T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez"

Átírás

1 KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) Iktatószám: 7303/ T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ 2010/2011. művelődési évben végzett munkájáról, valamint a 2011/2012. művelődési év nevelő-oktató-közművelődő feladatairól Készítette: Horváth Sándorné igazgató KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, OKTÓBER 26..

2 T Á J É K O Z T A T Ó A Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ 2010/2011. művelődési évben végzett munkájáról, valamint a 2011/2012. művelődési év nevelő-oktató-közművelődő feladatairól Földes, október 18.

3 1 Tisztelt Képviselő- Testület! A közoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján minden iskolának (intézménynek) éves munkatervet kell készítenie, s a tanév rendjéről szóló jogszabály alapján az elvégzett munkát összegezni, értékelni kell, s az értékelést a fenntartó számára is el kell küldeni. A 2010/2011-es tanév munkájáról az alábbiakban tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet: szeptemberében induló művelődési évünk a nyár folyamán átdolgozásra került Pedagógiai és Művelődési Programunkban megfogalmazott változások figyelembe vételével indult. Egész éves munkánkat nagyon megnehezítették az egyre súlyosbodó finanszírozási gondok. A bérek, a rezsiköltségek, a főzéshez szükséges nyersanyagok kifizetése is nehézségekbe ütközött. A nevelés-oktatás területén a módszertani megújulás korszakát éljük. Az elmúlt évben, években megismert módszereket a tantestület tagjai igyekeztek mind szélesebb körben alkalmazni. A szakmai munkát fejlesztő eszközök, szakirodalom, film- és interaktív tananyag is segítette. Személyi és tárgyi feltételeink Személyi feltételeink A tanévet megfelelő pedagógus szakos ellátással tudtuk kezdeni. Intézményünkben 47 fő dolgozott. Ebből 1 fő félállásban. Az állandó technikai személyzet létszáma 2010 őszén 9 fő volt. (adminisztrátor, szakács, konyhalány, portás), ami nem elegendő, hiszen nincs állandó takarítói személyzetünk. A karbantartás, fűtés üzemeltetése vállalkozásban történik. Szakalkalmazottak létszáma a művészetoktatásban dolgozó részmunkaidős kollégákkal együtt: 38 fő. 1 fő pedagógus fizetés nélküli szabadságát töltötte július 31-ig. Német nyelvi órák ellátása érdekében 1 fő pedagógust részmunkaidőben foglalkoztattunk. Matematika-informatika-kémia szakos kolléga felvételével sikerült két szakos kolléga magas túlóráját csökkenteni, nem kellett óraadó kollégát alkalmazni matematikaoktatáshoz, és a matematika integrációt ettől az évtől kezdve szakos kollégák látták el a felső tagozaton. Túlóráink száma az előző tanévhez képest ezért csökkentek. Már 2008 szeptemberétől emelkedést mutatott a napközit és tanulószobai ellátást igénylő tanulóink száma. Ez egyrészt az ingyenesen étkezők 6. évfolyamig kiterjesztésének köszönhető. Csoportjaink az előző 2009/2010-es tanévben ezért igen magas létszámmal működtek szeptemberében 69 napközis és 48 tanulószobás diákunk ellátásáról kellett gondoskodnunk.

4 2 Ebben a tanévben figyelembe véve a Közoktatási törvény csoportba sorolásra vonatkozó előírásait elodázhatatlanná vált a csoportbővítés. A fenntartó engedélyével felső tagozatos diákoknak két tanuló szobát szerveztünk, külön az 5.-6, és külön a évfolyamosoknak. Az alsó tagozaton beindítottuk a 3. napközis csoportot szeptember végéig a tanító kollégák látták el a feladatot. A évfolyamos tanulószobát és a 3. napközis csoport vezetését közmunkaprogramon keresztül hozzánk irányított informatika-fizika szakos, illetve tanító végzettségű pedagógus végezte februárjában mindkét közmunkaprogramos szerződése lejárt. Mivel tanév közben csoportot összevonni, megszüntetni nem lehet a Képviselő-testület hozzájárulásával június 15-ig határozott idejű szerződéssel a két kolléga továbbdolgozott. Közművelődési szakmai munkánkban december végéig nagy segítséget jelentett számunkra, hogy a Közmunka program keretében ősztől is maradhattak nálunk a már korábban is itt dolgozó kollégáink egy része január 1-től a közmunkaprogramban történt változások hátrányosan érintették intézményünket. 1 fő állandó portásunk maradt, így a délelőtti időszakra, és hétvégéken nem tudtuk biztosítani teljes mértékben a vagyonvédelem miatt elengedhetetlen portai munka ellátását. Február elejétől segítséget jelentett az 1 fő négy órás közmunkás foglalkoztatása. A meleg főzőkonyhán lévő állandó létszámunk 5,5 fő nehéz körülmények között tudja ellátni az összesen 350 fő gyermek és felnőtt ellátását. A konyhán legalább 8 fő dolgozóra lenne szükségünk. Intézményünk takarítását 1999 óta vállalkozásban végezték április 1-től a fenntartó önkormányzat felbontotta a takarításra vonatkozó szerződését a vállalkozóval. Így már az előző évben is közmunkások látták el a takarítási feladatokat. A tanév során 4 hónaponként változik a takarítók létszáma, és személye. Január 1-je óta napi 4 órában végzik munkájukat, csak a legszükségesebb feladatok vannak ellátva. A kialakult helyzetben segítséget jelent, hogy 1 fő állandó takarítót alkalmazhatunk napi nyolc órában december 31-ig. Az évi LXXIX. Évi törvény a közoktatásról 1. melléklete előírja, hogy melyek azok a feltételek, amelyek megléte szükséges ahhoz, hogy az intézmény törvényesen működhessen. A legalább 70 % határozatlan időre kinevezett pedagógus létszám mellett az állandó technikai személyzet megléte is kötelező lenne ben két dolgozónk jelezte, hogy nyugállományba vonul. Az iskolai intézményegységben a technika szakos pedagógus, a konyhai dolgozók közül egy szakács töltötte felmentési idejét. Ősszel már nem kezdtek új tanévet.

5 3 Tárgyi feltételeink Tárgyi feltételeink nem minden esetben voltak megfelelőek a tanév során. (Bútorok, szőnyegek, térképek stb. hiánya nehezítette a munkát. ) Az intézmény költségvetésébe nem került be egyetlen felújításra váró tétel sem. A működéshez, a szakmai munkához szükséges eszközöket pályázati támogatásokból sikerült beszereznünk. Az integrációs rendszer működéséhez kapcsolódó első és második félévi támogatási keretből szakkönyveket, fejlesztő eszközöket, térképeket, bútorokat tudtunk vásárolni. Rendezvényeinkhez előadókat, műsorokat, kézműveseket hívni. A Pedagógiai Programban lévő osztálykirándulásokat is ebből a keretből támogattuk. A közművelődési érdekeltségnövelő pályázati forrás ( ) szolgált eszközjavításra, térfigyelő kamerarendszer kiépítésére, hangosító berendezések, az iskolai csengő cseréjére. Januárban az Informatikai támogatás keretében 1 millió forint értékben érkezett 1 interaktív tábla, projektorral, 2 db laptoppal, nyelvi szoftverekkel. A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a tanév végére érkeztek meg a ben benyújtott TIOP pályázathoz kapcsolódó számítógép csomagok (21 db), és a 7 komplex interaktív tábla. Igazi használatba vételük a következő tanévben történik meg. A tanévben csak a legszükségesebb, az alapszintű működését biztosító javítások történtek. A novemberben végzett ÁNTSZ intézményi ellenőrzés a vizesblokkok higiéniáját, felszereltségét, a tantermi világítások milyenségét kifogásolta. Az augusztusban beszerzésre kerülő mosógépnek köszönhetően hetente többször kerülnek a kézmosó helyekre tiszta törülközők, folyékony szappan. A vizesblokkok elavultsága miatt a személyi higiénés feltételek biztosítása egyre nehezebb mindkét épületben. Februárban benyújtásra került újra a Költségvetési törvény 15. mellékletében meghatározott pályázatok keretén belül a tornaterem padlózatának cseréjére, és az ÁMK épületében lévő vizesblokkok felújítására irányuló fenntartói pályázat. A fűtési és melegvizes rendszer felújítása elodázhatatlan feladat. A Termoszol Plusz Szerviz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. többszöri helyszíni bejárás után árajánlatot tett az ÁMK kazánház és a konyha használati melegvíz ellátásának átalakítására. A fűtési rendszer átalakítására nem sikerült pályázati lehetőséget kihasználni.

6 4 A 2010/2011-es tanév intézményi fő feladatai 1. A Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben c. TÁMOP projekt eredményeinek fenntartása, továbbvitele. 2. Az egyéni adottságokra épülő differenciált képességfejlesztés a kompetencia mérés eredményeinek javítása. 3. A digitális tananyagtartalmak mind szélesebb körű alkalmazása a tanórákon, a tanórán kívüli tehetséggondozásban A TÁMOP Építőközösségek a közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért c. pályázatban vállaltak megvalósítása az intézmények kiscsoportjaival együttműködve. 5. Az intézmény fennállása 30 éves jubileumának méltó megünneplése. 6. Az intézményi dokumentumok aktualizálása törvényi megfelelés biztosítása. Fő feladatainak megvalósítása folyamatos volt. 1.A TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben c. pályázat 5 év fenntartási kötelezettséget ír elő. A tavaly elkezdett munkát folytattuk ebben az évben. A csoportokban tantárgyi adaptációt folytató kollégák számára ez többlet feladatokat jelent ebben az évben is. A jó gyakorlatok átvételét novemberben tudtuk befejezni, mivel a Hejőkeresztúri iskola már tavasz végén nem tudta kollégáinkat fogadni. November 9-én került sor a tanórákkal egybekötött látogatásra, ahol az adaptáló és érdeklődő kollégáinkkal vettünk részt. Ősszel került sor a háromhetet meghaladó Környezetvédelmi projekt megvalósítására. Tavasszal sikerült az Ép testben ép lélek egészségvédelmi és a Földes témahét programjait eredményesen megszervezni. A programok szervezésében minden kolléga aktívan részt vett. 2. Az egyéni adottságokra épülő differenciált képességfejlesztés a kompetencia mérés eredményeinek javítása érdekében nagy előrelépést jelentett az, hogy minden integrációs matematika órát szakos kolléga tarthatott az érintett tanulóknak. A magyar és a matematika órákhoz kapcsolódó felzárkóztató-

7 5 tehetséggondozó órák időkeretét igyekeztek a kollégák minél eredményesebben kihasználni alsó és felső tagozaton egyaránt. A szövegértés fejlesztése terén azonban a tavalyi mérések eredményei alapján még vannak teendőink a következő tanévben is. 3. Az IKT-val támogatott órák arányát, a tanulói laptopok hiánya, és az interaktív táblák májusi megérkezése miatt nem sikerült emelni az előző évhez képest. Ennek ellenére a kollégák igyekeztek a meglévő eszközökkel is minden lehetőséget kihasználni a digitális tananyagtartalmak minél szélesebb körben történő alkalmazására. 4. Szeptember 3-án egynapos program keretében emlékeztünk az elmúlt 30 év eseményeire. Ez alkalomból a két iskolai alapítványunknak köszönhetően tovább gazdagodott intézményünk jelképrendszere. Zászlót avathattunk, és kitűzővel ajándékozhattuk meg tanulóinkat, egykori és jelenlegi dolgozóinkat, akik elfogadták meghívásunkat. A szövő szakkör kiállításának megnyitóját követően a jó hangulatú programot a Földesi lakodalmas bemutatója zárta, ami igen nagy sikert aratott. Névadónk 120. születésnapja alkalmából szervezett konferenciánkra több szervezet elfogadta meghívásunkat, s számoltak be munkájukról. Ez alkalomból a debreceni Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület festményt adományozott intézményünknek. 5. Az intézményi dokumentumok aktualizálása terén ebben az évben két területen is sikerült továbblépnünk. Az ősz folyamán szakértő segítségével átdolgozásra került az intézményi minőségirányítási programunk. Tavasszal rendeletváltozás tette szükségessé, hogy átdolgozásra kerüljön az Alapfokú Művészetoktatás Pedagógiai Programja. A fenntartó mindkét dokumentumunkat elfogadta. A TÁMOP Építőközösségek a közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért c. pályázatunkat a bírálat első körében elutasították. A pályázat készítőjével egyeztetve az ősz folyamán fellebbezést nyújtottunk be a döntés ellen. Május végén kaptunk róla értesítést, hogy második körben is elutasították a pályázatot, mivel a bírálók szerint egy pontban nem felelt meg a pályázati kiírásnak. Megvalósítani így rajtunk kívül álló okok miatt nem lehetséges. A következő időszakban ennek ellenére szeretnénk az intézmény további szakmai fejlődését segítő pályázati lehetőségeket kihasználni.

8 6 Intézményegységeink munkájáról 1. Általános iskolai intézményegység Statisztikai mutatóinkról: A október fő, tanévet zárt 360 fő. Alsóban 164 fő, felsőben 196 fő. Más településről jár alsóban 8, felsőben 14 fő, összesen 22 tanuló. A tanév során 16 tanulócsoportban tanultak tanulóink: alsóban 7, felsőben 9 tanuló csoport szerveződött, a délutáni tevékenységet 3 napközis és 2 tanuló szobai csoportban láttuk el. Szeptember 1-jén két első osztályunk indult, nagyon vegyes összetétellel. Az első a osztályban 27, a b osztályban 26 tanuló járt. A tanév során ellátott Napközis tanulóink száma: 66 fő Tanuló szobás tanulóink: 56 fő Integráltan oktatott SNI tanuló az első félévben: alsóban 1 fő, felsőben 6 fő, összesen 7 fő. A tanév közben vizsgálatra küldött tanulók szakvéleménye alapján számuk az év végére 14-re emelkedett. A szakértői vélemény megérkezését követően a tanulók bekapcsolódtak a habilitációs órákba. Ellátásuk, mivel számuk 8 fő fölé emelkedett már tavasz óta kiscsoportokban történik. A Nádudvari Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat által ellátott tanulóink száma: 88 fő - ebből BTM-s tanulóink száma: Összesen 30 fő Logopédiai ellátásban részesült:11 fő Gyógytestnevelési foglalkozásra járt: 33 fő Pszichológusi ellátásban részesült: 14 fő Hátrányos helyzetű tanulóink száma: 204 fő 55,89 % (tavaly: 176 fő volt ) A halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink száma: 79 fő 21,64 % (68 fő volt) Veszélyeztetett tanulóink száma: alsóban 5 fő, felsőben 1 fő, összesen 6 fő. A törvényi változások megszigorították a tanulói hiányzások nyomon követését. Sajnos több olyan tanulónk is van, akiket fel kellett szólítanunk a rendszeres iskolába járásra. Összesen 22 felszólítást küldtünk ki. Feljelentéssel a jegyző felé 8 esetben éltünk. Négy tanuló rendezetlen családi körülményei miatt a Gyermekjóléti Szolgálat kezdeményezett egyeztető megbeszélést az iskolával, ahol a családból történő kiemelés is szóba került. Két tanulót Mikepércsre helyeztek nevelő szülőhöz, 2 tanuló egyelőre a családban maradt.

9 7 Mulasztási mutatóink a tanév során: Mulasztási napok száma: Igazolt: 3681,3- egy főre eső átlag: 10,22 nap Igazolatlan: 59,96 nap,- egy főre eső átlag: 0.17 nap A hiányzások egyharmadát a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink gyűjtötték össze: Igazolt hiányzás: 1241,26 nap az egy főre eső átlag: 15,91 nap Igazolatlan: 55,8 nap, - az egy főre eső átlag: 0,72 nap Értékelt tanulóink száma 360 fő. Kitűnő tanulóink száma 59 fő, alsóban 43, felsőben 16 fő. 16,38 % Jeles tanulóink száma 26 fő, alsóban 11, felsőben 15 fő. 7,2 % Bukott tanulóink száma: félévkor 30 fő, alsóban 13, felsőben 17 fő. -8,2 % Év végén: 8 fő (alsóban 6, felsőben 2 fő) 1-2 tárgyból bukott félévkor 24 fő, alsóban 11, felsőben 13 fő. -6,5 % Év végén: 3 fő, három vagy több tantárgyból: 5 fő. 3vagy több tantárgyból: 6 fő, alsóban 2, felsőben 4 fő. -1,64 % Iskolalátogatási igazolást kapott szakvélemény alapján 1 fő, (Balogh Dániel, újra első osztályt kezd ősztől. SNI tanulóinkról A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása integráltan történik. A tanév elején 7 fő kezdte meg így nálunk tanulmányait. A tanév során szakértői vélemény alapján: sajátos nevelési igényűnek nyilvánítottak még 8 főt. Ahogy visszaérkeztek a vizsgálati eredmények úgy kellett folyamatosan biztosítani számukra a habilitációs órákat. A fő célkitűzés a gyenge képességek fejlesztése, a jobb képességek továbbfejlesztése egyénekre szabottan megtörtént. A tanulók teljesítménye, munkabírása, a munka minősége nagyban függ az aktuális pszichés állapottól. A tanulók magatartása, és teljesítménye nagyon hullámzó volt. Két szülő nem tartotta a kapcsolatot a gyógypedagógussal. A fejlesztő terem méretei miatt mozgásos, szituációs játékokat nem lehetett a tanulókkal végezni. Beilleszkedési, tanulási magatartási problémákkal küszködő tanulóink ellátása A BTM-s tanulóink ellátása a Nádudvari Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül történik helyi kollégáink bevonásával. A nevelési tanácsadó által

10 8 javasolt fejlesztő foglalkozásokon fejlesztőpedagógus az alsó tagozatos tanulókat a gyógypedagógus a felső tagozatos tanulókat látja el. Az ellátandó tanulóink száma egyre emelkedik. Míg 2009/2010-es tanévben heti 6 órában, addig a 2010/2011-es tanévben heti 8 órában végezték a tanulók ellátását, amely az SNI-s tanulókéhoz hasonlóan történik. Egyéni fejlesztési tervek alapján a szakértői véleményben meghatározott feladatok végzésével folynak a délutáni foglalkozások változatos formában. Minden tanulónak egyéni fejlesztési naplója van. A tanulók többsége rendszeresen jár a foglalkozásokra. A Püspökladányi Nevelési Tanácsadó december 8-án ellenőrizte a BTM-s tanulók ellátását. A vizsgálatban megállapították, hogy minden tanuló a megfelelő ellátásban részesül. A tanulási nehézségekkel küzdő tanulóink egy része mentesítést kapott tantárgyi értékelés alól, melyet a követelmények teljesítésekor figyelembe vettek a kollégák. A tanév során 31 főt küldtünk vizsgálatra. 21főt a Püspökladányi Nevelési Tanácsadóba, 10 főt Debrecenbe a Szakértői és Rehabilitációs Bizottsághoz. A gyermek- és ifjúságvédelem éves munkájáról Az intézményi gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása mindannyiunk közös feladata. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkáját éves munkaterv alapján végzi. Kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a tanulókkal kapcsolatos felmerülő problémák mielőbb megoldásra találjanak. Rendszeres kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, az osztályfőnökökkel, az érintett tanulókkal és családokkal, a bevonható szakemberekkel. (gyermekorvos, pszichológus, logopédus, gyógypedagógus) Tavasszal részt vett a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző főiskola által szervezett Gyermekvédelem a gyakorlatban című szakmai napon. Tanulóink egy része az év során sorozatosan megszegte a házi rend és a közösségi együttélés szabályait. Az év során 10 alkalommal kellett esetmegbeszéléseket tartani tanulókkal, néhány esetben a szülőkkel. Két alkalommal nevelőtestület előtt kellett a renitens tanulóknak számot adni tetteikről. Egy alkalommal az iskolarendőrt is be kellett vonni a tanulók között kialakult helyzet megnyugtató lezárása érdekében. A családokban jelenlévő válság, rendezetlen családi állapot és helyzet sok esetben olyan mértékben rontja a tanulók iskolai munkáját, hogy segítséget kellett kérnünk a Gyermekjóléti Szolgálattól is. A gyermeki agresszió mellett egyre súlyosan jelen van a gyermekéhezés településünkön is. Az Érdekeltségnövelő pályázati forrásunknak köszönhetően sikerült térfigyelő kamerarendszert kiépítenünk. A rendszer működése óta, és az ügyelet

11 9 megerősítése eredményeként csökkent a tanulók egymás ellen irányuló agressziója. Eredményesnek bizonyult az osztályból párhuzamos osztályba átirányítás is két tanulónk esetében. Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi munkájáról márciusban kellett a Gyermekvédelmi Szolgálat által szervezett évzáró konferencián beszámolni. Az intézményi team munkáról Intézményünkben már több éve segítik a Pedagógiai és Művelődési Programunkban megfogalmazott feladatok hatékony megvalósítását munkaközösségeink mellett a teamek. Az Integrációs team Intézményünkben egyre emelkedő tendenciát mutat a hátrányos helyzetű tanulók létszáma. Az integrációban részt vevő halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét, felzárkóztatását és szociális hátrányai enyhítését szolgáló tevékenységek alapján került összeállításra a team éves munkaterve. A szeptemberben a szülői nyilatkozatok alapján 72 tanuló halmozottan hátrányos helyzetű, az igazgatói 10 %- alapján 7 tanuló, így ebben a tanévben 79 tanuló vesz részt a programban. Minden kollégára sok feladat hárult a szociális hátrányok enyhítése érdekében végzendő teendőkből. A munka öt területen folyt. Az Óvoda-iskola átmenetét segítő, a Pályaorientációs, az Iskolai Környezeti Munkacsoport, A módszertani adaptációt segítő és a Menedzsment csoportokban. Az első osztályok megszervezésénél nagy figyelmet fordítottak az arányokra. A 3 H-s tanulók száma szokatlanul magas mindkét osztályban. 9 és 8 fő. Az év elején alsó és felső tagozaton is megtörténtek a bemeneti mérések. Alsó tagozaton rendelkezésre áll a Tímár Éva által készített rövidített DIFER mérése, mely megkönnyítette az igen időigényes mérési feladatok elvégzését, értékelését. Október 15-ig minden osztályfőnök elkészítette a mérésekre alapozott egyéni fejlesztési terveket. A szociális hátrányok enyhítése érdekében már augusztusban, a tanév megkezdése előtt tanszercsomagot kaptak a programban résztvevő gyermekek. Az ősz folyamán az integrációs támogatási keretből hiányzó ruhaneműket és felszereléseket vásároltunk számukra. A felső tagozatos tanulóink számára pályaorientációt segítő pályaválasztási fórumot szerveztek a 7. és a 8. osztályosoknak, és szüleiknek, ahol a meghívott középiskolák mutatkoztak be. A nyolcadik osztályosokat pályaválasztási kiállításra vitték Debrecenbe, sajnos az ingyenes lehetőség ellenére nem minden

12 10 nyolcadikos élt a lehetőséggel. A tanév kezdete óta középiskolára előkészítő foglalkozásokat tartottak a kollégák magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból. Januárban lezajlottak a középiskolai jelentkezések. A 3 H-s tanulók közül mindenki abba az intézményben folytatja tanulmányait, amelyikbe jelentkezett. A módszertani adaptációs csoport legfontosabb tevékenysége ebben az évben a digitális módszertani kultúra fejlesztése volt. Az intézményi környezeti csoport folyamatosan végezte munkáját. Együttműködtek a Családsegítő szolgálattal, a gyermekorvossal, és az intézményben működő civil szervezetekkel. A havonta történő esetmegbeszéléseken az integrációban résztvevő tanulók problémáit is megbeszélték a kollégák. Az IPR-t támogató szakmai munkánk keretében október végén őszi pedagógiai napok keretében Oroszlány Péter: A tanulás tanítása című 30 órás akkreditált továbbképzésen vett részt a tantestület 27 taggal. Az év során három alkalommal járt nálunk az IPR folyamat-tanácsadónk. Szakmai munkánkról nagyon elégedetten nyilatkozott. December 9-én IPR műhelymunka keretében a tapasztalatcserére érkező Hajdúszoboszlói kollégáknak mutathattuk be a programmal kapcsolatos tapasztalatainkat, dokumentumainkat és Lukács Zsuzsa napközis nevelő bemutató foglalkozásán nézhettük meg az integráció gyakorlati megvalósításának lehetőségeit. Az integrációs támogatási keret szerény lehetőségét kihasználva- a szociális hátrányok enyhítésén túl - új padok kerültek a biológia és a könyvtár melletti terembe, fejlesztő- és társas- és sport játékok a fejlesztő termekbe, a napközis csoportokhoz, és a sportszertárba is. Különféle anyagokat, eszközöket vásároltunk a programok megvalósításához. Pedagógusainknak Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan című könyvét és feladatgyűjteményét vásároltuk meg több példányban. November 28-án András-napi családi integrációs játszóházat szerveztünk, ahová nádudvari fazekast, kötélverőt, gyertyamártót, körmönfonó mester is meghívtunk. Közös főzés, adventi koszorúkészítés, nemezelés, kiállítás megnyitója színesítette a programot melyen a gyermekek szüleikkel együtt szép számban vettek részt. December 6-án és májusban a gyermeknapon ebből a támogatási keretből műsorral kedveskedünk a község gyermekeinek. A háromhavonta esedékes értékelő megbeszéléseken a szülők, a tanulók és a pedagógusok közösen határozták meg az elért eredményeket, és a következő időszak fejlesztési feladatait. Tavasszal az integrációs keretnek köszönhetően tudtuk segíteni a Debrecen-Hortobágy, a budapesti és debreceni programok megvalósulását. A kötelező műhelygyakorlatokon Kabán, Nádudvaron jártak

13 11 kollégáink. Az intézményvezetők számára kötelező 15 órás továbbképzést intézményünkből 2 fő teljesítette. A tantestület számára megrendelt intézményi jó gyakorlat átvételére október elején került sor Sátoraljaújhelyen, mivel az IPR referencia intézmény már az év vége felé nem tudta vállalni a műhelymunkát. Az előadó elfoglaltsága miatt az integrációban résztvevő gyermekek szülői számára szervezett - előadást szintén szeptemberben tudtuk megvalósítani. A Minőségirányítási team munkájáról A minőségirányítási team a tavaszi és nyár eleji előkészítő munka után szeptembertől szaktanácsadó segítségével befejezte az IMIP hatályos jogszabályoknak történő átdolgozását különös tekintettel a kompetenciaalapú oktatás bevezetésére. Szeptember 20-án őszi pedagógiai nap keretében a mérés-értékelés továbbképzésben részesült a tantestület. Októberben közalkalmazotti ülésen frissítettük partnerlistánkat, majd az elkészült programot novemberben véleményeztettük a Szülői Tanáccsal, a Diáktanáccsal és az Intézményszékkel is. A Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete december hónapban fogadta el a szabályzatot. A Kjt január 1-i módosításait figyelembe véve intézményünk minden dolgozóját tanév végével minősítjük. A pedagógus alkalmazottak teljesítmény értékelésének részét képezik az óralátogatások. Az előző évben a régi szabályzat alapján egy óralátogatás szerepelt, szeptemberétől az új szabályzat már mindkét félévben előír egyet. Ez alapján készültek el az első és második félévi látogatási tervek. A betervezett látogatásokat megtartottunk, és megtörténtek az értékelő megbeszélések is. Az intézményi önértékeléshez szükséges kérdőívek, interjúkérdések aktualizálása februárban megtörtént. A munkaterv alapján március hónapban kerültek a kérdőívek kitöltésre, az interjúk elkészítésre. Feldolgozásukra áprilisban kerül sor a kérdőívek feldolgozására. Az eredményekről az iskolai szervezeteket a team tájékoztatta. Az érintettekkel javaslatokat kérünk a hiányosságok kezelésére, a következő tanév elején összeállításra kerülnek a rövid, közép- és hosszú távú terveink is. A szakalkalmazottak minősítése az elmúlt két év gyakorlatának megfelelően augusztus 31-ig befejeződött. Egészségnevelési-környezetvédelmi-fogyasztóvédelmi team A team munkatervében fontos feladatként jelölte meg, hogy a helyi tantervekben műveltségi területenként és a tanmenetekben is jelenjenek meg a

14 12 környezetneveléssel, egészségneveléssel és fogyasztóvédelemmel kapcsolatos alkalmazni kívánt módszerek. A megvalósítás szinterei a tanítási órák és a szabadidős tevékenységek voltak.. A hagyományosnak mondható rendezvények és programjainkat az idén is megszervezésre kerültek. A kölcsönkapott jövő háromhetes környezetvédelmi projekt, a szelektív hulladékgyűjtés, a zöldsarkok kialakítása változatos programokat nyújtott az érdeklődő tanulóknak.. Iskolánk ebben az évben is képviseltette magát a Biharisík Tájvédelmi körzet vetélkedőjén. Rendszeresek voltak az iskola belső terein tartott szemétszedések. A második félévben az Ép testben ép lélek egészségvédelmi hét keretében kerül sor az egészségvédelemmel kapcsolatos tevékenységek megszervezésére. A tanulók hasznos ismereteket szereztek az új elemként megjelenő fogorvos előadásából. A helyes táplálkozási szokásokat erősítette, hogy egész évben folyt az almaprogram, az év vége felé pedig újra indult az iskolatej akció is. Az iskolai környezet tisztaságának megóvása egész évben kívánni való hagyott maga után. Az étel és élelempazarlás ellen továbbra is szigorúan fel kellett lépni. A beindított szelektív hulladékgyűjtés még mindig nem megfelelő szintű. Munkaközösségeink munkájáról Munkaközösségeink éves munkaterv alapján végzik tevékenységüket. A szakmai feladatok mellett a tehetséggondozás feladatait is tervszerűen irányítják évek óta. A munkaközösség vezetők ellenőrzik az október 15-re elkészült tanmeneteket és éves fejlesztési feladatokat. Összesítik a pedagógusok munkájának értékelését. A Pedagógiai munkaközösség munkájáról A Pedagógiai munkaközösség feladata az osztályfőnöki feladatok koordinálása, a tantestületet érintő intézményi szintű programok megvalósítása. Az intézmény jubileumi ünnepsége alkalmával a munkaközösség tagjai aktív szerepet vállaltak. A közösség szervezésében rendkívüli osztályfőnöki órán találkozhattak tanulóink nyugdíjas pedagógusainkkal, akik felidézték a 30 évvel ezelőtt történteket. A délelőtti Mocorgó megrendezésében még a technikai dolgozók is besegítettek. Az év végén szervezett intézményi Zöld Nap programját sikerült jó hangulatú programokkal színesíteni. Ilyen volt a Vakvezető kutyás bemutató az 5. évfolyam és az alsó tagozatosok számára. Október másodikán a Tantestület Budapesten járt interaktív kiállításon és börzén, ahol a hazai gyártók és forgalmazók mutatkoztak be. Sok hasznos tapasztalattal lett a közösség gazdagabb.

15 13 Október közepén a hetedik és nyolcadikos tanulóknak és szüleiknek pályaválasztási szülői fórumot szerveztünk. A megye számos középfokú intézménye képviseltette magát. A rendezvény nagyon sikeres volt, sok szülő és tanuló jött el információkat gyűjteni. A nyolcadikos tanulóink osztályfőnökeik vezetésével Debrecenben Pályaválasztási kiállításon tájékozódhattak a továbbtanulási lehetőségekről. Október 23.-i nemzeti ünnepünkre a nyolcadikosok készültek hangulatos előadással, amit a községi ünnepen is bemutattak. A munkaközösség legfontosabb feladata, hogy az egységes nevelési eljárások alkalmazásával javítsa a tanulók fegyelmét, és biztosítsa a nevelő-oktató munkához szükséges nyugodt légkört. A tanév során tantestületi megbeszélések előtt évfolyamonkénti esetmegbeszéléseket tartottak a nevelők. Megbeszélésre kerültek a fegyelmezési és tanulási problémák, közös döntések születtek, melyek segítették a kialakult problémák megoldását. Négy tanulónak a mentorálását vállalták kollégáink, akikkel tanórákon és a szünetekben is legtöbb probléma volt. Ebben a tanévben sokkal kevesebb alkalommal kellett tanulóinkat figyelmeztetésben részesítenünk, mint a korábbi években. A 2009/2010-es tanévben a figyelmeztetések száma 282 volt. Ebben a tanévben közel egyharmaddal csökkent: szaktanári figyelmeztetés -135, osztályfőnöki figyelmeztetés 47, igazgatói figyelmeztetés: 4 db - összesen 186 eset. A két legproblémásabb osztály az 5.b, és a 7. a osztály volt. (A figyelmeztetések 45,7 %-át 85 db-ot kaptak.) A jó magaviseletű, szorgalmas tanulóinkat összesen 554 esetben részesítettük dicséretben. (szaktanári dicséret -225, osztályfőnöki dicséret: - 197, igazgatói dicséret 132) A dicséretek száma kétszeresére nőtt az előző tanévhez képest. Két osztályt említhetünk,amelynek tanulói nagyon sok dicséretet kaptak: a 4. a osztály 144 db-ot, a 7.b osztály 101-et. A dicséretek 44,2 %-át. A rend és a fegyelem megtartása érdekében az év elején megszervezett ügyeletet 2-2 nevelővel a sok fegyelmi vétség miatt megdupláztuk. A tanév nagy részében 3-4 nevelő ügyelt egyszerre az ÁMK épületében a tanulók között. Az ügyeletes tanulókat gyakran kell figyelmeztetni a feladataik ellátására. Legtöbb gond az udvari ügyeletesekkel fordult elő. Az osztályfőnökök sokféle szabadidős tevékenységekkel próbálták összefogni, formálni az osztályközösségeket. Kirándulásokat, kerékpártúrákat, klubdélutánokat, mozi-látogatást, fenyőünnepet, élményfürdő- és színházlátogatást, szalonnasütést korcsolyázást szerveztek segítve ezzel is a szabadidő hasznos eltöltését.

16 14 Az (Alsós Bizottság) Iskola-Óvoda átmenet munkacsoport Az Alsós Bizottság tevékenységét összehangoltan végzi az óvodával, hogy az iskola-óvoda átmenet zökkenőmentes legyen az első osztályos tanulóink számára. Munkatervét a két intézmény közös megbeszélés után készítette el. Augusztus végén a Földes Jövőjéért Egyesület, az alsó tagozat pedagógusai Iskolaváró délelőttöt szervezetek az elsősök számára. A vidám hangulatú rendezvény az ismerkedés jegyében telt. A tanév kezdését követően az óvónők tettek látogatást mindkét osztályban, magyar és matematika órákat látogattak. A közös megbeszélésen értékelték a látottakat, személyre szólóan megbeszélték a tanulókra jellemző sajátosságokat. Egyeztetésre kerültek az óvodában szakértői vizsgálatra küldött tanulók helyzete, további fejlesztési lehetőségei. A bemeneti mérések elkészülte után az os osztályfőnökök elkészítették a szükséges szakértői kérelmeket is. Közös Télapóvárás, játékos sportvetélkedő zárta az első félévet. Februárban az alsós farsangon sok óvodás is szerepelt. Tavasszal tovább folytatódnak az óvodával történő közös hospitálások, április elején a leendő elsősök szüleinek tervezett szülői értekezletre került sor, majd májusban a leendő elsősök látogattak az első osztályokban. Az évet a két közösség értékelő foglalkozással zárta, ahol megtörtént a leendő elsős gyermekek egyénre szabott jellemzésének átadása is. A május végén megrendezett gyermeknapon óvónők, és az intézmény dolgozói játszóházzal, meglepetés műsorral kedveskedtek a gyermekeknek. Az Alsós munkaközösség munkájáról Az alsó tagozaton 7 tanuló csoportban és három napközis csoportban folyt a munka. Csoportjaink összetétele ebben az évben nagyon szerencsésen alakult. A második évfolyam kivételével osztályaink nagy létszámúak. A munkaközösség fő feladatának a TÁMOP pályázatban vállaltak fenntartását és továbbvitelét tartotta fő feladatának. Az előző tanévben programcsomagot bevezető kollégák továbbfolytatták a kompetencia alapú oktatást csoportjaikban. Az éves munkaterv alapján időarányosan megtartotta a közösség foglalkozásait. Az ősz folyamán a testnevelés tantárgyhoz kapcsolódó mérési anyag és annak értékelése került megbeszélésre a Testnevelés munkaközösség vezetőjével. Decemberben napközis csoportban Lukács Zsuzsa tartott IPR keretében foglalkozást. Májusban 4. osztályban kompetencia alapú magyar óra keretében Katonáné Gáll Julianna tartott bemutató órát, amelyre a felsős magyar szakos pedagógusokat is meghívták.

17 15 Jó lenne bevezetni az iskola-óvoda átmenethez hasonlóan a évfolyam közötti átmenet hatékonyabb segítését, egymás kölcsönös látogatásával is. Bere Anna Mária rajz szakos kolléganő bemutató óráján ismerkedett a közösség az újabb rajztechnikákkal. A 2.a osztályban az egyik szülő tartott előadást a gyermekeknek. A Diákönkormányzati nap, az Intézményi Zöld Nap programja jó hangulatúra sikerült. Nagy érdeklődés kísérte a közösség tagjai által szervezett Farsangot. Szabadidős tevékenységek szerteágazóak voltak: Játék délután, Szülinapi buli, színház-, mozilátogatás, Télapó, Karácsonyi forgatag, részvétel a KI Mit Tud!- on, helyi tanulmányi versenyek szervezése, részvétel szavalóversenyen: Debrecenben, Nagyrábén, Községi Könyvtárban, Magyar Kultúra Napja alkalmából, részvétel rajzpályázatokon, Anyák napja- Osztálykirándulások: Debrecen-Martinka, Hármashegyalja, Debrecen-Erdőspuszta, Debrecen- Hortobágy, Szögliget-Aggtelek, Szilvásvárad, Debrecen-Haláp, Bihari-Sík Tájvédelmi Körzet, Kékestető. Osztálytáborok, fürdőzés a Szabadidő Központban Földesen. Az intézmény 30 éves jubileumára a 3. a osztály készült zenés produkcióval. A március 15-i nemzeti ünnep méltó megünneplését a 4.a osztály műsora tette felejthetetlenné. Tantárgyi mérési eredmények az alsó tagozaton Az alsó tagozaton minden csoportban közösen megbeszélt és összeállított feladatsorokkal mérték a tanulók magyar irodalom, olvasás, nyelvtan-helyesírás, írás, fogalmazás valamint a matematika, környezetismeret tantárgyi ismereteit. A felmérések eredményeiről elmondható, ahogy nő évfolyamonként a tananyag mennyisége, úgy differenciálódik a teljesítmény. Amíg az első osztályosok még remek eredményt érnek el, addig az egyre magasabb évfolyamba járók egyre kevesebb százalékot produkálnak. Gyakran rontja tanulóink teljesítményét a nem megfelelő feladatértelmezés, a türelem, a megfigyelés pontatlansága. Sajnos vannak olyanok, akik rendszeresen nem készítenek házi feladatot, nem hoznak felszerelést. Magyar nyelv és irodalom Szövegértés Mind a négy évfolyam a tankönyvcsaládhoz készült központi feladatlap által megadott feladatot oldotta meg. Az elért eredmények összevetve a félévivel javulást mutattak minden osztályban.

18 16 Eredmények: 1.a: 96 % 2.a: 82 % 3.a: 82,6 % 4.a: 87 % 1.b: 92,3 % 2.b: 82,7 % 3.b: 68 % A legjobb teljesítmény több osztályban 100 %, volt a leggyengébb 37 % az egész alsó tagozatban. Hangos olvasás mérési eredményei alapján elmondható, hogy többsége jó ütemben, kifejező hangsúlyozással igyekszik olvasni. Sajnos egyre több az olvasási zavarral küszködő tanulók száma. Szótagszámok: 1. osztály legtöbb: 154 legkevesebb 21 sztg. 2. osztály legtöbb: 219 legkevesebb 31 sztg. 3. osztály - legtöbb: legkevesebb? 4. osztály legtöbb: 310 legkevesebb 124 sztg. A fejlődés azt gondolom jól követhető minden évfolyamon. Anyanyelvi tapasztalatszerzés: 1. osztályban a betűk, szavak másolásával, tollbamondásával mérték az írás elsajátítását, nyelvtani ismereteket és a helyesírást évfolyamban mértek a kollégák. Eredmények: 1.a:91,2 %- 83 % 2.a: 72 % - tm: 82 % 3.a: 77,5 % 4.a 82% - 87,5 % 1.b: 89,6-78,9 % 2.b: 74 % - tm: 82 % 3.b: 77,8% Minden osztályban értékelték az írás tempóját, az íráshasználatot. A tanulók írástempójáról elmondható, hogy többségének életkorának megfelelő. Vannak nagyon lassan írók, és túl gyorsan is. A tanulók füzetvezetését, írásbeli munkájuk külalakját szinte naponta ellenőrzik a nevelők. A tanulók többségének szép, tetszetős a füzetvezetése. A negyedik osztályban már egyéni írással írnak a tanulók. Annak a tanulónak, akinek tempó növekedésével, mivel nincs meg megfelelő fejlettségű a kiírt íráskészsége az írás külalakja már alsó tagozatban is romlik. Fogalmazás A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése minden évfolyam feladata. A gondolatok írásbeli megfogalmazását 3. osztályban kezdjük tanítani. Megtanulják a tanulók a fogalmazás előkészítését, az anyaggyűjtési módokat, a címadást, az elbeszélő

19 17 és a leíró fogalmazás tartalmi jegyeit. Negyedik osztályban megismerkednek a gyerekek a hírrel, a levélírással, a naplóírással. Az értékelés során előtérbe kerülnek a tartalmi és a formai hibák jelölésének értelmezése, a javítási lehetőségek is. Matematika Az évfolyamok matematika felmérései minden évfolyamon felölelték az éves matematikai anyagot. A számfogalom ellenőrzése, műveletek végzése szóban, írásban, a relációk, függvények, a szöveges feladatok minden évfolyamon szerepeltek a felmérésben. Eredmények: 1.a: 82,7 % 2.a: 75 % 3.a: 80,8 % 4.a: 75 % 1.b: 70,04 % 2.b: 76,4 % 3.b: 75,6 % Az eredmények alapján mindenképpen fejleszteni kell a tanulók problémamegoldó és logikai gondolkodását. Nagyon fontos feladat a számolási rutin fejlesztése minden évfolyamon. A tízes átlépések hibátlan végzése, a szorzó- és bennfoglaló táblák biztos ismerete nélkül a későbbiekben nagy hátrányba kerülnek. Minden osztályban jelezték a kollégák, hogy néhány tanulóval a rendszeres felzárkóztatással sem tudják elérni a kívánt minimum szintet. Környezetismeret Az év folyamán megismert természeti és társadalmi környezet témaköreiből minden évfolyamon írtak év végi mérést. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a tanulók nagy részének sikerült jó szinten elsajátítani a tananyagot. A tantárgyra jellemző szaknyelvet nehezen tanulják és használják a gyerekek. Szívesen végzik a gyűjtőmunkákat. 1.o. : 87 % - 71,4 % 2.o. : 73 %- 78,5 % 3.o.: 87,3 % - 80 % 4.o. : 75 % Az év végi felmérések alapján nevelőink minden tantárgy esetében meghatározták a jövő évi fejlesztési feladatokat, melyek alapjául szolgálnak a következő időszak szakmai munkájának.

20 18 Megyei alsó tagozatos verseny eredmények Kisokosok 1. osztályosok tanulmányi versenye: 1.a csapata 14. helyezés Komplex tanulmányi verseny 3. o. Zsáka magyar nyelv és irodalom: Joó Dóra - I. helyezés, Domokos Csilla: 13. helyezés, - Matematika: Balogh Huba: 7. helyezés Varázsceruza- helyesíró verseny- Nádudvar: Bíró Bianka 7. helyezés Szépolvasó verseny Mikepércs: Bíró Bianka 3. helyezés Meseíró verseny Nagyrábé: Joó Dóra 3. helyezés Rajzverseny Nagyrábé: Joó Réka I. helyezés Versmondó verseny Nagyrábé: Ványi Júlia I. helyezés Gyöngyösi Csenge: II. helyezés Bíró Bianka: I. helyezés Versmondó verseny Debrecen: Bíró Bianka III. helyezés (Benedek Elek Ált. Is.) Versmondó verseny- Debrecen: Papp Gábor I. helyezés (Megyei Könyvtár) Természetismeret verseny Hajdúböszörmény: 3. a osztály csapata I. helyezés Barátunk a könyv Méliusz Megyei Könyvtár Debrecen: 3.a osztály csapata 15. helyezés Pindur-Pandúr Országos kresz-vetélkedő a 2. osztályosoknak- Budapest : IX. hely (140 induló csapat közül) Gyermek Iskola Kupa közlekedési verseny: területi IV. helyezés Kerékpáros Iskola Kupa - közlekedési verseny: területi III. helyezés Országos versenyeredmények: Prózaíró verseny: Egy fa élete - Budapest: Pércsi Donát 3. helyezés Herman Ottó környezetismereti verseny Budapest: Pércsi Donát 7. helyezés Napközis csoportjaink munkájáról Nagy segítséget jelentett, hogy a tanév elején sikerült beindítani egy harmadik csoportot is. A napköziben sok a problémás és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. Az előző évben sok magatartási probléma adódott, ami a megfelelő létszámok kialakítása miatt ebben a tanévben sokat javult. A csoport alakítás segítette a napközi rendjének, munkatempójának zökkenőmentes kialakulását. A nagyobbak sokat segítettek a kicsiknek. A házi feladatok mellett rendszeres volt a pótfeladatok megoldása is. A szabadidős tevékenységeket összehangolták, a három csoport közösen dolgozott. A nevelők napközis témaheteket szerveztek a gyerekeknek. Márton napi libadalom, Xmas fesztivál, farsangi fánksütés, játszóházak, lovaglás, helyi mozizás, és sok közös játék összekovácsolta a gyerekeket.

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 3004/2012. 7. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG Féléves beszámolója 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2015. január 27. Készítette: Kecskésné Szaksz Judit mk. vezető Munkaközösségünk a félév elején vállalat feladatokat

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve Képesség kibontakoztató program Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve 2009-2010 Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató munkacsoport munkájáról Iskolánkban kiemelt figyelemmel kísérjük

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben