ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 124. évfolyam május 8. TARTALOM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 124. évfolyam 2009. május 8. TARTALOM."

Átírás

1 16. szám 124. évfolyam május 8. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 34/2009. (V. 8. MÁV Ért. 16.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörökről... Oldal 1373 Egyéb közlemények Elveszett szolgálati megbízólevél és belépési engedély érvénytelenítése Utasítások 34/2009. (V. 8. MÁV Ért. 16.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörökről 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja, hogy a biztonsági kockázatok csökkentése érdekében meghatározza a MÁV Zrt. hatósági erkölcsi bizonyítvány birtokában betölthető munkaköreit. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős meghatározása Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Jogi Igazgatóság vezetője felelős Az utasítás végrehajtásáért felelős Az utasítás végrehajtásáért valamennyi munkáltatói jogkörgyakorló, továbbá a Humánerőforrás Igazgatóság munkavállalói felelősek. 3.0 A FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 3.1 Hatósági erkölcsi bizonyítvány A hatósági erkölcsi bizonyítvány a bűntettesek nyilvántartásának adatairól a nyilvántartás kezelője által kiállított közokirat, amely tartalmazza a kérelmező természetes személyazonosító adatait, büntetlensége, mentesítésben részesülése, továbbá a vádemelés elhalasztása esetén a bűntettesek nyilvántartásában nem szerepel közlést, büntetett előélet esetén az egyes büntetésekre, intézkedésekre vonatkozó adatokat.

2 1374 A MÁV Zrt. Értesítője 16. szám 3.2. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat; 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 A hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörök: Az alábbiakban felsorolt munkakörök csak abban az esetben tölthetők be, amennyiben a hatósági erkölcsi bizonyítvány a bűntettesek nyilvántartásában nem szerel kitételt tartalmazza A MÁV Zrt. hatályos Működési és Szervezeti Szabályzata (MSZSZ) szerint irányítási szinten foglalkoztatott valamennyi munkavállaló, ideértve az üzletágak irányítási szintjét is Az MSZSZ szerint szolgáltatási szintű szervezeti egységek vezetői és a rendszeres helyettesítésüket végző munkavállalók Az üzletágaknál az operatív irányítási és üzleti végrehajtási szervezeti egységek vezetői, valamint a rendszeres helyettesítésüket végző munkavállalók Valamennyi munkáltatói jogkörgyakorló, ideértve az átruházott jogkörű munkáltatói jogkörgyakorlókat is Valamennyi anyag-, pénz- és értékkezeléssel foglalkozó munkavállaló Valamennyi SZIR, GIR, IHIR hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállaló Valamennyi biztonsági és védelmi feladatokat ellátó munkakörben foglalkoztatott munkavállaló Rendszergazdai munkakörbe, továbbá minősített rendszerekben történő munkavégzésre jelentkező munkavállalók esetében Azon munkavállalók, akinél a munkakör jellegére tekintettel az üzletág illetve főtevékenységi kör vezetője azt indokoltnak látja. A 4.1. pontban foglaltaktól eltérően amennyiben gondatlan bűncselekmény elkövetése okán a hatósági erkölcsi bizonyítvány ezzel összefüggő bejegyzést tartalmaz, a munkáltatói jogkörgyakorló, a Jogi Igazgatóság, a Humánerőforrás Igazgatóság, Biztonsági Igazgatóság egy munkavállalója által létrehozott bizottság dönt pályázó/ munkavállaló foglalkoztathatóságáról, amennyiben az elkövetett bűncselekmény jellege folytán nem hozható öszszefüggésbe a munkaköri feladatokkal és a MÁV Zrt. jogos gazdasági érdekeit nem sérti. A 4.1 pont hatálya alá tartozó munkakörök felsorolását a 2. sz. melléklet tartalmazza, azzal, hogy indokolt esetben a pont alapján olyan munkavállalótól is kérhető erkölcsi bizonyítvány a munkakör betöltéséhez, aki a melléklet felsorolásában nem szerepel. 4.2 A hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzése Az erkölcsi bizonyítványt a 4.1. sz. pontban írt munkakörben a munkaszerződés megkötése előtt kell a munkavállalónak/pályázónak benyújtania. A kiállítással kapcsolatos költségek a munkavállalót/pályázót terhelik. A munkáltató a munkaviszony létesítéskor, illetve a munkaszerződés módosításakor kizárólag 3 hónapnál nem régebben kiállított erkölcsi bizonyítványt fogad el Új bizonyítványt kell az érintett munkavállalóval beszereztetni munkakörváltozás esetén, amennyiben az új munkakör betöltéséhez szükséges, és a korábbi munkakör betöltéséhez nem volt az. A benyújtással összefüggésben felmerült költségek a munkavállalót terhelik A munkáltató indokolt esetben munkavállalót kötelezheti új erkölcsi bizonyítvány beszerzésére, azonban ez esetben a beszerzés (kiállítás) költségeit a munkáltató köteles megtéríteni A cégjegyzési joggal, valamint a bankszámla feletti rendelkezési joggal rendelkező munkavállalók kötelesek a munkáltatói jogkörgyakorló részére évente az utasítás kiadásának évével kezdődően minden évben legkésőbb május 30. napjáig az utasítás kiadásának évében legkésőbb szeptember 30. napjáig hatósági erkölcsi bizonyítványt benyújtani. Az erkölcsi bizonyítvány beszerzésének, kiállításnak költsége a munkavállalót terhelik. A munkáltató kizárólag e pont alkalmazása során a hatósági erkölcsi bizonyítvány helyett elfogadja a bűnügyi személyes adataikra vonatkozó hivatalos tájékoztatást, mely tájékoztatás A személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény 12. -a alapján évente egy alkalommal ingyenesen kérhető az adatkezelőtől. Amennyiben az adatkezelő által kiadott tájékoztatás a munkavállalóra vonatkozó bűnügyi személyes adatot tartalmaz, azt nem köteles a munkavállaló beadni, helyette azonban köteles hatósági erkölcsi bizonyítványt a munkáltató részére benyújtani Ha a munkavállaló a hatósági erkölcsi bizonyítványt különösen a pont esetében a megadott határidőn belül nem szerzi be, a Személyügy felszólítja annak pótlására, amennyiben a pótlásra a felszólítást köve-

3 16. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1375 tő 30 munkanapon belül nem kerül sor, az ahhoz kötött munkakört nem töltheti be, a munkaszerződés-módosítás nem írható alá. 4.3 A hatósági erkölcsi bizonyítvány kezelése és megőrzése A hatósági erkölcsi bizonyítvány számát, továbbá azt a megjegyzést, hogy a bizonyítvány alapján a munkavállaló a munkakör betöltésére alkalmas/nem alkalmas a Humánerőforrás Igazgatóság Személyügy illetékes munkavállalója(humánpartner) rögzíti, a bizonyítványt a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg visszaszolgáltatja a munkavállaló részére. Amennyiben a munkavállaló a munkakör betöltésére a hatósági erkölcsi bizonyítvány alapján nem alkalmas, arról másolatot kell készíteni, melyet kizárólag jogvita esetén lehet felhasználni. Jogvita hiányában 1 év után meg kell semmisíteni Az adatvédelemre vonatkozó előírások betartásáért a Humánerőforrás Igazgatóság Személyügy munkavállalója, illetve a munkáltatói jogkörgyakorló felelős, az erkölcsi bizonyítvány benyújtásának ellenőrzésért elsősorban a munkáltatói jogkörgyakorló, másodsorban a Humánerőforrás Igazgatóság Személyügy illetékes munkavállalója (humánpartner) felelős. 4.4 Adatszolgáltatási kötelezettség A hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörökben (4.1.) foglalkoztatott munkavállalók kötelesek a bűnügyi személyes adatukkal kapcsolatos változást annak bekövetkezésétől számított 5 napon belül írásban bejelenteni a munkáltatói jogkörgyakorló részére. 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK A hatósági erkölcsi bizonyítványra vonatkozó részletes szabályokat az évi LXXXV. Törvény, valamint a 6/2000. (II. 1.) BM rendelet tartalmazza. 6.0 HATÁLYBALÉPÉS Jelen utasítás a közzététele napján lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Hozzájáruló nyilatkozat a bűnügyi személyes adat kezeléséhez 2. sz. melléklet ök felsorolása Heinczinger István s. k. Vezérigazgató

4 1376 A MÁV Zrt. Értesítője 16. szám 1. sz. Melléklet Hozzájáruló nyilatkozat a bűnügyi személyes adat kezeléséhez Alulírott (Név, szül. hely, idő, an.) a MÁV Zrt-vel hatósági erkölcsi bizonyítványhoz (büntetlen előélethez) kötött munkakörben kívánok munkaviszonyt létesíteni/meglévő munkaviszonyomat (munkaszerződést) módosítani. Hozzájárulok ahhoz, hogy a bűnügyi személyes adataimat a MÁV Zrt. kizárólag a munkaszerződés megkötéséig, annak hiányában az ahhoz esetlegesen kapcsolódó jogvita esetén, legfeljebb 1 évig vagy a jogvita jogerős befejezéséig, cégjegyzésre jogosultak, valamint bankszámla felett rendelkezni jogosult munkavállalók esetében a munkaviszony fennállása alatt a büntetlen előélet megállapítsa céljából kezelje, arról bíróság vagy egyéb hatóság részére tájékoztatást adjon. Kelt:... név Tanú: Név.: Szül. hely, idő: An.: Szig. szám: Tanú:

5 16. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. Melléklet Humánerőforrás Igazgatóság Folyamat és működésfejlesztés vezető Gazdasági egység vezető Humán szolgáltatások vezető 1. Humánerőforrás igazgató Humánpartner előadó Humánpartner koord. II. (szakterületi) Humánpartner koord. III. (szakterületi) Humánpartner koordinátor I. (területi) Humánpartner szakelőadó I. Humánpartner szakelőadó II. Humánpartner szakértő Humánpolitikai szakelőadó Humánpolitikai szakelőadó II. Humánpolitikai szakértő I. Humánpolitikai szakértő II. Humánszolgáltatási szakértő II. Humánszolgáltató szakelőadó II. IHIR üzemeltetési szakértő Információs egység vezető Képzés-fejlesztési vezető Képzési és emberi erőf.fejl. osztályvez. Kompenzáció vezető Közgazdász gyakornok Munkaerőgazdálkodás vezető Munkaügyi kapcsolatok vezető Oktatási központvezető Regionális humánszolgáltató szerv.vezető SAP HR üzemeltetési koordinátor SAP HR üzemeltetési szakelőadó SAP HR üzemeltetési szakértő Személyügy vezető Személyzetfejlesztés vezető Szervezetmenedzsment vezető Szolgáltatás menedzsment vezető Szolgáltatás működés és fejlesztés vez. Területi humánpartner vezető Toborzás-kiválasztás vezető

6 1378 A MÁV Zrt. Értesítője 16. szám Jogi Igazgatóság Társasági Szolgáltatás Dokumentációs központ és könyvtár vezető Döntéselőkészítő szakértő Ingatlangazd. és portfóliókez. jogi ov. Jogi igazgató Jogi szakértő Jogtanácsos I. Jogtanácsos II. Könyvtáros szakértő Könyvtáros, levéltáros szakértő Levelezési csoportvezető Levéltári csoportvezető Levéltáros szakértő Menedzserasszisztens II. Pályavasúti és közbeszerzési csoportvez. Szabványügyi központvezető Szabványügyi szakértő Területi csoportvezető Ügykezelési és dok.szolg.szerv.vezető Igazgatási szakelőadó I. Igazgatási szakelőadó II. BKSZE vezető Logisztikai divízióvez. Core divízióvez. Non-Core divízióvez. Regionális Logisztikai Központvezető Vezető beszerző Vezető műszaki szolgáltató Vezető készletgazda Készletgazdálkodási kiemelt szakértő Beszerzési kiemelt szakértő Központi közbeszerzési szakértő Külkereskedelmi üzletkötő koordinátor Logisztikai kiemelt szakértő Készletgazdálkodási szakértő Gépjármű műszaki szakértő Rendszerszervező szakértő Stratégiai beszerző Beszerzési szakértő Logisztikai szakértő Műszaki szakelőadó II. Beszerzési koordinátor

7 16. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1379 Pénzügyi Igazgatóság Gazdálkodási koordinátor Logisztikai koordinátor Készletgazdálkodási koordinátor Logisztikai rendszertámogató III. Általános ügyviteli szakelőadó Ruhaügyintéző II. Eszközgazdálkodási szakelőadó Készletgazdálkodási szakelőadó Beszerzési szakelőadó Logisztikai rendszertámogató II. Raktározási irányító Készletgazdálkodási előadó II. Raktározási előadó II. Beszerzési előadó II. Általános ügyviteli előadó II. Logisztikai rendszertámogató I. Készletgazdálkodási előadó I. Beszerzési előadó I. Raktározási előadó I. Leltározó ügyintéző Ruhaügyintéző I. Általános ügyviteli előadó I Raktárkezelő II. Olajkútkezelő Raktárkezelő I. Adminisztrátor Bevételelszámolási osztályvezető Eszközelszámolási osztályvezető Főkönyvelőség vezető GIR használói koordinációs osztályvezető GIR szakértő I. GIR szakértő II. Gyakornok Készletelszámolási osztályvezető Kockázatkezelési és kontroll ov. Költségvetési kapcsolatok osztályvezető Könyvelő egységvezető II. Leltárellenőrzési előadó Leltárellenőrzési osztályvezető Pályavasúti főkönyvelő Pénzgazdálkodási osztályvezető

8 1380 A MÁV Zrt. Értesítője 16. szám Biztonsági Igazgatóság Pénztárvizsgáló Pénzügyi előadó Pénzügyi igazgató Pénzügyi osztályvezető Pénzügyi szakelőadó I. Pénzügyi szakelőadó II. Pénzügyi szakértő I. Pénzügyi szakértő II. Programalkalmazási szakelőadó I. Projektmenedzser III. Számviteli beszámolók osztályvezető Számviteli előadó Számviteli főosztályvezető Számviteli osztályvezető Számviteli szakelőadó (pk.) Számviteli szakelőadó I. Számviteli szakelőadó II. Számviteli szakértő (szolgáltatás) Számviteli szakértő I. Számviteli szakértő II. Számviteli szolgáltatás vezető Tanácsadó II. Tervezési osztályvezető Titkárnő Adminisztrátor Általános ügyviteli előadó II. Általános ügyviteli szakelőadó Biztonsági igazgató Biztonsági szakelőadó Biztonsági szakértő Döntéselőkészítő szakértő Információvédelmi osztályvezető Informatikai biztonsági szakértő II. Közérdekű adatfelelős szakértő II. Menedzserasszisztens I. Területi vasútbiztonsági szolgálati egység vezető Titkos ügykezelési koordinátor Üzembiztonsági szakelőadó Üzembiztonsági szakértő I. Üzembiztonsági szakértő II. Vagyonvédelmi alosztályvezető Vagyonvédelmi osztályvezető

9 16. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1381 Portfólió-gazdálkodási Igazgatóság Belső ellenőrzési főosztály Egészség- Biztonság, és Környezetvédelmi Osztály Vasútbiztonsági osztályvezető Védelmi csoportvezető Védelmi szakelőadó Védelmi szakértő I. Védelmi szakértő II. Védelmi szakértő III. Adminisztrátor Porfóliófejlesztési szakértő II Portfólió fejlesztési és értékesítési ov Portfolió kezelési osztályvezető Portfóliófejlesztési szakértő II. Portfólió-gazdálkodási igazgató Portfólióhasznosítási szakértő Belső ellenőrzési főosztályvezető Ellenőrzési szakelőadó Ellenőrzési szakértő Ellenőrzési szakértő I. Ellenőrzési szakértő II. Folyamat és szolgáltatás ellenőrzési ov. Gazdálkodás- és működés ellenőrzési ov. Menedzserasszisztens I. Területi ellenőrzési központvezető Vezető auditor EBK Osztályvezető Munkabiztonsági csoportvezető Környezetvédelmi csoportvezető Foglalkozás-egészségügyi csoportvezető, EBK területi szolgáltató központvezető, Környezetvédelmi műszaki szolgáltató központvezető, Környezetvédelmi szakértő I. Környezetvédelmi szakértő II. Környezetvédelmi szakelőadó I. Környezetvédelmi szakelőadó II. Minőségügyi szakértő II. Műszaki szakelőadó I. Munkabiztonsági szakértő I. Munkabiztonsági szakértő II. Munkabiztonsági szakelőadó I. Munkabiztonsági szakelőadó II.

10 1382 A MÁV Zrt. Értesítője 16. szám Pályavasúti Üzletág Általános ügyviteli előadó I. (csak Üzletág irányítás) Általános ügyviteli előadó II.(csak Üzletág irányítás) Általános ügyviteli szakelőadó (csak Üzletág irányítás) Elemző-, gazdálkodó szakelőadó I. (csak Üzletág irányítás) Programalkalmazási szakelőadó I. (csak Üzletág irányítás) Programalkalmazási szakelőadó II. (csak Üzletág irányítás) Marketing szakelőadó Minőségügyi koordinátor (csak Üzletág irányítás) Műszaki szakelőadó II. (csak Üzletág irányítás) Forgalmi technológiai szakértő I. (csak Üzletág irányítás) Minőségügyi szakértő I. Döntéselőkészítő szakértő Elegytovábbító szakértő II. Fejlesztési és forrásall. szakértő I. Forgalmi szabályozási szakértő Forgalmi szakértő II. (csak Üzletág irányítás) Forgalmi technológiai szakértő II. Hálózati forgalmi szakértő Informatikai szakértő II. Marketing szakértő I. Minőségügyi szakértő II. Műszaki szakértő (csak Üzletág irányítás) Nemzetközi szakértő I. Pályavasúti szakértő Stratégiai fejlesztési szakértő Technológia tervező szakértő PML szakértő Fejlesztőmérnök II. (csak Üzletág irányítás) Forgalmi szakértő III. Marketing szakértő II. SZIR szakértő (SZIR főkoordinátor) Projektmenedzser III. Elszámolási és leltározási osztályvezető Biztosítóberendezési alosztályvezető Biztosítóberendezési osztályvezető Erősáramú alosztályvezető Erősáramú osztályvezető Forgalomfelügyeleti alosztályvezető Forgalomirányítási alosztályvezető Geodéziai és térinformatikai osztályvezető Gépesítési és technológiai osztályvezető Híd és alépítményi alosztályvezető

11 16. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1383 Minőségbiztosítási és méréstechnikai osztályvezető Műszaki könyvtár és archiváló osztályvezető Műszaki tev.-t előkészítő és elszám. osztályvezető Országos alállomási felügyeleti osztályvezető Pálya- és híddiagnosztikai osztályvezető Pályafenntartási alosztályvezető Pályakarbantartási alosztályvezető Távközlési alosztályvezető Távközlési osztályvezető Tengelyátszerelési alosztályvezető Üzemeltetési alosztályvezető (Záhony) Műszaki előkészítő osztályvezető Biztosítóberendezési osztályvezető Döntéselőkészítési osztályvezető Elszámolási csoportvezető Erősáramú osztályvezető Fejlesztési csoportvezető Forgalmi osztályvezető (TK) Híd és alépítményi osztályvezető Kereskedelmi osztályvezető Működésfejlesztési csoportvezető Pályalétesítményi Központ vezető Pályalétesítményi osztályvezető Pályalétesítményi osztályvezető Pályalétesítményi Technológiai osztályvezető Távközlési osztályvezető TEB Központ vezető TEB osztályvezető Technológiai osztályvezető (Forgalom) Üzemirányítási osztályvezető Üzemirányító központvezető Forgalmi osztályvezető Pályavasúti területi központvezető Értékesítési főosztályvezető Fejlesztési főosztályvezető Forgalmi főosztályvezető Pályalétesítményi főosztályvezető Távközl. erősáramú és bizt.ber. főosztályvezető Pályavasút üzletág vezető Minőségirányítási vezető Projektmenedzser II.

12 1384 A MÁV Zrt. Értesítője 16. szám Kontrolling igazgatóság Üzletági általános vezigazgató-helyettes Kommunikációs igazgatóság Forgalmi Csomópont vezető Állomásfőnök I. Állomásfőnök II. Állomásfőnök III. Forgalmi szolgálattevő (pénztárkezeléssel megbízott) Anyag és eszözkezelési előadó I (kezeléssel megbízott) Anyag és eszözkezelési előadó II (kezeléssel megbízott) Anyag és eszözkezelési szakelőadó I (kezeléssel megbízott) Anyag és eszözkezelési szakelőadó II (kezeléssel megbízott) Gazdálkodási koordinátor Szakaszmérnökség vezető Főpályamester Felügyeleti pályamester Mester Beosztott mester Vezetőmérnök (TEB) Területi TEB mérnök Kontrolling igazgató Titkárnő Beruházás kontrolling vezető Csoportkontrolling és módszertan vezető Funkcionális kontrolling vezető Holdingkontrolling vezető Kontrolling üzemeltetés vezető Portfolió kontrolling vezető Humánerőforrás kontrolling vezető Pályavasút operatív kontrolling vezető Pályavasúti kontrolling osztályvezető Pályavasúti tervezési és beszámolási osztályvezető Területi kontrolling csoportvezető Kontroller I. Kontroller II. Kontroller III. (döntés elkők.) Tanácsadó II. Területi képviselő Kommunikációs igazgató Belső kommunikációs osztályvezető Marketingkommunikációs osztályvezető Média kapcsolatok osztályvezető Szóvivő

13 16. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1385 Ügynökségi kapcsolatok vezető Kommunikációs szakértő II. Titkárnő Fotóriporter Kommunikációs szakértő I. Kommunikációs szakelőadó II. Kommunikációs szakelőadó I. Kommunikációs szakértő III. Stratégiai Igazgatóság Általános ügyviteli előadó I. Általános ügyviteli előadó II. Döntéselőkészítő szakértő EU kapcsolatok osztályvezető EU program szakelőadó EU program szakértő I. EU program szakértő II. Közgazdász gyakornok Menedzserasszisztens I. Nemzetközi kapcsolatok osztályvezető Nemzetközi szakelőadó Nemzetközi szakértő I. Nemzetközi szakértő II. Projektmenedzser III. Stratégiai fejlesztési szakértő Stratégiai igazgató Stratégiai szakértő Stratégiai szakértő II. Stratégiai tervezési osztályvezető Technológiai fejlesztési osztályvezető Vezérigazgató Adminisztrátor Általános ügyviteli előadó II. Általános ügyviteli szakelőadó Tanácsadó II. Titkárnő Titkárság vezető Vezérigazgató Vezérigazgatói kabinetvezető Portfolió-kezelési ált. vezig. Általános ügyviteli szakelőadó Portfólió-kezelési ált.vezérig.helyettes

14 1386 A MÁV Zrt. Értesítője 16. szám Elnök és kabinet Általános ügyviteli szakelőadó Döntéselőkészítő szakértő Elnöki irodavezető Elnöki tanácsadó Menedzserasszisztens II. Tanácsadó I. Titkárnő Titkárság vezető

15 16. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1387 Egyéb közlemények Elveszett szolgálati megbízólevél és belépési engedély érvénytelenítése A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Budapesti Területi Központ Biztosítóberendezési Alosztály Bp. Kelet létszámába tartozó Tóth Kálmán blokkmester részére kiállított sorszámú szolgálati megbízólevél valamint 2682 sorszámú belépési engedély ismeretlen körülmények között elveszett. Fenti sorszámú szolgálati megbízólevél valamint belépési engedély érvénytelen, azt megtalálás, vagy felmutatás esetén be kell vonni, és a körülményeket tisztázó jegyzőkönyv kíséretében a Jogi Igazgatóság Ügykezelési és Dokumentációs Szolgáltató Szervezet részére meg kell küldeni.

16 1388 A MÁV Zrt. Értesítője 16. szám Szerkeszti a MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Jogi Igazgatósága Budapest VI., Andrássy út Telefon: Szerkesztésért felelős a Szerkesztőbizottság. Kiadja a MÁV ZRt. Jogi Igazgatósága. Felelős kiadó: Dr. Siska Judit. Terjeszti a MÁV ZRt. Ügykezelési és Dokumentációs Szolgáltató Szervezet (Budapest VI., Andrássy út ). HU ISSN Nyomdai előkészítés: COMP-Press Kft. Budapest. Felelős vezető: Ibos Ferenc, műszaki vezető: Szabó Károly Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert igazgató.

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 2/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a A

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 2. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 2. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 2. szám 2/2008. (IV. 4.) HVH sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV Cargo Zrt. munkakör-értékelésen alapuló besorolási rendszere működtetésének szabályozásáról

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA IRODAVEZETŐ 1 KOORDINÁCIÓS IRODA VEZÉRIGAZGATÓI TITKÁRSÁG

BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA IRODAVEZETŐ 1 KOORDINÁCIÓS IRODA VEZÉRIGAZGATÓI TITKÁRSÁG Szervezeti Egység VEZÉRIGAZGATÓ VEZÉRIGAZGATÓ 1 BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA IRODAVEZETŐ 1 KOORDINÁCIÓS IRODA VEZÉRIGAZGATÓI TITKÁRSÁG 29 6 VEZÉRIGAZGATÓI TITKÁRSÁG IRODAVEZETŐ 1 VEZÉRIGAZGATÓI TITKÁRSÁG REHABILITÁCIÓS

Részletesebben

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság működése napjainkban XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia BÜKFÜRDŐ 2015.04.15-17.

Részletesebben

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Kiss Gábor Vezető Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság Műszaki Hálózati Koordináció 1 Az Általános vezérigazgató-helyettes

Részletesebben

2013/20. SZÁM TARTALOM

2013/20. SZÁM TARTALOM 2013/20. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 22/2013. (VI. 06. MÁV-START Ért. 20.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának

Részletesebben

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás

VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás VASÚTI ERŐSÁRAMÚ KONFERENCIA Nyitás, átjárhatóság, megújulás A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság szervezeti és működési jellemzői a változások tükrében Vólentné Sárvári Piroska pályavasúti

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. TARTALOM. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 4/2007. (II. 9. MÁV. Ért. 6.) HVH. sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

29. szám 123. évfolyam 2008. december 5. TARTALOM

29. szám 123. évfolyam 2008. december 5. TARTALOM 29. szám 123. évfolyam 2008. december 5. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 40/2008. (XII. 5. MÁV Ért. 29.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli

Részletesebben

14. szám 125. évfolyam 2010. április 30. TARTALOM

14. szám 125. évfolyam 2010. április 30. TARTALOM 14. szám 125. évfolyam 2010. április 30. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 25/2010. (IV. 30. MÁV Ért. 14.) EVIG számú utasítás a normatív utasítások kiadásának

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/6. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények

ÉRTESÍTŐ 2016/6. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények 2016/6. SZÁM TARTALOM Egyéb közlemények oldal 1/2016. (II. 17. MÁV-START Ért. 6.) sz. gazdasági igazgatói munkautasítás az idegen személyek által a gördülő állományban okozott közúti károk KGFB terhére

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM 2016/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2016. (VI. 29. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli munkaidő tervezésének, kontrolljának folyamatszabályozása, és rendkívüli munkaórák

Részletesebben

12. szám 122. évfolyam 2007. március 30. TARTALOM

12. szám 122. évfolyam 2007. március 30. TARTALOM 12. szám 122. évfolyam 2007. március 30. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 9/2007. (III. 30. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV ZRt.

Részletesebben

Szerencsejáték Zrt. A 2009. évi CXXII. törvény 2. (1), illetve 2. (10) bekezdése alapján közzétett adatok (2015. május 31-i állapotnak megfelelően)

Szerencsejáték Zrt. A 2009. évi CXXII. törvény 2. (1), illetve 2. (10) bekezdése alapján közzétett adatok (2015. május 31-i állapotnak megfelelően) 2. (1) a) 2. (1) b) 2. (1) da) 2. (1) db) 2. (1) dc) NÉV TISZTSÉG MEGBÍZÁSI DÍJ (Ft) MEGBÍZÁSI DÍJON FELÜLI EGYÉB JÁRANDÓSÁG (Ft) JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE ESETÉN JÁRÓ PÉNZBELI JUTTATÁSOK (Ft) Dr. Szentpétery

Részletesebben

1. melléklet A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK SZERVEZETI EGYSÉGEK SZERINTI BEMUTATÁSA ÉS SZERVEZETI ÁBRA

1. melléklet A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK SZERVEZETI EGYSÉGEK SZERINTI BEMUTATÁSA ÉS SZERVEZETI ÁBRA 1. melléklet A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK SZERVEZETI EGYSÉGEK SZERINTI BEMUTATÁSA ÉS SZERVEZETI ÁBRA "I. Polgármesteri Kabinet A./ Jogi és Koordinációs Osztály 1. Jogi Csoport 2. Lakossági Kapcsolati

Részletesebben

1. melléklet A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK - SZERVEZETI EGYSÉGEK SZERINTI BEMUTATÁSA ÉS SZERVEZETI ÁBRA

1. melléklet A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK - SZERVEZETI EGYSÉGEK SZERINTI BEMUTATÁSA ÉS SZERVEZETI ÁBRA 1. melléklet A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK - SZERVEZETI EGYSÉGEK SZERINTI BEMUTATÁSA ÉS SZERVEZETI ÁBRA I. Polgármesteri Kabinet: A./ Városépítészeti Osztály B./ Koordinációs Osztály: 1. Titkársági

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

35. szám 125. évfolyam 2010. november 26. TARTALOM

35. szám 125. évfolyam 2010. november 26. TARTALOM 35. szám 125. évfolyam 2010. november 26. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 4/2010. (XI. 26. MÁV Ért. 35.) IÁVIGH számú infrastruktúra általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

32. szám 125. évfolyam 2010. november 5. TARTALOM. 69/2010. (XI. 05. MÁV Ért. 32.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

32. szám 125. évfolyam 2010. november 5. TARTALOM. 69/2010. (XI. 05. MÁV Ért. 32.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 32. szám 125. évfolyam 2010. november 5. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 68/2010. (XI. 05. MÁV Ért. 32.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás: Az

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Ft 0 hónap végkielégítés - 3 hónap felmondási idő - önálló x x x. 35 nap felmondási idő és 1 hó végkielégítés Ft.

Ft 0 hónap végkielégítés - 3 hónap felmondási idő - önálló x x x. 35 nap felmondási idő és 1 hó végkielégítés Ft. járó és és ketten en ketten en Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zsupponits Jenő Vezérigazgató 2 000 000 alapbér 80%a A KHEM javadalamzási 399 507 Ft 0 hónap 3 hónap önálló x x x Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Részletesebben

A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök. Szervezeti egység Munkakör Létszám

A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök. Szervezeti egység Munkakör Létszám A Hivatal szervezeti egységei által ellátott munkakörök 2. sz. melléklet Pécs M.J. Város Polgármesteri Hivatala Polgármester Alpolgármester Jegyző Aljegyző Jogi és Önkormányzati Főosztály Jogi Csoport

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására. I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket:

MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására. I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket: MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket: Eltérően az 1. pontban foglalt mértéktől a kialakult foglalkoztatási körülményekre figyelemmel

Részletesebben

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Szám: NFGM/ / /2008 MUNKAANYAG közigazgatási egyeztetésre (visszamutatásra) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági ban, továbbá a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai:

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: A DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: Szervezeti, személyzeti adatok I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján Munkakörök megnevezése: 1. Jegyzői Kabinetvezető 2. Gazdálkodási

Részletesebben

A PAJZS Koordináló Rendszer szervezete

A PAJZS Koordináló Rendszer szervezete Titkárság Elnök Tanácsadók Tájékoztatási Fejlesztési Gazdasági Igazgatási Kereskedelmi vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató Média Rendszer Főkönyvelő Ellenőrzési Üzletkötési

Részletesebben

27. szám 123. évfolyam 2008. november 7. TARTALOM

27. szám 123. évfolyam 2008. november 7. TARTALOM 27. szám 123. évfolyam 2008. november 7. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 37/2008 (XI. 7. MÁV Ért. 27.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.

Részletesebben

Pápai Szakképzési Centrum Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma

Pápai Szakképzési Centrum Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma 9. évfolyamon induló szakgimnáziumi ágazati képzések: Kódszámok Ágazat 4 év után érettségi + középszintű szakképesítés 3001 Közgazdaság Pályázati-támogatási asszisztens 4+1 3002 Közgazdaság Pályázati-támogatási

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 15. szám 122. évfolyam 2007. április 20. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 15. szám 122. évfolyam 2007. április 20. TARTALOM 15. szám 122. évfolyam 2007. április 20. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 12/2007. (IV. 20. MÁV Ért. 15.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a létszámleépítésben

Részletesebben

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: től

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: től A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2016.10.12-től Átdolgozta: Dr. Szilasi András, Somogyi Attila A kiadmány hiteléül: P.H. Such György elnök Dömötör Róbert a Versenybírósági

Részletesebben

Adatszolgáltatás a évi CXXII. törvény alapján február 1-ei állapotnak megfelelően

Adatszolgáltatás a évi CXXII. törvény alapján február 1-ei állapotnak megfelelően Mt.188. (1) bekezdés alapján Ssz. Név kör t idő Cégjegyzési jogosultság önállóan másokkal együttesen 1. Kővári Zsolt Vezérigazgató 1 800 000 80% 2. Lebovits Gábor 3. Szórád Róbert 4. Zaránd György Általános

Részletesebben

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése I. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK Az MNB előzetes engedélyével választható meg, illetőleg nevezhető ki a pénzügyi vállalkozásnál vezető

Részletesebben

Előadó: Kozák Tamás. BALOGH GYÖRGYNÉ MÁV-START Zrt.

Előadó: Kozák Tamás. BALOGH GYÖRGYNÉ MÁV-START Zrt. Előadó: Kozák Tamás BALOGH GYÖRGYNÉ MÁV-START Zrt. A SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK ELŐTT 1 A Vezérigazgatóság főosztályai, szakigazgatóságok, területi központok, hivatalok részére az O.1. sz. Oktatási utasítás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

34. szám 122. évfolyam november 16. TARTALOM

34. szám 122. évfolyam november 16. TARTALOM 34. szám 122. évfolyam 2007. november 16. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 32/2007. (XI. 16. MÁV. Ért. 34.) ÜÁVIGH. sz. üzletági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Statikus funkcionális (működési) modell (szervezetek csoportosítása, szervezeti felépítés, tevékenységi szerkezet)

Statikus funkcionális (működési) modell (szervezetek csoportosítása, szervezeti felépítés, tevékenységi szerkezet) Statikus funkcionális (működési) modell (szervezetek csoportosítása, szervezeti felépítés, tevékenységi szerkezet) Szervezeti felépítés Tevékenységi (funkció) szerkezet A rendszer adaptivitása funkcionális

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 29. szám 126. évfolyam 2011. december 30. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal 53/2011. (XII. 30. MÁV Ért. 29.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás

Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás Forgalom, avagy a Forgalmi üzemirányítás Vasúti Erősáramú konferencia (Siófok, 2015. 11.17.) Béres Barna osztályvezető Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Forgalmi Üzemirányítási Osztály 1 1. sok könyv

Részletesebben

6/2016. (XII. 20.) sz. kancellári utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Kancellárját illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről

6/2016. (XII. 20.) sz. kancellári utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Kancellárját illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje delegált jogkörök 1 IKT/5-2825/2016. 6/2016. (XII. 20.) sz. i utasítás a Szegedi Tudományegyetem Kancellárját illető munkáltatói jogkörök delegálásának rendjéről

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A MÁV Zrt. Kollektív Szerződés módosítására

MEGÁLLAPODÁS A MÁV Zrt. Kollektív Szerződés módosítására MEGÁLLAPODÁS A MÁV Zrt. Kollektív Szerződés módosítására I. A KSz 8. 2. pontjának új szövege a következő: 2. A munkáltató valamennyi nála képviselettel rendelkező szakszervezet vonatkozásában érvényre

Részletesebben

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ RENDELETTERVEZET a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Készítette: Papp Gyuláné humánpolitikai vezető

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Iktatószám: Gy. 4-3/2012. MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Budapest, 2012. január 06. MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1087 Budapest,

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 12. szám 126. évfolyam 2011. május 27. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítások 20/2011. (V. 27. MÁV Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás: a MÁV

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

Besorolása Szerv típus megnevezése. elnök vez. Központi Hivatal Hivatalvezetés / irányítás

Besorolása Szerv típus megnevezése. elnök vez. Központi Hivatal Hivatalvezetés / irányítás 13. melléklet a(z) 9/2010. PM utasításhoz 5. számú melléklet az 1/2007. PM utasításhoz Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel betölthető munkakörök Tevékenységi terület Központi Hivatal elnök Központi

Részletesebben

2014/31. SZÁM TARTALOM

2014/31. SZÁM TARTALOM 2014/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 61/2014. (VI. 27. MÁV-START Ért. 31.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a Felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Szociális és Munkaügyi Minisztérium nevében

A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Szociális és Munkaügyi Minisztérium nevében A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Szociális és Munkaügyi Minisztérium nevében a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

I. csoportú munkakörök

I. csoportú munkakörök 2. számú melléklet Munkaköri csoportok I. csoportú munkakörök Előzetes alkalmassági vizsgálat szakértői díjai 1 Felsővezeték szerelő különleges körülmények között (nagy magasságban, 25 KV-os feszültség

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 19. szám 126. évfolyam 2011. szeptember 30. Utasítások 38/2011. (IX. 30. MÁV Ért. 19.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a vevőminősítésre és kinnlévőség-kezelésre a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatot

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. 1. A szabályzat célja és alkalmazási területe... 3 2. 2. A Belső Adatvédelmi Felelős... 3 3. 3. Az adatkezelői minőség bejelentése. A Szabályzat közzététele... 3 4. 4. védelme... 3 4.1.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELYE

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELYE BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELYE Iktatószám: 16 /2010. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZAT Érvényes 2010.

Részletesebben

2013/3. SZÁM TARTALOM

2013/3. SZÁM TARTALOM 2013/3. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 4/2013. (I. 29. MÁV-START Ért. 3.) sz. vezérigazgatói utasítás a Szervezettel (JNT Security Logisztikai és Biztonsági Kft.-vel) történő készpénzbeszállítás szabályozásáról...

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 26. szám 123. évfolyam 2008. október 31. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 26. szám 123. évfolyam 2008. október 31. TARTALOM 26. szám 123. évfolyam 2008. október 31. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 36/2008. (X. 31. MÁV Ért. 26.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a megváltozott

Részletesebben

SZABÁLYZATMINTÁK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK RÉSZÉRE

SZABÁLYZATMINTÁK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK RÉSZÉRE GAZDÁLKODÁSI KÉZIKÖNYVEK SZABÁLYZATMINTÁK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK RÉSZÉRE II. KÖTET Budapest, 2016 Szerzők: Dr. Böszörményi Judit Nagyné Véber Györgyi Buránszkiné Alföldy Zita Sorozatszerkesztő: Kökényesiné

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása Ügyszám: 03-3/346-4/2013. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása 1.) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCKT 2014.05.14-ei ülésén a 16/2014.(V.14.) számú határozatával támogatta a Szabályzat elfogadását. Ezzel egyidejűleg a tárgyban

Részletesebben

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. (1) bekezdése, a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási

Részletesebben

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása Melléklet a /2007. (..) HM rendelethez A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos és szerződéses katonai beosztások megoszlása HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Az államtitkár közvetlen irányítása alatt működő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Önkormányzati és Szervezési Iroda A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben