TÁJÉKOZTATÓ A MEGRENDELÉSEK T ERVEZÉSÉH EZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ A MEGRENDELÉSEK T ERVEZÉSÉH EZ"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ A MEGRENDELÉSEK T ERVEZÉSÉH EZ A Pedaóiai-szakai szoláltatások kínálati és árlistája c. kiadvány a Győr-Moson-Sopron Meyei Pedaóiai Intézet szoláltatási kínálatát tartalazza a 2006/2007. tanévre. Intézetünk inyenes és térítéses szoláltatásokat kínál a közoktatási törvény 36. -ának efelelő szoláltatási területeken. Szoláltatásainkat a közoktatási törvény rendelkezése értelében 3 célcsoport száára kínáljuk: fenntartóknak; közoktatási intézényeknek és pedaóusoknak; valaint szülőknek és diákoknak. Az inyenes intézényi helyszíni szaktanácsadás időkerete 4 óra intézényenként ill. ikrotérséenként (lásd I/B/1. pont). Ezen felül eyüttűködő partnereinknek bónuszórákat biztosítunk. Bónuszhoz juthat az az intézény, aelynek volt térítéses erendelése; kistelepülésen űködik; érőeszköz-fejlesztésben, -kipróbálásban vesz részt; helyszínt biztosít szakai prorajainkhoz. A bónuszórák száának ehatározása intézényünkkel való eyeztetés alapján történik. A kistérséek/iazatói unkaközösséek inyenes órakerete tanévente 4 óra, a nevelőtestületek inyenes órakerete tanévente 2 4 óra, elyeket eadott téákra vehetnek iénybe. (Lásd a Kistérséi... erendelőlapot az 55. oldalon!) A helyszínre vitt inyenes szaktanácsadás esetében szoralazzuk kistérséi szinten az óvodák/iskolák által iényelhető 4 óra összevonását, tantáryi szintű ódszertani képzések iénylését. Ezek ey részét a szaktanácsadói unkatervekben is rözítjük, elyekről tájékoztatjuk Önöket. A ne önkorányzati fenntartású intézényeknél eyéni érleelés alapján történik a szoláltatás térítésentesséének eállapítása. Térítéses szoláltatásaink indeyike finanszírozható a költsévetési törvényben biztosított pedaóiai-szakai szoláltatásokra fordítható 720 /tanuló, yerek noratívából (l. a Mayar Köztársasá évi költsévetéséről szóló évi CLIII. törvény 3. sz. ellékletének 20. e) pontját). Az akkreditált továbbképzések költséeinek fedezetére szolálhat a pedaóus-továbbképzési noratíva, valaint az önerő is. A térítéses szoláltatások ellett található összeek bruttó árak (tartalazzák a szoláltatás árát + az útiköltsé-átalányt + az eyéb költséeket). Térítéses szoláltatásainkat tekintettel a közoktatási intézények nehéz anyai körülényeire a piaci ár alatt, az önköltséhez közelítő szinten kínáljuk. Kínálatunkat célcsoportjaink szerint rendszereztük: fenntartóknak; közoktatási intézényeknek (óvoda, iskola); szülőknek, diákoknak. Ezen belül kínálunk előadásokat, kopetenciafejlesztő tanfolyaokat, akkreditált tanfolyaokat és felnőttképzési proraokat. 1. Előadások Kihelyezett forában elsősorban nevelőtestületi értekezletekre, unkaközösséi folalkozásokra vehetők iénybe. Előadásainkat erendelhetik közoktatási kistérséek, intézényvezetői unkaközösséek is. 2. Kopetenciafejlesztő tanfolyaok Kínálatunk letöbb proraja 20 órás vay rövidített időtartaú képzés. Ne akkreditált, íy ne száít bele a hétévenkénti kötelező pedaóus-továbbképzés 120 órájába. Ezért finanszírozása az éves pedaóus-továbbképzésre fordítható keretből ne lehetsées (ajánljuk a 720 /tanuló, yerek noratívát). 3. Akkreditált tanfolyaok Akkreditált tanfolyaaink lealább 30 órás továbbképzések, elyek beleszáítanak a hétévenkénti kötelező pedaóus-továbbképzés 120 órájába. Akkreditált továbbképzéseink finanszírozhatók az éves pedaóus-továbbképzésre fordítható

2 keretből. Az ey főre jutó részvételi költséeket az eyes proraoknál feltüntettük. Akkreditált tanfolyai kínálatunkból rövidített időtartaú és helybe vitt ne akkreditált tanfolyaokat is lehet iényelni. Aennyiben ey teljes nevelőtestület iényli a tanfolyaok valaelyikét, akkor az összköltsé ehatározása eyedi eállapodás alapján történik. 4. Felnőttképzési kínálat Intézetünk 2005 januárjában akkreditált felnőttképző intézény lett, ezért képzéseket kínálunk az intézények ne pedaóus alkalazottainak, valaint aánszeélyeknek is. A képzések részvételi díjából az Szja-törvény alapján a aánszeélyek is visszaiényelhetik a képzési költsé 30%-át. Lehetősé van arra is, hoy felnőttképzéseinket kihelyezzük a eye kistérséeibe, városaiba vay ey-ey iskolába/óvodába. Ajánlatunk belső unkatársaink és szaktanácsadóink kínálata; aennyiben ás e yéb peda ó iai- s zakai s zol áltatásra jele ntkezik i ény, in téze tünk válla lja e nnek e s ze rve zé sé t é s t e lje s ítés é t. Kiadványunk tartalazza a szoláltatások erendeléséhez szüksées foranyotatványokat és a továbbképzésekhez a jelentkezési lapokat. Kérjük, tanév eleji erendeléseiket lehetőle szepteber 20-i írásban küldjék e intézetünknek! A tanév során terészetesen intézetünk foadja évközi erendeléseiket is, elyet írásban (a ellékelt erendelőlapon vay levélben), telefonon, e-ailen is elküldhetnek intézetünkbe. Szeélyesen is szívesen állunk rendelkezésükre bárilyen eyéni, intézényi, fenntartói iény teljesítésének seítésében. Turbók Arnold Bertalan iazató 2

3 ÁR L I S T A K Í N Á L A T F E N N T AR T Ó K S Z Á M Á R A I N GYEN ES SZ O LGÁLT AT ÁSO K Időszakos fóruok a joszabályi változásokról és az ebből adódó feladatokról (MPI szervezése alapján) Az MPI honlapján tájékoztató anyaok elérése Képviselő-testületi ülésen döntés-előkészítéshez tanácsadás intézényi értékelés, költsévetés, kopetenciaérés téákban T ÉR Í T ÉSES SZ O LGÁLT AT ÁSO K SZAKÉRTŐ I SZO LGÁLTATÁSO K A közoktatási törvény 102. (2) bekezdés d) pontja által előírt 4 évenkénti átfoó intézényi ellenőrzéshez tartozó feladatok szakai, törvényesséi, azdasái ellenőrzés teljes körű eszervezése, lebonyolítása eyedi eállapodás alapján. További szakértői unkák eyedi eállapodás alapján: Iazatói pályázat Költséhatékonysái vizsálat Dokuentuelezés Intézényi átszervezés Kistérséi társulások Intézényi teatikus és célvizsálat Intézényi eszüntetés A kötetben szereplő kínálat belső unkatársaink és szaktanácsadóink kínálata. Aennyiben eyéb pedaóiai-szakai, szakértői szoláltatásra jelentkezik iény, intézetünk vállalja a erendelő elképzelése szerinti szoláltatás eszervezését eyedi eállapodás alapján. 3

4 K Í N Á L A T K Ö Z O K T AT ÁS I I N T É Z M É N Y E K S Z Á M Á R A I N GYEN ES SZ O LGÁLT AT ÁSO K KÓD I/A/1. I/B/1. I/B/2. I/C/1. I/C/2. I/C/3. I/C/4. I/C/5. I/C/6. I/C/7. I/C/7.1. I/C/7.2. I/C/7.3. I/C/8. SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE A/ PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS Tanácsadás éréshez, értékeléshez* B/ SZAKTANÁCSADÁS Intézényi szinten: Tanórai folyaatok és a pedaóiai unka közvetlen seítése óralátoatás, óraelezés, konzultáció (L. Merendelőlap inyenes helyszíni szaktanácsadás iénybevételéhez) 4 óra + bónuszórák Kistérséek/iazatói unkaközösséek/nevelőtestületek száára: Szakai seítsényújtás a eadott téákban (L. a Kistérséi/iazatói unkaközösséi/nevelőtestületi erendelőlapot) 4 óra ill. 2 4 óra C/ PEDAGÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS Írásbeli tájékoztatás Hoyan Tovább? c. időszakosan ejelenő folyóirat (Hírek-előfizetők száára) Pedaóiai-szakai szoláltatások kínálati és árlistája Tanulányi versenyek c. kiadvány Akkreditált továbbképzési proraajánlat Szóbeli tájékoztatás Tanévet/nevelési évet előkészítő tanácskozások auusztus szepteberben Oktatástechnolóiai tanácsadás* Pedaóiai szakkönyvtári szoláltatás Alapszoláltatások (kölcsönzés pedaóusoknak, helybenhasználat stb.) AV adathordozók kölcsönzése Internethasználat Tanácsadás iskolai könyvtárak űködtetéséhez D/ IGAZGATÁSI, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS I/D/1. Tanüy-iazatási tanácsadás (péntek: órái) * I/D/2. Bér- és unkaüyi tanácsadás (csütörtök: órái) I/D/3. Tanácsadás intézényi adatszoláltatáshoz: KIR, KIR-STAT, KIFIR* I/D/4. A közoktatási törvény 102. (2) bekezdés d) pontja alapján az ÖMIPben ehatározott feladatok szervezése I/E/1. I/F/1. E/ TOVÁBBKÉPZÉSEK Tanácsadás továbbképzések, szakai proraok szervezéséhez* F/ TANULMÁNYI VERSENYEK Az Oktatási Közlöny /II. száában (VI. 15.) ill. az MPI versenyfüzetében ehirdetett tanulányi versenyek területi és eyei fordulójának szervezése * Előzetes telefonos eyeztetés alapján. 4

