magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság"

Átírás

1 23. szám 127. évfolyam október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlás rendjéről A MÁV Zrt szeptember 18 tól hatályos módosított Alapító Okirata /2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztatás normatív előírásairól és azok alkalmazásáról normál üzemi körülmények között, valamint rendkívüli események bekövetkezésekor című 23/2011. (VI. 03. MÁV Ért. 13.) EVIG számú elnök-vezérigazgató utasítás 1. sz. módosításáról Utasítások 53/2012. (X. 05. MÁV ÉRT. 23.) EVIG számú ELnök-VEzÉRIGAzGATóI UTAsíTÁs A MÁV zrt. MUnkÁLTATóI jogkörgyakorlás REndjÉRőL. A MNV Zrt Igazgatósága, mint a MÁV Zrt. Alapítója szeptember 18-án a 365/2012. számú Alapítói határozatával jóváhagyta a MÁV Zrt. Munkáltatói joggyakorlásának rendjére vonatkozó szabályzatot. A MNV Zrt. Igazgatóságának határozata értelmében a MÁV Zrt. Munkáltatói joggyakorlásának rendjére vonatkozó szabályzatot az alábbiakban teszem közzé. A munkakörre vonatkozó feladat-, hatáskör és felelősség pontos és egyértelmű meghatározására munkaszerződésben kell rendelkezni, a munkaköri kötelezettségekről munkaköri leírást kell készíteni. Az elkészítésről, illetve a folyamatos karbantartásról a munkáltatói jogkör gyakorlójának haladéktalanul gondoskodnia kell, dokumentálható átadás mellett. Az elnök-vezérigazgató felett való munkáltatói jogkörgyakorlására vonatkozó rendelkezéseket a mindenkor hatályos Alapító Okirat tartalmazza. A munkáltatói jogkör magában foglalja különösen: a) a munkaviszony létesítésével, megszüntetésével, munkaszerződés módosításával, alapbér, prémium, jutalom és egyéb juttatás megállapításával összefüggő hatáskört a vonatkozó szabályok szerint, b) besorolással, előléptetéssel, átminősítéssel összefüggő hatáskört, c) a szabadság és a rendkívüli munkaidő kedvezmény kiadásával, munkaidő beosztás meghatározásával összefüggő jogkört, d) véleményezési- és javaslattételi jogot kitüntetésekkel kapcsolatban, e) a munkaköri leírás jóváhagyását, f) az átirányítással, helyettesítéssel, rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatos intézkedések megtételét, g) a hatáskörbe tartozó feladatok tekintetében közvetlen

2 1398 A MÁV Zrt. Értesítője 23. szám utasítási-, ellenőrzési- és beszámoltatási jog gyakorlását, h) a hátrányos jogkövetkezmények alkalmazását és munkavállalói kártérítési felelősség megállapítását, i) a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény alapján az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításával kapcsolatos jogok gyakorlását. Eltérő rendelkezés hiányában munkáltatói jogkörön az előbb részletezett valamennyi munkáltatói jogot és kötelezettséget kell érteni. A h) pont alkalmazás során együttes elkövetés esetén, ha a kötelezettségszegést elkövető munkavállalók munkáltatói jogkörgyakorlója nem azonos, az eljárás lefolytatására az Alapító Okirat/Működési és Szervezeti Szabályzat (a továbbiakban: MSZSZ) alapján megállapított közvetlen közös felettes jogosult. Az azonnali munkáltatói intézkedést igénylő esetekben (a - h) pontban megjelölt munkáltatói joggal, továbbá az azonnali hatályú felmondás jogával), amennyiben a MSZSZ-ben, valamint az Alapító Okiratban írt munkáltatói jogkörgyakorló ide nem értve az Alapítót és a Társaság Igazgatóságát - akadályoztatva van (szabadság, keresőképtelenség, kiküldetés), az érintett munkavállaló felett az eljárás lefolytatására és az intézkedés meghozatalára a távollevő munkáltatói jogkörgyakorló felett munkáltatói jogokkal rendelkező személy jogosult. A Társaság munkaszervezetében a munkáltatói jogkörgyakorlás rendje főtevékenységi köröknél az alábbiak szerint történik. Elnök-vezérigazgató Az Elnök-vezérigazgató munkáltatói jogkörrel rendelkezik a vezérigazgató-helyettesek, valamint az Alapító által meghatározott, az Mt (2) bekezdése alapján a munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört betöltő munkavállalók felett, kivéve az Alapító okirat l) pontja szerinti teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér mértékének vagy más juttatásnak a meghatározását. Az Elnök-vezérigazgató munkáltatói jogkört gyakorol továbbá az Elnök-vezérigazgatói kabinet munkavállalói felett, azzal, hogy az Elnök-vezérigazgatói kabinet vezetője gyakorolja a c-g) pontokban megjelölt munkáltatói jogkört az Elnök-vezérigazgatói kabinet munkavállalói felett. Igazgatás és ügyvitel Az Igazgatás és ügyviteli vezető gyakorolja a munkáltatói jogkört az igazgatás és ügyvitelhez tartozó összes munkavállaló felett. Nemzetközi kapcsolatok A Nemzetközi kapcsolatok vezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a nemzetközi kapcsolatokhoz tartozó valamennyi munkavállaló felett. Kommunikációs igazgatóság A Kommunikációs igazgató gyakorolja a munkáltatói jogkört az igazgatósághoz tartozó összes szervezeti egység vezetője és munkavállalója felett. Jogi igazgatóság A Vezető jogtanácsos gyakorolja a munkáltatói jogkört a Jogi igazgatósághoz tartozó valamennyi munkavállaló felett. Belső ellenőrzési főosztály A Belső ellenőrzési főosztályvezető gyakorolja a munkáltatói jogkört a főosztályhoz tartozó összes szervezeti egység vezetői és munkavállalói felett. Humánerőforrás igazgatóság A Humánerőforrás igazgató gyakorolja a munkáltatói jogkört a közvetlen irányítása alá tartozó munkavállalók és az igazgatósághoz tartozó szervezeti egységek vezetői felett. A szervezeti egységek vezetői a közvetlen irányításuk alá tartozó munkavállalók felett rendelkeznek munkáltatói jogkörrel az alábbi kivételek figyelembevételével. A Baross Gábor Oktatási Központ összes szervezeti egysége és munkavállalója felett munkáltatói jogkörrel az Oktatási központvezető rendelkezik. A Humán szolgáltatás vezetője munkáltatói jogkörrel rendelkezik a közvetlen irányítása alá tartozó munkavállalók és a szakmai szervezetek vezetői, valamint a Szolgáltatás működtetés és fejlesztés, a Szolgáltatásmenedzsment, az Információs egység vezetője és munkavállalói felett. A szakmai szervezetek vezetői gyakorolják a munkáltatói jogkört a területükhöz tartozó munkavállalók felett. Biztonsági igazgatóság A Biztonsági igazgató rendelkezik munkáltatói jogkörrel a közvetlen irányítása alá tartozó munkavállalók, az irányítása alá tartozó szervezeti egység vezetők, a szervezeti egységekhez tartozó munkavállalók, valamint a Területi vasútbiztonsági vezetők felett. A Területi vasútbiztonsági vezetők a közvetlen irányításuk alá tartozó munkavállalók felett, illetve a budapesti terület vezetője a hozzá tartozó Vagyonvédelmi szervezet munkavállalói felett rendelkeznek munkáltatói jogkörrel. Beszerzési és logisztikai igazgatóság A Beszerzési és logisztikai igazgató a közvetlen irányítása alá tartozó munkavállalók és a Működéstámogatás vezető, a Jármű projekt központvezető, a Logisztika vezető és a Beszerzés vezető felett gyakorol munkáltatói jogkört.

3 23. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1399 A Működéstámogatás vezető, Jármű projekt központvezető munkáltatói jogkörrel rendelkezik az irányítása alá tartozó valamennyi munkavállalója felett. A Beszerzés vezető gyakorol munkáltatói jogkört a közvetlen munkatársai, az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetői és munkavállalói, valamint a Központi energiagazdálkodás vezetője felett, az alábbiak figyelembevételével. A Központi energiagazdálkodási vezető munkáltatói jogkörrel a közvetlen irányítása alá tartozó munkavállalók felett rendelkezik. A Logisztika vezető gyakorolja a munkáltatói jogkört a közvetlen munkatársai, a Logisztikai támogatás vezetője és munkavállalói felett, valamint a Regionális logisztikai központok vezetői felett. A Regionális logisztikai központokhoz és a központok Raktárbázisaihoz tartozó munkavállalók felett a Regionális logisztikai központvezetők rendelkeznek munkáltatói jogkörrel. Általános vezérigazgató-helyettes Az Általános vezérigazgató-helyettes gyakorolja a munkáltatói jogkört a közvetlen irányítása alá tartozó munkavállalók, a Vasúti mérnöki- és mérésügyi szolgáltató központ vezetője és a Projektiroda vezetője felett, továbbá a Társaság azon munkavállalói felett, akik a Társaság leányvállalatainak kiszervezése során a Társaság alkalmazásában maradtak Projektiroda A Projektiroda vezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a Projektiroda szervezethez tartozó valamennyi munkavállaló felett. Vasúti mérnöki- és mérésügyi szolgáltató központ A Vasúti mérnöki- és mérésügyi szolgáltató központ (VMMSZK) vezetője rendelkezik munkáltatói jogkörrel a VMMSZK valamennyi munkavállalója felett. Infokommunikációs igazgatóság Az Infokommunikációs igazgató gyakorolja a munkáltatói jogkört az irányítása alá tartozó összes szervezeti egység vezetője és valamennyi munkavállalója felett. Ingatlangazdálkodási igazgatóság Az Ingatlangazdálkodási igazgató rendelkezik munkáltatói jogkörrel a közvetlen irányítása alá tartozó munkavállalók, az irányítása alá tartozó szervezeti egység vezetők, a szervezeti egységekhez tartozó munkavállalók, valamint az Ingatlankezelési szolgáltató egység vezetője felett. Az Ingatlankezelési szolgáltató egység vezető gyakorolja a munkáltatói jogkört a közvetlen irányítása alá tartozó munkavállalók és az egységhez tartozó szervezeti egységek vezetői, munkavállalói és a Területi központok vezetői felett. A Területi ingatlankezelési központvezetők rendelkeznek munkáltató jogkörrel a Területi központokhoz tartozó munkavállalók felett. Stratégiai pályavasúti fejlesztés és lebonyolítás A Stratégiai pályavasúti fejlesztés és lebonyolítás vezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a közvetlen irányítása alá tartozó vezetők és munkavállalók felett. Valamennyi szervezeti egység vezető munkáltatói jogot gyakorol a szervezetéhez közvetlenül tartozó munkavállalók felett. Az előbbiektől eltérően a Műszaki lebonyolítás vezetője rendelkezik munkáltatói joggal a Back-office-hez, a Műszaki koordinációhoz és a Területi mérnöki központokhoz tartozó valamennyi munkavállaló és vezető felett. Pályavasúti üzemeltetés A Pályavasúti üzemeltetés vezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a közvetlen irányítása alá tartozó munkavállalók, a Működéstámogatás vezető, a Működéstámogatás szervezethez tartozó valamennyi munkavállaló és a központi végrehajtáshoz tartozó központvezetők felett. A főosztályvezetők és az Ügyfélkapcsolat és értékesítés vezető a közvetlen irányításuk alá tartozó munkavállalók, az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek vezetői, az irányításuk alá tartozó szervezeti egységekhez tartozó munkavállalók felett gyakorolnak munkáltatói jogokat. A központi végrehajtáshoz tartozó szervezetek munkavállalói felett a központvezetők gyakorolnak munkáltatói jogokat. A Területi központvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a közvetlen irányítása alá tartozó munkavállalók és az osztályvezetők felett. Valamennyi osztályvezető az osztály munkavállalói felett és az alosztályvezetők felett gyakorol munkáltatói jogkört. Az alosztályokhoz közvetlenül tartozó munkavállalók és a végrehajtási egységek munkavállalói felett az adott alosztályvezető gyakorolja a munkáltatói jogkört. Az előbbiektől eltérően a Forgalmi osztályvezető gyakorolja a Forgalomirányítási alosztályhoz tartozó valamennyi munkavállaló felett is a munkáltató jogkört. A Forgalomfelügyeleti alosztályvezető a forgalmi csomópontvezetők felett is gyakorolja a munkáltatói jogokat. A forgalmi csomópontokhoz tartozó valamennyi munkavállaló felett a Forgalmi csomópontvezető gyakorolja munkáltatói jogokat. EBK főosztály Az EBK főosztályvezető rendelkezik munkáltatói jogkörrel a főosztályhoz tartozó csoportok vezetői és munkavállalói, valamint a Környezetvédelmi műszaki szolgáltató központ vezetője és a Területi szolgáltató központok vezetői felett. A Területi szolgáltató központok vezetői és a Környezetvédelmi műszaki szolgáltató központ vezetője a közvetlen irányítása alá tartozó munkavállalók felett gyakorolnak munkáltatói jogokat.

