ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 13. szám 129. évfolyam július 11. TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 13. szám 129. évfolyam 2014. július 11. TARTALOM"

Átírás

1 13. szám 129. évfolyam július 11. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások oldal 33/2014. (VII.11. MÁV Ért. 13.) EVIG sz. utasítás 1077 Az informatikai eszközgazdálkodásról 34/2014. (VII. 11. MÁV Ért. 13.) ÁVIGH sz. utasítás TARTALOM oldal A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság és a Pályavasúti ügyfélkapcsolat és értékesítés ellenôrzési tevékenységérôl 1116 Közlemény MÁVSZ módosítása 1222 Utasítások 33/2014. (VII. 11. MÁV ÉRT. 13.) EVIG SZ. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS AZ INFORMATIKAI ESZKÖZGAZDÁLKODÁSRÓL 1 UTASÍTÁS CÉLJA Az informatikai eszközök teljes életciklus-kezelésére vonatkozó egykapus költséghatékony rendszer létrehozása, illetve a folyamat felelôsségi köreinek meghatározása. A célok a MÁV Zrt. (továbbiakban: Társaság) informatikai rendszereire fordított erôforrások optimális felhasználása, a költséghatékonyság növelése, a folyamatok követhetôsége és dokumentálása érdekében lettek meghatározva. 2 HATÁLY ÉS FELELÔSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás szervezeti és személyi hatálya Kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi szervezetére és munkavállalójára, valamint - az errôl rendelkezô alapítói/ közgyûlési/taggyûlési határozat alapján a határozat kiadásának napjától a MÁV SZK Zrt. folyamatban résztvevô szervezeteire, a feladatai vonatkozásában. Az utasítás hatálya alá tartoznak a MÁV Zrt. területén engedélyezett tevékenységet végzô személyek. 2.2 Az utasítás területi hatálya Kiterjed - a társaságok közötti együttmûködés keretei között - a MÁV társaságok tulajdonában, kezelésében, illetve használatában lévô területek, létesítmények vonatkozásában. 2.3 Az utasítás tárgyi hatálya A MÁV Zrt. munkavállalóit jelentési, bejelentési, tájékoztatási kötelezettség terheli. Jelen Utasítást alkalmazni kell minden informatikai eszközzel kapcsolatos mûveletre - olyan esetekben is - amikor az adott eszköz más eszköz részét képezi vagy más eszközhöz kapcsolódóan jelenik meg. Ezen eszközök tételes felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza. Jelen utasítás tárgyi hatálya alól kivételt képezô rendszerek felsorolása a 2. sz. mellékletben található. 2.4 A MÁV Zrt. területén kívül munkát végzô munkavállaló A MÁV Zrt. által kötött szerzôdés, megállapodás alapján azon szervezeti egység vonatkozó elôírásait kell betartani, melynek területén a tevékenységet végzik.

2 1078 A MÁV Zrt. Értesítôje 13. szám Ilyen megállapodás hiányában jelen utasítást kell alkalmazni. 2.5 Vezetôk felelôssége A vezetôk szervezeti kereteiken belül felelôsek az utasítás elôírásainak betartásáért és betartatásáért, a szervezeti egységek és a munkavállalók felkészítéséért, az elôírt dokumentációk elkészítéséért, naprakészen tartásáért, a szükséges adatok és információk idôbeni biztosításáért, az utasításban foglaltak végrehajtásának ellenôrzéséért. 2.6 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelôs A MÁV Zrt. Infokommunikációs Igazgatóságának (IKI) vezetôje. 3 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Ezen utasítás tekintetében: 3.1 Fogalmak magyarázata: Számjegyzéki szám: 10 számjegybôl álló szám, amibôl az 1. karakter a kategória csoportosítás; 2-5. karakter: vámtarifaszám; 6-10 karakter Társaság belsô csoportosítás, alábontás. Informatikai eszköz: Bármely feladat ellátására létrehozott, informatikai technológia felhasználásával mûködtetett (pl. vezérelt) telepített vagy mobil berendezések, továbbá rendszerek, eljárások összessége vagy ezek alkotó elemei (pl. számítógép, hordozható informatikai eszköz és adattároló, nyomtató, operációs rendszer, felhasználói programok, irodai alkalmazások, adatbáziskezelô, vezérlô programok). Tételes számjegyzéki számok felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza. Központi IT eszközgazdálkodásért leltározásért és nyilvántartásért felelôs szervezet: A Társaság Infokommunikációs Igazgatósága, amely a meghatározott számjegyzéki számok (1. sz. melléklet) köre tekintetében kizárólagos gazdálkodási feladatokat lát el. Bármely állagban tartó szervezet kódján lévô, az Utasítás 1. sz. mellékletében meghatározott megnevezésû és meghatározott számjegyzéki számmal ellátott informatikai eszközökre vonatkozóan, az eszközök feletti rendelkezési jogokat a Társaság Infokommunikációs Igazgatósága gyakorolja. Mûszaki nyilvántartás: A MÁV SZK IT Üzletág (továbbiakban: MÁV SZK IT) által vezetett mûszaki nyilvántartás, amiben többek között rögzítve van az informatikai eszközök személyhez / szervezethez rendelése. A mûszaki nyilvántartásban a leltári számot, mint a GIR tárgyi eszköz nyilvántartás egyedi azonosítóját is szerepeltetni kell. A munkavállaló munkaviszonyának megszûnéséhez, vagy változtatásához kapcsolódó, az eszközleadás, illetve a tartozásmentesség igazoláshoz szükséges adatokat a mûszaki nyilvántartás tartalmazza. Számviteli nyilvántartás: Számviteli nyilvántartás alatt minden esetben a MÁV SZK Számviteli szervezete által vezetett GIR Fôkönyvet, illetve a GIR analitikus moduljait értjük. A GIR tárgyi eszköz moduljának kezelésére és adattartalmára a GIR kezelési utasítása 52/2003. (MÁV Ért. 14.) GIR ÖO. sz. utasítás a MÁV Rt. integrált számítógépes Gazdálkodásirányítási Információs Rendszere (GIR) mûködésérôl és alkalmazásáról szóló utasítás vonatkozik. Az informatikai eszközök esetén az adatállományban nyilván kell tartani az informatikai eszközazonosító számot és a az eszköz gyári számát is. Az eszközök azonosíthatósága, a használati felelôsség egyértelmûsége érdekében minden eszközt szervezeti egységhez, azon belül személyhez kell rendelni. Leltározó: Az a személy, aki a leltározás során végrehajtja az eszközök számbavételét, és tényleges megszámlálás, mérés útján (anyagi eszközök esetében), vagy egyeztetés végrehajtásával (jellemzôen nem anyagi eszközök esetében) rögzíti azok valósan fellelhetô, fennálló állományát. A leltározó lehet ilyen beosztásban feladatkört ellátó (feladatkörben) munkavállaló, de lehet a nyilvántartást végzô számadó is, ha az elkülönül az anyagilag felelôs munkavállalótól. Leltározó kizárólag leltározói szakismerettel, gyakorlattal és vizsgával rendelkezô személy lehet. Számadó, Számadó szervezet: Az informatikai (1. számú mellékletben szerinti) eszközök tekintetében a Számadói feladatokat kizárólag a MÁV SZK BLÜ szervezet végez, a MÁV SZK BLÜ felel az adott eszköz nyilvántartásáért és az eszköz kezelésével összefüggô feladatokért, az eszközzel kapcsolatos változások bizonylatolásáért, a különféle nyilvántartások (számviteli, adó, mûszaki) történô adatbejelentésekért, a nyilvántartások vezetéséért. Hepldesk: Egykapus rendszer. Minden informatikai eszközhöz kapcsolódó közvetetten vagy közvetlenül igénybevett szolgáltatások igénylését a MÁV SZK Központi Helpdesk szolgáltatásán kell bejelenteni ( , Ezen bejelentések jogosságának elbírálását és a munkák elvégeztetését kizárólag az IKI vizsgálhatja felül. Az eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátását a MÁV SZK IT Üzletág az IKI felügyelete alapján végzi el. Igénylô / Igénylô szervezet: Akinél az igény képzôdik, és azt bejelenti a Helpdesken.

3 13. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 1079 Felhasználó: A Társaság informatikai eszközparkjának használatára jogosult, azt munkafeladatai ellátása érdekében használó személy. Anyagilag felelôs felhasználó: Az a személy, aki az eszközt - átadás-átvételi jegyzôkönyvvel dokumentáltan saját használatra átveszi. Amennyiben az eszköz nem rendelhetô személyhez és / vagy az eszközt több személy is használja, a felhasználók közvetlen felettes vezetôje az anyagilag felelôs személy akinek át kell vennie az eszközt. A felelôs megôrzési felelôsséggel veszi át az informatikai eszközöket. Ez a felelôsség csak akkor biztosítható, ha az eszközök munkaidô utáni ôrzése megoldható. Beszerzési és logisztikai üzletág (továbbiakban: BLÜ): A MÁV SZK szervezeti egysége, amely az anyagok, eszközök, energia beszerzésén túl végzi a logisztikai, mûszaki és egyéb szolgáltatások teljes körének beszerzését. Beruházási forrásból történô beszerzés csak a beruházás megvalósításáért felelôs jóváhagyásával történhet. Informatika eszközök vonatkozásában csak a BLÜ állíthat ki etev bizonylatot MÁV ML: A Társaság mûszaki lebonyolítást végzô szervezete. Állagban tartó: A Társaság szervezeti egysége, amelynek nyilvántartásában az informatikai eszköz szerepel, tulajdonában, vagy jogszerû használatában van. Informatikai eszközök vonatkozásában az IKI gazdálkodik a Társaság szervezetei állagában lévô eszközökkel. Az állagban tartó szervezet Számadója nem végezhet informatikai eszköz mozgásához tartozó bizonylatolást. 4 UTASÍTÁS LEÍRÁSA Az Állagbantartó feladata és felelôsségi körbôl - az 1. sz. melléklet szerint eszközök vonatkozásában kikerül az eszközök feletti rendelkezési és gazdálkodási jog. Ennek a jognak a birtokosa jelen Utasítás hatálybalépésétôl a MÁV Zrt. Infokommunikációs Igazgatósága az alábbiak szerint: A Társaság bármely szervezetének állagába tartozó kódon lévô, (az Utasítás 1. sz. mellékletében meghatározott megnevezésû és meghatározott számjegyzéki számmal ellátott) informatikai eszközökre vonatkozóan, az eszközök feletti rendelkezési és gazdálkodási jogokat a Társaság Infokommunikációs Igazgatósága gyakorolja. A tárgyi eszköz változások (etev) bizonylatolásával összefüggô feladatokat az informatikai eszközök vonatkozásában - kizárólag a MÁV SZK BLÜ szervezete végezhet. A felhasználó által átvett eszközök vonatkozásában az anyagi felelôsség a Számadó helyett az eszközt átvevôt terheli. Az informatikai eszközgazdálkodási folyamat mûködésének alapját a jelen Utasításban leírt, egységes, egykapus folyamatszemléletû szabályozás teremti meg, amelynek szereplôi: feladat: szervezet megnevezése: bejelentés igénylô igény fogadása Helpdesk igénylô tájékoztatását végzô Helpdesk igénylési folyamatot dokumentáló Helpdesk feladat ellenôrzése MÁV Zrt. IKI feladat elvégzése MÁV SZK IT mûszaki nyilvántartást MÁV SZK IT kezelô tárgyi eszköz változást MÁV SZK BLÜ (etev) bizonylatoló aktiválást végzô számviteli nyilvántartást kezelô MÁV Mûszaki Lebonyolítás MÁV SZK Számviteli szervezet 4.1 Az informatikai eszközgazdálkodás alapfolyamatai Az alábbiakban megfogalmazott igénylési módok körében, a szükséges igénylési és jóváhagyási folyamatot az alábbi Utasítások szabályozzák: 1. 19/2013. (MÁV. Ért. 32.) Infokomm. Ig. - elnökvezérigazgatói utasítás Az informatikai eszközök normatív ellátása 2. 51/2011. (MÁV. Ért. 26.) Infokomm. Ig. - elnökvezérigazgatói utasítás az infokommunikációs eszközök beszerzésével, létesítésével, felújításával, karbantartásával kapcsolatos tevékenységek elhatárolásának végrehajtásáról Az igények kezelésének folyamatait a 3a/b. sz. melléklet határozza meg Az igények kezelésének általános folyamata Minden igényt (kivétel: a tervezés a beruházás és a tervszerû leltározás folyamata, amelyeket közvetlenül az IKI indít) az egykapus eljárásrend betartásával, az igénylônek a Helpdesken szükséges bejelenteni.

4 1080 A MÁV Zrt. Értesítôje 13. szám Az igénylô az igénylési folyamat lezárásáig kizárólag a Helpdesk-el marad kapcsolatban. Minden az igénnyel kapcsolatos intézkedési folyamat a Helpdesk-tôl indul, a Helpdesk kommunikál az igénylôvel és az érintett szervezetekkel, a központi dokumentálás érdekében. A Helpdesk mint a MÁV SZK IT Üzletágának része - rendelkezik a mûszaki nyilvántartás aktuális adataival, ami alapján el tudja dönteni, hogy az igény a raktárkészlet alapján kielégíthetô-e, valamint rendelkezik az igény befogadásához szükséges nyomtatványokkal (amit szükség esetén kitöltet az igénylôvel) és munkakörökhöz társított eszköznormatívákkal. Egyeztet az igények teljesítéséhez szükséges MÁV SZK IT Üzletágának szakembereivel, hogy a szükséges feladatok mikor kerülnek elvégezésre. Elôzetesen tájékoztatja az igénylôt, hogy az általa jelzett igénynek milyen szervezet a költségviselôje és mi a költsége. Az igénylônek a folyamat elindítása elôtt nyilatkoznia kell, hogy vállalja-e a költséget. Amennyiben az eszközigény nem elégíthetô ki raktárból, a Helpdesk egyeztet az IKI-vel. A Helpdesk tájékoztatja (1 napon belül) az igénylôt az igény befogadás állapotáról és a teljesítés várható idejérôl. A Helpdesk az igény beérkezését és a költségviselési nyilatkozat beérkezését követô 1 napon belül utasítja az SZK IT Üzletágát az eszközzel kapcsolatos folyamatok elvégzésére. A MÁV SZK IT Üzletága az elrendelt feladatot az igénylôvel elôzetesen egyeztetett idôpontban elvégzi, dokumentálja (az igénylô átveszi az eszközt) és rögzíti a mûszaki nyilvántartásban valamint (1 napon belül) értesíti a Helpdesket és a MÁV SZK BLÜ szervezetét, hogy a szükséges etev bizonylatokat készítse el. A Helpdesk (1 napon belül) formában jelenti az igénylô részére az igénylési folyamat lezárását. Heti rendszerességgel összegyûjtve kerül átadásra a MÁV SZK IT által elkészített (átadás-átvételi jegyzôkönyvek, szállításkor kapott gyáriszámlisták, üzembe helyezési jegyzôkönyvek, okmányszám, stb ) dokumentumok a MÁV SZK BLÜ és a MÁV ML részére, valamint a MÁV SZK Számviteli szervezet részére. A BLÜ által elkészített etev bizonylatokat a MÁV SZK Számviteli szervezet Tárgyi eszköz könyvelése rögzíti a számviteli nyilvántartásban. Amennyiben az eszköz használaton kívül lett helyezve azt MÁV SZK IT Üzletágnak raktárba kell szállítani (átvezetésre kerül a mûszaki nyilvántartásban) és az eszközöket az SZK BLÜ az IKI készletébe helyezi. Az eszközgazdálkodással kapcsolatos alaptételek összefoglalása: 1. az IKI az informatikai eszközök gazdálkodását végzô szervezet 2. a Társaság szervezetei az üzleti tervek alapján készült informatikát érintô beszerzési terveiket az IKI bevonásával készítik el 3. MÁV SZK BLÜ az informatikát magába foglaló beszerzéseket csak az IKI utasítására végezhet 4. az eszközzel kapcsolatos igényeket a MÁV SZK IT Üzletág által üzemeltetett központi Helpdesken-en szükséges bejelenteni 5. minden informatikai eszközhöz kapcsolódó közvetetten vagy közvetlenül igénybevett szolgáltatások ellátását a MÁV SZK IT Üzletág végzi, elvégzi az informatikai eszközök személyhez / szervezethez rendelését, az eszköz átadás-átvételi dokumentuma alapján (4. sz. melléklet), melynek egy példányát a használó személy részére történô átadás után, a BLÜ részére köteles átadni, hogy a nyilvántartásokban a megfelelô változások (etev, személyre történô kiadás) átvezetésre kerüljenek 6. központi informatikai eszközgazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok elvégzését a MÁV SZK IT Üzletág a mûszaki nyilvántartásban rögzíti 7. a MÁV SZK IT a mûszaki nyilvántartást havonta (minden hónap 10. napjáig) egyezteti a GIR tárgyi eszköz analitikával, hogy a nyilvántartások közötti összhang folyamatosan biztosítva legyen, az esetleges eltérésekrôl (3 napon belül) tájékoztatja az IKI-t és javaslatot tesz annak rendezésére 8. a munkavállaló feladatai ellátásához és az üzemszerû mûködéshez nem szükséges eszközöket a szervezeti egység vezetôjének haladéktalanul a Helpdesken be kell jelenteni és a MÁV SZK IT Üzletágának el kell szállítania, az eszközök gazdálkodása érdekében Az igények éves tervezése Az informatikai eszközök meghatározott szinten tartásának biztosítását az IKI tervezi. Az informatikai infrastruktúra szinten tartásához az IKI összeállítja a szükséges eszközigényeket, a kapcsolódó gazdaságossági számításokat. A szakterületeknél keletkezô informatikai eszköz igényeket, beleértve az egyes nem informatikai projektekhez kapcsolódó informatikai eszköz igényeket is a szakterületek felülvizsgálata és összegzése után - az IKI az éves tervezés idôszakában összegyûjti és nyilvántartásba veszi.

5 13. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 1081 Az IKI a MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Fôigazgatósággal egyeztet a forrásfelhasználásról és dönt az igények befogadása tárgyában a mindenkori IT stratégia és a gazdasági helyzet alapján, és tájékoztatja a döntésérôl a szakterületeket, majd összeállítja, és elôkészíti a DHL szerinti jóváhagyáshoz szükséges elôterjesztést. Ezt követôen gondoskodik az informatikai eszköz igények üzleti tervbe történô beállításáról. Az informatikai költségek és beruházások tervezésének koordinátora a MÁV Zrt. Kontrolling Igazgatósága (továbbiakban: KI). A folyamat szerinti informatikai igény beruházási és költségtervét az IKI készíti el, és továbbítja éves üzleti tervjavaslatként a KI számára. Az IKI által vagy közremûködésében elkészült pénzügyi tervjavaslat elfogadás után beépül az éves üzleti tervbe. A Társaság éves tervjóváhagyási folyamatában az üzleti igények változhatnak. A változás folyamatát az igénylô szervezet és az IKI folyamatos egyeztetésekkel kezeli. Az IKI a jóváhagyott forrásokról (eszköz, stb.), a pénzügyi tervben szereplô igényekrôl, valamint a jóváhagyott források ütemezett felhasználásról kérésre adatot szolgáltat a szakterületek részére is. A már jóváhagyott források felhasználásáért az IKI felelôs. Ezt az IKI szervezeti egységekre, feladatokra lebontottan kezeli és felhasználásukat követi Fejlesztéshez kapcsolódó igények Az informatikai infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos eszköz igényeket - a felhasználó szervezetek javaslatainak figyelembevételével - az IKI határozza meg, specifikálja és végzi ezen informatikai eszköz igények nyilvántartásba vételét Az év közben keletkezô informatikai eszköz igények Az év közben keletkezô, jellemzôen a megelôzô tervezési idôszakban elôre nem látható, illetve kis volumenû informatikai eszköz igények kielégítése a Helpdesken történô bejelentés alapján történik. A Helpdesk a mûszaki nyilvántartás és a normatívák figyelembevételével bírálja el és teljesíti a beérkezett igényeket, amennyiben az igények ezek alapján nem teljesíthetôk, azokat továbbítja az IKI részére. Az IKI megvizsgálja annak jogosságát, valamnit hogy a rendelkezésre álló, vagy a tervezett tartalék terhére kielégíthetô-e az igény. Amennyiben az igény a tartalék terhére nem elégíthetô ki, az IKI egyeztet a KI-val a forrásbôvítés tárgyában. 4.2 Jelen utasításban szabályozott folyamatok Javasolt a tervezhetô eszközigények mielôbbi bejelentése (legkésôbb a tervezett idôpont elôtti 5. munkanapig) a Helpdesken, hogy a megadott idôpontra a szükséges feladatok elvégezhetôek legyenek. munkavállaló belépés: A Társaság és munkavállaló között megkötött/várhatóan megkötésre kerülô munkaszerzôdés alapján a munkavégzés érdekében az eszközök és jogosultságok biztosítása a munkavállaló részére. (3. számú melléklet: munkavállaló belépés folyamata) munkavállaló áthelyezése: A munkavállaló által használt eszközök és jogosultságok elszállítása/visszavonása és újbóli beüzemelése/beállítása a számára kijelölt új területen. (3. számú melléklet: eszközmozgás folyamata) eszközök áthelyezése: Eszközök és jogosultságok átállítása és elszállítása a megadott helyre és adott személyre és környezetre (3. számú melléklet: eszközmozgás folyamata) nem használt eszközök bejelentése: Eszközök és jogosultságok visszavonása és elszállítása a raktárba (3. számú melléklet: eszközmozgás folyamata) munkavállaló kilépése: A Társaság és munkavállaló között megszûnt/várhatóan megszûnô munkaszerzôdés alapján a munkavégzés érdekében biztosított eszközök visszavétele és a jogosultságok visszavonása legkésôbb a bejelentést követô nap 16h-ig a munkavállalótól. Gondoskodni kell a háttértár archiválását követôen a munkavállaló dokumentumainak törlésérôl. A munkavállaló munkaviszonyának megszûnéséhez, vagy változtatásához kapcsolódó, az eszközleadás, illetve a tartozásmentesség igazoláshoz szükséges adatokat a mûszaki nyilvántartás tartalmazza. (3. számú melléklet: munkavállaló kilépése folyamata) szoftverek telepítése: A munkavállaló számára a feladatai ellátása érdekében szükséges szoftverek biztosítása. (3. számú melléklet: karbantartás folyamata) szoftverek törlése: Az üzemszerû mûködésbôl kivett eszközök tekintetében a szoftverek törlésre kerülnek. A szoftverek törlése nem vonja maga után a szoftverelemek selejtezését. Az IKI által meghatározott eljárásrend az optimális szoftvergazdálkodás és a biztonság érdekében. (3. számú melléklet: karbantartás folyamata)

6 1082 A MÁV Zrt. Értesítôje 13. szám informatikai eszközök üzemen kívül helyezése: A használaton kívüli eszközöket üzemen kívül kell helyezni. Gondoskodni kell a háttértár archiválását követôen a munkavállaló dokumentumainak törlésérôl. (3. számú melléklet: üzemen kívül helyezés folyamata) informatikai eszközök karbantartási, javítási, felújítási igényeinek kezelési módja: A felhasználó szervezeteknek az informatikai eszközöket érintô karbantartási javítási, illetve felújítási igényeit a Helpdesk-en kell bejelenteniük. (3. számú melléklet: karbantartás folyamata) Eszközgazdálkodáshoz kapcsolódó kiegészítô folyamatok Tervezés: A Társaság feladatai ellátásához szükséges eszközök biztosításának tervezése. (3. számú melléklet: tervezés folyamata) Beruházás lebonyolítás, beszerzés: A Társaság feladatai ellátásához szükséges eszközök biztosítása. (3. számú melléklet: beruházás folyamata) Mûszaki üzembe helyezés, személyhez, szervezethez rendelés: A Társaság által beszerzett eszközök használatbavétele során elvégzendô feladatok. A mûszaki nyilvántartásban rögzíteni kell, hogy az eszköz a Társaság tulajdonában van-e, vagy bérelt, illetve, hogy befejezett, vagy befejezetlen beruházás részeként került rögzítésre a számviteli nyilvántartásban. A befejezetlen beruházások informatikai eszközeinek mûszaki analitikája a mûszaki nyilvántartás. A mûszaki üzembe helyezés a számviteli üzembe helyezést (aktiválás) megelôzi. Mûszaki üzembe-helyezés során kötelezôen elvégzendô feladatok, illetve dokumentumaik: a MÁV SZK IT Üzletág által dokumentált átadás-átvételi jegyzôkönyv, amely tartalmazza a személyhez rendelés adatait, az eszköz rendeltetését azonosítóit (IT azonosító és gyári szám, beruházási jelzôszám), a telepítés és felhasználás helyét az MÁV Mûszaki Lebonyolítás végzi a beruházási okmány alapján a beruházáshoz rendelést (GIR feladatszám megadása, aktiválás) a MÁV SZK BLÜ végzi a változás dokumentálását, etev bizonylatolását (3. számú melléklet: üzembe helyezés folyamata) Számviteli aktiválás: A mûszaki üzembe helyezés adatai alapján a keletkezett dokumentumok felhasználásával az eszköz a számviteli rendszerben rögzítésre kerül, ami az eszközök aktiválását jelenti. A számviteli aktiválást a mindenkori hatályos, vonatkozó MÁV utasítás szerint kell elvégezni. Az etev bizonylatok kiállítását a MÁV SZK. BLÜ végzi, a bizonylatok alapja minden esetben a MÁV SZK. IT által elkészített üzembe-helyezési jegyzôkönyv. A Mûszaki Lebonyolítás gondoskodik a bizonylatok a GIR Projekt Modulban való rögzítésérôl, majd aktiválásáról. Az aktiválást követôen az etev bizonylatok továbbküldésre kerülnek a MÁV SZK tárgyi eszköz könyvelést végzô szervezete részére. A számviteli aktiválást a MÁV SZK IT Üzletág átvezeti a mûszaki nyilvántartáson. (3. számú melléklet: üzembe helyezés folyamata) Értékesítés: Az üzemszerû mûködésre nem alkalmas de még mûködô eszközök eladása. (3. számú melléklet: értékesítés folyamata) Selejtezés: A mûszaki állapota miatt használhatatlan eszközök kivezetése a raktárból. (3. számú melléklet: selejtezés folyamata) Leltározás: A Társaság által használt eszközök felmérése (3. számú melléklet: leltározás folyamata) 5 Hivatkozások, módosítások, hatályon kívül helyezések Hivatkozások: 19/2013. (MÁV. Ért. 32.) Infokomm. Ig. - elnök-vezérigazgatói utasítás Az informatikai eszközök normatív ellátása 51/2011. (MÁV. Ért. 26.) Infokomm. Ig. - elnök-vezérigazgatói utasítás az infokommunikációs eszközök beszerzésével, létesítésével, felújításával, karbantartásával kapcsolatos tevékenységek elhatárolásának végrehajtásáról 2/2013. EVIG. sz. utasítás a MÁV Zrt. fejlesztési és tervezhetô karbantartási projektek lebonyolítási utasítása 43/1999. (MÁV Ért. 16.) Pg.Sz.F. sz. utasítás a vagyoni értékû jogok és szellemi termékek nyilvántartásáról 33-1/2004. (MÁV. Ért. 40.) Pénzügyi irányítás - Pénzügyi vezérigazgató-helyettesi utasítás, B.1.sz. 52/2003. (MÁV Ért. 14.) GIR ÖO. sz. utasítás a MÁV Rt. integrált számítógépes Gazdálkodásirányítási Információs Rendszere (GIR) mûködésérôl és alkalmazásáról szóló utasítás 10/2012. (X.12. MÁV. Ért. 24.) GÁVIGH számú Gazdasági Általános Vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV Zrt. leltározási szabályzata

7 13. szám A MÁV Zrt. Értesítôje /2011. (XII. 02. MÁV Ért. 26.) EVIG számú Elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Leltározási Szabályzatának informatikai végrehajtási utasítása. a MÁV Zrt. hatályos Informatikai Biztonsági Szabályzata (IBSZ). Ezen utasítás hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti a 16/2000. (MÁV Ért. 8.) IKPI SZ. utasítás a MÁV Rt. szoftvergazdálkodási utasítása újbóli kiadásáról sz. utasítás. 6 Hatálybalépés Jelen utasítás közzététele napján lép hatályba. 7 Mellékletek jegyzéke 1. számú melléklet: Az IKI kizárólagos gazdálkodási és rendelkezési jogkörbe tartozó számjegyzéki számok jegyzéke. 2. számú melléklet: Az utasítás tárgyi hatálya alól kivételt képezô rendszerek. 3a. számú melléklet: Az igények kezelésének folyamata. - ábra 3b. számú melléklet: Az igények kezelésének folyamata. - folyamatleírás 4. számú melléklet: Átadás átvételi jegyzôkönyv. 5. számú melléklet: Mûszaki nyilvántartásban rögzített minimális adattartalom. 6. számú melléklet: Az eszközgazdálkodás feladatainak megoszlása Dávid Ilona elnök-vezérigazgató sk.

8 1084 A MÁV Zrt. Értesítôje 13. szám Eszköztípusok számjegyzéki szám Számítógépek PC Notebook Monitorok (vizuális képmegjelenítés) CRT LCD Projektor Egyéb (pl. vizuáltábla) Nyomtatók Mátrix Tintasugaras Lézer (fotóoptikai eljárást használó) Plotter Egyéb Szerverek X86 alapú Stand alone Rack kivitel Blade AS 400 Stand alone Rack kivitel Blade SUN Mainframe Storage NAS Archiváló rendszerek FC kártyák Cloud technológia Appliance-ek sz melléklet Biztonsági eszközök Kockázatmenedzsment eszköz Mobil device management eszköz Vírusvédelmi eszköz SPAM szûrô eszköz Adatszivárgás védelmi eszköz Patch management eszköz

9 13. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 1085 Mobil eszközök Mobil telefon PDA Szoftverek Szellemi termékek számjegyzéki szám Operációs rendszerek Irodai / ügyviteli alkalmazások (fôként Office) Kreatív alkalmazások (grafika, video, spec. nyomdai) Alkalmazás fejlesztô eszközök Adatbázis kezelôk Vasúti alkalmazások, rendszerek Tervezô rendszerek, tudományos szoftverek, célszoftverek (CAD, szimulációk, mérô szoftverek) Kommunikációs eszközök (böngészô, levelezô, stb.) Biztonsági programok (víruskeresô, tûzfal ) Segédprogramok, driverek Egyéb szoftverek Vagyon értékû jogok (használati jogok) Operációs rendszerek Irodai / ügyviteli alkalmazások (fôként Office) Kreatív alkalmazások (grafika, video, spec. nyomdai) Alkalmazás fejlesztô eszközök Adatbázis kezelôk Vasúti alkalmazások, rendszerek Tervezô rendszerek, tudományos szoftverek, célszoftverek (CAD, szimulációk, mérô szoftverek) Kommunikációs eszközök (böngészô, levelezô, stb.) Biztonsági programok (víruskeresô, tûzfal ) Segédprogramok, driverek Egyéb szoftverek

10 1086 A MÁV Zrt. Értesítôje 13. szám Távközlési szakterület: 2sz. melléklet A hatályos 3/2010. (I.15. MÁV Ért.1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág által nyújtott vasúti távközlési szolgáltatások meghatározásáról, igénybevételének eljárási rendjérôl és az alkalmazandó díjszabásról szóló utasításban felsorolt távközlési szolgáltatások és a GSM-R rendszer szolgáltatások nyújtásához közvetlenül tartozó elemek. Erôsáramú terület: 1. Felsôvezetéki Energiatávvezérlô rendszerek szoftvere és hardvere, 2. Kezelôszemélyzet nélküli helyi távmûködtetô berendezések hardvere és szoftvere, 3. Vasútállomási helyi távmûködô berendezések hardvere és szoftvere, 4. Fázishatár helyi távmûködtetô berendezések hardvere és szoftvere, 5. Térségi FET kezelôközpontok távfelügyeleti és távvezérlési funkcióit megvalósító szoftverek és hardverek. 6. Hálózati analizátor mûködtetô és kiértékelô szoftver rendszere. 7. Felsôvezetéki geometriai mérôberendezések (felsôvezeték-mérô kocsi) mérési és adatfeldolgozó szoftverek és hardverek. 8. A meglévô felsôvezetéki hibastatisztikai rendszer szoftverének a karbantartása és rendszerkövetô fejlesztése. 9. Erôsáramú technológiai berendezések (váltófûtés, középfeszültségû megszakítók) mûködtetéséhez, üzemeltetéséhez kapcsolódó szoftverek és hardverek Biztosítóberendezési terület: 1. Elektronikus biztosítóberendezések részegységeik és kezelôfelületük hardvere, szoftvere, ezek mûködésregisztráló és diagnosztikai rendszerének hardvere, szoftvere 2. ETCS pályamenti és jármûfedélzeti berendezéseinek, részegységeinek, regisztráló egységeinek, programozó készülékeinek és diagnosztikai rendszerének hardvere, szoftvere, 3. Vonatbefolyásoló, vonatmegállító berendezések pályamenti és jármûfedélzeti berendezéseinek, részegységeinek, és diagnosztikai rendszerének hardvere, szoftvere, 4. Biztosítóberendezési diagnosztikai rendszerek, és felügyeleti központjaik hardvere, szoftvere, 5. Biztosítóberendezési és távközlési áramellátás vezérlési, diagnosztikai és felügyeleti rendszer hardvere, szoftvere, 6. Programvezérelt biztosítóberendezési egységek, biztonságreleváns egységek (pl. szigeteltsín-vevô, ütemadó, villogtató, tengelyszámláló, váltóállító egység és inverter, LED optikai egység, pályamenti elektronikus illesztô egységek, félsorompó-hajtómû stb.) és diagnosztikai eszközeik hardvere, szoftvere 7. Elektronikus jelzôberendezések (elektronikus sorompóberendezések, rendezôpályaudvari vezérlô berendezések, hônfutásjelzôk, fékpróba- és menesztésjelzôk, utastájékoztatóvezérlôk, jármûazonosító berendezések stb.), kezelôfelületük és diagnosztikai rendszerük hardvere, szoftvere,

11 13. szám A MÁV Zrt. Értesítôje Központi forgalomirányító (KÖFI), forgalomellenôrzô (KÖFE) és biztosítóberendezési távvezérlô berendezések, biztosítóberendezési felülvezérlések (önmûködô jelzôüzem, programozott vágányúti üzem stb.) adatgyûjtôk biztosítóberendezési illesztô és adatgyûjtô egységei, vezérlô-ellenôrzô berendezéseik, ezek kezelô felülete és diagnosztikai rendszere hardvere és szoftvere, valamint a forgalmi vonatközlekedési információs rendszer biztosítóberendezési illesztô egységeinek (FORIF) és diagnosztikájuk hardvere és szoftvere, 9. Biztosítóberendezési, és pályadiagnosztikai célmûszerek (váltóerômérô, állítóáramdiagnosztika, földességvizsgáló, jelfeladás-vizsgáló, pályajel-mérô és regisztráló, tengelyérzékelés-vizsgáló, stb.), valamint ezek kalibrálására szolgáló készülékek hardvere, szoftvere, adatgyûjtô szoftvere 10. A biztosítóberendezési célú szimulátorok hardvere, szoftvere, tesztelési és tervezô célszoftverek, és ezek hardver illesztô egységei, 11. A meglévô biztosítóberendezési szakmai hibanyilvántartási és diszpécser rendszer szoftverének karbantartása, rendszerkövetô fejlesztése. Baross Gábor Oktatási Központ: 1. Az oktatótermekben lévô számítógépek, laptopok, nyomtatók, projektorok. 2. Mozdony szimulátor hardvere és szoftvere. 3. Forgalmi szimulátor hardvere és szoftvere. 4. Jegykiadó rendszer hardvere és szoftvere.

12 1088 A MÁV Zrt. Értesítôje 13. szám

13 13. szám A MÁV Zrt. Értesítôje b sz. melléklet Jelen folyamatábrák és magyarázatok a szervezeteken átívelô feladatlépések átláthatósága érdekében készültek, nem tartalmazzák a már jelenleg hatályos Utasítások által részletesen szabályzott szervezeteken belüli részfolyamatokat, azok teljességében (pl. számviteli és mûszaki aktiválás és kapcsolódó dokumentumaik) A folyamatábrák jelölései: - a folyamatábrák elsô oszlopaiban a folyamatrészt végrehajtó, azért felelôs szervezet neve van feltüntetve - a szürke téglalapok jelölik az adott feladatokat - a téglalapok melletti alakzatok jelölik a beérkezô és elkészítendô dokumentumokat (szögletes elektronikus dokumentum, hullámos papír alapú dokumentum) - az oda-vissza nyíl többkörös egyeztetést jelöl - a zöld élére állított téglalapok döntési elágazásokat jelölnek Az adott feladatok elvégzésének normaideit és az egyes feladatrészek közötti információátadás dokumentumait és formátumait a hatályos Utasítások és szolgáltatási szerzôdések határozzák meg 1. Értékesítés A folyamat leírása A folyamat célja az üzemszerû mûködésre nem alkalmas de még mûködô eszközök eladási folyamatában résztvevô szervezetek által elvégzendô feladatok meghatározása. A folyamat kezdetén az igény bejelentésre kerül a Helpdesken. A folyamat véget ér a tárgyi eszköz állományból való kivezetésével és a berögzített etev bizonylat számadói példányainak visszaküldésével és a mûszaki nyilvántartásból való kivezetésével. Folyamatlépések (minden jelen kommunikációkhoz kapcsolódó megküldésre kell kerüljön a Hepldesk rendszerbe, minden Helpdeskre történô igény költségviselôjérôl és költségvonzatáról az igénylô tájékoztatást kap, ami alapján elállhat az igénytôl vagy vállalhatja azt) 1.1 bejelentés a Helpdesken 1.4 a Helpdesk azonnal dokumentálja az igényt és továbbítja ben az IKI-nek 1.5 az IKI fogadja az igényt 1.6 az IKI 3 napon belül dönt az értékesíthetôségrôl Kizárólag selejtezésre javasolt (MÁV SZK IT Üzletág szakvélemény) eszközök értékesíthetôek. A selejtezésre javasolt eszközök vonatkozásában a MÁV SZK IT Üzletága hatályos Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) szerinti feladatokat elvégzi, az IKI az dönt az eszközök értékesíthetôségérôl a MÁV SZK IT Üzletága bevonásával - amennyiben az eszköz nem értékesíthetô tájékoztatja a Helpdesket ben, a Helpdesk az IKI alapján tájékoztatja a bejelentôt és lezárja a folyamatot 1.7 a MÁV SZK IT Üzletág 1 napon belül elkészíti az eszközrôl a szakvéleményt, ami tartalmazza annak piaci árát, amelyet 1 napon belül megküld a Helpdesk-nek

14 1090 A MÁV Zrt. Értesítôje 13. szám 1.8 a Helpdesk továbbítja azt az az IKI-nek 1.9 az igénylô az ár alapján eldönti, hogy megveszi-e az eszköz 1.10 nemleges válasz esetén a folyamat lezárul 1.2 megvételi szándékát bejelenti a Helpdesken 1.3 a MÁV SZK BLÜ szervezete 1 napon belül elkészíti az értékesítéssel kapcsolatos dokumentumokat és megküldi az igénylô részére 1.11 az igénylô a dokumentumok alapján megfizeti annak vételárát 1.12 az igénylô az SZK BLÜ szervezettel egyeztetett helyen és idôben a befizetést igazoló dokumentum bemutatásával a raktárban átveszi az eszközt a BLÜ elkészíti az etev bizonylatot amit megküld a MÁV SZK Számviteli szervezetnek 1.13 az igénylô az SZK BLÜ szervezettel egyeztetett helyen és idôpontban átveszi az eszközt 1.14 a MÁV SZK Számviteli szervezet átvezeti a változást a számviteli nyilvántartáson és az ellenôrzött etev bizonylatot megküldi a MÁV SZK BLÜ részére 1.15 a MÁV SZK BLÜ intézkedik mûszaki nyilvántartáson való átvezetésen 1.16 a MÁV SZK IT Üzletág átvezeti a változást a mûszaki nyilvántartáson

15 13. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 1091 Kontrollok A kontroll leírása a Helpdesk dokumentálja a kommunikációt A kontroll tulajdonosa (pozíció) MÁV SZK IT Üzletág által kijelölt személy A kontrollt végzi (munkakör) Dokumentált-e Helpdesk informatikus Helpdesk adatbázis, , Kontroll típusa: (kézi, IT) automatikusan, manuálisan, elektronikusan Kontroll jellege: (teljes körû, szúrópróbaszerû) teljes körû Gyakoriság: (napi, heti, havi, negyedéves, éves, nem definiált (alkalmi)) napi A kontroll leírása A kontroll tulajdonosa A kontrollt végzi Dokumentált-e IKI fogadja a beérkezett igényeket IKI szolgáltatás vezetô által kijelölt személy IKI szakértô , Kontroll típusa: Kontroll jellege: Gyakoriság: manuális teljes körû napi A kontroll leírása A kontroll tulajdonosa (pozíció) A kontrollt végzi (munkakör) Dokumentált-e a MÁV SZK BLÜ intézkedések a MÁV SZK BLÜ vezetô által kijelölt személy szakértô Kontroll típusa: (kézi, IT) Kontroll jellege: (teljes körû, szúrópróbaszerû) manuális IT teljes körû napi Gyakoriság: (napi, heti, havi, negyedéves, éves, nem definiált (alkalmi)) A kontroll leírása A kontroll tulajdonosa A kontrollt végzi Dokumentált-e a MÁV SZK számviteli szervezet MÁV SZK Számviteli szervezet vezetô által kijelölt személy tárgyi eszköz senior könyvelô , Kontroll típusa: Kontroll jellege: Gyakoriság: Manuális teljes körû napi IT

16 1092 A MÁV Zrt. Értesítôje 13. szám 2. Eszközmozgás A folyamat leírása A folyamat célja a Társaság feladatai ellátásához szükséges eszközök mozgatásának szabályzása. A folyamat kezdetén az igény bejelentésre kerül a Helpdesken. A folyamat véget ér a tárgyi eszköz a megfelelô helyen való beüzemelésével és a számviteli és mûszaki nyilvántartások aktualizálásával. Folyamatlépések (minden jelen kommunikációkhoz kapcsolódó megküldésre kell kerüljön a Hepldesk rendszerbe, minden Helpdeskre történô igény költségviselôjérôl és költségvonzatáról az igénylô tájékoztatást kap, ami alapján elállhat az igénytôl vagy vállalhatja azt) Az üzemszerûen nem használt eszközöket használaton kívül kell helyezni. 1.1 bejelentés a helpdesken 1.2 a Helpdesk azonnal dokumentálja az igényt 1.3 a Helpdesk 1 napon belül egyeztet az eszközmozgáshoz kapcsolódó folyamatokkal kapcsolatban 1.4 az IKI fogadja az igényt 1.5 az IKI 1 napon belül dönt az igény teljesíthetôségérôl és en megküldi az a MÁV SZK IT Üzletága részére 1.6 a MÁV SZK IT Üzletága 1 napon belül áthelyezi az eszközt 1.7 a MÁV SZK BLÜ 1 napon belül elkészíti a etev bizonylatot 1.8 a MÁV SZK Számviteli szervezete az üzleti hónapon belül napon belül átvezeti a változást a számviteli nyilvántartáson és a jóváhagyott etev bizonylatot a megküldi a MÁV BLÜ részére 1.9 amennyiben az eszköz nem helyezhetô át az IKI értesíti a Helpdesket 1.10 a MÁV BLÜ rögzíti a jóváhagyást és ben tájékoztatja a MÁV SZK IT Üzletágát 1.11 a MÁV SZK IT Üzletága 1 napon belül átvezeti a változást a mûszaki nyilvántartáson és ben értesíti a Helpdesket a folyamat teljesítésérôl

17 13. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 1093 Kontrollok A kontroll leírása a Helpdesk dokumentálja a kommunikációt A kontroll tulajdonosa (pozíció) MÁV SZK IT Üzletág által kijelölt személy A kontrollt végzi (munkakör) Dokumentált-e Helpdesk informatikus Helpdesk adatbázis, , Kontroll típusa: (kézi, IT) automatikusan, manuálisan, elektronikusan Kontroll jellege: (teljes körû, szúrópróbaszerû) teljes körû Gyakoriság: (napi, heti, havi, negyedéves, éves, nem definiált (alkalmi)) napi A kontroll leírása A kontroll tulajdonosa A kontrollt végzi Dokumentált-e IKI dönt az áthelyezések tárgyában IKI szolgáltatás által kijelölt személy IKI szakértô , Kontroll típusa: Kontroll jellege: Gyakoriság: manuális teljes körû napi A kontroll leírása A kontroll tulajdonosa (pozíció) A kontrollt végzi (munkakör) Dokumentált-e a MÁV SZK BLÜ intézkedések a MÁV SZK BLÜ vezetô által kijelölt személy szakértô , etev Kontroll típusa: (kézi, IT) Kontroll jellege: (teljes körû, szúrópróbaszerû) manuális IT teljes körû napi Gyakoriság: (napi, heti, havi, negyedéves, éves, nem definiált (alkalmi)) A kontroll leírása A kontroll tulajdonosa A kontrollt végzi Dokumentált-e a MÁV SZK számviteli szervezet MÁV SZK Számviteli szervezet vezetô által kijelölt személy tárgyi eszköz senior könyvelô ,, etev Kontroll típusa: Kontroll jellege: Gyakoriság: Manuális teljes körû napi IT

18 1094 A MÁV Zrt. Értesítôje 13. szám 3. Tervezés A folyamat leírása A folyamat célja a Társaság feladatai ellátásához szükséges eszközök biztosításának tervezése. A folyamat kezdetén az igény bejelentésre kerül az IKI-n. A folyamat véget ér a tárgyi eszközök beszerzésre való elôkészítésével. Folyamatlépések (minden jelen kommunikációkhoz kapcsolódó megküldésre kell kerüljön a Hepldesk rendszerbe, minden Helpdeskre történô igény költségviselôjérôl és költségvonzatáról az igénylô tájékoztatást kap, ami alapján elállhat az igénytôl vagy vállalhatja azt) 1.1 a munkáltatói jogkörgyakorló bejelenti az igényt az IKI-n 1.2 az IKI fogadja és dokumentálja az igényt 1.3 az IKI 30 napon belül dönt az igény befogadásáról a mindenkori IT stratégia függvényében és tájékoztatja az igénylôt annak elbírálásáról és továbbítja az igényt a MÁV SZK IT Üzletága részére 1.4 a MÁV SZK IT Üzletága10 napon belül javaslatot tesz az igény telesítéséhez szükséges eszközök specifikálására és azt megküldi ben az IKI részére 1.5 az IKI 10 napon belül a mûszaki tartalom alapján elkészíti a forrás igénylését és megküldi a MÁV kontrolling szervezete részére 1.6 a MÁV kontrolling szervezete 5 napon belül egyezteti az IKI-vel a forrásigényt 1.7 a MÁV kontrolling szervezete 3 napon belül dönt a forrás fedezete tárgyában és en tájékoztatja az IKI-t 1.8 az IKI 10 napon belül dönt a forrás biztosítsa tárgyában 1.9 az IKI elindítja a beszerzési folyamatot és tájékoztatja az igénylôt

19 13. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 1095 Kontrollok A kontroll leírása A kontroll tulajdonosa (pozíció) A kontrollt végzi (munkakör) Dokumentált-e MÁV IKI vezetô által kijelölt személy IKI szakértô , a IKI dokumentálja a kommunikációt Kontroll típusa: (kézi, IT) Kontroll jellege: (teljes szúrópróbaszerû) körû, Gyakoriság: (napi, heti, havi, negyedéves, éves, nem definiált (alkalmi)) automatikusan, manuálisan, teljes körû napi elektronikusan A kontroll leírása A kontroll tulajdonosa A kontrollt végzi Dokumentált-e MÁV kontrolling dönt az forrásbiztosítás tárgyában MÁV kontrolling vezetô kontrolling szakértô , által kijelölt személy Kontroll típusa: Kontroll jellege: Gyakoriság: manuális teljes körû napi A kontroll leírása A kontroll tulajdonosa (pozíció) A kontrollt végzi (munkakör) Dokumentált-e munkáltatói jogkörgyakorló munkáltatói jogkörgyakorló által kijelölt személy munkáltatói jogkörgyakorló által megbízott , Kontroll típusa: Kontroll jellege: Gyakoriság: manuális teljes körû napi

20 1096 A MÁV Zrt. Értesítôje 13. szám 4. Karbantartás A folyamat leírása A folyamat célja a Társaság feladatai ellátásához szükséges eszközök mûködôképessége fenntartásának szabályzása. A folyamat kezdetén az igény bejelentésre kerül a Helpdesken. A folyamat véget ér a tárgyi eszköz karbantartásával vagy a karbantartás elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzésével. Folyamatlépések (minden jelen kommunikációkhoz kapcsolódó megküldésre kell kerüljön a Hepldesk rendszerbe, minden Helpdeskre történô igény költségviselôjérôl és költségvonzatáról az igénylô tájékoztatást kap, ami alapján elállhat az igénytôl vagy vállalhatja azt) A karbantartási és javítási feladatokat a mindenkori érvényes Informatikai Biztonsági Szabályzat, valamint 51/2011 EVIG Utasítás, az infokommunikációs eszközök beszerzésével, létesítésével, felújításával, karbantartásával kapcsolatos tevékenységek elhatárolásának végrehajtásáról utasítás alapján kell elvégezni. 4.1 a felhasználó bejelenti a helpdesken 4.2 Helpdesk azonnal dokumentálja az igényt és egyezteti a bejelentôvel valamint továbbítja az IKI részére ben az igényt szoftverek törlése esetén: az üzemen kívül helyezett eszközökrôl a szoftvereket az OEM szoftverek kivételével eltávolításra kerülnek. Az IKI rendelkezik az eszközökön lévô szoftverek újbóli felhasználásáról és a munkavállaló szervezeti egységének vezetôjével való egyeztetés után dönt a felhasználó eszközön lévô szoftver eltávolításáról. szoftverek telepítése esetén: A hatályos 19/2013. EVIG utasítás Az informatikai eszközök normatív ellátása rendelkezik a munkavállaló számára jogosult szoftverek körérôl és igénylési módjáról. karbantartás, javítás esetén: az eszköz elszállításra kerül, átadás átvételi dokumentummal, a felhasználó munkavégzéséhez szükséges csere eszközt a MÁV IT Üzletága1 napon belül kiszállítja és dokumentáltan átadja használatra. Amennyiben az eszköz javításának várható költségigénye meghaladja a Ft-ot, vagy megközelíti az eszköz számviteli nyilvántartásban feltüntetett értékét, valamint a karbantartási és javítási szerzôdésben eszközre számított vagy meghatározott átalánydíjat, akkor a MÁV SZK IT Üzletága dönt, hogy a javítás vagy pedig az eszköz selejtpótlása a gazdaságilag kedvezôbb megoldás. Amennyiben az eszköz javítása nem gazdaságos, az eszközt üzemen kívül kell helyezni. 4.3 az IKI 1 napon belül dönt az igény teljesíthetôségérôl és en megküldi az a MÁV SZK IT Üzletága részére és egyedi igény esetén visszaküldi a Helpdeskre hiánypótlásra 4.4 a MÁV SZK IT Üzletága1 napon megküldi az eszköz specifikációját ben az IKI-nek 4.5 az IKI befogadja az igényt 4.6 az IKI 3 napon belül megvizsgálja a szükséges forrás rendelkezésre állását - rendelkezésreállás esetén a ben elrendeli a feladat elvégzését a MÁV SZK IT Üzletágának amennyiben nincsen forrás a karbantartásra a folyamat a Helpdesk értesítésével lezárul 4.7 a MÁV SZK IT Üzletága 1 napon belül elvégzi a karbantartást és ben értesíti a Helpdesket a feladat teljesítésérôl 4.8 amennyiben nem áll rendelkezésre forrás a folyamat a Helpdesk értesítésével lezárul 8.

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/32 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság működése napjainkban XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia BÜKFÜRDŐ 2015.04.15-17.

Részletesebben

2013/20. SZÁM TARTALOM

2013/20. SZÁM TARTALOM 2013/20. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 22/2013. (VI. 06. MÁV-START Ért. 20.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata

Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata 1. Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata megegyezik az Egyetem Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzatával. A Szabályzathoz

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu KÉPZÉSI SZABÁLYZAT kiadás /változat 1.0 jóváhagyta, hatályba léptette:

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 2/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a A

Részletesebben

Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala LAPTOP HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Készítette: Juhász Péter jegyző Hatályos: 2012. január 19.

Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala LAPTOP HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Készítette: Juhász Péter jegyző Hatályos: 2012. január 19. Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala LAPTOP HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Készítette: Juhász Péter jegyző Hatályos: 2012. január 19. 1/2012. számú szabályzat A Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat A szabályzatban a Tiszavárkony Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1

Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1 Készítette: Vattai Éva Rita Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Várvölgyi

Részletesebben

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata 1. A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere felhasználási szabályzatának jogszabályi alapja, közzététele

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1) A használhatatlannak minősítés és egyéb fogalmak: Vagyontárgyak: minden

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

2014/31. SZÁM TARTALOM

2014/31. SZÁM TARTALOM 2014/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 61/2014. (VI. 27. MÁV-START Ért. 31.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a Felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata A selejtezés részletes szabályait az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

Eszközök selejtezési, hasznosítási szabályzata

Eszközök selejtezési, hasznosítási szabályzata ... (társaság neve)... (adószám) Eszközök selejtezési, hasznosítási szabályzata Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Társaság bemutatása...3 2. A Selejtezési szabályzat célja...4 3.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM 2016/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2016. (VI. 29. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli munkaidő tervezésének, kontrolljának folyamatszabályozása, és rendkívüli munkaórák

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA DR. HORVÁT FERENC főiskolai tanár 1. BEVEZETÉS KözOP-2.5.0-09-11-2011-0008 sz. projekt: Vasúti műszaki

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI

D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 2. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek),

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2015. június hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK A biztosítotti bejelentés

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető,

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető, BELSŐ SZABÁLYZATOK A tevékenységhez tartozó feladatkörök részletezése: Ügyvezető: Menedzser asszisztens: felel a belső szabályzatok, továbbá a Kft. működését segítő egyéb szabályzatok, rendelkezések elkészítéséért,

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. www.szechenyitiszk.eu, info@szechenyitiszk.eu SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság szervezeti és működési jellemzői a változások tükrében Vólentné Sárvári Piroska pályavasúti

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI

E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 2. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek),

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat I. Az Elektronikus Számlavezetés célja, lehetőségei: Az Elektronikus számlavezetés

Részletesebben

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az Országos Széchényi Könyvtárban az általános heti hivatalos munkaidőn kívül ellátott nyilvános könyvtári szolgálat irányításával

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A Szabályzat 3. számú melléklete következő 3. számú mellékletre változik: "3. számú melléklet Leltározási ütemterv a 2016. évre 1. A leltározás

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról 1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás a Budapesti Gazdasági Egyetem leltározási és leltárkészítési munkáiról Budapest, 2016. június 30. (2016. július 1. napjától hatályos változat) A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA

Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA 1. oldal Telefon: +36 (72) 501-500 Fax: +36 (72) 501-506 1. Dokumentum adatlap Azonosítás Dokumentum címe Állomány neve Dokumentum verzió 1.1 Kiadás idõpontja 2009.11.01.

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON

4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON 4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON 4/2003. számú Ügyviteli Utasítás - ingatlanrészek,

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Vagyonnyilatkozat-tételi szabályzata

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Vagyonnyilatkozat-tételi szabályzata A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Vagyonnyilatkozat-tételi szabályzata A szabályzat a szervezeti és működési szabályzat 4. sz. melléklete Vagyonnyilatkozat-tételre

Részletesebben

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT Informatikai Igazgatóság: Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT I N F O R M A T I K A S Z O L G Á L T A T Á S O K Az Igazgatóság felelős az informatikai szolgáltatások biztosításáért, kiemelten a központi gazdálkodási

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától FELESLEGES

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T12. Egyeztetés a PREÍZ Integrált ügyviteli rendszerben 2006. március (mod.090827)

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Előterjesztő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, 2015. október 29.

Előterjesztő: Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatója. Ózd, 2015. október 29. J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, az Ózd Kistérség Többcélú Társulása intézménye részére üzemeltetési szerződéssel ingyenes használatba adott vagyonelemek értékesítésére, selejtezésére

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Beszerzések és szerzõdések

Beszerzések és szerzõdések Beszerzések és szerzõdések Szolgáltatások, eszközök beszerzése esetén a beszerzés menete egyrészt függ a beszerzés értékétõl azaz: Nettó 100.000 Ft alatti (kis értékû) szolgáltatás, eszköz beszerzése Az

Részletesebben

Bátori Tamás Képviselet Vezető

Bátori Tamás Képviselet Vezető Bátori Tamás Képviselet Vezető A társaság vagyonának számba vétele A mérleg valódiságának alátámasztása Anyagi felelősök elszámoltatása A leltározás maga a munkafolyamat A leltár pedig ennek az eredménye

Részletesebben

Projekt beszámoló. Könyvelési Szakértői Rendszer Kifejlesztése Repetitív Könyvelési Feladatok Szabályalapú Feldolgozására

Projekt beszámoló. Könyvelési Szakértői Rendszer Kifejlesztése Repetitív Könyvelési Feladatok Szabályalapú Feldolgozására Projekt beszámoló Projekt azonosítója: Projektgazda neve: Projekt címe: DAOP-1.3.1-12-2012-0081 Számviteli Innovációs Iroda Kft. Könyvelési Szakértői Rendszer Kifejlesztése Repetitív Könyvelési Feladatok

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata Hatályos: 2011. szeptember 01-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos:

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 1. Zárás, Egyeztetés, Ellenőrzés 1999 május (mod. 2009.07.) Egyeztetés a PREÍZ

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs Elektronikus számlázás Czöndör Szabolcs Számlázási módszerek Jogszabály Menedzsment E-számla Informatika NAV Elektronikus számla fogalma ÁFA tv. 259. (5)elektronikus számla: az e törvényben előírt adatokat

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 24-én tartandó ülésére A Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működtetésének átadásával kapcsolatban Előterjesztést készítette:

Részletesebben

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az igazgatóság elnökének

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/6. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények

ÉRTESÍTŐ 2016/6. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények 2016/6. SZÁM TARTALOM Egyéb közlemények oldal 1/2016. (II. 17. MÁV-START Ért. 6.) sz. gazdasági igazgatói munkautasítás az idegen személyek által a gördülő állományban okozott közúti károk KGFB terhére

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról

3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról 3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról 1. oldal Telefon: +36 (72) 501-500 Fax: +36 (72) 501-506 1. Dokumentum

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2016. SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ Önkormányzati ASP 1.0 Az Önkormányzati

Részletesebben

HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND

HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND BOLEVÁCZ ÉS VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. I/2. Budapesti Ügyvédi Kamara 2291 HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND Kiadás dátuma 2015. február 20. 1 TARTALOM 1. A másolatkészítési rend

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA

BELSŐ AUDIT 2. ELJÁRÁS LEÍRÁSA BELSŐ AUDIT MINŐSÉGÜGYI ME 08 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a minőségirányítási rendszer belső auditálásának szabályozása. Jelen szabályozás rögzíti a belső audit megtervezésének, végrehajtásának folyamatát,

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata

Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata 2007. Inter Rezidencia Tanácsadó Kft. Vállalkozás neve: Con-Túr Iroda Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Adószám: 00000000-0 - 00 Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Kistelek Város

Részletesebben

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő

Részletesebben