5 T ÉR Í T ÉSES SZ O LGÁLT AT ÁSO K A kötetben szereplő kínálat belső unkatársaink és szaktanácsadóink kínálata. Aennyiben eyéb pedaóiai-szakai, szakértői szoláltatásra jelentkezik iény, intézetünk vállalja a erendelő elképzelése szerinti szoláltatás eszervezését eyedi eállapodás alapján. KÓD SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE KÖLTSÉG A/ PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS Mérőeszköz-készítés T/A/1. Tantáryi érőeszköz eyedi iények szerint (A, B változat és javítási útutató) /érőeszköz T/A/2. Neveltséi szint éréséhez érőeszköz készítése alapfok /érőeszköz középfok T/A/3. Értékvizsálathoz érőeszköz készítése (középfok) /érőeszköz T/A/4. Klíavizsálati érőeszköz készítése /érőeszköz T/A/5. Kész tantáryi érőeszközök (kínálat a honlapon) /érőeszköz T/A/6. Kopetenciaérő feladatlapok (szöveértés, ateatika; 4., 6., 8. évfolya) /érőeszköz Mérés (tantáryi tudásszint, kopetenciaérés, neveltséi szint, klíavizsálat) T/A/7. Feladatlap javítása: teszt 300 /db esszé 600 /db T/A/8. Elezés, összefolalás írásban T/A/9. Prezentáció a érési eredényekről /óra T/A/10. Koplett érés (tantáryi tudásszint, kopetenciaérés, neveltséi szint, klíavizsálat) lefolytatása 1 érőeszközzel: 0 50 tanuló tanuló 150 tanuló felett ** ** ** T/A/11.1. Tanári feladatbank / tantáry/évfolya** T/A/11.2. Tanulói feladatbank / tantáry/évfolya T/A/11.3. Statisztikai feldolozó prora tantáryi érésekhez B/ SZAKTANÁCSADÁS T/B/1. Intézényi és kistérséi szinten: Tanórai folyaatok és a pedaóiai unka közvetlen seítése (L. Merendelőlap térítéses szoláltatáshoz) I/B/1.-ben ehatározott óraszá felett /óra 5

6 C/ PEDAGÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS Írásbeli tájékoztatás T/C/1. Hírek c. lap alapfok (évi 10 szá)* T/C/2. Hírek c. lap középfok (évi 10 szá)* T/C/3. Hírek c. lap óvoda (évi 10 szá)* T/C/4. Tanítást-tanulást seítő kiadványok L. külön erendelőlapon D/ IGAZGATÁSI, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS T/D/1. Konzultáció dokuentuok készítéséhez (szóbeli tanácsadás) T/D/2. Seítsényújtás dokuentuok készítéséhez (írásos javaslattétel) /óra ** E/ TOVÁBBKÉPZÉSEK T/E/1. Kihelyezett akkreditált továbbképzés L. Továbbképzési proraajánlat közoktatási intézényeknek c. kiadványt T/E/2. Kihelyezett kopetenciafejlesztő továbbképzés L. Kínálati és árlista oldal T/E/3. Előadások nevelőtestületi értekezleteken, unkaközösséi folalkozásokon, eyéb rendezvényeken /óra L. Kínálati és árlista oldal F/ TANULMÁNYI VERSENYEK Nevelési-oktatási intézények által eszervezett versenyeken közreűködés T/F/1. Feladatlap-készítés /feladatlap T/F/2. Zsűrizés /alkalo** * A Hírek c. lapot erendelők inyenesen ekapják Hoyan Tovább? c. kiadványunk időszakosan ejelenő száait. ** A eadott árak irányszáok. A pontos össze ehatározása a szoláltatástól füően az intézény és az MPI közötti eyéni eállapodás alapján történik. 6

7 KÍNÁLAT T AN U L Ó K, S Z Ü L Ő K SZÁMÁRA I NGYEN ES SZ O LGÁLT AT ÁSO K Tanácsadás tanulóknak, szülőknek, pedaóusoknak előzetes időpont-eyeztetés után Beiskolázási tájékoztató fóru 4., 6., 8., 12. évfolyaot befejező tanulók szüleinek Az MPI honlapján tájékoztató anyaok tanulói és szülői jook yakorlásához Kérdezz-felelek tanulói, szülői jookról, kötelesséekről Időszakos fóruok szervezése iskolaszékek, szülői szervezetek vezetőinek Időszakos fóruok szervezése iskolai, kolléiui diákönkorányzatok vezetőinek T ÉR Í T ÉSES SZO LGÁLT AT ÁSO K Intézényi szintű előadás (tanulóknak, szülőknek, pedaóusoknak) /óra Dokuentuok (diák-önkorányzati SZMSZ, házirend) elezése Előadások, rendhayó órák, szakkör, tanfolya tanulók száára l. 48. oldal Közép- és eelt szintű érettséi vizsára való kiscsoportos felkészítés tantáryanként: ayar nyelv és irodalo, anol, néet nyelv, történele, ateatika, inforatika, fizika, biolóia, kéia, földrajz 1000 /óra l. 50. oldal Tanulói feladatbank 1300 /tantáry/évfolya 7

8 I. ELŐADÁSOK K Ö Z O K T AT ÁSI I I N T É Z M É N Y E K S ZÁMÁRA Koordinátor óvoda: Néethné Józsa Ánes tanácsos, pedaóiai előadó 96/ Koordinátor iskola: Reseiné Bódi Judit üyintéző szakértő 96/ Téa: TANÜGYIGAZGATÁS Cí Projekttervezés, projektenedzsent, projektódszertan Felkészülés szakértői átviláításra Célcsoport intézényvezetők, nevelőtestületek, közoktatási kistérséek vezetői intézényvezetők, intézényvezetőhelyettesek, MICSvezetők, fenntartók Előadó/k Blazovicsné Vara Marianna Néethné Józsa Ánes, Blazovicsné Vara Marianna, Litkei Erika, Néeth Istvánné Időtarta 4 óra 2 4 óra Költs é Téa: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta 1.1. Az intézényi inőséirányítási proraok űködtetése, irányított önértékelés 1.2. Minőséirányítási odellek a BGR intézényi szintű kiépítése 1.3. Klíavizsálat helye és szerepe az iskola/óvoda szervezeti struktúrájában nevelőtestületek, unkaközösséek, intézényvezetők, közoktatási kistérséek nevelőtestületek, unkaközösséek nevelőtestületek, közoktatási kistérséek Baráth Lászlóné, Blazovicsné Vara Marianna, Reseiné Bódi Judit, Néethné Józsa Ánes, Litkei Erika, Váiné Sodics Gabriella Baráth Lászlóné, Reseiné Bódi Judit, Litkei Erika, Szalai Ferencné Baráth Lászlóné, Blazovicsné Vara Marianna 4 óra 4 óra 2 4 óra Költsé 8

9 Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta 1.4. Nevelési nevelőtestületek, Blazovicsné eredényvizsálatok, osztályfőnöki Vara értékvizsálatok az unkaközösséek Marianna osztályfőnöki unkában 3 óra Költsé 9

10 Téa: PSZICHOLÓGIA Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta 1.5. Változó vilá yerekeink játéktéái 4 óra 1.6. A vizuális otivációk felhasználása a szeélyiséfejlesztésben 1.7. A jutalazás új forái az óvodában, iskolában 1.8. A táryak, a színek és a szeélyisé 1.9. A yerekrajzok eneriatartalának felhasználhatósáa Az élény szerepe a nevelés-oktatás folyaatában óvodapedaóusok, tanítók, nevelőtestületek óvodapedaóusok, tanítók óvodapedaóusok, tanítók óvodapedaóusok, tanítók óvodapedaóusok, tanítók nevelőtestületek, unkaközösséek Néeth Istvánné Kárpáthy Madolna Kárpáthy Madolna Kárpáthy Madolna Kárpáthy Madolna Böröndiné Házi Márta 6 óra 2 3 óra 2 3 óra 2 3 óra Költsé

11 Téa: KOMMUNIKÁCIÓ Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta Sikeres óvodapedaóusok, kounikáció a tanítók, tanárok, Böröndiné sérült yerek fejlesztő Házi Márta szülőivel pedaóusok, 3 óra Kounikáció szülő pedaóus, pedaóus yerek között yóypedaóusok nevelőtestületek, unkaközösséek Farkasné Búzás Tünde Költsé 11

12 Téa: KÖRNYEZETI NEVELÉS Cí Környezetkárosító anyaok, hatások, szokások indennapjainkban; az eészsékárosítás kivédésének, csökkentésének lehetőséei Mindennapi környezetvédele, eészsévédele: szüksées és elésées veyszerhasználat Táplálkozási szokásaink a terészetyóyász szeszöéből Célcsoport óvodai, iskolai nevelőtestületek, unkaközösséek, szülői közösséek óvodai, iskolai nevelőtestületek, unkaközösséek, szülői közösséek óvodapedaóusok, tanítók, tanárok, nevelőtestületek Előadó/k Horváth Lucia Horváth Lucia Veiszné Korbély Éva Időtarta 3 óra Költsé 12

13 Téa: GYERMEKVÉDELEM Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta Költsé Veszélyeztetett vay hátrányos? Gyerekvédele és nevelés óvodapedaóusok, tanítók, tanárok, szociálpedaóusok Mátainé Kálán Katalin 4 óra Téa: ISKOLAÉRETTSÉG Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta Iskolára való alkalassá, iskolaérettsé óvodapedaóusok, tanítók, naycsoportos óvodások szülei Varáné Cser Zsuzsanna, Kozáné Bencsics Ibolya Költsé 13

14 Téa: MÓDSZERTAN Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta A projektoktatás ódszertana Kopetenciafejlesztő proracsoaok beutatása óvodai csoa; szöveértés szövealkotás; ateatika loika; életpálya-építés; szociális, életviteli és környezeti; IKT; ideen nyelv Miért Dalton? A Dalton-terv reforpedaóiai újításai intézényvezetők, nevelőtestületek, közoktatási kistérséek vezetői nevelőtestületek, közoktatási kistérséek nevelőtestületek, unkaközösséek Blazovicsné Vara Marianna, Reseiné Bódi Judit Baráth Lászlóné és a yakorlatban kipróbáló pedaóusok Gööryné Mészey Zsuzsanna 4 óra 3 óra Költsé 14

15 Téa: NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK, PÁLYÁZATÍRÁS Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta Az EU-s pályázati rendszerekben való Mosolits intézényvezetők, részvétel Lászlóné, pedaóusközösséek, lehetőséei a Varáné Pák nevelőtestületek közoktatási Katalin 4 óra intézényekben Forrásteretés pályázatírással óvodapedaóusok, tanítók, tanárok, intézényvezetők Telekes Annaária Költsé 15

16 Téa: VIZUÁLIS NEVELÉS, RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Cí A kézűves tevékenyséek szerepe és yakorlata a vizuális nevelés folyaatában: a textil, a yöny Hétköznapok és ünnepek dekorációi Kreatívan pénztelenül. A yereki kreativitás fejlesztése Célcsoport óvodapedaóusok, napközis nevelők, rajztanárok, tanítók óvodapedaóusok, tanítók, tanárok, nevelőtestületek óvodapedaóusok, tanítók Előadó/k Lázárné Verebes Ilona Kilácskó Attiláné Farkasné Koteczki Szilvia Időtarta 4 óra 3 óra 4 óra Költsé 16

17 Téa: TESTI NEVELÉS Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta Lépésről lépésre. A testtartás és a óvodapedaóusok, Konkoly ozásprobléák tanítók Béláné 3 óra javítása Testi nevelés, edzés. A terészetes szabad ozás és a szervezett testnevelés Gyóyúszás prevenció, tartáskorrekció (előadás és yakorlati folalkozás) óvodapedaóusok óvodapedaóusok, tanítók, általános és középiskolai testnevelő tanárok Néeth Istvánné Kobrizsa Eszter 4 óra 3 óra Költsé 17

18 Téa: EGYÉNI FEJLESZTÉS, INTEGRÁCIÓ, GYÓGYPEDAGÓGIA Cí Az interált oktatás törvényi háttere, előírások, joszabályok Fejlesztő játékok ötletbörze pedaóusoknak Maatartászavaros a yereke, az osztályoban tanuló kisdiák! it teyek, it teyünk érte? A részképessézavaros illetve tanulásban akadályozott yerekek differenciált nevelésének, oktatásának elvei, ódszerei az interált oktatás keretei között Értékelés az interálás keretei között eyéni fejlesztési terv készítése A hiperaktív yerek, családja és a pedaóus Tanulási nehézséek feliserése, kezelése dianosztika, képesséfejlesztés, tehetséondozás A sajátos nevelési iényű yerekek interált oktatása a yakorlatban Célcsoport nevelőtestületek, unkaközösséek, óvodapedaóusok, tanítók, tanárok óvodapedaóusok, tanítók, yóypedaóusok óvodapedaóusok, tanítók, tanárok, szülői közösséek óvodapedaóusok, tanítók, tanárok óvodapedaóusok, tanítók, tanárok nevelőtestületek, unkaközösséek nevelőtestületek, unkaközösséek nevelőtestületek, unkaközösséek Előadó/k Dr. Maas Lászlóné Böröndiné Házi Márta, Farkasné Búzás Tünde, Békési Klára Böröndiné Házi Márta, Farkasné Búzás Tünde Farkasné Kristóf Zsuzsanna Farkasné Kristóf Zsuzsanna Böröndiné Házi Márta Böröndiné Házi Márta, Farkasné Kristóf Zsuzsanna Koza Szabolcs Időtarta 3 óra 3 óra 3 óra 3 óra 3 óra Költsé 18

19 INTÉZMÉNYSPECIFIKUS ELŐADÁSOK Ó VO D A Téa: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta 1.30 Az óvoda Néethné nevelőtestületek,. tevékenyséstruktúrájának Józsa unkaközösséek 3 4 óra elezése, értékelése Az óvoda kapcsolatrendszerének felülvizsálata, értékelése nevelőtestületek, unkaközösséek, MICS-taok Ánes Néethné Józsa Ánes 3 4 óra Költsé Téa: PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS Cí A yereki értékelés lehetsées ódszerei Célcsoport óvodapedaóusok Előadó/k Néeth Istvánné Időtarta 4 óra Költsé Téa: TANÜGYIGAZGATÁS ÓVODAVEZETÉS Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta Óvodavezetés, Litkei Erika, óvodapedaóusok, vezetői prora Szalai óvodavezetők készítése Ferencné Seítsényújtás az intézény költsévetésének összeállításához Seítsényújtás az óvodák udvari játékainak felülvizsálatához óvodavezetők, azdasái vezetők óvodavezetők pénzüyi, költsévetési szakeber eyeztetés alatt 4 óra 3 óra Költsé 19

20 Téa: ÓVODAPEDAGÓGIA Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta Viselkedéskultúra Néeth óvodapedaóusok óvodáskorban Istvánné 4 óra Kötötten vay kötetlenül? Gyakorlatban Néeth óvodapedaóusok felerülő kérdések az Istvánné 4 óra óvodai folalkozások szervezéséről Tevékenyséek szervezése osztatlan csoportban Koplex nevelési helyzetek osztatlan csoportban Feladatlap helyett... Érteli, érzeli fejlesztés játékban, esében, dalban, ozásban Szeretetlán Az érzeli fejlesztés új lehetőséei óvodáskorban Az óvodai ének-zene folalkozások anyaának tartali bővítése, az óvodai ünnepek dalkészletének frissítése Az anyanyelvi nevelés helye, szerepe Az óvónő szerepe a spontán és szervezett játékokban A szeélyiséfejlődés efiyelése, fejlesztési lehetőséek a yerekek játékában Játékkal, esével nevelünk óvodapedaóusok óvodapedaóusok óvodapedaóusok óvodapedaóusok óvodapedaóusok óvodapedaóusok óvodapedaóusok óvodapedaóusok óvodapedaóusok Néeth Istvánné, Majsa Iréné, Váiné Sodics Gabriella Farkasné Koteczki Szilvia Tóth Szilvia Tóth Szilvia Pálffy Istvánné Vara Árpádné Néeth Istvánné, Tóth Szilvia Néeth Istvánné Majsa Iréné 4 8 óra 4 óra 5 óra 3 óra 3 óra 4 óra 4 8 óra 4 óra 6 óra Költsé

21 1.46. Mesejáték vay dráajáték? A ayar népesék üzenete Hayoányőrzés napjainkban óvodapedaóusok óvodapedaóusok óvodapedaóusok Tóth Szilvia Tóth Szilvia Vara Árpádné, Fehér Gáborné 4 óra 4 óra 6 óra 21

22 Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta A néphayoány, a népi dalosjátékok és a néptánc eleeinek Pálffy óvodapedaóusok beépítése az óvodai Istvánné 3 óra ének-zene folalkozásokba Mayar néphayoányok az óvodapedaóusok Tóth Szilvia 5 óra évkörön Költsé Téa: KÖRNYEZETI NEVELÉS Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta Környezeteészsénevelés óvodapedaóusok, unka-közösséek, Litkei Erika 3 óra nevelőtestületek Költsé 22

23 Téa: MENTÁLHIGIÉNÉ Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta Állítsuk talpra Vara eészséünket! Árpádné Téa: GYÓGYPEDAGÓGIA INTEGRÁCIÓ óvodapedaóusok, unkaközösséek, szülők Költsé 3 óra Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta A tanulási zavarok Kozáné korai feliserése Bencsics óvodapedaóusok Ibolya, Kránitzné 4 óra Nay A korai fejlesztés jelentősée Az eyénre szabott képessé- és szeélyiséfejlesztés lehetőséei a reforpedaóiákban Dianosztikus eszközök a pedaóus kezében óvodapedaóusok óvodapedaóusok óvodapedaóusok, unkaközösséek Márta Dr. Strényer Ferencné Dr. Strényer Ferencné Kránitzné Nay Márta 4 óra 4 óra 4 óra Költsé Téa: GYERMEKVÉDELEM Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű Dr. Strényer yerekek óvodapedaóusok Ferencné felzárkóztatási 4 óra lehetőséei Költsé 23

24 INTÉZMÉNYSPECIFIKUS ELŐADÁSOK I S K O L A Téa: PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS Cí Mérés-értékelés az iskolában Az orszáos kopetenciaérések eredényeinek intézényspecifikus hasznosítása A érések hatása a ayar oktatásra Célcsoport nevelőtestületek, unkaközösséek nevelőtestületek, kistérséi, iazatói unkaközösséek nevelőtestületek, unkaközösséek Előadó/k Baráth Lászlóné, Blazovicsné Vara Marianna Blazovicsné Vara Marianna, Reseiné Bódi Judit Liszkainé Papp Etelka Időtart a 2 4 óra Költs é Téa: MENTÁLHIGIÉNÉ Cí Mentálhiiéné a yakorlatban az iskola, int entálhiiénés intézény Célcsoport tanítók, tanárok, yóypedaóusok Előadó/k Halai Attiláné Időtarta 3 óra Költsé Téa: A TANULÁS TANÍTÁSA Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta A ondolkodás kultúrájának, a koncentrációs képessé tanítók, általános és és az elékezet középiskolában Nánainé fejlesztésének terészettudoányokat Kozári Erika 4 óra lehetőséei a tanító pedaóusok terészettudoányok tanításában A tanulás tanítása: Többet? Jobban? Avay ásként? kooperatív tanulási technikák általános és középiskolai tanárok Nánainé Kozári Erika 4 óra Költsé Cí Célcsoport Előadó/k Időtarta Költsé A echanikus tanítók, általános és olvasástól a kreatív középiskolai Nánainé Kozári 4 óra olvasási tanárok, Erika nevelőtestületek 24

25 Tévé és tévé: tanítani valósára, történeteket vizsálva Az életben a lejobb dolo a játék általános iskolai tanárok, osztályfőnökök, napközis tanárok, nevelőtestületek általános iskolai tanárok, tantestületek, napközis nevelők Nánainé Kozári Erika Nánainé Kozári Erika 4 óra 4 óra 25

26 26

27 Téa: TANULÓI JOGOK, DIÁKÖNKORMÁNYZAT Cí A diákönkorányzatok űködése, diákjook és diákkötelesséek Célcsoport diákönkorányzatok, diákönkorányzati unkát seítő pedaóusok, nevelőtestületek, osztályfőnöki unkaközösséek Előadó/k Reseiné Bódi Judit Időtarta 2 3 óra Költsé Téa: TANÍTÓ Cí Hatékony unkaforák a tanulás tanításának szolálatában A tanulási stratéiák a probléaeoldó ondolkodás erősítésével Módszertani eljárások az olvasás tanításában Célcsoport Előadó/k Időtarta Költsé tanítók Kocsis Tiborné, Varáné Cser Zsuzsanna tanítók Kocsis Tiborné tanítók Varáné Cser Zsuzsanna Cí A szöveértés inőséének fejlesztése kisiskolás korban A szöveeértés tantáryközi keretei A projektoktatás alkalazási lehetőséei az 1 4. évfolyaon Tanulási zavarok az 1 4. évfolyaon A részképessézavarban szenvedő kisiskolások szűrési lehetőséei A tanuláshoz szüksées részképesséek fejlesztése 1 2. osztályban Célcsoport tanítók Előadó/k Kocsis Tiborné, Varáné Cser Zsuzsanna Időtarta tanítók Kocsis Tiborné tanítók, napközis nevelők tanítók, napközis nevelők tanítók tanítók, fejlesztő pedaóusok Kocsis Tiborné Varáné Cser Zsuzsanna, Kozáné Bencsics Ibolya Kozáné Bencsics Ibolya Kozáné Bencsics Ibolya Költsé 27

28 1.63. A tolerancia, int pedaóiai érték a roa tanulók eiserési folyaatának sajátossáai A játékok és történetek ódszertani jelentősée a tanítás folyaatában Necsak játék... dráajátékok beépítése a szöve- és versfeldolozó órába Szóra-késztető dráajátékok a beszédfejlesztés szolálatában Alapjátékok környezetiseret órától a rajzórái tanítók, napközis nevelők Varáné Cser Zsuzsanna tanítók Kocsis Tiborné tanítók, ayar nyelv és irodalo szakos tanárok tanítók, ayar nyelv és irodalo szakos tanárok Antalné Lán Rita Antalné Lán Rita 1 óra tanítók Antalné Lán Rita Cí Versjátékok a versfeldolozás tanórai yakorlatának eújítása Differenciálás holland odell alapján az általános iskola 1 4. évfolyaán az Írj helyesen! helyesírási, ill. a Száolj velünk! ateatikai Célcsoport tanítók Előadó/k Kropfné Knipp Mária Időtarta 1 4 óra tanítók Kurucz Istvánné 1 4 óra taneszközökkel Motiváció az általános iskola 1 4. évfolyaán tanítók Kurucz Istvánné 1 4 óra tanítók Vara Lívia 1 óra tanítók Varáné Cser Zsuzsanna Képesséfejlesztő ateatikai játékok az 1 4. évfolyaon Mérések az 1 4. évfolyaon: a DIFERtől a KM1-i Mérés az általános iskola 1 4. évfolyaán tanítók Kurucz Istvánné 1 4 óra A napközi otthon korszerű feladatai, szeélyiséfejlesztés napközis nevelők Kocsis Tiborné, Varáné Cser Zsuzsanna Költsé

29 29

30 Téa: ÖSSZEVONT TANULÓCSOPORTOS OKTATÁS Cí Az összevont tanulócsoportban tanuló, különböző korosztályú tanulók viselkedési zavarai, nevelési nehézséei, a eelőzés lehetőséei Célcsoport összevont tanulócsoportban tanítók Előadó/k Ferenczyné Csete Anikó Időtarta Költsé 30

31 Cí Óraterv, ciklusterv, órarend készítése az összevont tanulócsoportokban A tanulás irányítása az összevont osztályú tanulócsoportokban Célcsoport összevont tanulócsoportban tanítók összevont tanulócsoportban tanítók Előadó/k Ferenczyné Csete Anikó Ferenczyné Csete Anikó Időtarta Költsé Téa: MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ALAPFOK Cí Az orszáos kopetencia-érések tanulsáai A szöveértés, szövealkotás tanításának lehetőséei, ódszertana A yerekirodalo helye és szerepe az irodalotanításban Kötelező és házi olvasányok Célcsoport ayar nyelv és irodalo szakos tanárok ayar nyelv és irodalo szakos tanárok tanítók, ayar nyelv és irodalo szakos tanárok ayar nyelv és irodalo szakos tanárok A foalazás tanítása ayar nyelv és irodalo szakos tanárok A KID ódszer (A kezdeényező irodalotanítás ódszertana) Az Irodalotanári Kincsestár tanórai használata A kounikáció alapjai ayar nyelv és irodalo szakos tanárok ayar nyelv és irodalo szakos tanárok ayar nyelv és irodalo szakos tanárok Előadó/k Szilbekné Cseh Györyi Szilbekné Cseh Györyi Szilbekné Cseh Györyi Szilbekné Cseh Györyi Szilbekné Cseh Györyi Szilbekné Cseh Györyi Szilbekné Cseh Györyi Szilbekné Cseh Györyi Időtarta 3 óra 3 óra 3 óra Költsé 31

32 Téa: MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPFOK Cí A szöveértés tanításának néhány ódszertani kérdése Célcsoport Előadó/k Időtarta Költsé ayar nyelvi Szívósné unkaközösséek, Vásárhelyi szakai csoportok Zsuzsanna Téa: NÉMET NYELV ALAPFOK Cí Célcsoport Socrates Projekte általános iskolában néet nyelvet tanítók és néet szakos tanárok Projektunterricht általános iskolában néet nyelvet tanítók és néet szakos tanárok Wortschatzarbeit általános iskolában néet nyelvet tanítók és néet szakos tanárok Problee des Leistunsessun Graatik lehren und lernen általános iskolában néet nyelvet tanítók és néet szakos tanárok általános iskolában néet nyelvet tanítók és néet szakos tanárok Előadó/k Kiss Lászlóné Kiss Lászlóné Kiss Lászlóné Kiss Lászlóné Kiss Lászlóné Időtarta 3 óra Költsé Téa: NÉMET NYELV KÖZÉPFOK Cí Száítóép és a néet nyelv oktatása Internet a néet nyelvi órán Célcsoport Előadó/k Időtarta Költsé általános és középiskolai Nay Andrea 1 óra néetnyelv-tanárok általános és középiskolai néetnyelv-tanárok Nay Andrea 1 óra

33 Téa: ANGOL NYELV ALAPFOK Cí Draa eleents in priary school lanuae teachin Topic-based lanuae teachin in priary schools Evaluation in lanuae teachin Célcsoport Előadó/k Időtarta Költsé általános iskolában anol nyelvet Csener Lajosné tanítók és anol szakos tanárok általános iskolában anol nyelvet tanítók és anol szakos tanárok általános iskolában anol nyelvet tanítók és anol szakos tanárok Csener Lajosné Csener Lajosné 1 óra 6 óra Téa: ANGOL NYELV KÖZÉPFOK Cí A jó tankönyv kiválasztásának fortélyai Virtual Visits kultúra, orszáiseret tanítása anol nyelven az internet seítséével Draa Technics in the forein lanuae classroo Intensive Lanuae Teachin Listenin Coprehension Célcsoport Előadó/k Időtarta Költsé anol szakos tanárok anol szakos tanárok anol szakos tanárok nyelvi előkészítő évfolyaot indító iskolák tanárai anol szakos tanárok Táska Eszter Vara János Torda Béláné Keleen Ferenc Király Zsolt 3 óra 5 óra 6 óra 5 óra 6 óra

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4 A piktogramok magyarázata... 10 A képzési programok témasorrendje: Magyar nyelv és irodalom... 11 Idegen nyelv...

Részletesebben

Dr. Mező Ferenc Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola. Thúry tagintézménye

Dr. Mező Ferenc Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola. Thúry tagintézménye Dr. Mező Ferenc Thúry György Gináziu és Szakképző Iskola Thúry tagintézénye Intézényi inőségirányítási progra Nagykanizsa, 2012. január - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az intézényi inőségirányítási

Részletesebben

Pedagógiai program. Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola 8741 Zalaapáti Deák Ferenc u. 2.

Pedagógiai program. Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola 8741 Zalaapáti Deák Ferenc u. 2. Pedagógiai program 2013 Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola 8741 Zalaapáti Deák Ferenc u. 2. 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 HELYZETELEMZÉS... 4 1. Tanulmányi eredményeink:... 4 2. Várható tanulólétszámok....

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Intézetünk igazgatója, Környei László 2005. március 31-én távozott posztjáról. Ezt követően a Nemzeti Köznevelési Kutatóintézet vezetői állását tölti be. A Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 200/2006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 10. Értesítések megküldése a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok és a 8 évfolyamos gimnáziumok egységes

Részletesebben

2004-2005. évi m u n k a t e r v e

2004-2005. évi m u n k a t e r v e 2004-2005. évi m u n k a t e r v e Budapest, 2004. szeptember 22. Frank Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék A PIHGY kiemelt feladatai a 2004-2005-ös tanévben... 3 Kiemelt közös rendezvények a 2004-2005-ös

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2009. OKTÓBER 1. 2010. FEBRUÁR 01 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2009. OKTÓBER 1. 2010. FEBRUÁR 01 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN VESZPRÉM MEGYEI IRODA 8200 VESZPRÉM, VÁR U. 6. TEL. / FAX 06 88 / 325 808 BESZÁMOLÓ A VESZPRÉM MEGYEI PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRÓL A 2009. OKTÓBER 1. 2010. FEBRUÁR 01 IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2014.

Pedagógiai Programja 2014. Az Abonyi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola Pedagógiai Programja 2014. Készült: 2014. 2014. hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó 1 TARTALOMJEGYZÉK AZ

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár 2013 6 Pedagógiai program Ha hajót akarsz építeni, ne azért hívd össze az embereket, hogy fát vágjanak, szerszámokat készítsenek, hanem előbb keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. A gyermek jövője az alapiskolában dől el, melynek feladata megtalálni benne azt a kincset, amit tehetségnek neveznek, felfedezni minden gyermekben

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV

AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV AJKA 2014. LÉTSZÁMADATOK Tanulók összlétszáma: 522 fő Számított létszám: 545 fő SNI 1 tanulók száma: 25 fő BTM 2 tanulók száma: 51 fő. Telephelyenként:

Részletesebben

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Mátészalka Móricz Zsigmond út 96-98. OM: 033393 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mátészalka, 2014. szeptember 01. Módosítva: 2015. február

Részletesebben

REPERTÓRIUM 2000 2004

REPERTÓRIUM 2000 2004 1 REPERTÓRIUM 2000 2004 A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2004/5. 2 REPERTÓRIUM 2000 2004 Összeállította és szerkesztette: Figula Anikó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3 A repertórium

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2013/2014. tanév

M U N K A T E R V E 2013/2014. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V E 2013/2014. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok, dokumentumok: 1. Törvényi változásokból

Részletesebben

A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban

A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban mindegy, hogy képességeid mekkorák, fő, hogy a tőled telhető legjobbat formáld belőlük és

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. március 27. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program 2013. szeptember 10. 1 2013. március 28. Még nincs igazítva 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Voltál Te már Zöld Kakas?

Voltál Te már Zöld Kakas? Voltál Te már Zöld Kakas? Fókuszban Nem fogadó, nem kreatív önképző csoport, hanem egy középiskola. Azaz mégis, mindegyikből egy kicsi: hiszen a Zöld Kakas név egy olyan intézményt takar, ahol az egymásra

Részletesebben

Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011.

Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011. Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011. 1 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 10 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 11 3.1. A MECSEKALJAI ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉGEI 11 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola 2013. Készítette: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV 2013 Tartalomjegyzék B.) HELYI TANTERV 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások,

Részletesebben

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév Kecskemét 2010. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola

Részletesebben

A Tolnai Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja. Helyi Tanterve

A Tolnai Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja. Helyi Tanterve Tolnai Utcai Általános Iskola Székesfehérvár, Tolnai u. 41. A Tolnai Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben