féléves beszámoló

2014/2015. tanév. féléves beszámoló TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA 2014/2015. tanév. féléves beszámoló Készítette: Buzás József mb. igazgató Szirák, 2015. január 26. Tartalom 1 Intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015.

Részletesebben

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES TANÉVRE Körösladány 2014. 1 I. BEVEZETÉS, STATISZTIKAI ALAPADATOK A Köznevelési törvény arra kötelezi

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

II. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG

II. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2008/2009 Készítette: Forrainé Kószó Györgyi igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. Bevezető 2. Alapdokumentumok 2.1. Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

A szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2010-2011. tanévi szakmai beszámolója

A szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2010-2011. tanévi szakmai beszámolója A szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2010-2011. tanévi szakmai beszámolója Tartalomjegyzék 1. Intézményi alapadatok... 4. 1.1. Az intézmény szervezeti felépítése... 4. 2. Személyi alapadatok...

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola 2013-2014. tanévi szakmai beszámolója Szigethalom, 2014. június 23. Tartalomjegyzék 1. A szakmai munka áttekintése... 3 1.1. Az oktató munka értékelése tapasztalatok,

Részletesebben

Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:

Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján: József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola BESZÁMOLÓ a 2014/2015-ös tanévben végzett munkáról Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:... Krén Józsefné

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola Év végi beszámoló 2011/2012

Márki Sándor Általános Iskola Év végi beszámoló 2011/2012 Márki Sándor Általános Iskola Év végi beszámoló 211/212 Készítette: Mokán Jánosné igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Kétegyháza, 212. június 22. 1. A szakmai munka áttekintése 1.1 A statisztikai adatlap

Részletesebben

6.2. Kedvezmények... 22 6.3. Prevenciós munka... 23 6.4. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői... 24 6.5. Kedvezmények... 24 6.6.

6.2. Kedvezmények... 22 6.3. Prevenciós munka... 23 6.4. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői... 24 6.5. Kedvezmények... 24 6.6. TARTALOM BEVEZETÉS... 3 1. Szakmai munka áttekintése... 4 1.1. Statisztikai adatok mutatóinak elemzése, indoklása (beiskolázás, tanuló- és csoportlétszámok, SNI, BTM tanulók, magántanulók száma stb )...

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására 2014. Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA. 2010-2011. tanév ISKOLAI BESZÁMOLÓ

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA. 2010-2011. tanév ISKOLAI BESZÁMOLÓ BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA 2010-2011. tanév ISKOLAI BESZÁMOLÓ Törökbálint, 2011. 1 TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETŐ... 4 Igazgatói beszámoló... 5 1. Személyi feltételek:... 5 2. Tárgyi feltételek:...

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

BESZÁMOLÓJA KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2012/2013-ES TANÉV MUNKÁJÁRÓL. Készítette: Juhászné Wolf Edit Igazgató

BESZÁMOLÓJA KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2012/2013-ES TANÉV MUNKÁJÁRÓL. Készítette: Juhászné Wolf Edit Igazgató A KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA BESZÁMOLÓJA A 2012/2013-ES TANÉV MUNKÁJÁRÓL Készítette: Juhászné Wolf Edit Igazgató Tartalomjegyzék I. Erőforrások 1. A személyi feltételek alakulása... 5 2. Pedagógus

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és működéséről, valamint a 2013/14. tanév beindulásáról, terveiről Előkészítette: Kis Eszter tankerületi igazgató, Deákné Domonkos Julianna

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

Beszámoló a 2014-2015-ös tanév munkájáról

Beszámoló a 2014-2015-ös tanév munkájáról Beszámoló a 2014-2015-ös tanév munkájáról Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

Pedagógiai program. Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola 8741 Zalaapáti Deák Ferenc u. 2.

Pedagógiai program. Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola 8741 Zalaapáti Deák Ferenc u. 2. Pedagógiai program 2013 Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola 8741 Zalaapáti Deák Ferenc u. 2. 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 HELYZETELEMZÉS... 4 1. Tanulmányi eredményeink:... 4 2. Várható tanulólétszámok....

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda BESZÁMOLÓ. 2008/2009-es nevelési- és oktatási év munkájáról

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda BESZÁMOLÓ. 2008/2009-es nevelési- és oktatási év munkájáról Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda BESZÁMOLÓ 2008/2009-es nevelési- és oktatási év munkájáról Gyomaendrőd 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gazdálkodás 1.1. Pályázatok - benyújtott pályázatok - elnyert pénzeszközök,

Részletesebben

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök)

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök) A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-2012. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2012. június 27. Kapja: Bencsik Mónika Polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14.

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14. KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben