1107. BUDAPEST, GÉM UTCA 5-7. OM:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1107. BUDAPEST, GÉM UTCA 5-7. OM: 038418"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BUDAPEST, GÉM UTCA 5-7. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ Budapest, Gém utca 5-7. sz. át a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat a év... hó...napján tartott ülésén jóváhagyta. Budapest, év... hó... nap A Képviselőtestület felhatalmazása alapján: PH. Verbai Lajos Polgármester

2 A ot az iskola nevelőtestülete év augusztus hó 26. napján tartott ülésén elfogadta. Kelt: augusztus 26. igazgató A ot a Közalkalmazotti Tanács év augusztus hó 26. napján tartott ülésén megtárgyalta és a benne foglaltakkal egyetértett. Kelt: augusztus 26. KAT elnöke A ot az iskolai Diákönkormányzat év augusztus hó 26. napján tartott ülésén megtárgyalta és a benne foglaltakkal egyetértett. Kelt: augusztus 26.. iskolai Diákönkormányzat vezető tanára A ot az Iskolaszék év augusztus hó 26. napján tartott ülésén megtárgyalta és a benne foglaltakkal egyetértett. Kelt: augusztus 26. Iskolaszék képviselője 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATOT MEGHATÁROZÓ TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS IDŐBELI HATÁLYA 1.4. AZ INTÉZMÉNY LEGFONTOSABB ADATAI VAGYONNYILATKOZAT TÉTELI KÖTELEZETTSÉG HIT ÉS VALLÁSOKTATÁS A KÖZOKTATÁSBAN A BÉLYEGZŐK FELIRATA ÉS HASZNÁLATÁRA JOGOSULTAK KÖRE AZ INTÉZMÉNY FELADATAI AZ INTÉZMÉNY KÖZFELADATA ÉS TEVÉKENYSÉGE AZ INTÉZMÉNY SZAKÁGAZATI BESOROLÁSA AZ INTÉZMÉNY ALAP SZAKFELADATA AZ INTÉZMÉNY TOVÁBBI SZAKFELADATAI AZ ALAPTEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ KISEGÍTŐ ÉS KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE, MŰKÖDÉSI RENDJE, MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 3.1. AZ INTÉZMÉNYBEN MŰKÖDŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK 3.3. A TANÉV HELYI RENDJE A tanév rendjének meghatározása A tanév rendje és annak közzététele A tanítási órák időtartama A tanítási foglalkozások rendje, az intézmény nyitva tartása A tanórán kívüli foglalkozások Intézményi hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok AZ INTÉZMÉNYBEN VALÓ TARTÓZKODÁS RENDJE Be- és kiléptetés az intézménybe VEZETŐK INTÉZMÉNYBEN VALÓ TARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE KÖZALKALMAZOTTAK MUNKARENDJE Munkaidőnyilvántartás vezetésének eljárási szabályai A munkaidő beosztása Az intézmény engedélyezett létszáma Szabadság A munkaviszony létrejötte

4 A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali 28. titkok megőrzése Munkaköri leírások A nevelő-oktató munkát segítő és más közalkalmazottak 29. munkarendje az intézményben 3.7. A KIEMELT MUKAVÉGZÉSÉRT JÁRÓ KERESET-KIEGÉSZÍTÉS 29. FELTÉTELEI, A MEGÁLLAPÍTÁS SZABÁLYAI 3.8. KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG ANYAGI FELELŐSSÉG AZ INTÉZMÉNY ÜGYIRATKEZELÉSE AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁNAK RENDJE BELSŐ ELLENŐRZÉS A HELYETTESÍTÉS RENDJE MUNKAKÖRÖK ÁTADÁSA MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A munkáltatói jogok gyakorlásának szabályozásának háttere A munkaterv AZ INTÉZMÉNNYEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE ÉS A VEZETŐK FELADATAI Intézményvezető, az igazgatótanács vezetője Intézményvezető helyettes(ek), az igazgatótanács tagjai A vezetők helyettesítésének rendje Munkaközösség-vezetők feladatai A kibővített iskolavezetés tagjai A NEVELŐTESTÜLET ISKOLASZÉK, SZÜLŐI SZERVEZET A szülők tájékoztatási formái Tájékoztatás a sajátos nevelési igényű gyermekeknek nyújtott 46. szolgáltatásról Vezetők, iskolaszék, a szülői munkaközösség közötti 46. kapcsolattartás formája 4.4. ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS DIÁKÖNKORMÁNYZAT A vezetők, az Iskolaszék, és a Diákönkormányzat közötti 48. kapcsolattartás formája A nevelőtestület és a tanulóközösségek, valamint a 49. Diákönkormányzat kapcsolata A Diákönkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az 50. iskolai vezetők közötti kapcsolattarás formája és rendje, a Diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek 4.6. AZ INTÉZMÉNY MUNKÁJÁT SEGÍTŐ BELSŐ TESTÜLETEK, 50. SZERVEK, KÖZÖSSÉGEK 4.7. GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ AZ INTÉZMÉNY MUNKÁJÁT SEGÍTŐ KÜLSŐ KAPCSOLATOK Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 53. 4

5 5. A TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS VIZSGAKÖTELEZETTSÉGEK A TANULÓK FELVÉTELÉNEK, JUTALMAZÁSÁNAK, 54. FEGYELMEZÉSÉNEK ELVEI ÉS FORMÁI 6.1. A TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI A TANULÓ FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE A GYERMEKEK, TANULÓK TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSA A DIÁKIGAZOLVÁNY ELLÁTÁS RENDJE TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSE, VISSZAFIZETÉSE, ERRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 9. RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK, HÁZIREND RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK A TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS HELYI RENDJE 62. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 62. MELLÉKLETEK számú melléklet: A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés számú melléklet: Szabálytalanságok kezelésének rendje számú melléklet: A könyvtár szervezeti és működési szabályzata és mellékletei /1.sz. melléklet: Gyűjtőköri Szabályzat /2.sz. melléklet: Könyvtárhasználati szabályzat 97. Szakértői vélemény a gyűjtőköri szabályzatról VÉLEMÉNYEZÉSEK

6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a 11/1994. (VI. 08.) MKM rendelet elveinek megfelelően meghatározza és szabályozza az intézmény tevékenységét, irányításának rendjét, működésének folyamatait, összefüggéseit, szervezeti felépítését, a hatásköri és függelmi kapcsolatokat, a felelősséget a nevelés-oktatás és gazdálkodás területén, az ellenőrzés rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó szabályozást. Biztosítja az alapfeladatok elvégzését, és kötelezettséget jelent a benne foglaltak végrehajtására. Az intézmény munkáját az Alapító Okiratban foglaltak, a Pedagógiai Program, az ennek végrehajtására készült éves Munkatervek, a Nevelési és Oktatási Terv, Minőségirányítási Program, valamint e szabályzat alapján végzi. A és a mellékleteit képező egyéb belső szabályzatok hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, tanulójára. Meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, külső kapcsolatait, valamint azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Ezt annak érdekében teszi, hogy a Pedagógiai Programban kidolgozott cél és feladatrendszer megvalósítható legyen. Az intézmény ának a magasabb szintű jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkednie kell az iskola más belső szabályzataihoz, alapdokumentumaihoz is. Az SZMSZ kötelező mellékletei: FEUVE (292/2009. (XII. 19.) Korm. rend ) Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje (292/2009. (XII. 19.) Korm. rend ) Az intézményi könyvtár működési rendje és gyűjtőköri leírása A 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet helyébe lépő, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet hivatkozásai: SZMSZ tartalma: 20. (2) belső kontrollrendszer: VIII. fejezet FEUVE működtetése 155. Szabálytalanságok kezelése:

7 1.2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATOT MEGHATÁROZÓ TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK évi XXXIII. törvény évi LXXIX. törvény évi XXII. törvény évi XXXI. törvény évi XXXI. törvény évi XXXVIII. törvény évi XLII. törvény évi XXXVII. törvény 138/ (X. 8.) kormányrendelet 11/ (VI. 8.) MKM rendelet 277/ (XII. 22.) kormányrendelet 23/ (VIII. 27.) OM rendelet 17/ (II. 8.) kormányrendelet 217/ (XII. 30.) kormányrendelet 2/ (II. 14.) EM rendelet 4/ (II. 26.) OM rendelet 37/ (X. 12.) OM rendelet 243/ 2003 (XII. 17.) kormányrendelet 130/ (X. 26.) kormányrendelet 28/ (IX. 21.) OM rendelet 30/ (X. 28.) OM rendelet 10/ (V. 13.) MKM rendelet 3/ (II. 15.) OM rendelet 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet évi CV. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) a közoktatásról a Munka Törvénykönyvéről, 140/A. a rendes és rendkívüli munkaidő nyilvántartásáról a gyermekvédelemről a tűzvédelemről az államháztartásról a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól [4. (7)] a tankönyvpiac rendjéről a Kjt. végrehajtásáról a nevelési-oktatási intézmények működéséről és annak módosításai (2008. XII. 9-i hatállyal) a pedagógus továbbképzésekről, szakvizsgákról a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről a diákigazolványról az államháztartás működési rendjéről (9., 10., 17., 145/ A-B. ) a dolgozók bőrvédő készítménnyel történő ellátásáról [3. (1)] az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól (6. ) a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól [3. (2)] a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/ (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről, és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről az államháztartás működési rendjéről 20 a ktgvetési szervek jogállásáról és gazd.-ról 7

8 1.3. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS IDŐBELI HATÁLYA Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen, és annak mellékletét képező belső szabályzatok együtt alkotják. A hatálya kiterjed: az intézmény vezetőire, az intézmény dolgozóira, az intézményben működő testületekre, szervekre, közösségekre, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. A a fenntartó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- Testületének jóváhagyásával lép hatályba, és visszavonásig érvényes AZ INTÉZMÉNY LEGFONTOSABB ADATAI Az intézmény megnevezése: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ Az intézmény székhelye, címe: Budapest, Gém utca 5-7. OM azonosító száma: Az intézmény típusa: Az intézmény más feladatai: Fenntartó: Többcélú intézmény; óvoda, általános iskola, készségfejlesztő speciális szakiskola és szakszolgáltató központ Logopédiai ellátás biztosítása a kerület nevelési oktatási intézményeiben Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal A fenntartó székhelye, címe: Budapest, Szent László tér 29. Az intézmény felügyeleti és irányító szerve: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. Az alapítás éve: Az Alapító Okirat száma (jelenlegi): K/31205/2/2009/II. 8

9 Kelte: Budapest, Közvetlen jogelőd intézmény: Nincs Létrehozásáról rendelkező jogszabály(határozat)1959.évben, a X. Kerületi Tanács VB. által létesített, a 198/1993. (II.9.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat határozata. Az intézmény alapítója X. Ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 1102.Budapest, Pataki István tér 29. Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: Az intézmény működési köre: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- Testülete Budapest, Szent László tér 29. Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. Budapest Főváros közigazgatási területe és vonzáskörzete Az intézmény jogállása: Az intézmény önálló jogi személy. Vezetője az igazgató, akit az alapító önkormányzat képviselőtestülete nyilvános pályázat keretében, a törvényi előírások szerint határozott időre nevez ki. (A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, ill. a 138/1992. (X.8.) kormányrendelet szerint.) Az intézmény besorolása: Tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: Önállóan működő költségvetési szerv. Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el (1102. Budapest, Szent László tér 29.). Közszolgáltató szerv fajtája szerint: Közintézmény Az intézmény gazdálkodási formája: Önállóan működő költségvetési szerv Az intézmény adószáma (önkormányzati):

10 Az intézmény számlaszáma (önkormányzati): A feladatellátást szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyén lévő 38900/1 hrsz. ingatlan, a rajta található iskolai épülettel és az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az iskola a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja. A vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályiról szóló rendeletének megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) Az intézmény vezetőjét kinevezési, megbízási, választási rendje: a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-Testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. Az intézmény képviselete: Az intézményt az iskola igazgatója képviseli. Képviseleti jogát az intézményvezető az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az intézmény más közalkalmazottjára. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási A közalkalmazottak tekintetében a jogviszony(ok) megjelölése: Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. alapján. Egyéb jogviszony esetében az évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve alapján, illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza VAGYON NYILATKOZAT TÉTELI KÖTELEZETTSÉG A évi XLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre köztelezett közalkalmazotti jogviszonyban álló személy, mely akkor terheli a közalkalmazottat, mint a közszolgálatban álló személyt, ha magasabb vezető beosztású: intézményvezető, intézményvezető helyettes Az eljárás az önkormányzati szabályzatnak megfelelően történik. A nyilatkozatokat az Önkormányzat őrzi. Időpontját az Önkormányzat határozza meg. 10

11 1.6. HIT ÉS VALLÁSOKTATÁS A KÖZOKTATÁSBAN A Közoktatási Törvény 41 -nak (1) (2) (3) (4) pontjának alapján a nevelési-oktatási intézményekben a gyermekek nevelését, a tanulók nevelését és oktatását, a lelkiismereti szabadság és a különböző világnézetűek közötti türelmesség elve alapján kell szervezni. Tiszteletben kell tartani a gyermek, tanuló, szülő, alkalmazott lelkiismereti és vallásszabadságát. Világnézeti, lelkiismereti, politikai meggyőződése miatt hátrányt nem érhet senki. Az intézményben a szülők igényeinek felmérése alapján nem szervezünk fakultatív hit és vallásoktatást A BÉLYEGZŐK FELIRATA ÉS HASZNÁLATÁRA JOGOSULTAK KÖRE Az intézmény körbélyegzőjének felirata tartalmazza az intézmény nevét, címét, OM azonosítóját, a bélyegző számát és a Magyar Köztársaság címerét. Az intézmény fejbélyegzője tartalmazza az intézmény teljes nevét, címét, telefonszámait, címét, OM azonosítóját és a bélyegző számát. Valamennyi cégszerű aláírásnál körbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent. Az intézmény bélyegzőit a 2. számú igazgatóhelyettes köteles naprakész állapotban nyilvántartani. Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért. A bélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti egyszeri leltározásáról a 2. számú igazgatóhelyettes gondoskodik, illetve a bélyegző elvesztése esetén az előírások szerint jár el. 11

12 A bélyegzők felirata: Hosszú: BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Budapest, Gém u Telefon: , Fax: OM azonosító: Kör: BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1107 Budapest, Gém u A Magyar Köztársaság címere 3. OM azonosító: A bélyegzők használatára jogosultak köre: 1. sz. fejbélyegző, 1. sz. körbélyegző: igazgató 2. sz. fejbélyegző, 2. sz. körbélyegző: 2. sz. igazgatóhelyettes 3. sz. fejbélyegző, 3. sz. körbélyegző: 1. sz. igazgatóhelyettes 4. sz. fejbélyegző, 4. sz. körbélyegző: gazdasági ügyintéző 5. sz. fejbélyegző, 3. sz. körbélyegző: iskolatitkár Alkalmi vezetői megbízással az intézmény munkatársai. 12

13 A KÖRBÉLYEGZŐK LENYOMATA ÉS A HASZNÁLATUKRA JOGOSULTAK KÖRE JEGYZŐKÖNYV Rendelkezés a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, ban /1107. Bp. Gém u. 5-7./ érvényben lévő bélyegzők használati jogáról. A körbélyegzők használatára jogosultak: A bélyegzők lenyomata: 1. Nagy Zoltán igazgató 2. Kucsma Katalin ig.h. ( től Bencze Anna ig.h.) 3. dr. Kántor Gézáné ig.h. Hajdú Lászlóné iskolatitkár ( től Kovács Nóra) 4. Tinódiné Kürthy Gabriella gazd.üi. A bélyegzők használati joga visszavonásig érvényes. Budapest, augusztus. 26. Nagy Zoltán igazgató 13

14 2. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI 2.1. AZ INTÉZMÉNY KÖZFELADATA ÉS TEVÉKENYSÉGE Az intézmény alaptevékenységét az Alapító Okirat módosító okiratának 9. és 10. pontja határozza meg. Az alaptevékenység szerinti feladatok ellátására a közoktatásról szóló törvény vonatkozik. Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat. Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti egységei, dolgozói közötti munkamegosztásról az intézmény vezetője gondoskodik. A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel AZ INTÉZMÉNY SZAKÁGAZATI BESOROLÁSA TEÁOR Iskolai előkészítő oktatás Alapfokú oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység 2.3. AZ INTÉZMÉNY ALAP SZAKFELADATA Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Általános iskolai nevelés-oktatás alsó tagozaton, fordított integráció Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése-oktatása 1-4. évfolyam, fordított integráció Általános iskolai nevelés-oktatás felső tagozaton, fordított integráció Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése-oktatása 5-8. évfolyamon, fordított integráció Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése-oktatása 1-4. évfolyamon Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése-oktatása 5-8. évfolyamon Sajátos nevelési igényű tanulók nappali szakiskolai oktatása évfolyamon készségfejlesztő előkészítő Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamon 14

15 2.4. AZ INTÉZMÉNY TOVÁBBI SZAKFELADATAI Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Általános iskolai tanulószobai nevelése, fordított integráció Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Általános iskolai napközi otthonos nevelés, fordított integráció Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Diáksport Pedagógiai szakszolgáltatás Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédia, gyógytorna, konduktív) Fejlesztő felkészítés 2.5. AZ ALAPTEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ KISEGÍTŐ ÉS KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG Általános épülettakarítás Zöld terület kezelés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE, MŰKÖDÉSI RENDJE, MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 3.1. AZ INTÉZMÉNYBEN MŰKÖDŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK Óvoda SNI gyermekek részére Általános iskola Tanulásban akadályozott tanulók részére + fordított integráció (Nevelési Tanácsadó javaslata alapján) Értelmileg akadályozott tanulók részére Autista csoport Mozgásfejlesztő csoport Fejlesztő iskola A súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók tankötelezettségének teljesítésére. 15

16 Készségfejlesztő Speciális Szakiskola előkészítő (9-10) Értelmileg akadályozott tanulók részére Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Értelmileg akadályozott tanulók részére Pedagógiai szakszolgálat Logopédia Gyógytestnevelés Konduktív pedagógia Az alapító okiratban meghatározott maximális tanulólétszám: 180 fő 3.2. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK Az intézmény törvényes működését az alábbi hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: Alapító Okirat, Pedagógiai Program, és mellékletei. Házirend Az éves Munkaterv a tanév feladatait és rendjét határozza meg. A KT. 40. szerint a közoktatási intézmény részére, belső és külső rendelkezéseket a határozza meg. A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtására, folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtásának érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. Az intézmény Minőség Irányítási Programja két részből áll: minőségpolitika, minőségfejlesztési rendszer. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségbiztosítási programjában kell meghatározni. Az IMIP meghatározza az intézmény működésének hosszútávra szolgáló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. A belső szabályozók felülvizsgálatát az igazgató végzi évenként és azok módosítását saját hatáskörébe utalja. A szabályzatok- PP, SZMSZ, Házirend, IMIP- nyilvánosságra vonatkozó rendelkezéseit a kormányrendeletek határozzák meg. Az intézményre vonatkozóan a dokumentumok a weboldalon, az intézmény honlapján találhatók. Az intézményben a titkárságon megtekinthetők előre egyeztetett időpontban. A 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet VII: sz. melléklete határozza meg a pedagógus által készített eszközökre vonatkozó szabályokat. A védő-óvó előírásokat minden esetben be kell tartani. 16

17 A Pedagógiai Program A közoktatási intézmény Pedagógiai Programja képezi az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapjait. A Pedagógiai Program része a Nemzeti Alaptanterv és az alapműveltségi vizsga követelményei alapján összeállított helyi tanterv. A programot a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A Pedagógiai Program mindenki számára hozzáférhető az intézmény honlapján, és a titkárságon. Megtekintése időhöz nem kötött. 1 példányt az irattárban helyeztünk el az iskolatitkár kérésre rendelkezésre bocsátja. 1 példány az igazgatótól kérhető el. SZMSZ A határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a belső és külső kapcsolatok rendszerét. Az SZMSZ mindenki számára hozzáférhető az intézmény honlapján, 1 példány a titkárságról kérhető el. IMIP Az ÖMIP-re épülő intézményi minőségirányítási folyamatokat tartalmazza. Az IMIP mindenki számára hozzáférhető az intézmény honlapján, valamint a titkárságon. Cél: a törvénynek való megfelelés, a PDCA-SDCA logika, az intézményi működés teljeskörű alkalmazása, folyamatos fejlesztés, partnereknek való megfelelés, minőségi munka szintjének javulása, a szervezeti kultúra fejlesztése, valamint a folyamatok szabályozása. Az IMIP-et az igazgató által kijelölt minőségbiztosítási team végzi az aktuális törvényeknek megfelelően a minőségirányítási vezetők, és az igazgató irányításával. Munkaterv A munkaterv az egy nevelési évre szóló konkrét tevékenységeket és munkafolyamatokat tartalmazza az időpontok megjelölésével, a határidők kitűzésével, valamint a felelősök megjelölésével. A munkaterv mindenki számára hozzáférhető az intézmény honlapján, egy példány az iskolai titkárságon és az igazgatói irodában található. Házirend Az intézményi életet szabályozza. A Házirend mindenki számára hozzáférhető az intézmény honlapján, egy példány az iskolai titkárságon és az igazgatói irodában található. 17

18 3.3. A TANÉV HELYI RENDJE A tanév rendjének meghatározása A tanév rendjéről a mindenkori miniszter rendelkezik. A tanítási év szorgalmi ideje a miniszter által meghatározott számú tanítási napokból áll. Az oktatás és nevelés a tantárgyfelosztással összhangban lévő heti órarend alapján történik. A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg, és az igazgató rögzíti munkatervben az érintett közösségek véleményének figyelembevételével A tanév rendje és annak közzététele A tanév helyi rendje tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb eseményeket és időpontokat: a nevelőtestületi értekezletek időpontját; szülői értekezletek; az iskolai rendezvények időpontját és módját; a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját; az osztályozó-, javítóvizsgák rendjét; a tanítási szünetek időpontját; a nyílt napok megtartásának rendjét, idejét. A tanév helyi rendjét, valamint az intézmény házirendjét és a balesetvédelmi előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten a szülőkkel. A fentieket, a Házirendet, a nyitvatartás és a felügyelet időpontját, a szünetek rendjét az intézmény honlapján lehet megtekinteni A tanítási órák időtartama Az első tanítási óra, illetve foglalkozás kor kezdődik. A kötelező órák, illetve foglalkozások délelőtt vannak kivétel: az iskolaotthonos osztályok és csoportok. A tanórák és óraközi szünetek rendje:

19 A tanítási foglalkozások rendje, az intézmény nyitvatartása Az iskola a szorgalmi idő alatt hétfőtől péntekig reggel 6 00 órától este ig tart nyitva. Egyéb időpontokban az iskola rendkívüli nyitvatartása a szervezett programokhoz igazodik. A tanulóknak és a pedagógusoknak a tanítás megkezdése előtt legalább 15 perccel korábban meg kell jelenni az iskolában. A tanítási órák 45 percesek, a napközis foglalkozások 60 percesek. A tanítási órákat zavarni nem lehet. A közleményeket a tanítás kezdete előtt és a szünetekben kell tudatni a tanulókkal. A szünetek időtartama: 10 perc, kivéve a 2., mely 15 percig tart. A Közoktatási Törvény szerint "a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő-, illetve a nevelő- és oktatómunkával, vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A helyettesítési rendet az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők állapítják meg. Az órarenden kívüli iskolai programok, rendezvények beosztását az igazgatóhelyettesek határozzák meg az igazgató jóváhagyásával. Az órarendkészítés alapelve: a tanulók szempontjait veszi első helyen figyelembe (terhelés, lyukasóra nélküliség, azonos napon elhelyezhető páros óra stb.), a pedagógusok kérései csak ezek után teljesíthetők. A pedagógus a beosztása szerinti órája előtt 15 perccel köteles megjelenni a munkahelyén. A pedagógus munkából való távolmaradását, annak okát, lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon reggel ig - vagy az első órája előtt 15 perccel - köteles bejelenteni az ügyeletes vezetőnek, hogy helyettesítéséről gondoskodni lehessen. A nevelő- oktató munkát közvetlenül segítő és más alkalmazottak munkaidejét az igazgató és az igazgatóhelyettesek állapítják meg. Az iskolai ünnepélyek, a szülői értekezletek, nyílt napok tartása idején az iskola munkarendje az igazgató döntése szerint módosul. Az iskolai könyvtár nyitva tartását a Könyvtár a tartalmazza. A hivatalos ügyek intézése a titkárságon történik, szorgalmi időben munkanapokon 7 30 és óra között. Iskolai szünetekben csak a beosztásuk szerint munkát végző dolgozók tartózkodhatnak az intézményben. Tanítási szünetben, illetve a hétvégén a beosztásuk szerint munkát végzőkön kívül csak vezetői engedéllyel lehet az épületben tartózkodni. A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után szervezhetők. Iskolai szünetekben az igazgató által beosztott kolléga előre meghatározott napokon 6 00 és között ügyeletet tart, az előzetesen felmért igények alapján. Az ügyeletet az iskola nevelői és pedagógiai asszisztensei biztosítják. A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 16 óráig tart. A tanuló az iskolai foglalkoztatási idők alatt csak osztályfőnöke, vagy az igazgató engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. 19

20 A tanórán kívüli foglalkoztatások Az intézményben csak engedélyezett tanórán kívüli foglalkozások szervezhetők. A szervezett és engedélyezett foglalkozási formák: szabadidős tevékenység, énekkar, diák sportkör, tanulószoba, tanulmányi - és sportversenyek, kulturális rendezvények, könyvtárlátogatás. A foglalkozások helyét és idejét az igazgató határozza meg a tanterembeosztással együtt. A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg. A szakkörök és foglalkozások előre rögzített tematikával és programmal működhetnek. A programok szakmai elfogadására a területért felelős szakmai munkacsoport, ill. annak vezetője tesz javaslatot az iskola igazgatójának. A foglalkozásokról naplót kell vezetni. Szakköri és önképző jellegű foglalkozások térítésmentes formában szervezhetők. Az iskolai könyvtár a nyitvatartási idejében, valamint a könyvtári órákon áll a tanulók rendelkezésére. A könyvtár használatának rendjét a Házirend és a könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A tanulószobai ellátást és napközit igénylő valamennyi tanulót fel tudjuk venni. Az iskolában érvényes Pedagógiai Program alapján a mindennapos testedzés formái hagyománnyá váltak. Formái: úszás, természetjárás (DÖK), mindennapos testmozgás, gyógytestnevelés. Az intézmény a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődési igénye szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervezhet. A tanórán kívüli foglalkozások: napközis és tanulószobai foglalkozások, szakkörök, énekkar, iskolai sportkör, tanulmányi, kulturális versenyek, bajnokságok, mindennapi testedzés ld. Pedagógiai Program Egészségnevelés. A tanórákon kívüli foglalkozások létrejöhetnek: intézményen belül intézményen kívül Intézményi hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, a rendezvények időpontját és szervezési felelősét a tanév helyi rendje tartalmazza. 20

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Érvényes: 2010. január 1-jétől

Szervezeti és Működési Szabályzat. Érvényes: 2010. január 1-jétől Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes: 2010. január 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK 1.1 Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 1.2 Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok...4 1.2.1 Alapító

Részletesebben

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 01. 01-től Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A FORENO NONPROFIT Kft. Szervezeti

Részletesebben

TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM: 039669. 1063 Budapest, Szív u. 19-21. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM: 039669. 1063 Budapest, Szív u. 19-21. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM: 039669 1063 Budapest, Szív u. 19-21. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Tomori Pál Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 2011. 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 033405 2009. TARTALOMJEGYZÉK A Kertvárosi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és jóváhagyása 1. I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Iskola

FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Iskola 1 A FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iskola 2010 1 2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 2. Az iskola vezetési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2011. augusztus

Részletesebben

Polgármester J A V A S L A T

Polgármester J A V A S L A T BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester J A V A S L A T A Budapest XXI. Kerület Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. Készítette: Trzaskó Viktor

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat GALAMB JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Horváth Zoltán igazgató Hatályos: 2013. szeptember 2. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

dokumentum jellege: Nyilvános

dokumentum jellege: Nyilvános 1 Hétpettyes Óvoda 1033. Budapest Harrer Pál u. 7 Szín- Kör- Játék Tagóvoda Iktatószám: 1032. Bp. Solymár u. 12-14 Telephely: 1032. Bp. Törzs u. 2. OM azonosító: 034265 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám:190-1/2013. 1101. Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13 A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABS BÁLYZAT 2013 TARTALOM 1 Általános rendelkezések... 7 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2 A szervezeti

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Tel/fax: 52/316-268 OM: 030871 FARAGÓ UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Tel/fax: 52/316-268 OM: 030871 FARAGÓ UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Tel/fax: 52/316-268 OM: 030871 FARAGÓ UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tar t a l o m j e g y z é k I. Bevezetés, általános rendelkezések..3

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Meseház Óvoda Szervezeti és működési Szabályzata 2013. Összeállította: Förhécz Sándorné. óvodavezető

A Meseház Óvoda Szervezeti és működési Szabályzata 2013. Összeállította: Förhécz Sándorné. óvodavezető A Meseház Óvoda Szervezeti és működési Szabályzata 2013. Összeállította: Förhécz Sándorné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. oldal 1. SZMSZ célja 3. oldal 2. SZMSZ feladata 3.

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

VII.1.4. A felnőttoktatás munkarendje... 29 VII.2. Az intézménybe való belépés és benntartózkodás rendje... 29 VII.2.1. Hivatalos ügyek intézése, a

VII.1.4. A felnőttoktatás munkarendje... 29 VII.2. Az intézménybe való belépés és benntartózkodás rendje... 29 VII.2.1. Hivatalos ügyek intézése, a BETHLEN GÁBOR GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZA 2011. Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. Tartalomjegyzék: 1. AZ SZMSZ CÉLJA... 4 1.1. A szabályzat tartalma és hatálya... 4 1.1.1. A szabályzat

Részletesebben