4 1400 A MÁV Zrt. Értesítője 23. szám Gazdasági általános vezérigazgató helyettes Gazdasági általános vezérigazgató helyettes munkáltatói jogokat gyakorol a közvetlen irányítása alá tartozó munkavállalók felett. Pénzügyi igazgatóság A Pénzügyi igazgató gyakorolja a munkáltatói jogkört a közvetlen irányítása alá tartozó munkavállalók, a Pénzgazdálkodás vezető, a Kockázatkezelés és kontroll vezető felett. A Pénzgazdálkodás vezető, valamint a Kockázatkezelés és kontroll vezető rendelkezik munkáltatói jogkörrel az irányítása alá tartozó szervezet munkavállalói felett. A Számviteli vezető gyakorolja a munkáltatói jogkört a Számviteli szervezethez tartozó összes szervezeti egység vezető és az irányítása alá tartozó valamennyi munkavállaló felett. A Könyvelési vezető, a Beszámolás és adózás vezető, valamint a Működéstámogatási vezető rendelkezik munkáltatói jogkörrel az adott szervezethez tartozó valamennyi munkavállaló felett. Kontrolling igazgatóság A Kontrolling igazgató rendelkezik munkáltatói jogkörrel a beosztott vezetők és a közvetlen irányítása alá tartozó munkavállalók felett. A vezetők az irányításuk alá tartozó munkavállalók felett rendelkeznek munkáltatói jogkörrel. Portfólió-gazdálkodási igazgatóság A Portfólió-gazdálkodási igazgató gyakorolja a munkáltatói jogkört az irányítása alá tartozó szervezeti egységhez tartozó valamennyi munkavállaló felett. Hatályba lépés: Jelen utasítás rendelkezéseit szeptember 1. napjától kell alkalmazni. 54/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú Elnök-VEzÉrIGazGatóI utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztatás normatív ElőírÁsaIról És azok alkalmazásáról normál üzemi körülmények között, ValaMInt rendkívüli EsEMÉnyEk bekövetkezésekor című 23/2011. (VI. 03. MÁV Ért. 13.) EVIG számú Elnök-VEzÉrIGazGató utasítás 1. sz. MódosítÁsÁról. Ezen utasítás közzététele napjával a közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztatás normatív előírásairól és azok alkalmazásáról normál üzemi körülmények között, valamint rendkívüli események bekövetkezésekor című 23/2011. (VI. 03. MÁV Ért. 13.) EVIG számú elnök-vezérigazgató utasítás alábbi módosítását rendelem el: Az utasítás 7.1 pontjának nyolcadik francia bekezdésében lévő 48/2009. (VII. 3. MÁV. Ért. 21.) VIG számú vezérigazgatói utasításra való hivatkozást törölni kell, és helyette fel kell venni a 28/2012. (V. 18. MÁV. Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a vonatok pontosságának értékelésére és elemzésére, valamint a rendkívüli események információinak kezelésére és elemezésére című hivatkozást. Dávid Ilona s.k. elnök-vezérigazgató Hatályon kívül helyezés: Az utasítás hatályba lépésével egyidejűleg a 4/2012. (MÁV. Ért. 4.) EVIG számú utasítás hatályát veszti. Dávid Ilona s.k. elnök-vezérigazgató

