KÖZMEGHALLGATÁST MEGHÍVÓ. tart október 20-án (csütörtökön) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete (FALUGYÛLÉST)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZMEGHALLGATÁST MEGHÍVÓ. tart 2011. október 20-án (csütörtökön) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete (FALUGYÛLÉST)"

Átírás

1 MEGHÍVÓ Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete KÖZMEGHALLGATÁST (FALUGYÛLÉST) tart október 20-án (csütörtökön) Az ülés helye: Öregiskola (Kossuth Lajos u. 78.) Idôpontja: óra Napirend: 1. Tájékoztató a község évi költségvetésének zárszámadásáról Elôterjesztô: Bencsik Mónika polgármester 2. Tájékoztató a község évi költségvetésérôl Elôterjesztô: Bencsik Mónika polgármester 3. Beszámoló a Ciklusprogram elsô éves teljesülésérôl Elôterjesztô: Bencsik Mónika polgármester 4. Indítványok, javaslatok Lakossági hozzászólások Nagykovácsi, október 3. Bencsik Mónika polgármester Minden Kedves Nagykovácsi Lakos megjelenésére feltétlenül számítok! október 15-én óráig a Nagykovácsi Általános Iskolában Vérnyomás, vércukor, koleszterin, húgysav, vizelet teszt, BMI-index mérés. Szakorvosi szûrések: légzésfunkciós, bôrgyógyászati, urológiai, diabetológiai, orr-fül-gégészeti, hallás és látásvizsgálat, fogászatiszájüregi, allergia szûrés, csontsûrûség vizsgálat, hajvizsgálat, antioxidáns mérés, Schüssler arcdiagnosztika. Elôadások: kardiológiai, homeopátia témában. Kvízjátékok, életvezetési, egészséges táplálkozási tanácsadás, identity társasjáték, sporttevékenységek bemutatása, kipróbálása (Jóga bemutató gyermekeknek, felnôtteknek, Pétanque, Nordic waking). Újdonság: Gyermekek szemészeti, látás, allergia, ortopédiai (gerincproblámák, lúdtalp) szûrése,tsmt (szenzomotoros tréning) konduktor részvételével. A rendezvény alatt vásárral egybekötött termékbemutatókkal, kóstolókkal, meglepetéssel és gyermekfelügyelettel várjuk az érdeklôdôket! Résztvevôk: Nagykovácsi Háziorvosi és Védônôi Szolgálat, dr. Kovács Mária, dr. Balogh László, Szent Sebestyén Gyógyszertár, Iciri Piciri Családi Napközi, Richter Kati és jógacsoportja, Trebag. Dékány Angella Mindenkit szeretettel várunk!

2 Az ügyintézés menetének ismertetése 1. A kérelem Engedjék meg nekem, hogy a hivatali munka folyamatát megismertessem Önökkel, azzal a szándékkal, hogy a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal ügyintézôihez teljes bizalommal tudjanak fordulni hivatalos ügyeik intézése során. Az ügyek intézése, mint fogalom, széles körben elterjedt és használatos a magyar társadalomban. A magánéletben történô alkalmazása arra utal, hogy hivatalos ügyet kell intézni valamilyen hivatalban, ahol bizonyosra vehetô, hogy hosszú ideig sorba kell állni, és ahol az is bizonyos, hogy az ügyet azonnal nem intézik el, stb. Az ügyek intézése, vagyis az ügyintézés egészen mást jelent a közigazgatási jog oldaláról. Olyan igazgatási tevékenységet jelent, amelyet elôre meghatározott jogi elôírások keretien belül, erre jogszabályokban felhatalmazott szervezetek, tehát hivatalok látnak el a köztisztviselôk segítségével. Az ügyintézés ebben az értelemben kifejezetten a közigazgatási hatósági ügyek intézését jelenti. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény, továbbiakban Ket., definíciója szerint hatósági ügy minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintô jogot vagy kötelezettséget állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet, vagy hatósági ellenôrzést végez. Amennyiben azonban a hatósági ügy fogalmát a hivatalban ténylegesen megvalósított cselekmények oldaláról eljárás jogi szempontból közelítjük meg, akkor úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a hatósági ügyintézés olyan tevékenység sorozat, amelyet a konkrét közigazgatási döntés elôkészítése, kibocsátása és végrehajtása érdekében valósítanak meg. Ebbôl a szempontból az ügyintézés két szervesen egymáshoz illeszkedô részbôl áll: az iratkezelésbôl és az érdemi cselekménybôl. Az irat kezelése: a küldemény, kérelem átvétele, felbontása és érkeztetése (dátum bélyegzôvel), iktatása, expediálása, irattározása, selejtezése és végül levéltárba adása. Az érdemi cselekmény: szignálás, irat áttanulmányozása, tényállás tisztázása (idézés, szakértô kirendelés, helyszíni szemle lefolytatatása, tárgyalás), döntés elôkészítés, végül a kiadmányozás. Az érdemi cselekmények a Ket.-ben meghatározott logikai rendben épülnek egymásra és természetesen beépülnek az iratkezelési cselekmények közé. A hatósági eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. (Én most az elôbbire helyezném a hangsúlyt!) A kérelemre indult ügy az ügyfél kérelmére, bejelentésére, nyilatkozatára, esetenként más hatóság kezdeményezésére és külön jogszabályban meghatározott panaszra indított eljárás. A kérelmet minden esetben a tartalma alapján bíráljuk el! Fôszabályként a kérelmet a hivatalhoz írásban lehet benyújtani. Ha jogszabály nem zárja ki az elektronikus ügyintézést, úgy az ügyben a kérelmet ebben a formában is, tehát -en is be lehet nyújtani. Ez a forma egyenértékû az írásbeli kérelemmel, ha abban az ügyfél a nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét megadja. A természetes személy ügyfél a kérelmét szóban is elôadhatja, az így elôterjesztett kérelmet jegyzôkönyvben rögzítjük, melyrôl másolatot adunk a kérelmezônek. Rendkívüli esetben (életveszély, súlyos kár) a kérelem telefonon is elôadható, ebben az esetben a hangfelvételrôl hivatalos feljegyzést készítünk. A kérelem tartalmi követelménye: A kérelemnek mindenekelôtt az ügyfél azonosításához szükséges adatokat kell megadni. Természetes személy esetén az ügyfél nevét, lakcímét, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezet esetén a szervezet nevét és székhelyét, vagy telephelyét. Ajánlott, de nem kötelezô még megadni a telefon és/vagy fax számot, illetve az elektronikus levélcímet is. A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban elôírt mellékleteket. Errôl célszerû minden esetben elôre tájékozódni! Jogszabály elôírhatja a kérelem benyújtásához az elôre rendszeresített formanyomtatvány használatát, pl. az adóbevallások esetére, vagy elektronikus ûrlap kitöltésére. A kérelem beérkezése után a hivatalnak haladéktalanul ellenôriznie kell, hogy az tartalmazza-e a szükséges azonosító adatokat, továbbá csatolta-e az ügyfél az esetlegesen elôírt mellékleteket. A hiánypótlásról és a kérelem érdemi vizsgálatáról a következô részben tájékoztatom Önöket. A fentieket összefoglalva kérelmükkel, panaszaikkal forduljanak hozzánk bizalommal! A gyors és szakszerû ügyintézéshez Önök is hozzájárulhatnak, ha betartják a kérelem tartalmi követelményeit! Tóthné Pataki Csilla jegyzô Iszalag akció Tisztelt Nagykovácsiak, Remeteszôlôsiek! Ezúton hívunk meg Benneteket egy kis ôszi takarításra (nem szemétszedés!), aminek során a Nagykovácsi utat szegélyezô fa- és bokorsort tisztítjuk meg, legfôképpen az elszaporodott iszalagtól. Tudvalevô, hogy az út mentén annakidején céltudatos növényültetés volt, válogatott fákkal és díszcserjékkel. Ezek maradványait szeretnénk kiszabadítani az iszalag fojtogató fogságából. Ha munkánk eredményes lesz, jobb érzéssel közlekedhetünk majd a fôúton. Tudjuk, hogy az egész útmenti fasor megtisztítása irreális vállalkozás lenne, ezért egy rövidebb szakaszt tûztünk ki. Az akció idôpontja október utolsó elôtti szombatja, vagyis október 22-e, (esônap: október 29-e). Találkozunk az Erdészháznál (12-es km) reggel 8,00 órakor. Hozzatok magatokkal kézi szerszámokat (gereblyét, vasvillát, fûrészt, védôkesztyût). Kullancsveszély ellen érdemes jól felöltözni. A munka idôtartama 5 6 óra lesz. Hozzatok egy kis hideg élelmet is; üdítôrôl a szervezôk gondoskodnak. További részletekrôl tájékozódni lehet okt. 15- étôl a kábeltévén és a Czöndör László, kertész Szatmári Gergely, Remeteszôlôs polgármestere Bárdos Iván Nagykovácsi részérôl PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Nagykovácsi Lakosok! Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete a 136/2011. (IX. 29.) számú Kt határozatával ismételten csatlakozott a BURSA HUNGARICA Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsôoktatási hallgatók számára évi fordulójához. A pályázat kiírásának idôpontja: október 17. A pályázás feltételeit a fenti idôponttól a Polgármesteri Hivatal hirdetôtábláján, a hivatal ügyfélszolgálatán, illetve a honlapon tekinthetik meg. Felhívjuk az érdeklôdôk figyelmét, hogy a pályázat benyújtási határideje: november 14. Általános információ: internetes honlapon Általános tájékoztató a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerrôl A Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok felsôfokú tanulmányainak támogatása. A Bursa Hungarica többszintû támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás: Az önkormányzatok által évente kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra, így a döntéshozás azon a szinten történik, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. A települési önkormányzati támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat, ennek összege minimum Ft/fô/hó. A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás: A megyei önkormányzat kiegészítheti a települési önkormányzat által megítélt ösztöndíj összegét. A kiegészítés összege minimum Ft/fô/hó. A települési és a megyei támogatás együtt: önkormányzati ösztöndíjrész. Intézményi támogatás: A Nemzeti Erôforrás Minisztérium (továbbiakban: minisztérium) a felsôoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy az önkormányzati ösztöndíjrészt az Oktatási Közlönyben közzétett értékhatárig kiegészíti (intézményi ösztöndíjrész). A kiegészítés maximális összege a évi fordulóban Ft/fô/hó volt. A támogatást a hallgató számára abban a felsôoktatási intézményében folyósítják, amely intézmény a hallgató után, hallgatói juttatás jogcímen költségvetési támogatásban részesül. A Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer törvényi hátterét a felsôoktatásban részt vevô hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendô egyes térítésekrôl szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szabályozza OKTÓBER

3 Tájékoztató a Képviselô-testület szeptemberi munkájáról Mozgalmas volt az elmúlt hónap a testület és nagykovácsi lakosai számára is a folyamatban lévô beruházások miatt. Reményeink szerint a vízelvezetô árkok járda és útépítések végeztével sokak megelégedésére szolgál. A Kossuth Lajos utca járda építése az ELMÛ-vel folytatott szoros egyeztetések után a rossz idô beállta elôtt elkészül. Az elmúlt hónapban csaknem minden hétre jutott bizottsági ülés, közbeszerzési eljárás. Szeptember 9-én rendkívüli ülésen döntöttek a képviselôk a Forrás utcai útépítési munkálatok kapcsán felmerült határidô módosításról. A kivitelezés során felmerült plusz feladatok, valamint az esôzések miatt szükségessé vált a határidô módosítására, amelyet a testület indokoltnak tartott és elfogadott. Ez alapján a teljesítési határidô szeptember 30. Szintén a Forrás utca útépítése során, a heti kooperációkon felmerült, hogy a felszíni vízelvezetéssel érintett Rózsa utca Kökörcsin utca, illetve az Ady Endre utcai csomópont rendbetétele is szükséges lenne. Továbbá a Kálvária kápolna területrendezése érdekében a Halom utca kialakítása is szükségessé vált. Ezekre, a munkálatokra a mûszaki felmérések elkészültek a becsült 25millió Ft-os fedezet pedig rendelkezésre áll a költségvetésben, így a testület a munkálatok kivitelezésére érdekében általános egyszerû közbeszerzési eljárás megindításáról döntött. Hosszú évekre visszanyúló banki mulasztás miatt (tulajdonjog nem rendezése, a kölcsön lejártát követôen) egy peres eljárás van folyamatban melynek megnyugtató rendezése érdekében a testület felhatalmazta a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. Javaslatot tettek a képviselôk a Pest Megyei Önkormányzat által adományozható elismerô címre. Szeptember 26-án testületi ülést elôkészítô Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Közbeszerzési és Pénzügyi Bizottsági ülés volt. A Képviselô-testület szeptember 29-én 16 napirendben hozott döntést. Az önkormányzat évi költségvetésrôl szóló rendelet 3. számú módosítását követôen a költségvetési fôösszeg úgy a bevételi, mint a kiadási oldalon ezer Ft összegben került elfogadásra. Egyhangúan fogadták el a képviselôk a Nagykovácsi Víziközmû Kft évre vonatkozó módosított beruházási tervét. Szeptember 1-vel életbe lépett törvényi szabályozás szükségessé tette a helyi szociális rendeletünk módosítását is. A képviselô-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, mely új szervezeti felépítést is tartalmazott. A jegyzô és polgármester elôzetes egyeztetéseit követôen változások várhatóak a hivatali életben. A Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda nevelési-, oktatási tevékenységérôl szóló 2010/2011. évi beszámolóját elismerés és dicséret kíséretében szintén elfogadta a testület. Az Általános Iskolában szeptember 1-tôl az étkezési térítési díjak megállapításánál az A Saubermacher-Bicske Kft-vel érvényes, lakossági közszolgáltatói szerzôdéssel rendelkezô lakosok egy évre díjmentesen kapnak 12 db (minden hónapra 1 db) sárga színû, összehúzó szalaggal ellátott, 120 literes emblémázott mûanyag zsákot, melynek elszállítása is ingyenes. Ezen felül egész évben a kijelölt árusítóhelyeken vásárolhatnak zsákokat. Amennyiben januárjában nem volt lehetôsége felvenni az ingyenesen járó zsákokat, akkor a késôbbiekben a Víziközmû irodában teheti meg nyitva tartási idôben: Víziközmû Kft.Iroda (2094 Nagykovácsi, Kolozsvár tér 17.) (Hétfô óra, Szerda 9-11 óra között) A zsák átvételéhez az ügyfél korábbi negyedévi hulladékkezelési díj befizetését igazoló csekkjének bemutatása szükséges. A pontos gyûjtési idôpontokat, ill. az ünnepnap miatti változásokat az ügyfeleknek korábban eljuttatott, az utolsó negyedéves számlaborítékban található hulladéknaptár tartalmazza. Saubermacher Bicske Kft Bicske, Csákvári út 45. Telefon: 22/ Fax: 22/ elmúlt idôszak gazdasági eseményeit figyelembe véve 5,8%-os emelést a képviselôk elfogadhatónak tartottak. Az étkeztetést szolgáltató cég képviselôi eljöttek az ülésre és beszámoltak a tapasztalatokról, a várható változásokról. Az Általános Iskolában 14 éve mûködô tánc és majorett csoport kb. 60 gyermek számára biztosít mozgás lehetôséget. Az elfogadott 3500 Ft+Áfa/óra terembérleti díjat a testület kedvezménnyel októbertôl 500 Ft+Áfa összegben állapította meg. A Bursa Hungarica Felsôoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozik önkormányzatunk immár hosszú évekre visszanyúló tapasztalatok alapján. Ezzel lehetôséget biztosítva arra, hogy a felsôfokú tanulmányokat folytató szociálisan rászoruló diákok számára anyagi támogatást nyújtsunk. A növekvô gyermeklétszám miatt a testület jóváhagyta a házi gyermekorvosi körzethatárok megváltoztatását, amely gyermekorvosok védônôk munkáját segíti, a szabad gyermekorvos választást nem érinti. A Kormány a közigazgatás színvonalának az állampolgárok elégedettségének növelése érdekében fontosnak tartja a járások szervezeti egységének kialakítását. A testület felterjesztési jogával élve javaslatot tesz Budakeszi Város járási székhely településsé nyilvánítására. A házi segítségnyújtás családsegítés gyermekjóléti és otthoni szakápolás helyi szintû javítása érdekében a testület úgy döntött, hogy a jelenlegi ellátást biztosító Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulással a megállapodási szerzôdést december 31.-i hatállyal felmondja. Reményeink szerint január 1-vel Intézményfenntartó Társulást hoz létre Solymár Nagyközség Önkormányzatával az érintett szakfeladatok ellátására. A Téli síkosság mentesítés hóeltakarítás Nagykovácsi belterületi önkormányzati útjain tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a testület a Jager Kft-t, mint egyedüli ajánlattevôt nyilvánította ki nyertes pályázónak. Az Ady Endre utcai Barack utcai vízrendezés Duna utca Halom utca Kökörcsin utca Rózsa utca útépítési munkáinak elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárásban a Hornyák Kft.-t nyilvánította ki nyertes ajánlatadónak a Képviselôtestület. A Zsíros-hegyi Kilátások Egyesülettel ban kötött együttmûködési megállapodást Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. Az Egyesület részére akkor játszótér és park kialakítására és üzemeltetésére adott hozzájárulást önkormányzati területen. A játszótér attól kezdve kiváló közösségi tér lett az ott élô családok számára. Az egyesület a jelenlegi használt terület mellé további 600 m 2 területet szeretne igénybe venni, kispályás labdarugó játéktér és strandröplabda pálya létesítésére. A Képviselô-testület támogatta a terveket és az egyesület használatába, és kezelésébe adja az említett területet. Szükségessé vált az önkormányzat minden intézményét érintôen az alapító okiratok módosítására a szakfeladat számok felülvizsgálatára a kincstári törzskönyvi egyezôség miatt, erre tekintettel a szükséges döntéseket a testület meghozta. A testület lendülete nem csökkent az elmúlt egy év során így újabb Európai Uniós pályázatok elôkészítésén fáradozik a hivatali kollégákkal együtt, persze külsô szakemberek bevonásával. Az eddigi gyakorlattól azonban most annyiban térünk el, hogy gazdaságfejlesztési témában kívánunk pályázatot benyújtani a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló pályázatok között. Komárnoi gesztor partnerrel közösen üzleti infrastruktúra fejlesztése tárgyában inkubátorházak megvalósítását célul tûzve közös pályázatot nyújt be az önkormányzat. A pályázat Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatát érintô projekt összköltsége elôzetes becslések alapján Euro. Ezzel egyidejûleg dönt arról, hogy a tulajdonában lévô Kossuth Lajos u. 78. szám alatti épület nyugati szárnyának engedélyes tervét módosíttatja a pályázatnak megfelelôen. A Képviselô-testület október 20-án 18 órai kezdettel Közmeghallgatást (Falugyûlést) tart az Öregiskola és Közösségi Házban, amelyre minden nagykovácsi lakost tisztelettel vár. Ezt követô munkaterv szerinti ülés október 27-én lesz. Szíves tájékoztatásul: Dékány Angella alpolgármester Nagykovácsi Sport Egyesület: Saubermacher HÁZTARTÁSI HULLADÉKZSÁKOK kaphatók a FESTÉKBOLTBAN is Nagykovácsi, Kossuth L. u. 73. Tel.: Nyitva: H P: 7 17; Szo: 7 12 A Kossuth L. u. 14. szám alatti Latin kert kertészet díjmentesen átveszi a leszûrt és tiszta, zárt üveg vagy mûanyag edénybe gyûjtött háztartási fáradt olajat OKTÓBER 3

4 A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA Nagykovácsi honlapja: Telefon: A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfôn: ; szerdán: ; pénteken: Ügyfélszolgálat: Kis-Tóth Annamária 103 mellék, Gazdálkodási és Pénzügyi Osztály A befizetés csekken vagy banki átutalással történhet: Építményadó számlaszám: Gépjármûadó számlaszám: Iparûzésiadó számlaszám: Telekadó számlaszám: Talajterhelési számlaszám: Tisztelt Adózók! Nagykovácsi Nagyközség adórendelete szerint az építményadónál a bejelentett állandó lakosok után 10 m 2 /fô adókedvezmény vehetô igénybe. Ennek feltétele, hogy az adóhatósághoz a rendszeresített nyomtatványon az adózó írásban bejelentse a változást. A bejelentési kötelezettség vonatkozik az állandó bejelentett lakosok számának növekedésére és a csökkenésére is. A változás bejelentésének elmulasztása esetén az Art. rendelkezései alapján mulasztási bírság is kiszabható. Folytatjuk az ingatlantípusú adók ellenôrzését, ha a hatóságunk állapítja meg a bevallási kötelezettség elmulasztását, úgy bírság kiszabására kerül sor. Amennyiben a bevallást elmulasztó az ellenôrzés megkezdése elôtt a bevallást benyújtja, mentesülhet a bírság kiszabása alól szeptember 15-én lejárt a második féléves adó/ adóelôleg befizetésének határideje. A befizetést elmulasztókkal, illetve a korábbi idôszakban hátralékot felhalmozókkal szemben a hátralék behajtása érdekében Hivatalunk lefolytatja a behajtási eljárásokat. Az Art. Rendelkezései alapján az egyes végrehajtási cselekmények foganatosításakor, alkalmazhatjuk a bírósági végrehajtásról szóló tv. rendelkezéseit, pl. lekérhetjük az adózó bankszámlaszámait, munkahelyi adatait beszerezhetjük, stb megkeresésünkre az adatszolgáltató köteles válaszolni! A fentiekre tekintettel kérjük, hogy akinek fizetési nehézsége van, Hivatalunknál azt jelezni szíveskedjen, egyébként a behajtási eljárás során már nem tudjuk figyelembe venni. Az adó befizetéseknél elôre kitöltött csekket küldtünk ki, amennyiben otthon van még kitöltetlen csekkje, vagy átutalással teljesíti adó befizetési kötelezettségét, úgy kérjük, hogy a csekkre, vagy az átutalásnál a közlemény rovatban a befizetô azonosítót és adózó nevét feltüntetni szíveskedjenek. Fontos, hogy az egyes adófajták befizetéseit megfelelô számlaszámra fizessék be! Nem lehetséges, hogy kettô, vagy több adózó befizetését egy csekken, vagy egy átutaláson teljesítsék! Amennyiben a fentiek miatt munkatársaink a befizetést nem tudják beazonosítani, illetve adózóhoz rendelni, úgy az Art. alapján késedelmi pótlékot kell fizetni. > A gépjármûadó tv. szerint amennyiben a gépjármûadó hátralék az éves adótételét meghaladja, úgy kezdeményezhetjük gépjármû forgalomból való kivonását. A hátralékos adózó ezentúl már csak arról kap tájékoztatót, hogy az Okmányirodának megküldjük a kivonási kérelmet. A visszavonási kérelmet az adóhátralék befizetése és annak bemutatása után van módunk kiállítani. > Tájékoztatjuk a gépjármû tulajdonosokat, hogy eladás esetén az adásvételi szerzôdés hiteles másolatát a Budakeszi Okmányirodába 2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25. kell leadniuk. Amennyiben adózásával kapcsolatosan kérdése lenne, kérem ügyfélfogadási idôben keresse fel kollegáinkat: Képes Imréné /123 mellék építményadó, talajterhelési díj, helyi szabálysértési bírság adók módjára történô behajtása Dervalics Lászlóné /108 mellék gépjármûadó, rendôrségi szabálysértési bírságok adók módjára történô behajtása Nagy László /115 mellék iparûzési adó, behajtás MUNKAREND VÁLTOZÁS! október 31. hétfô pihenônap, november 1. kedd mindenszentek napja, a Hivatal zárva tart, november 5. szombat munkanap 8-14 óráig Ügyfél fogadás 8-12 óráig Igazgatási Osztály Osztályvezetô: dr. Halmosi Odett Kovács Györgyné 128 mellék Dávidné Tóth Edit 104 mellék Ferencz Andrásné 121 mellék Kis-Tóth Annamária 103 mellék Dr. Zakály Erzsébet 120 mellék Erôs Kálmán ; NÉPSZÁMLÁLÁSI ÁJÉKOZTATÓ Az Országgyûlés a évi népszámlálásról szóló évi CXXXIX. törvénnyel elrendelte, hogy ebben az évben a természetes személyekrôl és a lakásokról nép- és lakásszámlást kell tartani. A népszámlálás a természetes személyekre, valamint az ország területén lévô lakásokra, lakott üdülôkre és lakott egyéb lakóegységekre terjed ki, beleértve a közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézményeket/intézeteket is és a Magyar Köztársaság területén október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével kell végrehajtani. A népszámlálást elektronikus és papíralapú, önkitöltéses, valamint az interjús módszer kombinálásával kell végrehajtani. Az adatszolgáltatás módját az adatszolgáltatásra kötelezett személy választja meg. Az adatfelvételt október 1. és október 31. között, a pótösszeírást november 8-ig kell végrehajtani! Az adatszolgáltatás a törvényben meghatározott esetek kivételével kötelezô! szeptember 29-tôl megkezdôdött a településen a népszámlálási borítékok kézbesítése. A borítékokon szerepel az adott címre beosztott számlálóbiztos neve, biztosi igazolványának száma, illetve telefonos elérhetôsége. Így akár idôpontról, az adatok bevallásának módjáról is egyeztethetnek a biztossal a felkeresett címen lakók. Amikor a számlálóbiztosok találkoznak a lakosokkal, felmutatják igazolványukat, amelyen név és sorszám is lesz. A lakos ezt összehasonlíthatja a bedobott borítékon szereplô névvel és sorszámmal. Október 1-tôl 16-ig van lehetôség internetes adatközlésre, a lakáskérdôíven szereplô azonosítókód alapján. Ha az adott címrôl minden lakos adatát pontosan közlik, már nem keresi fel ôket a számlálóbiztos. Egy lakásban lakók csak egyféle kitöltési módot választhatnak! Vagy interneten, vagy a kézi kitöltésû ûrlapon végezhetik el az adatközlést. Abban az esetben, ha nem az internetes kitöltést választják, akkor idôpont egyeztetés után, a megbeszélt személyes találkozón azonnal kitölthetik a számlálóbiztos segítségével az adatlapokat; vagy ha úgy döntenek, hogy maguk töltik ki a lapokat, annyi személyi kérdôívet kell kérniük a számlálóbiztostól, ahányan az adott címen laknak. Elôfordulhat, hogy a lakóhely címe valamilyen okból még nem szerepelt a postázandó címek között. Ebben az esetben új címként kell a számlálóbiztosnak felvennie. Ezeknél a címeknél internetes kitöltésre nincs mód, csak a kérdôív kézi kitöltése lehetséges, a lakos igénye szerint számlálóbiztosi segítséggel, vagy önkitöltéssel. Mire ügyeljünk a kitöltésnél? A lakásokban mindazon személyeket össze kell írni, akik életvitelszerûen ott élnek. Ide tartoznak azok is, akik 12 hónapot nem meghaladó ideig külföldön tartózkodnak, valamint az itt élô külföldi állampolgárok, illetve hontalan személyek is. Közös háztartásban az olyan együtt lakó személyek tartoznak, akik a létfenntartás költségeit legalább részben közösen viselik. Az adatszolgáltatás bevalláson alapul. Amennyiben az adatszolgáltató nem ismeri a lakás méretét, abban az esetben az a számlálóbiztos kérésére de nem kötelezôen iratokból elôkereshetô, vagy közösen elvégzett becslés, felmérés útján állapítható meg. Ha megváltozna a számlálóbiztos személye, errôl a lakók tájékoztatást kapnak (értesítôlevélen vagy körzetben kihelyezett plakáton). Az összeíró nevét, illetve az esetleges változást a népszámlálás idôszakában mûködô információs telefonvonalon (zöld számon) is ellenôrizni lehet. Nagykovácsi közigazgatási területén 26 körzet került kialakításra. A kiválasztott 26+4 (tartalék) számlálóbiztos munkáját 5 felülvizsgáló, valamint a népszámlálási elôadó (Dávidné Tóth Edit) és a jegyzô segíti. Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal! Tóthné Pataki Csilla jegyzô OKTÓBER

5 RENDÔRSÉGI FELHÍVÁS! népszámlálásról... Október elsejével kezdetét veszi a 2011-es népszámlálás, melynek során közel 40 ezer számlálóbiztos veszi nyakába Magyarországot adatgyûjtés céljából. Alábbi cikkünkben azzal foglalkozunk, hogyan lehet kiszûrni a népszámlálók közül az esetleges tolvajokat. Olvassa figyelmesen, nehogy átverjék! Manapság folyamatosan számol be a rendôrség különféle trükkös lopásról, melyek elkövetôi a nyugdíjintézet, az önkormányzat, de még a vöröskereszt munkatársainak is álcázták magukat. Sajnos szerkesztôségünk azon a véleményen van, hogy az effajta elkövetôk nem hagynak ki olyan ziccert, mint a népszámlálás. Alábbi cikkünkben bemutatjuk, milyen is az igazi népszámláló, illetve mettôl meddig járják az országot. Mettôl meddig kopogtathat a népszámláló? A népszámlálási munka október 1. és 31. között zajlik majd, ezt szeptember 27-ével kezdôdô terepmunka elôzi meg, melynek során az összeírók minden címre eljuttatnak egy csomagot írja a nepszamlalas.eu. Akihez tehát elôbb, vagy utóbb kopognak be azzal az indokkal, hogy jöttek népszámlálni, az kezdjen el erôsen gyanakodni, jó eséllyel egy trükkös tolvaj próbálja meg éppen átvágni a palánkon. Az összeírók által kikézbesített csomagban a népszámlálással kapcsolatos útmutató, egy lakás- és egy személyi kérdôív is van. A lakáskérdôív jobb felsô sarkán található egy azonosító és egy belépôkód, amellyel az interneten is ki lehet tölteni az adatlapokat. Aki világhálón szeretne válaszolni a kérdésekre, az október 1. és 16. között a oldalon teheti meg, ide lehet belépni a már említett azonosítóval és belépôkóddal. Tolvaj, vagy KSH munkatárs honnan tudhatjuk? Arról, hogy ki megy ki egy-egy lakcímre, arról az adatszolgáltatót levélben értesítik. A kiküldött borítékban szerepel a számlálást végzô neve és a népszámlálási igazolványának száma, így tudja magát igazolni, de aki szkeptikus, az kikérheti tôle a személyi igazolványt is, hogy meggyôzôdjön róla: valóban meg akarják számlálni vagy éppen egy átverés leendô áldozata. Amennyiben mégsem a borítékban közölt számlálóbiztos megy ki egy adott helyre, arról az adatszolgáltató értesítôlevélben, vagy kihelyezett plakáton keresztül tájékoztatja a lakókat. Az összeíró nevét, illetve az esetleges változást a népszámlálás idôszakában mûködô információs telefonvonalon, zöld számon is ellenôrizni lehet. Amennyiben valaki imposztornak nyitna ajtót, ne habozzon értesíteni a rendôrséget. * * * Tájékoztató A lakásfenntartási támogatás szeptember 01-jétôl hatályba lépô változásairól Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékossági és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló évi évi CLXXI. törvény szeptember 1-jei hatállyal módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szoc. tv.) lakásfenntartási támogatásról szóló 38. -ának rendelkezéseit. A korábbi szociális alapú gázár és távhô ártámogatási rendszer megszûnik és módosult formában beépül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény lakásfenntartási támogatást szabályozó szakaszába. Az átalakítás elemei: A korábbi szociális alapú gázár és távhô ártámogatási rendszer megszûnik és módosult formában beépül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény lakásfenntartási támogatást szabályozó szakaszába. A támogatásra az jogosult akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71,250, Ft) és a háztartás egyikének sincs vagyona. Helyi önkormányzati szinten a jövedelemhatár a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 255%-a, azaz , Ft. A jövedelmi értékhatár megemelésével egyidejûleg eltörlésre került a lakásfenntartás elismert költségének jövedelmen belüli arányára vonatkozó elôírás amelynek eltörlésével tovább bôvül a jogosultak köre. Az új szabályok szerint a jövedelemszámítás alapja az egy fôre jutó jövedelem helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejezô fogyasztási egység lesz. A támogatás összege nem lehet kevesebb forintnál, és a támogatás iránti kérelemnek évente legalább két alkalommal kell, hogy benyújtható legyen. A lakásfenntartási támogatás iránti igényt a kérelmezô lakcíme szerinti illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál lehet benyújtani. Aki már eddig is jogosult volt a lakásfenntartási támogatásra annak nem kell új igényt benyújtania, azt a megállapító határozatban foglalt ideig változatlanul megkapja. TÁJÉKOZTATÓ a segélyezésekrôl, illetve támogatások feltételeirôl Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Az ápolási díj a súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy, illetve 18 év feletti tartós beteg személy ápolása gondozása esetén nyújtott anyagi hozzájárulás. A súlyosan fogyatékos, illetve 18 év alatti tartós beteg ápolása esetén jövedelmi viszonyokat nem kell vizsgálni. A 18 év feletti tartós beteg személy ápolásáért annak a hozzátartozónak lehet az ápolási díjat megállapítani, akinek családjában egy fôre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét (28.500, Ft-ot) illetve egyedül álló esetén a 150%-át (42.750, Ft- ot). Temetési segély állapítható meg annak a kérelmezônek, aki a meghalt személy eltemettetésérôl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozója volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. Jövedelmi viszonyai alapján nem jogosult a temetési segélyre az eltemettetô, akinek családjában az egy fôre jutó jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát (85.500, Ft/fô). Átmeneti segélyben részesíthetô elsôsorban a létfenntartását veszélyeztetô rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idôszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdô személy. Átmeneti segély akkor állapítható meg, ha a kérelmezô családjában az egy fôre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 170%-át (48.450, Ft), egyedül élô esetén, vagy gyermekét egyedül nevelô szülô esetén a 200% -át ( , Ft). Aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerô piaci helyzetû aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Az ellátás akkor állapítható meg, ha a kérelmezô saját vagy családja megélhetése más módon nem biztosított. Akkor nem biztosított a megélhetés, ha az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs. Az aktív korúak ellátása tekintetében fogyasztási egység a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetét kifejezô arányszáma, ahol az elsô nagykorú családtag arányszáma 1,0 azzal, hogy a gyermekét egyedül nevelô szülô arányszáma 0,2-vel növekszik, a házas vagy élettárs arányszáma 0,9, az elsô és második gyermek arányszáma 0,8, minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7, a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0. Az aktív korú személynek a feltételek vizsgálata után rendszeres szociális segély, vagy foglalkoztatást segítô támogatás állapítható meg. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a gyermeknek, illetve családnak, akinek családjában az egy fôre jutó jövedelem nem haladja meg az mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét ( , Ft/fô) és a család idôszakosan létfenntartási gondokkal küzd. Közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy egészségi állapota megôrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. A jegyzô méltányosságból közgyógyellátási jogosultságot állapít meg annak a rászorulónak, akinek a családjában az egy fôre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át (57.000, Ft/fô), egyedül élô esetén annak 270%-át (76.950, Ft/fô), és a rendszeres gyógyító ellátás költsége a Budapest Fôváros Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztár Szakigazgatási Szerve által kiállított szakhatósági vélemény alapján a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25%-át (7.125, Ft) meghaladja. Különös méltánylást érdemlôen közgyógyellátás állapítható meg annak a 80. életévét betöltött személynek is, akinek családjában az egy fôre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, egyedül élô esetén 270%-át (76.950, Ft) és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a szakhatósági állásfoglalás alapján a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-át (5.700, Ft) meghaladja. Gyermekintézményi térítési díjkedvezmény egyéni rászorultság alapján a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított intézményi térítési díj mértékének legfeljebb 50%-kal történô csökkentését engedélyezheti, amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy fôre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét (42.750, Ft/fô), és a teljes összegû személyi térítési díj megfizetése a család létfenntartását veszélyeztetné. Ferencz Andrásné 121 mellék Kedves Olvasók! Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy az évszaknak megfelelôen, ház körüli munkák egy sarkalatos pontja a gépekkel végzett zajos munkák kérdése. A tapasztalatok szerint nagyon sokan a hét végére, ezen belül is szombat délután és vasárnap végzik a fûnyírást. Az építkezéseken, OKTÓBER 5

6 ugyancsak hétvégén fúrnak-faragnak, így sokak nyugalma és pihenése hiúsul meg a gépek által keltett zaj miatt. Idézném az ide vonatkozó, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testületének a környezetvédelemrôl szóló 3/2002. (II.14.). számú rendeletét: 15. (1) A község belterületén belül tilos hétköznap óráig, szombaton órától hétfô 7.00 óráig : - akár emberi hanggal, akár hangszerrel, vagy más technikai és egyéb eszközzel történô, a köznyugalmat és közcsendet sértô zaj okozása, - erôs zajjal járó ipari, kisipari tevékenység, - zajt keltô munkák (fûnyíró-gép, kapálógép, betonkeverô, fûrészgép, stb.) végzése. A fentebb idézet helyi rendelet egyértelmûen fogalmaz, ezért aki ezt megszegi joggal számíthat szabálysértési feljelentésre, vagy helyszíni bírságra a hétvégén szombaton és vasárnap is. Egy másik jelenleg is aktuális probléma a gazos-gyomos területek állapota. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testületének 55/2003. (XII.15.) sz. rendelete a környezetvédelemrôl szóló 3/2002. (II.14.) sz. rendeletének módosításáról 18/A. (6) Az ingatlanon lévô növényállomány rendszeres gondozása, karbantartása az ingatlan tulajdonosának (használójának) a kötelessége. (7)Nagykovácsi Nagyközség területén minden ingatlantulajdonos, az ingatlan használója, illetve kezelôje köteles a tulajdonában, használatában illetve kezelésében lévô területet a virágzó parlagfûtôl mentesíteni. (8)A parlagfû irtásáról az idôjárástól függô gyakorisággal virágzás elôtt kell gondoskodni, elsôsorban mechanikai módszerekkel. (10) Az ingatlan tulajdonosa (haszonélvezô) köteles gondoskodni az ingatlan és az ingatlan elôtti közterületen lévô járdaszakasz, a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gyommentesítésérôl. Községünkben a közterületek ezen belül a zöldfelületek az ingatlanon lévô növényzet karbantartása sok esetben kifogásolható. Lényeges eleme a karbantartásnak a nyílt vízelvezetô árkok tisztántartása, ami azt jelenti, hogy - az ingatlan elôtt a tulajdonosnak - hordalékoktól növényzettôl mentesen kell tartania, hogy a csapadékvíz átfolyása akadálymentes legyen. A félreértések elkerülése végett tehát nem csak a kaszálást kell elvégezni, hanem az ingatlannal határos árkok rendbetételét is. A fenti munkák elvégzése érdekében kérek minden érintettet, hogy az idevonatkozó fenti rendeletet szíveskedjen betartani. A folyamatos ellenôrzések alkalmával megállapított szabálysértések alkalmanként Ft-ig pénzbírsággal, vagy Ft-ig helyszíni bírsággal büntethetôek. A gazos elhanyagolt területek ellenôrzése közterületeken és az ingatlanokon belül jelenleg is folyamatosan történik a vegetációs idôszak végéig. A büntetés kiszabása az elhanyagolt területek aktuális állapota alapján történik. A helyszínen megállapítottakról a késôbbi vitás kérdések elkerülése végett mindig fényképfelvételek is készülnek. Amennyiben, az ellenôrzés és a bírság kiszabása után történik meg az ingatlan és környékének a rendbetétele, nem áll módunkban ezt a büntetést eltörölni. A befizetés elmaradása után szabálysértési feljelentés készül. Ebben az eljárásban hozott határozat ellen élhet kifogással az érintett ingatlantulajdonos. Tájékoztatnám a gépkocsival közlekedôket, hogy a megállni tilos tábla és az alatta lévô kiegészítô tábla utasítását, mely szerint az útpadkán sem szabad várakozni, figyelembe vennék a Kossuth Lajos utcában. A közlekedés zavartalansága érdekében vegyék igénybe a kialakított parkolókat, még abban az esetben is, ha némi gyaloglással jár az üzletek megközelítése. Véleményem szerint olcsóbb, mint a mostantól kiszabásra kerülô büntetéseket kifizetni. Szeretném ismételten tájékoztatni az építtetôket/építkezôket! Településünkön súlykorlátozásos közlekedési táblák vannak kihelyezve, kivéve engedély kiegészítô táblákkal ellátva. A táblák hatálya alatt csak a Hivatalunknál kiváltott engedéllyel közlekedhetnek szabályosan a nagytömegû gépjármûvek. Kérném az építtetôket, hogy tájékoztassák a szállítókat arról, hogy milyen szabályok érvényesek a községbe való bejövetelkor, majd megegyezés szerint váltsanak rendszám és össztömeg tonna alapján megfelelô engedélyt. Végül, de nem utolsó sorban, a mezôgazdasági termelés során keletkezô növényi hulladékok kezelésének, égetésének szabályairól pár szót ejtenék, idézve a környezetvédelemrôl szóló 3/2002. (II.14.) számú fentebb már említett rendeletünket. Megjegyezném, hogy a jó szomszédi viszonyokat csak erôsíthetjük ha a tûzgyújtási szándékunkat, legalább a közvetlenül mellettünk lévô lakóknak elôre jelezzük. 3. (1) A mezôgazdasági termelés során keletkezô növényi hulladék ártalmatlanításáról elsôsorban komposztálással, ha ez nem lehetséges, elszállításával kell gondoskodni. Az elszállítás során a települési szilárd hulladék gyûjtésére és elszállítására irányuló kötelezô helyi szolgáltatás igénybevételérôl Nagykovácsi Önkormányzati rendelet elôírásait be kell tartani. (2) *Mezôgazdasági termelés során keletkezô növényi eredetû hulladékot égetni csak a jegyzô engedélyével szabad. (3) Égetni csak megfelelôen kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztetô módon október 1 április 30-ig ig lehet. Szeles idôben égetni tilos. (4) Az égetendô hulladék kommunális, illetve ipari eredetû hulladékot (mûanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait) nem tartalmazhat. (5) *Az erdô szélétôl számított 200 méteren, a közút szélétôl számított 100 méteren belül avart és kerti hulladékot égetni tilos! (6) A mezôgazdasági hulladék nyílt téri égetését a környezetvédelmi felügyelôség állásfoglalása alapján a jegyzô engedélyezi. Megértésüket és segítségüket elôre is megköszönve! Erôs Kálmán közterület-felügyelô Önkormányzati Osztály Bálóné Botos Zsuzsanna 118 mellék Tóthné Halász Hedvig 117 mellék Szabó Mátyás településmérnök 117 mellék Sümegi Zoltán településmérnök 129 mellék Tisztelt Építtetôk! A 24/2011. (VII.21.) BM rendelet 2011.szeptember 04-én lépett hatályba. 1. (1) E rendelet hatálya a) az építésügyi hatóság mint szakhatóság szakhatósági eljárására (pld. telekalakítási eljárások), és b) az építési, bontási és a használatbavételi bejelentésre (pld. medence építése) terjed ki. 2. (1) Az építésügyi hatóság számára a kérelmezô vagy bejelentô (a továbbiakban együtt: építtetô) a) a szakhatóságként való eljárásért aa) az ab) ac) alpontban meghatározott esetek kivételével forint, ab) a repülôtér területén lévô, a repülôtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentôségû ügyben szakhatóságként való eljárásért forint, ac) telekalakítási eljárásban szakhatóságként való eljárásért érintett telkenként 5000 forint, b) az építési és használatbavételi bejelentés esetében forint, c) a bontási bejelentés esetében 5.000,- forint igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizet. (2) A jogorvoslati eljárás díja az (1) bekezdésben meghatározott díjjal megegyezô mértékû. 3. (1) A díjat az építtetô a) a 2. (1) bekezdés a) pontja eseteiben az engedélyezô hatóság számlájára átutalással, vagy az engedélyezô hatóság által kiadott készpénzátutalási megbízással igazgatási szolgáltatási díj jogcím megjelöléssel az alapeljárás illetékével vagy igazgatási szolgáltatási díjával egyidejûleg, b) a 2. (1) bekezdés b) c) pontja esetén a bejelentés benyújtásával egyidejûleg az építésügyi hatóság számlájára átutalással, vagy az építésügyi hatóság által kiadott készpénz-átutalási megbízáson igazgatási szolgáltatási díj jogcím megjelöléssel köteles megfizetni. Tóthné Halász Hedvig 117 mellék Titkárság A Képviselô-testület által hozott döntéseket (határozatok, rendeletek) a Polgármesteri Hivatal elôterében elhelyezett hirdetôtáblán olvashatják. A Képviselô-testületi ülések nyilvánosak, azokról felvétel készül, melyet a kábel tévé pénteki MOZAIK adásában megtekinthetnek. (Ismétlés vasárnap, hétfôn.) A felvétel a könyvtárból kikölcsönözhetô. Bencsik Mónika polgármester fogadó órája minden hónap elsô hétfôjén Dékány Angella alpolgármester hétfôn és szerdán óráig a hivatalban elérhetô Tóthné Pataki Csilla jegyzô minden hétfôi ügyfélfogadási napon fogad Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek elôre telefonon bejelentkezni a titkárságon. Telefon: /111 mellék - Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, a hirdetményi kifüggesztésekre. Hirdetmények kihelyezésre kerülnek a hivatal titkársági-, az ügyfélszolgálati- és a mûszaki iroda elôterében lévô hirdetôtáblákon. (Ingó és ingatlan árverés, folyamatban lévô bírósági peres ügyekben végzés-, idézések, fizetési meghagyások, közjegyzôi hagyatéki ügyek, szolgalmi jog bejegyzések, stb.) Ügyintézô: Fábos Éva 105 mellék A Nagykovácsi Víziközmû Kft. hétfôn óráig fogadja ügyfeleit a Kolozsvár tér 17. sz. alatti irodájában. Közjegyzôi elérhetôségek: dr. Komáromi József 2092 Budakeszi, Fô utca 136., T: dr. Huszár Éva 2092 Budakeszi, Fô utca 186., T: OKTÓBER

7 Nagykovácsi Község Önkormányzat Képviselô-testülete év Pájer Árpád polgármester Bárdos Iván Benedekné dr. Laczkó Katalin Bottyán Zsolt Csige István Karlik Pál Kálna Béla alpolgármester Kneipp István Nagy Attila Mausch Géza Szmicsek Sándor Tomózer József Bedô István Beliczai István Dékány Angella Dér Zsuzsanna Gerlóczyné Furulyás Katalin Horváth Endre Dr. Lovas András Maier Jenô alpolgármester Ormay Csaba István Villányi Balázs (lemondott) Csige István Erdei Irén Kósa Sándor HELYI ÖNKORMÁNYZATOK NAPJA Szeptember 29-én a Képviselôtetületi ülést elôtt egy belsô ünnepség keretén belül emlékeztünk a Helyi Önkormányzatok Napjáról a Polgármesteri Hivatallal együtt. Bencsik Mónika polgármester asszony ünnepi gondolatai után, emléklappal és virágcsokorral, borral köszöntöttük azokat a képviselôket, akik már nem elôször képviselik a választópolgárokat, újra és újra bizalmat szavaztak nekik. A jelenlegi testületben Bánóczi Margit, Dékány Angella, Dér Zsuzsanna, Bárdos Iván, Kósa Sándor. Külsôs bizottsági tagként továbbra is az önkormányzat munkáját segítik: Juhász Gizella és Maier Jenô. Bencsik Mónika polgármester asszonyt a hivatal nevében Tóthné Pataki Csilla jegyzô köszöntötte és megköszönte az eddigi 9 éves fáradhatatlan munkáját. Ne feledkezzünk meg viszont azokról a képviselôkrôl sem, akik az önkormányzatiság legelején vállalták fel ezt a nem kis felelôsséggel járó feladatot. Nagykovácsi Község Önkormányzat Képviselô-testülete év Dr. Schmidt Imre polgármester (meghalt június 13.) Arany Zoltán Beck László Bérces Imre alpolgármester (meghalt június 22.) Deme Zoltán Gál Dénes (meghalt október 10.) Janits Béla Dr. Magyar Irén Perge Attila Dr. Réthy László Dr. Szabó István Tegzes Endre Vág András Zupán Tibor alpolgármester (fôállású) A további teljes képviselô-testületi névsor Nagykovácsi Község Önkormányzat Képviselô-testülete év Pájer Árpád polgármester Bódi Ferencné (törvényi változás miatt, összeférhetetlenség lépett fel, ezért le kellett, hogy mondjon képviselô-testületi mandátumáról) Dr. Benedek György alpolgármester (lemondott) Deme Zoltán (meghalt október 17.) Gerlóczyné Furulyás Katalin Janits Béla Koszec Gyula Mensáros Péter Nyíri János Dr. Réthy László Dr. Szabó István Dr. Telek József alpolgármester Apostol Tamás Bárdos Iván Csige István Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete év Bencsik Mónika polgármester Dr. Balogh László Honti Zoltán Janits Béla Péter Juhász Gizella Kelemen Zsolt Gábor Dr. Klein Ferenc alpolgármester Mezeiné Világos Klára Mészáros Róbert József Szép Henriette Dr. Újvári Zsolt Vojczek Judit (lemondott) Beliczai István Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete év Bencsik Mónika polgármester Dr. Balogh László (lemondott) Bánóczi Margit Baranyay Henrik Olivér alpolgármester (lemondott) FOTÓ- PÁLYÁZAT Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete év Bencsik Mónika polgármester Dr. Balogh László Tamás Bánóczi Margit Bárdos Iván Bedô István (meghalt ) Dékány Angella alpolgármester Dér Zsuzsanna Diószeghy Tünde Ildikó Kósa Sándor Reindl Gyula Köszönjük az elôzô képviselôtestületi tagok áldozatos munkáját! Tisztelgünk Dr. Schmidt Imre, Gál Dénes, Deme Zoltán, Bérces Imre, Bedô István elôtt, nem felejtjük ôket! Fábos Éva Az én Nagykovácsim Nagykovácsi hónapról hónapra nyílt fotópályázatot hirdet. A pályázat célja: a 2012 Nagykovácsi naptár elkészítése a zsûri által kiválasztott alkotásokból. A pályázat feltételei: egy pályázó maximum 13 pályamûvet nyújthat be; digitális formátumban elektronikus adathordozón; zárt borítékban, a pályázat címének feltüntetésével név nélkül; a pályázó neve és elérhetôsége külön belsô lezárt borítékban szerepeljen; a csomagoláson és az adathordozón semmiféle utalás nem lehet a pályázó személyére, ellenkezô esetben a pályázó kizárását vonja maga után. A pályamûvek beadásának határideje: október 20. A pályázó pályázatának benyújtásával feltétel nélküli és térítésmentességi hozzájárulását adja a évi Nagykovácsi naptárban történô alkotások megjelenéséhez. A pályázat díjazása: A zsûri által kiválasztott legjobb 12 alkotást megjelentetjük a 2012-es Nagykovácsi naptárban. A kiválasztott 12 fénykép alkotói tiszteletpéldányt kapnak a naptárból. A pályázati anyagból 2012 januárban kiállítást rendezünk az Öregiskolában. A pályázati mûvek leadhatók az Öregiskolában a könyvtár nyitva tartási idejében: Nagykovácsi, Kossuth Lajos út OKTÓBER 7

8 Parkerdô természetesen program Erdôszerkezet-átalakítás Budakeszin és térségében A Budakeszi Erdészethez tartozó területeken (Nagykovácsi, Budakeszi, Budajenô, Telki, Zsámbék, Páty, Perbál, stb.) a természetes erdôk nagysága és összetétele az elmúlt kétezer esztendô alatt sokat változott. Az emberi beavatkozásnak, s fôként az egyre intenzívebb erdôhasználatnak köszönhetôen az összefüggô erdôborítás sok helyen megszûnt, s ezeken a helyeken leginkább az állattartás vált dominánssá. A legelôkön az erdô védôhatásának hiánya és a folyamatos erózió miatt idôvel a termôtalaj is lepusztult, s e földterületek jellegzetesen kopár, természetes megújulásra képtelen helyekké váltak. A XX. század elsô felében, amikor az erdôsítés hazánkban ismét lendületet kapott, a megmaradt sekély termôréteg megtartása, valamint a talajerózió megfékezése céljából ezeket a területeket szélsôséges körülmények között is élet- és növekvô képes feketefenyô csemetékkel ültették be, amelyek a talajt megfogva, hosszútávon a többi faj számára is kedvezô életteret teremtettek. Az akkori elgondolás sikerét jelzi, hogy az így telepített fenyôerdô védelmében idôvel valóban megjelent a lombos újulat, a virágos kôris, a molyhos és csertölgy és néhány cserjefaj is. A feketefenyô állomány az idôk során az eredeti funkcióját betöltötte és jelentôs része mára el is öregedett. Az élôhely-rekonstrukció folytatásaként idén tavasszal a Pilisi Parkerdô Zrt. Parkerdô természetesen néven, egy több éven át tartó, komplex programot indított, melynek elsô, kezdeti szakasza az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósul meg. A program legfôbb célja a lombos erdôállomány kialakításához szükséges feltételek mielôbbi megteremtése, valamint az ôshonos fafajok arányának maximálisra növelése. Ehhez a meglévô lombos újulat kímélete, a kôris csemeték telepítése, illetve a megerôsödésükig végzett ápolási munkák végzése egyaránt szükséges. A kívánt erdôtársulás további kísérô fajai (pl. juharok, tölgyesek) a környezetbôl települnek be. A Pilisi Parkerdô Zrt. által gondozott Parkerdô természetesen természetvédelmi program a Budakeszi Erdészethez tartozó területeket kiemelt figyelemmel kezeli. Itt egy korábbi KMOP pályázat keretében már 2008 és 2010 között is jelentôs fejlesztési munkák folytak. A most zajló, Parkerdô természetesen pályázat e beavatkozások folytatását, a megkezdett munka további területekre történô kiterjesztését teszi lehetôvé. A beruházások során az említett erdôkben jelenleg összesen 6 helyszínen 23 hektáron zajlik erdôszerkezet-átalakítás, amelynek során az idegenhonos, vagy az adott termôhelyre nem illô ôshonos fafajokból álló erdôk megfelelô ôshonossá alakítása valósul meg, természetesebbé és alkalmazkodó-képesebbé téve azokat. A projekt célja a megjelent lombos fafajok csemetéi és az ôshonos cserjefajok számára optimálisabb növekedési környezetet megteremtése. A folyamat azonban emberi beavatkozás nélkül nem megy végbe. A pályázati tevékenység eredményeként hosszú évek során olyan társulások alakulnak majd ki, amelyek a rekonstruált élôhelyek részeként számos védett növény- illetve állatfajnak adnak majd kedvezô életteret. Eddigi pályázati eredményeink: A vegetációs idôszakon kívül végzett fakitermelés során az idegenhonos feketefenyô elöregedett, beteg példányainak kivágása történt meg önerôbôl. A kitermelt faanyagot a Parkerdô maximális gondosság mellett, a természetes állapotokat és a talajt óvó, legkevésbé roncsoló, kíméletes megoldással szállította el. Ahol a területen jelenlévô ôshonos természetes újulat (pl. virágos kôris, juhar, erdei gyümölcsök) önmagában nem voltak elegendôk a terület megkívánt faegyed-sûrûségének elérésére, ott mesterséges erdôfelújításra, csemeteültetésre volt szükség. A korábbi pályázat során megtisztított területeken a megjelent fiatal ôshonos egyedek védelmében, fejlôdésüket segítve, azok gyökerei körül talajlazítást végeztünk. A gyorsan növô vágásterületi gyomnövények elburjánzásának visszaszorítása, valamint a talaj vízháztartásának javítása érdekében többször kapáltunk. A gyomok visszaszorításának céljából sarlózást alkalmaztunk. A gyorsan növô, nem kívánatos fás szárú és egyéb növények elnyomásának megakadályozása céljából a fiatalos felszabadítását folyamatos tisztítással biztosítottuk. Milyen hulladékokat veszünk át? A gyûjtés alkalmával a háztartásában keletkezett alábbi hulladékokat hozhatja el: festék, lakk maradék, hígító; egyéb vegyszerek (savak, lúgok, stb.); növényvédô-szerek; fáradt olaj gépekbôl és elhasznált háztartási sütôolaj; kiürült vegyszeres göngyölegek (olajos üveg, vagy kanna, festékes vagy lakkos göngyöleg, hajtógázas palackok, stb.); elektronikai hulladék (rádió, tv készülék, monitor, számítógép, mikrohullámú sütô, stb.); ólomakkumulátor, szárazelem, telefonakku; fénycsô, izzó; irodatechnikai hulladék (tinta- és festékkazetták, patronok, tonerek) Kik vehetnek részt a programban? A szolgáltatást Nagykovácsi lakosai vehetik igénybe. Az Önök számára a veszélyes hulladék begyûjtése ingyenes. Közületekre és gazdasági társaságokra, egyéb vállalkozásokra nem terjed ki a begyûjtés. Kizárólag a lakosságnál, illetve az ô háztartásaikban keletkezô hulladékok kerülnek átvételre. Hol adhatja le hulladékát? A gyûjtôautó a Nagykovácsi, Bánya u. Nagyszénás u. sarkán az önkormányzati faháznál az épülô református templom mellett várja Önöket. Kérjük, ide jöjjön el és hozza magával a háztartásában keletkezett veszélyes hulladékát. Milyen mennyiségû hulladékot adhatok le? Kizárólag az életvitelszerûen keletkezô, a háztartásokban elôforduló mennyiségben adhatók A jövôben megvalósuló, pályázati forrásból megvalósuló munkálatok: 15 hektár területen folytatjuk az erdôszerkezetátalakítással járó munkálatokat (kapálás, sarlózás, stb.) További információ: Dénes Margit a Pilisi Parkerdô Zrt. tájékoztatási és közjóléti fôelôadója Telefon: ELEKTRONIKAI és VESZÉLYES HULLADÉKGYÛJTÔ NAP NAGYKOVÁCSIBAN Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és a Fôvárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közös szervezésében TISZTELT LAKOSSÁG! Ezúton értesítjük Önöket, hogy OKTÓBER 29-ÉN, SZOMBATON, óra között VESZÉLYES ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYÛJTÉST SZERVEZÜNK! HELYSZÍN: BÁNYA U. NAGYSZÉNÁS U. SAROK (A FAHÁZ ELÔTT) le a megjelölt hulladékok (pl. egy személytôl 6 db mikrohullámú sütô nem adható le, 2 db nyomtatópatron egy háztartásból leadható)* Milyen csomagolásban adhatom le hulladékomat? Lehetôleg az eredeti, vagy a hulladék tulajdonságainak ellenálló csomagolásban hozza el hulladékát. Az átvételt ez megkönnyítheti. Milyen tulajdonságokkal rendelkezhetnek a veszélyes hulladékok? A hulladékgazdálkodási jogszabályok szerint számos olyan tulajdonság van, amitôl egy hulladék veszélyes lehet. Ilyenek többek között: maró, irritatív, rákkeltô, a vízi környezetre veszélyes, stb. Munkatársaink várják Önöket a megjelölt helyszínen és idôpontban! Nagyméretû elektronikai hulladékot háztól is elszállítunk. Ilyen irányú igényüket kérjük, elôre jelezzék a Polgármesteri Hivatalban vagy a gyûjtés napján a helyszínen. TEGYEN ÖN IS KÖRNYEZETE TISZTASÁGÁÉRT ÉS VEGYE FIGYELEMBE A FENTI INFORMÁCIÓKAT! KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMÛKÖDÉSÉT! * A felsorolt esetek csak kiragadott példák. Munkatársunk a helyszínen segít Önnek az átvétel során OKTÓBER

9 1958 óta minden év szeptember utolsó vasárnapján tartják a hallássérültek világnapját Októberi témahónap: Élôlények védelme Ünnepi megemlékezés október 6. Tantestületi továbbképzés Liszt Ferenc emléknap: Ünnepi megemlékezés október 23. Ôszi szünet: október 31 november 6-ig október 6. (csütörtök), 8 és 9 óra október 10. (hétfô), 9 óra október 19. (szerda) október 21. (péntek), 11 óra Együttmûködés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával Ez év nyarán iskolánk együttmûködési megállapodást írt alá a KMOP /A pályázat keretében a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával. A pályázati kiírásban szereplô célkitûzés: a fenntartható életmód és a hozzá kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése a közoktatási intézménnyel együttmûködve, mely a fenntarthatóság nem formális tanulási helyzeteinek ösztönzésével valósul meg. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága vállalta a pályázati kiírással összhangban álló tájbejárás sorozat szervezését, koordinációját és lebonyolítását. A bemutató helyeken megvalósuló programokat a rendelkezésére álló felszerelésekkel, eszközökkel támogatja. A fenti program keretében iskolánk 3., és 4., évfolyamos tanulói ebben a tanévben 5 alkalommal látogathatnak el különbözô helyszínekre, melyek: Szemlôhegyi barlang, Sas-hegy, Szénások tanösvény, Farmos és Ócsa. Elsô alkalommal az ôszköszöntô kirándulás napján, szeptember 29-én, a Szemlôhegyi barlangba mennek a 4. osztályosok. A programsorozaton résztvevôktôl élménybeszámolót jelentetünk meg a Böngészô hasábjain. Dér Zsuzsanna igazgató A fô cél, hogy felhívják a figyelmet a hallássérültek sajátos kommunikációs problémáira s az ennek következtében fellépô életminôségbeli hátrányok megoldására. Magyarországon a lakosság csaknem 10%-a él valamilyen fokú halláskárosodással. Minden kisgyermekes szülô, kismama, kispapa fejében megfordul a kérdés, hogy vajon a gyermeke jól hall-e, honnan tudhatja, mivel a gyermekek nem tudják jelezni, hogyha valamit nem hallanak. A hallás mérése, szûrése gyors és fájdalommentes. Magyarországon szerencsére kötelezô már újszülött kortól. A védônôk 0-6 éves korig szûrnek az évenkénti státusz vizsgálatok végzésekor, az iskolában pedig a 2, 4, 6, 8, évfolyam szûrése történik. A 2011/2012 tanévben a pedagógiai szakszolgálattal együttmûködve, egymás munkáját segítve megkezdôdött az óvodákban a hallásszûrés beszédtechnológiai eszközzel történô felmérése. A GOH eljárás (a vizsgálat során a gyermeknek egyszótagos szavakat kell ismételnie pl.: síp, ágy ) a beszédhallás vizsgálata alapján jelzi a gyermek hallásában tapasztalható eltérést, illetve ép hallás esetén is kimutatja az észlelés zavarait, tájékoztat a gyermek általános beszédészlelési szintjérôl, amely a hangzó beszéd megértéséhez és a sikeres tanuláshoz nélkülözhetetlen. A szûrések eredményérôl, a hogyan továbbról a szülôk írásban tájékoztatást kapnak. Védônôi Szolgálat Szeretettel várunk a Nagykovácsi Vegyeskarba ha szeretsz énekelni, ha jó társaságra vágysz! A hét éve alakult kórus rendszeresen részt vesz rangos bel- és külföldi hangversenyeken, kórustalálkozókon. Próbák az Öregiskolában (Nagykovácsi, Kossuth u. 78.), kedden és csütörtökön Érdeklôdni és jelentkezni lehet: Kriesch Katalin karnagynál, és a helyszínen. Tel: Okmányiroda Ügyfélfogadási rend 2092 Budakeszi, Dózsa Gy. tér 25. (Budakeszi Rendôrôrs épülete) Fax: Ügyfélfogadási rend hétfô , kedd szerda , csütörtök péntek Idôpontfoglalás csak interneten keresztül lehetséges a https://secure.magyarorszag.hu/ ugyintezo/okmanyiroda oldalán. Telefon: személyi igazolvány: lakcímkártya: Egyéni vállalkozói igazolvány: Közlekedésigazgatás: Vezetôi engedély: Útlevél: Parkolási engedély: Félfogadás csütörtökön elôjegyzés alapján OKTÓBER 9

10 Egy valóra vált álom szeptember 1-jén tanévnyitóval egybekötött záróünnepségen és sajtótájékoztatón adták át a Nagykovácsi Általános Iskolát. A projekt lezárását követôen a külsoleg megszépült és energetikailag korszerûsített iskolában kezdhették meg a diákok és a tanárok a 2011/2012-es tanévet. A Projekt az Európai Unió támogatásával a Környezetvédelmi és Energia Operatív Program keretein belül valósulhatott meg, amelyre az elnyert támogatás összege ,- Ft. A felújításnak köszönhetôen az energiafelhasználás 63,75%-kal csökken, ami hozzájárul ahhoz, hogy Nagykovácsi fenntartható módon fejlôdjön. A csökkentett energiafelhasználás következtében az iskola mûködési költségei éves szinten ,- Ft-tal kevesebb kiadást jelentenek az önkormányzat részére. A tanévnyitón az iskola igazgatónôje, Dér Zsuzsanna elmondta: az iskola felújítása nemmás, mint egy közösség valóra vált álma, amelyért nagyon sokan keményen dolgoztak, s köszönetét az alábbi szavakkal fejezte ki: Sokan álmodtunk együtt és elkezdôdött a munka. Emlékszem milyen nagy öröm volt, amikor kiderült, hogy az önkormányzat által elôkészített energetikai pályázatot nyertessé nyilvánították. ( ) Ma szeptember 1-jén, itt vagyunk együtt, láthatjuk az elmúlt hónapok eredményét, az új iskola épületet a gyönyörû ablakaival, csodálatos színezésével, udvarával, tornatermével, és ezért köszönettel tartozom mindazoknak, akik valóra váltották ezt a csodálatos álmot. Bencsik Mónika polgármester asszony, a projekt záró sajtótájékoztatóján elmondta, a felújítás keretein belül sor került az iskola homlokzati hôszigetelésére, nyílászárók cseréjére, a tetô szigetelésre, a fûtés modernizálására és az épület külsô megújítására. Kiemelte, hogy rendkívül fontosnak tartja a település fejlôdését és a környezetünk védelmét, ezért is tartotta elengedhetetlennek az Általános Iskola korszerûsítését. Az épület hatékony energiafelhasználásának kialakítása is azt a célt szolgálja, hogy lakóhelyünket tiszta, kellemes és emberhez méltó életérré tegyük mondta, majd hozzá tette az elôzô ciklusban és most is arra törekednek, hogy növeljék a lakosság komfortérzetét és hosszú távon fenntarthatóvá tegyék a települést. Az ünnepségen sokan vettek részt, és mind a diákok, mind a tanárok láthatólag jobban érezték magukat a külsôleg és belsôleg megújult iskolában. Örömmel tájékoztatom a Kedves Lakosokat a testület egy éves mûködése alatt befejezett nagyobb beruházásokról! Nagykovácsi Nagyközség Gazdasági Programja a 2010-tôl 2014-ig tartó négyéves idôszakra fogalmazza meg az önkormányzat mûködtetési, fenntartási és fejlesztési elképzeléseit. A program célja, hogy Nagykovácsi a térségi és regionális pozícióját erôsítô, a település lakosai számára érzékelhetô, életkörülményeiket javító fejlesztési irányokat határozzon meg. A lehetséges fejlesztési irányok és programok között elsôbbséget élveznek azok, amelyek pályázati úton elnyert források igénybevételével vagy partneri együttmûködés keretében valósulnak meg, különös tekintettel a magán- és közszféra érdekegyesítése által létrejött programokra. A Gazdasági Program összegzéseként 10 kiemelt projekt szerepelt az elképzelések között, most három fejlesztésrôl szeretnék külön is beszámolni. Az Általános Iskola felújítását folyamatosan kell végezni ben sor kerül az elektromos hálózat felújítására, ezt követôen a vizesblokkok felújítása is megtörtén ben a kazánok cseréje és a kazánház rekonstrukciót is végrehajtottuk ben évben kerül sor a nyílászárók cseréjére és a külsô szigetelésre. A bútorzatok, valamint az eszközök cseréje és bôvítése végig kell, hogy kísérje a ciklust. Mindezeken túl az iskolai tantermek száma mostanra már nem elegendô, ezért a bôvítés elkerülhetetlen. Az elmúlt hónapokban már olvashatták és a helyi televízión keresztül láthatták is, hogy év eleje óta, amikor is értesültünk arról, hogy nyertünk a KEOP-5.3.0/A/ jelû pályázaton folyamatosan azon dolgozott a testület és az erre a feladatra kijelölt hivatali kollégák is, hogy megvalósulhasson az iskola megújulása is. Szeptember 1-jén öröm volt a tanév kezdet mindannyiunk számára a szép iskolában, a költségvetésben 141 millió forintot terveztünk a projekt megvalósítására! De, mint fent olvashatták ezzel nincs vége az iskola megújulásának, mert idôközben elkészíttettük a bôvítésre vonatkozó engedélyes terveket is. Nagyon fontosnak tartom, hogy legyen lehetôségünk a jövôben a bôvítésre, hiszen egyre növekszik a tanulói létszám, idén is 3 elsôs osztály indult, amire nagyon büszkék vagyunk. A község közúthálózatának fejlesztése folyamatosan ad feladatot a testület számára, nem csak az új belterületbe vont területrészeken, hanem az ó falu területén is. Folyamatos karbantartás során kátyúzni szükséges, erre a hivatal felméréseket készít évente, és ütemezve elvégzi a szükséges munkálatokat. Vannak utcák, ahol a teljes útépítésre van szükség, ezeknek az utcáknak a terveztetését folyamatosan megrendeli a hivatal, amennyiben lehetôség van központi pénzek útján pályázzuk a megépítésüket. Azokban az utcákban, ahol a lakosság hoz OKTÓBER

11 zájárul az építés költségeihez, ott az önkormányzat közremûködésével valósul meg a beruházás. Az útépítésekkel párhuzamosan kell rendezni a felszíni vízelvezetési problémákat, valamint ahol szükséges a járdák megépítését is. A évben 105 millió forint összértékû projekt zajlott a felszíni vízrendezés érdekében. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése elnevezésû KMOP /B jelû pályázaton ,- Ft támogatást sikerült elnyerni erre a célra. Az érintett utcák: Rózsa utca és köz, Kökörcsin utca, Vértes utca, Forrás utca. Kellemetlen volt megtapasztalni a beruházás közben, azt, hogy míg a testület erôfeszítéseket tesz a megvalósításra, addig az érintett lakosok nem kitörô örömmel vették az építkezést, hanem türelmetlen és gyakran méltatlan visszajelzéseket kaptunk. tos beruházás. Aki most végigmegy a Forrás utcán úgy, hogy tavasszal járt arra utoljára talán el sem hiszi, hogy ugyanazon az úton halad. Azzal, hogy a Forrás utca, mint gyûjtô út elkészült, már a környezô utcáknak a rendbetétele is talán könnyebb lesz, nem is beszélve arról, hogy ezzel az építkezéssel nem csak az önkormányzat (azaz mindannyiunk) közös vagyonát növeltük, hanem az érintett utcák ingatlanjainak is értéknövekedést hoztunk! A beruházás végéhez közeledve, illetve túl az elsô háromnegyed éven láttuk, hogy a költségvetés lehetôvé teszi azt, hogy a többi felszíni vízelvezetéssel érintett utcának a rendbetételére is tudjunk még a rossz idô beállta elôtt anyagi forrást biztosítani, így a Rózsa utca a Kökörcsin utca is javítva lesz, illetve az Ady Endre utcai csomópontot is stabilizáljuk, valamint a Mátra utca javítása is megtörténik, amivel a Zsíros-hegyi út tehermentesítésére számítunk. Fentiekbôl következôen csak azt kívánom megosztani Önökkel, hogy akár merre járok az országban, vagy csak a televíziót kapcsolom be otthon mindig minden probléma megoldására érkezô válasz csak annyi, hogy gazdasági válság van. Tisztelettel jelentem Nagykovácsiban sem fedeztünk fel aranybányát, ezt fontosnak tartom megemlíteni, mert sokan kérdezik azt, hogy hogyan csináljuk, hogy mégis vannak beruházásaink. A beruházások jó része Európai Uniós pályázati forrás bevonásával történt, illetve amennyire lehetôségünk van takarékosan gazdálkodunk, és sokat dolgozunk annak érdekében, hogy valóban javíthassunk minden Nagykovácsiban élônek az életminôségén évrôl-évre. A évet követôen az önkormányzatunk vagyongazdálkodása egyre hatékonyabbá vált ezt a folyamatos beszámolásokból Önök is láthatták/láthatják, a közös vagyonunk gyarapodik, értékeink sokasodnak. Örüljünk ennek együtt! Bencsik Mónika polgármester Stupava várossal testvérvárosi együttmûködés májusában döntött a testület arról, hogy kialakítja (egy uniós pályázati lehetôséget figyelembe véve) az elsô hivatalos testvérvárosi kapcsolatát. A kapcsolatfelvételt követôen a szlovákiai városból voltak nálunk a Crosskovácsi rendezvényen, illetve gyermek delegáció érkezett a Nemzetközi Táborba is. Stupava szlovák kisváros, 8400 fô lakossal. Szlovákiában Malacky körzetben, a Pozsonyi régióban fekszik. A település magyar neve Stomfa, mivelhogy ez a terület is Magyarországhoz tartozott! Az egyeztetések arra irányultak, hogy a város a tevékenységi körét szeretné kiterjeszteni a kulturális örökség és a mûvészeti örökség irányában, sport és mezôgazdasági területeken a lakosság, különösen a fiatalok, helyi üzletek és a helyi önkormányzat munkatársainak, továbbá a helyi érdekvédelmi szervezetetek bevonásával. Stupava alapításának 15. évfordulójára, október 1-re kapott önkormányzatunk meghívást. Az esemény a partnerségi megegyezés aláírására is alkalmat adott, illetve a híres-neves káposztafesztivál 3 napos rendezvénye zajlott a helyi közösség nagy örömére! A megállapodás aláírására ünnepélyes keretek között sor került, Nagykovácsival együtt egy lengyel városkával is! Bízunk abban, hogy a kapcsolat élô lesz, és együtt tudunk a jövôben sikeresen pályázni, amivel lehetôvé tehetjük a két (illetve több) település szorosabb együttmûködését! Bencsik Mónika polgármester A projekt során méter felszíni vízelvezetô árok rendszer épült ki, amely mintegy 2000 lakos csapadékvíz elöntés általi veszélyeztetettségét szüntetheti meg. Ezzel a nagymérvû beruházással párhuzamosan megkezdôdött a Forrás utca útépítése is, mely mintegy 60 millió forin2011. OKTÓBER 11

12 Heimattreffen Leimen-Gauangellochban A kitelepített kovácsiak találkozója Kemenes Gábor plébános és a plébániai képviselôtestületbôl ketten, köszönettel és örömmel elfogadva a községünkbôl 65 éve Németországba kitelepítettek találkozójára szóló meghívást, szeptember 11-én vasárnap megható esemény résztvevôi lehettünk. 10 órás autózás után, 950 km-t magunk mögött hagyva, pénteken késô este parkoltunk Mandl Péterék, a találkozó szervezôinek háza elôtt a baden-württembergi Leimenhez tartozó Gauangellochban. Péter és felesége Mária ôszinte örömmel fogadtak, majd rövidesen megtudtuk, hogy az ô házuk vendégei leszünk. Vacsora után hosszan beszélgettünk. Mi másról, mint felejthetetlen szülôfalujukról, Nagykovácsiról és a vasárnapi találkozóról. Amint elmondták, a találkozót a Magyarországról származó németek havilapjában többször meghirdették, és sok meghívót is szétküldtek. A találkozó a Péterék házától 5 percnyi járásra lévô katolikus templomban és a mellette épült közösségi ház nagytermében lesz. Az érkezôket a fél 11- es szentmise elôtt fogadják majd, a szentmisét erre az alkalomra felkért német atya és Gábor atya közösen mondják. A korábbi találkozók misézô papja, a kovácsi születésû Pitz Péter atya, betegsége miatt, sajnos nem tud eljönni. Ebéd után kerülnek sorra a köszöntések és a vetítés. Legvégül csak beszélgetés. Este mindenki hazautazik, vagy közelben élô rokonainál száll meg. Meséltek falujukról is. Bizony már csak a pék mûködik és egy zöldséges, elvitte a vevôket a multik áruháza. Autóval könnyen elérhetô, minden egy helyen van. Csak személytelen. Ô is bezárta a hentes üzletét. Meséli, hogy százvalahány disznó volt csak ott, a faluban. Ma már egy sincs. Felkaptuk a fejünket, hogy ló bezzeg van vagy hatvan-nyolcvan. Kiderült, nem közlekedésre, hanem kedvtelésbôl, sportból. Szombat volt már, mikor aludni mentünk. Délelôtt megmutatta Péter a három-szintes közösségi házat 130 négyzetméteres nagytermével. Az egyik, láthatóan a gyermek foglakozások termében lévô orgonát el tudtuk volna képzelni a templomunkban is. Ezután körutat tettünk a környezô falvakban. A közeli Zuzenhausen volt a kitelepítettek egyik befogadó helye. Úgy négyszázan érkeztek ide az otthonukból elûzöttek, Péterék is itt kezdték második életüket. Ebédidô lévén, Péterék meghívtak ebédre Bakó Lóránt magyar csárdájába. Tovább autóztunk Mosbachba, ahol felkerestünk egy partiumi magyar községbôl származó papot, akit Gábor atya jól ismert. Elmesélte akadályokban és fordulatokban gazdag, Tempfli püspök úr által egyengetett életútját. A 80-as években a diktatúra idején szentelték pappá a nagyváradi egyházmegyében, majd Róma következett és Budapest. Néhány éve Mosbachban plébános. Körzetében a rábízott sok ezer hívô között gyakran találkozik Magyarországról származó idôs emberekkel. Pályája tanulságos történetét döbbenten hallgattuk. Végigvezetett a plébánián is, melynek felszereltségét Polgármesteri Hivatalunk is megirigyelhetné. Este még kis üggyel-bajjal kifüggesztettük a nagyteremben Péter gondosan ôrzött tablóit a korábbi találkozókon készült fényképekkel, a 60-as évekre visszamenôen! Verôfényes reggelre ébredünk. A templom elôtt Mandl Péter és Pitz Péter üdvözlik régen látott sorstársaikat, mindegyiküket személy szerint. Megfáradt, de a viszontlátás örömétôl ragyogó arcok. Körülöttük a második nemzedék, itt-ott néhány unoka. Beharangszóra elcsendesedve lépnek a templomba. Felzúg az orgona, felcsendül az ének. Isten dicsôítésével kezdôdik az ünnep: Ein Haus voll Glorie schauet weit über alle Land, aus ewigem Stein erbauet von Gottes Meisterhand. Gott, wir loben dich, Gott, wir preisen dich. O lass im Hause dein uns all geborgen sein. Gábor atya, a szentmisét bevezetô szavaiban a mai nap evangéliumi szakaszára utal, mely a megbocsátásról szól. Bocsánat kérés és megbocsátás nélkül nincs béke sem az ember szívében, sem a népek között. A szentmisében az elsô olvasmányt Mensáros Péter olvassa magyarul, minden más természetesen németül hangzik el. A kezekben ott a szentmisén elhangzó énekek szövege, kottával. Énekel mindenki, egy szívvel, egy lélekkel, de a szentmisét záró két magyar éneket köztük a Boldog Asszony Anyánk-at már csak a legidôsebbek tudják. Néhány lépés a közösségi ház nagyterme, ahol helyet foglal a 120 fônyi vendégsereg. Mire véget ér az ebéd, a délutáni programra megérkezik Leimen fôpolgármestere, Wolfgang Ernst úr. Mandl Péter néhány szóval újból köszönt mindenkit, kiemelten Nagykovácsi Plébánosát és a Fôpolgármester urat. Bencsik Mónika Polgármester asszony németre fordított üzenete következik ez után, melyet Pitz Péter olvas fel. Tisztelt német ajkú magyarjaink!... Nagy tisztelettel és együttérzô szeretettel köszöntöm azokat, akiknek nem csak a második világháború sorscsapását kellett feldolgozniuk az életükben, hanem a háborút követô embertelen kitelepítési intézkedések elszakítottak a szülôotthonuktól 1946-ban." Üzenetébôl néhány gondolat: Mire figyelmeztet ez az évforduló minket, akik az ô egykori falujukban élünk, és új házaink egykori szántóföldjeiken, legelôiken épülnek? Figyelmeztet a múlt tiszteletére, ismeretére: emlékeinek gondos ôrzésére, arra, hogy az utánunk jövô nemzedékek is tudják meg, miként indult kemény munkával élet itt, az erdô és bozót borította völgyben a török hódoltság után. Figyelmeztet arra, hogy okuljunk példájukból: Azok az emberek, akikre ma emlékezünk, eszünkbe kell, hogy idézzék, hogy a hitük mellett megtartották azt az óriási szeretet egymás iránt, egymásnak kezet nyújtva, ami ott a messzeségben is megtudta ôket tartani. Nem voltak egyedül, nem csak azért, mert a hitük volt velük, hanem azért, mert képesek voltak egymásnak segítô kezet nyújtani, képesek voltak visszajönni és a mi közösségünkön is segíteni, nem egyszer. A Fôpolgármester úr az uniós polgárok együttmûködésének fontosságát hangsúlyozza. Nagy elismeréssel szól a Magyarországról elûzött németek helytállásáról, akik a súlyos megrázkódtatás után hihetetlen gyorsasággal álltak talpra. Néhány év után megtapasztalták a németországi németek, hogy országuk jóravaló, szorgalmas emberekkel gazdagodott, segítségükkel sikerült a háború utáni romos országot hamar újjáépíteni. A vetített filmek a 2006-os és a 2011-es májusi, itthon megtartott kitelepítési megemlékezésekrôl és néhány legutóbbi plébániai eseményrôl szólnak. Legnagyobb figyelem a solymári asszonyok és a kovácsi kórus éneklését kíséri. Amikor azokhoz a képekhez érünk, hogy felszurkálják cédulákat a keresztre a kitelepített családok nevével, ráteszik a szekérre, és a fiatalok húzzák a szekeret a Kossuth utcán, elcsendesül a terem. Csak a szekér zörgése hallatszik. El kell mondanunk, hogy Gábor atya fáradhatatlan akarattal igyekezett mindent megtenni a találkozó sikeréért, segítségére lenni Péternek. Koncelebrált, köszöntött, imádkozott, szerelte és mûködtette a technikát, kommentálta a filmeket. Elôzô este, mikor mi a trópusi meleg és a késôi idôpont miatt a dekorálást már feladtuk volna, ô nem hagyta. Gondoskodott arról, hogy vigyünk néhány üveg misebort és egy kosárnyi tetôléc darabot a plébánia lecserélt tetôszerkezetébôl. A kis lécdarabokra papírt ragasztatott, rajta a plébánia fényképével és a régi pecséttel. A dokumentumok szerint a tetôszerkezet legalább száz éves. A jelenlévôk még nem is éltek, amikor ezeket a léceket beépítették. A délutáni program az Unsere Heimatkirche címû német vers felolvasásával zárul. A vén hársfák között szülôfalum templomát látom, tornya intôn mutat az égre. Úgy mint egykor, vigasztalónk most is. Messzirôl üdvözöl, küldi áldását és buzdít: Hazádat ne feledd, ezt tanulja meg tôled minden gyermeked. Mégse a múltba nézz, hanem a jövôbe: Odavan bár hazánk, a régi,, a földi hazán túl vár minket az égi. Mi beszélgetünk még egy keveset, de hamarosan indulnunk kell haza, mert hétfôn munkanap. Mindent megköszönve gyorsan búcsúzunk vendéglátóinktól, régi és új ismerôseinktôl, és 5 órakor már úton vagyunk, hogy kora hajnalra hazaérjünk. Itthonról visszatekintve felidézôdnek a röpke másfél nap találkozásai, megható pillanatai. Kedves idôs emberekkel találkoztunk, akikben közös és erôs a ragaszkodás a szülôföldhöz, ahol gyermekek és fiatalok voltak. Ezt láttuk szinte mindegyiknél, akivel kicsit is beszélgettünk. Könnyekre fakadt a hölgy örömében, aki az Önkormányzattól ajándékba küldött, kistérségünket bemutató füzetben felfedezte szülei perbáli házát, eredeti formájában, szépen helyreállítva. Tetézte örömét, hogy a füzet ajándék, az övé lehet. Egyik idôs úr, akár egy kisfiú, akkora lelkesedéssel köszönte a kérésére vitt, háború elôtt használt imakönyvet, hisz ebben vannak a félig már elfelejtett magyar imák! Egy másik szíve vágya az, kutatnánk utána, kik jelentkeztek Kovácsiból 1848-ban nemzetôrnek, és mi lett a sorsuk. Kosuth L. u. 59. egykor......és ma OKTÓBER

13 És végül, de elsôsorban Mandl Péterék. Ha nem tévedünk, szívük legalább annyira magyar, mint német. Lakásuk kisebb kovácsi múzeum, tele emlékekkel: fotók, festmények, újságok, könyvek, oklevelek. Évek során sok nagykovácsit láttak vendégül otthonukban, s most minket is. Köszönjük természetes kedvességüket, otthonuk derûs légkörét! Péteréknek eleven kapcsolatuk van régi falujukkal, több mindenrôl, ami napjainkban itt történik, értesültebbek, mint mi. A régi kovácsi életrôl pedig Péter kifogyhatatlanul tud mesélni Tartsa és áldja meg a Jóisten Péteréket, sorstársaikat és mindannyiuk családját! Mi azon leszünk, hogy itt Nagykovácsiban ne felejtsék el ôket. Mensáros Péter, Réthy Mária Van egy festmény a sok emlék között lépcsôházuk falán, amatôr festôtôl, a régi Templom dombról. Ez a kép ott volt a templomban a mellékoltáron, azután fô helyen a nagyteremben. Mint egy címer... Hol az az utca és hol az a ház Pillanatképek Nagykovácsi múltjából Ez a fénykép mindössze negyven éve készült, mégis bizonyára sokan vannak, akik nem ismernek rá fôterünkre De bizonyára sokan vannak, akik felismerik a következôket: UTCATÖRTÉNETEK, UTCAMESÉK Ha Ön tudja, hogy az utca, ahol lakik mióta létezik, hány neve volt, hogy hívták régen, kirôl nevezték el, melyik a legrégebben ott álló ház, milyen egyéb érdekességek fûzôdnek az Ön utcájához, kérjük, mesélje el! Ha Ön nem tudja, de érdekli, kérjük, hallgassa meg GYÖRGYI ZOLTÁN FÔÉPÍTÉSZ elôadását NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSSZERKEZETÉNEK KIALAKULÁSÁRÓL október 24-én hétfôn 17 órától az Öregiskolában Csak néhányat szerettem volna kedvcsinálónak megmutatni abból a többszáz, a régi (vagy régebbi) Nagykovácsit ábrázoló fényképbôl, amit eddig sikerült digitalizálnunk. Szeretettel várunk mindenkit, aki tudja, hogy hol, mikor készültek ezek a felvételek (és azokat is, akik kíváncsiak a válaszokra) a Helytörténeti klub összejöveteleire, az Öregiskolába. Legközelebb október 24-én 17 órakor találkozunk, amikor Györgyi Zoltán, Nagykovácsi fôépítésze mesél a település növekedésének történetérôl, utcáinak, településszerkezetének kialakulásáról. November 28-án ismét régi fényképeket nézegetünk majd. Akinek vannak régi felvételei, és szívesen megosztaná velünk, kérjük, jelentkezzen az Öregiskolában! Maier Jenô OKTÓBER 13

14 Lengyelországban Jártunk A nagykovácsi katolikus hívek kis csoportja Czestochowa végcéllal Lengyelországban járt. Ez a hírünk. Úgy érezzük, annyi szépet láttunk és hallottunk, hogy önzés lenne magunknak megtartani, szeretnénk azokat megosztani a Böngészô olvasóival. Ez a kis csoport a másodikpéntekesek körének tagjai. A névválasztás nem valami misztikus szertartásra utal, hanem egyszerûen, minden hónap második péntekének estéjén jön össze a társaság. Immár húsz éve. A hitben való mélyülés, egymás építésének igényével indultunk, akkor még tízentizenketten, nagyrészt házaspárok és regnumosok. Mint tetszenek tudni, itt a nagykovácsi Római Katolikus Egyházközségen belül is mûködik a nagy múltú Regnum Marianum Katolikus Közösség helyi szervezete. Az év elején felvetôdött, hogy ne csak a négy fal között jöjjünk össze, akár második péntekenként, vagy akár lazulni, hanem menjünk együtt kirándulni. Nem mintha, nem volnának a rendszeres nyári táborok, vagy más kirándulások, de most magunknak, a magunk épülésére szervezzünk. Ellenvetés nélkül elfogadtuk az ez évi programfelelôs, Czöndör Kriszta javaslatát: az utunk célja legyen Czestochowa! Czestochowa a legjelentôsebb Szûz Mária zarándokhelyek mint Lourdes, Fatima, Medjugorje sorába tartozik. És akkor ne felejtsük el a lengyel és a magyar nemzet történelmének olyannyi összefonódását! Azt sem, hogy a jelenlegi statisztika szerint is, az állampolgárok 96 %-a katolikus és ezek 46%-a napi szinten gyakorolja vallását. De azt sem, hogy a környéken találjuk az ember által, a másik ember ellen elkövetett legnagyobb bûn helyszínét is. És ne felejtsük a szintén közelben lévô Krakkó városát se! Tehát volt ok elég. A mostanára fôre, vagyis 14 házaspárra bôvült társaságból végül nyolc házaspár tudott eljönni. Július 24-én vasárnap reggel 6 órakor Gábor atya kérô imával és áldással indította útjára a kis csoportot: a Balogh, Czöndör, Karlócai (Péter), Mensáros, Nyiri, Perczel, Varga, Vér házaspárok és Ervin a sofôrünk. Ez a július végi hét az idei nyár esôs idôszakában volt. Az indulás elôtti napokban mindenki nézegette a met.hu, meg a köpeny.hu elôrejelzéseit. Vittünk pulóvert, esôkabátot, gumicsizmát A párkányi Mária Valéria hídon is esôben mentünk át a Dunán és elsô állomásunk a felvidéki Garamszentbenedek volt. A Garam völgyében kanyarogva, a dús erdôkkel borított vulkanikus kúphegyek között pillantottuk meg a templom két tornyát. Kis kapaszkodóval valódi várkapun keresztül hajtottunk be a templom elôtti terecskére. A jáki temploméhoz hasonló bejáratú templomot a 14. században építették és a korai gótika egyik gyöngyszeme. És innentôl kezdve csak címszavak: az apátságot 1075-ben I. Géza herceg alapította, Szent Benedek tiszteletére. A korai román bazilika valószínûleg a kor új, háromapszisos bazilika típusának elsô emléke ban szûnt meg bencés apátságnak lenni. Utána az esztergomi káptalan fennhatósága alá kerül. De inkább a huszitáktól a törökökön át, a császári csapatok határozzák meg sorsát. Mai állapotát az 1881-es tûzvész utáni helyreállítás során nyerte el. De! A 1713-ban felszentelt kápolnában ôrzik a Szent Vér ereklyét (Veronika kendôjének egy darabja), amelyet Mátyás király ajándékozott a bencéseknek 1483-ban, ô pedig II. Pál pápától kapta. Sajnos nem láthattuk, mert csak búcsúkor nyitják meg a kápolnát. És akkor ott van még a csodás szárnyas oltár, a magyar adományozók neveivel pompázó üvegablakok! Most legalább láttuk, hogy honnan származik az esztergomi Keresztény Múzeumban látható garamszentbenedeki úrkoporsó. De indulnunk kell, mert estére a szállásunkra, Olsztynba kell érnünk, ami még vagy 350 km és át kell kelnünk a Kárpátokon! Ja, elfelejtettem! Felfedeztünk e kerengô falán egy márvány táblát: E helyrôl, amely Gecse király kegyeletes emlékét ôrzi, vétetett föld IV. Károlynak 1916 dec. 30-án magyar apostoli királlyá történô koronáztatásához. Ja, és mellesleg, a számítások szerint Garamszentbenedeken Európa földrajzi közepén jártunk. A Garam völgyébôl átkacskaringóztunk a Madaras és a Nagy-Fátra közötti hágón a Nyitra völgyébe. Ereszkedve, már látható volt a környezetébôl kiemelkedô bajmóci vár és alatta Privigye városa. Még szerencse, hogy Ervinnek kötelezô meghatározott idônként pihenôt tartani. Ezt valami beépített mûszer ellenôrzi, meg rögzíti. De kellett a határon átlépés után valami súlyadó-számolómûszert is venni. Több mint egy órát vesztegettünk el Párkányban, amíg megtaláltuk azt a benzinkutat, ahol venni lehet. Az adminisztráció fél óra volt. Nyugat-európai mûszer, kelet-európai infrastruktúra. Tehát, ha már pihenô, akkor nézzük meg a bajmóci várat! Ahogy mondtam, már messzirôl látható a budai várhegyünkhöz hasonló kiemelkedésen épült várkastély. És abban is egyeznek, hogy ezt is a feltörô forrás által épített forrásvízi mészkô védte meg a lepusztulástól. A magyar nyelvû ismertetô szerint, a vár Szlovákia egyik legrégebbi és legkiemelkedôbb emléke. Na, lépjünk túl ezen. Amúgy valóban, az 1100-as évekbôl származik az elsô írásos emlék a vár létezésérôl és gyönyörû! Mint egy Loire menti lovagvár! Még vizesárok is van, vízzel! Zegzugos folyosók, épületek fönt-lent, belsô udvarok, tornyok, bástyák, bennük szobák, termek, talán vagy száz is lehet. Egyik terembôl ki, másikba be. Elöl a vezetô mondja szlovákul, hátul a másik zsilipel, csukogatja az ajtót a csoport mögött és már halljuk is a mögöttünk jövô társaság zsibongását. Sok idô nincs a nézelôdésre. De azért megcsodáljuk az Ötszögû toronyban a XIV. századi olasz mester híres bajmóci oltárát és a kézmûvesség remekeit, a bútorokat, kandallókat. Van ebédlô, keleti szalon, vadászterem, zeneterem, aranyterem (a mennyezeten 183 angyalfejecske, mindegyik más arckifejezéssel), hálószoba és múltszázad eleji, vízöblítéses wc. És van egy öntöttvas, zománc bevonatú falicsap, az a klasszikus formájú, rajta nagy betûkkel, Gabler J. Budapest. Mátyás király elôtt gyakran váltogatták egymást a lakók, amúgy királyi tulajdonban volt, Mátyás király törvénytelen fiának, Corvin Jánosnak ajándékozta. A bejárat elôtti parkban áll egy hatalmas és valóban igen öregnek kinézô hársfa. A legenda szerint, Mátyás király szeretett a fa alatt üldögélni és az ott diktált leveleit így kezdte: a mi kedvelt, bajmóci hársfánk alatt.... Természetesen készült csoportkép. Az 1600-as évek közepétôl a Pálfy család tulajdona. A jelenlegi, neogótikus formáját az utolsó tulajdonos, gróf Pálffy János Ferenc valósította meg a múlt század fordulóján. Az átépítés befejezését már nem élte meg, 1908-ban elhunyt. A berendezés gyûjtemény is az övé volt. A környezet is szépen parkosított, de a szuvenír az itt is szuvenír, a bazársor is az ismert dolgokat kínálja. Még dínópark is van, félelmetes üvöltéssel, meg kígyó méreg-gyógyszer, meg sétálgató Srek. Különben, átszelve a Felvidéket, valóban gyönyörû a táj. Csak hát a folyóvölgyekben települt nagyobb, ismert városok meglehetôsen lehangoló képet mutatnak. Mindenütt a szocializmus vívmányai, a toronyházak. Ráülnek a tájra. Egyformák és jellegtelenek. Szegény Fátra, szegény Nyitra, szegény Garam. De menjünk tovább, mert estére el kell érnünk a szálláshelyre, Olsztynba. És van elôttünk vagy kétszáz kilométer a hegyen át és délután van. Zsolnán keresztül északi irányban haladunk a Jablonkai hágó felé. Még mielôtt átkelnénk rajta, keletre fordulunk és Sziklaszoros falun áthajtva, a hármas határ mellett, 526 m tengerszint feletti magasságban, a nevenincs hágón át Zwardonba érkezünk. Ez már Lengyelország. Innentôl már észak felé folynak a patakok. Lengyelország, Csehország és Szlovákia találkozik itt. Az út közelében haladó vasúti szárnyvonalat 1885-ben adták és átvezetett Lengyelországba. Az akkor térképen Gácsországba. Kissé elpilledtünk, hiszen már reggel hat óra óta talpon vagyunk. Félálomban, bóbiskolva nyugtáztuk, hogy ez már Lengyelország. Csak késôbb jutott eszembe, hogy Trencsén vármegyébôl Gácsországba értünk. Átléptük az Ezeréves határt (folyt. köv.) OKTÓBER

15 Linum Az élet sörrel és anélkül A nagykovácsi Öreg Iskolában egy éves jubileumához érkezett az Az én pódiumom mûsora. A 10. alkalommal jelentkezô kamaraest Az élet sörrel és anélkül címet kapta. Szomolányi Attila a már megszokott és megkedvelt fanyar, önironizáló, szubjektív élményekkel tarkított, a technikát igazi mûszaki anti-talentumként kezelô bevezetôjével megteremtette a kellô hangulatot a mûsort adó furcsa páros felléptéhez. Az egyik fellépô Majoros Árpád rímfaragó iparos csodabogár volt, aki már többszáz, fôleg életbölcsességeket, intelmeket, természeti képeket, lírikus csendéleteket, pillanatnyi hangulatokat rögzítô, néhány sorba sûrített verset alkotott, melyeket tematizált csoportokba gyûjtve, sorszámokkal ellátva katalogizált. A felmerülô témákra a közönségtôl számok bemondását kérte, majd azonnal fejbôl felmondta a számnak megfelelô verset, mintegy válaszként, tanulságként. Egyfajta irodalmi lottó húzásnak voltunk résztvevôi, többnyire nyertesen. A szerzô sok éve próbál kiadót találni, eközben már száz ismert elôadómûvész-színész mondta el verseit, melyek rögzítve is vannak. Fellépô társa a sokak által ismert Solymosi Péter háziorvos és kultúrdoktor címadó témáját fotóival, saját és mások írásaival, zenei aláfestéssel illusztrálta. Kezdetben nehéz volt elképzelni, hogy a két mûfaj és elôadó tud-e illeszkedni a témához és egymáshoz egy olyan szituációban, ahol Péter sört, Árpád vizet ivott. Azonban mindezt megcáfolva a kaotikus egyvelegnek induló estén, úgy a versek mint a rövid írások, novellák, szösszenetek, rögtönzések, fotók a bô két óra folyamán élvezhetô összhangba, egymást jól kiegészítô egységet alkotva kerültek bemutatásra. Sajátos élményt jelentett számomra Majoros Árpád egyfajta irodalmi art brut produkciója, ahol az ôstehetség forrásának felszinre törését a rögtönzésekben is megfigyelhettük. Solymosi Péter sörmentén, élvezetes fotóillusztrációkkal, klasszikusok idézésével és saját, egyre jobb színvonalú naplószerû és novellisztikus irásainak kellemes elôadásával a sörkultúra helyi nagyköveteként is bemutatkozott. Úgy Az én pódiumom sorozat, mint a SÖR téma annyiban egyre aktuálisabbak, hogy alkalmasak a mai szétesô, atomizáló, elidegenedô társadalmi állapotban a közösségi, baráti társaságok, összejövetelek létrehozására, a kultúra ápolására. Az egy évvel ezelôtti TALÁN után, mostanra már a BÍZUNK BENNE, HOGY FOLYTATÓDIK mondható, köszönve elsôsorban a fôszervezô Szomolányi Attilának és Solymosi doktornak Nagykovácsi, MEGHÍVÓ Ültessünk ismét nárciszokat a Mások tiszteletéte október 12-én, szerdán órakor a Szent-Sebestyén kápolna mellett (Nagykovácsi, Sebestyén domb) Programunk az emberi méltóságra és a társadalmi felelôsségvállalás szükségességére hívja fel a figyelmet. A sárgán virágzó nárcisz szimbolikája segít abban, hogy már gyermekkorban merjünk beszélgetni az életrôl, a betegségrôl, az elmúlásról, szeretteink elvesztésérôl, a segítségnyújtás szükségességérôl. Kérjük, Ön is hozzon magával néhány virághagymát, árvácskát, vagy krizantémot. Köszönjük támogatását. Linum Alapítvány, Nagykovácsi Általános Iskola, Magyar Hospice Alapítvány, NAMI Rigó Péter A Nagykovácsi Böngészô önkormányzati oldalalak elôzô számait megnézheti a oldalon az Aktuális Önkormányzati Hírek/Böngészôben megjelent hírek menüpont alatt Szívesen jövök Nagykovácsiba Dr. Feminger Andrea válaszolt (Szomolányi Attila kérdezett) Mik az elsô gondolatai a ma estérôl Amióta elôször találkoztam az Én pódiumom társaságával, az az érzésem, hogy haza jövök ide.... Majd egyszer én is szeretnék felülni oda a Pódiumra. Pár évvel ezelôtt végigeveztem a Dunát, ahol analóg fényképezôvel készítettem rengeteg képet. Már egy ideje felmerült bennem, hogy szeretném ezt megmutatni másoknak. Miért jön Kôbányáról ide? Mert haza jövök. Ez az érzés azóta van bennem, mióta elôször találkoztam veletek az idei újévi kiránduláson, és olyan volt, mintha mindig ismertelek volna benneteket. Nagyon jól esik idejönni, Tulajdonképpen Nagykovácsi mindig is a szívem csücske volt. Most, hogy olyan emberekkel találkozhatom itt, akik szintén a szívem csücskei, szívesen jövök. Nagykovácsi a fontosabb, vagy az emberek? A kettô azt hiszem, összefügg de természetesen az emberek. Nekem nagyon fontosak az emberi kapcsolatok, de az sem mindegy, hogy hol vagyunk. Ma is nagyon nehezen verekedtem át magam a városon, de megpróbálom, annak ellenére, hogy hétfôn szoktam rendelni, az egyik hétfôt lerövidítem, hogy tudjak jönni. Mikor ülnek fel majd 2012-ben a pódiumra a kedves férjével? A Pisti nevében nem akarok ígérgetni, de én szeretnék valamelyik hónapra bejelentkezni. A Dunatúráról készült igazi retro diáimat levetíteni. Semmi prezentáció, ezek még echte keretes diák hogyha van rá igény. Végigeveztem a Dunát ugyanis, pár évvel ezelôtt. Már több alkalommal is felmerült bennem, másoknak is szeretném megmutatni. Önnek mirôl szól az Én Pódiumom? Az életrôl. Linum esték az Öregiskolában október 10-én órakor Hétköznapok Észak-Thaiföldön Teveli Judit a pódiumon Szeretettel várjuk az érdeklôdôket. Tel.: , OKTÓBER 15

16 Mit visz a Kispatak? Kispatak Óvoda: Kaszáló u Tel.: Tagóvodák: Dózsa Gy. u. 39., Tel./fax: Száva u. 5., Tel.: 26/ Bükk u. 9., Tel.: 26/ Szeptemberi történések a Kispatak óvodában Kaszáló utca Idôpontja Augusztus 26. Cinege csoport Augusztus 27. Diófa csoport Augusztus 31. Gesztenye csoport Szeptember 6. Barackfa csoport Szeptember 7. Gesztenye cs. Szeptember 8. Barackfa csoport Szeptember 8. Diófa csoport Szeptember 9. Almafa csoport Szeptember 13. Cinege csoport Szeptember 14. Gesztenye csoport Szeptember 15. Cinege csoport Szeptember 17. Barackfa cs. Szeptember 21. Barackfa cs. Szeptember 22. Diófa csoport Szeptember 23. Cinege csoport Szeptember 23. Gesztenye csoport Szeptember 28. Almafa csoport Szeptember 29. Diófa csoport Szeptember 30. Az óvodai élet történéseinek eseményszerû leírása (villanóképek mindennapjainkból) Augusztus végén, amikor oviba jöttünk felfedeztünk egy repedést a fû között, és azt követve eljutottunk a Békás tóhoz. Mint kiderült a vízi manók laknak itt, akik éjszakánként segítettek abban, hogy minden a helyére kerüljön és igazi cinege birodalom várjon bennünket a Kaszáló utcában, ahová Bükk utcából költöztünk le. Többek között festettek a falunkra egy 120 éves öreg tölgyet, melynek most már biztosan tudjuk, hogy varázshatalma van, mert reggelente friss, üde illatot áraszt és sokszor izgalmas meglepetéseket találunk a manótarisznyánkban. Mesebeli Tündérkaput nyitottunk gyerekeinkkel, akik szüleikkel és rajzos térképük segítségével varázslatos kalandokat éltek át ezen az óvodába hívogató napon. Jégbezárt virágot melengettünk tenyerünkben, dióhéj csónakért ügyeskedtünk a patak hídján, és fára fûzött aranyszállal mutattuk az utat Tündér barátainknak. Családi játszódélutánt szerveztünk, ahová egy csokor mezei virág volt a belépô, melybôl csodálatos virágszônyeget készítettünk. A gesztenye-csemeték és testvéreik színes halakat horgászhattak, melyekért cukor-virág járt. Almás-diós-szilvás süteményt készített a sok szorgos kéz. Erôs gyerekkarok tartották a nehéz keverôgépet és ügyes ujjak szórták a finom, fahéjas cukrot a gyümölcs tetejére. Ebéd után pillanatok alatt elfogyott a tepsi sütemény. A világvégi Békás tóhoz kirándultunk. Nagy kihívás volt a hosszú túra, ám még a legkisebbek is remekül bírták a hosszú gyaloglást és csudára élvezték a pikniket a kiszáradt tómederben. Egy-egy nyaralásból hozott emléktárgy segítségével mindenki elmesélte, hol töltötte a nyári szünetet, így tettünk egy közös utazást az emlékek tengerén. Kipróbálhattuk a só szobát, ahol izgalmas volt megtapogatni a só téglákat és beszippantani a furcsán nehéz levegôt. Nagykovácsiban sajnos nem tudtunk a dióverés napján érett dióra lelni ezért e napon inkább mulattunk egyet. Mezôségi táncokat jártunk seprûvel, megismertük mi az a pendely, és hogyan integetnek a keszkenôvel a leányok. Ismerkedôs-összerázódós kirándulásra indultunk a Nagyszénás aljába. A kissé borongós idô ellenére remekül sikerült barangolásunk. Újonnan érkezett óvó nénink, Ági néni is ízelítôt kaphatott nagykovácsi csodás látképébôl. Hagyományosan jel-játékokat játszunk ilyenkor év elején. Minden napra kiszámolunk egy óvodai jelet és a köré szervezünk minden tevékenységet. Arról mesélünk, énekelünk, mondókázunk, rajzolunk, gyurmázunk és így tovább. Ezen a napon a felhôre került a sor és mi minden fellelhetô pohárba, lavórba, tálba felhôket varázsoltunk. Hogy hogyan? A vízbe töltöttünk egy kis mosogatószert és szívószálon keresztül, teli tüdôbôl fújtuk a buborékokat, Addig, addig, amíg már a kezünkön, poharak és tálak oldalán is fodros, habkönnyû felhôk hullottak alá. Meglátogattuk testvér-csoportunkat. A Kisóvodában a Süni csoportosokkal játszottunk nagyot. A Gesztenyefa palota lakói közösen készítettek nekik ajándékot, Ãk pedig megvendégeltek minket. A Túró Rudi jel miatt bizony eléggé bajba kerültünk. Beszélgetés közben kiderült, hogy senki, de senki nem tudja, hogy hogyan is készül a túró. No, de semmi baj, hiszen ehhez aztán nem kell varázstudomány csak egy pár liter házi tej, egy kis türelem és kész is. Most már tudunk túrót készíteni! Ezen a gyönyörû napsütése szombati napon, családi hétvége keretében kirándultunk az Annalakhoz, ahol jóízû beszélgetéssel, focival és tollasozással töltöttük az idôt. Potyog a dió a fákról. Egyik kedves csoporttársunk látott minket vendégül, ahol három nagy diófa termését szedhettük kosarainkba. Jutott belôle a szánkba is! Nekünk bizony ki volt mind a 100 kerekünk! Vagy talán több is, mert az Autómentes napon kéthárom vagy négy kerékre pattanva kerekeztük végig a Kaszáló utcát. Ezen a reggelen az egyik cinegénk köszönés helyett azzal kezdte a mondandóját. A maminak nagyon fáj a hasa menjünk ki az udvarra és a rétre, gyûjtsünk gyógynövényeket és fôzzünk neki teát! Ezek után mi mást is tehettünk, sutba dobtuk az aznapi programot és teleszedtük a tarisznyáinkat mindenféle varázsfûvel. (Sôt még a virágboltba is elmentünk és vettünk egy-egy tô citromfüvet, mentát, amit a kiskertünkbe elültettünk, hogy mindig kéznél legyenek, ha valakinek gyógyító varázsfôzetre lenne szüksége. Gesztenyés finomság készült. Receptje: keksz, gesztenyemassza, egy szem meggy. Gyúrj egy golyót a masszából, tedd a keksz tetejére, arra rá pedig a meggyet és kész a vár. A mûvek olyan fantasztikusan étvágygerjesztôre sikerültek, hogy csak pillanatokig tudtuk csodálni ôket A nevezetes Mihály nap elôkészületeként piros és zöld almákat aszaltunk. A gyerekek nagy érdeklôdéssel figyelték a folyamatot, nézegették a cserélôdô tálcákat az aszalógépben. A jól ismert ôszi gyümölcsökrôl így szerezhettek újabb tapasztalatokat. Ôsz idô van, Szent Mihály nap közeledik, a juhászok a juhokat számba veszik mondja a dal. Nálunk pedig igazi juhász járt. Száz éves hímzett szûrében, fokosát tartva fogadta föl a jövô évi juhászbojtárokat maga mellé. Ôk pedig - édesapjukkal otthon faragott - pásztorbotjaikkal ugratták meg a nyájat ijesztgetô lompos farkasokat. Kaszáló u. Mihály napi vásári forgatag valamennyi tagóvoda és a falu apraja-nagyja részvételével. ZÖLD ÓVODA lettünk A nemzeti Erôforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján fontosnak tartja, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelô élményekre és tapasztalatokra építô, azaz tevékenységorientált környezeti nevelésben részesüljön. Az óvodai környezeti nevelés célja az európai normáknak, ezen belül a hazai jellegzetességeknek megfelelô környezettudatos magatartásminták, értékek és életviteli szokások átadása, átvétele. A fenntarthatóságra nevelés gyakorlati megvalósítása érdekében kifejtett magyar óvodai nevelési tevékenységek legjobb példáinak elterjesztése fontos feladat határainkon innen és határainkon túl is. Mindennek hatékony, rendszerbe szervezôdött eszköze a Zöld Óvoda minôsítési rendszer. (Részlet a Zöld Óvoda 2011 pályázati kiírásából.) A Kispatak Óvoda A természet útjain természetes neveléssel címû saját nevelési programjának szellemiségét áthatja a környezettudatos szemléletmód megalapozására való törekvés. Hisszük, hogy a természetszeretô, környezetvédô gondolkodás alakítását már óvodás korban kell megkezdenünk. Intézményünkben a környezeti nevelés terén végzett tevékenységünk eredményeként ben óvodánk pályázat útján 3 évre elnyerte a Zöld Óvoda címet, melynek folyamatos megtartása érdekében új kötelezettségek hárulnak ránk. A többletfeladatokat minden pedagógusunk tudatosan vállalja, mivel tisztában vagyunk azzal, hogy a lakókörnyezetünkben található természeti kincsek megbecsülése, óvása természetes része kell, hogy legyen életünknek, hiszen a ma gyermekei lesznek a jövô felnôttei, akiknek hozzáállása, életvitele a záloga annak, hogy megôrizhessük értékeinket. Bízunk abban, hogy a gyerekeken keresztül elérhetôvé válnak a felnôttek is, így a szemléletváltás megjelenik és beépül a családok gondolkodásába, és pozitív hatást hoz a mindennapokban is. A Zöld Óvoda cím elnyerése erkölcsi elismerést takar, anyagi forrásbôvüléssel nem jár, mégis meghatározó jelentôségû a Kispatak Óvoda életében a környezeti nevelés terén. Kiszelné Mohos Katalin óvodavezetô MÁRTON NAPI LÁMPÁS FELVONULÁS ÉS TÖKFESZTIVÁL Újra szeretettel várunk minden gyermeket hozzátartozóival együtt november 11-én, pénteken Márton napi dalos, lámpás felvonulásunkra. INDULÁS: 17 órakor a Kispatak Óvoda tagóvodáiból TALÁLKOZÁS: órakor a Templom téren Házi készítésû lámpásodat se felejtsd otthon! A Kispatak Óvoda óvodásai nevében: Kiszelné Mohos Katalin óvodavezetô A felvonulás ötletgazdája és kooperátora: Dr. Felföldiné Lingvai Mária óvodapedagógus OKTÓBER

17 Gyógytestnevelés körüli dilemmák eloszlatása es tanév kezdete óta a szülôk részérôl felháborodást tapasztaltunk a gyógytestnevelés órákkal kapcsolatban. Ezért szeretnénk bôvebb felvilágosítással szolgálni, illetve Kaltenecker Teréz testnevelô-gyógytestnevelô által javasolt otthon végezhetô gyakorlatokkal segíteni a megelôzést. Programunk célja a mozgásszervi betegségek megelôzése, hogy gyermekeink felnôtt korukban ne legyenek derékfájósak, térdfájósak. A tavalyi tanévben az iskolások mellett a nagycsoportos óvodások gyógytestnevelése is megoldott volt, az idei tanévben még az óvodai gyógytestnevelés sajnos függôben van. A közoktatási törvény szerint a gyógytestnevelés heti 2 órában kötelezô, a szülônek ezért fizetnie nem kell. Hiányzás esetén az óra pótlására kell törekedni; ha ez nem sikerül, orvosi igazolást kell vinni a gyógytestnevelônek (osztályfônöknek). Az órák látogatása alól felmentést csak szakorvos adhat (mozgásszervi esetben ortopéd szakorvos) ennek beszerzésére szeptember végéig van lehetôség. Gyógytorna vagy gyógytestnevelés? Itt szeretném a gyógytestnevelô és gyógytornász közötti különbségre felhívni a figyelmet. A gyógytornásznak egészségügyi fôiskolai végzettsége van, a gyógytestnevelônek pedig tanári végzettsége. A hatályos jogszabály szerint iskolai és óvodai mozgásfejlesztést csak gyógytestnevelô tarthat. Ekképp a két foglalkozásforma sem feleltethetô meg egymásnak. Alapvetô célkitûzés: a korai felismerés és gyógytestnevelési ellátás segítségével kiküszöbölni, hogy gyermekeink pár év múltán gyógytornán kössenek ki! Szûrôvizsgálatunk szubjektív mérés volt, nem készült gerinc röntgenfelvétel, fizikális vizsgálat alapján soroltuk be a gyermekeket. (Testnevelési kategóriába sorolás egészségügyi szempontjai alapján; olvasható: ww.ogyei.hu/letoltheto/dokumentumok/) Ortopédiai vizsgálatot csak súlyosabb eltérésnél javasoltunk. Ennek a korosztálynak a vizsgálata különösen nehéz, mivel nem tudnak mozdulatlanul állni a vizsgálat ideje alatt. Minimális eltérés esetén is javasolt a gyógytestnevelés, ettôl függetlenül az óvodai és iskolai testnevelés óra is mehet párhuzamosan, hiszen itt másra helyezôdik a hangsúly. Az óvodások és alsó tagozatosok szûrését dr. Jakab Erika végzi, míg a felsô tagozatosokat dr. Cesko Izabella. Diagnózist adatvédelmi okok miatt csak orvos és gyógytestnevelô közölhet a szülôvel, osztályfônök nem. Az elmöúlt 1 év tapasztalata az, hogy azoknál a gyermekeknél, akik gyógytestnevelésre jártak jelentôs javulás látható a mozgásszervi vizsgálat során. A szûrés kapcsán talált leggyakoribb eltérésekrôl illetve a megelôzést elôsegítô gyakorlatokról itt írunk. Elhízás: Kaltenecker Teréz: E kóros állapot oka legtöbbször a szervezetbe bevitt, illetve az ezzel szemben felhasznált energia aránytalanságában keresendô, vagyis ha fogyást szeretnénk elérni, kevesebb kalóriát kell bevinnünk, elfogyasztanunk ugyanazon mozgásmennyiség mellett, illetve amennyiben nem változtatunk táplálkozási szokásainkon, a napi mozgásunk idôtartamát szükséges megnövelnünk. A bevitt energia -oldal dietetikus kompetenciájába tartozik, tôlük kell szaktanácsadást kérni. DE! Gyermekkorban csak speciális esetekben szabad fogyókúráztatni, ezért kérjük ki szakember véleményét! A felhasznált energia kapcsán már könnyebben megosztom a gondolataimat. Túlsúly esetén az aerob típusú mozgásokat célszerû választani, ilyenek a kerékpározás, futás, séta, kocogás, úszás. Ezek kis- vagy közepes intenzitású mozgások, ahol az izmok oxigénellátása biztosított, így lehetôvé teszi a zsírégetést, de csak abban az esetben, ha minimum percig folyamatosan mûveljük. Mellkas deformitás: Kaltenecker Teréz: Ebben az esetben kétféle elváltozással találkozhatunk: - Tyúkmell esetén a mellkas elülsô fala (szegycsont környékén) tarajszerûen kiemelkedik. Ez enyhébb esetekben a mellizmok erôsítésével jól javítható. - Tölcsérmellnél a mellkas elülsô fala tölcsérszerûen behúzott. Ebben az esetben a mellizmok erôsítése mellett, szükséges a hasfal izmainak tornáztatása is. Mellizomgyakorlatok: 1. gyakorlat: ôsi mellizomgyakorlat az oly népszerû fekvôtámasz. Itt azonban a gyerekek elég cifra variációkkal tudnak elôállni. Ennek elkerülése érdekében érdemes minden egyes fekvôtámaszba emelkedést hasonfekvésbôl vállszéles kéztámasszal a talajon indítani, ügyelve arra, hogy a gyermek ne csak deréktájig, hanem teljes fekvôtámasz helyzetéig tolja ki magát. Ha már kialakult benne a helyes mozgásforma, biztosan kevesebb korrekciót igényel a szülô részérôl a gyakorlat. 2. gyakorlat: Szintén gyermekbarát mellizomgyakorlat lehet, akár törökülésben, akár állásban végezve, ha a gyermek mellmagasságban, könyökét is mellmagasságig emelve, két tenyerét összetámasztva, egymás felé tolja azokat. 3. gyakorlat: Oldalsó középtartásban, könyökhajlítás, majd minkét kar zárása mellsô középtartásba, és nyitása kiindulóhelyzetbe. 4. gyakorlat: Mellizmok erôsítését szolgálhatja még a szûken végzett húzódzkodás, illetve az ûszás, mint sporttevékenység. Hasizomgyakorlatok: ezzel kapcsolatban fontos megemlíteni a helyes légzéstechnika kialakítását, azaz, erôkifejtés során mindig ki kell fújni a levegôt, és a pihenôszakaszban beszívni. Jól bevált hasizomgyakorlat a felülés, amit mindig hajlított térddel végeztessünk, a különbözô lábemelések akár függésben(ha van otthon bordásfal), akár ülésben, vagy hanyatt fekvésben végezve." Hanyagtartást: (igen gyakori az 5-8. osztályos korcsoportban) Kaltenecker Teréz: Ennél a deformitásnál az izomzat fejlôdése elmarad a test gyors növekedése mellett, így a megnövekedett fizikai terhelésnek az izomzat nem tud ellenállni. Ilyenkor a háti görbület (kyphosis) fokozottabb, a vállak elôre esnek, gyakran együtt jár valamilyen mellkasdeformitással. Rögzült deformitást azonban nem jelent, így a fokozott gerincgörbület korrigálható. Leginkább a hátizomzat megerôsítését igényli ez a gerincdeformitás, amit legegyszerûbben a hasonfekvésben végzett törzsemelésekkel érhetünk el. 1. gyakorlat: Kiindulóhelyzet: Hasonfekvésben tarkóratartás, 1. ütem: törzsemelés, 2. ütem: karnyújtás magastartásba, 3. ütem: karhajlítás tarkóra, 4. ütem: törzsleengedés kiindulóhelyzetbe. 2. gyakorlat: Kiindulóhelyzet: Hasonfekvés, tarkóratartás, homlok a talajon, 1.,2.,3. ütem: könyökemelés 3x 4. ütem: könyökleengedés kiindulóhelyzebe, Fenti két gyakorlatot ezerféleképpen lehet variálni, de fontos tudni, hogy mind a felületes-, mind a mélyhátizmok erôsítésére szükség van, ezért mindkétfajta gyakorlatot végeztessük! Hasznosak lehetnek még a különbözô támaszhelyzetben végzett mászások (pl: majomjárás, sánta róka, fóka-, pók-, rákjárás stb.), valamint ajánlott sportként az úszás. Gerincferdülés: Kaltenecker Teréz: Jelen esetben az oldalirány? görbületeket (scoliosisok) vizsgáltuk, ami már gondosabb odafigyelést és speciálisabb gyakorlatokat igényel. Itt mozgással fôleg a funkcionális scoliosisokon tudunk javítani, ami egy általános hátizomerôsítést követel, és emellet a görbület convexitásának oldalán erôsíteni-, míg ellenkezô oldalon nyújtani kell a hátizmokat. Azt gondolom, hogy ez esetben inkább személyesen mutatnék gyakorlatot, mert ha valami véletlen folytán féreértôdik a mozgáskivitelezés, segítô szándékunkkal több bajt okozhatunk, mint amennyi hasznot. Egy általános hátizomerôsítéssel azonban nagy hibát nem követhet el senki." Lúdtalp: Kaltenecker Teréz: Óvodás korban még nem alakulnak ki a végleges talpboltozatok, ezért a legtöbb esetben nem kell kétségbeesni a diagnózis hallatán, de érdemes tudni, hogy nagyon sokat tehetünk a probléma javításáért. A talpboltozatok kialakításáért a különbözô talpi izmok felelôsek. Ezek a merev lábbeliknek, kemény talajnak köszönhetôen sajnos nem mozognak eleget, aminek következményeként elrenyhülnek, vagy gyermekkorban nem követik a test fejlôdését, következésképpen a talp hosszanti- vagy haránt-, vagy mindkét boltozata lesüllyed. Amennyiben tornáztatni kezdjük ôket, más izmokhoz hasonlóan képesek megerôsödni, így a talpboltozat is vissza tud épülni. Ezeket az izmokat dolgoztatjuk akkor, ha olyan mozgásokat végzünk, amelyek talpi hajlítással, feszítéssel járnak. Pl: lábujjak hajlítása, feszítése, lábujjon-, sarkon-, talpélenjárások, de érdekesebbé tehetjük, ha papírt tépetünk szét gyermekünkkel,- természetesen csak a lábujjait használva- amit aztán össze szedegethet lábbal..., vagy ily módon vetetjük le a zoknit vele, stb. Heim Pál kórház gyermekortopéd orvosainak javaslata befelé dôlô boka esetén.) A sarok bedôlése önmagában nem betegség, 1-3 éves korban fôként alkati eltérés, 3-6 éves korban a láb boltozatának fejlôdési állomása lehet. A fejlôdô ízületek általános lazaságához társulhat, ritkábban az ízületi alkotóelemek variánsát jelentheti. Ilyen esetben a döntött (ún. supináló) sarkú cipô viselése javasolt, mely segíti a láb egészséges irányban való fejlôdését. Ugyanilyen fontos az erôs kéregrész, a jó saroktartás és a hajlékony, rugalmas talprész is. Az ilyen cipôk az izmok megerôsödéséig és az ízületi szalagok stabilitásának kialakulásáig (8-9 éves korig) segítik a sarok jó állásának megtartását, fejlôdését. Ezekben az esetekben lúdtalpbetét nem javasolt. A fenti feltételeknek megfelelô, konfekcióméretben gyártott cipômárkák jelenleg a Salus, Dr. Leo, Supi+ és a Siesta. Fontos, hogy a gyermek sokat legyen mezítláb a fûben, kavicson, gyakoroltassuk a sarkonjárást és a lábujjhegyen járást, ezek mind elôsegítik a helyes lábboltozat kialakulását. A mai felgyorsult világban már az óvodás gyermekek is keveset mozognak, a szülôk zöme autóval hozza-viszi a gyermekét, keveset gyalogolnak, a gyerekek nem bírják a fizikai megterhelést. El kell fogadnunk hogy már kisgyerekkorban meg kell ismertetni és szerettetni a rendszeres és aktív sportot, mozgást valamint az egészséges táplálkozást a felnövekvô generációkkal, hogy felnôttkorban az egészséges életvitelt, szakszerûen az egészségtudatos magatartást már nap mint nap megéljék és továbbadják gyermekeink. Használjuk ki ezért Nagykovácsi természeti lehetôségeit, táplálkozzunk egészségesen, kiránduljunk, mozogjunk és sportoljunk gyerekeinkkel együtt (a szülôknek sem árt!) és próbáljunk megszerettetni velük valamilyen nagy mozgásigényû, dinamikus sportágat (pl. labdajátékok). Dr. Jakab Erika, Dr. Cesko Izabella házi gyermekorvosok OKTÓBER 17

18 A HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT PÉNTEKI RENDELÉSI IDEJE Nagykovácsi, Száva u. 4. Október óráig Dr. Solynóczki Katalin óráig Dr. Kelenföldi Ferenc Október és ig Dr. Solynóczki Katalin Október és ig Dr. Kelenföldi Ferenc Október és ig Dr. Koltay Angéla Október 31. Budakeszi Orvosi Ügyelet pihenônap November 1. Budakeszi Orvosi Ügyelet Mindenszentek November és ig Dr. Solynóczki Katalin November 5. szombat, munkanap 8 12 óráig Dr. Solynóczki Katalin óráig ügyelet telefonon November és ig Dr. Kelenföldi Ferenc A pénteki szabadnapon nem rendelô orvos betegeit, az az napon rendelô mindkét orvos fogadja! A rendelô telefonszáma: Dr. Koltay Angéla Dr. Solynóczki Katalin Dr. Sorbán András Dr. Kelenföldi Ferenc Budakeszi ügyelet Rendelési idôn túl órától másnap reggel 7.00 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap az orvosi ügyelethez kell fordulni! MAGYAR POSTA KÖZLEMÉNYE Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Nagykovácsi Posta nyitva tartása az alábbiak szerint alakul. Hétfôn 8-17, Kedd, Szerda, Csütörtök 8-15, Péntek 8-18 óra között A posta az ebédszünet ideje alatt nem tart zárva, a kollegák folyamatosan veszik ki ebédidejüket, így minden szolgáltatás folyamatosan elérhetô. A változás az elôzô évek gyakorlatához képest, az, hogy a Hétfôn és Pénteken óra után felvett küldemények is a felvétel napján kerülnek továbbításra. Ez tôl változott, így minden küldemény a felvétel napján kerül továbbításra. Elérhetôségeink Postavezetô: Fôpénztár: Felvétel: ill A posta nyitva tartása után a legközelebb tovább nyitva tartó posta Budapest 27-es posta címe: Budapest Hûvösvölgyi út 137. (a volt OPNI épületével szemben). Nyitva tartása hétfôtôl péntekig 8-19-óra között. Kérdéseikkel, észrevételeikkel kapcsolatban állok rendelkezésükre a mobilszámon, illetve a címen is. HÁZI GYERMEKORVOSI SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE: Kossuth Lajos u. 64. Dr. Cesko Izabella Rendelô: (elôjegyzésre is) Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Egészséges tanácsadás: Hétfô, Szerda, Csütörtök (Kizárólag elôjegyzésre: ) Dr. Jakab Erika Rendelô: (elôjegyzésre is) Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Egészséges tanácsadás: Kedd: (Kizárólag elôjegyzésre: ) Budakeszi orvosi ügyelet Rendelési idôn túl órától másnap reggel 7.00 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap az orvosi ügyelethez kell fordulni! dr. Jakab Erika október 3-7-ig, dr. Ceskó Izabella október 21-én szabadságon lesz. Az aktuálisan rendelô doktornô saját rendelési idejében várja a szabadságon lévô orvos betegeit is! Pénteki napokon a szabadságok idején óráig van rendelés. HÁZIORVOSOK KÉRÉSE Tisztelt Nagykovácsi Lakosok! A Nagykovácsi háziorvosok azzal a kéréssel fordulnak Önökhöz, hogy akik három éven belül nem jártak háziorvosuknál állapotfelmérés illetve szûrôvizsgálatok elvégzése miatt (elôzetes idôpont egyeztetést követôen) keressék fel háziorvosukat! Tisztelettel: dr. Solynóczki Katalin 06/ dr. Koltay Angéla 06/ dr. Sorbán András 06/ November 1. Mindenszentek napja A keresztény országokban ezen és az ezt követô napon azon szentekrôl emlékezünk meg, akiknek nincs külön emléknapjuk. Az ünnep az elhunytakra való megemlékezés jegyében telik. Több százezren keresik fel az ország sírkertjeit, hogy mécsest gyújtsanak elhunyt szeretteik síremlékénél. November elsô napja a római katolikus egyházban a megdicsôült egyház ünnepe, a megtisztult és a mennyországba megérkezett halottakra való emlékezés napja. Az ünnep napja IV. Gergely pápa idején ( ) került november elsô napjára. Megünneplését Jámbor Lajos rendelte el a Frank Birodalom területén 935-ben. Magyarországon a középkorban már adatolható az ünnep létezése, általánossá a barokk korban (XVII. században) válik. Emlékét Mindszent nevû településeink nagy száma is mutatja. Forrás: nemzetijelkepek.hu VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT Kossuth Lajos utca 64. Rendelô telefonszáma: Hétfô: Farkasné Gaál Gabriella védônô Terhes tanácsadás: Védônôi fogadó óra: Csecsemô tanácsadás: Kedd: Csecsemô tanácsadás: Szerda: Farkasné Tóth Eszter Krisztina védônô Terhes tanácsadás: Védônôi fogadó óra: Csecsemô tanácsadás: Csütörtök: Pálné Szondy Krisztina védônô Terhes tanácsadás: Védônôi fogadó óra: Csecsemô tanácsadás: Anyakönyvi hírek Újszülöttek Mira, Áron, Márton, Kinga Márta Ilona Legyetek üdvözölve! Halottaink Kovács Jánosné (78) sz.: Juhász Mária ( ) Litkei József (85) ( ) Újvári János (55) ( ) Molnár Mária (58) ( ) Máté Mihály (66) ( ) Vajda József (67) ( ) Kardos Ferencné (90) sz.: Jobbágy Elvira ( ) Pitz Róza (90) ( ) Sziládi Benedek Kristóf (21) ( ) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönet mindazoknak, akik Litkei József temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték. Mindenkinek, akik részvétükkel osztoztak fájdalmunkban. Családja TÛZOLTÓSÁG POLGÁRÔRSÉG Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete Riasztás: OKTÓBER

19 KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR Kossuth Lajos u. 78. Tel.: NYITVA TARTÁS Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat zárva Könyvtári híreink Kedves Olvasóink, Látogatóink! A Kossuth Lajos u. 78. szám alatt található települési könyvtárban napilapok, folyóiratok, szépirodalmi és ismeretterjesztô könyvek, hangoskönyvek, videofilmek, DVD-k, CD-k, CD-ROMok, társasjátékok helyben használata és kölcsönzése, fénymásolás valamint Internet használat áll az Önök rendelkezésére. Az irodalom, a történelem, a politika, a pedagógia, a számítástechnika, a régészet, a konyhamûvészet és a kertészet iránt is érdeklôdôket várja a könyvtárban megtalálható 22 féle folyóirat! A régebbi számok hétvégi kölcsönzésére is van lehetôség. Ezek közül néhány: Burda, Geo, Heti válasz, Kerti Kalendárium, Lakáskultúra, Nôk Lapja, PC World, Pesti Mûsor, 168 óra, Tanító, Természetbúvár, Természetgyógyászat stb. Napilapok: Expressz, Magyar Nemzet, Népszabadság. Gyermekeknek szóló folyóiratok: Süni. A gr. Tisza István Nemzeti Kör által megvásárolt Trianoni Szemle címû folyóirat olvasható a könyvtárban. Ú j d o n s á g a i n k b ó l Új könyvek: felnôtteknek ajánljuk: Coben, Harlan: Senkinek egy szót se Essex, Karen: Athéné elrablása Hager, Diane: A rubingyûrû harris, Robert: Lustrum Ignácz Rózsa: Született Moldovában Vonnegut, Kurt: Macskabölcsô gyermekeknek ajánljuk: Bosnyák Viktória: Budapesti kis boszorkány Hol javítják az autót? Horowitz, Anthony: Krokodil könnyek Lányokról lányoknak Óvodába járok! Tóth Zita: Filc, a zoknimuki Szeptember 17-én került sor KÖNYVFALÓ díj átadására, az elmúlt évben legtöbbet kölcsönzô 3 felnôtt és 3 gyermek olvasónak. A díjazott felnôtt olvasók: Barka Istvánné, Román Éva és Sólyom László, a gyermek olvasók díjazottjai: Bardi Veronika, Dézsi Bettina és Kepes Anna voltak. Sok szeretettel gratulálunk!!! Az Országos Ôszi Könyvtári Napok rendezvény sorozatához kapcsolódva október ig ingyenes beiratkozási lehetôség várja az érdeklôdôket. Könyvtárunk is bekapcsolódott a MÁRAI programba Az egymilliárd forintos keretbôl finanszírozott Márai-program célja, hogy az irodalmi és ismeretterjesztô mûvek kiadását, forgalmazását és könyvtári jelenlétét támogassa. A Márai-program mûközpontú program (azaz semmi más nem számít, csak az érték, amit a mû úgy a nemzeti, mint az egyetemes kultúrkincs szempontjából képvisel) és kimondja, hogy fô célcsoportját az olvasók képezik, azok, akik bárhol a világban magyar szépirodalmat, magyar tény- és szakirodalmat, illetve ezek idegen nyelvû fordításait kívánják olvasni. A Márai-program közvetve és közvetlenül segítséget kíván nyújtani mindazon piaci és állami szereplôknek, amelyek a mû létrehozásában, megjelenésében és a célcsoporthoz való eljutásában szerepet játszanak, azaz: a szerzôknek, a könyvkiadóknak és a könyvtáraknak. A Márai-program nemcsak arra fordít gondot, pénzt és energiát, hogy általában minél több könyvtárhoz minél több könyv jusson el, hanem arra is, hogy a mûvek létrehozóit, a szerzôket is fokozottan támogassa. Az elsô fordulóban 121 db könyvet kapott könyvtárunk, értékes magyar nyelvû szépirodalmat és ismeretterjesztô irodalmat. Népszámlálás 2011 A 2011-es népszámlálás egyik újdonsága, hogy ezúttal online, a megfelelô kérdôív, számítógépen történô kitöltésével is válaszolhatunk a feltett kérdésekre. A kérdôív online kitöltéshez lehetôséget biztosítunk a könyvtár nyitva tartási idejében. HELYTÖRTÉNETI DVD Greszl Ferenc: Emlékeink: Nagykovácsi Honismereti Olvasókönyv címû DVD díjmentesen kölcsönözhetô. Nagykovácsi németajkú lakosai kitelepítésének emlékére helytörténeti gyûjtemény kiállítása megtekinthetô a könyvtár nyitva tartási idejében. A Hangzó Helikon sorozatának eddigi kiadványai a könyvtárunkban megtalálhatók és továbbra is kölcsönözhetôek. NAVA PONT mûködik a könyvtárunkban, mely segítségével magyar filmek megtekintésére van lehetôségük olvasóinknak, látogatóinknak. A WIFI segítségével a saját számítógépükkel kapcsolódhatnak a világhálóra. A Nagykovácsi Tv szerkesztett mûsorainak anyagai DVD-n megtalálhatóak és kölcsönözhetôek. A Nagykovácsi Honismereti Könyvek megvásárolhatóak a könyvtárban. Várjuk beszerzésre vonatkozó javaslataikat, melyet a könyvtárban található OLVASÓI FÜZETBEN rögzíthetnek. A kölcsönzési határidôt telefonon: és ben: címen is meghosszabbítunk. A KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYA megtekinthetô AZ INTÉZMÉNY HONLAPJÁN a könyvtár katalógus fül alatt. A könyvtár állományán kívül saját kölcsönzési adataikat is figyelemmel kísérhetik, valamint arról is információt kaphatnak, hogy a keresett könyv vagy egyéb dokumentum (DVD, CD, CD-ROM, hangoskönyv, video) kölcsönzés alatt áll-e és mikor jár le a kölcsönzés ideje. A katalógus használatával kapcsolatban szívesen adunk tájékoztatást személyesen, ben és telefonon is. Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár október 20-án ig tart nyitva, október 31-én és november 1-jén zárva tart, november 5-én, szombaton ig tart nyitva. Frankné Mocsári Enikô és Gyarmati Hilda könyvtáros Közösségi Ház hírei Állandó programok: A Kézmûves mûhely foglalkozásai a Faluházban (Templom köz 6.): Kézmûves foglalkozás gyerekeknek hétfôn és kedden óráig Kiss Juliánnával Korongozó-kerámia tanfolyam felnôtteknek hétfôn és kedden óráig Fonó csütörtökön délelôtt 9.00 órától Kiss Juliánna ( ) vezetésével Korongozás 10 alkalmas fazekas tanfolyam szerdánként óráig óráig és óráig, péntekenként óráig és óráig. Szakoktató: Lisztovszki Borbála ( ) A Tiszta Forrás nyugdíjas klub Minden hónap 2. és 4. hétfôjén órakor tartja foglalkozásait, szeretettel várja régi és új tagjait. Foglalkozások: október 10 és 24. Klubvezetô: Tomposné Marika ( ) Az Anyukák klubja Kékharisnya klub minden hónap 2. hétfôjén órakor várja a régi és az új érdeklôdô, társaságra vágyó anyukákat! Minden 4. hétfôn kihelyezett klubfoglalkozás, melyrôl a klubtagokat ben értesítjük. Október 10-én: Ulickaja Ljudmila Életmûvésznôk November 14-én: Murakami Haruki Világvége és a keményre fôtt csodaország December 12-én: Darvasi László A könnymutatványosok legendája Várjuk a lelkes régi és új tagokat, akik szívesen beszélgetnek könyvekrôl, filmekrôl és minden másról!? Klubvezetô: Kalmár Angéla ( ) Egészségklub OKTÓBERTÔL minden hónap 3. hétfôjén órától tartjuk találkozásainkat, melyen különbözô egészségmegôrzô módszereket mutatunk be a témában jártas elôadó meghívásával. Október 17-én órától: Andor Ákos a vendég Mindenkit várunk szeretettel! Klubvezetô: Cesko Izabella ( ) és Bielcsik Petra ( ) Helytörténeti klub Minden hónap 4. hétfôjén órától várjuk a Nagykovácsi múltja iránt érdeklôdô lakosokat, azokat, akik ismerik községünk múltját és szívesen megosztják másokkal és azokat is, akik szeretnék megismeri lakóhelyük történetét. Klubfoglalkozás: október 24-én órától Klubvezetô: Maier Jenô Szülôk klubja Szeretettel várjuk azokat a szülôket, akik szívesen hallgatnak elôadást egy-egy szakképzett elôadótól a gyermeknevelésben felmerülô nehézségekrôl, képességfejlesztésrôl, serdülôkori problémákkal kapcsolatosan. Az elôadások végén lehetôség van kötetlen beszélgetésre is. November 7-én hétfôn órától: Alulszabályozottság- túlszabályozottság pszichés problémák serdülôkorban, elôadó: Trencsánszky Magdolna (tanácsadó szakpszichológus) Klubvezetô: Pálné Szondy Krisztina ( ) Babahordozó klub szeptembertôl ismét várja az érdeklôdôket minden hónap elsô hétfôjén ingyenes próbahordozásra és tanácsadásra. A klub célja, hogy a Nagykovácsiban élô, gyermeküket hordozó családoknak lehetôséget teremtsen a találkozásra. Klubvezetô: Merényi-Kocsis Rozi ( ) Negyedévente ismert elôadókat hallgathattok meg a hordozáshoz és a kötôdô neveléshez kapcsolódó témakörökben. Elsô elôadónk Prof. Dr. Bagdy Emôke, pszichológus október 12-én órakor az Éltetô Érintésekrôl fog beszélni OKTÓBER 19

20 A bridzs és tarokk klub hétfônként órától a tarokk, keddenként órától a bridzs kedvelôit várja a Trendl házba. A Nagykovácsi Vegyeskar próbái A 6 éve mûködô kórus az Öregiskolában tartja próbáit kedden és csütörtökön óráig. Meghallgatásokat folyamatosan tartunk azoknak, akik kedvet, és képességet éreznek magukban a rendszeres együtt éneklésre. Szeretettel várjuk az új jelentkezôket! Karnagy: Kriesch Katalin ( ) A Nagykovácsi WALDORF Óvoda idén 20 éves Ünnepi rendezvénysorozatunk három rendezvénybôl állt. Kiállítást rendeztünk az öregiskola épületében, amelyen bepillantást kívántunk adni az életünkbe. Nagy örömünkre szolgált, hogy megnyitónkat a civil szervezetek napján tarthattuk, annál is inkább mivel határozott szándékunk volt a jubileum kapcsán javítani elfogadottságunkat itt Nagykovácsiban. Második rendezvényünk Vekerdy Tamás elôadása volt a könyvtár épületben, sok érdeklôdô részvételével. Az ünnepi hét zárásaként megnyitottuk kapunkat egy jó hangulatú együttlétre, este pedig elfújtuk a gyertyákat a szülinapi tortánkon. Isten éltessen Nagykovácsi Waldorf Óvoda! Bokodi Nóra P R O G RA M O K Családi nap a NÉPMESE napjához kapcsolódóan Október 1-én szombaton óráig: népi játékok, néptánc élôzenével, kézmûves foglalkozás. Foglalkozást vezeti: Vekerdy Mónika, kézmûves foglalkozás: Kemendi Ágnes, közremûködnek: Nagykovácsi Muzsikások. Belépô: 500,- Ft/fô Tormay Cecilere emlékezünk Október 5-én szerdán órától: Az es események-egy magyar írónô szemével Tormay Cécile BUJDOSÓ címû könyvét bemutatja Kollarits Krisztina, közremûködik: Óss Enikô színmûvész Az én pódiumom Október 10-én hétfôn órától: Hétköznapok Észak-Thaiföldön. A pódiumon Teveli Judit. A belépés díjtalan. Szeretettel várjuk az érdeklôdôket! Találkozás Bagdy Emôkével Október 12-én szerdán órától Prof. Dr. Bagdy Emôke, pszichológus elôadást tart Éltetô Érintések címmel, a Babahordozó klub szervezésében Aprók tánca Október 14-én pénteken óráig várjuk a néptánc-kedvelô ovisokat és kisiskolásokat. Tánc: Czene Zsuzsa, muzsikál: Lipták Péter Belépô: 500 Ft/fô Ôsgabonák jelentôsége napjaink táplálkozásában Október 14-én pénteken órától Dr. Kalmár Gergely növény genetikus tart elôadást a tiszta gabonák jelentôségérôl az egészségmegôrzésben. Az elôadás végén saját készítésû kenyereket lehet kóstolni Kalmár Virág természetgyógyász közremûködésével. Mese, mese mátka Október 17-én órától meseolvasással egybekötött drámafoglalkozás 4-14 éveseknek A foglalkozást vezeti: Császár Viktória Belépô: 1db ülôpárna Paleloit diéta Október 17-én hétfôn órától Paleloit étrend a modern táplálkozás alapja - az Egészségklub vendége Andor Ákos a paleloit szakácskönyvek társszerzôje. Ifjúsági filmklub Október 21-én órától a Gattaca címû film megtekintése. Az este vendége: Hatos Pál történész a Balassi Intézet igazgatója Kiállítás Október 28-án pénteken órától: "A HALÁL CSENDJE fotók dr. Solymosi Péter szubjektivjén keresztül" címû fotókiállítást megnyitja: dr. Rigó Péter Közremûködnek: Filkey Péter (trombita) és Feleki László (zongora) Ajánlás: gyakran halok meg betegeimmel együtt, ezért az elmúlással való foglalatosság életem szerves részévé vált. Fényképezôgéppel járva útjaimat, egyre többször találom magam a temetôkben, ahol a halál csendje vesz körül. Rájöttem, hogy élni annyi, mint meghalni tudni... Szülôk klubja November 7-én hétfôn órától: Alulszabályozottság-, túlszabályozottság-, pszichés problémák serdülôkorban, elôadó: Trencsánszky Magdolna (tanácsadó szakpszichológus) Civil Nap az Öregiskolában A Zsíroshegyi Egyesület másodszor vett részt az Öregiskola által szervezett Civil Napon. Az idei rendezvény nagyon sikeresnek mondható. A civil szervezetek szép számmal vettek részt rajta és sok érdeklôdôt vonzott. Igazi családi eseménnyé kerekedett, ez a szép szombati nap. A szervezôk minden korosztálynak tudtak programot biztosítani: a kicsiknek népi játszóteret, és zenés mesejátékot a Szamárfül Projekt elôadásában, a nagyobbaknak kézmûves foglalkozást és papírsárkány készítést, az anyukáknak és apukáknak fejtörô feladványokat. A hab a tortán a délutáni Kolompos zenekar koncertje volt. A legfontosabb dolog, hogy mindez itt helyben, Nagykovácsiban a nagykovácsi közösséggel valósulhatott meg. Köszönet a jó szervezésért mindenki nevében: Máriási Lilla Zsíroshegyi Egyesület NÉPMESE NAPJA Szeptember 30-án Benedek Elek születésnapján az Öregiskola kertjében a tiszteletére állított ivókútnál tartottuk a Népmese napját. Baráti Ilona az író meséibôl válogatott a gyerekeknek. Diószeghy Tünde és Pataki Ildikó OKTÓBER

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre /Nyílt Nagykovácsi, 2011. szeptember 29. Előterjesztő:. Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.. Melléklet: rendelet tervezet Véleményezi: Ügyrendi és Összeférhetetlenségi

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 23/2011. (I.25.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő- testület 2011. január 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE (Egységes szerkezetben a 16/1997.(V.23.), A 22/1997.(IX.01.), A 34/1997.(XII.18), 27/1998.(XII.29.), 19/1999.(XII.16.),

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

Előterjesztés borítólapja

Előterjesztés borítólapja Kétpó község Önkormányzat 5411 Kétpó, Almásy tér 1. Előterjesztés borítólapja Sorszám: Előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról Készítette: Szipőcsné dr. Molnár Éva

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 7. ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 7. ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla Jegyző Előzetesen tárgyalja: - Mellékletek: -.napirendi pont E - 7. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013 ( ) önkormányzati rendelete A szociális ellátások szabályozásáról szóló és a Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletek módosításáról

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottság Elnökétől Képviselő-testület 2016. március hónap 31. napján tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 1 Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelet Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászapáti Város

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

1.. 2., 3.. Eljárási rendelkezések

1.. 2., 3.. Eljárási rendelkezések 17/2008.(XII.18.)számú rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás helyi szabályairól szóló 17/2003.(IX.30) számú rendeletének módosításáról egységes szerkezetben

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete Szociális célú tűzifa juttatásáról Jászjákóhalma község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. szeptember 29-án (hétfő) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 7.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. szeptember 29-án (hétfő) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-án (hétfő) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 7. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő:

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére Tárgy : Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez Az

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Döntést hozza: Szociális Bizottság

Döntést hozza: Szociális Bizottság Lakásfenntartási támogatás Leírás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület Előterjesztés Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Balla Lászlóné Jászivány, Fő út 7. szám alatti lakos temetési költségek

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben