KAPCSOLATTARTÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KAPCSOLATTARTÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ"

Átírás

1 KAPCSOLATTARTÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ GYAKORLATI ISMERETEK IV. Elıadó: Preczlik Edit Borsika 06 33/

2 BEMUTATKOZÁS Mi is a bemutatkozás? Nem más, mint megismerkedni harmadik fél segítsége nélkül. Formája Köszönés (négyes szabály) Férfi Fiatalabb Rangban alacsonyabb Belépı Nınek Idısebbnek Magasabb rangúnak Bennlévınek Név (ha kell formula) Vállalat vagy foglalkozás (ha a helyzet megkívánja) Üzleti célú bemutatkozás Bemutatkozás a közgyőlésen 2

3 BEMUTATÁS Mi is a bemutatás? Nem más, harmadik fél segítségével történı ismerkedési forma. Szabálya Férfit Fiatalabbat Alacsonyabb rangút Nınek Idısebbnek Magasabb rangúnak Megszólítás Név + udvariassági kitétel (pl.: Úr, Asszonyom) Rang + udvariassági kitétel Helytele és kerülendı a halmozás (pl.: Kedves Dr. Nagy Tiborné Fıosztályvezetı Asszony) 3

4 TANANYAG Tankönyvi jegyzet Miért nem a tankönyvet használjuk? Az elıadás célja Életszerő megközelítés. Az elıadás felépítése Mi a kommunikáció Kommunikáció jelentısége Kommunikáció fajtái Törvény és etika Helyzetgyakorlat hallgatók bevonásával 4

5 KOMMUNIKÁCIÓ I. Mi a kommunikáció: latin eredető szó communiusz = közös communicatio = közzététel Vagyis közölni közzétenni valamit mások számára, tehát olyan interakció az emberek között, melynek tartalma az információ cseréje. Kommunikáció eszközei Az információt jelek formájában, különbözı kommunikációs eszközök segítségével juttatjuk el másokhoz. Adó Beszéd, Írás, Rajz, Kép, Arckifejezés, Cselekvés Vevı 5

6 KOMMUNIKÁCIÓ II. Kommunikáció formái Közvetlen Két vagy több személy között közvetlen (interperszonális) kapcsolatban zajlik. Ezt az információcserét több kommunikációs eszköz biztosítja (hang, gesztus, mimika, testtartás, öltözködés) Közvetett Az információ áramlás egyirányú, hiányzik a visszacsatolás. Kommunikáció módja Verbális Non-verbális Metakommunikáció (ami nem azonosítható egyszerően a nem verbális közlésmóddal) 6

7 ÍRÁSBELI KOMMUNIKÁCIÓ Alapelv: A tartalom és a forma összhangjának megteremtése Elınyei Rögzíti a történteket Dokumentálható Rekonstruálható Korlátlan terjedelem Fontolgatásra ad lehetıséget Hátrányai Viszonylag lassú Mérsékelt bizalmas közlés Nélkülözi a személyes kapcsolatot Nincs visszacsatolás 7

8 ÍRÁSBELI KOMMUNIKÁCIÓ I. Jellemzı írásos kommunikációs mőfajok: hír (ki/mi, mit, mikor, hogyan, hol, miért) tudósítás (szubjektív értékeléssel bıvített hír) riport (elemei: tett, színhely, szereplık, történet) interjú (párbeszédes riport) kommentár (szubjektív csattanós magyarázat valamirıl) glossza (szatirikus kommentár) esszié (egyéni hangvételő tudományos vagy mővészeti tanulmány) 8

9 ÍRÁSBELI KOMMUNIKÁCIÓ II. Jellemzı írásos kommunikációs formák az üzleti életben: levél (pl.: adatközlı, egyenlegértesítı) tanulmány (pl.: gazdasági, mőködéselemzési) beszámoló/jelentés (pl.: mérlegbeszámoló) pályázat (pl.: ajánlkozás állásra, szolgáltatásra) jegyzıkönyv/emlékeztetı (pl.: értekezleten közgyőlésen elhangzottak hiteles rögzítése) ügyviteli okmányok (pl.:pénztárbizonylat,számla, iktatókönyv) 9

10 LEVELEZÉSI MÓDOK MAGÁN LEVELEK , posta ismerısnek, barátnak információ közlés magunkról nem szükséges közlés tárgya személyes nincsenek írott és íratlan szabályai, formai követelményei ÜZLETI LEVÉL , posta, fax üzleti partnernek információ közlés mindig szükséges közlés tárgya hivatalos kötelezı formai követelmények 10

11 ÜZLETI LEVÉL I. A levélkészítés formai és tartalmi elemei Íróeszköz megválasztása szövegszerkesztı, írógép, stb. Levélforma cégjelzéses, fax fejléces, sima Iratszerkesztés margók, sorköz, betőméret, betőtípus Levél részei fejléc, címzés, dátum, ügyintézı, tárgy, megszólítás, tartalom, elköszönés, aláírás, mellékletre és kézbesítıre történı utalások 11

12 ÜZLETI LEVÉL II. Településüzemeltetô és Szolgáltató Korlátolt Felelôsségû Társaság 2510 Dorog, Esztergomi út 125. Telefon: (33) , (33) Telefax/Üzenet: (33) Dr. Jogász Dóra Ügyvéd Asszony részére Tatabánya Pf.: Ikt.szám.: 12/20/04. Ügyintézônk: Ügyes Zita Hiv. szám:pk 502/04 Ügyintézôjük: Kellemes Róza Dátum: 2004.június.03. Tisztelt Ügyvéd Asszony! Tárgy: Tájékoztatás Fenti hivatkozási számú, 2004 május 20-án, részünkre postázott megkeresésére az alábbiakról értesítjük. Mint a Dorog, Pipacs Társasház közös képviselıje a tulajdonosi elszámolás alapján Rendetlen Géza (2510 Dorog, Rét út 4. 2/3. sz.) tulajdonosnak a felsoroltak szerinti hátralékot tatjuk nyilván. Gázfőtés díja: ,- Ft Vízdíj: ,- Ft Közös költség: ,- Ft Fenti hátralékok május 30. napjáig könyvelt tételek szerint lettek kimutatva. Mellékleten megküldöm Önnek a hátralékok részletes kimutatását, valamint a rendırségi feljelentés jegyzıkönyvének másolati példányát további szíves felhasználás céljából. Egyéb információk kérdésében továbbra is rendelkezésére állunk, ügyintézését köszönjük. Melléklet: Kapják: Tisztelettel: Preczlik Edit Ügyvezetı 12

13 SZÓBELI (VERBÁLIS) KOMMUNIKÁCIÓ I. Alapelv: Szakmai, társadalmi sikereink nagymértékben függenek attól, hogy képesek vagyunk e világosan közölni kik vagyunk mit akarunk miben hiszünk 13

14 SZÓBELI (VERBÁLIS) KOMMUNIKÁCIÓ II. Kifejezési formánk a nyelv: A nyelv funkciója az információcserében - külsı kommunikációban nyilvánul meg. A nyelv azonban egy - belsı kommunikáció eszköze is, a gondolkodásban használjuk 14

15 SZÓBELI (VERBÁLIS) KOMMUNIKÁCIÓ III. Hogyan használjuk ezt a nyelvet: Meghatározza a - szélesebb kultúra - csoport, amelyben élünk - kialakult normák és szabályok Üzeneteink kifejezésére számos szóbeli forma: Meghatározza a - kapcsolatunk - viszonyunk a helyzethez - státuszunk - szociális kívánalmak 15

16 SZÓBELI (VERBÁLIS) KOMMUNIKÁCIÓ IV. Diszkvalifikált üzenetek: Megnyilvánulások, melyek nagyon közvetlenek és kevésbé informálisak Anélkül mondunk valamit, hogy valamilyen véleményt ténylegesen kifejeznénk. 16

17 SZÓBELI (VERBÁLIS) KOMMUNIKÁCIÓ V. Metanyelv: Nyelvben rejtızködı nyelv Az itt használt szavak és frázisok fényt derítenek a mögöttük lévı szándékra 17

18 NEM VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ Metakommunikáció: Rejtett kommunikációs csatornák együttese, független a szótól és beszédtıl. Nem verbális csatornák: Vokális jelek, tekintet, mimika, emblémák, mozgásos kommunikációk 18

19 METAKOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK I. Vokális: Hangnem, hanghordozás, hanglejtés, hangsúly, dallam, akcentus Tekintet: Észlelés, hogy a másik fél terében vagyunk e? A szemkontaktus pontos jelentése függ a helyzettıl. Jelezhet: intimitást, vonzalmat, dominanciát, agressziót, közömbösséget olvasok a szemedben Mimika: hét érzelem tükrözıdik az arcon Öröm, meglepetés, félelem, szomorúság, harag, undor, érdeklıdés 19

20 METAKOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK II. Világunkban több, mint 6000 nyelv bábeli zőrzavara nehezíti az emberek életét. Létezik azonban egy olyan nyelv, amely mindenki számára közérthetı. A TESTBESZÉD 20

21 METAKOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK III. Mozgásos kommunikáció: Négyféle csatornát különböztetünk meg - Gesztus: Nem verbális csatornák közül legtöbb egyezményes jel (fejcsóválás, hívás, legyintés) - Testtartás: Viszonyt, állapotot, szubjektív értékelést fejeznek ki (járás, lábtartás, kéz használata) - Térközszabályozás: Zónatávolságok (intim, személyes, társadalmi, nyilvános zóna) - Kinezika: Mimika, gesztusok, testtartások jelenségeinek összessége. (e mozgások értelmezése öntudatlan, spontán a mindennapi életben) 21

22 METAKOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK IV. Emblémák: Az egyes testrészek megjelenésének, formájának, ruházatnak is kommunikatív tatalma van A haj, az arc festése, a köröm, az ékszerek, a ruha jelentést hordoz az emberi interakcióban. Viselıje valamilyen interperszonális álláspontját, értékelkötelezettségét, csoporthoz tartozását fejezi ki. - egyenruha - formaruha - fiatalok által viselt stílus Mikor öltöny? - Mikor farmer? 22

23 TÖRVÉNY ÉS ETIKA Törvény: Viselkedési vagy eljárási szabály, melyet kötelezıen írnak elı és hatóságilag elfogadnak. Etika: A jó, a rossz mibenlétével, morális kötelezettségekkel foglalkozó tan, elvei a csoport vagy egyén viselkedését irányítják. Miért vetıdhetnek fel etikai kérdések? Etikai kódex! A helyes és etikus viselkedés az eredményes kommunikáció eszköze! 23

24 ÓRAI GYAKORLAT A közgyőlés: - Felkészülés - Összehívás - Lebonyolítás - Záró teendık Konfliktushelyzetek kezelése: Minden konfliktus forrása az információ hiánya vagy a helytelen kommunikáció. Az a legjobb tábornok, aki sohasem háborúzik Sun Tzu 24

25 ÓRAI GYAKORLAT A problémás ügyfél - Legveszélyesebb ellenséged a gyors reakciód - Ahhoz, hogy áttörd valaki ellenállását, meg kell fordítanod a dinamikát - A legegyszerőbb engedmény amit tehetsz, ha odafigyelsz arra, amit mondanak - Ha támadással van dolgod, igyekezz a lehetı leghiggadtabb maradni - Lehetıség szerint ültesd le az ügyfelet 25

26 ÓRAI GYAKORLAT Helyzetgyakorlat Elemzés 26

27 AJÁNLOTT IRODALOM Bagolyvár Könyvkiadó Budapest, Liszt Ferenc tér 9. Houel Godefroy: Hogyan bánjunk nehéz emberekkel Geoffrey Moss: Az eredményes kommunikáció kézikönyve Milo O. Frank: Hogyan érveljünk röviden és hatásosan 27

28 AJÁNLOTT IRODALOM Bagolyvár Könyvkiadó Budapest, Liszt Ferenc tér 9. Terry Gillen: A meggyızés mesterfogásai Tömegkommunikációs Kutatóközpont Budapest Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerőségei 28

29 Gyermekrajz 29

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag Kommunikációs tevékenység gyakorlása oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET...5 1.1 A kommunikáció fogalma és jelentősége...5

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ KOMMUNIKÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT TÉNYEZŐI ÉS FUNKCIÓI, KOMMUNIKÁCIÓS KÖZLÉSMÓDOK

KOMMUNIKÁCIÓ KOMMUNIKÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT TÉNYEZŐI ÉS FUNKCIÓI, KOMMUNIKÁCIÓS KÖZLÉSMÓDOK KOMMUNIKÁCIÓ A KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMAT TÉNYEZŐI ÉS FUNKCIÓI, KOMMUNIKÁCIÓS KÖZLÉSMÓDOK Bármilyen nyelven is beszélsz, sosem tudsz mást mondani, mint ami vagy. (Ralph Waldo Emerson) A kommunikáció* A kommunikáció

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek jegyzet

Vállalkozási ismeretek jegyzet VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 1 Vállalkozói készségek fejlesztése a középfokú és felsőoktatásban HU 0105-03 sz. Phare program Vállalkozási ismeretek jegyzet Gyakorlatorientált vállalkozói készségfejlesztés a

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bohné Keleti Katalin. Az üzleti kultúra, a verbális, nonverbális kommunikáció szabályai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bohné Keleti Katalin. Az üzleti kultúra, a verbális, nonverbális kommunikáció szabályai. A követelménymodul megnevezése: Bohné Keleti Katalin Az üzleti kultúra, a verbális, nonverbális kommunikáció szabályai A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek A követelménymodul száma: 0061-06

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1611-06/1 A kapcsolattartás, az üzleti magatartáskultúra és a munkahelyi viselkedés egy jellemzı helyzetének

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ-55 5423 02 ÚJ: 56 810 01 0010 5509 TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ-55 5423 02 ÚJ: 56 810 01 0010 5509 TANTÁRGYLEÍRÁSAI PANNON EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET A MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ-55 5423 02 ÚJ: 56 810 01 0010 5509 TANTÁRGYLEÍRÁSAI Veszprém, 2006 Regisztrációs szám: 02-0021-04 FAT akkreditációs szám:

Részletesebben

Kommunikáció. Mi teszi szükségessé, hogy kiemelt helyet kapjon iskoláinkban, pedagógusképzésünkben a kommunikáció problémaköre?

Kommunikáció. Mi teszi szükségessé, hogy kiemelt helyet kapjon iskoláinkban, pedagógusképzésünkben a kommunikáció problémaköre? 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A kommunikáció fogalma 2. A verbális kommunikáció 2.1. A nyelv és a beszéd 2.1.1. Az artikuláció 2.1.2. A hangerő 2.1.3. A hanglejtés 2.1.4. A gyorsaság, a tempó 2.1.5. A

Részletesebben

Szervezeti kommunikáció

Szervezeti kommunikáció SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET Szervezeti kommunikáció Dr. Komor Levente Gödöllı 2008 BEVEZETİ... 5 1. KLASSZIKUS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK, MÓDSZEREK...

Részletesebben

SZLOVÁK MAGYAR GASZTRONÓMIAI ÉS IDEGENFORGALMI ISMERETEK 2. MODUL. Szlovák-magyar nyelvű kommunikáció a vendéglátásban, idegenforgalomban

SZLOVÁK MAGYAR GASZTRONÓMIAI ÉS IDEGENFORGALMI ISMERETEK 2. MODUL. Szlovák-magyar nyelvű kommunikáció a vendéglátásban, idegenforgalomban SZLOVÁK MAGYAR GASZTRONÓMIAI ÉS IDEGENFORGALMI ISMERETEK 2. MODUL Szlovák-magyar nyelvű kommunikáció a vendéglátásban, idegenforgalomban Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK, PREZENTÁCIÓ ÉS SZEREPLÉSTECHNIKA TRÉNING. Oktatási segédanyag

KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK, PREZENTÁCIÓ ÉS SZEREPLÉSTECHNIKA TRÉNING. Oktatási segédanyag KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK, PREZENTÁCIÓ ÉS SZEREPLÉSTECHNIKA TRÉNING Oktatási segédanyag Kommunikáció: az információcsere folyamata általában egy közös jelrendszer segítségével A communicatio latin eredetű

Részletesebben

mimika, gesztus, testmozdulatok, testtartás, vokális jelzések (hangsúly, hanglejtés), érintések, szimbolikus csatorna, proxemika.

mimika, gesztus, testmozdulatok, testtartás, vokális jelzések (hangsúly, hanglejtés), érintések, szimbolikus csatorna, proxemika. A verbális és a non-verbális kommunikáció 1 A verbális kommunikációban a beszéd tölti be az információ közvetítő szerepet. A kommunikációban résztvevő felek közötti hierarchikus különbségek a kommunikáció

Részletesebben

JANKOVICS FERENC. Generációk közötti kommunikációs különbségek. Differences of communication between generations

JANKOVICS FERENC. Generációk közötti kommunikációs különbségek. Differences of communication between generations Absztrakt JANKOVICS FERENC Generációk közötti kommunikációs különbségek Differences of communication between generations A motiváció egy embertől induló és egy másik embernél végződő folyamat, aminek a

Részletesebben

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET PANNON KINCSTÁR TANODA TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM III. KÖTET HELYI TANTERV SZAKMAI KÖZISMERET ÉS ESTI GIMNÁZIUM 2013-2014 1 Tartalomjegyzék 1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bohné Keleti Katalin. A kommunikáció szerepe, csatornái, a tömegkommunikáció eszközei. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bohné Keleti Katalin. A kommunikáció szerepe, csatornái, a tömegkommunikáció eszközei. A követelménymodul megnevezése: Bohné Keleti Katalin A kommunikáció szerepe, csatornái, a tömegkommunikáció eszközei A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek A követelménymodul száma: 0061-06

Részletesebben

MUNKAANYAG. Jene Andrásné. A viselkedés, megjelenés alapvető szabályai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Jene Andrásné. A viselkedés, megjelenés alapvető szabályai. A követelménymodul megnevezése: Jene Andrásné A viselkedés, megjelenés alapvető szabályai A követelménymodul megnevezése: Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek A követelménymodul száma: 0061-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.2 Belső kapcsolatok felülvizsgálata az ügyvitelhez kapcsolódva Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON KITÖLTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON KITÖLTÉSÉHEZ (http://europass.cedefop.eu.int) BEVEZETİ Az önéletrajz elkészítése mindig fontos lépés az álláskeresés során. Az önéletrajz rendszerint az elsı kapcsolatfelvétel

Részletesebben

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Ismerkedés a felnıttoktatással, ezen belül a távoktatással Az egész életen át tartó tanulás fogalma, színterei A formális, a nonformális és az informális tanulás meghatározása

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Az idegen nyelv oktatásának alapvetı célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KÉPZÉSI PROGRAM ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MODULFÜZET Türr István Képző és Kutató Intézet Budapest Fejlesztő Sélleiné Kraszkó Márta Szakmai lektor Juhász Éva Nyelvi

Részletesebben

A SZERVEZET A szervezet jellemzői: Szervezeti struktúra: Formális működés: Informális jellemzők:

A SZERVEZET A szervezet jellemzői: Szervezeti struktúra: Formális működés: Informális jellemzők: A SZERVEZET A szervezet jellemzői: - közös cél - munka- és felelősség megosztás a tagok között különbözőszerepek - együttműködés - hierarchikus struktúra (vezetők és beosztottak) Szervezeti struktúra:

Részletesebben

Értékesítés - ösztönzés

Értékesítés - ösztönzés Dr. Dankó László MSc,MSc,Ph.D. CSc Értékesítés - ösztönzés a nappali és levelezı tagozatos kereskedelem marketing szakos BA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2008. Írta és szerkesztette: Dr. Dankó

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 19/I. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. AUGUSZTUS 7. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 19/I. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. AUGUSZTUS 7. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 19/I. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. AUGUSZTUS 7. TARTALOM JOGSZABÁLYOK oldal 22/2006. (V. 22.) OM r. A Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényû

Részletesebben

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT 2014 ANGOL NYELV... 3 BIOLÓGIA... 26 FIZIKA... 49 FÖLDRAJZ... 74 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 80 KÉMIA... 143 MAGYAR

Részletesebben

-az érett, fejlett, döntésre kész személyiség kialakulásának akadályozása

-az érett, fejlett, döntésre kész személyiség kialakulásának akadályozása A SZERVEZETEK ELMÉLETEI A szervezet, mint gép Ennek a szemléletnek a lényege az, hogy a szervezet bizonyos célok elérése érdekében ésszerően strukturált munkatevékenységek és munkakörök összessége, amelyben

Részletesebben

Helyi tanterv a a francia-magyar két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évéhez francia nyelv

Helyi tanterv a a francia-magyar két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évéhez francia nyelv Helyi tanterv a a francia-magyar két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évéhez francia nyelv Heti óraszám: 18h / hét Éves óraszám: 648h Bevezető A két tanítási nyelvű középiskolai oktatás az idegen

Részletesebben

A rendőrség kommunikációs stratégiája és belső kommunikációja 1

A rendőrség kommunikációs stratégiája és belső kommunikációja 1 Cserép Attila Molnár Katalin A rendőrség kommunikációs stratégiája és belső kommunikációja 1 Az emberi kommunikáció jelentése 2 tájékoztatás, (hír)közlés, információk közlése vagy cseréje valamilyen erre

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM (HELYI TANTERV) Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl

PEDAGÓGIAI PROGRAM (HELYI TANTERV) Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl PEDAGÓGIAI PROGRAM (HELYI TANTERV) Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl Tartalomjegyzék 1. Az iskola képzési rendje... 4 1.1. Képzési irányok...4 1.2. Az iskola munkarendje...4 1.2.1. A gimnázium általános

Részletesebben