Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről"

Átírás

1 Ügyfél tájékoztató! Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről A Takarékszövetkezet természetes személy ügyfelei személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvényben (Infotv.) foglaltak figyelembe vételével kezeli. Az ügyfelek adatszolgáltatása részben törvényen, részben az ügyfél hozzájárulásán alapul. Törvényen alapuló adatkezelés: 1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.): Az adatkezelés jogalapja: a Pmt. által a Takarékszövetkezet számára előírt adatrögzítési kötelezettség Az adatkezelés célja: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, pénzügyi vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása, ügyfélprofil létrehozása. Az adatok forrása: az ügyfél által átadott / bemutatott személyazonosság igazoló ellenőrzésére szolgáló okiratok, egyéb dokumentumok. A Takarékszövetkezet Pmt-ben meghatározottak szerint az alábbi adatokat tartja nyilván, illetve rögzíti: Természetes személy: 1. családi név és utónév (születési név), amennyiben van, házassági név 2. lakcím 3. születési hely és idő 4. állampolgárság 5. anyja születési neve 6. az azonosító okmány típusa és száma 7. külföldi: magyarországi tartózkodási hely és az 1-6. pontokban meghatározott adatok közül az azonosító okmánya alapján megállapítható adatokat. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet: 1. név, rövidített név 2. székhely, fióktelep címe 3. főtevékenysége 4. azonosító okiratának száma 5. képviseletre jogosultak neve, beosztása 6. a kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatok A pénzügyi műveletre vonatkozó és ahhoz kapcsolódó legfontosabb adatok (teljesítés helye, ideje).

2 Az adatnyilvántartásba betekintésre jogosultak: az érintett személy, az illetékes ügyintézők, a Takarékszövetkezet vezető állású alkalmazottai, könyvvizsgáló, belső ellenőr, jogi képviselő, hivatalos megkeresést követően az előző pontban felsorolt hatóságok, szervek. Az adatkezelés feltételei: a Takarékszövetkezet a személyes adatokat papír alapon (szerződés, azonosítási adatlap, tényleges tulajdonosi nyilatkozat), valamint a Takarékszövetkezet által használt ügyviteli szoftver által biztosított felületen kezeli, a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben biztosítva ahhoz hozzáférést az illetékes személyek számára. Az adatok megőrzésének időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnését követő 8 év, egyéb esetben az adatok felvételét követő 8 év, kivéve, ha az eljáró hatóság (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, NAV Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Iroda, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, az adatok további megőrzését kéri, de ekkor sem haladhatja meg a 10 évet. Az adatok továbbítása: A fentebb megjelölt személyeken kívül az adatokat továbbítani kell a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, NAV Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Iroda, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság részére amennyiben azok azt egy konkrét eljárás kapcsán kérik. Adatkezelésük jogalapja a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény aiban adott törvényi felhatalmazás. 2. A Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló évi CXXII. törvény Az adatkezelés jogalapja: a fenti törvényben rögzített hitelintézeti kötelezettségek teljesítése. Az adatkezelés célja: a Takarékszövetkezet kockázatvállalásainak minimálisra csökkentése, a hitelkihelyezések biztonsága érdekében az adósok/ készfizető kezesek hitelképességének megállapításához a rendszerbe adatokat szolgáltat, illetve a rendszerből adatokat kér. Az adatok forrása: az ügyfelek által a referenciaadat-szolgáltatók számára adatkezelés és adattovábbítás céljára megadott adatokból képzett adatbázis. A rendszernek való adattovábbítás és a rendszerből való adatkérés tényéről a Takarékszövetkezet nyilvántartást köteles vezetni. A központi hitelinformációs rendszer által nyilvántartható adatok köre: 1. Természetes személyekkel kapcsolatban nyilvántartható adatok: 1.1. azonosító adatok: a. név, b. születési név, c. születési idő, hely, d. anyja születési neve, e. személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, f. lakcím,

3 g. levelezési cím h. elektronikus levelezési cím az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a. a szerződés típusa és azonosítója (száma), b. a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c. ügyféli minőség (adós, adóstárs), d. a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, e. az alábbi feltételek bekövetkezésének időpontja: a szerződő fél fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt, f. a feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, g. a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, h. a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés, i. előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme, j. fennálló tőketartozás összege és pénzneme, k. a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a. az igénylés elutasításának időpontja, indoka, b. okirati bizonyítékok, c. jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma. 1.4 a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatok: a. a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma), b. a letiltás időpontja, c. a letiltott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végrehajtott műveletek időpontja, száma, összege, d. a jogosulatlan felhasználások száma, e. az okozott kár összege, f. a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja, g. perre utaló megjegyzés a hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatok: a. a nyilatkozat kelte (hely, dátum), b. a referenciaadat-szolgáltató azonosító adatai, c. az ügyfél azonosító adatai, d. a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés. 2. Vállalkozásokkal kapcsolatban nyilvántartható adatok:

4 2.1 azonosító adatok: a. cégnév, név, b. székhely, c. cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, d. adószám. 2.2 az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatait: a. a szerződés típusa és azonosítója (száma), b. a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c. a szerződés megszűnésének módja, d. a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, e. az alábbi feltételek bekövetkezésének időpontja: a vállalkozás az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt. f. a feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, g. a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege, h. a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, i. a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés, j. előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme, k. fennálló tőketartozás összege és pénzneme, l. a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, 2.3 azon pénzforgalmi számlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak nyilván: a. a pénzforgalmi számla vezetésére vonatkozó szerződés azonosítója (száma), b. a sorba állított követelések összege és devizaneme, c. a követelések sorba állításának kezdő és megszűnési időpontja, d. perre utaló megjegyzés. 2.4 a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésre vonatkozó adatok: a. a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének, felfüggesztésének időpontja, b. perre utaló megjegyzés. Az adatok megőrzésének időtartama: a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat öt évig kezeli. Az öt év letelte után a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő késedelmes tartozás teljesítése esetén a teljesítéstől számított egy év elteltével haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a referenciaadatot. Az adatkezelés feltételei: a Takarékszövetkezet a rendszer részére szolgáltatott adatokat az ügyfél hozzájárulásával kezeli és adja át a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak (pozitív adóslista)

5 Emellett a Takarékszövetkezetnek törvényi kötelezettsége az adatok továbbítása a KHR-be a törvényben meghatározott feltételek bekövetkezése esetén. Az adatnyilvántartásba betekintésre jogosultak: az érintett személy, aki adat-betekintési jogát a vele szerződő referenciaadatszolgáltatón (itt a Takarékszövetkezet) keresztül gyakorolhatja, további referenciaadat-szolgáltató (más pénzintézetek). Az adatok továbbítása: A törvény alapján az ügyfél által szolgáltatott adatokat a feltételek bekövetkezése esetén a Takarékszövetkezet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által működtetett adatbázisba továbbítja, mely bárki számára hozzáférhető. A nyilvánosságra hozott referencia-adatokat a KHR az ügyfél beleegyezése nélkül jogosult kezelni addig, míg annak törvényi feltételei fennállnak. Felhatalmazáson alapuló adatkezelés és adattovábbítás Vannak olyan személyes, az ügyletkötés előfeltételét képező és egyben banktitoknak minősülő adatok - pl: hitelügyletnél, egyéb kockázatvállalásnál a kötelezettektől bekért jövedelemigazolások, adóbevallások, tulajdonjog igazolására vonatkozó okiratok, közüzemi számlák, stb. - melyek megadását a Takarékszövetkezet vonatkozó üzletszabályzatai írják elő és megadásuk az ügyfél hozzájárulásán (nem törvényi előíráson) alapul. Banktitok: Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Infotv.) pontja alapján hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Az ügyfél hozzájárulása megtörténik a kért adatok, tények igazolásául szolgáló okiratok Takarékszövetkezet részére való önkéntes átadásával, ha azok különleges adatot nem tartalmaznak (pl: faji eredet, vallás, politikai vélemény, nemzeti és etnikai hovatartozás, érdekképviseleti szervezeti tagság, stb). A hozzájárulásnak nem feltétele az írásbeli forma, történhet ráutaló magatartással is. Az adatkezelés jogalapja: az ügyfél önkéntes hozzájárulása Az adatkezelés célja: üzletkötés, pénzügyi szolgáltatások nyújtása Az adatok forrása: az ügyfél által rendelkezésre bocsátott dokumentumok, vagy egyszerűen az ügyféltől kapott tájékoztatás. Az adatnyilvántartásba betekintésre jogosultak:

6 az ügyfél (érintett személy), vagy az a személy, akit az ügyfél, vagy törvényes képviselője közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban felhatalmazott, az adatkört pontosan meghatározva a Takarékszövetkezet részéről: az illetékes ügyintézők, a Takarékszövetkezet vezető állású alkalmazottai, könyvvizsgáló, belső ellenőr, jogi képviselő a Hpt aiban meghatározott személyek, szervek a banktitok sérelme nélkül Az adatok megőrzésének időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnését követő 5 év. Az adatkezelés feltételei: a Takarékszövetkezet a személyes adatokat papíron valamint a Takarékszövetkezet által használt ügyviteli szoftver által biztosított felületen kezel a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben. Az adatok továbbítása: banktitoknak minősülő adatok továbbítására csak törvényi kötelezettség teljesítése érdekében, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény ai szerint van lehetősége a Takarékszövetkezetnek. Emellett az ügyfél erre vonatkozó írásbeli kérelme esetére a Takarékszövetkezet továbbíthatja a banktitoknak minősülő adatokat az ügyfél által megjelölt személy vagy szervezet részére. Az érintett személy adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségek: Az érintett kérelmezheti a Takarékszövetkezetnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Tájékoztatás az érintett kérelmére Az érintett kérelmére a Takarékszövetkezet tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Takarékszövetkezet köteles a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. Az érintett tájékoztatását a Takarékszövetkezet csak akkor tagadhatja meg, ha adatvédelmi korlátozás, vagy az állam külső és belső biztonsága, állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdek, munkajogi vagy munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése vagy feltárása, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében az szükséges. A tájékoztatás megtagadása esetén a Takarékszövetkezet írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Takarékszövetkezet tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a

7 továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Személyes adat helyesbítése és törlése Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri (és nem kötelező adatkezelésről van szó); az hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapult és már nem szolgálja az érintett érdekeit (az csak a Takarékszövetkezetre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Takarékszövetkezet, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben. A Takarékszövetkezet a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja. Ha a Takarékszövetkezet az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett a Takarékszövetkezet döntésével nem ért egyet, illetve ha a Takarékszövetkezet a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Bírósági jogérvényesítés Az érintett a jogainak megsértése esetén, a Takarékszövetkezet ellen bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Takarékszövetkezet köteles bizonyítani. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Takarékszövetkezetet a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő

8 által kért adat kiadására kötelezi. Kártérítés és sérelemdíj A Takarékszövetkezet az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha a Takarékszövetkezet az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett a Takarékszövetkezettől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben a Takarékszövetkezet felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és a Takarékszövetkezet köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. A Takarékszövetkezet mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Kelt: Nemesnádudvar, április 04.

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről A Takarékszövetkezet természetes személy ügyfelei személyes adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

Tájékoztató. az érintettek (törvényi előíráson, illetve az ügyfél felhatalmazásán alapuló) személyes adatainak kezeléséről

Tájékoztató. az érintettek (törvényi előíráson, illetve az ügyfél felhatalmazásán alapuló) személyes adatainak kezeléséről Tájékoztató az érintettek (törvényi előíráson, illetve az ügyfél felhatalmazásán alapuló) személyes adatainak kezeléséről A Takarékszövetkezet az érintettek személyes adatait az információs önrendelkezési

Részletesebben

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet Adatkezelés megnevezése Ügyfélkapcsolat Pénzügyi szolgáltatás nyújtása Betét gyűjtése Hitel és pénzkölcsön nyújtása Pénzforgalmi szolgáltatások

Részletesebben

Tájékoztató az érintettek személyes adatainak kezeléséről

Tájékoztató az érintettek személyes adatainak kezeléséről Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Adatvédelmi szabályzat 4.sz.melléklete Tájékoztató az érintettek személyes adatainak kezeléséről A Takarékszövetkezet az érintettek személyes adatait az információs önrendelkezési

Részletesebben

AZ EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT. ELŐZETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁSA

AZ EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT. ELŐZETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁSA AZ EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT. ELŐZETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁSA Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: EQUILOR Zrt.; székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.;

Részletesebben

DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó Jelen tájékoztató 2014.07.28-án lép hatályba. 1 ELSŐ RÉSZ Adatkezelésről általában A DEFACTORING

Részletesebben

MGV MAGYAR GADZASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MGV MAGYAR GADZASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MGV MAGYAR GADZASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ADATKEZELÉSI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Hatályba lépés dátuma: 2014.09.02. Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A Szabályzat célja.5

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 1. Általános szabályok a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés megkötése során kezeli

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készítette: BISZ Zrt. Hatályos: 2014. szeptember 22. Dokumentum verzió: v2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2.

Részletesebben

Az FHB Bankcsoport. Adatkezelési tájékoztatója

Az FHB Bankcsoport. Adatkezelési tájékoztatója Az FHB Bankcsoport Adatkezelési tájékoztatója Bevezetés Az FHB Bankcsoport vezetése fontosnak tartja ügyfelei adatkezeléshez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és adatkezelésének elveit, belső normáit

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója Az Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zárkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Adatkezelő) Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója 1. A Társaság adatai Cégneve: Antenna Hungária

Részletesebben

Ügyfél-és Adatkezelési tájékoztató, Hasznos tudnivalók Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF119.

Ügyfél-és Adatkezelési tájékoztató, Hasznos tudnivalók Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF119. Ügyfél-és Adatkezelési tájékoztató, Hasznos tudnivalók Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF119.) Alkalmazandó: 2015. január 1-jei vagy azt követő kockázatviselési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL ÉS BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL 1. Fogalmak: a) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek: Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat (kelt: 1993. 04. 19.) 901/1997/F. számú ÁPTF

Részletesebben

Különleges adat: A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója

Különleges adat: A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója A Diófa Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) tiszteletben tartja Ügyfeleinek személyes adatai kezeléséhez fűződő jogait, Ügyfelei adatait bizalmasan

Részletesebben

Ziment Kft. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ziment Kft. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Ziment Kft. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2012. május 08. A Ziment Kft. (székhelye: 1119 Budapest, Mérnök u. 37/B. )., a továbbiakban Adatkezelő), ezúton kötelezi magát az alábbi irányelvek és rendelkezések

Részletesebben

Utazási biztosítás Ügyfél- és Adatkezelési tájékoztató, Hasznos tudnivalók Utasbiztosítás Különös Feltételek

Utazási biztosítás Ügyfél- és Adatkezelési tájékoztató, Hasznos tudnivalók Utasbiztosítás Különös Feltételek <UTKF215> Utazási biztosítás Ügyfél- és Adatkezelési tájékoztató, Hasznos tudnivalók Utasbiztosítás Különös Feltételek Alkalmazandó: 2014.03.15-től Ügyfél- és Adatkezelési tájékoztató, Hasznos tudnivalók

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2015. július 03.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2015. július 03. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba lépés időpontja: 2015. július 03. Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága az 59/2015. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és

Részletesebben

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk.

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATÁTADÁS, A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRŐL A Szarvas és Vidéke

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. számú szabályzat A Fókusz Takarékszövetkezet részére S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 6/2015. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 4. sz. almelléklete: a központi hitelinformációs rendszerről A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. számú szabályzat A Fókusz Takarékszövetkezet részére S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 17/2/2014. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Panoráma Családi Otthonbiztosítás

Panoráma Családi Otthonbiztosítás Panoráma Családi Otthonbiztosítás Ügyfél- és Adatkezelési tájékoztató, Hasznos tudnivalók Általános Kárbiztosítási Feltételek Otthonbiztosítási Különös Feltételek Alkalmazandó: 2014.03.15-től Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kara Beatrix egyéni vállalkozó, Az adatkezelő adatai Kara Beatrix ev.

Kara Beatrix egyéni vállalkozó, Az adatkezelő adatai Kara Beatrix ev. Kara Beatrix egyéni vállalkozó, (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával,

Részletesebben

WÁBERER EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS. Fog-Ász. Fogászati Egészségbiztosítás

WÁBERER EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS. Fog-Ász. Fogászati Egészségbiztosítás WÁBERER EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS Fog-Ász Fogászati Egészségbiztosítás Ügyfél- és Adatkezelési tájékoztató, Hasznos tudnivalók Fogászati Egészségbiztosítási Feltételek (FOGEBF) Alkalmazandó: 2015. 01. 01-jétől

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Preambulum Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Matheisz Zoltán egyéni vállalkozó (2220 Vecsés, Halmy J. tér 23., adószám: 64644770-3-33),

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ (a Szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja és időtartama, az adatok továbbításának biztosítása, az adatbiztonság, valamint

Részletesebben

Kara Beatrix egyéni vállalkozó, Az adatkezelő adatai Kara Beatrix ev.

Kara Beatrix egyéni vállalkozó, Az adatkezelő adatai Kara Beatrix ev. Kara Beatrix egyéni vállalkozó, (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával,

Részletesebben