ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 13. szám 129. évfolyam július 11. TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 13. szám 129. évfolyam 2014. július 11. TARTALOM"

Átírás

1 13. szám 129. évfolyam július 11. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások oldal 33/2014. (VII.11. MÁV Ért. 13.) EVIG sz. utasítás 1077 Az informatikai eszközgazdálkodásról 34/2014. (VII. 11. MÁV Ért. 13.) ÁVIGH sz. utasítás TARTALOM oldal A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság és a Pályavasúti ügyfélkapcsolat és értékesítés ellenôrzési tevékenységérôl 1116 Közlemény MÁVSZ módosítása 1222 Utasítások 33/2014. (VII. 11. MÁV ÉRT. 13.) EVIG SZ. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS AZ INFORMATIKAI ESZKÖZGAZDÁLKODÁSRÓL 1 UTASÍTÁS CÉLJA Az informatikai eszközök teljes életciklus-kezelésére vonatkozó egykapus költséghatékony rendszer létrehozása, illetve a folyamat felelôsségi köreinek meghatározása. A célok a MÁV Zrt. (továbbiakban: Társaság) informatikai rendszereire fordított erôforrások optimális felhasználása, a költséghatékonyság növelése, a folyamatok követhetôsége és dokumentálása érdekében lettek meghatározva. 2 HATÁLY ÉS FELELÔSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás szervezeti és személyi hatálya Kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi szervezetére és munkavállalójára, valamint - az errôl rendelkezô alapítói/ közgyûlési/taggyûlési határozat alapján a határozat kiadásának napjától a MÁV SZK Zrt. folyamatban résztvevô szervezeteire, a feladatai vonatkozásában. Az utasítás hatálya alá tartoznak a MÁV Zrt. területén engedélyezett tevékenységet végzô személyek. 2.2 Az utasítás területi hatálya Kiterjed - a társaságok közötti együttmûködés keretei között - a MÁV társaságok tulajdonában, kezelésében, illetve használatában lévô területek, létesítmények vonatkozásában. 2.3 Az utasítás tárgyi hatálya A MÁV Zrt. munkavállalóit jelentési, bejelentési, tájékoztatási kötelezettség terheli. Jelen Utasítást alkalmazni kell minden informatikai eszközzel kapcsolatos mûveletre - olyan esetekben is - amikor az adott eszköz más eszköz részét képezi vagy más eszközhöz kapcsolódóan jelenik meg. Ezen eszközök tételes felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza. Jelen utasítás tárgyi hatálya alól kivételt képezô rendszerek felsorolása a 2. sz. mellékletben található. 2.4 A MÁV Zrt. területén kívül munkát végzô munkavállaló A MÁV Zrt. által kötött szerzôdés, megállapodás alapján azon szervezeti egység vonatkozó elôírásait kell betartani, melynek területén a tevékenységet végzik.

2 1078 A MÁV Zrt. Értesítôje 13. szám Ilyen megállapodás hiányában jelen utasítást kell alkalmazni. 2.5 Vezetôk felelôssége A vezetôk szervezeti kereteiken belül felelôsek az utasítás elôírásainak betartásáért és betartatásáért, a szervezeti egységek és a munkavállalók felkészítéséért, az elôírt dokumentációk elkészítéséért, naprakészen tartásáért, a szükséges adatok és információk idôbeni biztosításáért, az utasításban foglaltak végrehajtásának ellenôrzéséért. 2.6 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelôs A MÁV Zrt. Infokommunikációs Igazgatóságának (IKI) vezetôje. 3 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Ezen utasítás tekintetében: 3.1 Fogalmak magyarázata: Számjegyzéki szám: 10 számjegybôl álló szám, amibôl az 1. karakter a kategória csoportosítás; 2-5. karakter: vámtarifaszám; 6-10 karakter Társaság belsô csoportosítás, alábontás. Informatikai eszköz: Bármely feladat ellátására létrehozott, informatikai technológia felhasználásával mûködtetett (pl. vezérelt) telepített vagy mobil berendezések, továbbá rendszerek, eljárások összessége vagy ezek alkotó elemei (pl. számítógép, hordozható informatikai eszköz és adattároló, nyomtató, operációs rendszer, felhasználói programok, irodai alkalmazások, adatbáziskezelô, vezérlô programok). Tételes számjegyzéki számok felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza. Központi IT eszközgazdálkodásért leltározásért és nyilvántartásért felelôs szervezet: A Társaság Infokommunikációs Igazgatósága, amely a meghatározott számjegyzéki számok (1. sz. melléklet) köre tekintetében kizárólagos gazdálkodási feladatokat lát el. Bármely állagban tartó szervezet kódján lévô, az Utasítás 1. sz. mellékletében meghatározott megnevezésû és meghatározott számjegyzéki számmal ellátott informatikai eszközökre vonatkozóan, az eszközök feletti rendelkezési jogokat a Társaság Infokommunikációs Igazgatósága gyakorolja. Mûszaki nyilvántartás: A MÁV SZK IT Üzletág (továbbiakban: MÁV SZK IT) által vezetett mûszaki nyilvántartás, amiben többek között rögzítve van az informatikai eszközök személyhez / szervezethez rendelése. A mûszaki nyilvántartásban a leltári számot, mint a GIR tárgyi eszköz nyilvántartás egyedi azonosítóját is szerepeltetni kell. A munkavállaló munkaviszonyának megszûnéséhez, vagy változtatásához kapcsolódó, az eszközleadás, illetve a tartozásmentesség igazoláshoz szükséges adatokat a mûszaki nyilvántartás tartalmazza. Számviteli nyilvántartás: Számviteli nyilvántartás alatt minden esetben a MÁV SZK Számviteli szervezete által vezetett GIR Fôkönyvet, illetve a GIR analitikus moduljait értjük. A GIR tárgyi eszköz moduljának kezelésére és adattartalmára a GIR kezelési utasítása 52/2003. (MÁV Ért. 14.) GIR ÖO. sz. utasítás a MÁV Rt. integrált számítógépes Gazdálkodásirányítási Információs Rendszere (GIR) mûködésérôl és alkalmazásáról szóló utasítás vonatkozik. Az informatikai eszközök esetén az adatállományban nyilván kell tartani az informatikai eszközazonosító számot és a az eszköz gyári számát is. Az eszközök azonosíthatósága, a használati felelôsség egyértelmûsége érdekében minden eszközt szervezeti egységhez, azon belül személyhez kell rendelni. Leltározó: Az a személy, aki a leltározás során végrehajtja az eszközök számbavételét, és tényleges megszámlálás, mérés útján (anyagi eszközök esetében), vagy egyeztetés végrehajtásával (jellemzôen nem anyagi eszközök esetében) rögzíti azok valósan fellelhetô, fennálló állományát. A leltározó lehet ilyen beosztásban feladatkört ellátó (feladatkörben) munkavállaló, de lehet a nyilvántartást végzô számadó is, ha az elkülönül az anyagilag felelôs munkavállalótól. Leltározó kizárólag leltározói szakismerettel, gyakorlattal és vizsgával rendelkezô személy lehet. Számadó, Számadó szervezet: Az informatikai (1. számú mellékletben szerinti) eszközök tekintetében a Számadói feladatokat kizárólag a MÁV SZK BLÜ szervezet végez, a MÁV SZK BLÜ felel az adott eszköz nyilvántartásáért és az eszköz kezelésével összefüggô feladatokért, az eszközzel kapcsolatos változások bizonylatolásáért, a különféle nyilvántartások (számviteli, adó, mûszaki) történô adatbejelentésekért, a nyilvántartások vezetéséért. Hepldesk: Egykapus rendszer. Minden informatikai eszközhöz kapcsolódó közvetetten vagy közvetlenül igénybevett szolgáltatások igénylését a MÁV SZK Központi Helpdesk szolgáltatásán kell bejelenteni ( , Ezen bejelentések jogosságának elbírálását és a munkák elvégeztetését kizárólag az IKI vizsgálhatja felül. Az eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátását a MÁV SZK IT Üzletág az IKI felügyelete alapján végzi el. Igénylô / Igénylô szervezet: Akinél az igény képzôdik, és azt bejelenti a Helpdesken.

