Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése"

Átírás

1 II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP 5.5.7/08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ...4 A2. Részcélok...4 A3. Rendelkezésre álló forrás...5 A4. Támogatható pályázatok várható száma...5 B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE... 6 B1. Jogi forma...6 B2. Méret...6 B3. Székhely...6 B4. Iparág...6 B5. Típus/karakter...6 B6. Egyéb kizáró okok...6 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA... 8 C1. Támogatható tevékenységek köre...8 C2. Nem támogatható tevékenységek köre...10 C3. Elszámolható költségek köre...11 C4. Nem elszámolható költségek köre...12 C5. Illeszkedési előírás...13 C6. Projekt iparági korlátozása...13 C7. Projekt területi korlátozása...13 C8. A projekt megkezdése...13 C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje...13 C10. Fenntartási kötelezettség...13 C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban...14 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK D1. Támogatás formája...15 D2. Támogatás mértéke...15 D3. Támogatás összege...15 D4. Az önrész összetétele...15 D5. Egyéb pénzügyi eszközök...15 D6. Biztosítékok köre...15 D7. Előleg igénylése...15 D8. Egyéb feltételek...15 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. Monitoring mutatók...23 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A tervezési felhívás felfüggesztése és megszüntetése...29 F2. A projektjavaslat benyújtásának módja, helye és határideje...29 F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók...30 F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend)...30 F5. Panaszkezelés...34 F6. Vonatkozó jogszabályok listája

3 F7. Fogalomjegyzék...39 F8. Csatolandó mellékeltek listája...42 F9. Tervezési Útmutató mellékletei

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és gyermekvédelmi szolgáltatások igénybevevői (betegek, ellátottak, gyermekek) gyakran kerülnek kiszolgáltatott helyzetbe. Különösen nehéz helyzetben vannak a projekt kiemelt célcsoportjába tartozó kliensek: a nők, gyermekek, romák, fogyatékossággal élők, hajléktalanok, idősek, pszichiátriai betegek. A szolgáltatásra való rászorultságuk arra teremt igényt, hogy a szolgáltatások igénybevétele során pozíciójuk hatékony külső kontrollal, információval és személyes támogatással erősödjön. Ez a tevékenység különösképpen a gyermekvédelmi gondoskodásban élők esetében szükségszerű, mivel az intézményrendszer igénybevétele nem önkéntes, és a célcsoport tagjai részben életkoruknál fogva kisebb jogérvényesítő képességgel rendelkeznek. Az elmúlt két évtizedben alapvetően megváltozott mindhárom szakterület szolgáltatói struktúrája, erőteljes privatizáció és differenciálódás ment végbe és egyre bonyolultabbá váltak, illetve gyakran változtak az igénybe vételt és a jogosultságokat meghatározó jogszabályok. Bár az egészségügyi, valamint a szociális és gyermekvédelmi törvény rendezte a kliensek és a jogvédelem teendőit és a betegjogi képviselők 8, az ellátott és gyermekjogi képviselők 5 éve dolgoznak a terepen, messze nem lehetünk elégedettek az eddigi eredményekkel, a jogtudatosság jelenlegi színvonalával. A Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány Alapító Okirata előírja ugyan a minimálisan alkalmazandó jogvédelmi képviselők létszámát, azonban az ESZA forrásai a fejlesztést és a létszámbővítést teszik lehetővé a hatékonyabb ellátás érdekében. A programban tervezett regionális irodák egy eddig nem működő szervezeti szintet jelentenek, lehetőséget teremtenek a régióban működő, de eddig szakterületenként elkülönült jogvédők folyamatos együttműködésére, szakmai teamek kialakítására, külső szakértők bevonására a bonyolult problémák megoldásához, valamint szakmai workshopok szervezésére a szolgáltatásokban dolgozók és a civilszervezetek aktivistái részére. A projekt általános célja A betegek és szociális szolgáltatásokat igénybe vevő kliensek, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek jogvédelme, az ellátáshoz való hozzájutásuk egyenlő esélyének biztosítása, jogaik érvényesülésének elősegítése, emberi méltóságuk tiszteletben tartatása, kiemelt figyelemmel a fokozottan sérülékeny társadalmi csoportokra. A2. Részcélok - erősödjön és bővüljön az ellátásokat igénybevevők, illetve a szolgáltatásokat nyújtó szakemberek jogtudatossága; - növekedjen a civil és önkéntes személyek és szervezetek részvétele a jogvédelmi tevékenységben; - javuljon a jogvédelmi szolgáltatások elérhetősége; - kerüljenek feldolgozásra a jogvédelem terén elért külföldi tapasztalatok, szélesedjen a Magyarországon ellátásban részesülő személyek (beleértve EU tagállamok polgárait) jogvédelme. 4

5 A3. Rendelkezésre álló forrás A tervezési felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg forint A projekt során a Közép-magyarországi régióban a támogatás 10,2%-a, azaz Ft használható fel, az Operatív Programban rögzített arányosítási mutatószámot figyelembe véve. A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%-a, azaz Ft fordítható. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A4. Támogatható pályázatok várható száma A konstrukció keretében egy, a kiemelt projekt bíráló bizottság döntése alapján az Akciótervben nevesített projekt támogatható. 5

6 B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE Jelen tervezési felhívás a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány részére készült. B1. Jogi forma Közalapítvány KSH 561 B2. Méret Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik. B3. Székhely Budapest, Akadémia u. 3. B4. Iparág Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik. B5. Típus/karakter Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik. B6. Egyéb kizáró okok Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, a. amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; b. amely a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerül; c. amely szervezetet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll; d. amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; e. amely működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; f. Akivel szemben a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll; 6

7 g. amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a projektjavaslat benyújtásakor; h. amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek. 7

8 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre Szervezetfejlesztés: multidiszciplináris szakértői teamek, irodák létrehozása régiónként a jogvédelmi tevékenység hatékonyságának javítására; Tréningek szervezése, szupervízió; Önkéntesek képzése és foglalkoztatása; Tananyagok kidolgozása, és fejlesztése; Képzők felkészítése, képzése; Betegek, ellátottak tájékoztatása, civil szervezeteik erősítése; Jogvédelmi képzések, tanfolyamok jogvédőknek, önkénteseknek, szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi szakembereknek; Szakmai műhelyek szervezése; Jogi tanácsadás, jogsegélyszolgálat; A jogsértést (zaklatás, megtorlás) elszenvedett vagy azzal fenyegetett személy vagy csoport számára nyújtott szolgáltatás (meghallgatás, tájékoztatás, személyes közreműködés a panaszügyekben); Kutatások, tanulmányok készítése, jogtudatosság-felmérések az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi szolgáltatások körében; A jogvédelem nemzetközi gyakorlatának megismerésére konferenciák, workshop-ok szervezése, nemzetközi kapcsolatépítés; A jogtudatosság fokozását szolgáló cikkek, tájékoztató kiadványok, a jogvédelemmel kapcsolatos bevált módszerek feldolgozása, módszertani anyagok kidolgozása és terjesztése; Honlap-fejlesztés, zöld szám működtetése, interaktív fórumok működtetése; Lakossági fórumok szervezése. C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések 1. Projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység. 2. Nyolc jogvédelmi team létrehozása (régiónként egy-egy team egy-egy irodában, valamint az Észak-magyarországi régióban 2 team 2 irodában) a betegjog, ellátottjog, gyermekjog területén tevékenykedő szakemberekből, irodánként 3 teljes munkaidős státusszal. A teljes hálózatra vonatkozóan további szakemberek bevonása legalább 960 munkaóra/hó keretben. További, legalább 40 fő önkéntes alkalmazása. 3. A foglalkoztatottak és önkéntesek felkészítése, képzése. Az akkreditált, évente legalább egy alkalommal tartott képzések és továbbképzések témakörének bővítése legalább a 7-es pontban felsorolt területekkel. 4. A regionális jogvédelmi teamek tagjainak, a regionális irodák hálózatán kívüli (a Közalapítvány tevékenységi körében feladatot ellátó) jogvédőknek, a szolgáltatók (egészségügyi, szociális, és gyermekvédelmi ellátásban dolgozó) szakembereinek, civil személyeknek és szervezeteknek nyújtott akkreditált képzés, tréning. 5. Az alábbi kutatás elvégzése: jogtudatosság felmérése a projekt indulásakor és változásának utánkövetése a kliensek és a szakemberek körében a projekt végén 6. Civil szervezetekkel való együttműködés bővítése: a szakemberek és az egészségügyi, szociális szolgáltatásokat igénybe vevők, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők, illetve ugyanezen 8

9 szolgáltatásokat, ellátásokat potenciálisan igénybevevők tájékoztatása, képzése, konzultáció biztosítása;. az együttműködés rendszerének kialakítása és fejlesztése; szakmai anyagokkal kapcsolatos egyeztetés; önkéntes jogvédők és önkéntes segítők létszámának növelése. 7. Tananyagkészítés és fejlesztés, a jogvédelemmel kapcsolatos bevált módszerek feldolgozása (különös tekintettel a nők, a fogyatékos személyek és a romák jogsérelmeire). A rendszeres képzési modulokba integrálni kell minden képzésben érintett célcsoport számára igényeiknek, szükségleteiknek megfelelő módon a nők és a romák hátrányos társadalmi helyzetének megértését szolgáló ismeretanyagot (gender-tudományok, romológiai ismeretek). 8. Rendezvények, tájékoztatók, workshopok civil szervezeteknek, szolgáltatók szakembereinek, klienseknek. 9. A regionális workshopok keretében történő véleményezés illetve javaslatok alapján tájékoztató kiadványok, módszertani füzetek készítése, megjelentetése: szakembereknek és szakmai szervezeteiknek szóló szakmai kiadványok megjelentetése, a klienseknek és érdekképviseleti szervezeteiknek szóló, a jogtudatosság erősítését szolgáló tájékoztató kiadványok készítése, megjelentetése. 10. A regionális jogvédelmi teamek működéséhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése, kizárólag akadálymentes irodák bérlésével. A Közalapítvány tevékenységi körében dolgozó, nem regionális jogvédők munkafeltételeinek javítása az adatszolgáltatást és a folyamatos feldolgozást segítő informatikai fejlesztésekkel. 11. Akadálymentes honlap fejlesztése és működtetése, zöld szám működtetése. 12. Az állandó munkatársak és a különböző területekért felelősséget viselő önkéntesek, részmunkaidős vagy vállalkozó jogviszony keretében munkát végző személyek partnerek számára esélyegyenlőségi, illetve környezettudatosságot közvetítő, előzetes képzési tervre alapozott képzések szervezése a projektidőszak folyamán. A projektgazdának közvetlen felelősséget kell vállalnia a projekt előkészítéséért és megvalósításáért, azaz a megszabott korlátokon túl nem szerződheti ki a végrehajtási tevékenységeket (ld 2.,3.,14. útmutatók és költségvetési specifikáció), és végrehajtási nyomonkövetési rendszert kell kidolgoznia.. Tájékoztatás, nyilvánosság A projektgazda a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A projektgazda a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban szereplő I. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani és a fentiekben hivatkozott Arculati Kézikönyvben szereplő C típusú tájékoztatási táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. 9

10 C1.2.Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik. C1.3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja: o projektmenedzser, o pénzügyi vezető. A projektgazdának vállalnia kell, hogy a kiemelt projekt teljes időtartama alatt egy (projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A projektmenedzsernek szakirányú, ennek hiányában egyéb felsőfokú végzettséggel és 5 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie a projektmenedzsment területén. A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a projektgazdának vállalnia kell egy pénzügyi vezető alkalmazását is munkaviszony vagy vállalkozói szerződés keretében, akinek szakértői óraszáma a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A pénzügyi vezetőnek szakirányú végzettséggel és 3 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. (Felhívjuk a projektgazda figyelmét, hogy a támogatások igénylése során a kiemelt projekt előrehaladási jelentéseit /fizetési kérelmeket/ mérlegképes könyvelőnek kell ellenjegyeznie!). A projektgazdának vállalnia kell továbbá, hogy a projektmenedzsmenten kívül a kiemelt projekt teljes időtartama alatt egy szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 10 órát. A szakmai vezetőnek szakirányú végzettséggel és 3 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. El kell érni, hogy legkésőbb a projektidőszak végére a szolgáltatók olyan helyiségeket biztosítsanak a panaszügyek intézésére, amelyek teljes körűen akadálymentesek. (A segédletet az Útmutató 12. melléklete tartalmazza.) Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások: A támogatott projekt végrehajtása során a kiemelt projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény (2003. évi CXXIX. törvény) szabályai szerint kell eljárni. C2. Nem támogatható tevékenységek köre Nem támogatható olyan tevékenység, mely a C.1 pontban nem került felsorolásra. valamint azok a tevékenységek sem támogathatók, amelyekre a pályázó az NFT I. keretében, illetve egyéb pályázati forrásból már kapott támogatást. 10

11 C3. Elszámolható költségek köre A projekt előkészítés költsége A projekt menedzsment költségei: bér- és járulékköltségek bérjellegű egyéb költségek pénzügyi vezető esetében a vállalkozói díj alkalmazásban állók esetében úti-, szállás és ellátás költségei, (rendszeres és nem rendszeres költségek) vagy adott esetben megbízási díja; Szakmai megvalósítók esetében: bér- és járulékköltsége bérjellegű egyéb költsége alkalmazásban állók esetében úti-, szállás és ellátás költségei, (rendszeres és nem rendszeres költségek) Konferenciák és szemináriumok költségei: előadó megbízási, vállalkozói díja résztvevők úti- és szállásköltsége, (nem rendszeres költségek) résztvevők ellátási költsége (nem haladhatja meg a szállásköltség 50%-át) terembérlet Képzések (Jogvédelmi képviselők, önkéntesek, önkéntes jogvédők, önkéntes segítők, a szakemberek és az egészségügyi, szociális szolgáltatásokat igénybe vevők, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülők, illetve ugyanezen szolgáltatásokat, ellátásokat potenciálisan igénybevevők valamint a képzők képzésének) esetében: képzési költségek egy részét fedező anyagi támogatás a képzéshez szükséges tankönyvek, jegyzetek díja, vizsgadíjak, bizonyítvány kiállítás díja, résztvevők úti- és szállásköltsége résztvevők ellátási költsége (nem haladhatja meg a szállásköltség 50%-át) Projekt megvalósításához igénybevett további szolgáltatások: irodabérlet, terembérlet bérleti díjai (a Közalapítványi iroda bérleti díja arányosítva, valamint a regionális irodáké teljes körűen) a projekt szakmai tartalmához kapcsolódó, C1.1 pontban meghatározott kutatás költségei tananyagok, képzési programok elkészítésének költségei (beleértve a szakértői díjakat, szerzői jogdíjakat, valamint a lektorálás, fordítás és nyomdai kivitelezés költségeit is) a tananyagok, képzési programok minőségbiztosításának (akkreditációjának) költségei jogvédők vállalkozói díja szakmai tájékoztató kiadványok elkészítésének költségei esélyegyenlőségi terv elkészítésének, éves felülvizsgálatának költségei web-felület fejlesztésének és működtetésének költségei a programmal kapcsolatos felmérések és adatfeldolgozások díjai, költségei, Egyéb szolgáltatások: 11

12 nyilvánosság biztosításának költségei (kiadványok, információs füzetek, elektronikus megjelenés stb.), közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerült költségek (közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás költségei), a projekt kapcsán kötelezően előírt auditálás költsége Eszközbeszerzések: telefon, laptop, szoftver és operációs rendszer, nyomtató beszerzésének költségei, adatszolgáltatást- és a folyamatos feldolgozást segítő informatikai szoftver kialakításának, valamint fejlesztésének, aktualizálásának költsége Egyéb a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség stb. menedzsment és szakmai megvalósítók tevékenységével kapcsolatban felmerülő általános költségek, úgymint irodaszer, irodai fogyóeszköz, posta, telefon, internet előfizetés költségei, valamint a beszerzett eszközök karbantartásának költségei A projekt keretében az Alapok közti átjárhatóság mértéke az elszámolható költségek max. 10 % lehet, azaz forint. A KMR tekintetében az átjárhatóság mértéke szintén max. 10 % lehet, azaz forint. Az elszámolható költségek körében felsorolt egyes költségtípusokról részletesen jelen útmutató 4 sz. mellékletét képező költségvetési specifikáció rendelkezik. Az elszámolhatóság általános szabályait a jelen útmutató 2. számú mellékletét képező ESZA Elszámolható költségek általános útmutató, a 3. számú mellékletét képező ERFA Elszámolható költségek általános útmutató rögzíti. C4. Nem elszámolható költségek köre A tervezési útmutató mellékletét képező ESZA/ERFA elszámolható költségek általános útmutatóban és a TÁMOP kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikációban foglaltak szerinti nem elszámolható költségek, továbbá mindazon költségek, melyek nem szerepelnek a C3 pontban felsorolt elszámolható költségek között. Továbbá mindazon költségek, melyek nem szerepelnek az ESZA típusú elszámolható költségek között, különösen: Hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek Visszaigényelhető adók, Természetbeni hozzájárulások, Lízing díjak, Deviza/valuta átváltási jutalék veszteség, Rezsi költségek, Jutalékok és osztalék, profit kifizetés, Bírságok, kötbérek és perköltségek, 12

13 valamint az elszámolhatósági útmutató pontjaiban külön nevesített nem elszámolható költségek. C5. Illeszkedési előírás A kiemelt projekt megvalósítása során figyelemmel kell lenni az ÚMFT egyéb konstrukciói keretében megvalósuló fejlesztésekre, mint az antidiszkriminációt, fogyasztóvédelmet, valamint az egészségügyi fejlesztéseket érintő ÚMFT intézkedésekre. C6. Projekt iparági korlátozása Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik. C7. Projekt területi korlátozása A projekt megvalósítása során a tevékenységek kizárólag Magyarországon végezhetők, kivéve az EU tagállamaiban történő konferencián illetve tanulmányúton történő részvételt. C8. A projekt megkezdése A projekt a projektjavaslat befogadásának napjától saját felelősségre megkezdhető. C8.1. Megkezdettség A projekt megalapozását szolgáló tanulmányok elkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, szükséglet felmérés stb.) nem jelenti a projekt megkezdését. Az előkészítéshez kapcsolódó költségek a projektötlet projektcsatornába való benyújtásától (2007. június 22.) a projekt megkezdéséig számolhatóak el (ESZA Elszámolható Költségek Általános Útmutató pontja). Amennyiben a projektgazda a projektjavaslat benyújtását követően, de még a támogatási szerződés megkötése előtt támogatásból finanszírozandó beszerzés érdekében közbeszerzési eljárást kíván indítani, erről a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM rendelet 21. (1) és a 22. (3) bekezdésében meghatározott határidők szerint, az ott felsoroltak benyújtásával értesíteni köteles a közreműködő szervezetet. C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje A projekt megvalósítására a projektgazdának maximum 60 hónap áll a rendelkezésére, a projekt fizikai megvalósításának legkésőbbi határideje március 15. A projektgazda projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolásának, és egyben a záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásának végső határideje: június 15. C10. Fenntartási kötelezettség A projekt zárását követő 3 évben a projektgazda kötelezi magát a projekt eredményeinek fenntartására, különösen az alábbi területeken: 13

14 A létrehozott, kifejlesztett tananyagokat, szakmai, módszertani anyagokat aktualizálja, frissíti, biztosítja az azokhoz való hozzáférést, az adatbázist karbantartja, a honlapot működteti. Biztosítja a projektirodák és teamek szolgáltatásának fenntartását. A projektgazdának vállalnia kell a projekt megvalósításának zárásától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett -, hogy a támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonjogviszonyban változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. A támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye (beleértve kifejlesztett szolgáltatások és eszközbeszerzés) a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe. A projektgazdának a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább december 31-ig azokat megőriznie. C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban Jelen kiírásra benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A pályázó több kiírásra is benyújthatja pályázatát, de több nyertes pályázat esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik pályázati forrást veszi igénybe. Jelen pályázat keretében elnyert támogatás más támogatással nem kombinálható. Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a projektgazda a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni. Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a projektgazda a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét a fenntartási kötelezettség fennállása alatt értékesíti. Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe. Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely esetében a projektgazda nem tesz eleget a projektre vonatkozó horizontális szempontoknak. 14

15 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK D1. Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás. D2. Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a. D3. Támogatás összege A jelen tervezési felhívás keretében elnyerhető támogatás összege: Ft lehet. D4. Az önrész összetétele Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik. D5. Egyéb pénzügyi eszközök Jelen tervezési felhívásra nem vonatkozik. D6. Biztosítékok köre Biztosítéknyújtás tekintetében a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII.23.) Kormányrendelet X. fejezetének ában foglaltak szerint kell eljárni. D7. Előleg igénylése Jelen felhívás keretében a kedvezményezett által igényelhető előleg összege elérheti a támogatási összeg 25%-t. D8. Egyéb feltételek A projekt nem eredményezhet nyereséget a kedvezményezett számára, ezért a rendelkezésre bocsátott támogatási összeg után keletkező kamatbevételét, esetleges árfolyamnyereségét, valamint a projekt végrehajtása során keletkezett egyéb bevételeit kizárólagosan a projekt céljaival összhangban, a szerződés megszűntét megelőzően, a projekt megvalósításával szoros összefüggésben felmerülő, a projekt költségvetésén kívüli kiadásai kiegyenlítésére fordíthatja, és ezekről köteles elszámolni. Bevételnek tekintendő mindenféle ellenszolgáltatás összege, bármilyen jogcímen érkezzen a kedvezményezetthez 15

16 Nem tartozik a bevételek közé: kötbér a közbeszerzési dokumentumok eladásából származó bevétel (amennyiben a dokumentáció ellenértéke megfelel a évi CXXIX törvény 54. (5) bekezdésében leírtaknak). 16

17 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái: 1. Befogadási kritériumok: Szempontok A projektjavaslat sértetlen borítékban érkezett. A borítékon feltüntették a tervezési felhívás pontos hivatkozási számát és a projektgazda nevét, címét. A projektjavaslat összefűzve, oldalszámozott tartalomjegyzékkel, és folyamatosan számozott oldalakkal került benyújtásra. A projektjavaslatot egy eredeti, két másolati, és egy elektronikus példányban nyújtották be. A projektjavaslatot magyar nyelven, az előírt projekt adatlapon nyújtották be. A projekt adatlapot sem tartalmában, sem alakjában nem változtatták. A projektjavaslat a benyújtási határidőn belül érkezett. A projekt adatlapot dátummal és aláírással látták el. 1. A projektjavaslatot az arra jogosult szervezet nyújtotta be. 2. A projekt megvalósításának í á Megjegyzés a szemponthoz Benyújtási kritériumok Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a projekttervet személyesen, igazoltan a KSZ titkárságának átadták. Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. Jogosultsági kritériumok Projekt adatlap I.1 - I.2. pontja Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül Projekt adatlap VI. pontja Igen/ Nem Elutasítás esetén indoklás 17

18 Szempontok helyszíne: Magyarország 3. A projekt kezdési időpontja későbbi, mint a projektjavaslat befogadásának időpontja. 4. Projekt megvalósításának időtartama a tervezési felhívásban megadott időintervallum maximumán belül van. (Max. 60 hónap) 5. Az igényelt támogatás nem haladja meg a meghirdetett támogatási keretösszeget. 6. A projektgazdára nem vonatkozik a B6 pontban szereplő kizáró okok egyike sem. 7. A projektgazda a projekt adatlapon szereplő nyilatkozatok minden feltételének megfelel. 8. A projektgazda a projekt adatlap Esélyegyenlőségi szempontok részében tett vállalásaival legalább 2 szempontot megjelölt és vállalta esélyegyenlőségi terv elkészítését, felülvizsgálatát. 9. A projektgazda a projekt adatlap Környezeti fenntarthatóság pontjában kategóriánként legalább 1 szempontot megjelölt. 10. A projektgazda nem szolgáltatott a projektjavaslat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot a projektjavaslat benyújtásakor. 1. A papír alapú adatlap tartalma megegyezik az elektronikusan benyújtott változat tartalmával. Megjegyzés a szemponthoz Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül Projekt adatlap nyilatkozata, Projekt adatlap II.7. pontja Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül Projekt adatlap II.7. pontja. Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül Projekt adatlap II.6. pontja Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül Projekt adatlap - a projektgazda nyilatkozata Projekt adatlap - a projektgazda nyilatkozata Projekt adatlap IV. pontja Projekt adatlap III. pontja Projekt adatlapon a projektgazda nyilatkozata Teljességi kritériumok Ha a kétféle módon benyújtott adatlap eltérést mutat, akkor a papíralapú és aláírt projekt adatlap tekintendő hitelesnek, Igen/ Nem Elutasítás esetén indoklás 18

19 2. Szempontok Az adatlap minden kötelezően kitöltendő része ki van töltve. 3. Kizárólag támogatható tevékenységek szerepelnek a tervezett tevékenységek között. 4. A tervezési útmutatóban, a költségvetésre előírt belső korlátokat betartották. 5. A költségvetés a projekt adatlappal összhangban van A projekt adatlapban szereplő, az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatok adatai egyezőek. A költségvetés eredeti formátumát nem változtatták meg. A tervezési útmutató F8 pontjában felsorolt, alábbi kötelezően benyújtandó dokumentumokat csatolta a projekt gazda. Megjegyzés a szemponthoz és a projekt gazda kötelessége gondoskodni a papíralapú és az elektronikus formájú adatlap egyezőségéről. Amennyiben nem teljesül, akkor hiánypótlás nélkül elutasításra kerül. Projekt adatlap Egyszeri hiánypótlás Projekt adatlap alkalommal 2. számú melléklet: Részletes költségvetési tábla Projekt adatlap 2. számú melléklet: Részletes költségvetési tábla Amennyiben nem teljesül a projektjavaslat elutasításra kerül. Amennyiben a költségvetés formátumát megváltoztatták, a projektjavaslat elutasításra kerül. Projekt adatlap 2. számú melléklet: Részletes költségvetési tábla Tervezési útmutató F8. pont Részletes költségvetés Egyszeri alkalommal hiánypótlás Kommunikációs terv Egyszeri alkalommal hiánypótlás Megvalósíthatósági Tanulmány Egyszeri alkalommal hiánypótlás Projekt menedzsment tagok szakmai önéletrajza Egyszeri hiánypótlás alkalommal OTMR adatlap Egyszeri alkalommal hiánypótlás Igen/ Nem Elutasítás esetén indoklás 19

20 Amennyiben az ellenőrzés során a közreműködő szervezet hiányosságot állapít meg, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján egyértelműen nem megállapítható az adott szempont teljesítése, de a befogadási kritériumokat magában foglaló táblázat Megjegyzés a szemponthoz oszlopa nem rendelkezik ellenkezőleg, az F4.2 pontban leírt módon egyszeri alkalommal hiánypótlásra van lehetőség. 2. Tartalmi értékelési kritériumok Értékelési szempont Adatlap A projektgazda megfelel a kritériumnak Igen/Nem Indoklás A projektgazda környezetének értékelése A projektgazda a tevékenységet az ország valamennyi régiójára kiterjeszti A projektgazda szervezet(ek) értékelése A projektgazda a pályázati feltételeknek megfelelő szervezet A projektgazda megfelelő tapasztalatokkal rendelkezik a projekt lebonyolítására A projekt céljának értékelése A projektjavaslat kapcsolódása az OP-ban meghatározott célkitűzésekhez A projektjavaslat szinergikus hatása az OP vagy más OP-k konstrukcióival 4 Szakmai értékelés 4.1 Az indikátorok reálisak és valós képet adnak a projekt eredményeiről, (az összes, a projekt szempontjából releváns indikátorhoz minimális célértéket határozott meg és azok reálisak) különös tekintettel a horizontális szempontok érvényesülésére. 4.2 A projektjavaslatban megfelelő kifejtettségben szerepel az útmutató C 1.1 pontjában felsorolt valamennyi kötelezően 20

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett A Komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése című tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.8/08/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/A/09/1

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.) Tartalomjegyzék I. A támogatás célja...3 II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke...3 III. A támogatott pályázatok várható száma...3 IV. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)...3 V. Támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az önkéntesség elterjesztése című pályázati felhívásához a Közép-magyarországi régió területén Kódszám: TÁMOP-5.5.2.B-11/1. 1 Tartalom A. támogatás

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2010-1.1.1/B A projektek az

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban PROJEKTTERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése c. Kiemelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP 3.2.12-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása c. Kiemelt Projekt Felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.2-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program Magyar Közigazgatási Ösztöndíj című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben