Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról"

Átírás

1 Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2004. (I. 29.) rendelet 5. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Az önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága ellenőrzi a nyilvános értékesítést, hasznosítást. (2) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2004. (I. 29.) rendelet 11. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának hatáskörébe tartozik: (3) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2004. (I. 29.) rendelet 11. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A vagyonkezelő szervezet vezetőjének hatáskörébe tartozik a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság jóváhagyásával (4) Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2004. (I. 29.) rendelet 11. (5) bekezdésének c.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c.) megkötni a Pénzügyi ás Gazdasági Bizottság véleményének figyelembevételével a biztosítási szerződéseket. 2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-kezelési helyi közszolgáltatásról szóló 4/2004. (IV. 01.) rendelet 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben: - a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény, - a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet, - a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet, - A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

2 3. A díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 6/1997. (VII. 2.) rendelet 4. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Az elismerésben részesíthető személyre javaslatot tehetnek a községben működő intézmények és szervezetek vezetői. A javaslattételi felhívás minden év április hónapban megjelenő Inárcsi Hírmondóban kerül közzétételre. A javaslatokat a közzétételt követő 30 napon belül a polgármesterhez kell benyújtani, aki azt a soron következő testületi ülés elé terjeszti. 4. (1) A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 7/1992. (IX. 14.) rendelet 12. -a hatályon kívül helyeződik. (2 ) A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 7/1992. (IX. 14.) rendelet 17. -a 17. Ebben a rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Ötv-nek a helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 5. (1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 10/2009. (V. 28) rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. Inárcs község területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére - nyilvános pályázat alapján kiválasztott - kizárólagosan jogosult hulladékkezelő az Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft. (a továbbiakban: közszolgáltató). (2) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 10/2009. (V. 28) rendelet 5. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A települési folyékony hulladék kijelölt leürítési helye: Ócsa és Társai Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft. szennyvíztisztító telephelye (2364 Ócsa, Székes 069/2 hrsz.). 6. (1) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 10/2006. (VIII. 10.) rendelet 9. -a hatályon kívül helyeződik. (2) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 10/2006. (VIII. 10.) rendelet 23. helyébe a következő rendelkezés lép:

3 (1) A Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő nagykorú személyek részére átmeneti segélyt nyújthat. (2) A Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság a létfenntartással küzdő, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő nagykorú személyek részére átmeneti segélyt nyújthat. a) Átmeneti segély állapítható meg azon szociálisan rászorult személynek, aki nagyobb anyagi kihatással járó váratlan élethelyzetbe kerül, különösen: tartós táppénzre való jogosultság esetén gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzésére a családban történt haláleset, baleset, krízishelyzet esetén b) Kivételes esetben, amennyiben a kérelmező egyedül élő tartósan beteg vagy fogyatékos személy gyermekét egyedül nevelő a családjában fogyatékost ápoló a kérelmezőt életvitelében jelentősen akadályozó esemény a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott jövedelmi értékhatártól 50 % - kal el lehet térni. (3) Szociálisan rászorult az a személy: a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 % -a, b) aki egyedül élő és havi jövedelme legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 % -a (4) Az átmeneti segély összege nem lehet kevesebb Ft nál, és nem lehet több mint Ft (5) Az átmeneti segély pénzbeli és természetbeni ellátásként is nyújtható. Természetbeni ellátást kell megállapítani akkor, ha: a) a kérelem erre irányul, vagy b) az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a segély felhasználása nem rendeltetésének megfelelően történik. (6) A természetben nyújtott átmeneti segély formája élelmiszercsomag, élelmiszervásárlási utalvány, tüzelővásárlási utalvány, tüzelőanyag-, vagy a segély meghatározott célra történő átutalása ideértve a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás térítési díját is lehet. (3) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 10/2006. (VIII. 10.) rendelet 45. (3) bekezdés (3) Az étkeztetés és házi segítségnyújtás igénybevételére irányuló kérelmek elbírálásáról a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság dönt az illetékes ügyintéző előterjesztésére. (4) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 10/2006. (VIII. 10.) rendelet 49. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A szociálpolitikai kerekasztal képviselői:

4 - Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke, - I-es körzet háziorvosa, - II-es körzet háziorvosa, - Boglárka óvoda vezetője, - I-es körzet védőnője, - II-es körzet védőnője, - Általános Iskola igazgatója, - Társult Önkormányzatok Együtt Segítő Szolgálat képviselője, - Nagycsaládos Egyesület képviselője, - Mozgáskorlátozottak Egyesületének képviselője, - Speciális otthon Inárcs képviselője. 7. (1) A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 11/2006. (VIII. 10.) rendelet 4. (6) bekezdés (6) Az (5) bekezdésben meghatározottnál nagyobb összegű rendkívüli támogatást a Képviselő-testület állapíthat meg a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára. (2) A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 11/2006. (VIII. 10.) rendelet 13. (7) bekezdés (7) Személyi térítési díj csökkentésére, elengedésére vonatkozó kérelmek felől a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság dönt. 8. (1) A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről szóló 11/2009. (VII. 30.) rendelet 3. (3) bekezdés (3) A (2) bekezdésben meghatározott pályázatok kiírása a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörébe tartozik. A pályázatot a bérlakás megüresedésétől számított 60 napon belül kell kiírni. (2) A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről szóló 11/2009. (VII. 30.) rendelet 4. (1) bekezdés (1) A pályázatok elbírálásáról az Önkormányzat Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottsága a pályázati határidő lejártától számított 30 napon belül dönt. (3) A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről szóló 11/2009. (VII. 30.) rendelet 4. (3) bekezdés (3) A szociális bérlakásokra bérleti szerződés kizárólag határozott időre köthető, melynek maximális időtartama 5 év. A bérleti szerződést egy ízben, legfeljebb kettő évvel az Önkormányzat Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottsága meghosszabbítja, amennyiben a bérlő a 3. (1) bekezdésében foglalt feltételeknek továbbra is megfelel.

5 (4) A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről szóló 11/2009. (VII. 30.) rendelet 5. (2) bekezdés (2) A szolgálati lakás bérleti jogára jogosult személy kiválasztása bérlőkijelölés útján történik. A bérlő kijelölésére az Önkormányzat Integrált Hatáskörű Bizottságának véleményezését követően a Képviselő-testület jogosult. 9. Inárcs Községért kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 12/2006. (VIII. 10.) rendelet 3. (3) bekezdés (3) A kitüntetési javaslatot az Integrált Hatáskörű Bizottság véleményezésével együtt a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. 10. (1) A helyi építészeti értékek védelméről szóló 23/2009. (XII. 03.) rendelet 7. (1) bekezdés (1) A védetté nyilvánítást és megszüntetést bármely jogi vagy természetes személy kezdeményezheti az Integrált Hatáskörű Bizottságnál. (2) A helyi építészeti értékek védelméről szóló 23/2009. (XII. 03.) rendelet 7. (2) bekezdés (2) A védetté nyilvánításról és annak megszüntetéséről a Képviselő-testület rendelettel dönt, a védetté nyilvánításra és annak megszüntetésére az Integrált Hatáskörű Bizottság tesz javaslatot. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 11. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Ez a rendelet a helyben szokásos módon, hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kihirdetve. Inárcs, augusztus 11. Göndör Ákos jegyző

Nyáregyháza Község Önkormányzatának

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Nyáregyháza Község Önkormányzatának 9/2006. (VI.21.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.) önkormányzati rendelettel X Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról egységes szerkezetben a módosító 15/2011.(X.1.)

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szociális igazgatásról és a szociális célú önkormányzati támogatási rendszerről, valamint a gyermekek védelmének rendszeréről 6/2007.(III.30.) rendelet Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Dióskál

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és ellátásokról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és ellátásokról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012.(III.28.)Önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) sz. kt. rendelete a helyi szociális ellátásokról

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) sz. kt. rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) sz. kt. rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Gétye Község Önkormányzatának. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e

Gétye Község Önkormányzatának. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e Gétye Község Önkormányzatának - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 6/2007. (VI. 7.) önkormányzati r e n d e l e t e Az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól Gétye Község

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1 Nagyacsád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8./2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL. (egységes szerkezetben )

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL. (egységes szerkezetben ) HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4./2009. ( IV.02. ) számú R E N D E L E T E A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL (egységes szerkezetben ) Hantos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben