Kérelem hitelkeret emeléshez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérelem hitelkeret emeléshez"

Átírás

1 Kérelem hitelkeret emeléshez számú hitelkártyám Jelen kérelem kitöltésével kérem típusú, hitelkeretének módosítását. Igényelt hitelkeret összege: Ft (kérjük, rel osztható összeget adjon meg) Jelen kérelem aláírásával tudomásul veszem, hogy a Bank az általa lefolytatott elõzetes hitelbírálat alapján jogosult az általam fent megjelölttõl eltérõ összeggel megemelni a hitelkeretet vagy a hitelkeret emelésére vonatkozó kérelmemet elutasítani. SZEMÉLYES ADATOK Kérjük minden mezõt töltsön ki tollal és nyomtatott nagy betûkkel! Családi név (személyi igazolvány alapján)*: Keresztnév*: Születési név*: Neme: férfi; nõ Teljes név, ahogy a kártyán látni óhajtja (legfeljebb 19 betû): Születési dátum* (év/hónap/nap): Születési hely (ország és város)*: Melyik ország állampolgára*: Anyja leánykori neve*: Családi állapot: egyedülálló; házas; elvált; özvegy; élettárs Eltartottak száma: Iskolai végzettség: egyetem; fõiskola; gimnázium/középiskola; szakmunkásképzõ/szakiskola; általános iskola Elsõdleges (1.) és másodlagos (2.) azonosító okmány típusa*: személyi igazolvány; útlevél; vezetõi engedély; lakcímkártya; egyéb: száma*: érvényességi ideje*: kiállítás dátuma*: kiállító hatóság/ország*: Állandó lakcím*: Irányítószám: Város: Utca: Házszám: Emelet/ajtó: A külföldi lakóhellyel rendelkezõ személy esetén a 3. oldalon található Külföldi lakóhellyel rendelkezõ ügyfél nyilatkozata rész kötelezõen kitöltendõ. Lakcímet igazoló hatósági okirat típusa (kötelezõ, ha a másodlagos azonosító okmány nem a lakcímkártya)*: Tartózkodási cím: Irányítószám: Város: Utca: Házszám: Emelet/ajtó: (Csak abban az esetben kell kitölteni, ha eltér az állandó lakcímtõl.) Az Ön otthona: az Ön tulajdona; házastársa tulajdona; család tulajdona; bérlemény; munkahelye által bérelt; egyéb Mióta lakik jelenlegi otthonában (év-hó)? Otthoni telefonszáma: 06- Elsõdleges mobiltelefonszám*: 06- További saját mobiltelefonszám: 06- Mely napokon/idõszakban hívható: Elsõdleges cím*: További saját cím: Levelezési cím: állandó lakcím; tartózkodási cím; munkahelyi cím (Postafiókcímet nem áll módunkban elfogadni!) A *-gal jelzett mezõk kitöltése kötelezõ, míg a többi az igénylést benyújtó személy hozzájárulásától függ. MUNKAHELYI ADATOK Jelölje, hogy Ön: alkalmazott; egyéni vállalkozó; gazdasági társaságban tulajdonos; nyugdíjas; egyéb: Vállalkozói adószám: (csak abban az esetben kell kitöltenie, ha egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaságban tulajdonos) Munkáltató neve: Jelenlegi foglalkozása: Mûködési területe (pl. kereskedelem, pénzügyi szolgáltatások, államigazgatás stb.): Munkahely címe: Irányítószám: Város: Utca: Házszám: Emelet/ajtó: Telefonszám: 06- cím: Mióta dolgozik jelenlegi munkahelyén? / Mióta folytatja jelenlegi vállalkozását? Rendszeres havi nettó jövedelme: Egyéb jövedelemforrás: Jelen jelentkezési lap aláírásával büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy tudomásom szerint munkáltatóm megfizette a bankszámlámra érkezett jövedelmem után a jogszabályban elõírt közterheket. Elõzõ munkahelye neve: _ Elõzõ munkahelyén eltöltött idõ (év-hó): Ne felejtse el itt aláírni! Kelt:, év hó nap Bankár/Közvetítõ tölti ki! Azonosító okmányon szereplõ fénykép azonos az igénylõvel; Azonosító okmányon szereplõ aláírás azonos az igénylõlapon szereplõvel. Alulírott, Bankár/közvetítõ neve (cégneve) és kódja: hitelközvetítõ levelezési címe (székhelye): mint a Citibank Europe plc. (1 North Wall Quay, Dublin 1., Írország), amelynek törvényes képviseletében eljár annak Magyarországi Fióktelepe (1051 Budapest, Szabadság tér 7., Cg ; továbbiakban: Citibank) alkalmazottja / megbízási jogviszonyban álló közvetítõje jelen nyilatkozat aláírásával felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fent megjelölt hitelkártyához tartozó hitelkeret módosítására vonatkozó igénylést benyújtó személy azonosítását a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény rendelkezéseinek, a Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei vonatkozó elõírásainak, valamint a Citibank pénzmosást megelõzõ szabályzatainak megfelelõen elvégeztem. Kijelentem továbbá azt is, hogy a jelen jelentkezési lapon feltüntetett személyes adatok maradéktalanul megegyeznek az igénylõ által nekem bemutatott személyazonosságot igazoló okiratban feltüntetett adatokkal. Kelt:, év hó nap Ha Ön nem bankár/közvetítõ jelenlétében tölti ki a nyomtatványt, kérjük amennyiben módja van rá, két tanúval is hitelesítse kérelmét. Tanú 1. Aláírás: Név: Lakcím: Tanú 2. Aláírás: Név: Lakcím: Cf 15/02 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123 Internet:

2 Ezúton nyújtom be igénylésemet a Citibank Europe plc (székhelye: 1 North Wall Quay, Dublin 1, Írország, cégjegyzékszáma: , tevékenységi engedély kibocsátója és dátuma: Central Bank of Ireland, május 1.), amelynek törvényes képviseletében eljár: a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Szabadság tér 7.; cégjegyzékszám: ) (továbbiakban: Bank) által kibocsátott fentiekben megjelölt hitelkártyához tartozó hitelkeret módosítására. Jelen kérelem aláírásával kijelentem, hogy elõzetesen megismertem a Bank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételeit (ÁÜF), a Citibank Forint alapú Egyéni Hitelkártyáról szóló Általános Szerzõdési Feltételeket (ÁSZF), a Citibank Hitelkártya Kamat- és Díjtáblázatot (Kamat- és Díjtáblázat), melyet a Bank a jelen kérelemben megjelölt hitelkártyámmal együtt eljuttatott hozzám. Jelen kérelem aláírásával kijelentem, hogy minden, a jelen kérelemhez tartozó és ahhoz kapcsolódó összes dokumentumban általam közölt adat igaz, pontos és hiánytalan. Kijelentem, hogy a hitelkártya-szerzõdésbõl fennálló tartozás teljes megfizetéséig a Bank számára a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatok, továbbá kifejezetten hozzájárulok ahhoz, és felhatalmazom a Bankot arra, hogy: a) a Bank az általam az adott Szolgáltatás igénylésekor, a szerzõdés hatálya alatt írásban, szóban vagy máshogy szolgáltatott, illetve egyéb módon a Bank birtokába került valamennyi személyes adatomat, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezelje, tárolja és feldolgozza, a vonatkozó elévülési vagy egyéb kötelezõ jogszabályi elõírás által meghatározott idõtartamon belül, a szerzõdésbõl eredõ jogosultságok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése érdekében, kockázatelemzési és -mérséklési célból, illetve annak érdekében, hogy a Bank az álta la nyújtott szolgáltatásokról közvetlenül tájékoztasson (kivéve, ha ez utóbbi ellen kifejezetten tiltakoztam), valamint a szerzõdés más részében meghatározott célból; b) az általam szolgáltatott adatok valódiságát a Bank a jogszabályok betartásával ellenõrizze; c) az adatvédelmi jogszabályok betartásával a szerzõdéssel kapcsolatosan létrejött/kezelt adataimat a Bank feldolgozza, munkafolyamatai során a Citigroup egységein belül kezelje (statisztika készítése, bankkártya nyomtatása, számlakivonat nyomtatása), valamint feldolgozás és kezelés céljából akár belföldre, akár külföldre más, a Citibank/Citigroup csoporthoz tartozó egységbe továbbítsa vagy azzal megossza, továbbá a Bank szolgáltatásainak értékesítése, valamint az ezzel összefüggõ elszámolás céljából a Bank bank- és/vagy befektetési ügynökei, és/vagy a Bankkal szerzõdéses kapcsolatban álló biztosítási ügynökök részére átadja; d) a részemre végzett szolgáltatásokkal összefüggésben rám vonatkozó adatot postai csekk nyomtatása, bankkártya, bankszámlakivonat nyomtatása, a Bank megbízásából a Bank termékeivel kapcsolatban végzett fogyasztói kutatás, a Bank esedékes követeléseinek az érvényesítése és az elõzõekhez tartozó adatkezelés, feldolgozás céljából harmadik személyek részére kiadjon; e) amennyiben az Amerikai Egyesült Államokban (a továbbiakban: USA) adófizetésre kötelezett vagyok, az USA adótörvényei szerinti jelentést a Banknál vezetett számláimról az USA illetékes hatóságai számára megtegye, és e körben felmentem a Bankot a titoktartási kötelezettség megtartása alól; f) a Bank egyes, különösen hitel-típusú szolgáltatások igénylésének, meghosszabbításának elbírálásakor automatizált egyedi döntést alkalmazzon, amelynek keretében a Bank kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással értékelje személyes adataimat. A Bank az automatizált egyedi döntéssel kapcsolatban lehetõséget biztosít arra, hogy az álláspontomat kifejtsem, továbbá kérelemre tájékoztatástad az alkalmazott matematikai módszerrõl és annak lényegérõl. Tudomásul veszem és hozzájárulok ahhoz, hogy a) a Bank bármely, a Bank részére átadott személyes adatot az alábbi országok Citibank egységeinek bármelyikében a magyar adatvédelmi törvényekkel összhangban feldolgozhatja: Németország, Szingapúr, Lengyelország, Görögország, Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, India, Egyesült Arab Emirátusok, Fülöp-szigetek. Tudomásul veszem és hozzájárulok ahhoz, hogy az Európai Unió tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor. b) A személyes adataimmal kapcsolatos jogaimat, melyeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény határoz meg, a Bank külföldi adatkezelés esetén is biztosítja. c) a Bank a jogszabályok alapján jogosult/kötelezett lehet a banktitok sérelmét nem jelentõ egyes adatszolgáltatásoknak eleget tenni. Tudomásul veszem, hogy a Bank a Kamat-és Díjtáblázat mellékletében feltünteti a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény szerinti kiszervezett tevékenységek körét és a kiszervezett tevékenységek végzõjét. A Bank ezen kívül a weboldalán is tájékoztatást ad azon harmadik személyekrõl, akik/amelyek a Bank érdekében kifejtett egyéb tevékenységük keretében az adataimat kezelhetik, tárolhatják vagy feldolgozhatják. Tudomásul veszem, hogy kártyabirtokosként köteles vagyok a Bankot írásban, a CitiPhone Banking-en vagy a Citibank Online-on keresztül értesíteni, amennyiben a mobiltelefonszámom vagy az címem megváltozik, úgy, hogy az írásbeli értesítés még azelõtt megérkezzen, mielõtt az adott változás bekövetkezne. Tudomásul veszem és hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank a jelen szerzõdés megkötése és a személyi igazolvány jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében a Belügyminisztérium Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal adatszolgáltatása alapján ellenõrizze az általam megadott személyes adatokat, illetve a nyilvántartásból való esetleges kikerülés okát és idejét. Amennyiben a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény 2. szakasz (1) bekezdése alapján adatletiltási jogomat érvényesítettem, úgy jelen nyilatkozatommal egy esetre szóló engedélyt adok a tilalommal érintett adatok kiadására is. a hitelkártya letiltásnak a nemzetközi kártyatársaság hálózatában történõ hatálybaléptetéséhez szükséges ügyféladatokat a Bank a nemzetközi kártyatársasággal és az elfogadói hálózattal közölje és a Banknak a banktitok alóli felmentést megadom. a CitiPhone Banking szolgáltatás során folytatott telefonbeszélgetéseket a Bank rögzítse, és azokat az adott beszélgetéssel érintett vitás eset kapcsán bizonyítékként szabadon felhasználhatja. a Bank a saját ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben és az ATM-ekben, az ATM-ek helységeiben kamerákat helyezhet el, amelyekkel rólam videofilm-felvételeket rögzíthet, és a rögzített videofilm-felvételeket bármely vitás eset eldöntése kapcsán bizonyítékként felhasználhatja. Tudomásul veszem, hogy a Bank közremûködésével igényelt biztosítások esetén a Bank jogosult az adott biztosítónak a biztosítással annak létrejöttével, nyilvántartásával, és a biztosító szolgáltatásával összefüggõ adatokat átadni. Az adatkezelés célja csak a biztosítás létrejöttéhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosításból származó követelések elbírálásához szükséges vagy a jogszabály által meghatározott egyéb cél lehet. Mindezeken felül tudomásul veszem, hogy ha a jelen szolgáltatás igénylését követõen a jelen szerzõdés megkötésére nem kerül sor, a Bank részére átadott, a személyes adataimat tartalmazó bármely dokumentációt a szerzõdéskötés meghiúsulásától számított nyolc napon belül visszakövetelhetem, mely kérésem alapján a Bank az ilyen dokumentációt visszaszolgáltatja. A személyes adatokat tartalmazó dokumentáció visszakövetelésére nyitva álló határidõ eltelte után a Bank az ilyen adatokat tartalmazó dokumentációt a vonatkozó jogszabályokban foglalt adatvédelmi elõírásoknak maradéktalanul megfelelõen tárolja, kezeli és feldolgozza. A Bank adatkezelési azonosítószáma: Tudomásom van arról, hogy kérelmemre a Bank és partnerei (Citi Life programban részt vevõ partnerei vagy a Shell Hungary Zrt. vagy a Magyar Telekom Nyrt. partnerek) 30 napon belül tájékoztatást adnak az általuk kezelt, illetõleg a Bank által megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl (székhelyérõl), és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás ingyenes, ha a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Bankhoz vagy partnereihez még nem nyújtottam be. Egyéb esetekben a Bank fenntartja a jogot, hogy a tájékoztatás megadásával kapcsolatban költségtérítést állapítson meg. Tudomásom van továbbá arról is, hogy tiltakozhatok a személyes adataim kezelése ellen, ha (i) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag a Bank vagy az adatátvevõ jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; (ii) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; (iii) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetõvé teszi. Jogaim megsértése esetén továbbá bírósághoz fordulatok, illetve bejelentést tehetek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Ismert elõttem, hogy személyesen bármely bankfiókban vagy hitelközpontban, írásban, a CitiPhone Banking ügyfélszolgálatán keresztül, illetve Citibank Online Ügyfélszolgálati menüpontján keresztül elektronikus úton jelezhetem, ha nem kívánok a Bank és/vagy partnerei (a Citi Life programban részt vevõ partnerei vagy a Shell Hungary Zrt. vagy a Magyar Telekom Nyrt.) személyre szabott ajánlatairól, termékeirõl, szolgáltatásairól közvetlen értesítés útján tájékoztatást kapni. Az ilyen lemondást bármikor, indokolás és feltétel nélkül, ingyenesen megtehetem. A jelen szerzõdés és a jogszabályok által megkívánt tartalmú tájékoztatást azonban a Bank ilyen kérés esetén is köteles elküldeni a számomra. 2

3 NYILATKOZATOK ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT A jelentkezési lap aláírásával egyidejûleg tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy a Bank és szerzõdött Partnerei az együttmûködésük során, a hitelkártya szerzõdésem fennállása alatt a jelen Jelentkezési lapon megadott adataimat az alábbiakban részletezetteknek megfelelõen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben rögzített jogaim biztosítása mellett kezeljék, tárolják, feldolgozzák és egymás részére továbbítsák: Citi Life hitelkártya esetén a Bank és a Citi Life Programban részt vevõ Partnerek között Citi Forint gyûjtés, felhasználás, elszámolás céljából kezelt, tárolt és egymásnak továbbított adatok: név, lakcím, telefonszám, cím, valamint a Citi Life kártyaszám, a Citi Life kártya eszközölt vásárlásokkal kapcsolatos információ és a nyilvántartott Citi Forintok; Telekom Citibank hitelkártya esetén a Bank és a Magyar Telekom Nyrt. között a Telekom-Citibank hitelkártya igényléshez és a hitelkártya Bank általi jóváhagyása esetén a szerzõdéshez szükséges adategyeztetés céljából kezelt, tárolt és egymásnak továbbított adatok: név, születési dátum, nem, édesanyja neve, állampolgárság, lakcím, telefonszám, cím, Kapcsolat kártya száma, hitelkártyaszám, a hitelkártya típusára vonatkozó információ, a hitelkártyával eszközölt költésekkel kapcsolatos információ; Shell Citibank hitelkártya esetén a Bank és a Shell Hungary Zrt. (vagy annak harmadik személy megbízottja*) között adategyeztetés céljából kezelt, tárolt és egymásnak továbbított adatok: név, lakcím, munkahelyi és otthoni telefonszám, mobiltelefon szám, valamint cím, hitelkártyaszám, a hitelkártya típusára vonatkozó információ, a hitelkártyával eszközölt költésekkel kapcsolatos információ. * a harmadik személy gazdálkodó szervezetek mindenkor aktuális listája a SMART Ügyfélszolgálattól igényelhetõ: (munkanapokon között) Kijelentem, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulásaim az erre vonatkozó akarat elhatározásomnak önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelõ, a jelen kérelemben rögzített tájékoztatáson alapul beleértve ebbe az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimat és jogorvoslati lehetõségeimet is, és amellyel a jelen hitelkeret-emelésre vonatkozó kérelem aláírásával félreérthetetlen beleegyezésemet adom a rám vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. A jelen kérelem aláírásával egyidejûleg az Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem és elfogadom, a fenti nyilatkozatokat magamra nézve kötelezõnek elismerem: Kelt:, év hó nap A PÉNZMOSÁS MEGELÕZÉSÉRÕL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. tv. 8. szerinti nyilatkozat. Kijelentem, hogy a jelen szerzõdésben szereplõ pénzügyi termék/szolgáltatás igénybevétele kapcsán természetes személyként saját magam vagy az alábbi személy (tényleges tulajdonos) nevében járok el. A tényleges tulajdonos adatai (csak a második válasz megjelölésekor töltendõ ki): Családi és utónév: születéskori név, ha különbözik: Lakcím*: Állampolgárság: Tudomásul veszem, hogy jogosult vagyok egyedi ügyleti megbízások esetén a fentiektõl eltérõen nyilatkozni. Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszem, hogy az üzleti kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban bekövetkezett változásról köteles vagyok a tudomásszerzéstõl számított öt munkanapon belül a bankot értesíteni. * A külföldi lakóhellyel rendelkezõ személy esetén a Külföldi lakóhellyel rendelkezõ ügyfél nyilatkozata rész kötelezõen kitöltendõ. KÜLFÖLDI LAKÓHELLYEL RENDELKEZÕ ÜGYFÉL NYILATKOZATA Kijelentem, hogy nem vagyok az alábbiak alapján kiemelt közszereplõ. (Kérjük, jelölje X-szel!) Kijelentem, hogy az alábbiak alapján kiemelt közszereplõ vagyok. (Kérjük, írja be a lenti kategória kódját!): 1a) államfõ, kormányfõ, miniszter, államtitkár 1b) országgyûlési képviselõ 1c) alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs 1d) a számvevõszék elnöke, a számvevõszék testületének tagja, a központi bank legfõbb döntéshozó szervének tagja 1e) nagykövet, ügyvivõ és fegyveres szervek hivatásos állományú fõtiszti rendfokozatú, tábornoki beosztású és tábornoki rendfokozatú tagjai 1f) többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelõ testületének tagja 1g) nemzetközi szervezetek vezetõ tisztségviselõje 1h) fõpolgármester 1i) szakszervezeti vezetõ 1j) országos szervezettel rendelkezõ civil szervezet vezetõje 2) az 1) pontokban említett személy közeli hozzátartozója, azaz a Ptk ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó (házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelõszülõ, testvér, élettárs, egyeneságbeli rokon házastársa, jegyes, házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, testvér házastársa) 3a) bármely természetes személy, aki az 1) pontokban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet tényleges tulajdonosa, vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll 3b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetnek, amelyet az 1) pontokban említett személy javára hoztak létre. Aláírás Application ID: Source kód: Program ID 2: Ügyfél ID: 3

4 Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrõl lakossági ügyfelek részére Tisztelt Ügyfelünk! A központi hitelinformációs rendszerrõl szóló évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: KHR törvény), különösen a 9. (2) és a 15. (1) bekezdésében foglalt elõírások figyelembevételével a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., nyilvántartó bíróság és cégjegyzékszám: Fõvárosi Törvényszék mint Cégbíróság ), amely a Citibank Europe plc (székhelye 1 North Wall Quay, Dublin 1, nyilvántartás helye és száma: Companies Registration Office, no ), Írországban bejegyzett társaság nevében és képviseletében jár el ( Bank ) az alábbiak szerint tájékoztatja Önt a központi hitelinformációs rendszerre irányadó szabályokról, különösen a nyilvántartás céljáról és az Önt megilletõ jogokról. Kérjük, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a tájékoztatást és az annak mellékletét képezõ, A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerrõl elnevezésû kiadványt, valamint személyes jelenléte esetén meghallgatni munkatársunk szóbeli magyarázatát, amelynek megtörténtét és annak tudomásulvételét a jelen Tájékoztató egy példányának aláírásával szíveskedjen igazolni. 1. A Központi Hitelinformációs Rendszer és annak célja A központi hitelinformációs rendszer (a továbbiakban: KHR) zárt rendszerû adatbázis. A KHR-ben történõ adatkezelés, adatátadás-adatlehívás (adattovábbítás) célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelõs hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének elõmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében. 2. A KHR-be történõ adatátadás esetei, az adatszolgáltatók által minden esetben kötelezõen átadásra kerülõ, továbbá meghatározott események bekövetkezése esetén átadásra kerülõ adatok és az adattárolás idõtartama 2.1. A KHR-ben kizárólag a KHR törvényben meghatározott adatok (a továbbiakban: referenciaadatok) kezelhetõk. A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás* (a továbbiakban: KHR Kezelõ) részére annak a természetes személynek a referenciaadatait adja át, a) aki a referenciaadat-szolgáltatóval hitelre, pénzkölcsönre, pénzügyi lízingre, olyan papír alapú készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátására, illetõleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására, amely nem minõsül pénzforgalmi szolgáltatásnak, kezességre és bankgarancia vállalásra, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalásra irányuló szerzõdést, jogszabályban meghatározott hallgatói hitelszerzõdést köt, illetve befektetõ részére történõ befektetési hitel nyújtás vagy értékpapír-kölcsönzés tárgyában szerzõdést köt (a továbbiakban: pozitív adóslista ), a szerzõdéskötést követõen öt munkanapon belül. A természetes személy ügyfél a pozitív adóslistával összefüggõ referenciaadatoknak a KHR-be történõ adatátadását megelõzõen jogosult nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e az adatai KHR-bõl történõ, más referenciaadat-szolgáltató általiátvételéhez. Ezt a hozzájárulást a természetes személy ügyfél az adatok KHR-ben történõ nyilvántartásának idõtartama alatt bármikor megadhatja. Amennyiben a természetes személy ügyfél nem járul hozzá adatai KHR-bõl történõ átvételéhez, a hozzájárulás megtagadását és a hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatokat [a nyilatkozat kelte (hely, dátum), a referenciaadat-szolgáltató azonosító adatai, az ügyfél azonosító adatai, a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés] a KHR tartalmazza. A természetes személy ügyfél ezen írásbeli nyilatkozata vonatkozik a természetes személy ügyfél valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdésére. Ha az ügyfél nyilatkozata tartalmán a késõbbiekben változtat, és írásbeli hozzájárulását visszavonja vagy megadja, úgy minden esetben a természetes személy idõben legkésõbb keletkezett írásbeli nyilatkozata lesz irányadó minden adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdésére. Tájékoztatjuk továbbá arról a lehetõségrõl, hogy a természetes személy ügyfél pozitív adóslistával összefüggõ adatait a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás a nyilvántartott természetes személy kérésére a szerzõdés megkötésekor vagy a szerzõdés fennállása során a referenciaadat szolgáltató útján írásban kérheti a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozástól, hogy adatait a szerzõdéses jogviszony megszûnését követõ legfeljebb öt évig kezelje. A jogviszony megszûnését követõ adatkezeléshez való hozzájárulás a szerzõdéses jogviszony megszûnéséig a referenciaadat-szolgáltató útján, azt követõen a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható. b) aki az a) pontban felsorolt szerzõdések esetén a szerzõdésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés idõpontjában érvényes legkisebb összegû havi minimálbért** és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt; c) aki az a) pontban meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó szerzõdés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, és ez okirattal bizonyítható, illetve hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerõs határozatában a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló évi C. törvény (a továbbiakban Btk.) 342., 345., ában meghatározott bûncselekmény (közokirat-hamisítás, magánokirat-hamisítás, visszaélés okirattal) elkövetését állapítja meg; d) akivel szemben a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerõshatározatában abtk ábanmeghatározottbûncselekmény (készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel visszaélés) elkövetését állapítja meg (a b) d) pontok a továbbiakban együttesen: negatív adóslista ) A Bank a 2.1. pont szerinti adatátadás során a KHR Kezelõ részére átadja a természetes személy azonosító adatait [név, születési név, születési idõ, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím], valamint a) a 2.1. a) pontja esetében az ott meghatározott szerzõdésre vonatkozó szerzõdési adatokat [a szerzõdés típusa és azonosítója (száma), a szerzõdés megkötésének, lejáratának, megszûnésének idõpontja, ügyfél minõség (adós, adóstárs), a szerzõdés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, a szerzõdéses összeg törlesztõ részletének összege és devizaneme], a 2.1. b) szerinti adatátadás során továbbá a 2.1. b) pontban meghatározott feltételek bekövetkezésének idõpontja, a2.1. b) pontban meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszûnésének módja és idõpontja, a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történõ átruházására, perre utaló megjegyzés, elõtörlesztés ténye, ideje, az elõtörlesztett összeg és a fennálló tõketartozás összege, pénzneme, a fennálló tõketartozás összege és pénzneme, b) a 2.1. c) pontja esetében a 2.1. a) pontjában meghatározott szerzõdés kezdeményezésére vonatkozó adatokat [az igénylés elutasításának idõpontja, indoka, okirati bizonyítékok, jogerõs bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkezõ részének tartalma], c) a 2.1. d) pontja esetében a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatokat [a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma), a letiltás idõpontja, a letiltott készpénzhelyettesítõ fizetési eszközzel végrehajtott mûveletek idõpontja, száma, összege, a jogosulatlan felhasználások száma, az okozott kár összege, a bírósági határozat jogerõre emelkedésének idõpontja, perre utaló megjegyzés], d) a referenciaadat-szolgáltató a tárgyhónapot követõ ötödik munkanapig átadja a KHR Kezelõ részére a fennálló tõketartozás összegét és pénznemét, továbbá amennyiben a nyilvántartott személy a szerzõdés hatálya alatt elõtörlesztést teljesít, az elõtörlesztést követõötmunkanapon belülátadjaakhrkezelõrészéreazelõtörlesztésselkapcsolatos adatokat [elõtörlesztés ténye, ideje, az elõtörlesztett összeg és a fennálló tõketartozás összege, pénzneme] A KHR Kezelõ a 2.2 pont szerint átadott referenciaadatokat a 2.1. a) pontban rögzített esetben a szerzõdéses jogviszony megszûnését követõen haladéktalanul törli, illetve a 2.1. a) pontban részletezett hozzájárulás esetén a szerzõdéses jogviszony megszûnését követõ öt évig, 2.1 b) pontban rögzített esetben a tartozás visszafizetésétõl számított egy évig, amennyiben a tartozás nem szûnt meg öt évig, a 2.1 c) d) pontokban rögzített esetekben szintén öt évig kezeli, amely idõtartam elteltét követõen a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. A 2.1. b) d) pontban foglalt esetekben az idõtartam számítása tekintetében kezdõnapnak minõsül: a) 2.1. b) pont szerinti esetben a késedelmes tartozás megszûnésének idõpontja, amennyiben a tartozás nem szûnt meg, az adatátadás idõpontjától számított ötödik év vége, b) az adat átadásának idõpontja a 2.1. c) d) szerinti esetekben A 2.3. pontban foglaltaktól eltérõen, a KHR Kezelõ haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a referenciaadatot, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszûnt és az adatszolgáltatással kapcsolatos szerzõdésbõl eredõ követelésnek másik referenciaadat-szolgáltató részére történõ átruházására nem került sor, vagyha areferenciaadat-szolgáltató az adatszolgáltatással kapcsolatos szerzõdésbõl eredõ követelést nem referenciaadat-szolgáltatórészére ruházta át. AKHRKezelõtovábbáhaladéktalanul ésvisszanem állítható módon törli a referenciaadatot, ha az jogellenesen került a KHR-be. 3. Adatkérés a KHR-bõl 3.1. A 2. pont szerinti adatátadás alapján az adatokat a KHR Kezelõ a KHR-ben nyilvántartásba veszi, amelyet követõen azok egyéb referenciaadat-szolgáltatók részére az általuk benyújtott adatkérési igény alapján lekérdezhetõvé és átadhatóvá válnak, a 2.1. a) pont szerinti esetben kizárólag akkor, ha az ügyfél írásbeli nyilatkozatában ahhoz hozzájárult. A KHR KezelõkizárólagaBank ésazegyébreferenciaadat-szolgáltatók általátadottreferenciaadatokat veheti át, és kizárólag az általa kezelt referenciaadatot adhatja át a referenciaadat-szolgáltatónak, az általuk benyújtott adatkérési igény alapján. Az adatkérési igényben megjelölt nyilvántartottra vonatkozó referenciaadaton kívül a KHR-bõl a referenciaadat-szolgáltató részére egyéb adat nem adható át. Azadatkérési igény kizárólag az2.1. a) pontjában meghatározott szerzõdés megkötését megalapozó döntés meghozatalához és a felelõs hitelezés követelményének teljesítéséhez vagy az érintett részére történõ, 3.2. pont szerinti tájékoztatás megadásának céljára használható fel Bármely referenciaadat-szolgáltatónál (ideértve a Bankot is) bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át. A Bank az Ön által benyújtott tájékoztatás iránti kérelmet a KHR Kezelõnek két munkanapon belül továbbítja, amely három napon belül a kért adatokat zártmódon megküldi a Banknak, amely azt, a kézhezvételt követõen ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésõbb két munkanapon belüleljuttatjaazön részére. Atájékoztatás akérelmezõ részére díjtalan, azértköltségtérítés és egyéb díj nem számítható fel. 4. Jogorvoslati lehetõségek 4.1. Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy adatait a Bank a KHR Kezelõ részére jogellenesen adta át, illetve ezen adatok KHR-ben történõ kezelése jogellenes, akkor az alábbi jogorvoslati lehetõségeket veheti igénybe: 4.2. Ön kifogást nyújthat be a Bankhoz vagy a KHR Kezelõhöz a referenciaadatok helyesbítése vagy törlése céljából, amelyet a Bank illetõleg a KHR Kezelõ köteles annak kézhezvételétkövetõ öt munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményérõl Önt írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésõbb a vizsgálat lezárását követõ két munkanapon belül tájékoztatni. Ha a Bank a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésõbb öt munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendõ referenciaadatot az Ön egyidejû értesítése mellett a KHR Kezelõ részére átadni, amely a változást két munkanapon belül köteles átvezetni Önalakóhelye szerintilletékeshelyibíróságnál keresetetindíthatabank ésakhrkezelõellen a referenciaadatok jogellenes átadása és kezelése, illetve helyesbítése vagy törlése céljából, ha a kifogás kivizsgálásának eredményével nem ért egyet (ez esetben a kifogás kivizsgálásról szóló tájékoztatás kézhezvételét követõ 30 napon belül), illetve, ha a Bank vagy a KHR Kezelõ a 3.2. pontban meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget (ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidõ leteltétõl számított 30 napon belül) A KHRKezelõa per megindításának tényétannak jogerõs befejezéséig a vitatottreferenciaadattal együtt nyilvántartja. Alulírott igazolom, hogy a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe, mint referenciaadat-szolgáltató a Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó, KHR törvényben elõírt, a szerzõdés megkötésének kezdeményezését megelõzõen, illetve a szerzõdés megkötését megelõzõen teljesítendõ tájékoztatási kötelezettségének a jelen írásbeli Tájékoztató és az annak mellékletét képezõ, A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerrõl elnevezésû kiadvány átadásával, valamint személyes jelenlét esetén az ahhoz kapcsolódó szóbeli magyarázattal együttesen eleget tett és a tájékoztatást tudomásul vettem. A Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos nyilatkozatok A Központ Hitelinformációs Rendszerrõl szóló tájékoztató ismeretében nyilatkozom, hogy amennyiben ellentétes nyilatkozatot nem teszek: Hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank a KHR-bõl a jelen hiteligénylésem elbírálása céljából átvegye és tárolja a KHR-ben kezelt pozitív adóslistára vonatkozó referenciaadataim teljes körét. Nem járulok hozzá Hozzájárulok ahhoz, hogy a szerzõdés létrejötte esetén a szerzõdéskötéssel kapcsolatosan a KHR részére továbbításra kerülõ adatokat a KHR-bõl más referenciaadat-szolgáltató átvegye. Nem járulok hozzá (Tudomással bírok arról, hogy ezen nyilatkozatom vonatkozik valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képezõ korábbi szerzõdésemre is, valamint arról, hogy ezen nyilatkozatomat bármikor jogosult vagyok megváltoztatni.) Kérem a Bankot, hogy a szerzõdés létrejötte esetén a szerzõdéskötéssel kapcsolatosan a KHR részére továbbításra kerülõ adatokat a szerzõdéses jogviszony megszûnését követõen is, további öt évig kezelje a KHR. Nem járulok hozzá Kelt: (helység), év hó nap * A Bankkal szerzõdéses kapcsolatban álló KHR Kezelõ jelenleg a Bankközi Informatika Szolgáltató Zrt., székhelye: 1205 Budapest, Mártonffy u , **Ateljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelezõ legkisebb összege a teljes munkaidõ teljesítése és havibér alkalmazása esetén 2006.január 1-jétõl havi forint, 2007.január 1-jétõl havi 65500forint, január 1-jétõl havi forint, január 1-jétõl havi forint, január 1-jétõl havi forint, január 1-jétõl havi forint, január 1-jétõl havi forint, január 1-jétõl havi forint, január 1-jétõl havi forint, január 1-jétõl havi forint. 4

5 Fizetésátutalásra vonatkozó Nyilatkozat Bank tölti ki Munkáltató neve: Címe: város: út/utca/tér: házszám: emelet/ajtó: Hivatkozással a Munka törvénykönyvérõl szóló évi I. törvény 158. (1) bekezdésére, alulírott Név: Születési idõ: Anyja neve: mint Munkavállaló ezennel felhatalmazom és kérem a Munkáltatómat, hogy fizetésem legfeljebb 33%-át a Citibank Europe plc nevében eljáró Magyarországi Fióktelepénél (továbbiakban: Citibank) vezetett sz. számlámra havonta átutalni, és az átutalást Ft összegig teljesíteni szíveskedjen. A Fizetésátutalásra vonatkozó Nyilatkozatom akkor lép hatályba, amikor az továbbításra kerül a Munkáltató felé. Kelt,, év hónap nap Munkavállaló aláírása 1. tanú 2. tanú neve: neve: olvasható aláírása: olvasható aláírása: lakcíme: lakcíme: CitiPhone Banking : Citibank Europe plc (székhely: 1 North Wall Quay, Dublin 1, Írország cégjegyzékszáma: tevékenységi engedély kibocsátója és dátuma: Central Bank of Ireland, május 1.), amelynek törvényes képviseletében eljár: a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levélcím: 1367 Budapest, Pf Cégjegyzékszám: , Fõvárosi Törvényszék Cégbírósága) 5

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan Az OTP Ingatlanlízing Zrt. a jelen Tájékoztatóban ismerteti az üzletfeleivel (továbbiakban Üzletfél), hogy az Üzletfél

Részletesebben

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 1. Általános szabályok a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés megkötése során kezeli

Részletesebben

VITAMIN Egészségpénztár

VITAMIN Egészségpénztár VITAMIN Egészségpénztár Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt

Részletesebben

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza]

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza] 10. sz. melléklet Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség teljesítéséhez

Részletesebben

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN 1 10/A. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adatátadásról, a 2011. évi CXXII. törvény alapján. A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség teljesítéséhez

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei:

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei: .iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 1. számú melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11.

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk.

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATÁTADÁS, A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRŐL A Szarvas és Vidéke

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával szabályozza a Központi Hitelinformációs Rendszer

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 4. sz. almelléklete: a központi hitelinformációs rendszerről A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS

Részletesebben

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott K9. sz. melléklet.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Ügyféltájékoztató a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról Szerződés azonosító Családi és utó-/házassági név Anyja neve Születési hely, idő Állandó lakcím Az Erste Bank Hungary

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP VITAIN Egészségpénztár Érkeztető bélyegző helye NY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

Változásbejelentő lap

Változásbejelentő lap Változásbejelentő lap Biztositási szerződés szerződő módosításához Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 458 4260 www.signal.hu, info@signal.hu Szerződő neve: Szerződő lakcíme: Születési dátuma: Telefonszáma:

Részletesebben

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény KÖZLEMÉNY! A Cofidis Magyarországi Fióktelepe ( Cofidis ) ezúton értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2014. január 1. napjától ügyfeleire nézve előnyösen, illetve nem hátrányosan (semlegesen), valamint az

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Lakossági/Mikrovállalati TeleBank:06 40 222 222 ERSTEBUSINESS24: 06 40 222 223 FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Az igénylés típusa: Új igénylés, vagy Meglévő hitelkeret módosítása: hitelkeret emelés hitelkeret

Részletesebben

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

NYILATKOZAT. 1. Alulírott

NYILATKOZAT. 1. Alulírott iktatószám: NYILATKOZAT 1. Alulírott név: születési név: szül. helye, ideje:, év hónap nap anyja születési neve: lakcíme: levelezési címe: személyazonosító okmányának típusa: személyazonosító okmányának

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet Adatkezelés megnevezése Ügyfélkapcsolat Pénzügyi szolgáltatás nyújtása Betét gyűjtése Hitel és pénzkölcsön nyújtása Pénzforgalmi szolgáltatások

Részletesebben

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről Ügyfél tájékoztató! Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről A Takarékszövetkezet természetes személy ügyfelei személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és

Részletesebben

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER-RE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOKAT FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató sz. szerződés 1/1. sz. melléklete Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS Lakossági jelzáloghitel PIACI LAKÁSHITEL ELŐBÍRÁLATTAL ESETÉN

KÖLCSÖNKÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS Lakossági jelzáloghitel PIACI LAKÁSHITEL ELŐBÍRÁLATTAL ESETÉN KÖLCSÖNKÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS JKK003_01 Lakossági jelzáloghitel PIACI LAKÁSHITEL ELŐBÍRÁLATTAL ESETÉN A kölcsönkérelem kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő!

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében

KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében KONDÍCIÓS LISTA 2016.04.01-től kötött szerződések esetében Megnevezés Díjtétel Készpénzkezelési díj 1 00 Átutalás kezelési díj Csoportos beszedéssel történőfizetés díja (alkalmanként) Csoportos beszedésről

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez

KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez Az igényelt hitel: Futamideje: azaz: nap A bankszámla tulajdonosa, és száma, ahová a folyósítást kéri: Neve: A számlavezető pénzintézet: Bankszámlaszám: A kölcsönügyletben

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. 22.iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 4. számú melléklete TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT

Részletesebben

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről A Takarékszövetkezet természetes személy ügyfelei személyes adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem

Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem CIN: A dokumentum nyelve: magyar A Kölcsönkérelem típusa A kölcsönigénylés sorszáma: Kölcsönigénylés forrása: A Kölcsönkérelem típusa:

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó ügyféladatok körérıl, az ügyfelek

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK Tisztelt Hölgyem/Uram! Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön szerződés megkötése

Részletesebben

- azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely,

- azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM. Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum:

MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM. Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum: 1. oldal MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum: Kérjük a módosítási formanyomtatványt nyomtatott nagy betűvel kitölteni szíveskedjen! 01-től az alábbi

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató sz. szerződés 1/1. sz. melléklete Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK A./ TÁJÉKOZTATÁS A Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adattovábbításról I. Ezúton tájékoztatjuk, hogy a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011.

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata tartalmazza a Központi Hitelinformációs

Részletesebben

NAIH-64232/2013. Hitelkérelmi nyomtatvány Gyűjtőszámlahitelre vonatkozóan

NAIH-64232/2013. Hitelkérelmi nyomtatvány Gyűjtőszámlahitelre vonatkozóan NAIH-64232/2013. Hitelkérelmi nyomtatvány Gyűjtőszámlahitelre vonatkozóan A devizakölcsön száma, melyhez a Gyűjtőszámlahitel kapcsolódik: A hitelhez állami fizetéskönnyítő program (Áthidaló kölcsön) kapcsolódik:

Részletesebben

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó 2015. január 1-jével hatályos szabályokról 2015. január 1-jei hatállyal beemelte a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. tv. biztosítási

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette:... Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:..

Részletesebben

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18.

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL,

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Alapítvány jogi személy esetében

Részletesebben

tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ

Részletesebben

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette: Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:.

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Cg: 03-02-000296 ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Szerződéskötés kezdeményezését megelőző és szerződés megkötését

Részletesebben

Cf 45/10. Külföldi lakóhellyel rendelkezô ügyfél nyilatkozata. Kér jük, min den me zôt tölt sön ki tol lal és nyom ta tott nagy be tûk kel!

Cf 45/10. Külföldi lakóhellyel rendelkezô ügyfél nyilatkozata. Kér jük, min den me zôt tölt sön ki tol lal és nyom ta tott nagy be tûk kel! Külföldi lakóhellyel rendelkezô ügyfél nyilatkozata Fizetésátutalásról szóló rendelkezés (Óvadéki betét elhelyezése esetén ezt a hasábot nem szükséges kitöltenie!) Alulírott, tudomçul veszem és elfogadom,

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

számlanyitási kérelem

számlanyitási kérelem 501v. Iktatószám vonalkódjának helye számlanyitási kérelem vállalkozásoknak Becsült kitöltési idő 15 perc számlanyitási kérelem (1) 465 65 65 www.axabank.hu Igazoló szelvény i Ügyfélnél marad AXA Partner

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

WIZZ AIR HITELKÁRTYA IGÉNYLŐ LAP Kérjük, szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!

WIZZ AIR HITELKÁRTYA IGÉNYLŐ LAP Kérjük, szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni! WIZZ AIR HITELKÁRTYA IGÉNYLŐ LAP Kérjük, szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni! BANK TÖLTI KI Cenzúraszám:... Ügyfélazonosító:... Bankfiók kódja:... Telefon (Bankfiók):... Ügyintéző neve:... I.

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Jogi személy számlatulajdonos esetében

Részletesebben

Citibank hitelkár tya je lent ke zé si lap

Citibank hitelkár tya je lent ke zé si lap Citibank hitelkár tya je lent ke zé si lap Jelen igénylôlap kitöltésével egyidejûleg új hitelkártyát vagy meglévô hitelkártya cseréjét vagy további hitelkártyát vagy hitelkeret módosítást kérem. A következô

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

ERSTE JOKER HITELKÁRTYA IGÉNYLŐ LAP Kérjük, szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!

ERSTE JOKER HITELKÁRTYA IGÉNYLŐ LAP Kérjük, szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni! ERSTE JOKER HITELKÁRTYA IGÉNYLŐ LAP Kérjük, szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni! ERSTE BANK HUNGARY ZRT. BANK TÖLTI KI Cenzúraszám:... Ügyfélazonosító:... Bankfiók kódja:... Telefon (Bankfiók):...

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) Bizalmas BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) ÜZLETSZABÁLYZAT KIVONAT KÉRELMEZŐK RÉSZÉRE Hatályos: 2013. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.)

Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.) Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.) Kérem, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt tájékoztatót! A kérelmet és a

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról Tisztelt Ügyfeleink! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1

Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1 Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1 Telefonos elérhetőségem: Ügyfélszám Hitelszám Hitel típusa, célja Hitel

Részletesebben

VÁLTOZÁSBEJELENTÔ az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. részére

VÁLTOZÁSBEJELENTÔ az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. részére VÁLTOZÁSBEJELENTÔ az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. részére SZERZÔDÉS Szerzôdésazonosító: Módozat neve: Call Center azonosító: SZERZÔDÔ Születési helye: Születési ideje: Lakás telefon: Mobil

Részletesebben

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település OTP Bank Nyrt. OTP Áthidaló hitel - Személyi adatlap Érdeklődési kód: Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó 1v. számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az 1. számú

Részletesebben

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez Kölcsönszám:... Átvétel dátuma: Ügyintéző: Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez 1. A kölcsön adatai A kölcsön célja: vásárlás építés korszerűsítés Igényelt kölcsön

Részletesebben

2011. évi CXXII. törvény. a központi hitelinformációs rendszerről. I. Általános rendelkezések

2011. évi CXXII. törvény. a központi hitelinformációs rendszerről. I. Általános rendelkezések 2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről Az Országgyűlés a közérdek által vezérelve a teljes körű hitelnyilvántartás - ezen belül a lakossági hitelnyilvántartás - létrehozásának,

Részletesebben

2011. évi CXXII. törvény Hatályos: 2011.11.15 -

2011. évi CXXII. törvény Hatályos: 2011.11.15 - 2011. évi CXXII. törvény Hatályos: 2011.11.15 - Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről Az Országgyűlés a közérdek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE A pénztártag a halála esetére az alapszabályban foglaltak szerint természetes személy kedvezményezettet jelölhet

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2013. 05. 21. napjától 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Jelen utasítás a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-vel (a továbbiakban:

Részletesebben

Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem

Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem A hitelközvetítő cég neve (cégnév): Levelezési címe (székhely): A Kölcsönkérelem típusa A kölcsönigénylés sorszáma: (város) (utca/tér/út) (házszám) Kölcsönigénylés forrása: A Kölcsönkérelem típusa: első

Részletesebben

Örkényi Takarékszövetkezet Adatkezelési tájékoztató

Örkényi Takarékszövetkezet Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Az Örkényi Takarékszövetkezet ezúton tájékoztatja ügyfeleit, valamint honlapja látogatóit a személyes adatok kezeléséről, az adatkezelés elveiről és gyakorlatáról, a személyes

Részletesebben