ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból"

Átírás

1 Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele, szent háború, stb.) 6. A kultusz, áldozatok, ünnepek 7. A klasszikus királyság 8. A prófétaság 9. A bölcsességirodalom teológiája 10. Eszkhatológia, apokaliptika Újszövetségi bibliai teológia 1. Evangélium és törvény 2. Keresztelı János 3. Keresztség 4. Úrvacsora 5. Jelen és jövendı 6. Bőn és bőnbocsánat 7. Az újszövetségi üdvtörténet állomásai 8. Az ısgyülekezet kialakulása és élete 9. Az Újszövetség történeti elızményei (hellénizmus, zsidóság) 10. A páli teológia fejlıdése Ajánlott felkészülési irodalom E. Stauffer, Az Újszövetség teológiája, debreceni jegyzet L.Goppelt, Az újszövetség teológiája, Budapest, 1996 G. v. Rad, Az Ószövetség teológiája, 1-2. kötet, Budapest, 2000, H. Jagersma: Izrael története I-II. (Bp. 1991) Karasszon István: Az óizraeli vallás (Bp. 1994) Takáts Elıd: Kortörténeti tanulmányok (Debrecen 1999.) Theologiai Szemle és Református Egyház folyóiratokból válogatott tanulmányok R. Bultmann, Az Újszövetség teológiája, Budapest, Hodossy-Takács Elıd: Az Úr vezette egymaga (PhD dissz.) Debrecen B.S. Childs, Die Theologie der einen Bibel, Band, 1-2 (eredetileg angolul ), Freiburg, W. Brueggemann: Theology of the Old Testament, Fortress P., W.G. Kümmel, Die Theologie des Neuen Testaments, NTD Ergänzungsreihe 3, Göttingen, E. Lohse, Grundriss der neutestamentlichen Theologie, Stuttgart, TRE: Biblische Theologie, Band 6, old H.D. Preuss, Theologie des Alten Testaments, Band 1-2, Stuttgart, W. Zimmerli, Grundiss der alttestamentlichen Theologie, Stuttgart, W. Eichrodt, Theologie des Alten Testaments, Band 1-2 (angolul is), Stuttgart, Th.C. Vriezen, Hoofdlijnen der Theologie van het Oude Testament (angolul és németül is), Wageningen, H.J. Kraus, Die Biblische Theologie, Neukirchen, TRE: Biblische Theologie, Band 6, old

2 Dogmatika tárgyból 1. A református dogmatika fı jellemvonásai és a teológia tudományos mővelése 2. Isten megismerése 3. A Szentírás ihletettsége 4. A trinitástan 5. A teremtés, a gondviselés és az emberrıl szóló keresztyén tanítás 6. Krisztus inkarnációja 7. Krisztus halála és feltámadása 8. A Szentlélekrıl szóló tanítás és az egyház lényege, egysége 9. A predestináció tana 10. A keresztség sákramentumának értelmezése 11. Az úrvacsoráról szóló bibliai tanítás. Az úrvacsora kálvini értelmezése, annak összehasonlítása más felekezetek tanításával. 12. A presbiter-zsinati egyházkormányzás

3 Keresztyén Etika tárgyból 1. A szabadság etikája (I. par.) 2. Kultúra és mővelıdés (II. par.) 3. Az Istenrıl való beszéd (III. par.) 4. Munka és ünnep. Ökológia és etika (IV.p). 5. Egyház és állam (V.p) 6. Az élet védelme: határesetek (VI.p.) 7. Orvosi- és bioetikai kérdések (VI.p.) 8. Házasság, család és további szexuáletikai kérdések (VII.p., V.p.) 9. Gazdaság és etika (VIII-IX.p.) 10. Tisztesség, becsület, tanúskodás. Információ és etika. (IX-X.p.) Irodalom: J.M. Lochman: A szabadság útjelzıi Órai jegyzet, vonatkozó cikkek, tanulmányok Szőcs Ferenc: Teológiai etika Török István: Etika

4 Egyháztörténet tárgyból 1. Protestáns egyházi élet és ébredési mozgalmak az angol nyelvterületen a XVIII-XIX. században, különös tekintettel a metodizmusra, az amerikai ébredésekre és a skót szabadegyház megalakulására. 2. A protestáns bel- és külmissziói munka a XIX. században, e terület jeles egyéniségeinek bemutatása. 3. A római katolikus egyház és teológia a XIX. században. 4. A holland reformátusság története a XIX. században és a századfordulón, különös tekintettel Abraham Kuyper munkásságára. 5. A német hitvalló egyház és a német protestantizmus története a náci Németországban. 6. A keresztyén egyházak XX. századi egységtörekvéseinek történeti áttekintése. 7. A magyarországi neoabszolutizmus egyházpolitikája és a protestáns pátens. 8. A magyar református egyház közjogi helyzetének alakulása a kiegyezéstıl az elsı világháborúig, és az évi debreceni alkotmányozó zsinat. 9. A belmissziói mozgalom és az egyesületi élet kibontakozása és jelentısége egyházunk történetében a dualizmus korától a második világháborúig, e munkaterület jeles egyéniségei. 10. A trianoni országhatárokon kívül élı magyar reformátusság sorsának bemutatása a felvidéki és a kárpátaljai reformátusság 1918 és 1990 közötti történetének részletesebb ismertetésén keresztül. 11. A Magyarországi Református Egyház történetének áttekintése 1948 és 1990 között. 12. Egyházunk az évi forradalom idején.

5 Misszió és felekezettudomány tárgyból 1. Az Egyházak Világtanácsa megalakulása, története és jelentısége Pásztor János: "Ötven éves az Egyházak Világtanácsa I-II-III-IV." in: Református Egyház,LI, 1999., 65kk, 87kk, 133kk, 166kk. oldalak 2. Az Ortodox Egyház felekezetek. I., Budapest, 1985., o. 3. A Római Katolikus Egyház felekezetek. I., Budapest, 1985., o. 4. Görög Katolikus Egyház (Rómával Uniált Keleti Egyházak) felekezetek. I., Budapest, 1985., o. 5. Az Evangélikus Egyház felekezetek. I., Budapest, 1985., o. 6. Az Anglikán Egyház felekezetek. I., Budapest, 1985., o. 7. A Baptista Egyház felekezetek.ii.. Budapest, 1985., o. 8. A Metodista Egyház felekezetek.ii.. Budapest, 1985., o. 9. Az Unitárius Egyház felekezetek.ii.. Budapest, 1985., 5-15.o. Források: Pásztor János: "Ötven éves az Egyházak Világtanácsa I-II-III-IV." in: Református Egyház,LI, 1999., 65kk, 87kk, 133kk, 166kk. oldalak felekezetek. I., Budapest, felekezetek. II., Budapest, 1985.