Nonverbális kommunikáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nonverbális kommunikáció"

Átírás

1 Nonverbális kommunikáció Dr. Móré Mariann főiskolai docens

2 A nem verbális kommunikáció kutatásáról A görög és a római a kultúrákat a verbális kommunikáció uralta. Az ókori színház: a színpadon viselt álarc a nézőket nagy távolságban tájékoztatta a figura karakteréről. A középkori színház: a szereplő jellemzésére a ruhák, a díszek szolgáltak, melyek cseréje már teljes személycserét is jelentett.

3 A nem verbális kommunikáció kutatásáról Európa: a középkorig a köznapi gondolkodásban nincs Keleti kultúrák: jógagyakorlatokban, a mindennapi élet szintjén is jelentős szerepet játszott az emberi test mozgása Az istenségek ábrázolásánál is fontos szerepet játszott a test-, illetve kéztartás

4 Az érzelmek mozgásbeli kifejezése 7-féle érzelem figyelhető meg az arcon: öröm meglepetés félelem szomorúság harag undor érdeklődés

5 A nem verbális kommunikáció kutatásáról Pszichoanalízis (a másik ember belső világának megértése) fejlődése A rádió és a telefon megjelenése (hang) A behaviorista amerikai pszichológusok elkezdték kutatni a mozgások kifejezését és megnyilvánulásait

6 A nem verbális kommunikáció kutatásáról Buda Béla: a személyiségre utaló információk cseréje az interakcióban elsősorban a nem verbális csatornákon bonyolódik Statikus jelzések: testalkat, arcberendezés, hangminőség (nem kódolható) Dinamikus jelzések: arckifejezések, a tekintet irányítása, testtartás, térközszabályozás, vokális jelzések, kulturális jelzések (részben kódolható)

7 A nem verbális kommunikáció kutatásáról Az üzeneteknek egy kommunikáció során a következő összetevői vannak: 7% verbálisjelek, szavak 38% paraverbálisjelek (pl. hangminőség) 55% non-verbálisjelek

8 A nem verbális kommunikáció kutatásáról Testbeszéd Tér-, és időfüggő Összhang

9 A nem verbális jelek csoportosítása a) örökölt (ontogenetikus) jelek: öröm, meglepetés, félelem, szomorúság, harag, undor, érdeklődés b) ösztönösen megtanult (filogenetikus) jelek: fejbólintás c) egyezményes (konvencionális) jelek: a siketnémák abc-je, a vakok írása

10 A nem verbális jelzések főbb funkciói A társas helyzet kezelése Énmegjelenítés Az érzelmi állapotok közlése Az attitűdök kommunikációja Csatorna ellenőrzés

11 A nem verbális jelzések főbb funkciói A társas helyzet kezelése: Az érintkezések általában nem verbális jelzésekkel oldjuk kezdeményezését és befejezését is meg. Az én bemutatása: Barátságosak, kedvesek, intelligensek vagyunk. Egyéb személyes jelzők: státusz, szexuális nyitottság, gazdagság.

12 A nem verbális jelzések főbb funkciói Érzelmi állapotok kommunikációja: A kulturális normák korlátozzák: ki, kinek, milyen körülmények között, milyen érzelmekről beszélhet. Az attitűdök kommunikációja: Azokat az attitűdöket, amelyek ideiglenesek és a pillanattal változnak, kizárólag nonverbálisan közöljük.

13 A nem verbális jelzések főbb funkciói Csatornaellenőrzés: ki beszéljen, mennyi ideig, és ki legyen a következő megszólaló.

14 A nem verbális kommunikáció csatornái vokális jelek tekintet mimika mozgásos kommunikáció gesztus testtartás térközszabályozás emblémák (ruha, haj, díszek) kronémika (az interakció időviszonya) kinezika (kifejező mozgások)

15 A nem verbális jelek a beszédben Vokális jelek: hangnem, hanghordozás a hang jól tükrözi a belső feszültséget, izgalmat a hangsúly elhelyezése,tartása a szavak egyes szótagjain vagy a mondat egyes szavain, a mondat dallamváltozása, a szavak közötti szünet (politikai beszéd, igehirdetés)

16 A nem verbális jelek a beszédben kimondása, a verbális elvétés, elszólás, a túl hosszú szünet, a hibás szórend, egyes szavak kihagyása vagy ismétlése, a dadogás, a befejezetlenül hagyott Vokális jelek Mahl-féle skála : tízféle zavarjel előfordulását méri (a szó hibás mondat)

17 A nem verbális jelek a beszédben Paralingvisztikai jelzések (nyelv mellé rendelt): a beszéd sebessége, a hangmagasság, a ritmus, a hangerő és a beszédtempó akcentus, a hang tónusa olyan hangadások, amelyek önmagukban képesek egy üzenetet közvetíteni (sírás, ásítás, nevetés, fütty, hangos lélegzés)

18 A nyelvet kísérő vokális jelzések kifejező szerepe Kifejezett érzések Helyes felismerések Harag 156 Félelem 60 Boldogság 104 Féltékenység 59 Szerelem 60 Idegesség 130 Szomorúság 118

19 Tekintet Visszajelentés a visszajelentésről (a másik mit észlel, mit vesz észre). Normatív szabályozás alatt áll: különböző társadalmi viszonylatokban megszabott lehet a tekintet iránya és tartalma Többnyire öntudatlan Kifejez szimpátiát, szeretetet

20 Tekintet Szabályozó szerepe van Beszélgetési idő: 61% egymásra nézés 31% találkozik a tekintet Szemkontaktus bátorság (mozgólépcső)

21 Mimika Az érzelmi viszonyok tükröződése az arcon,az arc izmainak mozgása által. Felismerése: Rudolf-féle képek Film: az emóció felismerése a vizuális információk folyamatára támaszkodik Piktografikus eljárás : a szemek pontja, a szemöldök és a száj vonalai

22 Fájdalom

23 Rosszkedv, fájdalom

24 Nagyfokú elkeseredettség

25 Csodálkozás

26 Félelem

27 Rémület, iszonyat

28 Gyűlölet

29 Kételkedés

30 Aggodalom

31 Undor

32 Káröröm

33 Gyanakvás

34 Gúny, káröröm

35 Csábító sóvárság

36 Nagy öröm

37 Mimika A megnyilvánulások egy kis része a kommunikációban mint tudatos, kommunikatív jel szerepel Legismertebb: összevont szemöldök, szigorú tekintet (bírálatot, megítélést, nemtetszést jelent) Tudatos manipulációja is lehetséges (például a színészi munkában) Rezzenéstelen arc

38 Mozgásos (akciós) kommunikációs csatornák Kommunikáció a gesztusok révén Kommunikáció a testtartás révén A térközszabályozás kommunikációs csatornája

39 Kommunikáció gesztusok révén A fej, a kéz és a kar mozgása 1200 európai személy: mit jelent a fej hátracsapása? 1. tagadás (302 fő), 2. hívás (108), 3. ellentét, szembenállás (55), 4. fölény (50), 5. köszöntés (24), 6. visszautasítás (24), 7. irányjelzés (20), 8. A gesztus ismeretlen (554).

40 A kéz gesztusai hívás, elutasítás, tiltakozás, könyörögés, köszönés a kéz mozdulataival fejezzük ki, ha szólni akarunk, ha folytatni, gyorsítani vagy megszakítani akarjuk a beszédet

41

42

43

44 A gesztusok és a zavar Akaratlan kézmozgások: kézremegés, apró ismétlődő mozdulatok, a saját test - főleg az arc és a másik kéz - megfogása. A száj őrzése: A kéz eltakarja a szájat, a hüvelykujj az archoz nyomódik (az agy tudat alatt utasítja a kezet, hogy próbálja elfojtani az elhangzó valótlan szavakat). Leplezése: köhögés színlelése

45 A gesztusok és a zavar Az orrérintés gesztusa: a szájőrzés gesztusának mesterkélt, álcázott változata. Szemdörzsölés: az agy irányítja, hogy kirekessze a megtévesztést, a kétséget vagy hazugságot, vagy elkerülje a szembenézést

46

47 Kommunikáció a testtartás révén A test tartása a kommunikáló felek érzelmi állapotra utal. Viszonyt, álláspontot, szubjektív értékelést fejez ki. Különböző szociális viszonylatokban, szerephelyzetekben meghatározott testtartás kívánatos vagy esetleg kötelező.

48 A térközszabályozás kommunikációs csatornája Az a távolság, amelyet az emberek az interakciók során egymástól felvesznek. Különböző kultúrákban mások a proxemikus normák.

49 A kulturális szignálok kommunikatív jelentősége A különböző tárgyak, díszítések kulturális kommunikáció automatikusan valamilyen jelentőséget kaptak (a kommunikáció társadalmi szabályozásához járulnak hozzá). A résztvevőknek meg kell határozniuk, "interpretálniuk" kell egymás viszonyát. A kulturális szignálok alapján a viszonylatba rendeződik.

50 A kulturális szignálok kommunikatív jelentősége ruha hajviselet a test különböző díszei a jelvények vagy a jelvény-értékű tárgyak a közlekedési táblák az üzletek cégérei

51 A kulturális szignálok és a személyiség Nemi szerepek A női szépség és a kultúra Az identitás keresése A tükör

52 A tudatos szignálhasználat A lakás bútorzatának azok a jegyei, amelyek a belépő vendégek számára tervezettek. Státuszszimbólumok: autómárka, fajkutya.

53 A tudatos szignálhasználat A társadalmi együttélés egész rendszerét vizuális jelek szabályozzák, a civilizáció fejlődésével párhuzamosan ezek mind nagyobb jelentőségre tesznek szert.

54 Kronémika A kommunikációs folyamat időviszonyait vizsgálja. A beszélgetés résztvevői az (üdvözlés, közlés, búcsú) mennyi időt egyes beszélgetési szakaszokra fordítanak. A csend szerepe.

55 A nem verbális jelek az írásban Az írás tagoltsága Margó Bekezdés Sorok Szótávolság Javítások

56 Metakommunikáció Olyan komplex közlés, amely túlmutat a kommunikáció jelenségein (görög meta jelentése: túl). Az emberi kommunikáció állandó és szükségszerűen kétszintű folyamat: 1. akaratlagos, szándékos kommunikáció 2. akarattól független, spontán, visszatarthatatlanul autonóm

57 Metakommunikáció Az emberi kapcsolatokban többnyire a metakommunikációra reagálunk először, és ez alapján minősítjük a közlést anélkül, hogy ezt tudatosítanánk.

58 IRODALOMJEGYZÉK BÄRNKOPF Zs. (2002): A kommunikáció könyve. Falccus Kiadó, Bp. Buda B. László J. (1981): Beszéd a szavak mögött. Tömegkommunikációs Kutatóközpont Bp. Buda B. (1978): Az empátia, a beleélés lélektana. Gondolat Kiadó. Bp. Darwin, C (1981): Az ember és az állat érzelmeinek kifejezése. Gondolat Bp. EKMAN, P.- LEVENSON, R (1983): Autonomic nervous system activity distingiushes among amotions. Science, pp FORGACH (1989): Interpersonal Behaviour. Pergamon Books Ltd. Oxford KENDON, A. (1981):Nonverbal communication, interaction, and gesture: selections fromsemiotica The Hague ; New York : Mouton Publishers, c1981 Móré M. (2010): A társadalmi kommunikáció elméleti és gyakorlati alapjai. Debreceni egyetemi Kiadó Db. N. Horváth B. (2006): Gyakorlati kommunikáció. Pont Kiadó, Bp. PEASE A. (2000): Testbeszéd. Park Kiadó, Bp.

A közvetlen emberi kommunikáció során általában személyes kontaktus alakul ki a résztvevők között, akik így könnyebben és biztosabban dolgozhatják ki

A közvetlen emberi kommunikáció során általában személyes kontaktus alakul ki a résztvevők között, akik így könnyebben és biztosabban dolgozhatják ki Dr. Móré Mariann A közvetlen emberi kommunikáció során általában személyes kontaktus alakul ki a résztvevők között, akik így könnyebben és biztosabban dolgozhatják ki a viszonyulási stratégiájukat. egy

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ A BETEGSZÁLLÍTÁSBAN

KOMMUNIKÁCIÓ A BETEGSZÁLLÍTÁSBAN MODULFÜZET Betegszállító felnőttképzési program 2. modul KOMMUNIKÁCIÓ A BETEGSZÁLLÍTÁSBAN Írta: Pete László Lektorálta: Dr. Bumbera József HARRUCKERN JÁNOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYÓGYPEDAGÓGIAI KOLLÉGIUM,

Részletesebben

AZ EMPÁTIA KOMMUNIKÁCIÓS ALAPJAI

AZ EMPÁTIA KOMMUNIKÁCIÓS ALAPJAI AZ EMPÁTIA KOMMUNIKÁCIÓS ALAPJAI In.: Buda Béla: Az empátia - a beleélés lélektana, Gondolat Kiadó, Bp. 1978. Általánosan meghatározva, az empátia a személyiség olyan képessége, amelynek segítségével a

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.02.27.

Gyakorló ápoló képzés 2012.02.27. Kommunikáció Miskolczi Mária 2012. 02. 23. A kommunikáció meghatározása Számos meghatározása létezik, pl: = Tájékoztatás, közlés = Csoporton belüli verbális kapcsolatok/interakciók = A kommunikáció olyan

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ KOMMUNIKÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT TÉNYEZŐI ÉS FUNKCIÓI, KOMMUNIKÁCIÓS KÖZLÉSMÓDOK

KOMMUNIKÁCIÓ KOMMUNIKÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT TÉNYEZŐI ÉS FUNKCIÓI, KOMMUNIKÁCIÓS KÖZLÉSMÓDOK KOMMUNIKÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT TÉNYEZŐI ÉS FUNKCIÓI, KOMMUNIKÁCIÓS KÖZLÉSMÓDOK Bármilyen nyelven is beszélsz, sosem tudsz mást mondani, mint ami vagy. (Ralph Waldo Emerson) A kommunikáció* A kommunikáció

Részletesebben

A kommunikáció elmélete

A kommunikáció elmélete A kommunikáció elmélete ELSŐ ELŐADÁS 2001.02.17... 3 ELŐZMÉNYE:... 3 ALAPFOGALMAK... 3 A KOMMUNIKÁCIÓ MEGHATÁROZÁSAI:... 3 KULCSSZAVAK:... 4 A KOMMUNIKÁCIÓ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI:... 4 I. Mindig szimbolikus

Részletesebben

Gyógyszerészi pszichológia. Raffai Gellért Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet raffai.gellert@sph.unideb.

Gyógyszerészi pszichológia. Raffai Gellért Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet raffai.gellert@sph.unideb. Gyógyszerészi pszichológia Raffai Gellért Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet raffai.gellert@sph.unideb.hu Irodalom: Pilling J. (szerk): Orvosi kommunikáció. Medicina Könyvkiadó

Részletesebben

mimika, gesztus, testmozdulatok, testtartás, vokális jelzések (hangsúly, hanglejtés), érintések, szimbolikus csatorna, proxemika.

mimika, gesztus, testmozdulatok, testtartás, vokális jelzések (hangsúly, hanglejtés), érintések, szimbolikus csatorna, proxemika. A verbális és a non-verbális kommunikáció 1 A verbális kommunikációban a beszéd tölti be az információ közvetítő szerepet. A kommunikációban résztvevő felek közötti hierarchikus különbségek a kommunikáció

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kovács Edina Zita. A kommunikáció alafogalmai és eszközei. A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása

MUNKAANYAG. Kovács Edina Zita. A kommunikáció alafogalmai és eszközei. A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása Kovács Edina Zita A kommunikáció alafogalmai és eszközei A követelménymodul megnevezése: Kommunikációs tevékenység gyakorlása A követelménymodul száma: 1448-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

1.) Mi a kommunikáció? 2.) A kommunikáció egésze milyen részekre tagolódik? 3.) Mi a közvetlen és a közvetett emberi kommunikáció közötti különbség?

1.) Mi a kommunikáció? 2.) A kommunikáció egésze milyen részekre tagolódik? 3.) Mi a közvetlen és a közvetett emberi kommunikáció közötti különbség? 1.) Mi a kommunikáció?az információelmélet meghatározása szerint kommunikáció minden, amiben információ továbbítása történik függetlenül attól, hogy az információ milyen jelekben (illetve ennek milyen

Részletesebben

TESTBESZÉD ELEMEI - 3. MIMIKA ÉS A TEKINTET

TESTBESZÉD ELEMEI - 3. MIMIKA ÉS A TEKINTET TESTBESZÉD ELEMEI - 3. MIMIKA ÉS A TEKINTET A MIMIKA A mimikához a szem, a szemöldök és a száj körüli izmok mozgását számítjuk. A mimika ösztönösen működik. A különböző kultúrákban az érzelmek ugyanúgy

Részletesebben

KAPCSOLATTARTÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

KAPCSOLATTARTÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ KAPCSOLATTARTÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ GYAKORLATI ISMERETEK IV. Elıadó: Preczlik Edit Borsika 06 33/521-421 06 20 243 6334 1 BEMUTATKOZÁS Mi is a bemutatkozás? Nem más, mint megismerkedni harmadik fél segítsége

Részletesebben

Szent István Egyetem. Gödöllő. Gazdaság-és Társadalomtudományi kar. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Szent István Egyetem. Gödöllő. Gazdaság-és Társadalomtudományi kar. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság-és Társadalomtudományi kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A SZERVEZETI BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ RENDSZERÉNEK KORSZERŰ KIALAKÍTÁSA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag Kommunikációs tevékenység gyakorlása oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET...5 1.1 A kommunikáció fogalma és jelentősége...5

Részletesebben

Kommunikáció. Mi teszi szükségessé, hogy kiemelt helyet kapjon iskoláinkban, pedagógusképzésünkben a kommunikáció problémaköre?

Kommunikáció. Mi teszi szükségessé, hogy kiemelt helyet kapjon iskoláinkban, pedagógusképzésünkben a kommunikáció problémaköre? 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A kommunikáció fogalma 2. A verbális kommunikáció 2.1. A nyelv és a beszéd 2.1.1. Az artikuláció 2.1.2. A hangerő 2.1.3. A hanglejtés 2.1.4. A gyorsaság, a tempó 2.1.5. A

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ AZ OSZTÁLYTEREMBEN

KOMMUNIKÁCIÓ AZ OSZTÁLYTEREMBEN Dr. Pálvölgyi Ferenc KOMMUNIKÁCIÓ AZ OSZTÁLYTEREMBEN A korszerű didaktikai elméletek szerint a tanítás-tanulás folyamata interakciók sorozatán keresztül valósul meg. Az interakciók legtöbbje a tanár és

Részletesebben

MUNKAANYAG. Aranyiné Farkas Magdolna. Kommunikáció alapjai a szépészeti szolgáltatóegységekben. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Aranyiné Farkas Magdolna. Kommunikáció alapjai a szépészeti szolgáltatóegységekben. A követelménymodul megnevezése: Aranyiné Farkas Magdolna Kommunikáció alapjai a szépészeti szolgáltatóegységekben A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06 A tartalomelem

Részletesebben

Nem verbális kommunikáció az osztályteremben *

Nem verbális kommunikáció az osztályteremben * Tóth László Nem verbális kommunikáció az osztályteremben * Az osztályteremben lejátszódó nem verbális kommunikációnak eddig viszonylag kevés figyelmet szentelt a tudomány. Jóllehet a pedagógiai pszichológia

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek jegyzet

Vállalkozási ismeretek jegyzet VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 1 Vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú és felsőoktatásban HU 0105-03 sz. Phare program Vállalkozási ismeretek jegyzet Gyakorlatorientált vállalkozói készségfejlesztés a

Részletesebben

NEVETÉS ÉS NEVETTETÉS A BOHÓCDOKTOROK SZEREPLÉSE SORÁN

NEVETÉS ÉS NEVETTETÉS A BOHÓCDOKTOROK SZEREPLÉSE SORÁN Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VI. évfolyam, 1. szám, (2011) pp. 199 214. NEVETÉS ÉS NEVETTETÉS A BOHÓCDOKTOROK SZEREPLÉSE SORÁN SIMIGNÉ FENYŐ SAROLTA DADVANDIPOUR ZSUZSANNA Miskolci Egyetem,

Részletesebben

Témakörök. Üzleti kommunikáció Gazdálkodási és menedzsment szak Emberi erőforrások szak Turizmus-vendéglátás szak. A kommunikáció alapfogalmai

Témakörök. Üzleti kommunikáció Gazdálkodási és menedzsment szak Emberi erőforrások szak Turizmus-vendéglátás szak. A kommunikáció alapfogalmai Üzleti kommunikáció Gazdálkodási és menedzsment szak Emberi erőforrások szak Turizmus-vendéglátás szak 2011-2012. tanév I. félév Óra: csütörtök 13.40 15.10 Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka Tanszékvezető főiskolai

Részletesebben

Szakrális kommunikáció a rítusokban

Szakrális kommunikáció a rítusokban Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Tárgy: Belső-ázsiai és koreai sámánizmus és népvallás Oktató: Birtalan Ágnes Szakrális kommunikáció a rítusokban Készítette: Juhász Ágnes JUASACB.ELTE

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. 04. 01. DR. HAÁSZ SÁNDOR

KOMMUNIKÁCIÓ. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. 04. 01. DR. HAÁSZ SÁNDOR KOMMUNIKÁCIÓ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. 04. 01. DR. HAÁSZ SÁNDOR TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és

Részletesebben

Együttműködés-fejlesztés és kommunikáció Résztvevői munkafüzet

Együttműködés-fejlesztés és kommunikáció Résztvevői munkafüzet ÁROP 1.1.21-2012-2012-0001 1 Együttműködés-fejlesztés és kommunikáció Résztvevői munkafüzet VII. Készségfejlesztés modul Együttműködés-fejlesztés és Kommunikáció Résztvevői munkafüzet Szerzők: Berta Judit

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment szak Emberi erőforrások szak Turizmus-vendéglátás szak

Gazdálkodási és menedzsment szak Emberi erőforrások szak Turizmus-vendéglátás szak Üzleti kommunikáció Gazdálkodási és menedzsment szak Emberi erőforrások szak Turizmus-vendéglátás szak 2012-2013-as 2013 tanév I. félév Óra: szerda 13.40 15.10 Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka Tanszékvezető

Részletesebben

ELÖLJÁRÓBAN. Gábor. Gondolat kiadó, Budapest, 1987. p. 804.

ELÖLJÁRÓBAN. Gábor. Gondolat kiadó, Budapest, 1987. p. 804. 1 ELÖLJÁRÓBAN Pályamunkámban egy metakommunikáció-technikai kézikönyv alapjait szeretném lefektetni, amelyben a színészet és a retorika évezredes tapasztalati tudását az etológia/viselkedéstan pár évtizedes

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 0 A KÖZVETLEN SZÓBELI KOMMUNIKÁCIÓ ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET 1. Figyeljen meg különböző helyzetekben beszélgető embereket! Milyen jelzéseket adnak egymásnak, amikor át akarják venni, illetve át akarják

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET ALAPJAI. Forgó Sándor

A KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET ALAPJAI. Forgó Sándor Forgó Sándor MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Forgó Sándor Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Írásbeli és szóbeli kommunikáció I-II.

Írásbeli és szóbeli kommunikáció I-II. ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK Írásbeli és szóbeli kommunikáció I-II. Kommunikációs tevékenység gyakorlása c. jegyzet alapján II. félév Tartalomjegyzék: 1. fejezet - Kommunikációelmélet...4 1) Mit nevezünk kommunikációnak?...4

Részletesebben

Képzési segédanyag. "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Lezárva: 2011. március www.debreceni-lstsz.hu

Képzési segédanyag. Segítőkéz Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Lezárva: 2011. március www.debreceni-lstsz.hu Tartalomjegyzék 1. Szociálpszichológia vázlata 2. 2. Segítőkapcsolatok pszichológiája 15. 3. Fejezetek az életkorok lélektanából 30. 4. Egyéb témák (önismeret, szupervízió, szexualitás, drog, hajléktalanság

Részletesebben