5 23. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1401

6 1402 A MÁV Zrt. Értesítője 23. szám

7 23. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1403

8 1404 A MÁV Zrt. Értesítője 23. szám

9 23. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1405

10 1406 A MÁV Zrt. Értesítője 23. szám

11 23. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1407

12 1408 A MÁV Zrt. Értesítője 23. szám

13 23. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1409

14 1410 A MÁV Zrt. Értesítője 23. szám

15 23. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1411

16 1412 A MÁV Zrt. Értesítője 23. szám

17 23. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1413

18 1414 A MÁV Zrt. Értesítője 23. szám

19 23. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1415

20 1416 A MÁV Zrt. Értesítője 23. szám

21 23. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1417

22 1418 A MÁV Zrt. Értesítője 23. szám

23 23. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1419

24 1420 A MÁV Zrt. Értesítője 23. szám Szerkeszti a MÁV Zrt. Jogi Igazgatóság Budapest, Könyves Kálmán körút Telefon: Szerkesztésért felelős a Szerkesztőbizottság. Kiadja a MÁV Zrt. Felelős kiadó: Dr. Siska Judit. Terjeszti a MÁV Zrt. BKSzE (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút ) HU Issn Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. Felelős vezető: Oláh Miklós vezérigazgató

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának KOZ-368/2013 3/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről 2013

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4664 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 37. szám I. Utasítások A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL 2012. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzat

szervezeti és működési szabályzat szervezeti és működési szabályzat Az Alapító jóváhagyta 2014. szeptember 30-án meghozott 4/2014. sz. határozatával Hatályba lépésének napja a Felügyeletnek a Társaság mint pénzügyi vállalkozás alapítását

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1 Magyar joganyagok - 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás - a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1. oldal 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás a Balassi Intézet Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: Kiadva: Érvényes: 2013. április 1. Leitner László ügyvezető igazgató 2013. április 1-től Tartalom I. A Társaság adatai, tevékenységi köre, jogállása...4 1. Bevezetés...4

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Hatályba lép: 2014. október 1.] 1 Tartalomjegyzék 1. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI... 5 1.1. Jogállás... 5 1.2. Alapítás... 5 1.3. A részvénytársaság legfőbb szerve... 5 1.4. Alapadatok... 5 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Bárány Zsolt főigazgató Dr. Bóth János polgármester Minőségirányítási szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet

Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Ungvári Csaba vezérigazgató 1/81 1 Tartalomjegyzék 1. A MÁV-START Zrt. munkaszervezete...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 14., péntek Tartalomjegyzék 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet A vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

JELENTÉS. 13052 2013. július

JELENTÉS. 13052 2013. július JELENTÉS Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13052 2013. július Állami Számvevőszék

Részletesebben