Munkaügyi nyilvántartás ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai február 24.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaügyi nyilvántartás ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai. 2014. február 24."

Átírás

1 Munkaügyi nyilvántartás ellenőrzése, az ellenőrzés részletes feladatai február 24.

2 Munkaügyi nyilvántartások -a munkaviszonnyal kapcsolatos egyes adatok, információk, tények összegzése, összegyőjtése -munkaügyi nyilvántartás rendezett adatok összessége, amelyek a munkaviszonnyal összefüggı jogok gyakorlását és kötelezettségek teljesítését lehetıvé teszik, elısegítik Mi a célja a munkaviszonnyal kapcsolatos adatok nyilvántartásának? - a munkaviszony létesítése -a munkaviszonyból származójogok és kötelezettségek gyakorlása, illetve teljesítése - hatóságok általi adatigénylés biztosítása - a munkavégzés ellenırzése - különbözı igazolások kiállításához szükséges adatok biztosítása

3 A munkaügyi nyilvántartás elıfeltétele a jogszerően kezelt adat -az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Info tv.) - a munkavállalóról kezelt adatok személyes adatok Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzı ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés Különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyızıdésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bőnügyi személyes adat (Info tv pont)

4 Személyes adatok kezelése - személyes adat akkor kezelhetı, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelezı adatkezelés) [Info tv. 5. (1) bekezdés] - a hozzájárulás az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelı tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körő vagy egyes mőveletekre kiterjedı kezeléséhez [Info tv. 3. (7) bekezdés] - általában tehát: az érintett önkéntes, kifejezett és tájékozott beleegyezésével vagy törvény alapján

5 Meddig lehet kezelni? - általában törvény írja elı az elévülési idı a munkajogban három év; személyi anyag (közszolgálati tisztviselıkrıl szóló évi CXCIX. törvény; Kttv.): ötven év a jogviszony megszőnésétıl de: csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhetı - ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelı a felvett adatokat törvény eltérı rendelkezésének hiányában a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) az adatkezelı vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez főzıdı jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követıen is kezelheti -kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg - az érintett tájékoztatást kérhet az adatkezelésrıl, az adat helyesbítését, törlését kérheti pl. a nyilvántartásokba bármikor betekintést kérhet, másolatot

6 A nyilvántartásoknak meg kell felelniük az adatkezelés általános elveinek -személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhetı -az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának -az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie -csak olyan személyes adat kezelhetı, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas - csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhetı -az adatkezelés során biztosítani kell az adatok - pontosságát, -teljességét és -ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges, naprakészségét, valamint -azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani

7 Mit tarthat nyilván a munkáltató a munkaviszonnyal kapcsolatosan? -magánmunkajog: mindent, ami a munkaviszonnyal kapcsolatos jog gyakorlásához, kötelezettség teljesítéséhez szükséges például: -a munkaszerzıdések, tájékoztatók nyilvántartása, pályázatok nyilvántartása, önéletrajzok, nyilvántartása, személyi anyagok nyilvántartása, - próbaidı nyilvántartása, - büntetlen elıélet igazolása (hatósági erkölcsi bizonyítvány ha szükséges), - hatósági engedélyek (pl. munkavállalási engedély) nyilvántartása -egyéb megállapodások nyilvántartása (pl. munkaidıvel kapcsolatosan, versenytilalmi megállapodás, tanulmányi szerzıdés), - foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos nyilvántartás (alkalmassági vizsgálatok, korlátozások nyilvántartása), -a munkabérrel, egyéb díjazással, munkabéren felüli juttatásokkal (cafetériával) kapcsolatos adatok nyilvántartása,

8 Mi tarthat nyilván a munkáltató a munkaviszonnyal kapcsolatosan? -teljesítménybérezéssel összefüggı nyilvántartások (teljesítmény-követelmény, teljesítmény-nyilvántartás, prémium), - munkabérbıl való levonások, elıleg-fizetéssel kapcsolatos nyilvántartás, - munkaszerzıdéstıl eltérı foglalkoztatás nyilvántartása, - munkaidı, pihenıidı nyilvántartása, - szabadság, betegszabadság, munkavégzés alóli mentesülés, munkaidıkedvezmények nyilvántartása, - pótszabadságot megalapozó körülmények nyilvántartása, - táppénzes állomány nyilvántartása, - munkaruha, védıruha, védıeszközök, muinkaeszközök nyilvántartása, - leltárfelelısségi megállapodások, általános megırzési felelısség körébe tartozó dolgok nyilvántartása,

9 Mi tarthat nyilván a munkáltató a munkaviszonnyal kapcsolatosan? -munkavállalói biztosíték nyilvántartása, - atipikus munkaviszonyban állók nyilvántartása (átjárás elısegítése), -hátrányos jogkövetkezmények nyilvántartása fegyelmi, -munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos iratok, kifizetések nyilvántartása, -munkavédelemmel, munkavédelmi oktatással munkabalesettel kapcsolatos nyilvántartások - társadalombiztosítási (nyugdíj- és egészségbiztosítási) nyilvántartások, -személyi jövedelemadóval kapcsolatos nyilvántartások, -szükséges költségek nyilvántartása (utazási költségtérítés a munkába járással kapcsolatosan, gépjármőhasználat nyilvántartása), -munkáltatóáltal kiadott, munkavállalóáltal megtett jognyilatkozatok, igazolások nyilvántartása, munkáltatói tájékoztatások, szabályzatok

10 Adatok kezelése és nyilvántartása a munkaviszonyban különös elıfeltételek A nyilvántartásba kerülés elıtt -már az álláshirdetésben tájékoztatást kell adni arról, hogy a személyes adatait ki ismerheti meg -kinél érdeklıdhet az adatkezelésrıl (pl. az adatkezelés célját illetıen kézzel írott önéletrajz) -kérelemre vissza kell juttatni a pályázati anyagot, sikertelen pályázat esetén az adatkezelést meg kell szüntetni -a munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhetı, amely - személyhez főzıdı(személyiségi új Ptk.) jogát nem sérti, és - a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszőnése szempontjából lényeges

11 -a munkaviszonnyal összefüggésbe nem hozható kérdések nem tehetık fel, azokra a jelölt nem köteles válaszolni, ilyet nyilvántartani sem lehet -ha ilyen esetben a jelölt nem a valóságnak megfelelı választ ad, vele szemben szankció nem alkalmazható(adatvédelmi biztos, 900/A/ ) -a munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet - munkaviszonyra vonatkozószabály ír elı, vagy - amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges [munka törvénykönyvérıl szóló évi I. törvény (Mt.) 9. (2) bek.] -tilalmazott általában a terhesség megállapítására irányuló vizsgálat elvégzésére, erre vonatkozó igazolás bemutatására kötelezés -munkaalkalmasságot, felkészültséget felmérı tesztek; pszichológiai vagy személyiségjegyeket felmérı tesztek

12 - hatósági erkölcsi bizonyítvány: ha a büntetlen elıélet igazolása a betöltendı állás, a munkakörébe tartozó feladatok miatt indokolt (pl. pénzkezelés) - a munkáltató köteles a munkavállalót (közalkalmazottat, közszolgálati tisztviselıt) tájékoztatni személyes adatainak kezelésérıl - a munkáltató a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet [Mt. 10. (2) bek., Kttv (1) bek.] - mindkét fél köteles egymást minden olyan tényrıl, adatról, körülményrıl vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony létesítése, valamint az Mt.-ben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges - a tértivevénnyel feladott küldeményként kézbesített jognyilatkozatot, ha a kézbesítés azért hiúsult meg, mert a címzett által bejelentett elérhetıségi címen a címzett ismeretlen volt vagy elköltözött a kézbesítés megkísérlésének napján közöltnek kell tekinteni

13 -a munkaviszonyból származókötelezettségek teljesítése céljából a munkáltatóa munkavállaló személyes adatait az adatszolgáltatás céljának megjelölésével, törvényben meghatározottak szerint adatfeldolgozó számára átadhatja (errıl a munkavállalót elızetesen tájékoztatni kell) [Mt. 10. (3) bek., Kttv (2) bek.] (pl. bérszámfejtı cégnek) -errıl is nyilvántartás kell vezetni (adattovábbítási nyilvántartás: tartalmazza a kezelt személyes adatok továbbításának idıpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést elıíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat [Info tv. 15. (2) bek.] -a munkavállalóra vonatkozóadatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célúfelhasználásra hozzájárulása nélkül, személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók

14 A munkavállalók ellenırzése és annak nyilvántartása -a munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggı magatartása körében ellenırizheti -a munkáltató ellenırzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével - a munkavállaló magánélete nem ellenırizhetı -a munkáltató elızetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenırzésére szolgálnak - a munkáltatónak ki kell kérnie az üzemi tanács véleményét az ellenırzést szolgáló technikai eszközök alkalmazásáról [Mt (1) bekezdés d) pont] Internet-használat -a munkáltató eldöntheti, hogy engedélyezi-e vagy sem, milyen terjedelemben (tartalom korlátozása, idı korlátozása, tilalmak pl. közösségi oldalak) -ellenırizhetı, nyilvántartható (adatkezelés elveivel összhangban) de a munkavállalónak errıl tudnia kell (adatvédelmi biztos, 570/A/2001.) - kémprogramok

15 Elektronikus levelek használata -elektronikus levelek: a munkavállaló által hivatalos, munkaviszonnyal kapcsolatos ügyekben írt és kapott levelek tartalmát a munkáltató jogosult megismerni -de biztosítani kell a harmadik személy adatkezelés részleteirıl valótájékoztatását (adatvédelmi biztos, 1393/K/ ) - a postafiók használatának korlátozása - postafiók ellenırzése: az ellenırzés elıtt tájékoztatás annak részleteirıl - számítógépes adatok (tiltott tartalom, szoftverek) - ellenırzés de a tartalom megismerése nem lehetséges törlésre való felszólítás Telefonhasználat -a hívott fél neve és telefonszáma is személyes adat (elızetes beleegyezés részükrıl nem lehetséges) híváslista nem tartható nyilván (adatvédelmi biztos, 158/A/2000.)

16 Videofelvétel, kamera -nyilvántartás, ha megırzik a felvételeket indoka általában: vagyonvédelem, munkavédelem, munkavégzés ellenırzése közvetlen veszély ténylegesen fennáll -állandó munkaterületen (pl. iroda) csak indokolt esetben (adatvédelmi biztos, ABI-97/2010/P) -nem lehet kamerát beszerelni pl. öltözıbe, mosdóba, illemhelyre, pihenıhelyre (ahol az emberi méltóságot sértheti) -a kamera alkalmazásához általában nem szükséges a munkavállalók kifejezett hozzájárulását beszerezni -jól láthatóhelyen erre figyelmeztetni kell táblával, és írásos tájékoztatást kell adni az adatkezelés részleteirıl (ABI-2962/2010/P) -de új Ptk. 2:48. (1) bekezdés március 15.: képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges - rejtett kamera alkalmazása tilos

17 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól - a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstıl számított 3 munkanap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell 30 nap elteltével pl. nyilvános rendezvényen az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme 60 nap elteltével ha a rögzítés célja pl. a pénzügyi szolgáltatást, kiegészítı pénzügyi szolgáltatást, folytatóknak a feladataik ellátásához szükséges, közönség számára nyilvános magánterületének védelme GPS - munkaidın belül lehetséges (mobiltelefon, tachográf) - munkaidın kívül: nem lehetséges nincs jogalapja, jogszerő célja -kapcsoló-berendezés (adatvédelmi biztos, 1664/A/2006-3)

18 Személyügyi (személyzeti) nyilvántartás - munkaszerzıdés a munkáltató köteles a megállapodás írásba foglalásáról gondoskodni és ennek egy példányát a munkavállalónak átadni. -a megállapodásban meg kell jelölni a felek nevét, továbbá a megállapodás teljesítése szempontjából lényeges adatait -a munkavállaló természetes személyazonosító adatok (név, születési név, születési hely, idı, anyja neve alapja személyazonosító igazolvány) - lakóhely, tartózkodási hely, állampolgárság -iskolai végzettség képzettség, oklevelek, bizonyítványok, nyelvvizsga alapja eredeti dokumentumok -munkaviszony kezdete, - munkakör, FEOR-szám, -alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos adatok, - alapbér, fizetési számla -munkaviszony tartama, -munkaidı - szociális adatok gyermekek születési adatai - pl. önéletrajz, arckép; indokolt lehet: elektronikus levelezési cím

19 Tájékoztatási kötelezettség a munkaviszony létesítésével összefüggésben A munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót a) a napi munkaidőről, b) az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról, c) a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról, d) a munkakörbe tartozó feladatokról, e) a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint f) a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá g) arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint h) a munkáltatói jogkör gyakorlójáról [Mt. 46. (1) bek.] - a tájékoztatás munkaviszonyra vonatkozó szabály rendelkezésére történő hivatkozással is megadható

20 Tájékoztatási kötelezettség a munkaviszony létesítésével összefüggésben - ha a munkaviszony 15 nap eltelte előtt megszűnik, a munkáltató a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos iratkiadási időpontban köteles teljesíteni a tájékoztatást - a munkáltató megnevezésének, lényeges adatainak és a fentiek meghatározottak változásáról a munkavállalót a változást követő 15 napon belül írásban tájékoztatni kell -nem terheli a munkáltatót a tájékoztatási kötelezettség a munkáltatói jogkör gyakorlóját kivéve -, ha a munkaszerződés alapján a) a munkaviszony tartama az egy hónapot, vagy b) a munkaidőa heti nyolc órát nem haladja meg [Mt. 46. (5) bek.] 15 tizenöt napot meghaladó külföldön történő munkavégzés esetén a munkavállalót legkésőbb a külföldre való kiutazást megelőző 7 nappal - írásban tájékoztatni kell a) a külföldi munkavégzés helyéről, tartamáról, b) a pénzbeli és a természetbeni juttatásokról, c) a díjazás és egyéb juttatás pénzneméről, továbbá

21 Méltányos mérlegelés követelménye -a munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat [Mt. 6. (3) bek.] -a munkáltató egyoldalúan konkretizálhatja teljesítést, egyoldalúan állapíthatja meg a munkavállaló feladatait, a teljesítés módját, intenzitását, idıtartamát (a munkaszerzıdéstıl eltérı teljesítés lehetısége) - a munkáltató döntései okozhatnak sérelmet a munkavállalónak, de ez nem lehet aránytalan - az arányosság megítélése során a munkáltatói döntés (intézkedés) elmaradásának és megtételének következményeit mind a két fél oldalán figyelembe kell venni

22 Méltányos mérlegelés követelménye -a mérlegelés során mindkét fél érdekeit mérlegre kell tenni - aránytalanul nagyobb kárt, költséget, sérelmet okozna-e a munkáltatónak az adott intézkedés elmaradása, mint amilyet az intézkedés megtétele okoz a munkavállalónak? -ez az elv eleve megköveteli a munkáltatótól, hogy elızetesen tájékozódjon: mit is kell mérlegelnie -ezeket az adatokat viszont nyilván kell tartani pl. szociális helyzet, gyermekek száma, életkörülmények -csak így kerülhet abba a helyzetbe, hogy meg tudja ítélni, arányos-e az intézkedése - nem jogszerő tehát, ha a döntését megelızıen nem informálódik

23 A munkabér kifizetésérıl szóló tájékoztatás és nyilvántartás - a kifizetett munkabér elszámolásáról a tárgyhónapot követı hónap tizedik napjáig írásbeli tájékoztatást kell adni - a tájékoztatásnak olyannak kell lennie, hogy a munkavállaló az elszámolás helyességét, a levonások jogcímét és összegét ellenırizni tudja [Mt (2)- (3) bek.] A munkaidı és a pihenıidı nyilvántartása - a munkaidı és a pihenıidı nyilvántartása a munkáltató kötelezettsége - a jelenléti ív és a munkaidı-nyilvántartás nem ugyanaz - lehet elektronikusan, lehet papír alapon is -más adatokkal való összehasonlítás lehetısége kettıs nyilvántartás veszélye konkurálónyilvántartások: beléptetırendszer, jelenléti ív, munkaidı-beosztás, a szabadság engedélyezésére vonatkozó iratok, bérjegyzékek - nem kötelezı a munkáltató székhelyén vezetni

24 A munkaidı és a pihenıidı nyilvántartása A munkáltató nyilvántartja a) a rendes és a rendkívüli munkaidı, b) a készenlét, c) a szabadság tartamát [Mt (1) bekezdés] -közszolgálati tisztviselık: egyéb munkaidı-kedvezmények idıtartamát is nyilván kell tartani [Kttv (1) bek. d) pont] -a nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidı, valamint a készenlét kezdı és befejezı idıpontjának is -nemcsak a ledolgozott óra, hanem a kezdıés a befejezıidıpont is a rendes és a rendkívüli munkaidı nyilvántartása azonban az írásban közölt munkaidı-beosztás hónap végén történı igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is vezethetı

25 A munkaidı és a pihenıidı nyilvántartása - kivétel: kötetlen munkarend (Mt., közalkalmazottak) - a munkáltató a munkaidı beosztásának jogát a munkavégzés önálló megszervezésére tekintettel a munkavállaló számára írásban átengedheti -a munkarend kötetlen jellegét nem érinti, ha a munkavállaló a munkaköri feladatok egy részét sajátos jellegüknél fogva meghatározott idıpontban vagy idıszakban teljesítheti EBH Ha a munkavállaló a munkaideje beosztását, illetve felhasználását maga határozza meg, nem illeti meg rendkívüli munkavégzés esetén ellenérték. Az, hogy a munkaidejét nyilvántartotta és azt havonta a munkáltatónak leadta, egymagában nem alkalmas arra, hogy a túlmunkavégzést bizonyítsa

26 A munkaidı és a pihenıidı nyilvántartása -a munkáltató köteles nyilvántartani egyes munkaidıvel kapcsolatos megállapodásokat is az Mt. alapján: 1. hosszabb teljes napi munkaidı: az általános teljes napi munkaidıtıl eltérı, legfeljebb napi 12 órás munkaidıben foglalkoztatottak -a teljes napi munkaidı a felek megállapodása alapján legfeljebb napi 12 órára emelhetı, ha a munkavállaló a) készenléti jellegő munkakört lát el, b) a munkáltató vagy a tulajdonos hozzátartozója [Mt. 92. (2) bek.] - készenléti jellegő a munkakör, ha a) a munkavállaló a feladatainak jellege miatt - hosszabb idıszak alapulvételével - a rendes munkaidı legalább egyharmadában munkavégzés nélkül áll a munkáltató rendelkezésére, vagy b) a munkavégzés különösen a munkakör sajátosságára, a munkavégzés feltételeire tekintettel a munkavállaló számára az általánoshoz képest lényegesen alacsonyabb igénybevétellel jár

27 A munkaidı és a pihenıidı nyilvántartása -tulajdonos: a gazdasági társaság tagja, ha a társaságra vonatkozó döntések meghozatala során a szavazatok több mint 25 százalékával rendelkezik 2. a munkaidı-beosztás szerinti munkaidı megemelése hosszabb teljes napi munkaidı esetén - hosszabb teljes napi munkaidıben foglalkoztatott munkavállaló esetén - a felek írásbeli megállapodása alapján - a munkavállaló beosztás szerinti a) napi munkaideje legfeljebb 24 óra (egyébként csak 12 óra lehetne), b) heti munkaideje legfeljebb 72 óra (egyébként csak 48 óra lehetne) lehet - ezt a megállapodást a munkavállaló a naptári hónap utolsó napjára, munkaidıkeret elrendelése esetén a munkaidı-keret utolsó napjára 15 napos határidıvel felmondhatja [Mt. 99. (3) bek.]

28 A munkaidı és a pihenıidı nyilvántartása 3. bizonyos ágazatokban (polgári repülés, belföldi és nemzetközi közúti személyszállítás és árufuvarozás, közúti közlekedésben helyközi menetrend szerinti személyszállítás, vasúti személyszállítás és árufuvarozás, kikötıben foglalkoztatott munkavállalók egyes munkakörökben) -beosztás szerinti munkaidı az általánost (napi 12, heti 48 órát) legfeljebb tizenkét órával haladhatja meg -ezt a megállapodást a munkavállaló a naptári hónap utolsó napjára, munkaidıkeret elrendelése esetén a munkaidıkeret utolsó napjára 15 napos határidıvel felmondhatja kifejezetten nem mondja ki az Mt., de: 4. tárgyévi szabadság átvitelének nyilvántartására vonatkozó megállapodás [Mt (6) bek.] -naptári évre kötött megállapodása alapján az Mt a szerinti szabadságot az esedékesség évét követı év végéig adja ki 5. a bérpótlék helyett szabadidı kiadására irányuló megállapodás [Mt (2) bek.]

29 A munkaidı és a pihenıidı nyilvántartása -munkaügyi ellenırzés [a munkaügyi ellenırzésrıl szóló évi LXXV. törvény 3. (1) bek. f) pont] különösen fontos: - a munkaidıkeret és munkaidı-beosztás közlése, - a beosztás szerinti napi munkaidı korlátja, - a heti munkavégzési idı korlátja, -napi pihenıidı a napi munka befejezése és a másnapi munkakezdés közötti legalább 11 óra illetve meghatározott tevékenységőmunkáltatónál a napi 8 óra pihenıidı biztosítása, - a heti két pihenınap kiadása (általában), - a vasárnapi munkavégzés szabályai, - a rendkívüli munkavégzés éves felsı határa, - a szabadság és pótszabadság mértéke és kiadási szabályai

30 A szabadság nyilvántartása Ha van munkaidı-beosztás - általában a munkaidı-beosztás szerinti munkanapban kell nyilvántartani -egyenlıtlen munkaidı-beosztás esetén a szabadság kiadása során a hét minden napja munkanapnak számít, kivéve a munkaidı-beosztás szerinti heti pihenınapot és a munkaszüneti napot -egyenlıtlen munkaidı-beosztás esetén -a munkavégzés alóli mentesülés tartamával egyezı óraszámban kell nyilvántartani - ilyenkor a szabadság úgy is kiadható, hogy a munkavállaló a munkaidıbeosztással azonos tartamra mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége alól Ha nincs munkaidı-beosztás - az általános munkarend és a napi munkaidı figyelembevételével kell kiadni (Mt ) - a munkaviszony megszőnésekor, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, azt meg kell váltani (Mt )

31 A szabadság nyilvántartása a munkában töltött idı nyilvántartása - a munkavállalónak a munkában töltött idı alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll - munkában töltött idınek minısül a) a munkaidı-beosztás alapján történı munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés, b) a szabadság, c) a szülési szabadság, d) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (Mt ) elsı hat hónapjának, e) a naptári évenként harminc napot meg nem haladó keresıképtelenség, f) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot meg nem haladó, g) a munkavégzés alóli mentesülésnek az Mt. 55. (1) bekezdés b)-k) pontban meghatározott tartama (Mt )

32 A munkaviszony megszőnése és megszüntetése -a munkaviszony felmondással történı megszüntetésekor legkésıbb az utolsó munkában töltött naptól, -egyébként legkésıbb a munkaviszony megszőnésétıl számított 5. munkanapon a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban elıírt igazolásokat[mt. 80. (2) bek.] 1. a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani, és a kifizetéskor átadni, amelybıl kitőnik -a magánszemély bevételének teljes összege és jogcíme, -az adóelıleg, adó, a járulék, valamint -a kifizetıt és a munkáltatót terhelı társadalombiztosítási járulék alapjául szolgálóösszeg, illetve -a kifizetıt, munkáltatót terhelıtársadalombiztosítási járulék, valamint - a levont adóelıleg, adó, járulék összege -a munkáltatóa kifizetést követıen a kiadott bizonylaton feltünteti az adóelıleg megállapításakor figyelembe vett családi adókedvezmény összegét [az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény (Art.) 46. (1) bek.]

33 -ha a magánszemély munkaviszonya év közben megszőnik, a munkáltató az adóévben általa kifizetett jövedelemrıl és a levont adóelılegekrıl szóló bizonylatot (igazolást, adatlapot) a munkaviszony megszőnésének idıpontjában köteles a magánszemély részére kiadni -az igazolásnak tartalmaznia kell az adóéven belüli elızı munkáltató által közölt adatokat is [Art. 46. (5) bek.] 2. a foglalkoztató a tevékenységében személyesen közremőködı biztosított személyek adatait oly módon köteles nyilvántartásba venni és errıl a magánszemélynek igazolást adni, hogy abból a törvényben elıírt adatok a munkavégzés (tevékenység) megkezdésétıl megállapíthatók legyenek [a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló évi LXXX. törvény (Tbj.) 46. (1) bek.]

34 -a foglalkoztató a biztosítottakról (munkavállalókról) köteles a külön törvényben meghatározottak szerint olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza -a biztosított nevét és személyi adatait, -társadalombiztosítási azonosítójelét, -a magán-nyugdíjpénztári tagságára vonatkozóadatot, -a foglalkoztatóadatait, -a biztosítási idıre és a szolgálati idıre vonatkozóadatokat, - a biztosítottól levont járulékok alapját és összegét [Tbj. 47. (2) bek.] -a foglalkoztató a jövedelemigazoláshoz csatoltan a tárgyévet követı év január 31. napjáig köteles a nyilvántartás adataival egyezı igazolást kiadni a biztosított részére -a tárgyévben fennállt biztosítási idı tól-ig tartamáról, -a tárgyévre, illetve a tárgyévtıl eltérı idıre levont járulékok (tagdíj) összegérıl, -a foglalkoztató által megfizetett egészségbiztosítási- és munkaerı-piaci járulék összegérıl és azok alapjáról -a biztosítással járó jogviszony év közben történı megszőnése esetén az igazolást soron kívül kell kiadni [Tbj. 47. (3) bek.]

35 3. az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólap [34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet 1. (1) bek.] -az álláskeresési járadékra, valamint -az álláskeresési segélyre való jogosultság, és ezen ellátások összegének megállapításához szükséges adatok nyilvántartásához igazolólap két példányban -az igazolólapnak tartalmaznia kell -a munkáltató adatait, a munkavállaló adatait, a munkaviszonyra vonatkozó adatokat, -a munkavállalómunkakörét (FEOR szerinti besorolásban), - a munkaviszony kezdetét, végét, - a megszüntetésének, illetve megszőnésének módját, -a munkaviszony megszőnésének idıpontját megelızı négy naptári negyedév kezdınapját, -az ettıl számított négy naptári negyedévben elért munkaerı-piaci járulékalap összegét, és azon hónapoknak a számát, amelyekben a munkavállalónak volt járulékalapja -a munkaviszony fennállása alatt az utolsó, legalább hat hónapig betöltött munkakört (FEOR szerinti besorolásban), - a munkaviszony idıtartama alatt igénybe vett 30 napot meghaladó mértékő fizetés nélküli szabadság idıtartamát

36 Munkavállaló írásbeli értékelése - referencia, ajánlólevél -a munkáltató a munkavállaló kérelmére, ha a munkaviszony legalább egy évig fennállt, a munkaviszony megszüntetésekor (megszőnésekor) vagy legfeljebb az ezt követıegy éven belül a munkavállalómunkájáról írásban értékelést ad -nyilván kell tartani ezt is, ugyanis az értékelés valótlan ténymegállapításainak megsemmisítését vagy módosítását a munkavállaló bíróságtól kérheti (Mt. 81. ) -a munkavállalómunkaviszonya megszőnése után is tájékozódhat a kezelt adatokról - betekintést kérhet, másolat készíthet - adattovábbítás szintén csak az Mt. szerinti korlátokkal lehetséges

37 Munkavédelmi oktatás - a munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló a) munkába álláskor, b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor, d) új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes idıtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat -az oktatást rendes munkaidıben kell megtartani, és szükség esetén idıszakonként a megváltozott vagy új kockázatokat, megelızési intézkedéseket is figyelembe véve meg kell ismételni -az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevık aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni - az elıírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható(munkavédelemrıl szóló évi XCIII. törvény Mvt. 55. )

38 A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések nyilvántartása A munkabalesetet, a foglalkozási megbetegedést és a fokozott expozíciós esetet be kell jelenteni, ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni - a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett következı személyes adatait rögzíti: név (ideértve a születési nevet is), anyja neve, társadalombiztosítási azonosító jele (taj-száma), születési hely és idıpont, nem, állampolgárság, lakóhely (lakcím) -a munkáltató esetében az adószámot kell feltüntetni, amennyiben adószámmal nem rendelkezik, személyes adataként saját adóazonosító jelét is rögzítenie kell -a munkáltatónak a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és a kivizsgáláseredményét munkabaleseti jegyzıkönyvben kell rögzítenie -a munkaképtelenséget nem eredményezı munkabaleset körülményeit is tisztázni kell, és annak eredményét nyilvántartásba kell venni -a munkabaleset bekövetkezésétıl számított 3 év után a munkáltató a törvényben foglaltak alapján nem köteles a munkabalesetet bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartásba venni

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 25/2014. számú Vezérigazgatói utasítás Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

Részletesebben

A még hatályos és az új Mt. összevetése

A még hatályos és az új Mt. összevetése A még hatályos és az új Mt. összevetése CMS Cameron McKenna Jelmagyarázat régi Mt.-ben szerepelt, az újban azonban már nem új rendelkezés az új Mt.-ben. a régi Mt.-ben egyáltalán nem szerepelt a jogintézmény

Részletesebben

Kiss Bálint Református Általános Iskola

Kiss Bálint Református Általános Iskola Kiss Bálint Református Általános Iskola OM:0029625 Adatkezelési Szabályzat 2013. Kiss Bálint Református Általános Iskola Adatkezelési Szabályzat 1. Tartalomjegyzék 1. Irányadó jogforrások... 4 2. Fogalmak

Részletesebben

A felsıoktatási intézményi adatszolgáltatás jelenlegi jogi háttere

A felsıoktatási intézményi adatszolgáltatás jelenlegi jogi háttere A felsıoktatási intézményi adatszolgáltatás jelenlegi jogi háttere TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából 1

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere Pécs 2008. február 28. napjától hatályos változat Preambulum

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖZALKALMAZOTTI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖZALKALMAZOTTI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Kovács Bence intézményvezető Szeitzné Uracs Ildikó Közalkalmazotti tanács elnöke Hatályba lépés dátuma: 2014. szeptember 1. Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

2009. évi CLII. törvény

2009. évi CLII. törvény 2009. évi CLII. törvény az egyszerősített foglalkoztatásról 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerősített módon létesíthetı munkaviszony (a továbbiakban: egyszerősített foglalkoztatás) a) természetes

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ő D É S I S Z A B Á L Y Z A T MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA NATIONALITÄTENKINDERGARTEN MÁRKÓ 8441 Márkó, Padányi Bíró Márton tér. 8 Telefon: 06/88-271-486 Telefax: 88/504-015 Honlap: www.marko.hu E-mail: ovoda@marko.hu S Z E R V E

Részletesebben

1991. évi IV. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1991. évi IV. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának elısegítése, a foglalkoztatási feszültségek feloldása, valamint az álláskeresık támogatásának biztosítása érdekében az Országgyőlés

Részletesebben

M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó i Ktv. szerinti csoportos létszámleépítés végrehajtásához

M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó i Ktv. szerinti csoportos létszámleépítés végrehajtásához 1 M Ó D S Z E R T A N I Ú T M U T A T Ó i Ktv. szerinti csoportos létszámleépítés végrehajtásához B E V E Z E T İ A módszertani összeállítás a közigazgatási szerveknél végrehajtandó létszámleépítések törvényes

Részletesebben

8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról

8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról 8/2005. számú Igazgatói utasítás A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat

III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat III. fejezet Belső Adatvédelmi Szabályzat Szakmai témafelelős: Telefon/mobil: E-mail: Közérdekű adatok: dr. Kókay Éva Mária +36-30/771-5098 Kokay.EvaMaria@posta.hu Adatvédelem: dr. Hencz János László +36-30/771-3416

Részletesebben

III. fejezet Belső adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat

III. fejezet Belső adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat III. fejezet Belső adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat Szakmai témafelelős: Telefon/mobil: E-mail: dr. Cséve Lajos +36/30/771-4111 DrCseve.Lajos@posta.hu Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT!

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! Készült: a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága, valamint a Fővárosi Közgyűlés Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről egységes szerkezetbe foglalva a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.

Részletesebben

Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés

Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés BEVEZETÉS 1. Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerződés (továbbiakban: MBÁKSZ), a szerződést kötő felek között a munkaviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket,

Részletesebben

Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma V.8.45. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tankerület megnevezése: KLIK Miskolci Tankerülete OM azonosító: 029337 Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257

MAGYAR KÖZLÖNY. 2. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 6., péntek. Tartalomjegyzék. 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. január 6., péntek 2. szám Tartalomjegyzék 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérõl 257 2012. évi II. törvény A szabálysértésekrõl, a szabálysértési

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI ágazati KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett szöveg

ÉPÍTŐIPARI ágazati KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett szöveg ÉPÍTŐIPARI ágazati KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett szöveg Budapest, 2009. december 02. 1 BEVEZETÉS Az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés (továbbiakban ÉÁKSZ),

Részletesebben

T/4786. számú törvényjavaslat. a Munka Törvénykönyvéről

T/4786. számú törvényjavaslat. a Munka Törvénykönyvéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4786. számú törvényjavaslat a Munka Törvénykönyvéről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. október 2011. évi törvény a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

Munkajogi tájékoztató

Munkajogi tájékoztató Munkajogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak E körben igyekszünk választ adni a legfontosabb munkavégzéssel összefüggő kérdésekre, mint: milyen formában dolgozhatok milyen formában foglalkoztathatok

Részletesebben

1996. évi LXXV. törvény. a munkaügyi ellenırzésrıl

1996. évi LXXV. törvény. a munkaügyi ellenırzésrıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenırzésrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban megfogalmazott elvek alapján a foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályokban

Részletesebben

K o l l e k t í v S z e r z ı d é s e

K o l l e k t í v S z e r z ı d é s e Pollack Mihály Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7622. Pécs, Batthyány u. 1-3. tel.: 72/513-680, 310-957, fax: 72/513-681 A Pollack Mihály Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás. a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás. a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 1. A központi államigazgatási szervekrıl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE í BUDAPEST 2009 (2014. február 28. napjától hatályos változat)

Részletesebben

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi I. törvény 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 1 2015.1.1. és 2015.3.14. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. FEJEZET BEVEZETŐ

Részletesebben

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Veres Gábor A Minisztérium

Részletesebben

Tájékoztató. a foglalkoztatás. fontosabb szabályairól

Tájékoztató. a foglalkoztatás. fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2010 1 Tartalomjegyzék Ajánlás 2 Bevezetés, fogalmak 3 I. Munkaviszony alanyai, a munkaviszony létesítése 12 II.

Részletesebben

Tájékoztató. a foglalkoztatás. fontosabb szabályairól

Tájékoztató. a foglalkoztatás. fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2010 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály Összeállította: Ruminé

Részletesebben