3 13. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 1079 Felhasználó: A Társaság informatikai eszközparkjának használatára jogosult, azt munkafeladatai ellátása érdekében használó személy. Anyagilag felelôs felhasználó: Az a személy, aki az eszközt - átadás-átvételi jegyzôkönyvvel dokumentáltan saját használatra átveszi. Amennyiben az eszköz nem rendelhetô személyhez és / vagy az eszközt több személy is használja, a felhasználók közvetlen felettes vezetôje az anyagilag felelôs személy akinek át kell vennie az eszközt. A felelôs megôrzési felelôsséggel veszi át az informatikai eszközöket. Ez a felelôsség csak akkor biztosítható, ha az eszközök munkaidô utáni ôrzése megoldható. Beszerzési és logisztikai üzletág (továbbiakban: BLÜ): A MÁV SZK szervezeti egysége, amely az anyagok, eszközök, energia beszerzésén túl végzi a logisztikai, mûszaki és egyéb szolgáltatások teljes körének beszerzését. Beruházási forrásból történô beszerzés csak a beruházás megvalósításáért felelôs jóváhagyásával történhet. Informatika eszközök vonatkozásában csak a BLÜ állíthat ki etev bizonylatot MÁV ML: A Társaság mûszaki lebonyolítást végzô szervezete. Állagban tartó: A Társaság szervezeti egysége, amelynek nyilvántartásában az informatikai eszköz szerepel, tulajdonában, vagy jogszerû használatában van. Informatikai eszközök vonatkozásában az IKI gazdálkodik a Társaság szervezetei állagában lévô eszközökkel. Az állagban tartó szervezet Számadója nem végezhet informatikai eszköz mozgásához tartozó bizonylatolást. 4 UTASÍTÁS LEÍRÁSA Az Állagbantartó feladata és felelôsségi körbôl - az 1. sz. melléklet szerint eszközök vonatkozásában kikerül az eszközök feletti rendelkezési és gazdálkodási jog. Ennek a jognak a birtokosa jelen Utasítás hatálybalépésétôl a MÁV Zrt. Infokommunikációs Igazgatósága az alábbiak szerint: A Társaság bármely szervezetének állagába tartozó kódon lévô, (az Utasítás 1. sz. mellékletében meghatározott megnevezésû és meghatározott számjegyzéki számmal ellátott) informatikai eszközökre vonatkozóan, az eszközök feletti rendelkezési és gazdálkodási jogokat a Társaság Infokommunikációs Igazgatósága gyakorolja. A tárgyi eszköz változások (etev) bizonylatolásával összefüggô feladatokat az informatikai eszközök vonatkozásában - kizárólag a MÁV SZK BLÜ szervezete végezhet. A felhasználó által átvett eszközök vonatkozásában az anyagi felelôsség a Számadó helyett az eszközt átvevôt terheli. Az informatikai eszközgazdálkodási folyamat mûködésének alapját a jelen Utasításban leírt, egységes, egykapus folyamatszemléletû szabályozás teremti meg, amelynek szereplôi: feladat: szervezet megnevezése: bejelentés igénylô igény fogadása Helpdesk igénylô tájékoztatását végzô Helpdesk igénylési folyamatot dokumentáló Helpdesk feladat ellenôrzése MÁV Zrt. IKI feladat elvégzése MÁV SZK IT mûszaki nyilvántartást MÁV SZK IT kezelô tárgyi eszköz változást MÁV SZK BLÜ (etev) bizonylatoló aktiválást végzô számviteli nyilvántartást kezelô MÁV Mûszaki Lebonyolítás MÁV SZK Számviteli szervezet 4.1 Az informatikai eszközgazdálkodás alapfolyamatai Az alábbiakban megfogalmazott igénylési módok körében, a szükséges igénylési és jóváhagyási folyamatot az alábbi Utasítások szabályozzák: 1. 19/2013. (MÁV. Ért. 32.) Infokomm. Ig. - elnökvezérigazgatói utasítás Az informatikai eszközök normatív ellátása 2. 51/2011. (MÁV. Ért. 26.) Infokomm. Ig. - elnökvezérigazgatói utasítás az infokommunikációs eszközök beszerzésével, létesítésével, felújításával, karbantartásával kapcsolatos tevékenységek elhatárolásának végrehajtásáról Az igények kezelésének folyamatait a 3a/b. sz. melléklet határozza meg Az igények kezelésének általános folyamata Minden igényt (kivétel: a tervezés a beruházás és a tervszerû leltározás folyamata, amelyeket közvetlenül az IKI indít) az egykapus eljárásrend betartásával, az igénylônek a Helpdesken szükséges bejelenteni.

4 1080 A MÁV Zrt. Értesítôje 13. szám Az igénylô az igénylési folyamat lezárásáig kizárólag a Helpdesk-el marad kapcsolatban. Minden az igénnyel kapcsolatos intézkedési folyamat a Helpdesk-tôl indul, a Helpdesk kommunikál az igénylôvel és az érintett szervezetekkel, a központi dokumentálás érdekében. A Helpdesk mint a MÁV SZK IT Üzletágának része - rendelkezik a mûszaki nyilvántartás aktuális adataival, ami alapján el tudja dönteni, hogy az igény a raktárkészlet alapján kielégíthetô-e, valamint rendelkezik az igény befogadásához szükséges nyomtatványokkal (amit szükség esetén kitöltet az igénylôvel) és munkakörökhöz társított eszköznormatívákkal. Egyeztet az igények teljesítéséhez szükséges MÁV SZK IT Üzletágának szakembereivel, hogy a szükséges feladatok mikor kerülnek elvégezésre. Elôzetesen tájékoztatja az igénylôt, hogy az általa jelzett igénynek milyen szervezet a költségviselôje és mi a költsége. Az igénylônek a folyamat elindítása elôtt nyilatkoznia kell, hogy vállalja-e a költséget. Amennyiben az eszközigény nem elégíthetô ki raktárból, a Helpdesk egyeztet az IKI-vel. A Helpdesk tájékoztatja (1 napon belül) az igénylôt az igény befogadás állapotáról és a teljesítés várható idejérôl. A Helpdesk az igény beérkezését és a költségviselési nyilatkozat beérkezését követô 1 napon belül utasítja az SZK IT Üzletágát az eszközzel kapcsolatos folyamatok elvégzésére. A MÁV SZK IT Üzletága az elrendelt feladatot az igénylôvel elôzetesen egyeztetett idôpontban elvégzi, dokumentálja (az igénylô átveszi az eszközt) és rögzíti a mûszaki nyilvántartásban valamint (1 napon belül) értesíti a Helpdesket és a MÁV SZK BLÜ szervezetét, hogy a szükséges etev bizonylatokat készítse el. A Helpdesk (1 napon belül) formában jelenti az igénylô részére az igénylési folyamat lezárását. Heti rendszerességgel összegyûjtve kerül átadásra a MÁV SZK IT által elkészített (átadás-átvételi jegyzôkönyvek, szállításkor kapott gyáriszámlisták, üzembe helyezési jegyzôkönyvek, okmányszám, stb ) dokumentumok a MÁV SZK BLÜ és a MÁV ML részére, valamint a MÁV SZK Számviteli szervezet részére. A BLÜ által elkészített etev bizonylatokat a MÁV SZK Számviteli szervezet Tárgyi eszköz könyvelése rögzíti a számviteli nyilvántartásban. Amennyiben az eszköz használaton kívül lett helyezve azt MÁV SZK IT Üzletágnak raktárba kell szállítani (átvezetésre kerül a mûszaki nyilvántartásban) és az eszközöket az SZK BLÜ az IKI készletébe helyezi. Az eszközgazdálkodással kapcsolatos alaptételek összefoglalása: 1. az IKI az informatikai eszközök gazdálkodását végzô szervezet 2. a Társaság szervezetei az üzleti tervek alapján készült informatikát érintô beszerzési terveiket az IKI bevonásával készítik el 3. MÁV SZK BLÜ az informatikát magába foglaló beszerzéseket csak az IKI utasítására végezhet 4. az eszközzel kapcsolatos igényeket a MÁV SZK IT Üzletág által üzemeltetett központi Helpdesken-en szükséges bejelenteni 5. minden informatikai eszközhöz kapcsolódó közvetetten vagy közvetlenül igénybevett szolgáltatások ellátását a MÁV SZK IT Üzletág végzi, elvégzi az informatikai eszközök személyhez / szervezethez rendelését, az eszköz átadás-átvételi dokumentuma alapján (4. sz. melléklet), melynek egy példányát a használó személy részére történô átadás után, a BLÜ részére köteles átadni, hogy a nyilvántartásokban a megfelelô változások (etev, személyre történô kiadás) átvezetésre kerüljenek 6. központi informatikai eszközgazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok elvégzését a MÁV SZK IT Üzletág a mûszaki nyilvántartásban rögzíti 7. a MÁV SZK IT a mûszaki nyilvántartást havonta (minden hónap 10. napjáig) egyezteti a GIR tárgyi eszköz analitikával, hogy a nyilvántartások közötti összhang folyamatosan biztosítva legyen, az esetleges eltérésekrôl (3 napon belül) tájékoztatja az IKI-t és javaslatot tesz annak rendezésére 8. a munkavállaló feladatai ellátásához és az üzemszerû mûködéshez nem szükséges eszközöket a szervezeti egység vezetôjének haladéktalanul a Helpdesken be kell jelenteni és a MÁV SZK IT Üzletágának el kell szállítania, az eszközök gazdálkodása érdekében Az igények éves tervezése Az informatikai eszközök meghatározott szinten tartásának biztosítását az IKI tervezi. Az informatikai infrastruktúra szinten tartásához az IKI összeállítja a szükséges eszközigényeket, a kapcsolódó gazdaságossági számításokat. A szakterületeknél keletkezô informatikai eszköz igényeket, beleértve az egyes nem informatikai projektekhez kapcsolódó informatikai eszköz igényeket is a szakterületek felülvizsgálata és összegzése után - az IKI az éves tervezés idôszakában összegyûjti és nyilvántartásba veszi.

5 13. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 1081 Az IKI a MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Fôigazgatósággal egyeztet a forrásfelhasználásról és dönt az igények befogadása tárgyában a mindenkori IT stratégia és a gazdasági helyzet alapján, és tájékoztatja a döntésérôl a szakterületeket, majd összeállítja, és elôkészíti a DHL szerinti jóváhagyáshoz szükséges elôterjesztést. Ezt követôen gondoskodik az informatikai eszköz igények üzleti tervbe történô beállításáról. Az informatikai költségek és beruházások tervezésének koordinátora a MÁV Zrt. Kontrolling Igazgatósága (továbbiakban: KI). A folyamat szerinti informatikai igény beruházási és költségtervét az IKI készíti el, és továbbítja éves üzleti tervjavaslatként a KI számára. Az IKI által vagy közremûködésében elkészült pénzügyi tervjavaslat elfogadás után beépül az éves üzleti tervbe. A Társaság éves tervjóváhagyási folyamatában az üzleti igények változhatnak. A változás folyamatát az igénylô szervezet és az IKI folyamatos egyeztetésekkel kezeli. Az IKI a jóváhagyott forrásokról (eszköz, stb.), a pénzügyi tervben szereplô igényekrôl, valamint a jóváhagyott források ütemezett felhasználásról kérésre adatot szolgáltat a szakterületek részére is. A már jóváhagyott források felhasználásáért az IKI felelôs. Ezt az IKI szervezeti egységekre, feladatokra lebontottan kezeli és felhasználásukat követi Fejlesztéshez kapcsolódó igények Az informatikai infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos eszköz igényeket - a felhasználó szervezetek javaslatainak figyelembevételével - az IKI határozza meg, specifikálja és végzi ezen informatikai eszköz igények nyilvántartásba vételét Az év közben keletkezô informatikai eszköz igények Az év közben keletkezô, jellemzôen a megelôzô tervezési idôszakban elôre nem látható, illetve kis volumenû informatikai eszköz igények kielégítése a Helpdesken történô bejelentés alapján történik. A Helpdesk a mûszaki nyilvántartás és a normatívák figyelembevételével bírálja el és teljesíti a beérkezett igényeket, amennyiben az igények ezek alapján nem teljesíthetôk, azokat továbbítja az IKI részére. Az IKI megvizsgálja annak jogosságát, valamnit hogy a rendelkezésre álló, vagy a tervezett tartalék terhére kielégíthetô-e az igény. Amennyiben az igény a tartalék terhére nem elégíthetô ki, az IKI egyeztet a KI-val a forrásbôvítés tárgyában. 4.2 Jelen utasításban szabályozott folyamatok Javasolt a tervezhetô eszközigények mielôbbi bejelentése (legkésôbb a tervezett idôpont elôtti 5. munkanapig) a Helpdesken, hogy a megadott idôpontra a szükséges feladatok elvégezhetôek legyenek. munkavállaló belépés: A Társaság és munkavállaló között megkötött/várhatóan megkötésre kerülô munkaszerzôdés alapján a munkavégzés érdekében az eszközök és jogosultságok biztosítása a munkavállaló részére. (3. számú melléklet: munkavállaló belépés folyamata) munkavállaló áthelyezése: A munkavállaló által használt eszközök és jogosultságok elszállítása/visszavonása és újbóli beüzemelése/beállítása a számára kijelölt új területen. (3. számú melléklet: eszközmozgás folyamata) eszközök áthelyezése: Eszközök és jogosultságok átállítása és elszállítása a megadott helyre és adott személyre és környezetre (3. számú melléklet: eszközmozgás folyamata) nem használt eszközök bejelentése: Eszközök és jogosultságok visszavonása és elszállítása a raktárba (3. számú melléklet: eszközmozgás folyamata) munkavállaló kilépése: A Társaság és munkavállaló között megszûnt/várhatóan megszûnô munkaszerzôdés alapján a munkavégzés érdekében biztosított eszközök visszavétele és a jogosultságok visszavonása legkésôbb a bejelentést követô nap 16h-ig a munkavállalótól. Gondoskodni kell a háttértár archiválását követôen a munkavállaló dokumentumainak törlésérôl. A munkavállaló munkaviszonyának megszûnéséhez, vagy változtatásához kapcsolódó, az eszközleadás, illetve a tartozásmentesség igazoláshoz szükséges adatokat a mûszaki nyilvántartás tartalmazza. (3. számú melléklet: munkavállaló kilépése folyamata) szoftverek telepítése: A munkavállaló számára a feladatai ellátása érdekében szükséges szoftverek biztosítása. (3. számú melléklet: karbantartás folyamata) szoftverek törlése: Az üzemszerû mûködésbôl kivett eszközök tekintetében a szoftverek törlésre kerülnek. A szoftverek törlése nem vonja maga után a szoftverelemek selejtezését. Az IKI által meghatározott eljárásrend az optimális szoftvergazdálkodás és a biztonság érdekében. (3. számú melléklet: karbantartás folyamata)

6 1082 A MÁV Zrt. Értesítôje 13. szám informatikai eszközök üzemen kívül helyezése: A használaton kívüli eszközöket üzemen kívül kell helyezni. Gondoskodni kell a háttértár archiválását követôen a munkavállaló dokumentumainak törlésérôl. (3. számú melléklet: üzemen kívül helyezés folyamata) informatikai eszközök karbantartási, javítási, felújítási igényeinek kezelési módja: A felhasználó szervezeteknek az informatikai eszközöket érintô karbantartási javítási, illetve felújítási igényeit a Helpdesk-en kell bejelenteniük. (3. számú melléklet: karbantartás folyamata) Eszközgazdálkodáshoz kapcsolódó kiegészítô folyamatok Tervezés: A Társaság feladatai ellátásához szükséges eszközök biztosításának tervezése. (3. számú melléklet: tervezés folyamata) Beruházás lebonyolítás, beszerzés: A Társaság feladatai ellátásához szükséges eszközök biztosítása. (3. számú melléklet: beruházás folyamata) Mûszaki üzembe helyezés, személyhez, szervezethez rendelés: A Társaság által beszerzett eszközök használatbavétele során elvégzendô feladatok. A mûszaki nyilvántartásban rögzíteni kell, hogy az eszköz a Társaság tulajdonában van-e, vagy bérelt, illetve, hogy befejezett, vagy befejezetlen beruházás részeként került rögzítésre a számviteli nyilvántartásban. A befejezetlen beruházások informatikai eszközeinek mûszaki analitikája a mûszaki nyilvántartás. A mûszaki üzembe helyezés a számviteli üzembe helyezést (aktiválás) megelôzi. Mûszaki üzembe-helyezés során kötelezôen elvégzendô feladatok, illetve dokumentumaik: a MÁV SZK IT Üzletág által dokumentált átadás-átvételi jegyzôkönyv, amely tartalmazza a személyhez rendelés adatait, az eszköz rendeltetését azonosítóit (IT azonosító és gyári szám, beruházási jelzôszám), a telepítés és felhasználás helyét az MÁV Mûszaki Lebonyolítás végzi a beruházási okmány alapján a beruházáshoz rendelést (GIR feladatszám megadása, aktiválás) a MÁV SZK BLÜ végzi a változás dokumentálását, etev bizonylatolását (3. számú melléklet: üzembe helyezés folyamata) Számviteli aktiválás: A mûszaki üzembe helyezés adatai alapján a keletkezett dokumentumok felhasználásával az eszköz a számviteli rendszerben rögzítésre kerül, ami az eszközök aktiválását jelenti. A számviteli aktiválást a mindenkori hatályos, vonatkozó MÁV utasítás szerint kell elvégezni. Az etev bizonylatok kiállítását a MÁV SZK. BLÜ végzi, a bizonylatok alapja minden esetben a MÁV SZK. IT által elkészített üzembe-helyezési jegyzôkönyv. A Mûszaki Lebonyolítás gondoskodik a bizonylatok a GIR Projekt Modulban való rögzítésérôl, majd aktiválásáról. Az aktiválást követôen az etev bizonylatok továbbküldésre kerülnek a MÁV SZK tárgyi eszköz könyvelést végzô szervezete részére. A számviteli aktiválást a MÁV SZK IT Üzletág átvezeti a mûszaki nyilvántartáson. (3. számú melléklet: üzembe helyezés folyamata) Értékesítés: Az üzemszerû mûködésre nem alkalmas de még mûködô eszközök eladása. (3. számú melléklet: értékesítés folyamata) Selejtezés: A mûszaki állapota miatt használhatatlan eszközök kivezetése a raktárból. (3. számú melléklet: selejtezés folyamata) Leltározás: A Társaság által használt eszközök felmérése (3. számú melléklet: leltározás folyamata) 5 Hivatkozások, módosítások, hatályon kívül helyezések Hivatkozások: 19/2013. (MÁV. Ért. 32.) Infokomm. Ig. - elnök-vezérigazgatói utasítás Az informatikai eszközök normatív ellátása 51/2011. (MÁV. Ért. 26.) Infokomm. Ig. - elnök-vezérigazgatói utasítás az infokommunikációs eszközök beszerzésével, létesítésével, felújításával, karbantartásával kapcsolatos tevékenységek elhatárolásának végrehajtásáról 2/2013. EVIG. sz. utasítás a MÁV Zrt. fejlesztési és tervezhetô karbantartási projektek lebonyolítási utasítása 43/1999. (MÁV Ért. 16.) Pg.Sz.F. sz. utasítás a vagyoni értékû jogok és szellemi termékek nyilvántartásáról 33-1/2004. (MÁV. Ért. 40.) Pénzügyi irányítás - Pénzügyi vezérigazgató-helyettesi utasítás, B.1.sz. 52/2003. (MÁV Ért. 14.) GIR ÖO. sz. utasítás a MÁV Rt. integrált számítógépes Gazdálkodásirányítási Információs Rendszere (GIR) mûködésérôl és alkalmazásáról szóló utasítás 10/2012. (X.12. MÁV. Ért. 24.) GÁVIGH számú Gazdasági Általános Vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV Zrt. leltározási szabályzata

7 13. szám A MÁV Zrt. Értesítôje /2011. (XII. 02. MÁV Ért. 26.) EVIG számú Elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Leltározási Szabályzatának informatikai végrehajtási utasítása. a MÁV Zrt. hatályos Informatikai Biztonsági Szabályzata (IBSZ). Ezen utasítás hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti a 16/2000. (MÁV Ért. 8.) IKPI SZ. utasítás a MÁV Rt. szoftvergazdálkodási utasítása újbóli kiadásáról sz. utasítás. 6 Hatálybalépés Jelen utasítás közzététele napján lép hatályba. 7 Mellékletek jegyzéke 1. számú melléklet: Az IKI kizárólagos gazdálkodási és rendelkezési jogkörbe tartozó számjegyzéki számok jegyzéke. 2. számú melléklet: Az utasítás tárgyi hatálya alól kivételt képezô rendszerek. 3a. számú melléklet: Az igények kezelésének folyamata. - ábra 3b. számú melléklet: Az igények kezelésének folyamata. - folyamatleírás 4. számú melléklet: Átadás átvételi jegyzôkönyv. 5. számú melléklet: Mûszaki nyilvántartásban rögzített minimális adattartalom. 6. számú melléklet: Az eszközgazdálkodás feladatainak megoszlása Dávid Ilona elnök-vezérigazgató sk.

8 1084 A MÁV Zrt. Értesítôje 13. szám Eszköztípusok számjegyzéki szám Számítógépek PC Notebook Monitorok (vizuális képmegjelenítés) CRT LCD Projektor Egyéb (pl. vizuáltábla) Nyomtatók Mátrix Tintasugaras Lézer (fotóoptikai eljárást használó) Plotter Egyéb Szerverek X86 alapú Stand alone Rack kivitel Blade AS 400 Stand alone Rack kivitel Blade SUN Mainframe Storage NAS Archiváló rendszerek FC kártyák Cloud technológia Appliance-ek sz melléklet Biztonsági eszközök Kockázatmenedzsment eszköz Mobil device management eszköz Vírusvédelmi eszköz SPAM szûrô eszköz Adatszivárgás védelmi eszköz Patch management eszköz

9 13. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 1085 Mobil eszközök Mobil telefon PDA Szoftverek Szellemi termékek számjegyzéki szám Operációs rendszerek Irodai / ügyviteli alkalmazások (fôként Office) Kreatív alkalmazások (grafika, video, spec. nyomdai) Alkalmazás fejlesztô eszközök Adatbázis kezelôk Vasúti alkalmazások, rendszerek Tervezô rendszerek, tudományos szoftverek, célszoftverek (CAD, szimulációk, mérô szoftverek) Kommunikációs eszközök (böngészô, levelezô, stb.) Biztonsági programok (víruskeresô, tûzfal ) Segédprogramok, driverek Egyéb szoftverek Vagyon értékû jogok (használati jogok) Operációs rendszerek Irodai / ügyviteli alkalmazások (fôként Office) Kreatív alkalmazások (grafika, video, spec. nyomdai) Alkalmazás fejlesztô eszközök Adatbázis kezelôk Vasúti alkalmazások, rendszerek Tervezô rendszerek, tudományos szoftverek, célszoftverek (CAD, szimulációk, mérô szoftverek) Kommunikációs eszközök (böngészô, levelezô, stb.) Biztonsági programok (víruskeresô, tûzfal ) Segédprogramok, driverek Egyéb szoftverek

10 1086 A MÁV Zrt. Értesítôje 13. szám Távközlési szakterület: 2sz. melléklet A hatályos 3/2010. (I.15. MÁV Ért.1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág által nyújtott vasúti távközlési szolgáltatások meghatározásáról, igénybevételének eljárási rendjérôl és az alkalmazandó díjszabásról szóló utasításban felsorolt távközlési szolgáltatások és a GSM-R rendszer szolgáltatások nyújtásához közvetlenül tartozó elemek. Erôsáramú terület: 1. Felsôvezetéki Energiatávvezérlô rendszerek szoftvere és hardvere, 2. Kezelôszemélyzet nélküli helyi távmûködtetô berendezések hardvere és szoftvere, 3. Vasútállomási helyi távmûködô berendezések hardvere és szoftvere, 4. Fázishatár helyi távmûködtetô berendezések hardvere és szoftvere, 5. Térségi FET kezelôközpontok távfelügyeleti és távvezérlési funkcióit megvalósító szoftverek és hardverek. 6. Hálózati analizátor mûködtetô és kiértékelô szoftver rendszere. 7. Felsôvezetéki geometriai mérôberendezések (felsôvezeték-mérô kocsi) mérési és adatfeldolgozó szoftverek és hardverek. 8. A meglévô felsôvezetéki hibastatisztikai rendszer szoftverének a karbantartása és rendszerkövetô fejlesztése. 9. Erôsáramú technológiai berendezések (váltófûtés, középfeszültségû megszakítók) mûködtetéséhez, üzemeltetéséhez kapcsolódó szoftverek és hardverek Biztosítóberendezési terület: 1. Elektronikus biztosítóberendezések részegységeik és kezelôfelületük hardvere, szoftvere, ezek mûködésregisztráló és diagnosztikai rendszerének hardvere, szoftvere 2. ETCS pályamenti és jármûfedélzeti berendezéseinek, részegységeinek, regisztráló egységeinek, programozó készülékeinek és diagnosztikai rendszerének hardvere, szoftvere, 3. Vonatbefolyásoló, vonatmegállító berendezések pályamenti és jármûfedélzeti berendezéseinek, részegységeinek, és diagnosztikai rendszerének hardvere, szoftvere, 4. Biztosítóberendezési diagnosztikai rendszerek, és felügyeleti központjaik hardvere, szoftvere, 5. Biztosítóberendezési és távközlési áramellátás vezérlési, diagnosztikai és felügyeleti rendszer hardvere, szoftvere, 6. Programvezérelt biztosítóberendezési egységek, biztonságreleváns egységek (pl. szigeteltsín-vevô, ütemadó, villogtató, tengelyszámláló, váltóállító egység és inverter, LED optikai egység, pályamenti elektronikus illesztô egységek, félsorompó-hajtómû stb.) és diagnosztikai eszközeik hardvere, szoftvere 7. Elektronikus jelzôberendezések (elektronikus sorompóberendezések, rendezôpályaudvari vezérlô berendezések, hônfutásjelzôk, fékpróba- és menesztésjelzôk, utastájékoztatóvezérlôk, jármûazonosító berendezések stb.), kezelôfelületük és diagnosztikai rendszerük hardvere, szoftvere,

27. szám 125. évfolyam 2010. szeptember 24. TARTALOM

27. szám 125. évfolyam 2010. szeptember 24. TARTALOM 27. szám 125. évfolyam 2010. szeptember 24. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 57/2010. (IX. 24. MÁV Ért. 27.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás:

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 19. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 17. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 42/2012. (VIII. 17. MÁV Ért. 19.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 1/2010. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a cégképviselet,

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások Oldal 3/2014. (I. 31. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 19. szám 128. évfolyam 2013. október 4. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 47/2013. (X. 04. MÁV Ért. 19.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek 19. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 18/2012. (IV. 27.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezet költségvetési

Részletesebben

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM 17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 30/2010. (V. 28. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 14. szám 127. évfolyam 2012. június 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás: TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 32/2012. (VI. 01. MÁV Ért. 14.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 11. szám 129. évfolyam 2014. június 27. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 11. szám 129. évfolyam 2014. június 27. TARTALOM 11. szám 129. évfolyam 2014. június 27. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások TARTALOM oldal oldal 28/2014. (VI. 27. MÁV Ért. 11.) ÁVIGH. sz. utasítás A KÖZOP és IKOP

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011/5. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2011/5. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2011/5. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 12/2011. (IX. 20. MÁV-START Ért. 5.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Selejtezési utasításáról... 2 13/2011. (IX. 20. MÁV-START Ért. 5.) sz.

Részletesebben

Utasítások. 126. évfolyam 2011. február 25.

Utasítások. 126. évfolyam 2011. február 25. 4. szám 126. évfolyam 2011. február 25. Tartalom Oldal Utasítások 5/2011. (II. 25. MÁV Ért. 4.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a szakmai gyakorlatra érkező tanulók/hallgatók fogadásáról... 233

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 17. szám 127. évfolyam 2012. július 27. Utasítások 37/2012. (VII. 27. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Egészségmegőrző Programjának 2012.II. félévi - 2013.I. félévi működtetéséről

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 5. szám 128. évfolyam 2013. február 15. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 11/2013. (II. 15. MÁV Ért. 5.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 48. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 48. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek 48. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 24/2011. (IX. 9.) BM utasítás a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁNYAVAGYON-HASZNOSÍTÓ Nonprofit Közhasznú Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2010. november 10. Jóváhagyom: Dr. Fellegi Tamás Nemzeti fejlesztési miniszter 20/2010. (XI.10.) számú Tulajdonosi

Részletesebben

26. szám 125. évfolyam 2010. szeptember 17. TARTALOM. 56/2010. (IX. 17. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

26. szám 125. évfolyam 2010. szeptember 17. TARTALOM. 56/2010. (IX. 17. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 26. szám 125. évfolyam 2010. szeptember 17. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 54/2010. (IX. 17. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. B03 Informatikai Felhasználói Szabályzata (a B07 Informatikai Biztonsági Szabályzat felhasználói kivonata)

TopNet Magyarország Kft. B03 Informatikai Felhasználói Szabályzata (a B07 Informatikai Biztonsági Szabályzat felhasználói kivonata) B03 Informatikai Felhasználói Szabályzata (a B07 Informatikai Biztonsági Szabályzat felhasználói kivonata) Készült: 2015. április 30. Utolsó módosítás: 2015. április 30. Módosította: Lehoczki Anna Azonosító:

Részletesebben

SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rész 1.A Társaság főbb adatai 2.A Társaság jogállása II. III. A Társaság szervezete és irányítási

Részletesebben

86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN

86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN 86/2007. (VI. 28.) számú hat. A PÁLYÁZATOK KEZELÉSI RENDJE A SEMMELWEIS EGYETEMEN BUDAPEST 2007 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 4 II. PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSI REND

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 11. szám 127. évfolyam 2012. május 4. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal 26/2012. (V. 04. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 2 1 / 29 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 I. fejezet A Társaság adatai, feladatai és közhasznú tevékenysége...4 II. fejezet A Társaság szervezeti felépítése...5 III. fejezet A Társaság szervezeti

Részletesebben

127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A

127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2008 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT... 4 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 31. szám 124. évfolyam 2009. október 23. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 31. szám 124. évfolyam 2009. október 23. TARTALOM. 31. szám 124. évfolyam 2009. október 23. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 67/2009. (X. 23. MÁV Ért. 31.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.

Részletesebben

az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról

az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról Készítette: MÁV-START Zrt. Kabinet; Humán Szervezet Grabant Anita, Dudás Karolina 01/73 25 Ulrichné Czihó Barbara 01/22-62 54650/2013/START../2013. (. MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) DKV Debreceni Közlekedési Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) A FEJEZET Sorszám: A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. november 28-i ülésén hozott 397/2014 (11.28.) sz. Igazgatósági

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

37. szám 125. évfolyam 2010. december 10. TARTALOM. 73/2010. (XII. 10. MÁV Ért. 37.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

37. szám 125. évfolyam 2010. december 10. TARTALOM. 73/2010. (XII. 10. MÁV Ért. 37.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 37. szám 125. évfolyam 2010. december 10. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 72/2010. (XII. 10. MÁV Ért. 37.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a

Részletesebben

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről Mely létrejött egyrészről a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. továbbiakban: Hivatal),

Részletesebben