DR. SZŰCS FERENC PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE BUDAPEST 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DR. SZŰCS FERENC PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE BUDAPEST 2013."

Átírás

1 DR. SZŰCS FERENC PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE BUDAPEST Önálló könyvek: 1 Dogmatikai prolegomena Budapest (Kiadó a KRE HTK.) 122 l. Ugyanez Török - Kocsis - Szűcs, Dogmatikai prolegomena, Łux, Budapest, Teológiai Etika Budapest (Ref. Zsinati Iroda) 315 l. Hitvallásismeret Budapest, (KRE HTK) 150 l. Etika Tanári Kézikönyv és Feladatlapok, Hittan 12. (Ref. Pedagógiai Intézet Bp. 1997) Tükör által Válogatott tanulmányok, Théma, Budapest 2004 Igenek és nemek, Huszonegy igehirdetés Károli Egyetemi Kiadó, Budapest, mint tyúk a kiscsirkéit Nehézy Károly élete és szolgálata MRE Dunamelléki Egyházkerülete, Budapest, Szakkönyvfejezet: Evangélizáció és nevelés In: Hitből hitbe, (Szerk. Adorján József ) Budapest, o. Kálvin hermeneutikája In: Szószék és katedra, Bp (szerk. Szűcs Ferenc) 97. o. A protestáns teológia a XX.században In: Ember és vallás, Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (Szerk. dr. Lipp László) II o. A rendszer kérdése a rendszeres teológiában

2 2 In: Teológiai Diákévkönyv Budapest o. Evangélium az Ószövetségben In: Teológiai Diákévkönyv Budapest o. A XX. századi teológia kezdetei és Kierkegaard In: Kierkegaard Budapesten Fekete Sas 1994 (Szerk. Nagy András) 304. o. Ugyanez az angol kiadásban, Kierkegaard and the Beginning of the 20th Century Theology. Pluralizmus és etika az ezredfordulón In: Az érték és erkölcs szerepe a gazdaságban és társadalomban Budapest, Vallás és erkölcs. A világvallások és a keresztyén felekezetek összefoglaló ismertetése In: Támasz és talpkő Tanulmányok az erkölcstan tanításához Kálvin Kiadó Budapest (Szerk. Kelemenné, Farkas Márta) 111. o. Lehet-e erkölcsöt tanítani? A tárgy megalapozása, célja, helye a többi tantárgy között. U.o o. A megszentelődés református értelmezése In: Lima után Budapest o. (Szerk. Dr. Tenke Sándor KRE HTK kiadványa) Hungarian Migration and Diaspora In: Mission in Unity, John Knox Series (Ed. Rubin E. Gurney) Geneve o. A kijelentés és Szentírás In: Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának ÉVKÖNYVE az tanévről, Budapest, l o.(szerk. Dr. Tenke Sándor) A reformáció oktatási és nevelési eszménye In: Fölbuzog szívem szép beszédre KRE HTK kiadványa Budapest (Szerk.Dr.Tenke Sándor, Dr. Karasszon István) Freedom and Theology in a Hungarian Context In: Studies in Reformed Theology 1. Freedom Ed.A.vanEgmond,D.vanKeulen, Uitgeverij Callenbach, o. A diakónia rendszeres teológiai szempontból In: Szeretetszolgálati örökségünk és lehetőségeink, Karcag 1996 (szerk. Dr. Ötvös László) 34. o. A keresztyén tan fejlődése az ókorban In: EGYHÁZTÖRTÉNET tankönyv és tanári kézikönyv 1.ReformátusKöznevelésiésKözoktatási Intézet (Szerk. Tóth - KásaIstván Tőkéczki László ) 27. o. Az óegyház teológusai és az ókeresztyén irodalom

3 3 In: u.o. 3O. o. A reformátori teológia főbb vonásai In: u.o. 133.o. Protestáns teológia a XVIII. században In: EGYHÁZTÖRTÉNET tankönyv és tanári kézikönyv 2. Református Pedagógiai Intézet (Szerk. Ladányi Sándor - Papp Kornél Tőkéczki László) 70.o. Protestáns teológia a XIX. Században In: u.o o. A protestáns teológia a XX. században In: u.o o. Legújabb kihívások-keresztyén válaszok In: u.o o. Egyház és egyházak In: Teológia a reménység örömében Ref. Zsinati Iroda, Budapest (szerk. Dr Szűcs Ferenc) 262. o. The Image of the Church and the Training of the Ministers in Hungarian Context at the Beginning of the 21st. Century In:Church and Ministry (Eds A.van Egmond, D. van Keulen ) Kampen, Pro és contra Max Weber In: Szociáletika és társadalom (Szerk. Bolyki János, Tenke Sándor ) o Secular Apocalyptic Thought and the Meaning of Biblical Apocalypses In: Christian Hope in Context (Eds. A.van Egmond, D.van Keulen ), Zoetermeer, Life is more than a Genome In: Genetics and Geneethics, (Ed.Andrea Ferenczy) HandselHarmat,EdinburghBudapest, o. Népesedési kérdéseink a keresztyén etika szempontjából In: Népesedési kérdéseink egyházi szemmel (Szerk. Göncző Sándorné) Budapest Eutanázia keresztyén etikai szempontból In: Az eutanázia keresztyén szemmel, (Reformátusok a közéletben Alapítvány) Budapest Die Reformation als Modell: Die theologische Reflexionen der Geschichte und gesellschaftliche Versuche in der ungarischen Tradition

4 In: Geschichte und Geschichtlichkeit in Theologie und Glaubensgemeinschaft (Hg. Ed Nort Mladen Popovic) Groningen, Isten és a gonosz In: de szabadíts meg a gonosztól (Szerk. Bereznai Tamás, Joób Máté) Budapest, A kultúra értelmezése a 20. századi protestáns teológiában In: Hagyomány, közösség, művelődés (Szerk. Ablonczy Balázs Kiss Réka ) Budapest, Reformed Dogmatics as a Hermeneutical Circle between Exegesis and Preaching In: Philosophical Hermeneutics and Biblical Exegesis (Eds. Petr Pokorny, Jan Raskovec) Mohr Siebeck, Tübingen, Reformed and Hungarian. Faith and Ethnicity in a Middle and Eastern European Context In: Faith and Ethnicity Vol. 2. (Eds.Eddy A.J.G.Van der Borght, Dirk van Keulen, Martien Brinkman) Meinema, Zoetermeer, A posztmodern kor embere, mint igehallgató In: Tanulmánykötet az 50 éves Marjovszky Tibor tiszteletére (Szerk. Kun Mária, Morvai Judit) Budapest, Möglichkeiten und Grenzen der christlichen Freiheit bei Calvin In: Grenzgänge der Theologie, (Hg. Ottmar Meuffels, Jürgen Bründl) Münster, A prédikáció textusszerűségének szükségessége In: Gondolkodó és cselekvő hit (Szerk. Dr. Fekete Károly - Hanula Gergely, Debrecen, National Church? The Reformed Churches in an Ethnic Community in the Carpathian Basin In: Contextuality in Reformed Europe, The Mission of the Church in the Transformation of European Culture (Eds. Christine Lienemann Perrin, Hendrik M.Vroom, Michael Weinrich, Amsterdam-New York, ) Látomás Krisztus egyházának jövőjéről In: En Christo (Szerk. Gaál Sándor, Debrecen, ) Teológiai etika és politika In: Szakmaiság és keresztyén etika (Szerk. Zsengellér József, Ref. Közéleti és Kulturális Központ, ) A Heidelbergi Káté időszerű üzenete és korhoz kötött vonásai in Dr. Békési Sándor (szerk.), Ostium In Caelo, KRE-HTK, Ráday Könyvesház,

5 Egyházi nyelv és jelenlét a misszióban In Dr. Békési Sándor (szerk.) Ki szíveket tanít, KRE HTK, Nemzeti egyház? In. Erdélyi Margit, Peres Imre (szerk.) Gaudium et corona, Komarno Az apologetika helye és szerepe a mai teológiában és a misszióban In: Dr.Geréb Zsolt (szerk.) Isteni megszólítás emberi válasz, Oradea:Partium, The Public Relevance of the Christian Proclamation in a Reformed Perspective In: Michael Beintker, Sándor Fazakas (Hg) Öffentliche Relevanz der reformierter Theologie, Studia Theologica Debreceniensis, Debrecen, Péter szolgálatának helye az egyházban az újszövetségi tanúságtétel. Református olvasat In: A péteri szolgálat a harmadik évezred küszöbén, Sapientia füzetek 12. Vigilia Kiadó Budapest The Relevance of Our Calvinist Heritage to the Contemporary Theological and Christian Education In: Theological Education in a Pluralistic World, Hanshin International Conference, Seoul Eutanázia protestáns etikai szempontból Párbeszéd a halálról (Szerk.Filó Mihály) Literatura-Medicina,2011. A 21.század komplementáris szemléletű teológiája felé Átjárható határok (Szerk. Fekete Károly-Kustár Zoltán-Kovács Ábrahám) Debrecen Bűn,bűnhődés, büntetés a nyugati keresztyénség kiengesztelődés és megigazulás tanában In:Bűn, bűnhődés, büntetés (Szerk.Horváth Emőke ) L Harmattan,Budapest, Church and Israel, Church and the Jews in Hungarian Reformed Theology and Practice; In: E.Van der Borght and P.van Geest (eds) Strangers and Pilgrims on Earth, Brill, Leiden- Boston A szerzetesség és a radikális Krisztus követés megítélése a református teológiai tradícióban; Studia Doctorum Theologiae Protestantis I. Kolozsvár, A hatalom keresztyén szabadság vallásszabadság értelmezése bibliai és teológiatörténeti kontextusban, Egyházügyi és Vallástudományi Tudományos Konferencia, Budapest, Tanulmányok folyóiratokban: A keresztyén szabadság lehetőségei és határai Kálvinnál

6 Theol. Szemle XXXI. (1988) o. Református felfogás a szentekről Confessio o. Apokatasztászisz tón pantón Theol. Szemle XXXII. (1989) o. Az analógia alkalmazásának lehetőségei és veszélyei a mai teológiában Theol. Szemle XXXII. (1989) o. A katechézis teológiai problémái és mai gyakorlata Ref. Egyház XLII. (1990) o. A prófétai szolgálat ma Theol. Szemle XXXIII. (1990) o. A herezis, avagy az ecclesia semper reformanda problémája Theol. Szemle XXXIV (1991) o. A pápai csalatkozhatatlanság dogmája Theol. Szemle XXXIV. (1991) o. A katolicitás gondolatának fejlődése a dogmatörténetben Theol. Szemle XXXIV (1991) o. A felvilágosodás és a teológia Protetáns Szemle LIV. (I. új) o. Neo-orthodoxia, konzervativizmus, fundamentalizmus a protestáns teológiában Confessio, 16. évf o. A konstantinuszi fordulat teológiai összefüggései Református Egyház XLIV o. A keresztség és konfirmáció teológiai összefüggése Theológai Szemle XXXVI o. A diakónia rendszeres teológiai szempontból Református Egyház XLVIII o. A reformáció oktatási és nevelési eszménye Keresztyén Nevelés V o. A reformátori teológia és az ébredési teológiák feszültsége Theol. Szemle XL (1997) o. 6

7 A tehetség /talentum/ bibliai háttere Protestáns Szemle LX (VII. új) 1998/ o. A dogmatika, mint hermeneutikai kör THÉMA I. évf Együttgondolkozás igehirdetésről és igehirdetőkről In: THÉMA I. (1999) Vályi Nagy Ervin etikája In:THÉMA I. (1999) Jutalom és büntetés,mint a nevelés eszköze biblikus megközelítésben In: Keresztyén Nevelés VII. (1999) Etnikum, nemzet, keresztyénség THÉMA II. (2000) Az elmúlt tíz év teológiai értékelése THÉMA II. (2000) Magyar önazonosságunk, avagy az evangélium inkulturációja és a szekularizáció In: Ref. Egyház LIII. (2001) Egységünk közös hit és közös feladat In: Theol. Szemle XLV. (2002) Egyházképek az ezredfordulón Ökumené (2002) Református identitás ma In: THÉMA II. (2000) Dogmatika tanítás a gimnáziumokban In: Keresztyén Nevelés VII. (1999) A katechéta személye, mint a katechézis legfontosabb tényezője In: Studia Caroliensa, II. (2001) Jövőképek, tervek, reménységek az elmúlt tíz esztendő tükrében THÉMA III. (2001) Az egyház reformációja és missziója THÉMA IV. (2002) A Biblia jelentősége a protestáns tradícióban

8 Egyházfórum, XVIII. (IV.új) 2003/ Karizma, ordo, ordináció tisztség, rend és rendszer a jövendő egyházában In: THÉMA. VI. (2004) A Heidelbergi Káté időszerű üzenete és korhoz kötött vonásai In: Az út, XXX jan-márc. (1.) A válás folyamata és az újra házasodás. Teológiai etikai szempontok Confessio Isten akarata a világban - részesedés Krisztus prófétai tisztében In: THÉMA VI. (2004) Magyar református hitvallásaink In: THÉMA VII. (2005) Európa és Magyarország jövője a keresztyénség In: Confessio Nacionalizmus a református teológia és egyház megítélése szerint In: Confessio A beszélő Isten In: Magyar Egyházzene XII. (2004/2005) Az istentisztelet a református dogmatika szempontjából In: Collegium Doctorum I. 1. (2005) A boldogság bibliai és teológiai kontextusban In: Confessio Hatalom, ellenállás, forradalom és erőszak a református teológiában, In: Sárospataki Füzetek, Dr.Nagy Barna és a Budapesti Református Teológia In: Confessio Evangélium és kultúra In: Confessio, Kálvin tanítása az egyházkormányzásról, Reformátori teológiai alapvetés In: Confessio, Az egyház, mint esemény és intézmény In: Confessio,

9 A keresztyén üzenet nyilvánossági relevanciája református nézőpontból In: Collegium Doctorum, III.1 (2007) Kálvin felfogása a hatalomról és az államról In: Collegium Doctorum, IV.1. (2008) (A Jogtörténeti Szemle sz 1-6. ) A konfirmáció teológiai alapjai In:Collegium Doctorum IV.1.(2008) Hiteles írásmagyarázat a református tradícióban In: Collegium Doctorum IV.1. (2008) Gondolatok az egyházról teológiatörténeti kontextusban In:Theologiai Szemle (LI) ; Kálvin és a humanista emberkép in: Collegium Doctorum V.(2009.aug) Az Ó - és Újszövetség sákramentumainak tipológiája, különös tekintettel Kálvin írásmagyarázatának szempontjaira in: Confessio 2009/ Jonathan Edwards teológiai öröksége. Lelkipásztor 84.évf. 2009/ Kálvin mai olvasata. A korszakok hasonlóságaiból és különbségeiből adódó hermeneutikai problémák Református Szemle 102/6 (2009.nov.) Czeglédy Sándor és a Budapesti Református Theologiai Akadémia Studia Debreceniensis 2009/ Quality and Excellence from the Point of View of Christian Higher Education NFKK Füzetek,4. Budapesti Corvinus Egyetem, 2010 március Norma,evidencia,deviancia református teológiai nézőpontból Confessio,2010/ Istentiszteletünk tanbeli alapjai Porta Speciosa, Missziológiai szempontok a lelkészképzésben Református Szemle 103(2010) Az önkéntesség bibliai és teológiai nézőpontból Confessio, 2011/

10 Anselmus satisfactio tanának érvényessége és reinterpretációja. Előzmények és következmények Collegium Doctorum VII.(2011) Bibliai és teológiai válaszok a szegénységre, Confessio, 2012/ Istentiszteletünk megújulása, Theol.Szemle LV.(2012) Egyház és civil társadalom, Theol.Szemle LV. (2012) Az egyházi státus problémája, Theol.Szemle LV.(2012) Egyéb publikációk: Könyvfejezet Az oktatás felelőssége In: Felelősségünk az élő világért, Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (Szerk. Szabó-Jilek Iván) 35.o. Egyház és oktatás In: Hit és felelősség, Szárszói füzetek 2 Magyarországi Ref. Egyház kisadása, Budapest o. (Szerk. Tenke Sándor) Beszámoló az egyetemista és főiskolás tábor munkájáról Hit és felelősség Szárszói füzetek 2 Magyarországi Ref. Egyház kiadása, Budapest o. (Szerk. Tenke Sándor) Embert formálni In: Evangéliumi nevelés Bencés kiadó, Pannonhalma (Szerk. Jancsó Kálmánné,Kelemenné Farkas Márta, Korzenszky Richárd) 183.o. A rendszeres teológiai tanszékről In: Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának ÉVKÖNYVE az tanévről, Budapest o. (szerk: Dr. Tenke Sándor) A protestantizmus értékei, problémái és jövője Magyarországon In: Emléktöredékek a Pestlőrinc Erzsébet-Bélatelepi Református Egyházközség életéből (Összeállította L. Molnár István ) Budapest o. Rendszeres Teológiai Tanszék In: A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának története , Szerk. Ladányi Sándor, Budapest

11 Névtudományi konferencia megnyitó In: Bölcskei Andrea,Császi Ildikó (szerk) Név és valóság, Budapest, Ítéletes jelek, életet termő élő hit In: Barabás László (Szerk) Iskola a magasban, iskola a mélyben, Marosvásárhely, Folyóiratok és újságok: Feladatunk gyermekeink hitben való nevelése Ref. Lapja (június 8.) További gondolatok egy kiállítás képeiről Ref. Lapja (június 7.) Köszöntjük a 70 éves dr. Tóth Kálmánt Ref. Lapja (dec ) Runcie érsek laudációja Ref. Egyház XXXIX. (1987) o. Emlékezés a misszió és diakónia emberére Ref. Lapja XXXIII. (1989) 46. sz. 5. Ifjusági munka a Dunamelléken Confessio o. A budapesti egyetemi istentisztelet U.o. 116.o. Megújítani azt ami torzult Egyház és Világ I o. Egyház és tudomány Egyház és Világ II.(1991) o. A munka mint istentisztelet I.-II EMMAUS IV. évf és 5. sz. 4. o. Az egyház elhívása Emberhalász I. 1. (1992.) 57. o. Hozzásszólás a kegyességi irányzatok párbeszédéhez Ref. Egyház XLIV o. Ki az, aki eljön? 11

12 Ref. Lapja dec. 12. Arius és Athanasius Alap II. évf sz. 10. o. A megfordított térkép Ref. Lapja ápr. 17. Katechézis és nevelés a Krisztustest vérkeringésében Keresztyén nevelés és sz. (összevont) 14. o. A missziói egyház a XXI. század küszöbén Lelkészegyesület sz. 2. o. A keresztyén pedagógus erkölcse Keresztyén Nevelés II. évf o. Főtitkári beszámoló a Doktorok Kollégiuma plenáris ülésén Ref. Egyház XLVI o. Az áldozat vallási és társadalmi értelmezése ma ÖKUMENÉ 1996 Szept. 71.o. A református egyházakról Emberhalász V. 1-2 (1996.) 85. o. Egy zarándok teológus hazaérkezése In memoriam Dr.Vassady Béla Ref. Egyház XLV o. Néhai Fekete Péter lelkipásztor laudatioja (méltatása) Biblia és Gyülekezet V o. In memoriam Vályi Nagy Ervin ( ) Confessio o. Doktorok Kollégiuma főtitkári beszámoló Ref. Egyház L. (1998) Böjt a református egyházban Evangélikus Élet 64. évf. (1999) o. Tehetség, versenyek, koszorúk Keresztyén Nevelés VI. (1998) Amiről a kövek beszélnek Ref. Lapja (febr. 7) 2. o 12

13 Isten terve a Biblia alapján A levél, Basel-Zürich 1993 (38) Lelki közösségben Ref. Lapja (aug.22.) 2. Készség és tehetség, A munka a református tradícióban Munkástanácsok Híradó május-június 4.o. A keresztségről Presbiteri füzetek Budapest sz. A XX. század magyar református lelkésze Magyar Református Nevelés I. (2000) 2. 10, A teológus élete Lelkipásztor A Világosság útja c. folyóirat Mit hiszünk? c. sorozatában A kiválasztás VI (2000) A bűnbocsánat VI (2000) Megtérés, újjászületés VI (2000) Kegyelem VI. (2000) Keresztség VII. (2001) Megszentelődés, szent élet VIII. (2002) Régi kovász, új tészta Emmaus XII. 1. Nemzeti kultúra és nyelv Keresztény Szó XII. (2001) Jó halál? Ref. Lapja XLVI I (2003 máj.18) Újra a startvonalon THÉMA A családi közösség szerepe az erkölcsi nevelésben Képes Kálvin Kalendárium

14 Dr.Bolyki János laudációja az Aranygyűrűs teológiai doktor kitüntetés átadásakor Collegium Doctorum II.(2006) A református kegyesség etikai konzekvenciái a keresztyén családban és gyülekezetben Képes Kálvin Kalendárium, Apokalipszis I. A Jelenések könyve magyarázata In: Református Presbiteri Füzetek II.2. Valkó Az eddig lezárult és a GK liturgiai Bizottsága által megtárgyalt teológiai alapelvek a készülő példatárhoz istentiszteleti rendünk megújulásához (Közösen: Bódis Tamás,Fekete Károly, Görözdi Zsolt, Kelemen Attila ) In: Confessio, 2008/ Kálvin az eleve elrendelésről Képes Kálvin Kalendárium Élet Krisztus közelségében Igazság és Élet "Láttuk az Ő dicsőségét" In: Confessio 2009/ Meditáció, Sikár városának misszionáriusa Igehirdető, 2010 febr Elnöki jelentés Collegium Doctorum VI.( 2010) A Szentlélek harca a világban Krisztus uralmáért Igazság és Élet Ádventi vigasztalás mind életünkben, mind halálunkban Igazság és Élet A kijelentéstől a hitvallásig Képes Kálvin Kalendárium, Recenziók: Gondolatok egy kézikönyv használata közben (Csomasz Tóth Kálmán, Dícsérjétek az Urat) Ref Egyház XXV. (1973)

15 Egy ember Isten igájában (Jean Cardier azonos c. könyve) Ref. Lapja Josef Hromádka, Az evangélium az ember útján (Ford. Huszti Kálmán) Confessio Szabó István, Egyházkormányzás és teológia a MRE-ban (Societas Ecclesia, Debrecen, 1995) Confessio Bölcskei Gusztáv, Artur Rich szociáletikájának struktúrája Debrecen, Confessio Hans Küng, Credo, Hiszek Confessio A keresztyén gondolkozás történeti útja nyugati szemmel A.von Harnack,Dogmatörténet, Ref. Egyház LI. (1999) 9. A módszer kérdése a teológiában Nagy Barna, A theologiai módszer problémája az un. dialektika theologiában (Reprint 1999) Ref. Egyház LIII. (2001) 5. Ég, de meg nem emésztetik Szabó Imre, Naplók Protestáns Szemle LXIII (X.új) 2001/3. David Bosch, Paradigmaváltások a misszió teológiájában, Budapest, Collegium Doctorum II augusztus, Fekete Károly: A Barmeni Teológiai Nyilatkozat, in: Reformátusok Lapja dec Tatai István, Egyház és Izrael, Theol.Szemle, LIII. (2010) Szerző négyféle társaságban Fabiny Tibor, Szótörténések, Hermeneutikai,teológiai és irodalomtudományi tanulmányok, Credo 2010/1-2. (XVI) Lektorálás, elő és utószók Cseri Kálmán Református Hitünk Budapest (Lekt.) Ember és vallás (Szerk. Lipp László ) Zrínyi Miklós Katonai Akadémia kiadványa I-II. (Lekt.) Jan Milic Lochman: Tízparancsolat Budapest (Lekt.) 15

16 J.M.Lochman: Az Apostoli Hitvallás Budapest (Lekt.) Alister E.McGrath: Bevezetés a keresztény teológiába Osiris Bp (Terminológiai lektorálás) Paul Tillich: Rendszeres teológia Osiris (Lekt.) Zámbó András: Mondhat-e újat a feminista teológia Budapest (Előszó) Francis A.Schaffer: Aki Van Harmat Budapest ( utószó ) Szalai András: Más Jézus, más lélek, más evangélium Harmat, Bp (Lekt.) Ír Hitvallás, Confessiones Reformatorum, Koinónia Kolozsvár (Lektorálás és előszó) Frank Sawyer, Filozófiai perspektívák Kanttól Nietschéig, Sárospatak (2000) (Előszó) Oscar Cullmann, Krisztus és az idő, Budapest, (Előszó) L.Newbigin, Evangélium és pluralista kultúra, Budapest, (Harmat) (Előszó) Tései Timea, Asztalos Bernadett, Semsey Gábor (szerk) Cseppek a tengerben III. Ajánlás Collegium Doctorum I aug. Köszöntjük az Olvasót 3. Ajánlás, in: Dr.Balázs Pál: Forgószélben, A budapesti ortodox zsidóság és iskolái, Budapest, Novella Kiadó Előszó,in:Dr. Tatai István Egyház és Izrael, Harmat-Kálvin-KMTI, (é.n) IX-X. 16

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek

Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI. Könyvek Frissítés dátuma: 2011. 09. 21. Publikációs lista műfajok szerint FEKETE KÁROLY PUBLIKÁCIÓI Könyvek 1. - Jakab apostol levelének magyarázata Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 2. - Makkai

Részletesebben

FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április

FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április PUBLIKÁCIÓK FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április I. Könyvek: ÖNÁLLÓ MONOGRÁFIÁK: 1. Emlékezés és megbékélés. A múlttal való szembesülés egyházi és teológiai kritériumai. Kálvin Kiadó. Budapest

Részletesebben

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István

THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István Budapest 2010 1 Tartalomjegyzék Köszöntő 3. Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje

Részletesebben

A Magyarországi Protestáns Népfőiskolák megalakulás, működés, újraindulás. (doktori disszertáció), Evangélikus Hittudományi Egyetem, Bp. 2001.

A Magyarországi Protestáns Népfőiskolák megalakulás, működés, újraindulás. (doktori disszertáció), Evangélikus Hittudományi Egyetem, Bp. 2001. Horváth Erzsébet Személyes adatok: Született: 1957. 02. 18. Szalkszentmárton Tanulmányok: 1975-1980. Budapesti Református Theologiai Akadémia 1979-1982. ELTE, Bp. levéltár-kiegészítő szak Diplomák: Lelkészképesítő

Részletesebben

Ifj. Prőhle Károly. Életrajzi adatok

Ifj. Prőhle Károly. Életrajzi adatok Ifj. Prőhle Károly Életrajzi adatok 1911 február 22-én született Prőhle Károly teológiai tanár és Thiering Róza gyermekeként. 1921-1929: a soproni evangélikus lyceum tanulója. 1929-1933: a Pécsi Magyar

Részletesebben

Chapters in Books Könyvfejezetek

Chapters in Books Könyvfejezetek Dr. Békési Sándor publikációi: Monographs Monográfiák Sztephanosz khrisztianosz. István király teológiai etikája Intelmei alapján. Budapest, 2001, Szerző kiadása. Ergon. A keresztyén esztétika teológiája.

Részletesebben

Curriculum vitae Name: Dr. Ábrahám Kovács

Curriculum vitae Name: Dr. Ábrahám Kovács 02 Curriculum vitae Dr. Ábrahám Kovács Fulbright 2014 1 Curriculum vitae Dr. Ábrahám Kovács Personal Data: Contacts: Name: Dr. Ábrahám Kovács Email: abraham.kovacs@ptsem.edu Phone: 52/414-744 m. 11962

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév II. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév II. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2007/2008. tanév II. félév Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Hittanotató sza (redites épzés) III. Vallástanár

Részletesebben

Nagy Gyula Életrajzi adatok

Nagy Gyula Életrajzi adatok Nagy Gyula Életrajzi adatok 1918 1924 1928 1936 Született szeptember 22-én, a Gömör megyei Pelsőcön. Elemi iskola Kapuváron és Győrött (1924-1928). Gimnáziumi tanulmányok a győri bencés gimnáziumban (1928-1956)

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM GYAKORLATI TEOLÓGIAI TANSZÉK. Doktori értekezés a gyakorlati teológiai tudományok tárgykörébıl

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM GYAKORLATI TEOLÓGIAI TANSZÉK. Doktori értekezés a gyakorlati teológiai tudományok tárgykörébıl DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM GYAKORLATI TEOLÓGIAI TANSZÉK Doktori értekezés a gyakorlati teológiai tudományok tárgykörébıl Témavezetı: Dr. Fekete Károly egyetemi docens EGYHÁZ ITT ÉS MOST

Részletesebben

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 471. tanévről 2008/2009.

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 471. tanévről 2008/2009. Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 471. tanévről 2008/2009. Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 471. tanévről 2008/2009.

Részletesebben

Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik

Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik MAGYAR REFORMÁTUS GYAKORLATI TEOLÓGIAI DISSZERTÁCIÓK A XX. SZÁZADBAN 165 Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik században Bevezetés A példázat szerint az egyszeri koldus húsz éven

Részletesebben

TATAI ISTVÁN AZ EGYHÁZ ÉS IZRAEL KORRELÁCIÓS MODELLKERESÉS A POSZTHOLOKAUSZT-TEOLÓGIÁBAN. Doktori disszertáció

TATAI ISTVÁN AZ EGYHÁZ ÉS IZRAEL KORRELÁCIÓS MODELLKERESÉS A POSZTHOLOKAUSZT-TEOLÓGIÁBAN. Doktori disszertáció Az Egyház és Izrael TATAI ISTVÁN AZ EGYHÁZ ÉS IZRAEL KORRELÁCIÓS MODELLKERESÉS A POSZTHOLOKAUSZT-TEOLÓGIÁBAN Doktori disszertáció Ez a könyv a MISSZIOLÓGIAI TANULMÁNYOK sorozat 5. számú kiadványaként

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2010/2011. tanév I. félév

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2010/2011. tanév I. félév Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar SZEMESZTERFÜZET 2010/2011. tanév I. félév Tartalomjegyzé I. Lelész sza (redites és nem redites épzés) II. Vallástanár-nevelő MA sza (redites épzés) III.

Részletesebben

Frenyó Zoltán. Bibliográfia, Elıadások

Frenyó Zoltán. Bibliográfia, Elıadások 1 Frenyó Zoltán Bibliográfia, Elıadások I. Bibliográfia (Kötet, tanulmány, cikk) 2009 1. A tulajdonjog kérdése Aquinói Szent Tamás tanításában, avagy a keresztény gazdaságetika érvénye. Cselényi I. Hoppál

Részletesebben

Szathmáry Béla publikációs listája. Könyvek, tanulmányok

Szathmáry Béla publikációs listája. Könyvek, tanulmányok Szathmáry Béla publikációs listája Könyvek, tanulmányok 2014 A Magyarországi Református Egyház 2013. évi I. törvénye a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról - kommentár. Sárospataki Füzetek 18. évfolyam

Részletesebben

Gaál Botond KÁLVIN ÉBRESZTÉSE

Gaál Botond KÁLVIN ÉBRESZTÉSE Gaál Botond KÁLVIN ÉBRESZTÉSE Gaál Botond KÁLVIN ÉBRESZTÉSE A reformátor teológiai öröksége az egyetemes tudományművelés nézőpontjából Második bővített kiadás Hatvani István Teológiai Kutatóközpont Debreceni

Részletesebben

Földváryné Kiss Réka PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek, szerkesztett kötetek

Földváryné Kiss Réka PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek, szerkesztett kötetek Földváryné Kiss Réka PUBLIKÁCIÓS LISTA Könyvek, szerkesztett kötetek 1. Kiss Réka- Soós Viktor Attila- Tabajdi Gábor: Hogyan üldözzünk egyházakat?: Állambiztonsági tankönyv tartótiszteknek Budapest: L'Harmattan,

Részletesebben

Dr. Siba Balázs egyetemi adjunktus e-mail: siba.balazs@kre.hu

Dr. Siba Balázs egyetemi adjunktus e-mail: siba.balazs@kre.hu Dr. Siba Balázs egyetemi adjunktus e-mail: siba.balazs@kre.hu Végzettség, szakképzettség 2013 Károli Gáspár Református Egyetem szupervízor szakirányú továbbképzés 2003-2007 Károli Gáspár Református Egyetem

Részletesebben

A II. LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI ÉS ÍRÁSBELI TÉMAKÖREI

A II. LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI ÉS ÍRÁSBELI TÉMAKÖREI A II. LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI ÉS ÍRÁSBELI TÉMAKÖREI Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2014 Szlovákiai Református Keresztyén Egyház GYAKORLATI TEOLÓGIA I. A) Homiletika B) Liturgika

Részletesebben

Közösség Istennel közösség egymással (1Jn 1,1-3)

Közösség Istennel közösség egymással (1Jn 1,1-3) 1 Közösség Istennel közösség egymással (1Jn 1,1-3) Visszatekintés a farkasréti ökumenikus közösség életére, működésére (1979-2012) Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus

Részletesebben

I. PRIMÄRE QUELLEN BIBLIOGRAPHIE

I. PRIMÄRE QUELLEN BIBLIOGRAPHIE I. PRIMÄRE QUELLEN I.1. GEDRUCKTE BÜCHER VON GYULA FORGÁCS A spiritizmus (Der Spiritismus). Budapest: Hornyánszky Viktor Nyomdája, 1899. A keresztyén ifjúsági egyesületek és diákszövetségek alakításáról

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA Dr. FISCHL Vilmos EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA THE CHURCH AND (STATE) POLITICS Fischl Vilmos evangélikus lelkész, külügyi szakértő, a hadtudomány (PhD) doktora, a Magyarországi Evangélikus Egyház alkalmazottja.

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BUDAPEST Hittudományi Kar

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BUDAPEST Hittudományi Kar KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM BUDAPEST Hittudományi Kar Tatai István Az Egyház és Izrael Korrelációs modellkeresés a poszt-holokauszt teológiában PhD disszertáció Témavezető professzor: Dr. habil. Szűcs

Részletesebben

EGYHÁZZENE-PEDAGÓGIA. előhozva a vallásos nevelés gyakorlatából *

EGYHÁZZENE-PEDAGÓGIA. előhozva a vallásos nevelés gyakorlatából * Magyar Egyházzene XX (2012/2013) 405 415 Lehoczky Mária Magdolna EGYHÁZZENE-PEDAGÓGIA újat és ót előhozva a vallásos nevelés gyakorlatából * A beszédről és az éneklésről Ő pedig ezt mondta nekik: Tehát

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

REFORMÁTUS HITTANOKTATÓ

REFORMÁTUS HITTANOKTATÓ KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR REFORMÁTUS HITTANOKTATÓ ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA Szakfelelős: Dr. Pap Ferenc intézetvezető, habilitált egyetemi docens NAGYKŐRÖS

Részletesebben

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a jubileumi 475. tanévről 2012/2013.

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a jubileumi 475. tanévről 2012/2013. Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a jubileumi 475. tanévről 2012/2013. Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a jubileumi 475.

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben