1107. BUDAPEST, GÉM UTCA 5-7. OM:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1107. BUDAPEST, GÉM UTCA 5-7. OM: 038418"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BUDAPEST, GÉM UTCA 5-7. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ Budapest, Gém utca 5-7. sz. át a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat a év... hó...napján tartott ülésén jóváhagyta. Budapest, év... hó... nap A Képviselőtestület felhatalmazása alapján: PH. Verbai Lajos Polgármester

2 A ot az iskola nevelőtestülete év augusztus hó 26. napján tartott ülésén elfogadta. Kelt: augusztus 26. igazgató A ot a Közalkalmazotti Tanács év augusztus hó 26. napján tartott ülésén megtárgyalta és a benne foglaltakkal egyetértett. Kelt: augusztus 26. KAT elnöke A ot az iskolai Diákönkormányzat év augusztus hó 26. napján tartott ülésén megtárgyalta és a benne foglaltakkal egyetértett. Kelt: augusztus 26.. iskolai Diákönkormányzat vezető tanára A ot az Iskolaszék év augusztus hó 26. napján tartott ülésén megtárgyalta és a benne foglaltakkal egyetértett. Kelt: augusztus 26. Iskolaszék képviselője 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATOT MEGHATÁROZÓ TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS IDŐBELI HATÁLYA 1.4. AZ INTÉZMÉNY LEGFONTOSABB ADATAI VAGYONNYILATKOZAT TÉTELI KÖTELEZETTSÉG HIT ÉS VALLÁSOKTATÁS A KÖZOKTATÁSBAN A BÉLYEGZŐK FELIRATA ÉS HASZNÁLATÁRA JOGOSULTAK KÖRE AZ INTÉZMÉNY FELADATAI AZ INTÉZMÉNY KÖZFELADATA ÉS TEVÉKENYSÉGE AZ INTÉZMÉNY SZAKÁGAZATI BESOROLÁSA AZ INTÉZMÉNY ALAP SZAKFELADATA AZ INTÉZMÉNY TOVÁBBI SZAKFELADATAI AZ ALAPTEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ KISEGÍTŐ ÉS KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE, MŰKÖDÉSI RENDJE, MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 3.1. AZ INTÉZMÉNYBEN MŰKÖDŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK 3.3. A TANÉV HELYI RENDJE A tanév rendjének meghatározása A tanév rendje és annak közzététele A tanítási órák időtartama A tanítási foglalkozások rendje, az intézmény nyitva tartása A tanórán kívüli foglalkozások Intézményi hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok AZ INTÉZMÉNYBEN VALÓ TARTÓZKODÁS RENDJE Be- és kiléptetés az intézménybe VEZETŐK INTÉZMÉNYBEN VALÓ TARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE KÖZALKALMAZOTTAK MUNKARENDJE Munkaidőnyilvántartás vezetésének eljárási szabályai A munkaidő beosztása Az intézmény engedélyezett létszáma Szabadság A munkaviszony létrejötte

4 A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali 28. titkok megőrzése Munkaköri leírások A nevelő-oktató munkát segítő és más közalkalmazottak 29. munkarendje az intézményben 3.7. A KIEMELT MUKAVÉGZÉSÉRT JÁRÓ KERESET-KIEGÉSZÍTÉS 29. FELTÉTELEI, A MEGÁLLAPÍTÁS SZABÁLYAI 3.8. KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG ANYAGI FELELŐSSÉG AZ INTÉZMÉNY ÜGYIRATKEZELÉSE AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁNAK RENDJE BELSŐ ELLENŐRZÉS A HELYETTESÍTÉS RENDJE MUNKAKÖRÖK ÁTADÁSA MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A munkáltatói jogok gyakorlásának szabályozásának háttere A munkaterv AZ INTÉZMÉNNYEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE ÉS A VEZETŐK FELADATAI Intézményvezető, az igazgatótanács vezetője Intézményvezető helyettes(ek), az igazgatótanács tagjai A vezetők helyettesítésének rendje Munkaközösség-vezetők feladatai A kibővített iskolavezetés tagjai A NEVELŐTESTÜLET ISKOLASZÉK, SZÜLŐI SZERVEZET A szülők tájékoztatási formái Tájékoztatás a sajátos nevelési igényű gyermekeknek nyújtott 46. szolgáltatásról Vezetők, iskolaszék, a szülői munkaközösség közötti 46. kapcsolattartás formája 4.4. ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS DIÁKÖNKORMÁNYZAT A vezetők, az Iskolaszék, és a Diákönkormányzat közötti 48. kapcsolattartás formája A nevelőtestület és a tanulóközösségek, valamint a 49. Diákönkormányzat kapcsolata A Diákönkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az 50. iskolai vezetők közötti kapcsolattarás formája és rendje, a Diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek 4.6. AZ INTÉZMÉNY MUNKÁJÁT SEGÍTŐ BELSŐ TESTÜLETEK, 50. SZERVEK, KÖZÖSSÉGEK 4.7. GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ AZ INTÉZMÉNY MUNKÁJÁT SEGÍTŐ KÜLSŐ KAPCSOLATOK Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 53. 4

5 5. A TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS VIZSGAKÖTELEZETTSÉGEK A TANULÓK FELVÉTELÉNEK, JUTALMAZÁSÁNAK, 54. FEGYELMEZÉSÉNEK ELVEI ÉS FORMÁI 6.1. A TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI A TANULÓ FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE A GYERMEKEK, TANULÓK TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSA A DIÁKIGAZOLVÁNY ELLÁTÁS RENDJE TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSE, VISSZAFIZETÉSE, ERRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 9. RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK, HÁZIREND RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK A TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS HELYI RENDJE 62. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 62. MELLÉKLETEK számú melléklet: A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés számú melléklet: Szabálytalanságok kezelésének rendje számú melléklet: A könyvtár szervezeti és működési szabályzata és mellékletei /1.sz. melléklet: Gyűjtőköri Szabályzat /2.sz. melléklet: Könyvtárhasználati szabályzat 97. Szakértői vélemény a gyűjtőköri szabályzatról VÉLEMÉNYEZÉSEK

6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a 11/1994. (VI. 08.) MKM rendelet elveinek megfelelően meghatározza és szabályozza az intézmény tevékenységét, irányításának rendjét, működésének folyamatait, összefüggéseit, szervezeti felépítését, a hatásköri és függelmi kapcsolatokat, a felelősséget a nevelés-oktatás és gazdálkodás területén, az ellenőrzés rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó szabályozást. Biztosítja az alapfeladatok elvégzését, és kötelezettséget jelent a benne foglaltak végrehajtására. Az intézmény munkáját az Alapító Okiratban foglaltak, a Pedagógiai Program, az ennek végrehajtására készült éves Munkatervek, a Nevelési és Oktatási Terv, Minőségirányítási Program, valamint e szabályzat alapján végzi. A és a mellékleteit képező egyéb belső szabályzatok hatálya kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára, tanulójára. Meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, külső kapcsolatait, valamint azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Ezt annak érdekében teszi, hogy a Pedagógiai Programban kidolgozott cél és feladatrendszer megvalósítható legyen. Az intézmény ának a magasabb szintű jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkednie kell az iskola más belső szabályzataihoz, alapdokumentumaihoz is. Az SZMSZ kötelező mellékletei: FEUVE (292/2009. (XII. 19.) Korm. rend ) Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje (292/2009. (XII. 19.) Korm. rend ) Az intézményi könyvtár működési rendje és gyűjtőköri leírása A 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet helyébe lépő, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet hivatkozásai: SZMSZ tartalma: 20. (2) belső kontrollrendszer: VIII. fejezet FEUVE működtetése 155. Szabálytalanságok kezelése:

7 1.2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATOT MEGHATÁROZÓ TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK évi XXXIII. törvény évi LXXIX. törvény évi XXII. törvény évi XXXI. törvény évi XXXI. törvény évi XXXVIII. törvény évi XLII. törvény évi XXXVII. törvény 138/ (X. 8.) kormányrendelet 11/ (VI. 8.) MKM rendelet 277/ (XII. 22.) kormányrendelet 23/ (VIII. 27.) OM rendelet 17/ (II. 8.) kormányrendelet 217/ (XII. 30.) kormányrendelet 2/ (II. 14.) EM rendelet 4/ (II. 26.) OM rendelet 37/ (X. 12.) OM rendelet 243/ 2003 (XII. 17.) kormányrendelet 130/ (X. 26.) kormányrendelet 28/ (IX. 21.) OM rendelet 30/ (X. 28.) OM rendelet 10/ (V. 13.) MKM rendelet 3/ (II. 15.) OM rendelet 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet évi CV. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) a közoktatásról a Munka Törvénykönyvéről, 140/A. a rendes és rendkívüli munkaidő nyilvántartásáról a gyermekvédelemről a tűzvédelemről az államháztartásról a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól [4. (7)] a tankönyvpiac rendjéről a Kjt. végrehajtásáról a nevelési-oktatási intézmények működéséről és annak módosításai (2008. XII. 9-i hatállyal) a pedagógus továbbképzésekről, szakvizsgákról a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről a diákigazolványról az államháztartás működési rendjéről (9., 10., 17., 145/ A-B. ) a dolgozók bőrvédő készítménnyel történő ellátásáról [3. (1)] az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól (6. ) a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól [3. (2)] a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/ (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről, és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről az államháztartás működési rendjéről 20 a ktgvetési szervek jogállásáról és gazd.-ról 7

8 1.3. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEMÉLYI ÉS IDŐBELI HATÁLYA Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen, és annak mellékletét képező belső szabályzatok együtt alkotják. A hatálya kiterjed: az intézmény vezetőire, az intézmény dolgozóira, az intézményben működő testületekre, szervekre, közösségekre, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. A a fenntartó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- Testületének jóváhagyásával lép hatályba, és visszavonásig érvényes AZ INTÉZMÉNY LEGFONTOSABB ADATAI Az intézmény megnevezése: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ Az intézmény székhelye, címe: Budapest, Gém utca 5-7. OM azonosító száma: Az intézmény típusa: Az intézmény más feladatai: Fenntartó: Többcélú intézmény; óvoda, általános iskola, készségfejlesztő speciális szakiskola és szakszolgáltató központ Logopédiai ellátás biztosítása a kerület nevelési oktatási intézményeiben Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal A fenntartó székhelye, címe: Budapest, Szent László tér 29. Az intézmény felügyeleti és irányító szerve: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. Az alapítás éve: Az Alapító Okirat száma (jelenlegi): K/31205/2/2009/II. 8

9 Kelte: Budapest, Közvetlen jogelőd intézmény: Nincs Létrehozásáról rendelkező jogszabály(határozat)1959.évben, a X. Kerületi Tanács VB. által létesített, a 198/1993. (II.9.) sz. Budapest Kőbányai Önkormányzat határozata. Az intézmény alapítója X. Ker. Tanács Végrehajtó Bizottsága közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 1102.Budapest, Pataki István tér 29. Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: Az intézmény működési köre: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- Testülete Budapest, Szent László tér 29. Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. Budapest Főváros közigazgatási területe és vonzáskörzete Az intézmény jogállása: Az intézmény önálló jogi személy. Vezetője az igazgató, akit az alapító önkormányzat képviselőtestülete nyilvános pályázat keretében, a törvényi előírások szerint határozott időre nevez ki. (A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, ill. a 138/1992. (X.8.) kormányrendelet szerint.) Az intézmény besorolása: Tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: Önállóan működő költségvetési szerv. Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el (1102. Budapest, Szent László tér 29.). Közszolgáltató szerv fajtája szerint: Közintézmény Az intézmény gazdálkodási formája: Önállóan működő költségvetési szerv Az intézmény adószáma (önkormányzati):

10 Az intézmény számlaszáma (önkormányzati): A feladatellátást szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához rendelkezésére áll a székhelyén lévő 38900/1 hrsz. ingatlan, a rajta található iskolai épülettel és az iskolában éves leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. Az iskola a rendelkezésére álló vagyontárgyakat nevelő-oktató feladatainak ellátásához szabadon használhatja. A vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályiról szóló rendeletének megfelelően, alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) Az intézmény vezetőjét kinevezési, megbízási, választási rendje: a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-Testülete határozott időre bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján. Az intézmény képviselete: Az intézményt az iskola igazgatója képviseli. Képviseleti jogát az intézményvezető az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja az intézmény más közalkalmazottjára. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási A közalkalmazottak tekintetében a jogviszony(ok) megjelölése: Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. alapján. Egyéb jogviszony esetében az évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve alapján, illetve megbízási jogviszony keretében alkalmazza VAGYON NYILATKOZAT TÉTELI KÖTELEZETTSÉG A évi XLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre köztelezett közalkalmazotti jogviszonyban álló személy, mely akkor terheli a közalkalmazottat, mint a közszolgálatban álló személyt, ha magasabb vezető beosztású: intézményvezető, intézményvezető helyettes Az eljárás az önkormányzati szabályzatnak megfelelően történik. A nyilatkozatokat az Önkormányzat őrzi. Időpontját az Önkormányzat határozza meg. 10

11 1.6. HIT ÉS VALLÁSOKTATÁS A KÖZOKTATÁSBAN A Közoktatási Törvény 41 -nak (1) (2) (3) (4) pontjának alapján a nevelési-oktatási intézményekben a gyermekek nevelését, a tanulók nevelését és oktatását, a lelkiismereti szabadság és a különböző világnézetűek közötti türelmesség elve alapján kell szervezni. Tiszteletben kell tartani a gyermek, tanuló, szülő, alkalmazott lelkiismereti és vallásszabadságát. Világnézeti, lelkiismereti, politikai meggyőződése miatt hátrányt nem érhet senki. Az intézményben a szülők igényeinek felmérése alapján nem szervezünk fakultatív hit és vallásoktatást A BÉLYEGZŐK FELIRATA ÉS HASZNÁLATÁRA JOGOSULTAK KÖRE Az intézmény körbélyegzőjének felirata tartalmazza az intézmény nevét, címét, OM azonosítóját, a bélyegző számát és a Magyar Köztársaság címerét. Az intézmény fejbélyegzője tartalmazza az intézmény teljes nevét, címét, telefonszámait, címét, OM azonosítóját és a bélyegző számát. Valamennyi cégszerű aláírásnál körbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent. Az intézmény bélyegzőit a 2. számú igazgatóhelyettes köteles naprakész állapotban nyilvántartani. Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért. A bélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti egyszeri leltározásáról a 2. számú igazgatóhelyettes gondoskodik, illetve a bélyegző elvesztése esetén az előírások szerint jár el. 11

12 A bélyegzők felirata: Hosszú: BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Budapest, Gém u Telefon: , Fax: OM azonosító: Kör: BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1107 Budapest, Gém u A Magyar Köztársaság címere 3. OM azonosító: A bélyegzők használatára jogosultak köre: 1. sz. fejbélyegző, 1. sz. körbélyegző: igazgató 2. sz. fejbélyegző, 2. sz. körbélyegző: 2. sz. igazgatóhelyettes 3. sz. fejbélyegző, 3. sz. körbélyegző: 1. sz. igazgatóhelyettes 4. sz. fejbélyegző, 4. sz. körbélyegző: gazdasági ügyintéző 5. sz. fejbélyegző, 3. sz. körbélyegző: iskolatitkár Alkalmi vezetői megbízással az intézmény munkatársai. 12

13 A KÖRBÉLYEGZŐK LENYOMATA ÉS A HASZNÁLATUKRA JOGOSULTAK KÖRE JEGYZŐKÖNYV Rendelkezés a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, ban /1107. Bp. Gém u. 5-7./ érvényben lévő bélyegzők használati jogáról. A körbélyegzők használatára jogosultak: A bélyegzők lenyomata: 1. Nagy Zoltán igazgató 2. Kucsma Katalin ig.h. ( től Bencze Anna ig.h.) 3. dr. Kántor Gézáné ig.h. Hajdú Lászlóné iskolatitkár ( től Kovács Nóra) 4. Tinódiné Kürthy Gabriella gazd.üi. A bélyegzők használati joga visszavonásig érvényes. Budapest, augusztus. 26. Nagy Zoltán igazgató 13

14 2. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI 2.1. AZ INTÉZMÉNY KÖZFELADATA ÉS TEVÉKENYSÉGE Az intézmény alaptevékenységét az Alapító Okirat módosító okiratának 9. és 10. pontja határozza meg. Az alaptevékenység szerinti feladatok ellátására a közoktatásról szóló törvény vonatkozik. Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat. Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti egységei, dolgozói közötti munkamegosztásról az intézmény vezetője gondoskodik. A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel AZ INTÉZMÉNY SZAKÁGAZATI BESOROLÁSA TEÁOR Iskolai előkészítő oktatás Alapfokú oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység 2.3. AZ INTÉZMÉNY ALAP SZAKFELADATA Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Általános iskolai nevelés-oktatás alsó tagozaton, fordított integráció Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése-oktatása 1-4. évfolyam, fordított integráció Általános iskolai nevelés-oktatás felső tagozaton, fordított integráció Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése-oktatása 5-8. évfolyamon, fordított integráció Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése-oktatása 1-4. évfolyamon Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése-oktatása 5-8. évfolyamon Sajátos nevelési igényű tanulók nappali szakiskolai oktatása évfolyamon készségfejlesztő előkészítő Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamon 14

15 2.4. AZ INTÉZMÉNY TOVÁBBI SZAKFELADATAI Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Általános iskolai tanulószobai nevelése, fordított integráció Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Általános iskolai napközi otthonos nevelés, fordított integráció Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Diáksport Pedagógiai szakszolgáltatás Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédia, gyógytorna, konduktív) Fejlesztő felkészítés 2.5. AZ ALAPTEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ KISEGÍTŐ ÉS KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG Általános épülettakarítás Zöld terület kezelés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE, MŰKÖDÉSI RENDJE, MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 3.1. AZ INTÉZMÉNYBEN MŰKÖDŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK Óvoda SNI gyermekek részére Általános iskola Tanulásban akadályozott tanulók részére + fordított integráció (Nevelési Tanácsadó javaslata alapján) Értelmileg akadályozott tanulók részére Autista csoport Mozgásfejlesztő csoport Fejlesztő iskola A súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók tankötelezettségének teljesítésére. 15

16 Készségfejlesztő Speciális Szakiskola előkészítő (9-10) Értelmileg akadályozott tanulók részére Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Értelmileg akadályozott tanulók részére Pedagógiai szakszolgálat Logopédia Gyógytestnevelés Konduktív pedagógia Az alapító okiratban meghatározott maximális tanulólétszám: 180 fő 3.2. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK Az intézmény törvényes működését az alábbi hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: Alapító Okirat, Pedagógiai Program, és mellékletei. Házirend Az éves Munkaterv a tanév feladatait és rendjét határozza meg. A KT. 40. szerint a közoktatási intézmény részére, belső és külső rendelkezéseket a határozza meg. A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtására, folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtásának érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. Az intézmény Minőség Irányítási Programja két részből áll: minőségpolitika, minőségfejlesztési rendszer. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségbiztosítási programjában kell meghatározni. Az IMIP meghatározza az intézmény működésének hosszútávra szolgáló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. A belső szabályozók felülvizsgálatát az igazgató végzi évenként és azok módosítását saját hatáskörébe utalja. A szabályzatok- PP, SZMSZ, Házirend, IMIP- nyilvánosságra vonatkozó rendelkezéseit a kormányrendeletek határozzák meg. Az intézményre vonatkozóan a dokumentumok a weboldalon, az intézmény honlapján találhatók. Az intézményben a titkárságon megtekinthetők előre egyeztetett időpontban. A 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet VII: sz. melléklete határozza meg a pedagógus által készített eszközökre vonatkozó szabályokat. A védő-óvó előírásokat minden esetben be kell tartani. 16

17 A Pedagógiai Program A közoktatási intézmény Pedagógiai Programja képezi az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapjait. A Pedagógiai Program része a Nemzeti Alaptanterv és az alapműveltségi vizsga követelményei alapján összeállított helyi tanterv. A programot a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A Pedagógiai Program mindenki számára hozzáférhető az intézmény honlapján, és a titkárságon. Megtekintése időhöz nem kötött. 1 példányt az irattárban helyeztünk el az iskolatitkár kérésre rendelkezésre bocsátja. 1 példány az igazgatótól kérhető el. SZMSZ A határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a belső és külső kapcsolatok rendszerét. Az SZMSZ mindenki számára hozzáférhető az intézmény honlapján, 1 példány a titkárságról kérhető el. IMIP Az ÖMIP-re épülő intézményi minőségirányítási folyamatokat tartalmazza. Az IMIP mindenki számára hozzáférhető az intézmény honlapján, valamint a titkárságon. Cél: a törvénynek való megfelelés, a PDCA-SDCA logika, az intézményi működés teljeskörű alkalmazása, folyamatos fejlesztés, partnereknek való megfelelés, minőségi munka szintjének javulása, a szervezeti kultúra fejlesztése, valamint a folyamatok szabályozása. Az IMIP-et az igazgató által kijelölt minőségbiztosítási team végzi az aktuális törvényeknek megfelelően a minőségirányítási vezetők, és az igazgató irányításával. Munkaterv A munkaterv az egy nevelési évre szóló konkrét tevékenységeket és munkafolyamatokat tartalmazza az időpontok megjelölésével, a határidők kitűzésével, valamint a felelősök megjelölésével. A munkaterv mindenki számára hozzáférhető az intézmény honlapján, egy példány az iskolai titkárságon és az igazgatói irodában található. Házirend Az intézményi életet szabályozza. A Házirend mindenki számára hozzáférhető az intézmény honlapján, egy példány az iskolai titkárságon és az igazgatói irodában található. 17

18 3.3. A TANÉV HELYI RENDJE A tanév rendjének meghatározása A tanév rendjéről a mindenkori miniszter rendelkezik. A tanítási év szorgalmi ideje a miniszter által meghatározott számú tanítási napokból áll. Az oktatás és nevelés a tantárgyfelosztással összhangban lévő heti órarend alapján történik. A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg, és az igazgató rögzíti munkatervben az érintett közösségek véleményének figyelembevételével A tanév rendje és annak közzététele A tanév helyi rendje tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb eseményeket és időpontokat: a nevelőtestületi értekezletek időpontját; szülői értekezletek; az iskolai rendezvények időpontját és módját; a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját; az osztályozó-, javítóvizsgák rendjét; a tanítási szünetek időpontját; a nyílt napok megtartásának rendjét, idejét. A tanév helyi rendjét, valamint az intézmény házirendjét és a balesetvédelmi előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten a szülőkkel. A fentieket, a Házirendet, a nyitvatartás és a felügyelet időpontját, a szünetek rendjét az intézmény honlapján lehet megtekinteni A tanítási órák időtartama Az első tanítási óra, illetve foglalkozás kor kezdődik. A kötelező órák, illetve foglalkozások délelőtt vannak kivétel: az iskolaotthonos osztályok és csoportok. A tanórák és óraközi szünetek rendje:

19 A tanítási foglalkozások rendje, az intézmény nyitvatartása Az iskola a szorgalmi idő alatt hétfőtől péntekig reggel 6 00 órától este ig tart nyitva. Egyéb időpontokban az iskola rendkívüli nyitvatartása a szervezett programokhoz igazodik. A tanulóknak és a pedagógusoknak a tanítás megkezdése előtt legalább 15 perccel korábban meg kell jelenni az iskolában. A tanítási órák 45 percesek, a napközis foglalkozások 60 percesek. A tanítási órákat zavarni nem lehet. A közleményeket a tanítás kezdete előtt és a szünetekben kell tudatni a tanulókkal. A szünetek időtartama: 10 perc, kivéve a 2., mely 15 percig tart. A Közoktatási Törvény szerint "a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő-, illetve a nevelő- és oktatómunkával, vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A helyettesítési rendet az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők állapítják meg. Az órarenden kívüli iskolai programok, rendezvények beosztását az igazgatóhelyettesek határozzák meg az igazgató jóváhagyásával. Az órarendkészítés alapelve: a tanulók szempontjait veszi első helyen figyelembe (terhelés, lyukasóra nélküliség, azonos napon elhelyezhető páros óra stb.), a pedagógusok kérései csak ezek után teljesíthetők. A pedagógus a beosztása szerinti órája előtt 15 perccel köteles megjelenni a munkahelyén. A pedagógus munkából való távolmaradását, annak okát, lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon reggel ig - vagy az első órája előtt 15 perccel - köteles bejelenteni az ügyeletes vezetőnek, hogy helyettesítéséről gondoskodni lehessen. A nevelő- oktató munkát közvetlenül segítő és más alkalmazottak munkaidejét az igazgató és az igazgatóhelyettesek állapítják meg. Az iskolai ünnepélyek, a szülői értekezletek, nyílt napok tartása idején az iskola munkarendje az igazgató döntése szerint módosul. Az iskolai könyvtár nyitva tartását a Könyvtár a tartalmazza. A hivatalos ügyek intézése a titkárságon történik, szorgalmi időben munkanapokon 7 30 és óra között. Iskolai szünetekben csak a beosztásuk szerint munkát végző dolgozók tartózkodhatnak az intézményben. Tanítási szünetben, illetve a hétvégén a beosztásuk szerint munkát végzőkön kívül csak vezetői engedéllyel lehet az épületben tartózkodni. A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után szervezhetők. Iskolai szünetekben az igazgató által beosztott kolléga előre meghatározott napokon 6 00 és között ügyeletet tart, az előzetesen felmért igények alapján. Az ügyeletet az iskola nevelői és pedagógiai asszisztensei biztosítják. A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 16 óráig tart. A tanuló az iskolai foglalkoztatási idők alatt csak osztályfőnöke, vagy az igazgató engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. 19

20 A tanórán kívüli foglalkoztatások Az intézményben csak engedélyezett tanórán kívüli foglalkozások szervezhetők. A szervezett és engedélyezett foglalkozási formák: szabadidős tevékenység, énekkar, diák sportkör, tanulószoba, tanulmányi - és sportversenyek, kulturális rendezvények, könyvtárlátogatás. A foglalkozások helyét és idejét az igazgató határozza meg a tanterembeosztással együtt. A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg. A szakkörök és foglalkozások előre rögzített tematikával és programmal működhetnek. A programok szakmai elfogadására a területért felelős szakmai munkacsoport, ill. annak vezetője tesz javaslatot az iskola igazgatójának. A foglalkozásokról naplót kell vezetni. Szakköri és önképző jellegű foglalkozások térítésmentes formában szervezhetők. Az iskolai könyvtár a nyitvatartási idejében, valamint a könyvtári órákon áll a tanulók rendelkezésére. A könyvtár használatának rendjét a Házirend és a könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A tanulószobai ellátást és napközit igénylő valamennyi tanulót fel tudjuk venni. Az iskolában érvényes Pedagógiai Program alapján a mindennapos testedzés formái hagyománnyá váltak. Formái: úszás, természetjárás (DÖK), mindennapos testmozgás, gyógytestnevelés. Az intézmény a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődési igénye szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervezhet. A tanórán kívüli foglalkozások: napközis és tanulószobai foglalkozások, szakkörök, énekkar, iskolai sportkör, tanulmányi, kulturális versenyek, bajnokságok, mindennapi testedzés ld. Pedagógiai Program Egészségnevelés. A tanórákon kívüli foglalkozások létrejöhetnek: intézményen belül intézményen kívül Intézményi hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, a rendezvények időpontját és szervezési felelősét a tanév helyi rendje tartalmazza. 20

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata, mint a Német Nemzetiségi Óvoda Újhartyán ( 2367 Újhartyán Kossuth L.u.2.) alapítója és irányító szerve- az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2010. JAVASLAT Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

K I V O N A T. 297/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 297/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 297/2010.(XI.03.)

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17.

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17. Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szerv Neve: APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY,

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.szeptember 16-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Száma: 1/ 2012. ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítása A bevezető szövegrész helyébe Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.,

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben