DR. SZŰCS FERENC PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE BUDAPEST 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DR. SZŰCS FERENC PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE BUDAPEST 2013."

Átírás

1 DR. SZŰCS FERENC PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE BUDAPEST Önálló könyvek: 1 Dogmatikai prolegomena Budapest (Kiadó a KRE HTK.) 122 l. Ugyanez Török - Kocsis - Szűcs, Dogmatikai prolegomena, Łux, Budapest, Teológiai Etika Budapest (Ref. Zsinati Iroda) 315 l. Hitvallásismeret Budapest, (KRE HTK) 150 l. Etika Tanári Kézikönyv és Feladatlapok, Hittan 12. (Ref. Pedagógiai Intézet Bp. 1997) Tükör által Válogatott tanulmányok, Théma, Budapest 2004 Igenek és nemek, Huszonegy igehirdetés Károli Egyetemi Kiadó, Budapest, mint tyúk a kiscsirkéit Nehézy Károly élete és szolgálata MRE Dunamelléki Egyházkerülete, Budapest, Szakkönyvfejezet: Evangélizáció és nevelés In: Hitből hitbe, (Szerk. Adorján József ) Budapest, o. Kálvin hermeneutikája In: Szószék és katedra, Bp (szerk. Szűcs Ferenc) 97. o. A protestáns teológia a XX.században In: Ember és vallás, Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (Szerk. dr. Lipp László) II o. A rendszer kérdése a rendszeres teológiában

2 2 In: Teológiai Diákévkönyv Budapest o. Evangélium az Ószövetségben In: Teológiai Diákévkönyv Budapest o. A XX. századi teológia kezdetei és Kierkegaard In: Kierkegaard Budapesten Fekete Sas 1994 (Szerk. Nagy András) 304. o. Ugyanez az angol kiadásban, Kierkegaard and the Beginning of the 20th Century Theology. Pluralizmus és etika az ezredfordulón In: Az érték és erkölcs szerepe a gazdaságban és társadalomban Budapest, Vallás és erkölcs. A világvallások és a keresztyén felekezetek összefoglaló ismertetése In: Támasz és talpkő Tanulmányok az erkölcstan tanításához Kálvin Kiadó Budapest (Szerk. Kelemenné, Farkas Márta) 111. o. Lehet-e erkölcsöt tanítani? A tárgy megalapozása, célja, helye a többi tantárgy között. U.o o. A megszentelődés református értelmezése In: Lima után Budapest o. (Szerk. Dr. Tenke Sándor KRE HTK kiadványa) Hungarian Migration and Diaspora In: Mission in Unity, John Knox Series (Ed. Rubin E. Gurney) Geneve o. A kijelentés és Szentírás In: Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának ÉVKÖNYVE az tanévről, Budapest, l o.(szerk. Dr. Tenke Sándor) A reformáció oktatási és nevelési eszménye In: Fölbuzog szívem szép beszédre KRE HTK kiadványa Budapest (Szerk.Dr.Tenke Sándor, Dr. Karasszon István) Freedom and Theology in a Hungarian Context In: Studies in Reformed Theology 1. Freedom Ed.A.vanEgmond,D.vanKeulen, Uitgeverij Callenbach, o. A diakónia rendszeres teológiai szempontból In: Szeretetszolgálati örökségünk és lehetőségeink, Karcag 1996 (szerk. Dr. Ötvös László) 34. o. A keresztyén tan fejlődése az ókorban In: EGYHÁZTÖRTÉNET tankönyv és tanári kézikönyv 1.ReformátusKöznevelésiésKözoktatási Intézet (Szerk. Tóth - KásaIstván Tőkéczki László ) 27. o. Az óegyház teológusai és az ókeresztyén irodalom

3 3 In: u.o. 3O. o. A reformátori teológia főbb vonásai In: u.o. 133.o. Protestáns teológia a XVIII. században In: EGYHÁZTÖRTÉNET tankönyv és tanári kézikönyv 2. Református Pedagógiai Intézet (Szerk. Ladányi Sándor - Papp Kornél Tőkéczki László) 70.o. Protestáns teológia a XIX. Században In: u.o o. A protestáns teológia a XX. században In: u.o o. Legújabb kihívások-keresztyén válaszok In: u.o o. Egyház és egyházak In: Teológia a reménység örömében Ref. Zsinati Iroda, Budapest (szerk. Dr Szűcs Ferenc) 262. o. The Image of the Church and the Training of the Ministers in Hungarian Context at the Beginning of the 21st. Century In:Church and Ministry (Eds A.van Egmond, D. van Keulen ) Kampen, Pro és contra Max Weber In: Szociáletika és társadalom (Szerk. Bolyki János, Tenke Sándor ) o Secular Apocalyptic Thought and the Meaning of Biblical Apocalypses In: Christian Hope in Context (Eds. A.van Egmond, D.van Keulen ), Zoetermeer, Life is more than a Genome In: Genetics and Geneethics, (Ed.Andrea Ferenczy) HandselHarmat,EdinburghBudapest, o. Népesedési kérdéseink a keresztyén etika szempontjából In: Népesedési kérdéseink egyházi szemmel (Szerk. Göncző Sándorné) Budapest Eutanázia keresztyén etikai szempontból In: Az eutanázia keresztyén szemmel, (Reformátusok a közéletben Alapítvány) Budapest Die Reformation als Modell: Die theologische Reflexionen der Geschichte und gesellschaftliche Versuche in der ungarischen Tradition

4 In: Geschichte und Geschichtlichkeit in Theologie und Glaubensgemeinschaft (Hg. Ed Nort Mladen Popovic) Groningen, Isten és a gonosz In: de szabadíts meg a gonosztól (Szerk. Bereznai Tamás, Joób Máté) Budapest, A kultúra értelmezése a 20. századi protestáns teológiában In: Hagyomány, közösség, művelődés (Szerk. Ablonczy Balázs Kiss Réka ) Budapest, Reformed Dogmatics as a Hermeneutical Circle between Exegesis and Preaching In: Philosophical Hermeneutics and Biblical Exegesis (Eds. Petr Pokorny, Jan Raskovec) Mohr Siebeck, Tübingen, Reformed and Hungarian. Faith and Ethnicity in a Middle and Eastern European Context In: Faith and Ethnicity Vol. 2. (Eds.Eddy A.J.G.Van der Borght, Dirk van Keulen, Martien Brinkman) Meinema, Zoetermeer, A posztmodern kor embere, mint igehallgató In: Tanulmánykötet az 50 éves Marjovszky Tibor tiszteletére (Szerk. Kun Mária, Morvai Judit) Budapest, Möglichkeiten und Grenzen der christlichen Freiheit bei Calvin In: Grenzgänge der Theologie, (Hg. Ottmar Meuffels, Jürgen Bründl) Münster, A prédikáció textusszerűségének szükségessége In: Gondolkodó és cselekvő hit (Szerk. Dr. Fekete Károly - Hanula Gergely, Debrecen, National Church? The Reformed Churches in an Ethnic Community in the Carpathian Basin In: Contextuality in Reformed Europe, The Mission of the Church in the Transformation of European Culture (Eds. Christine Lienemann Perrin, Hendrik M.Vroom, Michael Weinrich, Amsterdam-New York, ) Látomás Krisztus egyházának jövőjéről In: En Christo (Szerk. Gaál Sándor, Debrecen, ) Teológiai etika és politika In: Szakmaiság és keresztyén etika (Szerk. Zsengellér József, Ref. Közéleti és Kulturális Központ, ) A Heidelbergi Káté időszerű üzenete és korhoz kötött vonásai in Dr. Békési Sándor (szerk.), Ostium In Caelo, KRE-HTK, Ráday Könyvesház,

5 Egyházi nyelv és jelenlét a misszióban In Dr. Békési Sándor (szerk.) Ki szíveket tanít, KRE HTK, Nemzeti egyház? In. Erdélyi Margit, Peres Imre (szerk.) Gaudium et corona, Komarno Az apologetika helye és szerepe a mai teológiában és a misszióban In: Dr.Geréb Zsolt (szerk.) Isteni megszólítás emberi válasz, Oradea:Partium, The Public Relevance of the Christian Proclamation in a Reformed Perspective In: Michael Beintker, Sándor Fazakas (Hg) Öffentliche Relevanz der reformierter Theologie, Studia Theologica Debreceniensis, Debrecen, Péter szolgálatának helye az egyházban az újszövetségi tanúságtétel. Református olvasat In: A péteri szolgálat a harmadik évezred küszöbén, Sapientia füzetek 12. Vigilia Kiadó Budapest The Relevance of Our Calvinist Heritage to the Contemporary Theological and Christian Education In: Theological Education in a Pluralistic World, Hanshin International Conference, Seoul Eutanázia protestáns etikai szempontból Párbeszéd a halálról (Szerk.Filó Mihály) Literatura-Medicina,2011. A 21.század komplementáris szemléletű teológiája felé Átjárható határok (Szerk. Fekete Károly-Kustár Zoltán-Kovács Ábrahám) Debrecen Bűn,bűnhődés, büntetés a nyugati keresztyénség kiengesztelődés és megigazulás tanában In:Bűn, bűnhődés, büntetés (Szerk.Horváth Emőke ) L Harmattan,Budapest, Church and Israel, Church and the Jews in Hungarian Reformed Theology and Practice; In: E.Van der Borght and P.van Geest (eds) Strangers and Pilgrims on Earth, Brill, Leiden- Boston A szerzetesség és a radikális Krisztus követés megítélése a református teológiai tradícióban; Studia Doctorum Theologiae Protestantis I. Kolozsvár, A hatalom keresztyén szabadság vallásszabadság értelmezése bibliai és teológiatörténeti kontextusban, Egyházügyi és Vallástudományi Tudományos Konferencia, Budapest, Tanulmányok folyóiratokban: A keresztyén szabadság lehetőségei és határai Kálvinnál

6 Theol. Szemle XXXI. (1988) o. Református felfogás a szentekről Confessio o. Apokatasztászisz tón pantón Theol. Szemle XXXII. (1989) o. Az analógia alkalmazásának lehetőségei és veszélyei a mai teológiában Theol. Szemle XXXII. (1989) o. A katechézis teológiai problémái és mai gyakorlata Ref. Egyház XLII. (1990) o. A prófétai szolgálat ma Theol. Szemle XXXIII. (1990) o. A herezis, avagy az ecclesia semper reformanda problémája Theol. Szemle XXXIV (1991) o. A pápai csalatkozhatatlanság dogmája Theol. Szemle XXXIV. (1991) o. A katolicitás gondolatának fejlődése a dogmatörténetben Theol. Szemle XXXIV (1991) o. A felvilágosodás és a teológia Protetáns Szemle LIV. (I. új) o. Neo-orthodoxia, konzervativizmus, fundamentalizmus a protestáns teológiában Confessio, 16. évf o. A konstantinuszi fordulat teológiai összefüggései Református Egyház XLIV o. A keresztség és konfirmáció teológiai összefüggése Theológai Szemle XXXVI o. A diakónia rendszeres teológiai szempontból Református Egyház XLVIII o. A reformáció oktatási és nevelési eszménye Keresztyén Nevelés V o. A reformátori teológia és az ébredési teológiák feszültsége Theol. Szemle XL (1997) o. 6

7 A tehetség /talentum/ bibliai háttere Protestáns Szemle LX (VII. új) 1998/ o. A dogmatika, mint hermeneutikai kör THÉMA I. évf Együttgondolkozás igehirdetésről és igehirdetőkről In: THÉMA I. (1999) Vályi Nagy Ervin etikája In:THÉMA I. (1999) Jutalom és büntetés,mint a nevelés eszköze biblikus megközelítésben In: Keresztyén Nevelés VII. (1999) Etnikum, nemzet, keresztyénség THÉMA II. (2000) Az elmúlt tíz év teológiai értékelése THÉMA II. (2000) Magyar önazonosságunk, avagy az evangélium inkulturációja és a szekularizáció In: Ref. Egyház LIII. (2001) Egységünk közös hit és közös feladat In: Theol. Szemle XLV. (2002) Egyházképek az ezredfordulón Ökumené (2002) Református identitás ma In: THÉMA II. (2000) Dogmatika tanítás a gimnáziumokban In: Keresztyén Nevelés VII. (1999) A katechéta személye, mint a katechézis legfontosabb tényezője In: Studia Caroliensa, II. (2001) Jövőképek, tervek, reménységek az elmúlt tíz esztendő tükrében THÉMA III. (2001) Az egyház reformációja és missziója THÉMA IV. (2002) A Biblia jelentősége a protestáns tradícióban

8 Egyházfórum, XVIII. (IV.új) 2003/ Karizma, ordo, ordináció tisztség, rend és rendszer a jövendő egyházában In: THÉMA. VI. (2004) A Heidelbergi Káté időszerű üzenete és korhoz kötött vonásai In: Az út, XXX jan-márc. (1.) A válás folyamata és az újra házasodás. Teológiai etikai szempontok Confessio Isten akarata a világban - részesedés Krisztus prófétai tisztében In: THÉMA VI. (2004) Magyar református hitvallásaink In: THÉMA VII. (2005) Európa és Magyarország jövője a keresztyénség In: Confessio Nacionalizmus a református teológia és egyház megítélése szerint In: Confessio A beszélő Isten In: Magyar Egyházzene XII. (2004/2005) Az istentisztelet a református dogmatika szempontjából In: Collegium Doctorum I. 1. (2005) A boldogság bibliai és teológiai kontextusban In: Confessio Hatalom, ellenállás, forradalom és erőszak a református teológiában, In: Sárospataki Füzetek, Dr.Nagy Barna és a Budapesti Református Teológia In: Confessio Evangélium és kultúra In: Confessio, Kálvin tanítása az egyházkormányzásról, Reformátori teológiai alapvetés In: Confessio, Az egyház, mint esemény és intézmény In: Confessio,

9 A keresztyén üzenet nyilvánossági relevanciája református nézőpontból In: Collegium Doctorum, III.1 (2007) Kálvin felfogása a hatalomról és az államról In: Collegium Doctorum, IV.1. (2008) (A Jogtörténeti Szemle sz 1-6. ) A konfirmáció teológiai alapjai In:Collegium Doctorum IV.1.(2008) Hiteles írásmagyarázat a református tradícióban In: Collegium Doctorum IV.1. (2008) Gondolatok az egyházról teológiatörténeti kontextusban In:Theologiai Szemle (LI) ; Kálvin és a humanista emberkép in: Collegium Doctorum V.(2009.aug) Az Ó - és Újszövetség sákramentumainak tipológiája, különös tekintettel Kálvin írásmagyarázatának szempontjaira in: Confessio 2009/ Jonathan Edwards teológiai öröksége. Lelkipásztor 84.évf. 2009/ Kálvin mai olvasata. A korszakok hasonlóságaiból és különbségeiből adódó hermeneutikai problémák Református Szemle 102/6 (2009.nov.) Czeglédy Sándor és a Budapesti Református Theologiai Akadémia Studia Debreceniensis 2009/ Quality and Excellence from the Point of View of Christian Higher Education NFKK Füzetek,4. Budapesti Corvinus Egyetem, 2010 március Norma,evidencia,deviancia református teológiai nézőpontból Confessio,2010/ Istentiszteletünk tanbeli alapjai Porta Speciosa, Missziológiai szempontok a lelkészképzésben Református Szemle 103(2010) Az önkéntesség bibliai és teológiai nézőpontból Confessio, 2011/

10 Anselmus satisfactio tanának érvényessége és reinterpretációja. Előzmények és következmények Collegium Doctorum VII.(2011) Bibliai és teológiai válaszok a szegénységre, Confessio, 2012/ Istentiszteletünk megújulása, Theol.Szemle LV.(2012) Egyház és civil társadalom, Theol.Szemle LV. (2012) Az egyházi státus problémája, Theol.Szemle LV.(2012) Egyéb publikációk: Könyvfejezet Az oktatás felelőssége In: Felelősségünk az élő világért, Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (Szerk. Szabó-Jilek Iván) 35.o. Egyház és oktatás In: Hit és felelősség, Szárszói füzetek 2 Magyarországi Ref. Egyház kisadása, Budapest o. (Szerk. Tenke Sándor) Beszámoló az egyetemista és főiskolás tábor munkájáról Hit és felelősség Szárszói füzetek 2 Magyarországi Ref. Egyház kiadása, Budapest o. (Szerk. Tenke Sándor) Embert formálni In: Evangéliumi nevelés Bencés kiadó, Pannonhalma (Szerk. Jancsó Kálmánné,Kelemenné Farkas Márta, Korzenszky Richárd) 183.o. A rendszeres teológiai tanszékről In: Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának ÉVKÖNYVE az tanévről, Budapest o. (szerk: Dr. Tenke Sándor) A protestantizmus értékei, problémái és jövője Magyarországon In: Emléktöredékek a Pestlőrinc Erzsébet-Bélatelepi Református Egyházközség életéből (Összeállította L. Molnár István ) Budapest o. Rendszeres Teológiai Tanszék In: A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának története , Szerk. Ladányi Sándor, Budapest

11 Névtudományi konferencia megnyitó In: Bölcskei Andrea,Császi Ildikó (szerk) Név és valóság, Budapest, Ítéletes jelek, életet termő élő hit In: Barabás László (Szerk) Iskola a magasban, iskola a mélyben, Marosvásárhely, Folyóiratok és újságok: Feladatunk gyermekeink hitben való nevelése Ref. Lapja (június 8.) További gondolatok egy kiállítás képeiről Ref. Lapja (június 7.) Köszöntjük a 70 éves dr. Tóth Kálmánt Ref. Lapja (dec ) Runcie érsek laudációja Ref. Egyház XXXIX. (1987) o. Emlékezés a misszió és diakónia emberére Ref. Lapja XXXIII. (1989) 46. sz. 5. Ifjusági munka a Dunamelléken Confessio o. A budapesti egyetemi istentisztelet U.o. 116.o. Megújítani azt ami torzult Egyház és Világ I o. Egyház és tudomány Egyház és Világ II.(1991) o. A munka mint istentisztelet I.-II EMMAUS IV. évf és 5. sz. 4. o. Az egyház elhívása Emberhalász I. 1. (1992.) 57. o. Hozzásszólás a kegyességi irányzatok párbeszédéhez Ref. Egyház XLIV o. Ki az, aki eljön? 11

12 Ref. Lapja dec. 12. Arius és Athanasius Alap II. évf sz. 10. o. A megfordított térkép Ref. Lapja ápr. 17. Katechézis és nevelés a Krisztustest vérkeringésében Keresztyén nevelés és sz. (összevont) 14. o. A missziói egyház a XXI. század küszöbén Lelkészegyesület sz. 2. o. A keresztyén pedagógus erkölcse Keresztyén Nevelés II. évf o. Főtitkári beszámoló a Doktorok Kollégiuma plenáris ülésén Ref. Egyház XLVI o. Az áldozat vallási és társadalmi értelmezése ma ÖKUMENÉ 1996 Szept. 71.o. A református egyházakról Emberhalász V. 1-2 (1996.) 85. o. Egy zarándok teológus hazaérkezése In memoriam Dr.Vassady Béla Ref. Egyház XLV o. Néhai Fekete Péter lelkipásztor laudatioja (méltatása) Biblia és Gyülekezet V o. In memoriam Vályi Nagy Ervin ( ) Confessio o. Doktorok Kollégiuma főtitkári beszámoló Ref. Egyház L. (1998) Böjt a református egyházban Evangélikus Élet 64. évf. (1999) o. Tehetség, versenyek, koszorúk Keresztyén Nevelés VI. (1998) Amiről a kövek beszélnek Ref. Lapja (febr. 7) 2. o 12

13 Isten terve a Biblia alapján A levél, Basel-Zürich 1993 (38) Lelki közösségben Ref. Lapja (aug.22.) 2. Készség és tehetség, A munka a református tradícióban Munkástanácsok Híradó május-június 4.o. A keresztségről Presbiteri füzetek Budapest sz. A XX. század magyar református lelkésze Magyar Református Nevelés I. (2000) 2. 10, A teológus élete Lelkipásztor A Világosság útja c. folyóirat Mit hiszünk? c. sorozatában A kiválasztás VI (2000) A bűnbocsánat VI (2000) Megtérés, újjászületés VI (2000) Kegyelem VI. (2000) Keresztség VII. (2001) Megszentelődés, szent élet VIII. (2002) Régi kovász, új tészta Emmaus XII. 1. Nemzeti kultúra és nyelv Keresztény Szó XII. (2001) Jó halál? Ref. Lapja XLVI I (2003 máj.18) Újra a startvonalon THÉMA A családi közösség szerepe az erkölcsi nevelésben Képes Kálvin Kalendárium

14 Dr.Bolyki János laudációja az Aranygyűrűs teológiai doktor kitüntetés átadásakor Collegium Doctorum II.(2006) A református kegyesség etikai konzekvenciái a keresztyén családban és gyülekezetben Képes Kálvin Kalendárium, Apokalipszis I. A Jelenések könyve magyarázata In: Református Presbiteri Füzetek II.2. Valkó Az eddig lezárult és a GK liturgiai Bizottsága által megtárgyalt teológiai alapelvek a készülő példatárhoz istentiszteleti rendünk megújulásához (Közösen: Bódis Tamás,Fekete Károly, Görözdi Zsolt, Kelemen Attila ) In: Confessio, 2008/ Kálvin az eleve elrendelésről Képes Kálvin Kalendárium Élet Krisztus közelségében Igazság és Élet "Láttuk az Ő dicsőségét" In: Confessio 2009/ Meditáció, Sikár városának misszionáriusa Igehirdető, 2010 febr Elnöki jelentés Collegium Doctorum VI.( 2010) A Szentlélek harca a világban Krisztus uralmáért Igazság és Élet Ádventi vigasztalás mind életünkben, mind halálunkban Igazság és Élet A kijelentéstől a hitvallásig Képes Kálvin Kalendárium, Recenziók: Gondolatok egy kézikönyv használata közben (Csomasz Tóth Kálmán, Dícsérjétek az Urat) Ref Egyház XXV. (1973)

15 Egy ember Isten igájában (Jean Cardier azonos c. könyve) Ref. Lapja Josef Hromádka, Az evangélium az ember útján (Ford. Huszti Kálmán) Confessio Szabó István, Egyházkormányzás és teológia a MRE-ban (Societas Ecclesia, Debrecen, 1995) Confessio Bölcskei Gusztáv, Artur Rich szociáletikájának struktúrája Debrecen, Confessio Hans Küng, Credo, Hiszek Confessio A keresztyén gondolkozás történeti útja nyugati szemmel A.von Harnack,Dogmatörténet, Ref. Egyház LI. (1999) 9. A módszer kérdése a teológiában Nagy Barna, A theologiai módszer problémája az un. dialektika theologiában (Reprint 1999) Ref. Egyház LIII. (2001) 5. Ég, de meg nem emésztetik Szabó Imre, Naplók Protestáns Szemle LXIII (X.új) 2001/3. David Bosch, Paradigmaváltások a misszió teológiájában, Budapest, Collegium Doctorum II augusztus, Fekete Károly: A Barmeni Teológiai Nyilatkozat, in: Reformátusok Lapja dec Tatai István, Egyház és Izrael, Theol.Szemle, LIII. (2010) Szerző négyféle társaságban Fabiny Tibor, Szótörténések, Hermeneutikai,teológiai és irodalomtudományi tanulmányok, Credo 2010/1-2. (XVI) Lektorálás, elő és utószók Cseri Kálmán Református Hitünk Budapest (Lekt.) Ember és vallás (Szerk. Lipp László ) Zrínyi Miklós Katonai Akadémia kiadványa I-II. (Lekt.) Jan Milic Lochman: Tízparancsolat Budapest (Lekt.) 15

16 J.M.Lochman: Az Apostoli Hitvallás Budapest (Lekt.) Alister E.McGrath: Bevezetés a keresztény teológiába Osiris Bp (Terminológiai lektorálás) Paul Tillich: Rendszeres teológia Osiris (Lekt.) Zámbó András: Mondhat-e újat a feminista teológia Budapest (Előszó) Francis A.Schaffer: Aki Van Harmat Budapest ( utószó ) Szalai András: Más Jézus, más lélek, más evangélium Harmat, Bp (Lekt.) Ír Hitvallás, Confessiones Reformatorum, Koinónia Kolozsvár (Lektorálás és előszó) Frank Sawyer, Filozófiai perspektívák Kanttól Nietschéig, Sárospatak (2000) (Előszó) Oscar Cullmann, Krisztus és az idő, Budapest, (Előszó) L.Newbigin, Evangélium és pluralista kultúra, Budapest, (Harmat) (Előszó) Tései Timea, Asztalos Bernadett, Semsey Gábor (szerk) Cseppek a tengerben III. Ajánlás Collegium Doctorum I aug. Köszöntjük az Olvasót 3. Ajánlás, in: Dr.Balázs Pál: Forgószélben, A budapesti ortodox zsidóság és iskolái, Budapest, Novella Kiadó Előszó,in:Dr. Tatai István Egyház és Izrael, Harmat-Kálvin-KMTI, (é.n) IX-X. 16

DR. SZŰCS FERENC PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE BUDAPEST 2015.

DR. SZŰCS FERENC PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE BUDAPEST 2015. Könyv, Book DR. SZŰCS FERENC PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE BUDAPEST 2015. Dogmatikai prolegomena Budapest 1991. (Kiadó a KRE HTK.) 122 l. Ugyanez Török - Kocsis - Szűcs, Dogmatikai prolegomena, Łux, Budapest,

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014.

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. 1. A: 5Móz 16,1 8 B: A trinitástan 2. A: Zsolt 2 B: A teremtés és gondviselés 3. A: Ézs 1,4 9 B: Az eredményes egyház 12 kulcsa 4. A: Jer 1,4 10 B: A Szentlélekről

Részletesebben

Dr. Bodó Sára publikációi

Dr. Bodó Sára publikációi Dr. Bodó Sára publikációi Könyv: 1. A gyász mint a keresztyén ember krízise, és a lelkigondozás lehetőségei. Dissertationes Theologicae 6. ISSN: 1219-9567; ISBN: 963 9322 11 3. Debreceni Református Kollégium,

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Előadók: Steinbach József (DREK püspöke), Dr. Papp Kornél (MRE Oktatási Iroda vezetője), Dr. Vladár Gábor (PRTA rektora, református lelkész - Sopron) Időpont:

Részletesebben

P u b l i k á c i ó k

P u b l i k á c i ó k HODOSSY-TAKÁCS ELŐD PHD, DR. HABIL. egyetemi docens Debreceni Református Hittudományi Egyetem Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel. (52) 516-822, e-mail: takacse@drhe.hu

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

P u b l i k á c i ó k

P u b l i k á c i ó k HODOSSY-TAKÁCS ELİD PHD, DR. HABIL. egyetemi docens, rektorhelyettes Debreceni Református Hittudományi Egyetem Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel. (52) 516-822,

Részletesebben

Publikációk. A szeretet játéka, Prédikációk Budán, Magánkiadás, Budapest, 2011., 195 old. ISBN 978-963-08-0862-0

Publikációk. A szeretet játéka, Prédikációk Budán, Magánkiadás, Budapest, 2011., 195 old. ISBN 978-963-08-0862-0 Literáty Zoltán literaty.zoltan@kre.hu Könyv Publikációk Az erőszakosaké a mennyek országa? Válogatás az Érdligeti Református Egyházközségben 2011 2012-ben elhangzott prédikációkból. Érdligeti Református

Részletesebben

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Publikációs lista I. Könyvek 1. Az Újszövetség könyveinek ismertetése, Nagykőrös, 1995 2. Az Újszövetség kulcsfogalmai, Nagykőrös, 1999 3. Helyesen hasogatni az igazság

Részletesebben

Curriculum Vitae. 6. Családi állapot: Házas (férje: Lengyel István református lelkipásztor). Intézmény: Időszak: Képesítés:

Curriculum Vitae. 6. Családi állapot: Házas (férje: Lengyel István református lelkipásztor). Intézmény: Időszak: Képesítés: Curriculum Vitae 1. Családnév: Püsök. 2. Keresztnév: Sarolta. 3. Születés helye és ideje: 18.09.1971., Kolozsvár. 4. Állampolgárság: Román. 5. Nemzetiség: Magyar. 6. Családi állapot: Házas (férje: Lengyel

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Iskolai végzettség: Tudományos munka, tudományos eredmények: Elnyert díjak Szakmai gyakorlat:

Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Iskolai végzettség: Tudományos munka, tudományos eredmények: Elnyert díjak Szakmai gyakorlat: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Dr. Borsi Attila János PhD Szül: Karcag, 1974. április 29. Családi állapota: házas Dr. Borsiné Kusztos Ildikó, református lelkész Gyermekek: Kende (2002), Hanga

Részletesebben

Rövid szakmai önéletrajz

Rövid szakmai önéletrajz Rövid szakmai önéletrajz Születés éve: 1957 Tanulmányok Középiskola Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma, 1971-1975 Egyetem Budapesti Református Theologiai Akadémia, 1975-1980 PhD fokozat Budapesti

Részletesebben

FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április

FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április PUBLIKÁCIÓK FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április I. Könyvek: ÖNÁLLÓ MONOGRÁFIÁK: 1. Emlékezés és megbékélés. A múlttal való szembesülés egyházi és teológiai kritériumai. Kálvin Kiadó. Budapest

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

A REFORMÁTUS MISSZIÓI IRODA ÉS A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET AKKREDITÁLT KÉPZÉSEI

A REFORMÁTUS MISSZIÓI IRODA ÉS A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET AKKREDITÁLT KÉPZÉSEI A REFORMÁTUS MISSZIÓI IRODA ÉS A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET AKKREDITÁLT KÉPZÉSEI A MISSZIÓI IRODA AKKREDITÁLT KÉPZÉSEI CIGANISZTIKA CIGÁNYMISSZIÓ I., II. ÉS III. Előadó: DANI ESZTER, LANDAUER ATTILA,

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

M.A. (1997) KLTE, történelem tanár M. Div. (1997) DRTA, teológus-lelkész Th. M. (1998) Princeton Theological Seminary, USA vallástörténet

M.A. (1997) KLTE, történelem tanár M. Div. (1997) DRTA, teológus-lelkész Th. M. (1998) Princeton Theological Seminary, USA vallástörténet Szakmai életrajz 1. Curriculum Vitae Személyi adatok: Név: Dr. Kovács Ábrahám Beosztás: egyetemi adjunktus Tanszék: Dogmatika Tanszék, DRHE Lakcím: Budapest Szül.: Gyula Elérhetıség: email: abraham.kovacs@ptsem.edu

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise TARTALOMJEGYZÉK Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer Bevezetés Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise IX XIII XV XVII XXX I. BEVEZETÉS: 1,1 5 3 Exkurzus: A Galata-levél

Részletesebben

A SZERZŐ SZÁMÁRA PUBLIKÁCIÓIVAL KAPCSOLATBAN ISMERTÉ VÁLT HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE KÖNYVEK

A SZERZŐ SZÁMÁRA PUBLIKÁCIÓIVAL KAPCSOLATBAN ISMERTÉ VÁLT HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE KÖNYVEK 1 A SZERZŐ SZÁMÁRA PUBLIKÁCIÓIVAL KAPCSOLATBAN ISMERTÉ VÁLT HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE Baráth Béla Levente (PhD) (Utolsó frissítés: 2010. augusztus 9.) KÖNYVEK ÖNÁLLÓ MONOGRÁFIÁK Földbegyökerezés és égbe fogózás

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Szakmai életrajz. 2000-2001 református segédlelkész, szerkesztőként a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadójának munkatársa

Szakmai életrajz. 2000-2001 református segédlelkész, szerkesztőként a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadójának munkatársa Szakmai életrajz Nevem Pecsuk Ottó. Születtem 1974. december 19-én, Budapesten. Lakcímem: 1119 Budapest, Allende Park 9. Tel: 06 70294 76 35 Email: opecsuk@yahoo.com Iskoláim: 1989-1993 Károlyi Mihály

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Publikációk. A szeretet játéka, Prédikációk Budán, Magánkiadás, Budapest, 2011., 195 old. ISBN 978-963-08-0862-0

Publikációk. A szeretet játéka, Prédikációk Budán, Magánkiadás, Budapest, 2011., 195 old. ISBN 978-963-08-0862-0 Literáty Zoltán literaty.zoltan@gmail.com Könyv Publikációk Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok Válogatás az Érdligeti Református Egyházközségben 2013-ban elhangzott kátémagyarázatos prédikációkból. Érdligeti

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly műveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly műveire. Könyvek Állapot: 2011-09-21 407 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly műveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (30 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1. Vladár Gábor: Miért

Részletesebben

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai SZMSZ VIII. sz. melléklete A kutatóközpontok szabályzatai A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mint egységes kutatóintézet működik. Az egyes tudományterületeknek megfelelő kutatásokat kutatóközpontok

Részletesebben

Dr. Jakab-Szászi Andrea publikációs jegyzéke (2014. októberi állapot)

Dr. Jakab-Szászi Andrea publikációs jegyzéke (2014. októberi állapot) Dr. Jakab-Szászi Andrea publikációs jegyzéke (2014. októberi állapot) Cikkek, tanulmányok 1. Confessio, 2005/3. Iskola és vallásoktatás kapcsolata Magyarországon a reformációtól napjainkig. 2. Collegium

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975.

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975. MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA a Budapest VII. kerület Baross tér 13. szám alatti Társasháznak Helyrajzi szám: 32975. Budapest, 2013. Szerkesztette és ellenjegyezte: Dr. Bohanek

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK. Gaál Botond. 2009. március. (Nem tudományos közleményben, illetve nem tudományos igénnyel megjelent írások)

PUBLIKÁCIÓK. Gaál Botond. 2009. március. (Nem tudományos közleményben, illetve nem tudományos igénnyel megjelent írások) PUBLIKÁCIÓK Gaál Botond 2009. március (Nem tudományos közleményben, illetve nem tudományos igénnyel megjelent írások) 1. Gimnáziumunk igazgatójának 25 éves jubileuma. (Pősze Lajos) RefLap XX. évf. 1976.

Részletesebben

A szerző számára publikációival kapcsolatban ismerté vált hivatkozások jegyzéke 2009. június 1. Baráth Béla Levente 1 (PhD)

A szerző számára publikációival kapcsolatban ismerté vált hivatkozások jegyzéke 2009. június 1. Baráth Béla Levente 1 (PhD) 1 A szerző számára publikációival kapcsolatban ismerté vált hivatkozások jegyzéke 2009. június 1. Baráth Béla Levente 1 (PhD) Könyvek: ÖNÁLLÓ MONOGRÁFIÁK: Földbegyökerezés és égbe fogózás A Tiszántúli

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ . sz. melléklet JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a Magyar Közlöny 2014. évi 84-156. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2014. évi XXIV. törvény Az Oroszországi Föderáció

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

III. Szakmai közéleti tevékenység

III. Szakmai közéleti tevékenység Dr. Kustár Zoltán: III. Szakmai közéleti tevékenység Tisztségek és megbízatások Választott intézményi tisztségek, megbízatások A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsának törzstagja

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK ADALÉKOK a Magyarországi Református Egyházban az 1956-1951-es esztendőben történtekhez DOKUMENTUMOK a Református Megújulási Mozgalom és az Országos Intézőbizottság tevékenysége, valamint a megtorlások

Részletesebben

Szathmáry Béla publikációs listája. Könyvek, tanulmányok

Szathmáry Béla publikációs listája. Könyvek, tanulmányok Szathmáry Béla publikációs listája Könyvek, tanulmányok 2014 A Magyarországi Református Egyház 2013. évi I. törvénye a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról - kommentár. Sárospataki Füzetek 18. évfolyam

Részletesebben

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek Frissítés dátuma: 2011. 09. 21. Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI Könyvek 1. - Jakab apostol levelének magyarázata Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 2. - Makkai

Részletesebben

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ A -gal jelölt igeszakaszok nem kijelölt perikópák; kazuáliák, gyermek- és ifjúsági istentiszteletek textusai. 1,9 Suszter Szabolcs 11/3 528. 1,5c

Részletesebben

Dr. Bölcskei Gusztáv Publikációs lista 2014. szeptember hó (mtmt alapján)

Dr. Bölcskei Gusztáv Publikációs lista 2014. szeptember hó (mtmt alapján) Dr. Bölcskei Gusztáv Publikációs lista 2014. szeptember hó (mtmt alapján) 1. Bölcskei Gusztáv, Lenkey István (szerk.) Teológiai szak- és idegen szavak szótára: Függelékben az egyházi szakirodalomban használt

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

TANÍTÁS ÉS TANULÁS FELNŐTTKORBAN: SZEMLÉLETVÁLTÁS A FELNŐTTKATEKÉZISBEN

TANÍTÁS ÉS TANULÁS FELNŐTTKORBAN: SZEMLÉLETVÁLTÁS A FELNŐTTKATEKÉZISBEN Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori Iskola Gyakorlati Teológiai Tanszék TANÍTÁS ÉS TANULÁS FELNŐTTKORBAN: SZEMLÉLETVÁLTÁS A FELNŐTTKATEKÉZISBEN Doktori értekezés tézisei Pángyánszky Ágnes Témavezető:

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős)

DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) SZOLNOKI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS GÉPÉSZETI TANSZÉK DR. VERMES PÁL főiskolai tanár ÍRÁSOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (1976 2011) (önálló és társszerzős) I. Diplomaterv,disszertáció, szakkönyv-részlet, jegyzet,

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1. A képzési program adatai A tantárgy adatlapja 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teológia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként. Programfüzet 2012

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként. Programfüzet 2012 Biblia és Gyülekezet M e l l é k l e t A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként 2012. évi I. számhoz Programfüzet 2012 2012. év április-december A Biblia Szövetség központi szervezésû konferenciái,

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

http://www.reformatus.hu/folytat_hirek.php?cikk=1216031140

http://www.reformatus.hu/folytat_hirek.php?cikk=1216031140 1. oldal, összesen: 6 KÜLD NYOMTAT BEZÁR Meghívó a Doktorok Kollégiuma plenáris ülésére [2008-07-14] Szeretettel ajánljuk a Testvérek figyelmébe az alábbi programokat. A plenáris ülésre és a szekciók üléseire

Részletesebben

Szerző Könyv címe darabszám ár

Szerző Könyv címe darabszám ár Vásárolható könyvek Szerző Könyv címe darabszám ár Vitetnek ítélőszékre 5 2200 Dr. Árus Lajos Ószövetségi héber-magyar 21 1500 Magyar Reform. Egyház története 2 1000 Dienes Dénes Keresztyénség Mo.-n 1526

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek E+Gy+Sz+ K Egyetem

Részletesebben

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14

Jellege: 8 osztályos általános iskola. órakeret órakeret 5. 2 72 64 8 6. 2 72 64 8 7. 2 72 65 7 8. 2 72 58 14 A hit- és erkölcstan tantárgy helyi tanterve (5-8. évfolyam) Tánc és dráma kapcsolópontokkal KÓD: ÁLT04. Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc Általános Iskola Jellege: 8 osztályos általános iskola

Részletesebben

Tantárgy kódja HE 1101. Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Tantárgy kódja HE 1101. Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Ószövetségi bibliaismeret Tantárgy kódja HE 1101 I. félév Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) - Molnár Erzsébet megbízott előadó 1. A tantárgy általános célja és specifikus

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

A rendezvény neve: Tudományos, technológiai, innovációs folyamat bemutatása a fényképész szemével Szervező:

A rendezvény neve: Tudományos, technológiai, innovációs folyamat bemutatása a fényképész szemével Szervező: A rendezvény neve: Tudományos, technológiai, innovációs folyamat bemutatása a fényképész szemével Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar SJE Konferencia-központ, Vársor út 2, Komárom (Komárno), 1.

Részletesebben

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG 1891 I. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm: Így szóla Zarathustra II. 59. [Részlet] (Ford.: Katona Lajos) In: Élet I/1 (1891),

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1 MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek Egyetem v. PTSZJNK-IL101-K3

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Unitas Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és Információs Portálja

Unitas Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és Információs Portálja Unitas Közös Katalógusa és Információs Portálja www.unitas.hu "In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus autem charitas A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem nemzetközi stratégiája: Korlátok és lehet ségek a nemzetközi fels oktatási kapcsolatok terén

A Károli Gáspár Református Egyetem nemzetközi stratégiája: Korlátok és lehet ségek a nemzetközi fels oktatási kapcsolatok terén A Károli Gáspár Református Egyetem nemzetközi stratégiája: Korlátok és lehet ségek a nemzetközi fels oktatási kapcsolatok terén a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat Hittudományi Tanácskozása,

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként. Programfüzet 2011

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként. Programfüzet 2011 Biblia és Gyülekezet Ingyenes! M e l l é k l e t A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként 2011. évi I. számhoz Programfüzet 2011 2011. év április-december A Biblia Szövetség központi szervezésû

Részletesebben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Szontagh Pál igazgató Az évfordulók a felejtés elleni küzdelem eszközei. Így kínál alkalmat

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK Debreceni Református Hittudományi Egyetem Teológia szak lelkész szakirány 2012.

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK Debreceni Református Hittudományi Egyetem Teológia szak lelkész szakirány 2012. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK Debreceni Református Hittudományi Egyetem Teológia szak lelkész szakirány 2012. Megjegyzés: Az alábbiakban közöljük a biblikus, a rendszeres teológiai/egyháztörténeti, valamint a gyakorlati

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Képzési és kimeneti követelmények (KKK)

Képzési és kimeneti követelmények (KKK) Református teológia szak lelkészi szakirány (egységes, osztatlan képzés) Képzési és kimeneti követelmények (KKK) Sárospataki Református Teológiai Akadémia FI32388 A szak megnevezése: református teológia

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása a Szakrális Kommunikáció és Gyógyítás EASA Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014. június 30. július 4. Rendező intézmények, szervezetek EASA (az Európai

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik

Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik MAGYAR REFORMÁTUS GYAKORLATI TEOLÓGIAI DISSZERTÁCIÓK A XX. SZÁZADBAN 165 Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik században Bevezetés A példázat szerint az egyszeri koldus húsz éven

Részletesebben

Kedves Lelkipásztor Testvérem!

Kedves Lelkipásztor Testvérem! Programfüzet 2002 Kedves Lelkipásztor Testvérem! Az elmúlt évtized során a társadalom minden területén fokozott jelentőséget és hangsúlyt kapott a szakmai továbbképzés. Célirányos és rendszeres továbbképzés

Részletesebben

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17.

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17. EURÓPAI REGIONÁLIS ÜLÉS Levezető elnök: Brendus Réka Titkár: Tóth László Helyszín: Gobelin terem 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Deák Ernő elnök 2. Magyarok Angliai Országos Szövetsége

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

John F. MacArthur, Jr. KARIZMATIKUS. KAosz. Ford Horta: Gerzsenyi Laszl6. GTY.org. BAPTIST A KIA DO Budapest

John F. MacArthur, Jr. KARIZMATIKUS. KAosz. Ford Horta: Gerzsenyi Laszl6. GTY.org. BAPTIST A KIA DO Budapest John F. MacArthur, Jr. KARIZMATIKUS KAosz Ford Horta: Gerzsenyi Laszl6 BAPTIST A KIA DO Budapest A kiinyv eredeti efme: CHARISMATIC CHAOS COPYRIGHT 1992 by John E. MacArthur, Jr. Translated and produced

Részletesebben