1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

2 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A munkáltatói jogkör kategóriái... 3 A munkáltatói jogkör átruházása... 3 Munkáltatói jogkör gyakorlása vezető beosztások tekintetében... 4 Munkáltatói jogkör gyakorlása vezető helyettesek tekintetében... 5 II. FEJEZET... 6 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... 6 TÁBLÁZATOK... 7 Kinevezési és megbízási rend az egyetemen... 8 Oktatók kinevezési rendje A vezetői megbízások eljárási rendje A munkáltatói jogkör kategóriáinak - a teljesség igénye nélküli - részletesebb ismertetése... 12

3 3 I. FEJEZET A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE Általános rendelkezések A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (továbbiakban: egyetem) munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának részét képezi. 1. (1) A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján a munkáltatói jogkörök, kategóriák és azok gyakorlása az egyetemen az alábbiak szerint alakul: A munkáltatói jogkör kategóriái a) kinevezési munkáltatói jogkör (közalkalmazotti jogviszony létesítése, megszüntetése, fegyelmi eljárás, káreljárás); b) bérgazdálkodói munkáltatói jogkör (bérgazdálkodás, juttatás megállapítása); c) munkairányítói munkáltatói jogkör (munkavégzés irányítása, ellenőrzése, teljesítmény értékelése stb.). (A munkáltatói jogkör kategóriái részletesebben a 3. sz. táblázatnál találhatók). 2. A munkáltatói jogkör átruházása (1) Az egyetemen a munkáltatói jogkört (az egyetemi és főiskolai tanár kinevezése, felmentése, valamint a helyettes, kancellár, gazdasági igazgató, valamint i megbízás kivételével) a gyakorolja, aki saját hatáskörét (megosztva) az egyetem más vezetőire átruházhatja. a) A kinevezési (megbízási) munkáltatói jogkört a a vezető beosztások, az egyetemi docens, a személyügyi munkakörök, valamint az egyetem nem kari

4 4 szervezeti egységeiben létesített munkakörök vonatkozásában fenntartja magának, míg a többi oktató-kutató és más alkalmazottak esetében a ra ruházza át; b) A bérgazdálkodói munkáltatói jogkört a - az a) pontban felsorolt munkakörök és beosztások kivételével - a ra ruházza át. 3. Munkáltatói jogkör gyakorlása vezető beosztások tekintetében (1) A munkáltatói jogkör gyakorlása az egyetemen létrehozott vezetői beosztások tekintetében: A vezető beosztások: a) A, a helyettes, a és helyettesei, a gazdasági igazgató, a kancellár, az oktatási, és a tudományos kutatási valamint más szervezeti egység vezetője, a könyvtárigazgató, az igazgató illetve ezek helyettesei, valamint a hivatalvezető. b) A tekintetében a munkáltatói jogköröket - a megbízás és felmentés kivételével - a honvédelmi miniszter gyakorolja. c) A helyettes, a kancellár, a gazdasági igazgató, a vonatkozásában - a megbízás és felmentés kivételével - a munkáltatói jogkört a gyakorolja. Amennyiben valamelyik megbízás, illetve kinevezés megszűnik, a beosztás vagy munkakör betöltésére kiírt pályázatot követő kinevezésig a tesz javaslatot az egyetem állományába tartozó és a törvényi feltételeknek megfelelő személy megbízására. A munkakörhöz, beosztáshoz tartozó feladatok átmeneti ellátására a honvédelmi miniszter ad megbízást. d) A tanszékvezető, valamint a helyettes esetében - a kinevezési (megbízási) és felmentési jogkört a - a munkairányítói munkáltatói jogkört a gyakorolja.

5 5 e) Az intézeti igazgató esetében a kinevezési (megbízási) és bérgazdálkodói munkáltatói jogkört a, a munkairányítói munkáltatói jogkört a helyettes, valamint a gyakorolja. f) A könyvtárigazgató esetében a kinevezési és bérgazdálkodói munkáltatói jogkört a, a munkairányítói munkáltatói jogkört a tudományos helyettes gyakorolja. g) A kollégiumigazgató vonatkozásában (kinevezés és felmentés kivételével) a bérgazdálkodói munkáltatói jogkört a, a munkairányítói jogkört a kancellár gyakorolja. h) Más igazgatók és osztályvezetők esetében a kinevezési és bérgazdálkodói munkáltatói jogkört a a munkairányítói munkáltatói jogkört az egyetemre megállapított szervezeti felépítés szerinti vezető gyakorolja. 4. Munkáltatói jogkör gyakorlása vezető helyettesek tekintetében (1) A munkáltatói jogkör gyakorlása a helyettes, igazgatóhelyettes, tanszékvezetőhelyettes és osztályvezető-helyettes vonatkozásában: a) A helyettes esetében kinevezés (megbízás) és felmentés kivételével a bérgazdálkodói és munkáltatói jogkört a gyakorolja. b) Az igazgatóhelyettes, valamint a tanszékvezető-helyettes vonatkozásában a kinevezési (megbízás) munkáltatói jogkört a, a bérgazdálkodói és munkairányítói munkáltatói jogkört az igazgató, illetve a tanszékvezető gyakorolja. c) A könyvtárigazgató-helyettes esetében a kinevezési munkáltatói jogkört a, a bérgazdálkodói és munkairányítói munkáltatói jogkört a könyvtárigazgató gyakorolja.

6 6 d) Az átfogó szervezeti egység keretében működő igazgató-helyettes, osztályvezetőhelyettes, vonatkozásában a kinevezési munkáltatói jogkört a, a bérgazdálkodói munkáltatói jogkört az átfogó szervezeti egység vezetője, a munkairányítói munkáltatói jogkört az igazgató, illetve az osztályvezető gyakorolja. II. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 5. (1) A munkáltatói jogok gyakorlói munkájuk során a törvényekben (Ftv., Kjt., Hjt, Hft., stb) és az SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően kikérik a különböző tanácsok véleményét, javaslatát, támaszkodnak a munkahelyi tanácsok véleményére, és figyelembe veszik az érdekképviseleti szervek jogszabályokban, valamint az egyetemi vezetés és az érdekképviseleti szervek együttműködési megállapodásaiban előírt jogaikat. (2) Jelen Szabályzat a hivatásos állomány vonatkozásában a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló, többször módosított évi XCV. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló, többször módosított évi XLV. törvény figyelembevételével alkalmazható. 6. (1) A jelen munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjét a október 25-ei ülésén elfogadta.

7 7 TÁBLÁZATOK l. sz.: Kinevezési és megbízási rend az egyetemen. 2. sz.: A vezetői megbízások eljárási rendje. 3. sz.: A munkáltatói jogkör kategóriáinak a teljesség igénye nélküli részletesebb ismertetése.

8 8 Kinevezési és megbízási rend az egyetemen 1. sz. táblázat Pályázat útján betölthető munkakörök: Oktatói munkakörök: egyetemi tanár; egyetemi docens; főiskolai tanár; főiskolai docens; adjunktus; tanársegéd; Tudományos kutatói munkakörök: kutatóprofesszor tudományos tanácsadó tudományos főmunkatárs tudományos munkatárs tudományos segédmunkatárs Pályázat útján történő vezetői megbízások: Magasabb vezetői tisztség (beosztás): ; helyettes; ; gazdasági igazgató; kancellár; igazgató; könyvtárigazgató; Vezetői tisztségek (beosztások): helyettes; gazdasági igazgató-helyettes;

9 9 igazgató; igazgatóhelyettes; könyvtárigazgató-helyettes; tanszékvezető; intézetigazgató; kollégiumigazgató.

10 10 Oktatók kinevezési rendje Munkakör Előterjesztő Véleményező Javaslattevő Kinevező egyetemi tanár Professzori Tanács (HM, OKM) Köztársasági Elnök főiskolai tanár Professzori Tanács (HM, OKM) miniszterelnök Professzori egyetemi docens Tanács főiskolai docens adjunktus helyettes tanársegéd helyettes Megjegyzés: A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságról szóló 69/2006. (III. 28.) Korm. rendelet 11. (1) bekezdése alapján az egyetem kezdeményezi a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnál az egyetemi tanári pályázatok véleményezését.

11 11 2. sz. táblázat A vezetői megbízások eljárási rendje Vezetői megbízás helyettes Előterjesztő Véleményező Javaslattevő Megbízó korelnöke korelnöke OKM egyetértésével Professzori Tanács helyettes kancellár gazdasági igazgató gazdasági igazgató-helyettes intézeti igazgató tanszékvezető, helyettes tanszékvezetőhelyettes könyvtár-igazgató kollégiumi igazgató Megbízás max. ideje, ismételhetősége egy ízben egy ízben helyettes, helyettes Intézeti Értekezlet Tanszéki értekezlet, Intézeti Értekezlet Tanszéki értekezlet, Intézeti Értekezlet HÖK, HM köztársasági elnök honvédelmi miniszter honvédelmi miniszter honvédelmi miniszter honvédelmi miniszter HM KF egy ízben több ízben egy ízben egy ízben több ízben több ízben több ízben több ízben határozatlan időre határozatlan időre

12 12 3. sz. táblázat A munkáltatói jogkör kategóriáinak - a teljesség igénye nélküli részletesebb ismertetése a) Kinevezési jogkör - kinevezés, - megbízás, - alkalmazás, - felmentés, - elbocsátás, - áthelyezés, - nyugdíjazás, b) Fegyelmi felelősségre-vonás - fegyelmi eljárás elrendelése, - fegyelmi, kártérítési eljárás lefolytatása, - fegyelmi határozat hozatala. c) Bérgazdálkodás a munkaügyi osztállyal együttműködésben - javaslat az alapbér meghatározására, - javaslat a pótlékok megállapítására, - javaslat a helyettesítési díj megállapítására. b) Munkairányítói jogkör - minősítés (teljesítmény-értékelés,) - kitüntetési, jutalmazási javaslat, - túlmunka elrendelés, - munkavégzés irányítása, ellenőrzése, - munkaköri leírás elkészítése,

13 13 - munkaköröktől eltérő feladatok (a törvény szerint) időleges ellátására való - utasítás, - rendes szabadság engedélyezése, - munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellenőrzése, - munkavégzésre alkalmas állapot ellenőrzése. Budapest, október 25-n. Prof. Dr. Szabó János DSc s. k. Készült: 2 eredeti példányban Egy példány: 13 lap Itsz.: 0501 Ügyintéző ( ): Fekete István (29-009) Kapják: 1.sz. példány: Levéltár 2.sz. példány: Irattár

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2015. II. 1 -től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben az 53/2013. (IV. 17.) számú szenátusi határozat, a 118/2013. (VII. 10.) számú szenátusi határozat,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE,

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzata. III. kötet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzata. III. kötet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER ELSŐ RÉSZ... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 MÁSODIK RÉSZ... 6 A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE í BUDAPEST 2009 (2014. február 28. napjától hatályos változat)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 A foglalkoztatási

Részletesebben

A Debreceni Egyetem szabályzata

A Debreceni Egyetem szabályzata A Debreceni Egyetem szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról 2011. június 23. 2 A Debreceni Egyetem ( továbbiakban:

Részletesebben

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A Kollektív Szerződés célja, hatálya, érvényességi ideje 1. 4 II. fejezet MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 5 A munkáltató

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2010.MÁRCIUS 26. Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Szenátusa - a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS. sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt. szám: Egyetértek! Budapest, 2011. - n. Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2011 - 2 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2011. október 7. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Megtárgyalta és a Szenátusnak elfogadásra javasolta a TTK Kari Tanácsa,

Részletesebben

II. KÖNYV FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

II. KÖNYV FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER II. KÖNYV FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Hatály 70. A foglalkoztatási követelményrendszer hatálya kiterjed a Főiskolával, mint munkáltatóval

Részletesebben

22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 -

22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz 1.sz. példány EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR AZ ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A módosítást jóváhagyta a Kari Tanács 2014. december 10-i ülése, elfogadta a Szenátusa

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalom A Szabályzat hatálya 4 I. fejezet: A Szent Pál Akadémia szervezete és működése 4 A Szent Pál Akadémia alapítása és fenntartása; székhelye,

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-140/2008. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

1993. évi LXXX. törvény. a felsőoktatásról PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Fejezet. A törvény hatálya. 2. Fejezet

1993. évi LXXX. törvény. a felsőoktatásról PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Fejezet. A törvény hatálya. 2. Fejezet 1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról PREAMBULUM A magyar felsőoktatás első önálló törvényi szabályozásának alapját az alkotmányos emberi jogok, az európai egyetemek Magna Chartája, valamint a társadalmi

Részletesebben

II. FEJEZET A FENNTARTÓI TESTÜLET ÉS HIVATALA MÛKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI

II. FEJEZET A FENNTARTÓI TESTÜLET ÉS HIVATALA MÛKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 41268 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám A Kormány 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2008 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 5 I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 A foglalkoztatási

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER TARTALOMJEGYZÉK FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER... 1 1.... 4 A munkáltatói jogkörök gyakorlása... 4 2.... 4 A közalkalmazotti jogviszony létesítésére vonatkozó szabályok...

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E VÁLTOZÁSOK A KATONAI FELSŐOKTATÁS VEZETŐINEK JOGÁLLÁSÁBAN 2012-2013 CHANGES IN THE LEGAL STATUS OF THE LEADERS OF MILITARY HIGHER EDUCATION 2012-2013 A magyar felsőoktatás szervezetében, felépítésében,

Részletesebben

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsõoktatásról*

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsõoktatásról* MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41181 67. Szepetnek 68. Tófej 69. Tormafölde 70. Tornyiszentmiklós 71. Tótszentmárton 72. Tótszerdahely 73. Újudvar 74. Valkonya 75. Várfölde 76. Zajk 77. Zalakomár 78.

Részletesebben

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról Az Országgyűlés a nemzet iránt érzett felelőssége tudatában, az Alaptörvényben foglalt hitvallás szerint egyetértve a nemzet lelki és szellemi megújulásának

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2011. (III. 1.) ) rektori utasítással sal egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

Részletesebben

2011. évi CCIV. törvény. a nemzeti felsőoktatásról 1

2011. évi CCIV. törvény. a nemzeti felsőoktatásról 1 1. oldal 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 1 Az Országgyűlés a nemzet iránt érzett felelőssége tudatában, az Alaptörvényben foglalt hitvallás szerint egyetértve a nemzet lelki és szellemi

Részletesebben

Törvények. 2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról*

Törvények. 2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról* 30372 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 120. szám II. Törvények 2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról* A magyar felsõoktatási

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadásra javasolta a Kari Tanács 2012. október 3-i ülése. Elfogadta a BME Szenátusa a 2012. október 29-i ülésén. Elfogadásra javasolta az 1.

Részletesebben

A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1

A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Sárospataki Református Teológia Akadémia Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011 évi CCIV. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM. (2) A Ktv. 17. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM. (2) A Ktv. 17. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 2006. évi LXXII. törvény a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról... 1857 4/2006. (VII.

Részletesebben