My, Európania 4 4. We Europeans 4 4. Mi, európaiak 4 4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "My, Európania 4 4. We Europeans 4 4. Mi, európaiak 4 4"

Átírás

1

2 My, Európania 4 4 We Europeans 4 4 Družobné partnerstvá miest a obcí majú v Európe dlhodobú tradíciu. Projekty My, Európania 4 4 podporil Komunitárny program EÚ Európa pre občanov , opatrenie 1.1 Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest. Názov projektu znamená spoluprácu 4 partnerov na 4 témy. Prijímateľom grantu je mesto Sládkovičovo a jeho partnermi sú družobné mestá Ivančice (Česká republika), Csorvás (Maďarsko) a Diosig (Rumunsko). Štyri témy projektu sú situácia seniorov v krajinách EÚ, environmentálne projekty, rozvoj amatérskej kultúry a ochrana pamiatok. Partnerská spolupráca miest a obcí je pre nás dôležitým mechanizmom vytvárania aktívneho európskeho občianstva a pocitu spoločnej identity. Predstavuje príležitosť na zdieľanie problémov, výmenu názorov a porozumenie odlišných skúseností v oblastiach spoločného záujmu partnerských obcí. Jednou z hlavných výhod družobných partnerstiev miest je, že do medzinárodných aktivít sa priamo zapája veľký počet občanov z rôznych krajín. Na miestnej úrovni sa tak potvrdzuje európska integrácia, upevňujú sa susedské vzťahy a posilňuje sa spolupráca obcí strednej Európy. Každému účastníkovi projektu My, Európania 4 4 prajem úspešnú prácu a príjemný pobyt v Sládkovičove. Ing. Anton Szabó, primátor mesta Partnerships of towns and villages have a long tradition in Europe. The project We Europeans 4 4 was supported by EU community program - Europe for Citizens , arrangement Meetings of citizens of partnership towns. The project is about cooperation of 4 partner tows in 4 topics. Beneficiaries of the project and also partnership towns of villages are Sladkovicovo, Ivančice (Czech Republic), Csorvás (Hungary) and Diosig (Romania). The four topics of the project are Situation of seniors in the EU, Environmental projects, Development of amateur culture and Heritage preservation. The partnership of towns and villages is an important mechanism creating active European citizenship and a sense of common identity, for us. It is an opportunity to share problems, exchange ideas and understand different experiences in areas of common interest of the partner towns. One of the main advantages of town partnership is that a large number of people from different countries are directly involved in to the international activities. European integration is affirmed, neighborly relations are strengthened and co-operation of towns in Central Europe is enhanced at the local level. To each project participant We Europeans 4 4 we wish you good luck and pleasant stay in Sládkovičovo. Ing. Anton Szabó, the mayor Mi, európaiak 4 4 Európában többéves hagyományokra tekint vissza a városok és községek közti testvértelepülési kapcsolat. A Mi, európaiak 4 4 projekt az Európai Unió az Európa a polgárokért programja ( ) 1.1. pályázati típus Testvérvárosok polgárainak találkozói támogatásával valósul meg. A projekt megnevezése négy partnerre, és négy témakörre utal. A pályázat megvalósítója Diószeg városa, partnerei a testvértelepülések Ivančice (Cseh Köztársaság), Csorvás (Magyarország) és Bihardiószeg Diosig (Románia). A projekt négy témája a következő: az idősek helyzete az EU tagországaiban, a környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok, az öntevékeny kultúra fejlesztése és annak biztosítása, műemlékvédelem. A városok és községek közti partnerkapcsolat fontos mechanizmusa az aktív európai polgárság és a közös identitástudat kialakításának. Lehetőséget ad a problémák megosztására, a véleménycserére és az eltérő tapasztalatok megértésére a partnertelepülések közös érdekterületein. A községek testvértelepülési kapcsolatának egyik fő előnye, hogy a nemzetközi aktivitásokba a különböző országok polgárai közvetlenül, és nagy számban kapcsolódhatnak be. Helyi szinten így valósul meg az európai integráció, megszilárdul a jószomszédi viszony, és erősödik a községek közti együttműködés Közép-Európában. A Mi, európaiak 4 4 projekt minden résztvevőjének sikeres munkát, és kellemes itt tartózkodást kívánok. Szabó Antal, Diószeg város polgármestere

3 Diószeg Sládkovičovo Diószeg (1948-tól Sládkovičovo) kisváros Szlovákia déli részén szlovák és magyar nemzetiségű lakosa van. Nevét onnan kapta, hogy a falu területén sok volt a diófa ben IV. Béla oklevelében említik először ben Dudvág Miklós a település földesura ben Nagy Lajos király hívének, Oros Péternek adta ban a török egy rajtaütés során felégette ban 22 adózó porta állt a faluban, mely a rend feloszlatásáig a budai klarisszák birtokában volt. Ezután egyházi birtok, majd az Erdődy család vásárolta meg, később az Eszterházyaké ben Diószeg városi rangot nyert, a 17. században pedig vásártartási és vámszedési privilégiumokat kapott, itt haladt át az ún. királyi út is (Via régia) ban II. József császár német földműveseket és kézműveseket telepített ide. Az Eszterházyak után a Zichy család lett a település fő birtokosa ben megépült a vasútvonal, amely Diószeget Pozsonnyal és Pesttel kötötte össze, és ami jelentősen hozzájárult ipari fejlődéséhez. Legjelentősebb ipari létesítménye a báró Kuffner Károly de Dioszegh által 1867-ban alapított cukorgyár, valamint az egész gazdasági komplexum, amely nemcsak Európában, de az egész világon ismert volt. A két világháború, a két gazdasági válság, a zsidók deportálása 1945-ben, a németek 1946-os és a magyarok 1947-es Magyarországra és Csehországba történő kitelepítése, majd az ezt követő magyarországi, romániai és jugoszláviai szlovákok áttelepítése nagyban megváltoztatta a lakosság összetételét. Az es időszakban Diószeg élemiszer-feldolgozó iparával és mezőgazdasági termelésével egy fejlett gazdasággal rendelkező kisvárossá nőtte ki magát. Ma a város a Diószegi Főiskolának, a magán szakközépiskolának, a szlovák és magyar alapiskolának ad otthont. Néhány jelentős vállalat is működik itt Bekaert Slovakia, KOAM, s. r. o., Mraziarne, a. s., és ismert a Vince-erdei Termálfürdőnk is. Sládkovičovo (do roku 1948 Diószeg) je malé mestečko na juhu Slovenska, žije v ňom obyvateľov slovenskej i maďarskej národnosti. Pomenovanie osady je údajne od orechových stromov, ktoré tu rástli vo veľkom množstve. Prvé písomné zmienky o obci nachádzame v listinách kráľa Bélu IV. z roku Od roku 1301 bol zemepánom v obci Miklóš Dudvág. V roku 1337 daroval kráľ Ľudovít Veľký obec Petrovi Orosovi, ktorý mu bol oddaný. V roku 1530 obec vypálili Turci. Pri portálnom spísaní v roku 1553 sa tu nachádzali nehnuteľnosti, ktoré patrili rádu Budínskych Klarisiek, a to až do zrušenia rádu kráľom Jozefom II. Obec prešla do majetku cirkvi, od cirkvi ju odkúpili Erdődyovci a od nich Esterházyovci. Hlavným zemepánom sa po Esterházyovcoch stala rodina Zichyovcov. V roku 1582 obec dostala štatút mesta a v 17. storočí cez Diószeg prechádzala kráľovská cesta (Via régia). Cisár Jozef II. v roku 1786 obec osídlil nemeckými roľníkmi a remeselníkmi. V roku 1850 bola cez Sládkovičovo vybudovaná železničná trať, ktorá spojila Bratislavu s Budapešťou, čo viedlo k prudkému priemyselnému rozvoju celého regiónu. V roku 1867 otvoril prvú kampaň cukrovar, z ktorého barón Karl Kuffner de Dioszegh vybudoval najmodernejší hospodársky komplex, známy nielen v Európe. Dve svetové vojny, dve hospodárske krízy, deportovanie Židov v roku 1945, vysídlenie Nemcov v roku 1946 a Maďarov, ktorí boli v roku 1947 deportovaní do Maďarska a do Čiech a následné presídlenie Slovákov z Maďarska, Rumunska a Juhoslávie, zmenili národnostné zloženie obyvateľov obce. V období rokov sa Sládkovičovo vypracovalo na úroveň hospodársky rozvinutého malého mestečka s prevažne potravinársko-spracovateľským priemyslom a poľnohospodárskou výrobou. Dnes je mesto sídlom Vysokej školy v Sládkovičove, súkromnej strednej odbornej školy a slovenskej i maďarskej základnej školy. Sídli tu niekoľko významných firiem Bekaert Slovakia, KOAM, s. r. o., Mraziarne, a. s., a známe je i naše Termálne kúpalisko Vincov les. 3

4 Csorvás Csorvás Csorvás város az ország délkeleti részén, a Tisza-Körös-Maros közötti területen, Békés megye nyugati felén található, a 47. számú főúton. Felszíne síkság, melyen belül elhagyott folyómedrek, laposok, hajlatok, 2 3 méter magas emelkedések, homokvonulatok találhatók. A tengerszint feletti magasság 88 m és 95 m között változik. Az ország napfényben gazdag részéhez tartozik, átlagosan óra feletti napsütéssel. Az átlagos évi középhőmérséklet 11,08 C. Legmelegebb a július, leghidegebb a január. A csapadék eloszlása szeszélyes. Több évi átlaga: 561 mm. A város területén két időszakos vízfolyás található: a keleti oldalon a Dögös-Kákafoki-főcsatorna, a nyugati oldalán a Hajdúvölgyicsatorna vezet. Állóvizek: a Forrás a Gremsperger utca nyugati végén, a Sárgás a település északi, a Homokos a nyugati csúcsán. Talaja: vályog és agyagtalajok, melyeken löszös, homokos mezőségi, továbbá réti és szikes talajok alakultak ki. Jelentős (50 90 cm) a humuszréteg. Növényzete: eredetileg füves puszta. Nevezetessége az Erdélyi Hérics és a Vetővirág. Az erdők, erdősávok telepítettek. Állatvilága megegyezik az Alföld állatvilágával. Védett állat a magyar földikutya. Lakónépessége: 5640 fő. Jelentősebb számú nemzetiségek: szlovák, román, cigány. A település agrár jellegű, mivel földjei kiválóan alkalmasak mezőgazdasági termelésre, emellett azonban a feldolgozó- és a könnyűipar is jelen van a városban, valamint kiemelkedő a művészi színvonalú kézmű- és háziipar. Jelentősebb gazdálkodó szervezetek: Csorvási Gazdák Szövetkezete, Genuin-Panis Sütőipari és Kereskedelmi Kft., MA-FA Centrum asztalosipari termékgyártó egyéni cég, Csorvási Építőmester Bt., Csorvási Szolgáltató Kht., Hudák Szővőműhely, Hunapfel Impex Kft. Az év folyamán több fesztivált is rendezünk. Hagyományos rendezvényeink: a Teréz-napi búcsú, a Csorvási Nemzetközi Lakodalmas Gasztronómiai Napok, és a Csorvási Búzafesztivál. Mesto Csorvás sa nachádza v juhovýchodnej časti Maďarska medzi riekami Tisza, Körös a Maros, na západnej strane Békešskej župy, na ceste č. 47. Leží na rovine, kde sa nachádzajú vyschnuté mŕtve ramená a 2 3 m vyvýšené pieskové duny. Nadmorská výška je od 85 do 95 m. Patrí medzi časti Maďarska s bohatým slnečným svitom viac ako hodín ročne. Priemerná ročná teplota je 11,08 C. Najteplejší mesiac je júl a najstudenší je január. Rozloženie zrážok je nevyspytateľné a dlhoročný priemer je 561 mm za rok. Na území mesta sa nachádzajú dva občasné vodné toky a to na východnej strane hlavný zavlažovací kanál Dögös-Kákafoki a na západnej strane kanál Hajdúvölgyi. Sú tu tri jazerá Forrás, Sárgás a Homokos. Pôda je ílovitá, na ktorej sa nachádzajú homusovo-pieskové a lúčno-soliskové pôdy. Hĺbka humusu je veľká cm. Rastlinstvo je pôvodne trávnatá pusta. Významé rastliny sú Hlaváčik sedmohradský a Šterngergia. Lesy a remízky sú umelo vysadené a fauna je totožná s faunou Veľkej nížiny. Chráneným druhom je hlodavec Slepec malý. Počet obyvateľov mesta Početnejšie národnosti sú slovenská, rumunská a rómska. Csorvás má poľnohospodársky charakter, nakoľko okolitá pôda je vynikajúca na poľnohospodárske využitie, pričom ale existuje aj spracovateľký i ľahký priemysel, špičková umelecká manufaktúra a domáca výroba. Významnejšie hospodárske organizácie sú Družstvo csorvásskych gazdov, pekárenská obchodná spoločnosť Genuin-Panis, stolárska výroba MA-FA Centrum, stavebná spoločnosť Építőmester, tkáčska dieľňa Hudák a Hunapfel Impex, s. r. o.. Počas roka mesto organizuje niekoľko festivalov Hody na deň svätej Terézie, Medzinárodné gastronomické svadobné dni a Csorvássky festival obilia. 4

5 Bihardiószeg Diosig Biharsdiószeg Bihardiószeg a romániai Bihar megye észak-nyugati részén fekvő nagyközség, az Érmellék tájegység része. Neve diós zug jelentéssel bir, melyet először 1278-ban említenek Gyozyk néven. A község nevéhez számos híres személyiség neve fűződik. Néhány közülük: Diószegi Kis István, Széchenyi István, az Irinyiek és nem utolsó sorban Bocskai István erdélyi fejedelem, aki 1604-ben Diószeg határában küzdött meg a Habsburg csapatokkal. A gazdag történelmi múlttal rendelkező településen jelentős mezőgazdasági ág volt a szőlészet, mely napjainkban újjáéledőben van. A lakosság nagy részének ma is fő- vagy kiegészítő jövedelemforrás a mezőgazdaság. A 2011-es népszámlálási adatok szerint a 6646 lakos több mint fele magyar nemzetiségű. Az oktatás jelenleg 6 különböző épületben működik közel gyermekkel. A kulturális élet változatos programokkal van tarkítva, minden évben megszervezik a községi napokat, a borversenyt, a nőnapi bált, a szüreti bált, az 1604-es győztes nyúzóvölgyi csata imitá-cióját, és a lista egyre bővül, hiszen hagyományteremtő szándékkal rendezték meg községünkben tavaly novemberben az Első Nemzetközi Vőfélytalalkozót, illetve idén májusban a Bihardiószegi Borfesztivált. Községünkben több egyesület és csoport is működik, melyek tevékenysége hozzájárul kulturális életünk sokszínűségéhez: DIFISZ ifjúsági szervezet, Őszi Napsugár Nyugdíjas Egyesület, a Szömörce Néptáncegyüttes, a Mazsola színjátszó csoport, az Asók István énekkar, Széchenyi István Hagyományőrző Huszárszázad. Veľkoobec Diosig (Biharsdiószeg) sa nachádza v severozápadnej časti župy Bihar, v Rumunsku, patrí do krajinnej časti Poérnie. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1278, s názvom Gyozyk. K obci sa viaže niekoľko slávnych mien, ako Štefan Kis, Štefan Széchenyi, Irinyiovci a v neposlednom rade Štefan Bocskay, sedmohradské knieža, ktorý tu v roku 1604 bojoval proti Habsburgovcom. V histórii obce vždy bolo dôležitým prvkom poľnohospodárstvo, v rámci neho vinohradníctvo. V dnešných dňoch zažíva renesanciu. Väčšine obyvateľstva poľnohospodárstvo do dnešných dní zabezpečuje živobytie. Podľa sčítania ľudu v roku 2011 mala obec obyvateľov, väčšinou maďarskej národnosti. Školstvo funguje v šiestich rôznych budovách s vyše tisíckou žiakov. Pestrý je aj kultúrny život obce. Každý rok usporiadame súťaž vín, ples na deň žien, oberačkové slávnosti, rekonštrukcia víťaznej bitky z roku Tento zoznam sa každým rokom rozširuje. Minulý rok bol založený medzinárodný festival svadobných starejších a v máji festival vín. V obci funguje niekoľko kultúrno-folklórnych skupín ako mládežnícky zväz DIFISZ, Spolok seniorov jesenné lúče, tanečný súbor Szömörce, divadelná skupina Mazsola, spevokol Štefana Ašóka a ochrancovia tradícií Husársky pluk Štefana Széchenyiho. 5

6 Ivančice Město Ivančice Ivančice városa Csehországban található, a dél-morvaországi kerületben, a Brünn-vidéke járásban, 20 kilométernyire Brünntől dél-nyugati irányban, a Boskovice-i völgyben, a Jihlava, Oslava és Rokytná folyók összefolyásánál lakosa van. A legrégibb morva városok közé tartozik. Az első írásos emlék 1212-ből származik. A város virágkorát a 16. században élte, amikor a hetedik legnagyobb morvaországi város volt, és jelentős szellemi és kulturális központtá vált. A Cseh testvérek püspöke, Ján Blahoslav itt tevékenykedett, nyomdát működtetett itt, és itt fordította le a teljes Bibliát, amit Kralitzi Biblia néven ismerünk után Ivančice a környék gazdasági életének központjává vált, és a spárga termesztése tette híressé. Ezt a zöldséget számos, híres európai uralkodócsalád asztalára szállították innen. A spárga tiszteletére szervezi meg a város minden év májusában a Spárga ünnepét. Ivančice számos jeles személyiséget adott a kultúra és művészet világának. A leghíresebbek Alfons Mucha festő és Vladimír Menšík színész állandó kiállításuk van a városban. A város történelmi műemlékei a gótikus templom, a zsidó temető, a városi bástyafalak maradványai, a főtéren található reneszánsz palota, és a késő gótikus városháza, ahol Alfons Mucha múzeuma található. Nagyon értékes műemlék a 12. század feléből származó rotunda, amely Řeznovice városrészben található tól Ivančice bővített hatáskörű község, közigazgatási körzetébe 17 község tartozik. A mai Ivančice modern város, ahol négy alapiskola, két középiskola, siketek intézete, idősek otthona, és kórház működik, továbbá számos városi és kerületi szervezet. Ivančice jsou město v České republice, okrese Brno venkov v Jihomoravském kraji. Nacházejí se 20 km jihozápadně od Brna, v Boskovické brázdě, na soutoku řeky Jihlavy s Oslavou a Rokytnou. Žije zde 9466 obyvatel. Patří mezi nejstarší města na Moravě. První písemná zmínka pochází z roku Největší rozkvět město zažilo v 16. století, kdy bylo sedmé největší na Moravě a stalo se významným duchovním a kulturním střediskem. Působil zde českobratrský biskup Jan Blahoslav, zřídil zde tiskárnu a započal s překladem bible Kralické. Po roce 1848 se Ivančice staly centrem hospodářského života celého okolí a proslavily se pěstováním chřestu, který se odtud dovážel na dvory slavných evropských panovníků. Na počest se každoročně v květnu pořádají Slavnosti chřestu. Ivančice daly světu několik významných osobností kultury a umění. Nejslavnější malíř Alfons Mucha a herec Vladimír Menšík zde mají své stálé expozice. Historickými památkami jsou gotický farní chrám, židovský hřbitov, pozůstatky městských hradeb, renesanční palác na náměstí a bývalá pozdně gotická radnice, kde je památník Alfonse Muchy. Vzácnou památkou z poloviny 12. století je románská rotunda v integrované obci Řeznovice. Od roku 2003 jsou Ivančice obcí s rozšířenou působností, jejich správní obvod čítá celkem 17 obcí. Dnešní Ivančice jsou moderním městem se čtyřmi základními, dvěma středními školami, ústavem pro neslyšící, penzionem pro důchodce, nemocnicí a působí zde řada dalších městských a krajských organizací. 6

7 A hagyományos népi kultúra védelme és támogatása Szlovákiában és az Európai Unió tagállamaiban A hagyományos népi kultúra védelmének problematikájával az európai országok szintjén több dokumentum foglalkozik, közülük a legjelentősebb, amely a további dokumentumok és aktivitások szempontjából jelentős hatással bír, az UNESCO november 15-én, Párizsban elfogadott Ajánlás a hagyományos kultúra és folklór védelmére című dokumentuma. A SzK Kormánya ezt a dokumentumot június 14-én fogadta el. Ez egy fontos és aktuális dokumentum, amely rávilágít a hagyományos népi kultúra és folklórizmus megóvásának, megőrzésének, terjesztésének, dokumentálásának és közvetítésének szükségességére. Az országok többségében pozitív fogadtatása volt, és több nemzeti illetve nemzetközi aktivitást indított el. Több, a hagyományos népi kultúrára és kulturális örökség megóvására és bemutatására irányuló terv a legiszlatív rendelkezésekkel együtt a kultúrpolitika alapeszközeit alkotja az európai környezetben. Ide tartozik még a kultúra támogatása a közforrásokból, és azok az intézkedések, amelyek lehetővé teszik a kultúra többforrásos támogatását, az információk elérhetőségét, azok közvetítésének módját, valamint a polgárok kultúrához való hozzáférését. A kultúra európai támogatási és biztosítási modelljében jelentős szerepet elsősorban az állam, a régió és a község játszik. A SzK kultúrpolitikájának fejlődése szempontjából az utóbbi tíz évben mérföldkövet jelentett: a Szlovák Köztársaság kultúrpolitikájáról szóló jelentés (2002) és a kulturális intézmények egy részének decentralizációja a kerületi önkormányzatokra (2002). A hagyományos népi kultúrát és folklórt, azok alap- és színpadi formáját, amelyek a SzK szélesebb szellemi kulturális örökségének részét képezik, a SzK Kulturális Minisztériumának 7 dotációs programja támogatja Szellemi kulturális örökség és a kulturális-népművelési tevékenység. A program a kulturális örökség bemutatását (fesztiválok, seregszemlék stb.), az oktatói tevékenységet (szemináriumok, alkotóműhelyek, összpontosítások, stb.), valamint a kutatói és kiadói tevékenységet, és a hagyományos népi kultúrából és folklórból kiinduló új alkotások létrejöttét támogatja. A SzK Kulturális Minisztériumának fenn említett támogatási rendszere jelenleg az egyetlen olyan támogatási rendszere az állami kultúrpolitikának, amely a nem, az állam által létrehozott kulturális intézmények aktivitásait támogatja. A hagyományos népi kultúra területén végzett tevékenységet a pályázati rendszereken keresztül a magán illetve alapítványi szektor is támogatja, ilyenek pl. a következők: Nadácia SPP, Nadácia Pontis, Centrum pre filantropiu, Orange, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa. Mgr. Soňa Štanglová, Mgr. Petra Klobušická, PhD. Irodalom: Huba, M.: Stratégia trvalo udržateľného rozvoja vo vybraných regiónoch. Bratislava 2000, 192 s. Chomová, S. et al.: Kulturoperátor. Bratislava NOC 2010, 142 s. Kováč, M. et al.: Historické, spoločenské a kultúrne dedičstvo sídiel a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry. Bratislava NOC 2012, 104 s. Návrh koncepcie Fondu pre umenie. Rukopis. Ministerstvo kultúry Zverejnený na Ochrana a podpora tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku a v štátoch Európskej únie Problematike ochrany tradičnej ľudovej kultúry na úrovni štátov Európy sa venuje viacero dokumentov, z nich najvýznamnejší impulz pre ďalšie dokumenty a aktivity na úrovni členských štátov EÚ predstavuje Odporúčanie na ochranu tradičnej a ľudovej kultúry, ktoré prijalo VZ UNESCO 15. novembra 1989 v Paríži. Vláda SR tento dokument prijala 14. júna Je to dôležitý a aktuálny medzinárodný dokument, ktorý reflektuje potreby ochrany, uchovávania, šírenia, dokumentovania a sprostredkovania tradičnej ľudovej kultúry a folklorizmu. Bol pozitívne prijatý vo väčšine štátov sveta a inicioval viaceré národné a medzinárodné aktivity. Viaceré koncepcie na ochranu a prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry a širšieho kultúrneho dedičstva spolu s legislatívnymi opatreniami tvoria vo všeobecnosti základné nástroje kultúrnej politiky v európskom prostredí. K nim ďalej patrí financovanie kultúry z verejných zdrojov a opatrenia umožňujúce viaczdrojové financovanie kultúry, zabezpečenie dostupnosti informácií, spôsoby ich šírenia, ako aj prístup občanov ku kultúre. V európskom modeli podpory a zabezpečovania kultúry zohráva významnú úlohu najmä štát, región a obec. Z hľadiska vývoja kultúrnej politiky SR v ostatných desiatich rokoch boli určitým medzníkom zostavenie Národnej správy o kultúrnej politike SR (2002) a decentralizácia časti kultúrnych inštitúcií v oblasti kultúry na samosprávne kraje (2002). Na oblasť tradičnej ľudovej kultúry a folklóru v ich primárnych i scénických podobách, ktoré sú súčasťou širšieho systému nehmotného kultúrneho dedičstva SR, je zameraný dotačný systém Ministerstva kultúry SR, dominantne program 7 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť. Súčasťou programu je podpora prezentačnej oblasti (festivaly, prehliadky a i.), vzdelávacej činnosti (semináre, tvorivé dielne, sústredenia a p.), ako aj výskumnej a edičnej činnosti a podpora vzniku novej tvorby vychádzajúcej z tradičnej ľudovej kultúry a folklóru. Uvedený dotačný systém MK SR predstavuje v súčasnosti jediné systémové riešenie štátnej kultúrnej politiky na podporu kultúrnych aktivít realizovaných na pôde iných ako štátom zriadených kultúrnych inštitúcií na Slovensku. Zo súkromného či nadačného sektora sa podpore aktivít v oblasti tradičnej ľudovej kultúry venujú prostredníctvom grantových systémov napríklad: Nadácia SPP, Nadácia Pontis, Centrum pre filantropiu, Orange, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa a i. Mgr. Soňa Štanglová, Mgr. Petra Klobušická, PhD. Literatúra: Huba, M.: Stratégia trvalo udržateľného rozvoja vo vybraných regiónoch. Bratislava 2000, 192 s. Chomová, S. et al.: Kulturoperátor. Bratislava NOC 2010, 142 s. Kováč, M. et al.: Historické, spoločenské a kultúrne dedičstvo sídiel a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry. Bratislava NOC 2012, 104 s. Návrh koncepcie Fondu pre umenie. Rukopis. Ministerstvo kultúry Zverejnený na 7

8 Csorvási folklór Csorvássky folklór A mai Csorvás viszonylag fiatal település 1857-től nyerte vissza önálló adózóközség címét. Az új településre az akkori Osztrák birodalom minden részéről érkeztek ide emberek. A magyar mellett, román szlovák, lengyel, ukrán, morva telepesek alkották az új községet. A különböző nemzetekhez tartozó lakosok, mint egy hatalmas olvasztótégelyben váltak csorvásivá. A község új lakossága természetesen magával hozta dalait, táncait, népmeséit, gasztronómiáját, viseletét. Mindez azt jelenti, hogy kizárólagosan Csorvásra jellemző népművészet a településen nem alakult ki. Ez nem azt jelenti, hogy a népzene, néptánc, vagy a népviselet szeretete nem alakult ki a településen. A legfontosabb a népdalkincsünk, amelynek gyűjtésében komoly szerepet vállalt Bartók Béla. (Bartók szülei a csorvási katolikus templomban kötöttek házasságot, anyai nagyanyja Csorváson van eltemetve) Bartók több népdalt és egy népballadát gyűjtött Csorváson. Leghíresebb Csorvásról szóló népdal a Ha csakugyan csakugyan nem találok szeretőt A népdal, az 1902-ben alakult Csorvási Dalegylet énekkarának, a repertoárjában is komoly szerepet kapott. A karok, kórusok után a hangszeres együttesek, citerazenekarok éltetik a magyar, és a velünk élő nemzeti kisebbségek népdalkincsét. Citerazenekaraink, népdalkórusaink magyar és szlovák népdalcsokrokat is előadnak fellépéseik során. Minden évben Bartók Béla születésnapján (1881. március 25.) Csorváson népzenei fesztivált szerveznek, amelynek nemzetközi résztvevői is vannak. A megyében nagyon sok népdalkör működik, amelyek jelenlétükkel rangos eseménnyé formálták ezt a rendezvényt. A néptánc, habár az évek folyamán több néptánccsoport is alakult a településen, nem tudott sikeres lenni, elsősorban a vegyes nemzetiségű lakosság nem kötődött, a magával hozott néptánc kultúrához. Az utóbbi években a magyar, és a nemzetiségi viseleti motívumok gyűjtése is megindult a településen. A legfontosabb a Dél Békés Csanád (Tótkomlós, Pitvaros, Ambrózfalva, Csanádalberti) szlovák motívumainak gyűjtése. A Hudák szövőüzem, 250 elsősorban Tótkomlós környéki szőttes mintát őriz. Ezeket a mintákat alkalmazza, a szőtteseik (gépi szövésűek) őrzik a szlovák motívum kincset. Emellett a magyaros viselet gyártásának fellegvára Csorvás lett. Hazai és nemzetközi kiállításokon komoly sikereket érnek el. Bemutatótermükben folyamatosan megvásárolhatók termékeik. Csorváson egységes a településre jellemző népviselet nem alakult ki. Népies viselet, amely a környékre jellemző a nők kékfestő anyagból készült viselete. Fontos szerepe volt és van a magyaros, magyar tájak hímzésmintáinak megőrzésében, amelyet a különböző korszakokban működő hímző körök, szakkörök szervezésében történt, történik. A két világháború között a nőnevelés nagyon fontos része volt a hímző körök tevékenysége, így nemzedékeken át kedvenc társas elfoglaltság volt a magyaros hímzések készítése. Ezekből, a munkákból időnként kiállításokat szerveztek, amelyeknek nagyon komoly sikere volt. Mindezek alapján elmondhatjuk Csorváson a település határán túlnyúlóan, ápolják a magyar és a velünk élő nemzeti kisebbségek népművészetét, hagyományait. Kasuba István Mesto Csorvás je relatívne mladé mesto. Titul samostatnej daňovej obce získalo až v roku Do mladej obce sa sťahovali ľudia zo všetkých kútov Rakúsko-Uhorskej monarchie. Preto sa tu objavili ľudia z územia dnešného Rumunska, Poľska, Slovenska, Čiech, Ukrajiny. Všetci noví obyvatelia sa časom stali Csorvásanmi a miestna kultúra sa obohatila zvykmi, piesňami, tancom, gastronómiou, krojom, básňami, rozprávkami ich obyvateľov. Preto nie je možné identifikovať jedinečný csorvássky folklór, ale to neznamená, že miestni by nemali radi folklór. Najvzácnejšie sú ľudové tance a piesne, ktoré tu zadokumentoval Béla Bartók (jeho rodičia mali svadbu v miestnom r. k. kostole a jeho babka je pochovaná na miestnom cintoríne). Bartók tu nazbieral niekoľko ľudových piesní a ľudové balady. Najslávnejšou ľudovou piesňou o Csorvási je Keď naozaj, naozaj nenájdem milého, ktorá bola v repertoári miestneho spevokolu, založeného v roku Okrem spevokolu udržiavaju prvky národnostnej kultúry pri živote rôznorodé hudobné telesá ako dychová hudba a citarová skupina, ktoré majú v repertoári maďarské i slovenské skladby a piesne. Na počesť narodenia Bélu Bartóka (25. marca 1881) je v Csorvási každoročne organizovaný Medzinárodný folklórny festival. V okrese máme veľa aktívnych spevokolov, ktoré si túto príležitosť nenechajú ujsť. Skupiny ľudového tanca, ktorých bolo v obci niekoľko, nedokázali dlhodobo fungovať. Jednotlivé národnosti sa príliš nedržali vlastnej kultúry. Nedávno sa začal aj zber ľudových motívov a krojov, ktorý je zameraný na miestnych Slovákov (Slovenský Komlóš, Pitvaroš, Čanádalbert). Tkáčska dielňa Hudákovcov má vo svojej zbierke vyše 250 vzorov, hlavne zo Slovenského Komlósu. Dnes utkané látky zachovávajú dedičstvo našich predkov. V Csorvási sa nachádza výroba krojov na motívy starých vzorov, ktoré na rôznych výstavách dosahujú úctyhodné výsledky. Tieto výrobky sa dajú kúpiť vo vzorkových predajniach. Nakoľko v meste Csorvás žije veľa národností, nevyvinul sa jediný charakteristický kroj. Na okolí ženy nosili charakteristické odevy z modrotlače. Dôležitým prvkom ľudovej kultúry sú výšivky. V meste počas posledného storočia fungovalo niekoľko krúžkov, ktoré boli v medzivojnovom období jedným z pilierov výchovy dievčat. Preto niekoľko generácií s obľubou vyšívalo ľudové motívy na obrusy, košele a pod. Z týchto diel sa občas zorganizujú veľmi úspešné výstavy. Z daných skutočností sa dá usúdiť, že Csorvásania sa s láskou starajú o folklór a dedičstvo svojich predkov rôznych národností nielen priamo z mesta, ale aj z neďalekého okolia. István Kasuba 8

9 Bihardiószegi népi tánchagyományok Ľudové tradície v Diosigu (Bihardiószegu) Elődeink munkavégző táncszokásai sokszinűek voltak. Szüreti bál Diószegen nagyjából Trianon után kezdett kialakulni, mint a magyarság összetartását szimbolizáló közösségi rendezvény. A dobos tréfálkozása nyitotta a bált, ezt követte az első tánc, szőlőlopás, takaritás, második tánc és végül a bál szépségversennyel. Viseletük magyaros viselet volt tól a szüreti bált betiltják, de a második világháború alatt újraindul ös szüreti bállal megjelent a szekeres-táncos-zenés felvonulás is, valamint tombola és szőlőkosár árverés. Az elmúlt két évtizedben több próbálkozás is történt Bihardiószegen a néptánc hagyományának megörzésére. A kisebb nagyobb szünetekkel, immár 20 éve működő Szömörce Néptáncegyüttes, napjainkban kezd újjáéledni, hogy ismét hű lehessen egykori nevéhez. A Szömörce néptáncegyüttes volt az egyik, legtöbb gyereket foglalkoztató tánccsoport az Érmelléken. Az aktív és eredményes időszakot egy rövid ideig tartó hanyatlás követte, amikor a Szömörce csak alkalmi fellépéseket teljesített. Ezt a felnövekvő generáció szétszóródása, valamint az utánpótlást biztosító gyermektánccsoport hiánya okozta. Eleinte a szülők anyagi támogatásával készültek a népviseletek, aztán a Pro Juventus Diosigensis Egyesület biztosította a néptánccsoport jogi hátterét, míg 2009-ben megalakult a Szömörce Kulturális Egyesület. Nagyon sokan kedvet kapva a régi táncosok közül is, újra megpróbálkoztak a tánctanulással. Azóta több helyen is megfordultak, külföldön is: Pünkösdi Sokadalom Hajdúszoboszló, Gyomaendrőd, Simonyi Óbester Lovas Napok Debrecen, Málé Fesztivál Létavértes, Létavértesi és Bihardiószegi Napok, Csillagocska Nagyvárad, Partiumi Néptánctalálkozó Micske. Az újjáéledésben fontos szerepet játszik a szülők pozitív hozzáállása kultúránk és hagyományaink megőrzéséhez. Jelenleg gyereket foglalkoztat községünkben a néptánccsoport, ami remélhetőleg hamarosan növekedni fog. A tánccsoport további működése nélkülözhetetlen egy ilyen nagy és gazdag múlttal rendelkező település esetében a helyi magyar közösség számára. A további tervek között szerepel a különböző néptánctáborok, valamint néptáncfesztiválok megszervezése is. Nagy sikerrel és hagyományteremtő szándékkal szervezték meg Bihardiószegen 2012 novemberében az Első Nemzetközi Vőfélytalálkozót, a régi lakodalmi hagyományok újjáélesztésének céljából, amelyre a környék több településéről érkeztek vőfélyek, hogy bemutassák az általuk ismert lakodalmi szokásokat. Szőnyi József Tanečné zvyky našich predkov boli rôznorodé. Tradícia oberačkovej zábavy v Diosigu, ktorá sa viaže k Trianonu, bola spoločenským podujatím, symbolizujúcim spolupatričnosť Maďarov. Zábavu otváralo vtipkovanie bubeníka, po ňom nasledoval prvý tanec, krádež hrozna, upratovanie, druhý tanec a nakoniec sa začal ples s voľbou kráľovnej krásy. Kroje boli typicky maďarské. V roku 1938 bola zábava zakázaná, ale počas II. svetovej vojny sa táto tradícia obnovila. Na oberačkovej zábave v roku 1945 sa objavil i vozový tanečno-hudobný sprievod, tombola a dražba hroznového koša. V posledných dvoch desaťročiach sa v Diosigu pokúsili viackrát zachrániť tradíciu ľudového tanca. S menšími či väčšími prestávkami už 20 rokov funguje folklórny súbor Szömörce, ktorý v súčasnosti opäť ožíva, aby bol verný svojmu niekdajšiemu menu. Súbor patril medzi tie tanečné súbory, ktoré sa venovali v oblasti Érmellék najväčšiemu počtu detí. Po veľmi úspešnom období nasledovalo trocha menej úspešné, keď Szömörce vystupoval iba príležitostne. Príčinou bolo roztrúsenie sa dospievajúcej generácie a chýbajúci detský súbor. Zo začiatku sa kroje šili z finančných príspevkov rodičov, neskôr prispieval spolok Pro Juventus Diosigensis Egyesület, ktorý zabezpečoval právne pozadie folklórneho súboru. V roku 2009 bol založený kultúrny spolok Szömörce Kulturális Egyesület a mnoho tanečníkov opäť dostalo chuť do tancovania a pokúsili sa osvojiť si nové tanečné choreografie. Odvtedy sa predstavili na rôznych podujatiach a miestach, nielen doma, ale aj v zahraniční Pünkösdi Sokadalom Hajdúszoboszló, Gyomaendrőd, Simonyi Óbester Lovas Napok Debrecen, Málé Fesztivál Létavértes, Létavértesi és Bihardiószegi Napok, Csillagocska Nagyvárad, Partiumi Néptánctalálkozó Micske. Na znovuzrodení zohral dôležitú úlohu pozitívny prístup rodičov k zachovaniu našej kultúry a tradícíi. V súčasnosti sa folklórny súbor venuje zhruba deťom a dúfajme, že tento počet bude čoskoro ešte väčší. Činnosť tanečného súboru je pre maďarskú komunitu, ktorá má veľmi veľkú a bohatú históriu, nevyhnutná. Plánujeme organizovanie rôznych tanečných táborov a folklórnych festivalov. S veľkým úspechom a zámerom vytvoriť tradíciu sme v novembri 2012 usporiadali v Diosigu prvé Medzinárodné stretnutie starejších. Cieľom stretnutia bolo oživenie tradičných svadobných zvykov. Na stretnutí sa zúčastnili starejší z okolitých obcí, aby predstavili svoje svadobné zvyky. József Szőnyi 9

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia!

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Príhovor primátora mesta Moldava nad Bodvou Istvána Zachariaša na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XIV. Dní Moldavy 2. júla 2010 Vážené dámy, vážení

Részletesebben

Együtt voltak a színpadon a történelmi Gömöri régió néptáncosai. Na javisku boli spolu všetky folklórne súbory historického Gemera.

Együtt voltak a színpadon a történelmi Gömöri régió néptáncosai. Na javisku boli spolu všetky folklórne súbory historického Gemera. KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (67) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Július 9-én és 10-én zajlott községünkben a XV. Falunapok rendezvénysorozata.

Július 9-én és 10-én zajlott községünkben a XV. Falunapok rendezvénysorozata. Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 14. ročník Október 2010 3. szám 14. évfolyam 2010 Október Jubilejné XV. Obecné dni Magdaléna

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (5)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (5) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (5) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (30)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (30) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (30) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Megnyílt az eurorégió tájékoztató irodája

Megnyílt az eurorégió tájékoztató irodája Štúrovo Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie 2004/11 Szigeti László, szlovák oktatásügyi államtitkár avatta fel november 5-én az Ister-Granum Eurorégió új, tájékoztató és tanácsadó

Részletesebben

Szlovák-karszt Aggteleki-karszt Slovenský kras Aggtelekský kras

Szlovák-karszt Aggteleki-karszt Slovenský kras Aggtelekský kras Szlovák-karszt Aggteleki-karszt Slovenský kras Aggtelekský kras Szlovák-karszt Aggteleki-karszt: Barlangok és más csodák Slovenský kras Aggtelekský kras: Jaskyne a niečo viac Úvodné slovo Manfred Pils

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (8)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (8) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (8) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám

Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám 8 Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám Vážení čitatelia, milí Hamuliakovčania, po päťročnej prestávke Vás pozývame k prečítaniu obnoveného vydania

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (64) Vidíte cezhraničný regionálny magazín medzi Maďarskom a Slovenskom Spoločné hodnoty podporovaný Európskou úniou.

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (64) Vidíte cezhraničný regionálny magazín medzi Maďarskom a Slovenskom Spoločné hodnoty podporovaný Európskou úniou. KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (64) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Csendet kérünk! XXXII. CSALLÓKÖZI VÁSÁR szeptember 20-23. XXXII. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK 20-23. septembra. Új CT: 5 másodperc a kivizsgálás

Csendet kérünk! XXXII. CSALLÓKÖZI VÁSÁR szeptember 20-23. XXXII. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK 20-23. septembra. Új CT: 5 másodperc a kivizsgálás XXXII. CSALLÓKÖZI VÁSÁR szeptember 20-23. XXXII. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK 20-23. septembra Megjelenik kéthetente Vychádza dvojtýždenne 2012. augusztus 30., 20. évfolyam, 12. szám 12. číslo, 20. ročník, 30.

Részletesebben

Úvod Bevezető. Vážení občania! Milé obecenstvo festivalu! Tisztelt Polgárok! Kedves Fesztiválozó Közönség!

Úvod Bevezető. Vážení občania! Milé obecenstvo festivalu! Tisztelt Polgárok! Kedves Fesztiválozó Közönség! 1 Úvod Bevezető Vážení občania! Milé obecenstvo festivalu! Mesto Kráľovský Chlmec súčasne s okolitými obcami tohto roku oslavuje osemsté výročie prvej písomnej pamiatky. V tomto znamení sa nesie aj program

Részletesebben

Újjáépült a mostari Öreg híd

Újjáépült a mostari Öreg híd Štúrovo Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie 2004/10 és Vidéke Legnagyobb áldás a hidak építése Újjáépült a mostari Öreg híd A boszniai Mostar talán messze van, de van egy immanens

Részletesebben

Karácsony emberség, öröm és lelki béke. Vianoce ľudskosť, radosť a pokoj v duši. Veľkoúľanský obzor. nagyfödémesi láthatár

Karácsony emberség, öröm és lelki béke. Vianoce ľudskosť, radosť a pokoj v duši. Veľkoúľanský obzor. nagyfödémesi láthatár Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 4. číslo 17. ročník December 2013 4. szám 17. évfolyam 2013 December Všetkým milým čitateľom a občanom

Részletesebben

Az államalapítás idején Putnok királyi birtok, a gömöri váruradalom része, később székhelye volt.

Az államalapítás idején Putnok királyi birtok, a gömöri váruradalom része, később székhelye volt. KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (66) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Ajánló és köszöntő... 4. Együtt a dunai vízi turizmus fejlesztéséért... 6

Tartalomjegyzék. Ajánló és köszöntő... 4. Együtt a dunai vízi turizmus fejlesztéséért... 6 Tartalomjegyzék Ajánló és köszöntő.... 4 Egy csónakban evezünk Együtt a dunai vízi turizmus fejlesztéséért.... 6 A beavatkozást hatékonyabbá teszi a közös nyelv A határon átnyúló vízügyi együttműködés

Részletesebben

Örömet nekem a polgárok elégedettsége okoz. Radosť mi robí spokojnosť občanov

Örömet nekem a polgárok elégedettsége okoz. Radosť mi robí spokojnosť občanov Veľkoúľanský obzor nagyfödémesi láthatár Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan Nagyfödémes lakosainak lapja 4. číslo 16. ročník December 2012 4. szám 16. évfolyam 2012 December Všetkým milým čitateľom a občanom

Részletesebben

XII. Gyurcsó István Emléknap

XII. Gyurcsó István Emléknap Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XVII. ročník www.sturovo.sk Garamkövesd április 21-én egész napos rendezvénysorozattal emlékeztek meg Gyurcsó István költőről és a község másik neves szülöttjéről,

Részletesebben

XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/06

XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/06 XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/06 Veľká investícia v Enerbyte s.r.o. Po dlhšej dobe sa rozbehla rozsiahla investícia u nášho dodávateľa tepla, ktorého hodnota má presiahnuť

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (45)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (45) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (45) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (17)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (17) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (17) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Szlovák-magyar vegyes bizottsági ülés

Szlovák-magyar vegyes bizottsági ülés Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XVIII. ročník www.sturovo.sk 2007/2 és Vidéke Regionális havilap, XVIII. évfolyam február ROLETY SIEŤKY PROTI HMYZU GAMEX Štúrovo UZAMYKACIE SYSTÉMY ŽALÚZIE kompletná

Részletesebben

GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950 a 0908/389 990

GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950 a 0908/389 990 Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XVII. ročník www.sturovo.sk Az év vállalkozónője 2005-ben a Kis-és Középvállalkozásokat Fejlesztő Nemzeti Ügynökség immár hatodik alkalommal hirdette meg a legjobb

Részletesebben

2004/3. GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950

2004/3. GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika informácie a objednávky na tel. čísle 7510 950 Štúrovo Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie Prezident v Štúrove 2004/3 Párkány és Vidéke Regionális havilap, XV. évfolyam marec/március Az államfő Párkányban 10. marca 2004 poprvýkrát

Részletesebben

XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/11

XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/11 XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/11 Malý priemyselný park v Náne V roku 2010 dostala Nána do daru od Ministerstva obrany dovtedy nevyužívané kasárne. Komplex rozprestierajúci

Részletesebben

2004/4. Nemzetközi konferencia a regionális együttműködésről Közösen Európába, közösen Európáért. GAMEX Štúrovo

2004/4. Nemzetközi konferencia a regionális együttműködésről Közösen Európába, közösen Európáért. GAMEX Štúrovo Štúrovo Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie 2004/4 Húsvét után kedden a fenti címmel rendeztek nemzetközi konferenciát városunkban, Eduard Kukan szlovák és Kovács László magyar

Részletesebben

Turczel Lajos Pro Probitate díjas

Turczel Lajos Pro Probitate díjas Štúrovo Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie 2004/7 8 Tizegynéhány évvel ezelőtt Ipolyszalkán fogadta a honismereti kerékpártúra résztvevőit olyan szeretettel, ahogy csak szívbéli

Részletesebben

Sztrájkoljanak a gépek?

Sztrájkoljanak a gépek? Október 6. - 18.30: Nemzeti gyásznap Megemlékezés az aradi vértanúkról 6. októbra. - 18.30 h.: Národný smútočný deň spomienka na martýrov z Aradu Megjelenik kéthetente Vychádza dvojtýždenne 2012. október

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (43)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (43) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (43) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/12

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/12 XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/12 Primátor zostal, poslanci zmenení Predvolebná kampaň, ktorá prebiehala počas posledných týždňov v Štúrove, nemá obdobu. Väčšina kandidátov

Részletesebben