FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) április

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) 2009. április"

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓK FAZAKAS SÁNDOR (PhD, dr. habil) április I. Könyvek: ÖNÁLLÓ MONOGRÁFIÁK: 1. Emlékezés és megbékélés. A múlttal való szembesülés egyházi és teológiai kritériumai. Kálvin Kiadó. Budapest ISBN "Új egyház felé?" - a második világháború utáni református egyházi megújulás ekkléziológiai konzekvenciái. Debrecen ISSN ; ISBN SZERKESZTETT, KIADOTT KÖTETEK: 3. Kálvin idıszerősége. Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékérıl és magyarországi hatásáról. ISBN Kálvin Kiadó Budapest (Szerk.) 4. Öffentliche Relevanz der reformierten Theologie. Hrsg. Michael Beintker, Sándor Fazakas. Studia Theologica Debrecinensis, Debrecen ISSN Ist die Theologie Karl Barths noch aktuell? Idıszerő-e még Karl Barth teológiája? Hrsg./Szerk. Fazakas Sándor Ferencz Árpád, a DRHE Karl Barth Kutatóintézet Kiadványai 2. Debrecen ISSN Vezetés és menedzsment az egyházban és a diakóniában. Kálvin Kiadó Budapest (Szerk.). 7. Teaching Theology. Papers of a Working Conference. Edited by Sándor Fazakas & R.Ruard Ganzevoort, ISBN Kampen Ministeriality and Professionality. Papers of a Working Conference. Edited by Sándor Fazakas & R.Ruard Ganzevoort. Kampen-Debrecen, A teremtett világ megırzése I-II. A keresztyén hit és az ökológiai válság. Szociáletikai Füzetek 1. Debrecen (Szerk.) II. Könyvfejezetek: 10. Justification and Reconciliation: Considerations from the Churches in Eastern and Central Europe. In: John P. Burgess/Michael Weinrich (Ed.), What Is Justification About? Reformed Contributions to an Ecumenical Theme, Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids MI, ISBN Lásd: 11. Kálvin szociáletikája. In: Fazakas Sándor (Szerk.), Kálvin idıszerősége. Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékérıl és magyarországi hatásáról. ISBN Kálvin Kiadó Budapest < Links- und Rechstbarthianer in der reformierten Kirche Ungarns. In: Martin Leiner/Michael Trowitzsch [Hg.]: Karl Barths Theologie als europäisches Ereignis. ISBN , Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht < Vezetés a Magyarországi Református Egyházban és teológiában. In: Fazakas Sándor (szerk.): Vezetés és menedzsment az egyházban és a diakóniában. Kálvin Kiadó Budapest <98.

2 14. Barth Károly és a magyar református teológia. In: Világok vándorai. Szerk. Ferencz Árpád, Debrecen < Wirklichkeit wahrnehmen. Die ungarische Kirchen vor neuen Herausforderungen / Discerning Reality. The Hungarian Churches face New Challenges. In: M. Friedrich/H.J. Luibl/Chr. Ruth-Müller [Hg./eds]: Theologie für Europa. Perspektiven evangelischer Kirchen/Theology for Europe. Perspectives of Protestant Churches. Otto Lembeck Verlag. Frankfurt a. M <190/191< Az egyházi közelmúlt feldolgozásának teológiai kérdései. In: Igazság és kiengesztelıdés. Az egyházi közelmúlt feldolgozásának teológiai, történeti, etikai és gyakorlati kérdései. Szerk. Fabinyi Tibor. Budapest, < Offenbarung, Kirche, Theologie Die Pariser Vorträge von In: M. Beintker, Chr. Link, M. Trowitzsch (Hrsg.): Karl Barth in Deutschland ( ) Aufbruch Klärung Widerstand. Beiträge zum Internationalen Symposion vom Mai 2003 in der Johannes a Lasco Bibliothek Emden. ISBN TVZ-Verlag <424. III. Lektorált tanulmányok: 18. Kirche und Staat in Ungarn. Öffentlichkeitsrelevanz unter den veränderten Rahmen nach der Wende. In: Michael Beintker/Sándor Fazakas [Hg.]: Öffentliche Relevanz der reformierten Theologie. Studia Theologica Debrecinensis, Debrecen És igyekezzetek a városnak jólétén. Az egyház és a teológia közéleti felelıssége korunk társadalmában. In: Krisztusra tekintve hittel és reménnyel. Ünnepi kötet Reuss András 70. születésnapjára. Szerk. Béres Tamás/Kodácsy-Simon Eszter/Orosz Gábor Viktor, Budapest 2008, 329<340. (Elsı megjelenés:/ Confessio évf. 2. szám. 58<68). 20. Igazság és kiengesztelıdés. In: Theologiai Szemle 1/ <15. = In: Collegium Doctorum, ISSN X, évf. 1. szám, Teológia, mint az egyház tudománya a Református Szemle 100 évének tükrében. In: Református Szemle, ISSN 0254<4458, évf. 6. szám, Demokrácia vagy zsinat-presbiteri rendszer? In: Confessio 3/ < Chiesa e Stato nel contesto di una società postsocialista in transformazione. In: Filosofia e Teologia. Rivista quadrimestrale. Edizione Scientifiche Italiane 2/ Közvetítı egyház a közéletben. In: Református Egyház. = Református Tiszántúl, 4/ < Az 1956-ra való emlékezés jelentısége a református egyház és teológia számára. Collegium Doctorum, ISSN X, évf. 1. szám, 36< Láthatóbb egyházat! In: Református Egyház 11/2006, 253< Hivatásértelmezésünk a küldetés és az elvárások feszültségében. In: Református Egyház 9/ Erıszakmentes társadalom utópia vagy stratégia? In: Szabadulni az erıszaktól. Keresztyén megközelítések. Szerk. Reuss András és Orosz Gábor Viktor. Budapest Lásd: 29. Hivatalos hitvallásaink mai értékei. In: Théma 1-2/ Protestantizmus és/vagy liberalizmus? In: Confessio 1/ Egyház és közélet. In: Orando et laborando. A DRHE 2004/2005. évi értesítıje a 467. tanévrıl. Szerk. Kustár Zoltán. Debrecen, A család családfája szocio-kulturális fejlıdéstörténet. In: Confessio 3/ Szabadság és emlékezés. In: Református Egyház, november LVII. évf. 11. sz

3 34. Die Öffentlichkeit und ihre Bedeutung für die Systematische Theologie. In: Teaching Theology. Papers of a Working Conference. Sándor Fazakas & R.Ruard Ganzevoort (Eds). ISBN Kampen Der Dekalog und die Menschenrechte. In: Ed Noort (Hg.): Religion und Normativität. Interdisziplinäre Überlegungen zum Dekalog damals und jetzt. Vorträge der dritten Konferenz der mittelsüdosteuropäischen und niederländischen Theologischen Fakultäten in Groningen. ISBN Groningen A nyilvánosság mint a rendszeres teológia témája. In: Gondolkodó és cselekvı hit. Tanulmányok a 100. éve született Török István professzor emlékére. Szerk. Dr. Fekete Károly-Hanula Gergely. Debrecen Az Európai integrációt segítı teológia témái. In: Confessio ISSN , 2/ Pfarrexistenz heute. In: Ministeriality and Professionality. Papers of a Working Conference. Edited by R.Ruard Ganzevoort & Sándor Fazakas. Kampen-Debrecen, Misszió-teológia és ekkléziológia örökség és útkeresés. In: En Christo. Tanulmányok a 85. éves Dr. Bütösi János tiszteletére. Szerk. Gaál Sándor. Debrecen, < A missziói törvény elemzése. In: En Christo. Tanulmányok a 85. éves Dr. Bütösi János tiszteletére. Szerk. Gaál Sándor. Debrecen, < Az Európai integrációt segítı teológia témái. In: Theologiai Szemle, ISSN , évf. 3. sz. pp Panasz az emlékezés és a megbékélés feltétele. A szenvedésnek csak a vége ad(hat) értelmet. In: Korunk 7/ Az Európai integrációt segítı teológia témái. Nyilvános habilitációs elıadás. Evangélikus Hittudományi Egyetem. Budapest június 3. In. Lelkipásztor 8-9/ Europa aus ungarischer Sicht. In: Glauben in der 2. Welt (G2W). 4/ < Egyház a polarizált társadalomban. In: Szárszó 1992<2001. Értelmiségi Konferenciák elıadásai. Szerk. Albert Gábor-Tenke Sándor-Tıkéczki László. Budapest < A Magyarországi Református Egyház politikai szerepvállalása az elmúlt 10 évben. In: Református Egyház március. 59< Egyház és politika a rendszerváltás után a Magyarországi Református Egyházban. In: "Doctrina et Pietas" Tanulmányok a 70 éves Barcza József tiszteletére. Szerk. Dienes Dénes. Szabadi István. Debrecen-Sárospatak A szekularizáció és a kommunizmus öröksége. In: Egyház és misszió a szekularizált magyar társadalomban. Pápa, április PMTI Budapest Ökológia és egyház. Elıadás a Nádasdy Akadémia szimpóziumán. In: Mővészet és Környezet. A Nádasdy Akadémia szimpóziumai 2002-ben. Budapest Covenanting for Justice - The Reformed Church in Hungary. In: The Ecumenical Review. ISSN , Oct/ < Theologie und Empirie in der Kirche. Juni In: Geschichte und Geschichtlichkeit in Theologie und Glaubensgemeinschaft. Theologie zwischen Ost und West. Band 1. Hrsg. von Ed Noort. Groningen Az európai integrációt segítı teológia témái. In: A vallások és az európai integráció II. Szerkesztette Glózer Rita, Hamp Gábor, Horányi Özséb. Balassi Kiadó-Magyar Pax Romana- Országos Fırabbi hivatal. Budapest A misszió és az ekkléziológia kölcsönhatása. In: Théma 2001/ Egyház a polarizált társadalomban. In: Confessio 4/ < Az etnikum teológiájától az idıszerő misszióértelmezésig. Tanulmány. In: Theologiai Szemle 3/ Néhány szempont a lelkészképzés reformjához. In: Théma 4/ < A nacionalizmus teológiai kritikája és az inkulturáció. In: Magyarország HTMH Budapest

4 58. A munka - életparancs, szolgálat, hivatás. Tanulmány. In: Református Egyház április Az evangélizáció színtere: a szekularizált társadalom kérdései. Elıadás. In: Theologiai Szemle 5/ < "Környezetet alakítani - teremtést megırizni Beszámoló és záródokumentum az Európai Egyházak I. Környezetvédelmi Konferenciájáról. In: Theologiai Szemle 6/ Népegyház - krízis vagy lehetıség? In: Theologiai Szemle, ISSN , évf. 6. sz., pp Európai felsıoktatás és hittudományi képzés. Gondolatok a magyar református teológiai képzés jövıjérıl. In: Református Egyház LXI.Évf.1.sz Január. 15<17. IV. Kisebb, tudományos igényő publikációk: 63. Kálvin szociáletikájának idıszerősége. In: Képes Kálvin Kalendárium A Biblia évétıl a Kálvin évig. Rektori megnyitó beszéd Debrecen, szeptember 7. In: Református Egyház 10/ = Református Tiszántúl 5/ Európai felsıoktatás és hittudományi képzés. Rektori évzáró beszéd, Debrecen június 28. In: Református Tiszántúl 3-4/ = Orando et laborando. A Debreceni református Hittudományi Egyetem 2007/2008. évi értesítıje. Szerk. Gonda László, Debrecen Közösségvállalás és közösségépítés az elhatárolódások korszakában. Rektori évnyitó beszéd. In: Orando et laborando. A Debreceni református Hittudományi Egyetem 2007/2008. évi értesítıje. Szerk. Gonda László, Debrecen Begrüßungsworte zur Eröffnung des Karl Barth-Forschungsinstitutes an der Reformierten Theologischen Universität Debrecen. In: Fazakas Sándor-Ferencz Árpád (Hrsg./Szerk.): Ist die Theologie Karl Barths noch aktuell? Idıszerő-e még Karl Barth teológiája? a DRHE Karl Barth Kutatóintézet Kiadványai 2. Debrecen Köszöntés a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Karl Barth Kutatóintézet megnyitóján. In: Fazakas Sándor/Ferencz Árpád (Hrsg./Szerk.): Ist die Theologie Karl Barths noch aktuell? Idıszerő-e még Karl Barth teológiája? a DRHE Karl Barth Kutatóintézet Kiadványai 2. Debrecen Az egészségügyrıl teológus szemmel. In: Igazság és élet 2/ = Református Tiszántúl 2/ Fordítsd felém az arcodat! Mobbing pletyka - pszichoterror. In: Református Tiszántúl 2-3/ Beköszöntı. In: Igazság és élet. 1/ ra való emlékezés jelentısége egyházunk életére nézve. In: Református Tiszántúl 2/ Alfred Jäger laudációja. In: Református Tiszántúl, 6/ Ki a hiteles tanítás közvetítıje? Meditáció 1 Jn 2, In: Dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára: Az eljövendı világ erejével e világban. János apostol leveleinek magyarázata. Budapest A keresztyén etika legújabb felismerései a család-egyház-társadalom összefüggéseiben. In: Képes Kálvin Kalendárium Michael Beintker laudációja. In: Református Tiszántúl 2/ Az egyház "rendszersemleges" szociáletikai elkötelezettsége és a gyülekezet mai életformája. In: Képes Kálvin Kalendárium, Ajánlás. Klaus Douglass: Az új reformáció. 96 tétel az egyház jövıjérıl. Kálvin Kiadó. Budapest

5 79. Szerv- és szövetátültetés teológiai vonatkozásai. Transzplantáció aktuális kérdései Magyarországon a XXI. század küszöbén. In: Református Tiszántúl 2/ Mit nyújthat még az egyház? Az egyház feladatáról és szabadságáról az ezredforduló pluralista társadalmában. In: Református Tiszántúl 1/2001.(Hivatalos Különszám) Lelkipásztori egzisztencia ma! In: Lelkészegyesület 3-4/ < Egyházfegyelem és gyülekezetépítés. In: Református Tiszántúl szeptember. 83. Gazdaság és etika. Tanulmány. In: Református Tiszántúl június. 84. Mit tehetünk evangélizációs és missziós elkötelezettségünk megújulásáért? In: Képes Kálvin Kalendárium < éves Barmeni Teológiai Nyilatkozat. In: Református Tiszántúl 3-4/ < Michael Weinrich laudációja. In: Református Tiszántúl 3-4/ A teremtett világ környezeti problémái - teológus szemmel. Tanulmány. In: Református Tiszántúl december. V. Egyéb: 88. Tisztességes kamat és a szegények védelme. Reformátusok Lapja április 12. LIII. évf. 15. szám, 3.o. 89. Mit ajánl Kálvin a hitelét vesztett kormányzattal szemben. In: Reformátusok Lapja április 5. LIII. évf. 14. szám, 8.o. 90. A helyes hatalomgyakorlásról. In: Reformátusok Lapja március 29. LIII. évf. 13. szám. 8.o. 91. Kálvin a jogállamról. In: Reformátusok Lapja március 22. LIII. évf. 12. szám Különös búcsúzás. Igetanulmány mennybemenetel ünnepére. In: Igazság és Élet évf. 2. szám, 215< In memoriam Fekete Károly. In: Reformátusok Lapja május 11. LII. évf.19.szám, A lelkipásztorok legyenek a tanulásban és a tanításban szorgalmatosak! In: Reformátusok Lapja április 20. LII. évf. 16.szám, Te milyen alapra építesz? Igetanulmány konfirmációra. In: Igazság és Élet évf. 2. szám, 89< A látható egység, mint kegyelmi ajándék. Ökumenikus Charta sorozat. In: Reformátusok Lapja LII.évf.12.sz március A hiteles ökumené alapja: a bőnbánat és a kiengesztelıdés. Ökumenikus Charta sorozat. In: Reformátusok Lapja LII.évf.11.sz március A múlthoz való hőség és a gyógyító emlékezés. Ökumenikus Charta sorozat. in: Reformátusok Lapja LII.évf. 10.sz március Temetési igetanulmányok, In: Igazság és Élet évf. 1. szám, 118< Falaidra, Jeruzsálem, İröket állítottam! És 62,6-12. Elhangzott a Doktorok Kollégiuma megnyitó áhítatán a Magyar Reformátusok V. Világtalálkozója alkalmából, Debrecenben augusztus 22-én. In: Theologiai Szemle 4/ = Collegium Doctorum, augusztus, III.évf, 1.sz A Szentlélek hármas ajándéka. Meditáció. In: Reformátusok Lapja, június Tanítás-igehirdetés-egyházkormányzás. Köszöntés dr. Bölcskei Gusztáv 10 éves püspöki szolgálata alkalmából. In: Református Tiszántúl 1/ Fájdalomtól a küldetésig. Prédikáció-elıkészítés húsvét ünnepére. In: Igazság és élet. 1/ Egyetem a teológia alapjain, egyházi egyetem a modern társadalomban. Köszöntés a Károli Gáspár Református Egyetem 150. éves jubileumán. In: Református Tiszántúl, XIII. évf

6 105. Michael Herbst: Egy örvendezı bibliaolvasó. Prédikáció. Fordítás. In: Református Tiszántúl XII. évf Fel nem fogható, mily hatalmas az Isten. Prédikáció. In: Református Egyház május Isten meglepetése számunkra. Legátusprédikáció. In: Legátusprédikációk. Debrecen A bibliai sáfárság szociáletikai szempontjai a globalizáció világában. In: Képes Kálvin Kalendárium < Miért lett Isten emberré? Gondolatok 2005 karácsonyán. In: Hajdú Bihari Napló, december És mégis öröm Meditáció és imádság. In: Confessio 1/2000. február Advent. Legátusprédikáció. In: Legátusprédikációk. Debrecen Szeretet - barátság - öröm. Prédikáció. In: Református Egyház VI. Szerkesztıi, kiadói munka: 113. Studia Theologica Debrecinensis. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem teológiai szakfolyóirata. ISSN 2060<3096, (Felelıs szerkesztı és kiadó). Megjelent: 1/2008, Sonderheft/ Igazság és élet. Folyóirat a lelkipásztori és nevelıi munka számára. ISSN (Felelıs szerkesztı és kiadó) Megjelent: 1/2007-2/2009 Debrecen 115. Debreceni Református Hittudományi Egyetem Karl Barth Kutatóintézetének kiadványai. (Szerkesztés és kiadás). ISSN 1789<0721. Megjelent: Ferencz Árpád (szerk): Világok vándorai, KBKK1., Debrecen 2007; Fazakas Sándor/Ferencz Árpád [Hrsg./Szerk.]: Ist die Theologie Karl Barths noch aktuell? Idıszerő-e még Karl Barth teológiája? a KBKK 2. Debrecen THÉMA (Theologiai Élet Ma). Protestáns Tanulmányi Kör folyóirata. ISSN 1419<7863. (szerkesztıbizottsági tag). Megjelent: 1/1999<1-2/ Református Szemle. Az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és az Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos lapja. ISSN 0254<4458 (szerkesztıbizottsági tag, 2008-) 6

Nagy Gyula Életrajzi adatok

Nagy Gyula Életrajzi adatok Nagy Gyula Életrajzi adatok 1918 1924 1928 1936 Született szeptember 22-én, a Gömör megyei Pelsőcön. Elemi iskola Kapuváron és Győrött (1924-1928). Gimnáziumi tanulmányok a győri bencés gimnáziumban (1928-1956)

Részletesebben

I. PRIMÄRE QUELLEN BIBLIOGRAPHIE

I. PRIMÄRE QUELLEN BIBLIOGRAPHIE I. PRIMÄRE QUELLEN I.1. GEDRUCKTE BÜCHER VON GYULA FORGÁCS A spiritizmus (Der Spiritismus). Budapest: Hornyánszky Viktor Nyomdája, 1899. A keresztyén ifjúsági egyesületek és diákszövetségek alakításáról

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA Dr. FISCHL Vilmos EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA THE CHURCH AND (STATE) POLITICS Fischl Vilmos evangélikus lelkész, külügyi szakértő, a hadtudomány (PhD) doktora, a Magyarországi Evangélikus Egyház alkalmazottja.

Részletesebben

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. MÁJUS 12 17., BUDAPEST V., FERENCIEK TERE (KÖNYVHETI TÁJÉKOZTATÓ) Megnyitó A Szent István Társulat szervezésében

Részletesebben

Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik

Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik MAGYAR REFORMÁTUS GYAKORLATI TEOLÓGIAI DISSZERTÁCIÓK A XX. SZÁZADBAN 165 Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik században Bevezetés A példázat szerint az egyszeri koldus húsz éven

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében Károli Könyvek tanulmánykötet Sorozatszerkesztő: Dr. Sepsi Enikő A szerkesztőbizottság

Részletesebben

A Luther-szobortól a Luther-filmig

A Luther-szobortól a Luther-filmig A Luther-szobortól a Luther-filmig A hazai Luther-recepció utolsó negyedszázada (1983 2008) CSEPREGI ZOLTÁN I. 1983 1988: A POLITIKA KERETEI KÖZÉ SZORÍTVA Az első magyar Luther-szoborbizottság 1917-ben

Részletesebben

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény 1991 - A kaland és a rend költészete. (esszé) Folyam, 1990 91/4, 34 41. 1991 - Az egyetemes ember. (tanulmány) In: Más vagy az Alföld Stúdió antológiája,

Részletesebben

IVÁNYI GÁBOR. irodalmi munkásságának bibliográfiája (1979-2011)

IVÁNYI GÁBOR. irodalmi munkásságának bibliográfiája (1979-2011) IVÁNYI GÁBOR irodalmi munkásságának bibliográfiája (1979-2011) Az összeállítást irányította és gondozta: Majsai Tamás Az Élet és Világosság című egyházi lapban megjelent írások feltárását végezte: Szabó

Részletesebben

Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék

Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék Prof.Dr.habil. Haraszti György Publikációs jegyzék 1/ Haraszti György: A Budapesti II. kerületi Állami Rákóczi Ferenc Általános Gimnázium története 1945-1965 in Haraszti György Vajda Róbert (szerk.): Húsz

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp 2013.11.12. 21:36 Page 143 BIBLIOGRÁFIA GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA A) VALAMENNYI PUBLIKÁCIÓ A MEGJELENÉS ÉVE SZERINT 1959 1. A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p.

Török Gábor: Csak semmi pánik. Mi jön a csőd után? Bethlen Gábor Könyvkiadó, Bp. 1989. 116 p. Török Gábor Publikációk 1989-től [Farkas József - Komáromi Gábor] - Sárközy Tamás - Török Gábor: A társasági törvény magyarázata. Szerk. Sárközy Tamás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1993. 682 p.

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése. az Önkéntesség Éve

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése. az Önkéntesség Éve A Magyarországi Református Egyház éves jelentése az Önkéntesség Éve 2011 A Magyarországi Református Egyház, 2011 1 A Zsinat Elnökségének köszöntője Bölcskei Gusztáv köszöntője Huszár Pál köszöntője 5 A

Részletesebben

programfüzet együtt MAGYAR REFORMÁTUSOK Hatodik Világtalálkozója

programfüzet együtt MAGYAR REFORMÁTUSOK Hatodik Világtalálkozója programfüzet együtt 2011 MAGYAR REFORMÁTUSOK Hatodik Világtalálkozója Az egyházkerületek által beküldött programtervek alapján szerkesztette: Czanik András Kiadja a Magyarországi Református Egyház Felelős

Részletesebben

A liturgikus teológia mindenkori és aktuális kérdései *

A liturgikus teológia mindenkori és aktuális kérdései * Magyar Egyházzene XX (2012/2013) 227 234 Hafenscher Károly A liturgikus teológia mindenkori és aktuális kérdései * Ma már tudom, túl merész volt a címben jelzett vállalkozás. A téma ugyanis akkora, hogy

Részletesebben

Felekezeti társadalom felekezeti műveltség

Felekezeti társadalom felekezeti műveltség 978-963-89463-1-7 Felekezeti társadalom felekezeti műveltség Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület Rendi társadalom polgári társadalom 25. Felekezeti társadalom felekezeti műveltség Felekezeti

Részletesebben

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b)

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Katalógus 2 Katalógus Ajánló Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Örömmel tesszük közkinccsé azokat az ismeretterjesztő és hitépítő filmeket, amelyek 1996 és 2008 között

Részletesebben

Isten igéje pedig hirdettetni fog!

Isten igéje pedig hirdettetni fog! Oktass, hogy éljek Pásztor Gyula Isten igéje pedig hirdettetni fog! Hogy Isten igéje hirdettetni fog a világ végezetéig, afelıl egészen biztosak lehetünk. Errıl Isten maga fog gondoskodni. Fontosabb kérdés

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Református Egyház. A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai

Református Egyház. A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai Református Egyház 2014. új folyam IV. (LXVI) 20. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2014. december 30. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai

Részletesebben

Nagy Beáta PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK

Nagy Beáta PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK Nagy Beáta Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézet/ TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MAGYAR NYELVŐ PUBLIKÁCIÓK (1) TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK KÖNYVEK

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Fischl Vilmos

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Fischl Vilmos ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Fischl Vilmos A NEMZETKÖZI EGYHÁZI SZERVEZETEK SZEREPE AZ ÁLLAMKÖZI VALAMINT CSOPORTOK KÖZÖTTI KONFLIKTUSOK ÉS VÁLSÁGOK KEZELÉSÉBEN Doktori

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL A FORDULAT ÉVÉIG TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT DISSZERTÁCIÓ KHALED A.

A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL A FORDULAT ÉVÉIG TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT DISSZERTÁCIÓ KHALED A. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA ÚJKORTÖRTÉNETI PROGRAM A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET Juhász Gábor Tamás A krisztushívők egyenlősége és egyenlőtlensége filozófiai és jogteológiai szempontból (PhD. értekezés) moderátor: Dr.

Részletesebben