ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések"

Átírás

1 ALAPSZABÁLY A Regionális Jóga a Mindennapi Életben Egyesület Érd a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény alapján a december 20. napján megtartott Közgyűlésén a Budapest Környéki Törvényszék 5.Pk /1995/43. számú végzésében rögzített felhívásokra, valamint a jogszabályi változásokra tekintettel elfogadott alábbi Alapszabályát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegváltozattal állapítja meg, amely alapja az Egyesület jövőbeni működésének. Általános rendelkezések Regionális Jóga a Mindennapi Életben Egyesület Érd -et augusztus 1.-én tartott közgyűlésünkön a vonatkozó törvényeket figyelembe véve megalakítottuk, amely mint önálló jogi személy, független, demokratikus, önkormányzati elven alapuló, alulról építkező nonprofit, civil társadalmi szervezet. Egyesületünk, a közhasznú szervezetekről szóló időközben hatályon kívül helyezett évi CLVI törvény alapján 1998 óta folyamatosan közhasznú tevékenységet folytatott, és a jelenleg hatályos jogszabályok alapján most is folytat. Megalakulásunk fő motivációja olyan kardinális, létfontosságú területek feladatainak segítése, amelyeket a hivatalos szervek nem tudnak a felmerülő igény szerinti teljességgel ellátni, megoldani. A testi, lelki, szellemi, társadalmi egészség védelméért felelősséget vállaló és tenni akaró, az emberi élet kiteljesedésén tevékenykedő tagok szervezett közösségbe tömörülése, azon okból, hogy az egészséges életmódot és életszemléletet, a természet és környezet védelmét közkinccsé tegyék. Az Egyesület azt a nézetet vallja, hogy a jóga lehetővé teszi a modern, felgyorsult élet stresszhatásainak ellensúlyozását, valamint a testi és lelki harmónia kialakítását. A jóga a test, az elme és a tudat fejlesztésének egyetemes tudománya. A Paramhans Swami Maheshwarananda által alapított "Jóga a mindennapi életben" jógarendszert kívánjuk követni, amely az emberi életet teljesebbé és egészségesebbé teszi és annak minőségét javítja. Az Egyesület és tagjai elfogadják a " Jóga a Mindennapi Életben" Rendszer Szerzőjének és Alapítójának Mahamandaleshwar Paramhans Swami Maheshwaranandának kizárólagos jogait a " Jóga a Mindennapi Életben" névre és védjegyre minden nyelven. Magunkénak érezzük a természet és a környezet védelmét, az állat- és növényvilág védelmét, a természetgyógyászatot. I. fejezet Alapadatok, célok, közhasznúság, gazdálkodás Az Egyesület neve: Regionális Jóga a Mindennapi Életben Egyesület Érd Rövid név: Jógaegyesület Érd Székhelye: 2030 Érd, Kankalin u. 20/a. 1

2 Működési területe: Magyarország Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet Egyesületünk célja: A jóga egyetemes értékeinek terjesztése és a mindennapi életben való alkalmazása. Az összes nemzet, kultúra és vallás iránti tolerancia és tisztelet, a béke védelme. Sportrekreáció, egészség-megőrzés (prevenció és rehabilitáció), wellness, spa, és természetgyógyászati tevékenységek elterjedésének segítése. Üdültetés, vendéglátás, ifjúsági turizmus, agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése, erdei turizmushoz és természetjáráshoz kapcsolódó szolgáltatások, kerékpáros turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások, - a jóga gyakorlása és terjesztése, hagyományainak tanulmányozása - a jóga iránt érdeklődök ismereteinek bővítése - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység - egészségóvó és tájékoztató anyagok közreadása - tanfolyamok és előadások szervezése - kezdő és haladó szintű oktatás - gyermek (külön az alsó és felső tagozatos iskolások) részére nevelés és oktatás, valamint képességfejlesztő jógatanfolyamok tartása, amelyek kifejlesztik az akaraterőt, belső fegyelmet és tartást ad, erősítik a koncentrációt, javítja a memóriát, így a tanulásuk hatékonyságát. - időskorúak gondozása, a külön erre a korosztály részére szervezett speciális jógaoktatással (gerincproblémákra, az erőnlét fokozására terápiás foglalkozások) - minden korosztály szabadidejének hasznos eltöltéséhez segítségnyújtás egészségügyi, kulturális előadások és programok által - aktív közreműködés a lakosság testi és lelki egészségének védelmében és annak megőrzésében - önálló könyv-, hang-, és videótár létrehozása, működtetése, és a célokkal összhangban, különböző (írott, könyv, videó, hang, oktatási anyagok, segédletek, reklám, marketing) kiadványok szerkesztése, gondozása, kiadása, terjesztése. Nemzetközi találkozókon, szemináriumokon való részvétel - a célok megvalósításához, és a működéshez szükséges ingatlanok megszerzése, fenntartása, üzemeltetése. Közhasznúság: 1. Egyesületünk, a közhasznú szervezetekről szóló időközben hatályon kívül helyezett évi CL VI törvény alapján 1998 óta folyamatosan közhasznú tevékenységet folytatott, és a jelenleg hatályos jogszabályok alapján most is folytat. 2. Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát az Egyesület honlapján való közzététel útján biztosítja. 3. Az Egyesület mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. Az Egyesület szolgáltatásai, annak honlapján illetve saját hírlevelében kerülnek meghirdetésre. 4. Az Egyesület mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. 5. A évi CLXXV. törvény 34. (1) bekezdés d) pontja szerint: az egyesület, mint közhasznú civil szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, 2

3 szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. - A évi CLXXV. törvény pontja szerint közvetlen politikai tevékenység:párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, a megyei jogú város képviselő-testületébe történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás valamint a polgármester jelölése. 6. Az Egyesület mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti. Az Egyesület gazdálkodása: 1. Az Egyesület éves költségvetési terv alapján gazdálkodik, bevételeit a tagdíjakból, vagyoni hozzájárulásokból, tanfolyamdíjakból, magán és jogi személyek felajánlásaiból, adományaiból, valamint az egyéb forrásokból származó pénzeszközök képezik. 2. A tagdíjak összegét a mindenkori vezetőség határozza meg és az általa megbízott személy szedi be, aki nem kell, hogy a vezetőség tagja legyen. A tagdíj mindig éves tagdíjat jelent. 3. A pártoló tagi vagyoni hozzájárulás összege, a mindenkori rendes tagok által fizetendő éves tagdíj alatt kerül meghatározásra. A vagyoni hozzájárulás teljesítését a pártoló tag és az Egyesület megállapodásban rendezi. 4. Mind a pártoló, mind a rendes tagok tehetnek személyes felajánlásokat, mellyel hozzájárulnak az egyesület fenntartáshoz, céljainak megvalósításához. 5. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési kötelezettsége nincsen. 6. Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 7. Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 8. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 9. Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől 3

4 kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 10. Az Egyesület. köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni. 11. A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet. 12. Az Egyesület céljainak megvalósításához adományokat gyűjthet, fogadhat el természetes és jogi személyektől, és a céljaival összhangban más személyek, szervezetek részére is gyűjthet adományokat, melyet köteles továbbítani az adott célnak megfelelően. 13. Az Egyesület - közhasznú céljai magvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve - vállalkozási tevékenységet folytathat. 14. Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai a tagdíjuk, illetőleg vállalt vagyoni hozzájárulásuk megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért nem felelnek. 15. A gazdálkodás során elért eredményt az Egyesület nem osztja fel, hanem az Egyesület Alapszabályában rögzített célokra fordítja. A személyi jövedelemadó meghatározott részének bevétele is növelheti az Egyesület forrásait. 16. Az Egyesület a vagyonát csak az Alapszabályban megfogalmazott céljaira használhatja fel. Az Egyesület gazdálkodása, pártoktól független, azoktól támogatást nem kaphat és azoknak nem nyújthat. 17. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti így különösen a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével a vezetőség az Egyesület gazdálkodásáról a Közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást illetve a jogszabályokban meghatározott egyéb okiratot készít. 18. A tisztségviselők, vezetőségi tagok, és az egyesület tagjai az egyesületi célok érdekében végzett tevékenységükért anyagi juttatásban is részesülhetnek amennyiben a vezetőség erről előzetesen döntést hoz (ha ez munkaviszony keretében működik, akkor a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja). Az anyagi juttatások nem veszélyeztethetik az egyesület gazdálkodását, rövid, és hosszú távú céljait, közhasznú tevékenységét. 1.) Az Egyesület szervei: - közgyűlés - vezetőség II. fejezet Az Egyesület szervezete 2.) Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. 2.1) Az ülések gyakorisága, összehívásának rendje, napirendjének közlése nyilvánossága 4

5 A közgyűlés évente köteles összegyűlni. A közgyűlést az elnök hívja össze. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt a tagok legalább egytizede - az ok és a cél megjelölésével - kéri. A közgyűlés előtt legalább 1 héttel az egyesület tagjai levélben értesítést kapnak a közgyűlés időpontjáról, helyéről, napirendjéről. A közgyűlésről szóló értesítő a közgyűlés előtt 1 héttel kifüggesztésre kerül az Egyesület nyilvános hirdető táblájára. Az értesítőben szerepel: a közgyűlés időpontja helye, napirendje, valamint a nyilvánosságra vonatkozó tájékoztatás. A tagokon kívül bárki részt vehet az Egyesület közgyűlésén, azonban szavazati joggal nem rendelkezik, és nem javasolhat tisztségviselőt. A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet mindenki megtekinthet. A jegyzőkönyvet a közgyűlésen felkért jegyzőkönyvvezető készíti. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: a közgyűlés helyét, idejét, az előterjesztések, javaslatok, felszólalások lényegét, szavazásra feltett kérdéseket, szavazatok számát, a döntéseket. A jegyzőkönyvet aláírja a jegyzőkönyvvezető a jegyzőkönyv hitelesítője és az elnök. 2.2) A közgyűlés határozatképessége, határozathozatala A közgyűlés határozatképes, ha azon szavazati joggal rendelkező tagok fele + 1 fő jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés 30 napon belül történő, másodszori összehívása során az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, ha erre, a napirend mellett az eredeti meghívó kitér. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivétel ahol a jelen alapszabály más arányt állapít meg. 2.3) A közgyűlés hatásköre - az Alapszabály megállapítása és módosítása - a közgyűlés hatáskörébe tartozik a vezetőség megválasztása és visszahívása. - a közgyűlés választja meg az öt-tíz tagú, jelenleg 8 tagú vezetőséget. Az egyesület elnökét, titkárát és a további vezetőségi tagokat. - az Egyesület évi pénzügyi beszámolóját a vezetőség által felkért gazdasági szakember jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti. - az Egyesület elnöke a szervezet költségvetését jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti - az éves közhasznúsági jelentést a vezetőség a közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra - dönt a tiszteletbeli tag megválasztásáról - szükség esetén dönt az Egyesület feloszlatásáról, vagy más egyesülettel történő egyesülésről. 3.) Az Egyesület vezetősége Az Egyesület vezetőségét a közgyűlés választja 3 éves időtartamra, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel. Az Egyesület ügyintéző szerve a vezetőség. 5

6 A vezetőség hatáskörébe tartozik a két közgyűlés közötti összes egyesületi ügy, kivéve azt, amelyik a közgyűlésre tartozik. A vezetőség negyedévente ülésezik, szükség esetén gyakrabban is. A vezetőségi ülés előtt 1 héttel kifüggesztésre kerül az Egyesület nyilvános hirdető táblájára: az ülés helye, ideje, napirendje. Az ülés akkor határozatképes, ha azon vezetőségi tagok legalább 50 %+1 fő van jelen. A vezetőség a döntéseket szótöbbséggel hozza, amennyiben egy kérdésben szavazat egyezőség alakulna ki, a vezetőség tagjai ismételten szavazásra teszik fel e kérdést, mind addig, míg szótöbbséges határozat nem születik az adott ülésen. A határozatképességét a (levezető) elnök az ülés megnyitásakor, de legkésőbb az első döntés meghozatala előtt megállapítja. A szavazás kézfeltartással történik. Minden vezetőségi tagnak 1 szavazata van. A vezetőségi ülésről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet egy vezetőségi tag vezeti és a (levezető) elnök, valamint a jegyzőkönyv hitelesítője írja alá. A jegyzőkönyvben szerepelnie kell: hely, időpont, jelenlévők neve, szavazásra feltett kérdések, előterjesztések, javaslatok, felszólalások lényege, határozatok szövege. A jegyzőkönyvről nyilvántartást kell vezetni, amiben szerepelnie kell: a jegyzőkönyv száma, kelte és a döntések tárgya. A mindenkit érintő döntések és határozatok a vezetőségi ülést követő 10 napon belül az Egyesület nyilvános hirdetőtáblájára kifüggesztésre kerülnek. A nem közérdekű egyéb kérdések az Egyesület faliújságjára kerülnek kifüggesztésre. A vezetőség évente közhasznúsági jelentést készít. A vezetőség egyes feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes jellegű munkabizottságokat hozhat létre. Tisztségviselők: Elnök, a titkár és a vezetőségi tagok alkotják az Egyesület vezetőségét, mint az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervét. A vezetőség tagjai a vonatkozó jogszabályok szerint vezető tisztségviselők. Az elnök: Az egyesület vezetője. Képviseli az Egyesületet. Meghatározza az Egyesület működésének fő irányait a vezetőség bevonásával. Az Egyesület tevékenységét figyelemmel kíséri és ellenőrzi. Az éves költségvetést a közgyűlés elé terjeszti. Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén a titkár, ha ő is akadályoztatva van, akkor az elnök által megbízott elnökségi tag, illetve tisztségviselő képviseli. A titkár: Helyettesíti a távollévő elnököt. Két közgyűlés között szervezi a jóváhagyott egyesületi munkaprogram végrehajtását. Felügyel az Egyesület törvényes és alapszabály szerinti működésére. Vezetőségi tagok: A vezetőség tagja rendszeresen és tevékenyen részt vesz: - az egyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában - a határozatok előkészítésében és meghozatalában - a közgyűlés és a vezetőség határozatainak végrehajtásában és annak ellenőrzésében Jogosult és köteles az Egyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit a vezetőség elé 6

7 terjeszteni. Felelős a vezetőség határozatáért, kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt maradandóan kinyilvánította. Összeférhetetlenségi szabályok: Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervének, azaz a vezetőségnek tagja az lehet, a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és c) aki ca) magyar állampolgár, vagy cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. Az Egyesület közgyűlése, valamint a vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. Az Egyesület vagy más közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. (2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A vezető tisztségviselők megbízatása a tisztség elfogadásával jön létre. A tisztségviselők megbízatása a tisztség elfogadásától számított 3 évre szól. A tisztségviselők újraválaszthatóak. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás: a) annak időtartama lejártával, b) lemondással, c) elhalálozással, d) visszahívással. A tisztségviselőt a Közgyűlés visszahívhatja, ha 7

8 ha olyan magatartást tanúsít, amely alapján a tisztség betöltésére érdemtelenné válik ha olyan a magatartást tanúsít, amely miatt a Közgyűlés tisztségviselővel szemben megalapozottan elveszti bizalmát, ha szándékosan megsérti a jogszabályi előírásokat, a Közgyűlés határozatait vagy az Egyesület belső szabályozóiban foglaltakat, ha megalapozottan megállapítható, hogy a tisztségviselő feladatait és kötelezettségeit nem az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsődlegessége alapján teljesíti. az Egyesület céljainak elérését veszélyezteti, illetve azzal ellentétes magatartást fejt ki; akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt vagy a közügyek gyakorlásától eltiltott. A visszahívás lehetőségének gyakorlása nem irányulhat és nem eredményezhet joggal való visszaélés megállapítására alapot adó helyzetet. A visszahívás lehetőségének gyakorlása során a visszahívással érintett tisztségviselőnek biztosítani kell a védekezés jogát, továbbá tiszteletben kell tartani alapvető jogait, így különösen de nem kizárólag az emberi méltósághoz való jogot. A vezető tisztségviselő tisztségéről írásban bármikor lemondhat. III. fejezet A tagsági viszony Az Egyesület tagsága a rendes tagokból és különleges jogállású: pártoló, illetőleg tiszteletbeli tagokból áll. Az Elnök a tagokról naprakész Tagjegyzéket vezet, amely nyilvántartás tartalmazza a tag nevét, lakcímét (amennyiben eltérő, postai címét), anyja nevét, a tagsági jogviszony kezdő időpontját és azt, hogy az Egyesület rendes vagy pártoló, illetőleg tiszteletbeli tagja. Az Egyesület rendes tagja : lehet minden magyar állampolgár, aki egyetért az Egyesület céljaival, az egyesületi Alapszabályban foglaltakkal, és akit az Egyesület tagjai közé felvesz belépési nyilatkozata, valamint a mindenkori vezetőség jóváhagyása alapján. Az egyesületi tagnak joga részt venni az Egyesület munkájában, előmozdítani céljait, élvezni azon kedvezményeket, melyeket az Egyesület tagjai részére nyújtani tud. Jogosult a közgyűlésen szavazati joggal részt venni, választhat, és bármely tisztségre választható, ha nagykorú. Javaslatokat és indítványokat tehet, továbbá panasszal, felszólalással és fellebbezéssel élhet. A rendes tag kötelessége: az Egyesület tevékenységének elősegítése, céljainak támogatása, az Alapszabály tiszteletben tartása és a vezetőség által meghatározott tagdíj fizetése. Az Egyesület a különleges jogállású tagok helyzetét a Ptk. 62. (4) bekezdése szerint szabályozza. 8

9 Pártoló tagja lehet Egyesületünknek az a magyar vagy külföldi, magán vagy jogi személy, aki vagyoni hozzájárulást fizet és adományaival, vagy munkájával segíti az Egyesület céljainak megvalósítását, de rendes tagként abban nem vesz részt. Tiszteletbeli taggá az Egyesület közgyűlése olyan magyar vagy külföldi személyt választhat, aki az egyesületi célok megvalósításában, a jóga értékeinek ápolásában kiemelkedő eredményeket ért el. A tiszteletbeli tagot a Vezetőség javaslata alapján - az Egyesület Közgyűlése szótöbbségel választja meg. A különleges jogállású tagok (pártoló tag, tiszteletbeli tag) az egyesület szerveibe nem választhatnak és az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt. Költségvetési szerv az Egyesület pártoló tagja nem lehet. Bárki részt vehet az Egyesület által szervezett programokon, előadásokon, függetlenül attól, hogy tagja-e az egyesületnek vagy nem. Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával (jogutód nélküli megszűnésével), kilépésével vagy kizárással, illetőleg az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével. Az egyesületi tagság megszűnésének napja: a) a halál vagy jogutód nélküli megszűnés napja, b) kilépés esetén az erről való írásos nyilatkozat Egyesület általi kézhezvételének napja, c) kizárás esetén a kizárást tartalmazó döntés meghozatalának napja. A belépési illetve a kilépési szándékot írásban kell közölni az Egyesület Elnökével. A rendes és pártoló tagok tekintetében a belépési szándékról az Elnök a vezetőség felé előterjesztést készít, majd a tagfelvételről a soron következő vezetőségi ülésen születik döntés a jelenlévő vezetőségi tagok egyszerű többségével. A döntésről a belépni szándékozót írásban értesíti a vezetőség. A tiszteletbeli tag felett belépés, kilépés és egyéb jogállási kérdésekben a közgyűlés dönt egyszerű szótöbbséggel. A vezetőség egyhangú határozatával kizárhatja az Egyesületnek azt a rendes vagy pártoló tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét, így különösen azt a rendes tagot, aki tagdíj-fizetési kötelezettségét, míg azt a különleges jogállású tagot, aki vállalt vagyoni hozzájárulását határidőben nem teljesíti, és fizetési, illetőleg hozzájárulási kötelezettségének az Elnökség írásbeli fizetési felszólításában foglalt 15 napos határidőn belül sem tesz eleget, illetve azt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt vagy a közügyek gyakorlásától eltiltott, vagy aki az Egyesület céljaival ellentétes magatartást fejt ki. A rendes vagy pártoló tagot az eljárás (kizárási eljárás) megindításáról írásban, igazolható módon értesíteni kell és a vezetőségi ülésre kifejezetten meg kell hívni úgy, hogy meghívó elküldése és a vezetőségi ülés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie. A meghívónak vagy az előterjesztésnek tartalmaznia kell a kizárás jogkövetkezményeire való figyelmeztetést, valamint a jogszabályban és az Alapszabályban biztosított jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó kioktatást. A vezetőségi ülésen lehetőséget kell számára biztosítani álláspontjának írásbeli vagy 9

10 szóbeli előadására, arra, hogy a védekezéséhez szükséges bizonyítékokat az eljárás során feltárhassa, és érdemi védekezést terjeszthessen elő, továbbá erre irányuló kérése esetén biztosítani kell részére, hogy az általa meghatalmazott jogi képviselő is tárgyalási joggal a vezetőségi ülésen jelen lehessen. A vezetőség a rendes vagy pártoló tag kizárásáról egyhangú határozattal dönt. A rendes vagy pártoló tag a vezetőség határozata ellen a kihirdetéstől, illetve amennyiben a vezetőségi ülésen nem vett részt, a vezetőség határozatának kézbesítésétől számított 15 napon belül a Közgyűléshez címzett kérelmében jogorvoslattal élhet. A Közgyűlés a jogorvoslattal megtámadott vezetőségi határozat tárgyában a jogorvoslati kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles dönteni. A vezetőségi határozat felülvizsgálata kérdésében a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz. A közgyűlés határozatát a kizárt tag a tudomására jutástól számított 30 napon a Ptk. 62. (6) bekezdésére tekintettel belül bíróság előtt megtámadhatja. Amennyiben a kizárás oka a tagdíj vagy vállalt vagyoni hozzájárulás meg nem fizetése, akkor a vezetőség ennek észlelését követően intézkedik arról, hogy az érintett tag írásban (tértivevényes levélben), a jogkövetkezményekre való tájékoztatással együtt, 15 napos határidő tűzésével felhívásra kerüljön a tagdíj megfizetésére, illetőleg a vagyoni hozzájárulás teljesítésére. Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag - a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén -, a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben - a tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Egyesület megszűnik, ha: IV. fejezet Az Egyesület megszűnése a) feloszlását a legfőbb szerve, a közgyűlés a jelenlévők 4/5 -ével kimondja b) más egyesülettel való egyesülését a legfőbb szerve, a közgyűlés a jelenlévők 4/5 -ével kimondja c) az arra jogszabály szerint jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszünteti, vagy megszűnését jogszerűen, jogerősen megállapítja. Az egyesület jogutód nélküli megszűnésekor az egyesület minden vagyonát egy másik - a Közgyűlés által megjelölt - nonprofit Jóga a Mindennapi Életben egyesület részére hagyományozza. V. fejezet Ügyviteli szabályok Az Egyesület nevében aláírásra jogosultak: Az elnök a Ptk. 29. (3.) bekezdése alapján önállóan ír alá. Titkár és a vezetőség bármely tagja együttesen írnak alá, úgy hogy legalább kettőjük aláírása szükséges az érvényességhez. Az aláírásokat az Egyesület aláírási mintajegyzéken rögzíti, az illető által használható bélyegzőlenyomattal együtt. 10

11 Az Egyesület folyószámlájáról az elnök önállóan, a titkár, illetve a vezetőség által választott más személy úgy rendelkezhet, hogy legalább kettőjük aláírása szükséges az érvényességhez. A kiadott bélyegzők használatáért a jogosultak tartoznak felelősséggel. VI. fejezet Az Egyesület szervezeti és működési szabályzata Az Egyesület működését, a vezetőség, a tisztségviselők, a bizottságok szervezetét feladatát és működését érintő, az alapszabályban részletesen nem szabályzott alapvető kérdéseket a vezetőség szervezeti és működési szabályzatban határozza meg. A szervezeti és működési szabályzat nem állhat ellentétben az Egyesület alapszabályával. Egyéb rendelkezések Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a évi CLXXV. és a évi CLXXXI. törvények és a Ptk. vonatkozó előírásai az irányadóak. Az Egyesület december 20.-án tartott közgyűlésén jelen Alapszabály módosításait a korábbi alapszabállyal egységes szerkezetbe szerkesztve elfogadta, érvényesnek tekinti és felkéri az Egyesület elnökét, hogy a módosított Alapszabály nyilvántartásba vételét a Budapest Környéki Törvényszéken intézze el. Érd, december 20. Szakács József Károly elnök Záradék: Alulírott, mint az Egyesület elnöke a jelen okirat aláírásával kijelentem és a évi CLXXXI. törvény 38. (2) bekezdése értelmében igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetű Alapszabály szövege megfelel az Alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának. Érd, december 20. Szakács József Károly elnök 11

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott alapító, az 1993. április 21-én kelt, Pk.60.159/1993/12. számú végzéssel 414. sorszám alatt bejegyzett, kiemelkedően

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály Sopianae Ifjúsági Egyesület Alapszabály A Sopianae Ifjúsági Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II. 12.) határozata

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y INTERNETES BÉLYEGGYŰJTŐ KLUB (EGYESÜLET) A L A P S Z A B Á L Y 1 / 11 Az Internetes Bélyeggyűjtő Klub 2014. szeptember 19. napján tartott Közgyűlése a 2011. évi CLXXV. tv., a 2011. évi CLXXXI. tv., valamint

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Közhasznúsági tudnivalók

Közhasznúsági tudnivalók United Way Kisalföld Alapítvány Civil Információs Centrum Közhasznúsági tudnivalók Közhasznúságról húsz percben című előadás anyaga Dr. Tóth Katalin Hatályos jogszabályok az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 1. Az Egyesület neve: Egészséges Kishomokért Egyesület. 3. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Fári u. 28.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 1. Az Egyesület neve: Egészséges Kishomokért Egyesület. 3. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Fári u. 28. Egészséges Kishomokért Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a Szegedi Törvényszék 7.Pk.60.077/2012/2. számú hiánypótló végzésében foglaltak alapján, azzal, hogy módosítások dőlt betűvel

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben)

Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések: Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben) 1. Az egyesület neve: Ördögmák Természetbarát Egyesület 2. Alapításának éve: 2009 3. Az egyesület székhelye: 6723, Szeged Kereszttöltés

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben