ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 124. évfolyam május 8. TARTALOM.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 124. évfolyam 2009. május 8. TARTALOM."

Átírás

1 16. szám 124. évfolyam május 8. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 34/2009. (V. 8. MÁV Ért. 16.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörökről... Oldal 1373 Egyéb közlemények Elveszett szolgálati megbízólevél és belépési engedély érvénytelenítése Utasítások 34/2009. (V. 8. MÁV Ért. 16.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörökről 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja, hogy a biztonsági kockázatok csökkentése érdekében meghatározza a MÁV Zrt. hatósági erkölcsi bizonyítvány birtokában betölthető munkaköreit. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős meghatározása Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Jogi Igazgatóság vezetője felelős Az utasítás végrehajtásáért felelős Az utasítás végrehajtásáért valamennyi munkáltatói jogkörgyakorló, továbbá a Humánerőforrás Igazgatóság munkavállalói felelősek. 3.0 A FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 3.1 Hatósági erkölcsi bizonyítvány A hatósági erkölcsi bizonyítvány a bűntettesek nyilvántartásának adatairól a nyilvántartás kezelője által kiállított közokirat, amely tartalmazza a kérelmező természetes személyazonosító adatait, büntetlensége, mentesítésben részesülése, továbbá a vádemelés elhalasztása esetén a bűntettesek nyilvántartásában nem szerepel közlést, büntetett előélet esetén az egyes büntetésekre, intézkedésekre vonatkozó adatokat.

2 1374 A MÁV Zrt. Értesítője 16. szám 3.2. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat; 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 A hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörök: Az alábbiakban felsorolt munkakörök csak abban az esetben tölthetők be, amennyiben a hatósági erkölcsi bizonyítvány a bűntettesek nyilvántartásában nem szerel kitételt tartalmazza A MÁV Zrt. hatályos Működési és Szervezeti Szabályzata (MSZSZ) szerint irányítási szinten foglalkoztatott valamennyi munkavállaló, ideértve az üzletágak irányítási szintjét is Az MSZSZ szerint szolgáltatási szintű szervezeti egységek vezetői és a rendszeres helyettesítésüket végző munkavállalók Az üzletágaknál az operatív irányítási és üzleti végrehajtási szervezeti egységek vezetői, valamint a rendszeres helyettesítésüket végző munkavállalók Valamennyi munkáltatói jogkörgyakorló, ideértve az átruházott jogkörű munkáltatói jogkörgyakorlókat is Valamennyi anyag-, pénz- és értékkezeléssel foglalkozó munkavállaló Valamennyi SZIR, GIR, IHIR hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállaló Valamennyi biztonsági és védelmi feladatokat ellátó munkakörben foglalkoztatott munkavállaló Rendszergazdai munkakörbe, továbbá minősített rendszerekben történő munkavégzésre jelentkező munkavállalók esetében Azon munkavállalók, akinél a munkakör jellegére tekintettel az üzletág illetve főtevékenységi kör vezetője azt indokoltnak látja. A 4.1. pontban foglaltaktól eltérően amennyiben gondatlan bűncselekmény elkövetése okán a hatósági erkölcsi bizonyítvány ezzel összefüggő bejegyzést tartalmaz, a munkáltatói jogkörgyakorló, a Jogi Igazgatóság, a Humánerőforrás Igazgatóság, Biztonsági Igazgatóság egy munkavállalója által létrehozott bizottság dönt pályázó/ munkavállaló foglalkoztathatóságáról, amennyiben az elkövetett bűncselekmény jellege folytán nem hozható öszszefüggésbe a munkaköri feladatokkal és a MÁV Zrt. jogos gazdasági érdekeit nem sérti. A 4.1 pont hatálya alá tartozó munkakörök felsorolását a 2. sz. melléklet tartalmazza, azzal, hogy indokolt esetben a pont alapján olyan munkavállalótól is kérhető erkölcsi bizonyítvány a munkakör betöltéséhez, aki a melléklet felsorolásában nem szerepel. 4.2 A hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzése Az erkölcsi bizonyítványt a 4.1. sz. pontban írt munkakörben a munkaszerződés megkötése előtt kell a munkavállalónak/pályázónak benyújtania. A kiállítással kapcsolatos költségek a munkavállalót/pályázót terhelik. A munkáltató a munkaviszony létesítéskor, illetve a munkaszerződés módosításakor kizárólag 3 hónapnál nem régebben kiállított erkölcsi bizonyítványt fogad el Új bizonyítványt kell az érintett munkavállalóval beszereztetni munkakörváltozás esetén, amennyiben az új munkakör betöltéséhez szükséges, és a korábbi munkakör betöltéséhez nem volt az. A benyújtással összefüggésben felmerült költségek a munkavállalót terhelik A munkáltató indokolt esetben munkavállalót kötelezheti új erkölcsi bizonyítvány beszerzésére, azonban ez esetben a beszerzés (kiállítás) költségeit a munkáltató köteles megtéríteni A cégjegyzési joggal, valamint a bankszámla feletti rendelkezési joggal rendelkező munkavállalók kötelesek a munkáltatói jogkörgyakorló részére évente az utasítás kiadásának évével kezdődően minden évben legkésőbb május 30. napjáig az utasítás kiadásának évében legkésőbb szeptember 30. napjáig hatósági erkölcsi bizonyítványt benyújtani. Az erkölcsi bizonyítvány beszerzésének, kiállításnak költsége a munkavállalót terhelik. A munkáltató kizárólag e pont alkalmazása során a hatósági erkölcsi bizonyítvány helyett elfogadja a bűnügyi személyes adataikra vonatkozó hivatalos tájékoztatást, mely tájékoztatás A személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény 12. -a alapján évente egy alkalommal ingyenesen kérhető az adatkezelőtől. Amennyiben az adatkezelő által kiadott tájékoztatás a munkavállalóra vonatkozó bűnügyi személyes adatot tartalmaz, azt nem köteles a munkavállaló beadni, helyette azonban köteles hatósági erkölcsi bizonyítványt a munkáltató részére benyújtani Ha a munkavállaló a hatósági erkölcsi bizonyítványt különösen a pont esetében a megadott határidőn belül nem szerzi be, a Személyügy felszólítja annak pótlására, amennyiben a pótlásra a felszólítást köve-

3 16. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1375 tő 30 munkanapon belül nem kerül sor, az ahhoz kötött munkakört nem töltheti be, a munkaszerződés-módosítás nem írható alá. 4.3 A hatósági erkölcsi bizonyítvány kezelése és megőrzése A hatósági erkölcsi bizonyítvány számát, továbbá azt a megjegyzést, hogy a bizonyítvány alapján a munkavállaló a munkakör betöltésére alkalmas/nem alkalmas a Humánerőforrás Igazgatóság Személyügy illetékes munkavállalója(humánpartner) rögzíti, a bizonyítványt a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg visszaszolgáltatja a munkavállaló részére. Amennyiben a munkavállaló a munkakör betöltésére a hatósági erkölcsi bizonyítvány alapján nem alkalmas, arról másolatot kell készíteni, melyet kizárólag jogvita esetén lehet felhasználni. Jogvita hiányában 1 év után meg kell semmisíteni Az adatvédelemre vonatkozó előírások betartásáért a Humánerőforrás Igazgatóság Személyügy munkavállalója, illetve a munkáltatói jogkörgyakorló felelős, az erkölcsi bizonyítvány benyújtásának ellenőrzésért elsősorban a munkáltatói jogkörgyakorló, másodsorban a Humánerőforrás Igazgatóság Személyügy illetékes munkavállalója (humánpartner) felelős. 4.4 Adatszolgáltatási kötelezettség A hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörökben (4.1.) foglalkoztatott munkavállalók kötelesek a bűnügyi személyes adatukkal kapcsolatos változást annak bekövetkezésétől számított 5 napon belül írásban bejelenteni a munkáltatói jogkörgyakorló részére. 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK A hatósági erkölcsi bizonyítványra vonatkozó részletes szabályokat az évi LXXXV. Törvény, valamint a 6/2000. (II. 1.) BM rendelet tartalmazza. 6.0 HATÁLYBALÉPÉS Jelen utasítás a közzététele napján lép hatályba. 7.0 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Hozzájáruló nyilatkozat a bűnügyi személyes adat kezeléséhez 2. sz. melléklet ök felsorolása Heinczinger István s. k. Vezérigazgató

4 1376 A MÁV Zrt. Értesítője 16. szám 1. sz. Melléklet Hozzájáruló nyilatkozat a bűnügyi személyes adat kezeléséhez Alulírott (Név, szül. hely, idő, an.) a MÁV Zrt-vel hatósági erkölcsi bizonyítványhoz (büntetlen előélethez) kötött munkakörben kívánok munkaviszonyt létesíteni/meglévő munkaviszonyomat (munkaszerződést) módosítani. Hozzájárulok ahhoz, hogy a bűnügyi személyes adataimat a MÁV Zrt. kizárólag a munkaszerződés megkötéséig, annak hiányában az ahhoz esetlegesen kapcsolódó jogvita esetén, legfeljebb 1 évig vagy a jogvita jogerős befejezéséig, cégjegyzésre jogosultak, valamint bankszámla felett rendelkezni jogosult munkavállalók esetében a munkaviszony fennállása alatt a büntetlen előélet megállapítsa céljából kezelje, arról bíróság vagy egyéb hatóság részére tájékoztatást adjon. Kelt:... név Tanú: Név.: Szül. hely, idő: An.: Szig. szám: Tanú:

5 16. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. Melléklet Humánerőforrás Igazgatóság Folyamat és működésfejlesztés vezető Gazdasági egység vezető Humán szolgáltatások vezető 1. Humánerőforrás igazgató Humánpartner előadó Humánpartner koord. II. (szakterületi) Humánpartner koord. III. (szakterületi) Humánpartner koordinátor I. (területi) Humánpartner szakelőadó I. Humánpartner szakelőadó II. Humánpartner szakértő Humánpolitikai szakelőadó Humánpolitikai szakelőadó II. Humánpolitikai szakértő I. Humánpolitikai szakértő II. Humánszolgáltatási szakértő II. Humánszolgáltató szakelőadó II. IHIR üzemeltetési szakértő Információs egység vezető Képzés-fejlesztési vezető Képzési és emberi erőf.fejl. osztályvez. Kompenzáció vezető Közgazdász gyakornok Munkaerőgazdálkodás vezető Munkaügyi kapcsolatok vezető Oktatási központvezető Regionális humánszolgáltató szerv.vezető SAP HR üzemeltetési koordinátor SAP HR üzemeltetési szakelőadó SAP HR üzemeltetési szakértő Személyügy vezető Személyzetfejlesztés vezető Szervezetmenedzsment vezető Szolgáltatás menedzsment vezető Szolgáltatás működés és fejlesztés vez. Területi humánpartner vezető Toborzás-kiválasztás vezető

6 1378 A MÁV Zrt. Értesítője 16. szám Jogi Igazgatóság Társasági Szolgáltatás Dokumentációs központ és könyvtár vezető Döntéselőkészítő szakértő Ingatlangazd. és portfóliókez. jogi ov. Jogi igazgató Jogi szakértő Jogtanácsos I. Jogtanácsos II. Könyvtáros szakértő Könyvtáros, levéltáros szakértő Levelezési csoportvezető Levéltári csoportvezető Levéltáros szakértő Menedzserasszisztens II. Pályavasúti és közbeszerzési csoportvez. Szabványügyi központvezető Szabványügyi szakértő Területi csoportvezető Ügykezelési és dok.szolg.szerv.vezető Igazgatási szakelőadó I. Igazgatási szakelőadó II. BKSZE vezető Logisztikai divízióvez. Core divízióvez. Non-Core divízióvez. Regionális Logisztikai Központvezető Vezető beszerző Vezető műszaki szolgáltató Vezető készletgazda Készletgazdálkodási kiemelt szakértő Beszerzési kiemelt szakértő Központi közbeszerzési szakértő Külkereskedelmi üzletkötő koordinátor Logisztikai kiemelt szakértő Készletgazdálkodási szakértő Gépjármű műszaki szakértő Rendszerszervező szakértő Stratégiai beszerző Beszerzési szakértő Logisztikai szakértő Műszaki szakelőadó II. Beszerzési koordinátor

7 16. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1379 Pénzügyi Igazgatóság Gazdálkodási koordinátor Logisztikai koordinátor Készletgazdálkodási koordinátor Logisztikai rendszertámogató III. Általános ügyviteli szakelőadó Ruhaügyintéző II. Eszközgazdálkodási szakelőadó Készletgazdálkodási szakelőadó Beszerzési szakelőadó Logisztikai rendszertámogató II. Raktározási irányító Készletgazdálkodási előadó II. Raktározási előadó II. Beszerzési előadó II. Általános ügyviteli előadó II. Logisztikai rendszertámogató I. Készletgazdálkodási előadó I. Beszerzési előadó I. Raktározási előadó I. Leltározó ügyintéző Ruhaügyintéző I. Általános ügyviteli előadó I Raktárkezelő II. Olajkútkezelő Raktárkezelő I. Adminisztrátor Bevételelszámolási osztályvezető Eszközelszámolási osztályvezető Főkönyvelőség vezető GIR használói koordinációs osztályvezető GIR szakértő I. GIR szakértő II. Gyakornok Készletelszámolási osztályvezető Kockázatkezelési és kontroll ov. Költségvetési kapcsolatok osztályvezető Könyvelő egységvezető II. Leltárellenőrzési előadó Leltárellenőrzési osztályvezető Pályavasúti főkönyvelő Pénzgazdálkodási osztályvezető

8 1380 A MÁV Zrt. Értesítője 16. szám Biztonsági Igazgatóság Pénztárvizsgáló Pénzügyi előadó Pénzügyi igazgató Pénzügyi osztályvezető Pénzügyi szakelőadó I. Pénzügyi szakelőadó II. Pénzügyi szakértő I. Pénzügyi szakértő II. Programalkalmazási szakelőadó I. Projektmenedzser III. Számviteli beszámolók osztályvezető Számviteli előadó Számviteli főosztályvezető Számviteli osztályvezető Számviteli szakelőadó (pk.) Számviteli szakelőadó I. Számviteli szakelőadó II. Számviteli szakértő (szolgáltatás) Számviteli szakértő I. Számviteli szakértő II. Számviteli szolgáltatás vezető Tanácsadó II. Tervezési osztályvezető Titkárnő Adminisztrátor Általános ügyviteli előadó II. Általános ügyviteli szakelőadó Biztonsági igazgató Biztonsági szakelőadó Biztonsági szakértő Döntéselőkészítő szakértő Információvédelmi osztályvezető Informatikai biztonsági szakértő II. Közérdekű adatfelelős szakértő II. Menedzserasszisztens I. Területi vasútbiztonsági szolgálati egység vezető Titkos ügykezelési koordinátor Üzembiztonsági szakelőadó Üzembiztonsági szakértő I. Üzembiztonsági szakértő II. Vagyonvédelmi alosztályvezető Vagyonvédelmi osztályvezető

9 16. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1381 Portfólió-gazdálkodási Igazgatóság Belső ellenőrzési főosztály Egészség- Biztonság, és Környezetvédelmi Osztály Vasútbiztonsági osztályvezető Védelmi csoportvezető Védelmi szakelőadó Védelmi szakértő I. Védelmi szakértő II. Védelmi szakértő III. Adminisztrátor Porfóliófejlesztési szakértő II Portfólió fejlesztési és értékesítési ov Portfolió kezelési osztályvezető Portfóliófejlesztési szakértő II. Portfólió-gazdálkodási igazgató Portfólióhasznosítási szakértő Belső ellenőrzési főosztályvezető Ellenőrzési szakelőadó Ellenőrzési szakértő Ellenőrzési szakértő I. Ellenőrzési szakértő II. Folyamat és szolgáltatás ellenőrzési ov. Gazdálkodás- és működés ellenőrzési ov. Menedzserasszisztens I. Területi ellenőrzési központvezető Vezető auditor EBK Osztályvezető Munkabiztonsági csoportvezető Környezetvédelmi csoportvezető Foglalkozás-egészségügyi csoportvezető, EBK területi szolgáltató központvezető, Környezetvédelmi műszaki szolgáltató központvezető, Környezetvédelmi szakértő I. Környezetvédelmi szakértő II. Környezetvédelmi szakelőadó I. Környezetvédelmi szakelőadó II. Minőségügyi szakértő II. Műszaki szakelőadó I. Munkabiztonsági szakértő I. Munkabiztonsági szakértő II. Munkabiztonsági szakelőadó I. Munkabiztonsági szakelőadó II.

10 1382 A MÁV Zrt. Értesítője 16. szám Pályavasúti Üzletág Általános ügyviteli előadó I. (csak Üzletág irányítás) Általános ügyviteli előadó II.(csak Üzletág irányítás) Általános ügyviteli szakelőadó (csak Üzletág irányítás) Elemző-, gazdálkodó szakelőadó I. (csak Üzletág irányítás) Programalkalmazási szakelőadó I. (csak Üzletág irányítás) Programalkalmazási szakelőadó II. (csak Üzletág irányítás) Marketing szakelőadó Minőségügyi koordinátor (csak Üzletág irányítás) Műszaki szakelőadó II. (csak Üzletág irányítás) Forgalmi technológiai szakértő I. (csak Üzletág irányítás) Minőségügyi szakértő I. Döntéselőkészítő szakértő Elegytovábbító szakértő II. Fejlesztési és forrásall. szakértő I. Forgalmi szabályozási szakértő Forgalmi szakértő II. (csak Üzletág irányítás) Forgalmi technológiai szakértő II. Hálózati forgalmi szakértő Informatikai szakértő II. Marketing szakértő I. Minőségügyi szakértő II. Műszaki szakértő (csak Üzletág irányítás) Nemzetközi szakértő I. Pályavasúti szakértő Stratégiai fejlesztési szakértő Technológia tervező szakértő PML szakértő Fejlesztőmérnök II. (csak Üzletág irányítás) Forgalmi szakértő III. Marketing szakértő II. SZIR szakértő (SZIR főkoordinátor) Projektmenedzser III. Elszámolási és leltározási osztályvezető Biztosítóberendezési alosztályvezető Biztosítóberendezési osztályvezető Erősáramú alosztályvezető Erősáramú osztályvezető Forgalomfelügyeleti alosztályvezető Forgalomirányítási alosztályvezető Geodéziai és térinformatikai osztályvezető Gépesítési és technológiai osztályvezető Híd és alépítményi alosztályvezető

11 16. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1383 Minőségbiztosítási és méréstechnikai osztályvezető Műszaki könyvtár és archiváló osztályvezető Műszaki tev.-t előkészítő és elszám. osztályvezető Országos alállomási felügyeleti osztályvezető Pálya- és híddiagnosztikai osztályvezető Pályafenntartási alosztályvezető Pályakarbantartási alosztályvezető Távközlési alosztályvezető Távközlési osztályvezető Tengelyátszerelési alosztályvezető Üzemeltetési alosztályvezető (Záhony) Műszaki előkészítő osztályvezető Biztosítóberendezési osztályvezető Döntéselőkészítési osztályvezető Elszámolási csoportvezető Erősáramú osztályvezető Fejlesztési csoportvezető Forgalmi osztályvezető (TK) Híd és alépítményi osztályvezető Kereskedelmi osztályvezető Működésfejlesztési csoportvezető Pályalétesítményi Központ vezető Pályalétesítményi osztályvezető Pályalétesítményi osztályvezető Pályalétesítményi Technológiai osztályvezető Távközlési osztályvezető TEB Központ vezető TEB osztályvezető Technológiai osztályvezető (Forgalom) Üzemirányítási osztályvezető Üzemirányító központvezető Forgalmi osztályvezető Pályavasúti területi központvezető Értékesítési főosztályvezető Fejlesztési főosztályvezető Forgalmi főosztályvezető Pályalétesítményi főosztályvezető Távközl. erősáramú és bizt.ber. főosztályvezető Pályavasút üzletág vezető Minőségirányítási vezető Projektmenedzser II.

12 1384 A MÁV Zrt. Értesítője 16. szám Kontrolling igazgatóság Üzletági általános vezigazgató-helyettes Kommunikációs igazgatóság Forgalmi Csomópont vezető Állomásfőnök I. Állomásfőnök II. Állomásfőnök III. Forgalmi szolgálattevő (pénztárkezeléssel megbízott) Anyag és eszözkezelési előadó I (kezeléssel megbízott) Anyag és eszözkezelési előadó II (kezeléssel megbízott) Anyag és eszözkezelési szakelőadó I (kezeléssel megbízott) Anyag és eszözkezelési szakelőadó II (kezeléssel megbízott) Gazdálkodási koordinátor Szakaszmérnökség vezető Főpályamester Felügyeleti pályamester Mester Beosztott mester Vezetőmérnök (TEB) Területi TEB mérnök Kontrolling igazgató Titkárnő Beruházás kontrolling vezető Csoportkontrolling és módszertan vezető Funkcionális kontrolling vezető Holdingkontrolling vezető Kontrolling üzemeltetés vezető Portfolió kontrolling vezető Humánerőforrás kontrolling vezető Pályavasút operatív kontrolling vezető Pályavasúti kontrolling osztályvezető Pályavasúti tervezési és beszámolási osztályvezető Területi kontrolling csoportvezető Kontroller I. Kontroller II. Kontroller III. (döntés elkők.) Tanácsadó II. Területi képviselő Kommunikációs igazgató Belső kommunikációs osztályvezető Marketingkommunikációs osztályvezető Média kapcsolatok osztályvezető Szóvivő

13 16. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1385 Ügynökségi kapcsolatok vezető Kommunikációs szakértő II. Titkárnő Fotóriporter Kommunikációs szakértő I. Kommunikációs szakelőadó II. Kommunikációs szakelőadó I. Kommunikációs szakértő III. Stratégiai Igazgatóság Általános ügyviteli előadó I. Általános ügyviteli előadó II. Döntéselőkészítő szakértő EU kapcsolatok osztályvezető EU program szakelőadó EU program szakértő I. EU program szakértő II. Közgazdász gyakornok Menedzserasszisztens I. Nemzetközi kapcsolatok osztályvezető Nemzetközi szakelőadó Nemzetközi szakértő I. Nemzetközi szakértő II. Projektmenedzser III. Stratégiai fejlesztési szakértő Stratégiai igazgató Stratégiai szakértő Stratégiai szakértő II. Stratégiai tervezési osztályvezető Technológiai fejlesztési osztályvezető Vezérigazgató Adminisztrátor Általános ügyviteli előadó II. Általános ügyviteli szakelőadó Tanácsadó II. Titkárnő Titkárság vezető Vezérigazgató Vezérigazgatói kabinetvezető Portfolió-kezelési ált. vezig. Általános ügyviteli szakelőadó Portfólió-kezelési ált.vezérig.helyettes

14 1386 A MÁV Zrt. Értesítője 16. szám Elnök és kabinet Általános ügyviteli szakelőadó Döntéselőkészítő szakértő Elnöki irodavezető Elnöki tanácsadó Menedzserasszisztens II. Tanácsadó I. Titkárnő Titkárság vezető

15 16. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1387 Egyéb közlemények Elveszett szolgálati megbízólevél és belépési engedély érvénytelenítése A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Budapesti Területi Központ Biztosítóberendezési Alosztály Bp. Kelet létszámába tartozó Tóth Kálmán blokkmester részére kiállított sorszámú szolgálati megbízólevél valamint 2682 sorszámú belépési engedély ismeretlen körülmények között elveszett. Fenti sorszámú szolgálati megbízólevél valamint belépési engedély érvénytelen, azt megtalálás, vagy felmutatás esetén be kell vonni, és a körülményeket tisztázó jegyzőkönyv kíséretében a Jogi Igazgatóság Ügykezelési és Dokumentációs Szolgáltató Szervezet részére meg kell küldeni.

16 1388 A MÁV Zrt. Értesítője 16. szám Szerkeszti a MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Jogi Igazgatósága Budapest VI., Andrássy út Telefon: Szerkesztésért felelős a Szerkesztőbizottság. Kiadja a MÁV ZRt. Jogi Igazgatósága. Felelős kiadó: Dr. Siska Judit. Terjeszti a MÁV ZRt. Ügykezelési és Dokumentációs Szolgáltató Szervezet (Budapest VI., Andrássy út ). HU ISSN Nyomdai előkészítés: COMP-Press Kft. Budapest. Felelős vezető: Ibos Ferenc, műszaki vezető: Szabó Károly Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert igazgató.

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 26. szám 123. évfolyam 2008. október 31. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 26. szám 123. évfolyam 2008. október 31. TARTALOM 26. szám 123. évfolyam 2008. október 31. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 36/2008. (X. 31. MÁV Ért. 26.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a megváltozott

Részletesebben

37. szám 125. évfolyam 2010. december 10. TARTALOM. 73/2010. (XII. 10. MÁV Ért. 37.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

37. szám 125. évfolyam 2010. december 10. TARTALOM. 73/2010. (XII. 10. MÁV Ért. 37.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 37. szám 125. évfolyam 2010. december 10. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 72/2010. (XII. 10. MÁV Ért. 37.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 1/2010. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a cégképviselet,

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 5. szám 128. évfolyam 2013. február 15. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 11/2013. (II. 15. MÁV Ért. 5.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 19. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 17. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 42/2012. (VIII. 17. MÁV Ért. 19.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások Oldal 3/2014. (I. 31. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ. MAGYAR államvasutak zártkörûen mûködô Részvénytársaság. Utasítások. 3. szám 129. évfolyam 2014. február 21. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ. MAGYAR államvasutak zártkörûen mûködô Részvénytársaság. Utasítások. 3. szám 129. évfolyam 2014. február 21. TARTALOM 3. szám 129. évfolyam 2014. február 21. ÉRTESÍTÔ MAGYAR államvasutak zártkörûen mûködô Részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 5/2014. (II. 21. MÁV Ért. 3.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

15. szám 124. évfolyam 2009. május 1. TARTALOM

15. szám 124. évfolyam 2009. május 1. TARTALOM 15. szám 124. évfolyam 2009. május 1. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 32/2009. (V. 1. MÁV Ért. 15.) VIG. számú vezérigazgatói utasítás a munkabaleseti

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. augusztus 16., csütörtök 36. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 36. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 36. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 36. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. július 22., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 25/2013. (VII. 22.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Működési

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. TARTALOM 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 38/2012. (VIII. 10. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 31. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 31. TARTALOM. 29. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 31. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 21/2007. (VIII. 31. MÁV Ért. 29.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) DKV Debreceni Közlekedési Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) A FEJEZET Sorszám: A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. november 28-i ülésén hozott 397/2014 (11.28.) sz. Igazgatósági

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 124. évfolyam 2009. január 30. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 124. évfolyam 2009. január 30. TARTALOM 4. szám 124. évfolyam 2009. január 30. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 5/2009. (I. 30. MÁV Ért. 4.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az összeférhetetlenség

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 30. szám 123. évfolyam 2008. december 19. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 30. szám 123. évfolyam 2008. december 19. TARTALOM 30. szám 123. évfolyam 2008. december 19. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 20/2008. (XII. 19. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH sz. portfoliókezelési általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

Utasítások. 126. évfolyam 2011. február 25.

Utasítások. 126. évfolyam 2011. február 25. 4. szám 126. évfolyam 2011. február 25. Tartalom Oldal Utasítások 5/2011. (II. 25. MÁV Ért. 4.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a szakmai gyakorlatra érkező tanulók/hallgatók fogadásáról... 233

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 130. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 130. szám MAGYAR KÖZLÖNY 130. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 31., szerda Tartalomjegyzék 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet Az egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról és a nemzetbiztonsági

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 128. évfolyam 2013. augusztus 23. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 128. évfolyam 2013. augusztus 23. TARTALOM 18. szám 128. évfolyam 2013. augusztus 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 42/2013. (VIII. 23. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Eger, Mátyás király út 134. Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes: 2011.november 16. Előzetesen jóváhagyta a Felügyelő Bizottság 50/2011

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 11. szám 127. évfolyam 2012. május 4. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal 26/2012. (V. 04. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a

Részletesebben

A MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ ZRT.

A MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ ZRT. A MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ ZRT. Hatályos: napjától Jóváhagyó: Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az Alapítóra vonatkozó rendelkezések... 4 2. A SZMSZ

Részletesebben

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3. változat 1. oldal (74) Előkészítette: Hankovszkiné Balogh Ilona Eigner János Csapó József operatív és gazdasági személyszállítási igazgató műszaki igazgató igazgató Ellenőrizte: Dr. Máté Ernő ügyvéd

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosítással egységes szerkezetben)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosítással egységes szerkezetben) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Módosítással egységes szerkezetben) FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 64. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék. II. Statisztikai közlemények

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 64. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék. II. Statisztikai közlemények HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 29., kedd 64. szám Tartalomjegyzék II. Statisztikai közlemények 4/2009. (XII. 29.) KSH közlemény a statisztikai számjel elemeirõl és nómenklatúráiról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Oldal: 2 / 43 1. A KNYKK Zrt. irányításának általános szabályai...4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, alkalmazása, hatálya...4 1.2. Általános adatok...4 1.2.1. A társaság

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben