Citibank hitelkár tya Je lent ke zé si Lap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Citibank hitelkár tya Je lent ke zé si Lap"

Átírás

1 Citibank hitelkár tya Je lent ke zé si Lap A következô hitelkártyatípust igénylem: Citi Life Telekom Citibank Shell Citibank CitiGold státuszhoz kötött hitelkártyák: Platinum* Ultima** * Kijelentem és tudomásul veszem, hogy ha az igénylésem a Platinum hitelkártya feltételeinek nem felel meg és nemleges nyilatkozatot nem teszek, úgy a Jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával egyidejűleg kifejezetten igénylem a Citi Life hitelkártyát. Ha a Platinum hitelkártya Bank általi igénylés elutasítása esetén a Citi Life hitelkártyát nem kívánja igényelni valamint nem kéri, hogy a bank ilyen hitelkártyát az Ön részére kibocsássa, kérjük jelölje: Nem igénylem a Citi Life hitelkártyát. ** Az Ultima Hitelkártya a Bank által kifejezetten ilyen ajánlattal megkeresett ügyfél által igényelt és a Bank egyedi hitelbírálati döntése alapján kibocsátott hitelkártya. Jelen igénylôlap kitöltésével egyidejûleg új hitelkártyát vagy meglévô hitelkártya cseréjét vagy további hitelkártyát vagy hitelkeret módosítást kérem. Jelen igénylôlap kitöltésével egyidejûleg a fent megjelölt típusú hitelkártyához, amennyiben ahhoz igényelhetô, Mobil Kártyát is igényelek Személyes adatok Kérjük minden mezôt töltsön ki tollal és nyomtatott nagy betûkkel! Munkahelyi adatok Jelölje, hogy Ön: alkalmazott egyéni vállalkozó Családi név (személyi igazolvány alapján)*: gazdasági társaságban tulajdonos nyugdíjas egyéb Vállalkozói adószám: (csak abban az esetben kell kitöltenie, ha egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaságban tulajdonos) Keresztnév*: Munkáltató neve: Születési név*: Jelenlegi foglalkozása: Teljes név, ahogy a kártyán látni óhajtja (legfeljebb 19 betû): Mûködési területe: (pl. kereskedelem, pénzügyi szolgáltatások, államigazgatás stb.) Neme: férfi nô Születési dátum*: év/hónap/nap: Születési hely*: Anyja leánykori neve*: Állampolgárság*: Családi állapot: egyedülálló házas elvált özvegy egyéb Eltartottak száma: Iskolai végzettség: gimnázium/középiskola egyetem/fôiskola egyéb Azonosító okmány típusa*: Személyi igazolvány Útlevél Vezetôi engedély Azonosító okmány száma*: Állandó lakcím* 1 Amennyiben külföldi lakóhellyel rendelkezik, kérjük töltse ki a 2. oldalon lévô nyilatkozatot is. Irányítószám: Utca: Application ID: Házszám: Emelet, ajtó: Lakcímkártya száma: Tartózkodási cím 1 (Csak abban az esetben kell kitölteni, ha eltér az állandó lakcímtôl.) Irányítószám: Utca: Házszám: Emelet, ajtó: A *-al ellátott mezôk kitöltése kötelezô, míg a többi az igénylést benyújtó személy hozzájárulásától függ. Az Ön otthona: az Ön tulajdona házastársa tulajdona család tulajdona bérlemény munkahelye által bérelt egyéb Mióta lakik jelenlegi otthonában (év-hó)? Otthoni telefonszám: 06 Elsôdleges mobiltelefonszám 2,3,4 : 06 További mobiltelefonszám 2 : 06 Mely napokon / idôszakban hívható: Elsôdleges cím 2,4 : További cím 2 : 1 Hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank személyre szabott ajánlatairól, termékeirôl, szolgáltatásairól közvetlen (direkt marketing) levél útján tájékoztasson. Igen nem 2 Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen címre és/vagy mobiltelefonszámra a Bank termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást küldjön. Igen nem Jelen hozzájárulásom/hozzájárulásaim önkéntes(ek) és a megfelelô tájékoztatás birtokában történt(ek). Az adatkezeléssel kapcsolatban az 5/1 hátoldalon lévô nyilatkozat utolsó bekezdése rendelkezik. 3 Tudomásul veszem, hogy a Bank által is aláírt Magatartási Kódex, illetve a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. tv 39.. (5)-(6) bekezdései alapján a Szerzôdésemre vonatkozóan a Bank jogosult a megadott mobiltelefonszámra SMS értesítést küldeni. 4 Tudomásul veszem, hogy a Bank erre a megadott mobiltelefon számra illetve címre küld minden a Bank termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó biztonsági kódot és értesítést. Jelen igénylésen megadott mobiltelefon szám és cím felülírja a korábban, valamely Bankkal kötött szerzôdéshez vagy az ÁÜF alapján igénybevett egyéb Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott címet és mobiltelefon számot. 5/1. oldal Munkahely címe irányítószám: Jelzálog kölcsön Autófinanszírozás Személyi kölcsön Áruvásárlási kölcsön Utca: Házszám: Emelet, ajtó: Tel.: 06 Mióta dolgozik jelenlegi munkahelyén? / Mióta folytatja jelenlegi vállalkozását? Rendszeres havi nettó jövedelme: Elôzô munkahelye neve*: Elôzô munkahelyén eltöltött idô (év-hó)*: *Csak abban az esetben kell kitöltenie, ha jelenlegi munkaviszonya kevesebb, mint egy éve áll fent. Levelezési cím Állandó lakcím Tartózkodási cím Munkahelyi cím (Postafiókcímet nem áll módunkban elfogadni!) Banki kapcsolatai Rendelkezik-e Ön a Banknál bármilyen termékkel? igen nem Az Ön más pénzügyi intézménynél lévô rendszeres fizetési kötelezettségei Havi törlesztôrészlet Folyószámlahitel Hitelkártya Egyéb Összesen Kölcsön összege Citibank SMS Hirnökszolgálat Tudomásul veszem, hogy amennyiben az alábbiakban nemleges nyilatkozatot a Citibank SMS Hírnökszolgálat kapcsán nem teszek, úgy a jelen Jelentkezési Lap kitöltésével és aláírásával egyúttal kifejezetten igénylem, hogy a Bank a a Citibank SMS Hírnökszolgálatot bocsássa a rendelkezésemre az ÁSZF és ÁÜF, valamint a Kamat és Díjtáblázat alapján és feltételei szerint. Amennyiben a szolgáltatást nem kívánja igényelni, kérjük jelölje: nem igénylem a Citibank SMS Hírnökszolgálatot Citibank Online és Citibank Mobilbank szolgáltatás A Bank a Citibank Online és a Citibank Mobilbank szolgáltatást minden Kártyabirtokos részére elérhetôvé teszi, annak kötelezô használata nélkül. A Citibank Online és a Citibank Mobilbank tényleges igénybevételének és használatának feltétele, hogy a Kártyabirtokos a Citibank Online szolgáltatásra regisztráljon a Bank honlapján és a regisztráció során a szolgáltatásra vonatkozó feltételeket elfogadja.tudomással bírok arról, hogy a CBOL szolgáltatás elektronikus fizetési eszköznek minôsül. Elektronikus számlakivonat Tudomásul veszem, hogy amennyiben az alábbiakban az Elektronikus számlakivonat (e-számlakivonat) szolgáltatással kapcsolatban nemleges nyilatkozatot nem teszek, a Bank az e-számlakivonat szolgáltatás keretein belül küldi meg számomra a hitelkártya számlára vonatkozó számlakivonatot a papíralapú kivonat helyett, a Citibank Online Szolgáltatás keretein belül. Az Elektronikus számlakivonat szolgáltatás elôfeltétele Citibank Online (CBOL) szolgáltatás igénybevétele. Tudomásul veszem, hogy a CitiPhone telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, valamint a CBOL szolgáltatás keretein belül lehetôség van módosítani/törölni az e-számlakivonat szolgáltatás regisztrációt, valamint megváltoztatni az e-számlakivonat kézbesítésének módját is. Nem igénylem az Elektronikus számlakivonat szolgáltatást a papíralapú számlakivonat helyett. A pénzmosás megelôzésérôl és megakadályozásáról szóló nyilatkozat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelôzésérôl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. tv. 8. szerinti nyilatkozat Kijelentem, hogy a jelen szerzôdésben szereplô pénzügyi termék/szolgáltatás igénybevétele kapcsán természetes személyként saját magam vagy az alábbi személy (tényleges tulajdonos) nevében járok el. A tényleges tulajdonos adatai (csak a második válasz megjelölésekor töltendô ki): Családi és utónév: születéskori név, ha különbözik: Lakcím: Állampolgárság: Tudomásul veszem, hogy jogosult vagyok egyedi ügyleti megbízások esetén a fentiektôl eltérôen nyilatkozni. Büntetôjogi felelôsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszem, hogy az üzleti kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban bekövetkezett változásról köteles vagyok a tudomásszerzéstôl számított öt munkanapon belül a bankot értesíteni. A személyes adatok - Bank és Partnerei általi - kezeléséhez vonatkozó hátoldalon található tájékoztatást tudomásul vettem és hozzájárulok az abban foglaltakhoz. Igen Nem Ne felejtse el itt aláírni! Ügyfél aláírása: Bankár / közvetítô aláírása: A hitelközvetítô neve (cégneve): és levelezési címe (székhelye): A hitelközvetítô a Bank képviseletében jár el. Jelen jelentkezési lap négy lapból áll és 2 példányos formátumban készült. Kelt, (helység), év hó nap

2 Ezúton nyújtom be igénylésemet a Citibank Europe plc (székhelye: 1 North Wall Quay, Dublin 1, Írország, cégjegyzékszáma: , tevékenységi engedély kibocsátója és dátuma: Central Bank of Ireland, május 1.), amelynek törvényes képviseletében eljár: a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Szabadság tér 7.; cégjegyzékszám: ) (továbbiakban: Bank) által kibocsátott hitelkártyára, melynek típusát az 5/1. oldalon jelölöm meg és/vagy amennyiben a jelen Jelentkezési lappal igényelt hitelkártyához elérhetô és azt is igénylem az igényelt hitelkártyához tartozó Mobil Kártyára. Ezen Jelentkezési Lap aláírásával kijelentem, hogy elôzetesen megismertem a Bank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételeit (ÁÜF), a Citibank Forint alapú Egyéni Hitelkártyáról szóló Általános Szerzôdési Feltételeket (ÁSZF), a Citibank Hitelkártya Kamat- és Díjtáblázatot (Kamat- és Díjtáblázat) - melyet a hitelkártya és/vagy a Mobil Kártya kézhezvételével egyidejûleg eljuttat hozzám a kibocsátó Bank, melyekben leírtak egyaránt vonatkoznak mind a fô-, mind az összes társkártyára és a hitelkártyákhoz kapcsolódó Mobil Kártyára. A fô- társkártya és az azokhoz igényelt Mobil Kártya a továbbiakban együtt hitelkártya. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a hitelkártya általam kezdeményezett telefonon történô érvényesítésével az ÁÜF, az ÁSZF és a Kamat-és Díjtáblázat hatályba lépnek, a telefonon történô érvényesítés egyúttal az elôzetesen megismert ÁÜF, ÁSZF és a Kamat-és Díjtáblázat rendelkezéseinek kifejezett és teljeskörû elfogadását is jelenti. Tudomásul veszem, hogy a mindenkor hatályos ÁÜF, ÁSZF és Kamat-és Díjtáblázat megtekinthetôk a Bank fiókjaiban is. Az egyes kártyatípusokra, fokozatokra vonatkozó díjak, kamatok, költségek valamint a hitelkártya teljes hiteldíj mutatók (THM) a mindenkor hatályos Kamat- és Díjtáblázatban kerülnek rögzítésre. Tudomásul veszem, hogy amennyiben pillanatnyilag nem kívánom igénybe venni az automatikus Citibank Online Internet Banking (és Citibank Mobilbank) szolgáltatást (továbbiakban CBOL szolgáltatás), illetve a Citibank SMS Hírnökszolgálat (CitiAlert) beállítását, azzal nem zárom ki magamat abból, hogy a jövôben bármikor igénybe vegyem bármelyik említett szolgáltatást. A Hírnökszolgálat esetében erre vonatkozó igényemet jelezhetem egy Bank fiókban, a CitiPhone Telefonos Ügyfélszolgálaton, vagy a Citibank Online felületen keresztül. A Bank a Citibank Online és a Citibank Mobilbank szolgáltatást minden Kártyabirtokos részére elérhetôvé teszi, annak kötelezô használata nélkül. A Citibank Online és a Citibank Mobilbank tényleges igénybevételének és használatának feltétele, hogy a Kártyabirtokos a Citibank Online szolgáltatásra regisztráljon a Bank honlapján és a regisztráció során a szolgáltatásra vonatkozó feltételeket elfogadja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben nemleges nyilatkozatot a Citibank SMS Hírnökszolgálat szolgáltatás kapcsán nem tettem, a Citibank SMS Hírnökszolgálat szolgáltatás igénylése a jelen szerzôdésben megadott mobiltelefon számra vagy a külön a Citibank SMS Hírnökszolgálat szolgáltatásra megadott mobiltelefon számra - és a jelen szerzôdés alapján kibocsátott hitelkártyára érvényes és valamennyi, az igénylés idôpontjában elérhetô üzenettípusra vonatkozik. A Citibank SMS Hírnökszolgálat szolgáltatás rendelkezésre bocsátását követôen bármikor kérhetem a beállítások módosítását a CitiPhone Banking telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, vagy amennyiben rendelkezem CBOL szolgáltatással, a beállításokat magam is módosíthatom. Amennyiben tranzakció történik Hitelkártyájával a Citibank SMS Hírnökszolgálat azonnal értesítést küld hitelkártyaszámlájának forgalmáról SMSben mobiltelefonjára és/vagy -en címére. A szolgáltatás tájékoztatja Önt a hitelkártyájával végrehajtott tranzakciókról, a visszafizetés esedékességérôl, a bejövô utalások jóváírásáról, a kártya megújulásáról és a gyanús tranzakciókról. A Citibank SMS Hírnökszolgálat nem elektronikus fizetési eszköz. A szolgáltatás keretében küldött SMS és üzenetek kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, nem minôsülnek számlának, vagy számlakivonatnak. A szolgáltatás szerzôdési feltételeit a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Lakossági Banki Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei tartalmazzák. Amennyiben az elôoldalon a Fôkártyabirtokos az elektronikus számlakivonat szolgáltatást igényli, úgy a szolgaltatásra vonatkozó szerzôdési feltételek elôzetes megismerését követôen kifejezetten kéri a Bankot, hogy a papíralapú, a hitelkártya számlára vonatkozó Számlakivonat megküldése helyett a Citibank Online szolgáltatás keretein belül tegye elérhetôvé az elektronikus számlakivonat szolgáltatást és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás elôfeltétele a Citibank Online Szolgáltatás igénybevétele. A Bank nem vállal felelôsséget az internetes kapcsolat hibáiért. Az elektronikus számlakivonat formája és tartalma megegyezik a jelölt idôszakra vonatkozó papíralapú számlakivonatéval, azzal a kivetellel, hogy az elektronikus számlakivonat nem minôsül a számviteli elôírások szerinti számviteli bizonylatnak. A papíralapú bankszámlakivonatot a Fôkártyabirtokos kérésére a Bank rendelkezésre bocsátja a Kamat- és Díjfeltételekben meghatározott külön díj megfizetése ellenében. Elfogadom továbbá, hogy a Banknak jogában áll a hitelkártya és/vagy Mobil Kártya iránti igényemet indoklás nélkül elfogadni, vagy elutasítani. Kijelentem, hogy tudomásul vettem és elfogadom, hogy ha a Bank a hitelkártya iránti igényemet elutasítja, az egyben a Mobil Kártya igénylés elutasítását is jelenti. Jelen Jelentkezési Lap aláírásával kijelentem, hogy minden, a jelen igénylésbe tartozó és ahhoz kapcsolódó összes dokumentumban általam közölt adat igaz, pontos és hiánytalan. Kijelentem, hogy a hitelkártya-szerzôdésbôl fennálló tartozás teljes megfizetéséig a Bank számára a valóságnak megfelelô adatokat szolgáltatok, továbbá kifejezetten hozzájárulok ahhoz, és felhatalmazzom a Bankot arra, hogy: a) a Bank az általam az adott Szolgáltatás igénylésekor, a szerzôdés hatálya alatt írásban, szóban vagy máshogy szolgáltatott, illetve egyéb módon a Bank birtokába került valamennyi személyes adatomat, az adatvédelmi jog szabályokkal összehangban kezelje, tárolja és feldolgozza, a vonatkozó elévülési vagy egyéb kötelezô jogszabályi elôírás által meghatározott idôtartamon belül, a szerzôdésbôl eredô jogosultságok érvényesítése és köte lezettségek teljesítése érdekében, kockázatelemzési és mérséklési célból, illetve annak érdekében, hogy a Bank az álta la nyújtott szolgáltatásokról közvetlenül tájékoztasson (kivéve, ha ez utóbbi ellen kifejezetten tiltakoztam), valamint a szerzôdés más részében meghatározott célból; b) az általam szolgáltatott adatok valódiságát a Bank a jogszabályok betartásával ellenôrizze; c) az adatvédelmi jogszabályok betartásával a szerzôdéssel kapcsolatosan létrejött/kezelt adataimat a Bank feldolgozza, munkafolyamatai során a Citigroup egységein belül kezelje (statisztika készítése, bankkártya nyomtatása, számlakivonat nyomtatása), valamint feldolgozás és kezelés céljából akár belföldre, akár külföldre más, a Citibank/Citigroup csoporthoz tartozó egységbe továbbítsa vagy azzal megossza, továbbá a Bank szolgáltatásainak értékesítése, valamint az ezzel összefüggô elszámolás céljából a Bank bank- és/vagy befektetési ügynökei, és/vagy a Bankkal szerzôdéses kapcsolatban álló biztosítási ügynökök részére átadja; d) a részemre végzett szolgáltatásokkal összefüggésben rám vonatkozó adatot postai csekk nyomtatása, bankkártya, bankszámlakivonat nyomtatása, a Bank megbízásából a Bank termékeivel kapcsolatban végzett fogyasztói kutatás, a Bank esedékes követeléseinek az érvényesítése és az elôzôekhez tartozó adatkezelés, feldolgozás céljából harmadik személyek részére kiadjon; e) amennyiben az Amerikai Egyesült Államokban (a továbbiakban: USA) adófizetésre kötelezett vagyok, az USA adótörvényei szerinti jelentést a Banknál vezetett számláimról az USA illetékes hatóságai számára megtegye, és e körben felmentem a Bankot a titoktartási kötelezettség megtartása alól; f) a Bank egyes, különösen hitel-típusú szolgáltatások igénylésének, meghosszabbításának elbírálásakor au tomatizált egyedi döntést alkalmazzon, amelynek keretében a Bank kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással értékelje személyes adataimat. A Bank az automatizált egyedi dön téssel kapcsolatban lehetôséget biztosít arra, hogy az álláspontomat kifejtsem, továbbá kérelemre tájékoztatástad az alkalmazott matematikai módszerrôl és. annak lényegérôl. Tudomásul veszem és hozzájárulok ahhoz, hogy a) a Bank bármely, a Bank részére átadott személyes adatot az alábbi országok Citibank egységeinek bármelyikében a magyar adatvédelmi törvényekkel összhangban feldolgozhatja: Németország, Szingapúr, Lengyelország, Görögország, Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, India, Egyesült Arab Emirátusok, Fülöp-szigetek. Tudomásul veszem és hozzájárulok ahhoz, hogy az Európai Unió tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor. b) A személyes adataimmal kapcsolatos jogaimat, melyeket a személyes adatok védelmérôl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény határoz meg, a Bank külföldi adatkezelés esetén is biztosítja. c) a Bank a jogszabályok alapján jogosult / kötelezett lehet a banktitok sérelmét nem jelentô egyes adatszolgáltatásoknak eleget tenni. Tudomásul veszem, hogy a Bank a Kamat- és Díjfeltételek mellékletében feltünteti a hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény szerinti kiszervezett tevékenységek körét, és a ki szervezett tevékenység végzôjét. A Bank ezen kívül az Interneten elhelyezett oldalán tájékoztatást ad azon harmadik személyekrôl, akik/amelyek a Bank érdekében kifejtett egyéb tevékenységük keretében az adataimat kezelhetik, tárolhatják vagy feldolgozhatják. A Kártyabirtokos köteles a Bankot írásban, CitiPhone Banking-en vagy a Citibank Online-on keresztül értesíteni, amennyiben a mobiltelefonszáma vagy címe megváltozik, úgy, hogy az írásbeli értesítés még azelôtt megérkezzen, mielôtt az adott változás bekövetkezne. Az értesítés megtörténtéig a Bank az üzeneteket a korábbi mobiltelefonszámra vagy címre küldi. Az ebbôl eredô károkért a Bank nem felel. Tudomásul veszem és hozzájárulok ahhoz, hogy - a Bank a jelen szerzôdés megkötése és a személyi igazolvány jogosulatlan felhasználásának megakadályozá sa érdekében a Belügyminisztérium Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal adatszolgáltatása alapján ellenôrizze az általam megadott személyes adatokat, illetve a nyilvántartásból való esetleges kikerülés okát és idejét. Amennyiben a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény 2. szakasz (1) bekezdése alapján adatletiltási jogomat érvényesítettem, úgy jelen nyilatkozatommal egy esetre szóló engedélyt adok a tilalommal érintett adatok kiadására is. - a hitelkártya letiltásnak a nemzetközi kártyatársaság hálózatában történô hatálybaléptetéséhez szükséges ügyféladatokat a Bank a nemzetközi kártyatársasággal és az elfogadói hálózattal közölje és a Banknak a banktitok alóli felmentést megadom. - a CitiPhone Banking szolgáltatás során folytatott telefonbeszélgetéseket a Bank rögzítse, és azokat az adott beszélgetéssel érintett vitás eset kapcsán bizonyítékként szabadon felhasználhatja. - a Bank a saját ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben és az ATM-ekben, az ATM-ek helységeiben kame rákat helyezhet el, amelyekkel rólam videofilm-felvételeket rögzíthet, és a rögzített videofilm-felvétele ket bármely vitás eset eldöntése kapcsán bizonyítékként felhasználhatja. - a Bank az arcképes személyazonosító okmányomról, valamint az általam a Bankhoz benyújtott bármely egyéb dokumentumról az ügyfélazonosítás során vagy a szerzôdés hatálya alatt bármikor fénymásolatot készítsen, és azt kockázatkezelés és a személyi adatok egyezôségének ellenôrzése céljából, a jogok és kötelezettségek érvényesíthetôségének elévüléséig tárolja, kezelje és felhasználja. Tudomásul veszem, hogy a Bank közremûködésével igényelt biztosítások esetén a Bank jogosult az adott biztosítónak a biztosítással annak létrejöttével, nyilvántartásával, és a biztosító szolgáltatásával összefüggô adatokat átadni. Az adatkezelés célja csak a biztosítás létrejöttéhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosításból származó követelések elbírálásához szükséges vagy a jogszabály által meghatározott egyéb cél lehet. Mindezeken felül tudomásul veszem, hogy ha a jelen szolgáltatás igénylését követôen a jelen szerzôdés megkötésére nem kerül sor, a Bank részére átadott, a személyes adataimat tartalmazó bármely dokumentációt a szerzôdéskötés meghiúsulásától számított nyolc napon belül visszakövetelhetem, mely kérésem alapján a Bank az ilyen dokumentációt visszaszolgáltatja. A személyes adatokat tartalmazó dokumentáció visszakövetelésére nyitva álló határidô eltelte után a Bank az ilyen adatokat tartalmazó dokumentációt megsemmisíti, kivéve, ha azokat közvetlen üzletszerzési céllal, a vonatkozó jogszabályokban foglalt adatvédelmi elôírásoknak maradéktalanul megfelelôen tárolja, kezeli és feldolgozza. A Bank adatkezelési azonosítószáma: Tudomással bírok arról, hogy a Munkáltatómnál fennálló munkaviszonyomra tekintettel meghatározott kedvezményekre vagyok jogosult amennyiben a jelen jelentkezési lapon megjelölt a Munkáltató és a Bank között Citibank a Munkahelyen Program keretében együttmûködés jött létre. Kijelentem, hogy teljeskörû és közérthetô tájékoztatást kaptam a Banktól a kedvezményekrôl és azok feltételeirôl és ennek alapján a hitelkártyát a megismert kedvezményes feltételekkel kívánom igénybe venni. Tudomásom van arról, hogy kérelmemre a Bank és partnerei (Citi Life programban részt vevô partnerei vagy a Shell Hungary Zrt. vagy a Magyar Telekom Zrt.) 30 napon belül tájékoztatást adnak az általuk kezelt, illetôleg a Bank által megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idôtartamáról, az adatfeldolgozó nevérôl, címérôl (székhelyérôl), és az adatkezeléssel összefüggô tevékenységérôl, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás ingyenes, ha a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Bankhoz vagy partnereihez még nem nyújtottam be. Egyéb esetekben a Bank fenntartja a jogot, hogy a tájékoztatás megadásával kapcsolatban költségtérítést állapítson meg. Tudomásom van továbbá arról is, hogy tiltakozhatok a személyes adataim kezelése ellen, ha (i) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag a Bank vagy az adatátvevô jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; (ii) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; (iii) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetôvé teszi. Jogaim megsértése esetén továbbá bírósághoz fordulatok, illetve bejelentést tehetek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Ismert elôttem, hogy személyesen bármely bankfiókban vagy hitelközpontban, írásban, a CitiPhone Banking ügyfélszolgálatán keresztül, illetve Citibank Online Ügyfélszolgálati menüpontján keresztül elektronikus úton jelezhetem, ha nem kívánok a Bank és/vagy patnerei (a Citi Life programban részt vevô partnerei vagy a Shell Hungary Zrt. vagy a Magyar Telekom Zrt.) személyre szabott ajánlatairól, termékeirôl, szolgáltatásairól közvetlen értesítés útján tájékoztatást kapni. Az ilyen lemondást bármikor, indokolás és feltétel nélkül, ingyenesen megtehetem. A jelen szerzôdés és a jogszabályok által megkívánt tartalmú tájékoztatást azonban a Bank ilyen kérés esetén is köteles elküldeni a számomra Bankár/ agent kód: Helyszín kód: Kód: Ügyfél ID: Lead kód: 5/1. hátoldal

3 Nyilatkozatok Citi Life hitelkártyához kapcsolódó nyilatkozat Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a Citi Life hitelkártyával gyûjtött Citi Forintok beváltásával kapcsolatban a Bank a jelen igénylôlapon megjelölt elsôdleges címemre és/vagy elsôdleges mobiltelefon számomra küldött tájékoztatás útján értesít. A jelentkezési lap aláírásával egyidejûleg tudomásul veszem, és elfogadom a Citi Life Program Általános Szerzôdési Feltételeket valamint azt, hogy Citi Forintokat csak a Citi Life Programban foglaltak szerint gyûjthetek. Telekom Citibank hitelkártyához kapcsolódó nyilatkozat Telekom-Citibank hitelkártya igényléshez kérjük adja meg a következô adatokat: Amennyiben a jelentkezési lap kitöltésekor ezen adatok nem állnak rendelkezésre, hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Telekom azonosító adatok kikérésére vonatkozó Meghatalmazásom alapján a Bank / Bankkal szerzôdéses kapcsolatban álló bankügynök az alábbi adatokat helyettem és nevemben kitöltse. T-Mobile Kapcsolat kártya száma: T-Mobile mobiltelefonszám: 06 - T-Home Kapcsolat kártya száma: Telefon szolgáltatás: Telefonszám: 06 - Magyar Telekom ügyfél azonosító: ÜKK kód: Tudomásul veszem, hogy a hitelkártya a Magyar Telekom Kapcsolat Programjának résztvevôi számára könnyített hitelbírálattal igényelhetô, amennyiben az erre irányuló felhatalmazást az alábbiakban jelölöm: Felhatalmazom a Bankot arra, hogy a Telekom-Citibank hitelkártyára vonatkozó igénylésem hitelbírálatához szükséges, a Magyar Telekom Nyrt.-vel fennálló szerzôdéses kapcsolatomra (mobiltelefon-, internet-, vezetékes telefon-, televízió szerzôdés) vonatkozó, azzal kapcsolatban rendelkezésre álló információkat, adatokat nevezetesen: a Kapcsolat Program kedvezményjogosultsági szintet, a Magyar Telekom Nyrt.-vel fennálló legkorábbi szolgáltatási szerzôdés fennállásának idôtartamát, utolsó 12 havi T-Home/T-Mobile számla átlagát, valamint a szerzôdésszerû teljesítésre vonatkozó információt a Bank a Magyar Telekom Nyrt.-tôl a Magyar Telekom azonosító adatok átadásával bekérje, azokat a hitelbírálat elvégzéséhez szükséges mértékben ellenôrizze, a Magyar Telekom Nyrt.-t pedig arra, hogy ezen információkat, adatokat a Bank kérésére kiadja, továbbá ezt követôen a Magyar Telekom Nyrt. az összes releváns, köztünk lévô jogviszony megszûnése esetén arról a Bankot értesítse, a Bank a hitelkártya aktiválásáról, illetve a hitelkártya szerzôdés megszûnésérôl a Magyar Telekom Nyrt.-t tájékoztassa, valamint a fentiekben megjelölt adatokat a Magyar Telekom Nyrt. a Banktól átvegye és kezelje. Tudomással bírok arról, hogy a fenti adatkezelésre kizárólag a hitelbírálat lefolytatása érdekében, valamint a hûségprogramban való részvételem igazolása érdekében kerül sor, az ahhoz szükséges mértékben, továbbá a Bank tájékoztatása szerint ezen adatokat az adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak-, illetve a banktitokra elôírt rendelkezéseknek megfelelôen kezeli: Igen Nem A jelentkezési lap aláírásával egyidejûleg tudomásul veszem, és elfogadom a Telekom Citibank hitelkártyához kapcsolódó Pénz Visszatérítési Program feltételeit. Shell-Citibank hitelkártyához kapcsolódó nyilatkozat SMART kártya száma (amelyrôl a fénymásolatot küldi) Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak az Ön nevére szóló SMART kártya számát tudjuk elfogadni. Kérjük gondosan ellenôrizze, hogy az itt megadott SMART kártyaszám egyezik az Ön SMART kártyáján szereplô számmal. Ha nehezen olvasható SMART kártyaszáma, kérjük hívja a SMART Ügyfélszolgálatot munkanapokon között a as telefonszámon: A jelentkezési lap aláírásával egyidejûleg tudomásul veszem, és elfogadom a Shell-Citibank közös márkajelzésû hitelkártyához kapcsolódó Pénzfeltöltô Program feltételeit. Adatkezelési nyilatkozat A jelentkezési lap aláírásával egyidejûleg tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy a Bank és szerzôdött Partnerei az együttmûködésük során, a hitelkártya szerzôdésem fennállása alatt a jelen Jelentkezési lapon megadott adataimat az alábbiakban részletezetteknek megfelelôen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben rögzített jogaim biztosítása mellett kezelik, tárolják, feldolgozzák és egymás részére továbbítják: - Citi Life hitelkártya esetén a Bank és a Citi Life Programban részt vevô Partnerek között Citi Forint gyûjtés, felhasználás, elszámolás céljából kezelt, tárolt és egymásnak továbbított adatok: név, lakcím, telefonszám, cím, valamint a Citi Life kártyaszám, a Citi Life kártya eszközölt vásárlásokkal kapcsolatos információ és a nyilvántartott Citi Forintok; - Telekom Citibank hitelkártya esetén a Bank és a Magyar Telekom Nyrt. között a Telekom-Citibank hitelkártya igényléshez és a hitelkártya Bank általi jóváhagyása esetén - a szerzôdéshez, az ahhoz kapcsolódó elszámoláshoz szükséges adategyeztetés céljából kezelt, tárolt és egymásnak továbbított adatok: név, születési dátum, nem, édesanyja neve, állampolgárság, lakcím, telefonszám, cím, Kapcsolat kártya száma, hitelkártyaszám, a hitelkártya típusára vonatkozó információ, a hitelkártyával eszközölt költésekkel kapcsolatos információ; - Shell-Citibank hitelkártya esetén a Bank és a Shell Hungary zrt. (vagy annak harmadik személy megbízottja*) között a Jóváírási Programban történô regisztráció, adategyeztetés, elszámolás céljából kezelt, tárolt és egymásnak továbbított adatok: név, lakcím, munkahelyi és otthoni telefonszám, mobiltelefon szám, valamint cím, hitelkártyaszám, a hitelkártya típusára vonatkozó információ, a hitelkártyával eszközölt költésekkel kapcsolatos információ és a gyûjtött jóváírások. * a harmadik személy gazdálkodó szervezetek mindenkor aktuális listája a SMART Ügyfélszolgálattól igényelhetô: (munkanapokon között) Nyilatkozat piackutatáshoz és közvetlen üzletszerzéshez Ezennel hozzájárulok és felhatalmazom Telekom-Citibank hitelkártya igénylés esetén - a Magyar Telekom Nyrt-t, - Shell-Citibank hitelkártya igénylése esetén a Shell Hungary Zrt-t, - Citi Life hitelkártya igénylés esetén a Citi Life programban részt vevô partnereket, hogy a Bankkal való együttmûködésük hatálya alatt a jelen Jelentkezési Lapon megadott adataimat, a hitelkártyámmal eszközölt költésekkel kapcsolatos információt piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából kezeljék, tárolják és részemre személyre szabott ajánlatairól, termékeirôl, szolgáltatásairól közvetlen (direkt marketing) level és elsôdleges címemre és/vagy elsôdleges mobiltelefon számomra küldött értesítés útján tájékoztatást küldjön. Kijelentem, hogy jelen hozzájárulásom/hozzájárulásaim önkéntes(ek) és a megfelelô tájékoztatás birtokában történt(ek). Az adatkezeléssel kapcsolatban jelen jelentkezési lap 5/1 hátoldal utolsó bekezdése rendelkezik. Igen Nem Kijelentem, hogy a fenti tájékoztatás küldéséhez és adatkezeléshez való hozzájárulásaim az erre vonatkozó akarat elhatározásomnak önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelô, a jeéentkezési lap második oldalának utolsó bekezdésében rögzített tájékoztatáson alapul beleértve ebbe az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimat és jogorvoslati lehetôségeimet is, és amellyel a jelen hitelkártya igénylésére vonatkozó Jelentkezési lap aláírásával félreérthetetlen beleegyezésemet adom a rám vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. Kelt, (helység), év hó nap A jelentkezési lap aláírásával egyidejûleg a Citi Life vagy Shell-Citibank vagy Telekom-Citibank hitelkártyához kapcsolódó-, az Adatkezelési és a piackutatáshoz és közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó nyilatkozatban foglaltakat valamint az általam igényelt hitelkártyára vonatkozó Program Általános Szerzôdési Feltételeit tudomásul veszem és elfogadom, a fenti nyilatkozatokat magamra nézve kötelezônek elismerem: Ügyfél aláírása 5/2. oldal

Citibank hitelkár tya je lent ke zé si lap

Citibank hitelkár tya je lent ke zé si lap Citibank hitelkár tya je lent ke zé si lap Jelen igénylôlap kitöltésével egyidejûleg új hitelkártyát vagy meglévô hitelkártya cseréjét vagy további hitelkártyát vagy hitelkeret módosítást kérem. A következô

Részletesebben

Kérelem hitelkeret emeléshez

Kérelem hitelkeret emeléshez Kérelem hitelkeret emeléshez számú hitelkártyám Jelen kérelem kitöltésével kérem típusú, hitelkeretének módosítását. Igényelt hitelkeret összege: Ft (kérjük, 100.000-rel osztható összeget adjon meg) Jelen

Részletesebben

Citibank Forint és Deviza Alapú Személyi Kölcsön Általános Szerződési Feltételek 1. Meghatározások 1.1. Adós: Jelenti a Szerződést adósként aláíró magánszemélyt, ha a Szerződést adóstárs is aláírta, az

Részletesebben

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma:

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma: Aláírás, nyilatkozat További adatok Munkahelyi adatok Igénylő személyes adatai ARGENTUM HOLDING Zrt. 1071 Budapest, Városligeti fasor 47. Tel: 06-1/351-1267 Központi fax: 06-1/700-1604 Hitelközvetítő neve:

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM LOMBARD HITELHEZ

KÖLCSÖNKÉRELEM LOMBARD HITELHEZ KÖLCSÖNKÉRELEM LOMBARD HITELHEZ A hiteligénylő neve:.. Ügyfélszáma:... Az igénylés típusa: Új igénylés, vagy Meglévő hitel módosítása: fedezetcsere fedezet kivonás Felajánlott fedezet: értékpapír betét

Részletesebben

Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem

Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem CIN: A dokumentum nyelve: mayar A Kölcsönkérelem típusa A kölcsöniénylés sorszáma: Kölcsöniénylés forrása: A Kölcsönkérelem típusa:

Részletesebben

Fogyasztási (személyi, árú vásárlási) kölcsönszerződés

Fogyasztási (személyi, árú vásárlási) kölcsönszerződés Fogyasztási (személyi, árú vásárlási) kölcsönszerződés A hitel ikt. száma:.. /.. A hitel száma:..... Készítette:... Ellenőrizte:.. Engedélyezte:...... amely létrejött egyrészről Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Lakossági jelzáloghitel

Lakossági jelzáloghitel KÖLCSÖNKÉRELEM Lakossági jelzáloghitel JKK001_18 A kölcsönkérelem kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő! Bank tölti ki! Cenzúraszám (CJK): A hiteligénylő

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS pénzforgalmi fizetési számlahitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS pénzforgalmi fizetési számlahitelhez Kölcsönszerződés szám: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS pénzforgalmi fizetési számlahitelhez amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CITIBANK LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. számú szabályzat A Fókusz Takarékszövetkezet részére S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 6/2015. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Ezt az adatlapot a kölcsönkérelemmel érintett valamennyi személyről ki kell tölteni! A kölcsönkérelemmel érintett személy státusza Kérjük, jelölje meg az adatlapon

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága az 59/2015. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedély száma és kelte: ÁPTF. 763/1997/F. (1997. 11. 28.) PSZÁF. E-I. 265/2005. (2005.03.24)

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedély száma és kelte: ÁPTF. 763/1997/F. (1997. 11. 28.) PSZÁF. E-I. 265/2005. (2005.03.24) Hartai Takarékszövetkezet 6326. Harta, Kossuth L. u. 31. Cg: 03-02-000223. ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedély száma és kelte: ÁPTF. 763/1997/F. (1997. 11. 28.) PSZÁF. E-I. 265/2005. (2005.03.24) Jelen

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! FE_141111 E Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 A

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 EZ Az ÖN PÉLDÁNYA,

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel Közszférában dolgozók támogatása iránti igény Személyi adatlap

Gyűjtőszámlahitel Közszférában dolgozók támogatása iránti igény Személyi adatlap Gyűjtőszámlahitel Közszférában dolgozók támogatása iránti igény Személyi adatlap Ezt az adatlapot azon személyről kell kitölteni egy példányban, aki közszférában dolgozik, és aki jogán a közszférában dolgozók

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Jóváhagyó határozat száma: 10/I/2015. számú határozat Jóváhagyó határozat kelte:

Részletesebben

Személyi kölcsön szerződéskötési ajánlat

Személyi kölcsön szerződéskötési ajánlat K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Személyi kölcsön szerződéskötési ajánlat Személyes Adatok Igénylő/Adós

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. március 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA... 1 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

A COFIDIS MEGÚJÍTHATÓ GYORSHITEL 2015. SZEPTEMBER 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A COFIDIS MEGÚJÍTHATÓ GYORSHITEL 2015. SZEPTEMBER 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A COFIDIS MEGÚJÍTHATÓ GYORSHITEL 2015. SZEPTEMBER 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (2010. FEBRUÁR 8-IG VOLT IGÉNYELHETŐ) Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár

Részletesebben

A COFIDIS MEGÚJÍTHATÓ GYORSHITEL 2015. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (2010. február 8-ig volt igényelhető)

A COFIDIS MEGÚJÍTHATÓ GYORSHITEL 2015. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (2010. február 8-ig volt igényelhető) A COFIDIS MEGÚJÍTHATÓ GYORSHITEL 2015. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (2010. február 8-ig volt igényelhető) 1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK COFIDIS: COFIDIS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Szerződés azonosító száma Igényelt hitelkeret összeg A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Hatályos: 2015.02.01-től Az igényelt hitelkártya típusa Támogatandó Szervezet neve MKB Jótét Hitelkártya..

Részletesebben

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános üzleti feltételek... 6 2. Bevezető rendelkezések... 6 2.1. Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés

Jövedelemigazolással igényelt ingatlanfedezetes hitelek / OKOSkártya igénylôlap és OKOSkártya szerzôdés Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 F ô v á r o s i B í r ó s á g m i n t C é g b í r ó s á g C é g j e g y z é k s z á m : 0-0 - 0 4 0 4 Jövedelemigazolással

Részletesebben

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1.1. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben